1. LegosX
 2. yii-bootstrap2

Source

yii-bootstrap2 / demo / yii / i18n / data / ewo.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
<?php
/**
 * Locale data for 'ewo'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '5799',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'decimal' => ',',
  'group' => ' ',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
  'alias' => '',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '#,##0.00 ¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'BR$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'ngɔn osú',
   2 => 'ngɔn bɛ̌',
   3 => 'ngɔn lála',
   4 => 'ngɔn nyina',
   5 => 'ngɔn tána',
   6 => 'ngɔn samǝna',
   7 => 'ngɔn zamgbála',
   8 => 'ngɔn mwom',
   9 => 'ngɔn ebulú',
   10 => 'ngɔn awóm',
   11 => 'ngɔn awóm ai dziá',
   12 => 'ngɔn awóm ai bɛ̌',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'ngo',
   2 => 'ngb',
   3 => 'ngl',
   4 => 'ngn',
   5 => 'ngt',
   6 => 'ngs',
   7 => 'ngz',
   8 => 'ngm',
   9 => 'nge',
   10 => 'nga',
   11 => 'ngd',
   12 => 'ngb',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => 'o',
   2 => 'b',
   3 => 'l',
   4 => 'n',
   5 => 't',
   6 => 's',
   7 => 'z',
   8 => 'm',
   9 => 'e',
   10 => 'a',
   11 => 'd',
   12 => 'b',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'sɔ́ndɔ',
   1 => 'mɔ́ndi',
   2 => 'sɔ́ndɔ mǝlú mǝ́bɛ̌',
   3 => 'sɔ́ndɔ mǝlú mǝ́lɛ́',
   4 => 'sɔ́ndɔ mǝlú mǝ́nyi',
   5 => 'fúladé',
   6 => 'séradé',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'sɔ́n',
   1 => 'mɔ́n',
   2 => 'smb',
   3 => 'sml',
   4 => 'smn',
   5 => 'fúl',
   6 => 'sér',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 's',
   1 => 'm',
   2 => 's',
   3 => 's',
   4 => 's',
   5 => 'f',
   6 => 's',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'oyk',
   1 => 'ayk',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'osúsúa Yésus kiri',
   1 => 'ámvus Yésus Kirís',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'oyk',
   1 => 'ayk',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE d MMMM y',
  'long' => 'd MMMM y',
  'medium' => 'd MMM y',
  'short' => 'd/M/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'kíkíríg',
 'pmName' => 'ngǝgógǝle',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'ak' => 'Ǹkɔ́bɔ akán',
  'am' => 'Ǹkɔ́bɔ amária',
  'ar' => 'Ǹkɔ́bɔ arábia',
  'be' => 'Ǹkɔ́bɔ belarúsian',
  'bg' => 'Ǹkɔ́bɔ bulǝgárian',
  'bn' => 'Ǹkɔ́bɔ bɛngalí',
  'cs' => 'Ǹkɔ́bɔ tsɛ́g',
  'de' => 'Ǹkɔ́bɔ ndzáman',
  'el' => 'Ǹkɔ́bɔ gǝlɛ́g',
  'en' => 'Ǹkɔ́bɔ éngǝlís',
  'es' => 'ǹkɔ́bɔ kpǝnyá',
  'ewo' => 'ewondo',
  'fa' => 'ǹkɔ́bɔ fɛ́rǝsian',
  'fr' => 'Ǹkɔ́bɔ fulɛnsí',
  'ha' => 'Ǹkɔ́bɔ aúsá',
  'hi' => 'Ǹkɔ́bɔ hindí',
  'hu' => 'Ǹkɔ́bɔ ungárían',
  'id' => 'Ǹkɔ́bɔ ɛndonésian',
  'ig' => 'Ǹkɔ́bɔ ibó',
  'it' => 'Ǹkɔ́bɔ etáliɛn',
  'ja' => 'Ǹkɔ́bɔ hapɔ́n',
  'jv' => 'Ǹkɔ́bɔ havanís',
  'km' => 'Ǹkɔ́bɔ kǝmɛ́r',
  'ko' => 'Ǹkɔ́bɔ koréan',
  'ms' => 'Ǹkɔ́bɔ malɛ́sian',
  'my' => 'Ǹkɔ́bɔ birǝmán',
  'ne' => 'ǹkɔ́bɔ nefálian',
  'nl' => 'Ǹkɔ́bɔ nɛrǝlándía',
  'pa' => 'ǹkɔ́bɔ funǝhábia',
  'pl' => 'ǹkɔ́bɔ fólis',
  'pt' => 'ǹkɔ́bɔ fɔtugɛ́s',
  'ro' => 'ńkɔ́bɔ románía',
  'ru' => 'ǹkɔ́bɔ rúsian',
  'rw' => 'ǹkɔ́bɔ ruwandá',
  'so' => 'ǹkɔ́bɔ somália',
  'sv' => 'ǹkɔ́bɔ suwɛ́d',
  'ta' => 'ǹkɔ́bɔ tamíl',
  'th' => 'ǹkɔ́bɔ táilan',
  'tr' => 'ǹkɔ́bɔ túrǝki',
  'uk' => 'ǹkɔ́bɔ ukelénia',
  'ur' => 'ǹkɔ́bɔ urudú',
  'vi' => 'ǹkɔ́bɔ hiɛdǝnám',
  'yo' => 'ǹkɔ́bɔ yorúba',
  'zh' => 'Ǹkɔ́bɔ tsainís',
  'zu' => 'ǹkɔ́bɔ zulú',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'ad' => 'Andór',
  'ae' => 'Bemirá yá Arábǝ uní',
  'af' => 'Afǝganisǝtán',
  'ag' => 'Antígwa ai Barǝbúda',
  'ai' => 'Angíyǝ',
  'al' => 'Alǝbánia',
  'am' => 'Arǝménia',
  'an' => 'Anǝtíyǝ Nɛdǝlánia',
  'ao' => 'Angolá',
  'ar' => 'Arǝhenǝtína',
  'as' => 'Bǝsamóa yá Amǝ́rǝka',
  'at' => 'Osǝtǝlía',
  'au' => 'Osǝtǝlalí',
  'aw' => 'Arúba',
  'az' => 'Azɛrǝbaidzáŋ',
  'ba' => 'Bosǝní ai ɛrǝzegovín',
  'bb' => 'Barǝbád',
  'bd' => 'Bangaladɛ́s',
  'be' => 'Bɛlǝhíg',
  'bf' => 'Bulǝkiná Fasó',
  'bg' => 'Bulǝgarí',
  'bh' => 'Bahǝrɛ́n',
  'bi' => 'Burundí',
  'bj' => 'Bǝníŋ',
  'bm' => 'Bɛrǝmúd',
  'bn' => 'Buluné',
  'bo' => 'Bolívia',
  'br' => 'Bǝlazíl',
  'bs' => 'Bahámas',
  'bt' => 'Butáŋ',
  'bw' => 'Botswaná',
  'by' => 'Bǝlarús',
  'bz' => 'Bǝlís',
  'ca' => 'kanadá',
  'cd' => 'ǹnam Kongó Demokǝlatíg',
  'cf' => 'ǹnam Zǎŋ Afiriká',
  'cg' => 'Kongó',
  'ch' => 'Suís',
  'ci' => 'Kód Divɔ́r',
  'ck' => 'Minlán Mí kúg',
  'cl' => 'Tsilí',
  'cm' => 'Kamǝrún',
  'cn' => 'Tsáina',
  'co' => 'Kolɔmbí',
  'cr' => 'Kosta Ríka',
  'cs' => 'Sɛrǝbí-ai-Mɔntenégǝlo',
  'cu' => 'Kubá',
  'cv' => 'Minlán Mí Káb Vɛr',
  'cy' => 'Sipǝlús',
  'cz' => 'Ǹnam Tsɛ́g',
  'de' => 'Ndzáman',
  'dj' => 'Dzibutí',
  'dk' => 'Danǝmárǝg',
  'dm' => 'Dómǝnika',
  'do' => 'République dominicaine',
  'dz' => 'Alǝyéria',
  'ec' => 'Ekwatór',
  'ee' => 'Esetoní',
  'eg' => 'Ehíbǝtɛn',
  'er' => 'Elitǝlé',
  'es' => 'Kpǝnyá',
  'et' => 'Etiopí',
  'fi' => 'Finǝlán',
  'fj' => 'Fidzí',
  'fk' => 'Minlán Mi Fólǝkǝlan',
  'fm' => 'Mikoronésia',
  'fr' => 'Fulɛnsí',
  'ga' => 'Gabóŋ',
  'gb' => 'Ǹnam Engǝlis',
  'gd' => 'Gǝlǝnádǝ',
  'ge' => 'Horǝ́yia',
  'gf' => 'Guyán yá Fulɛnsí',
  'gh' => 'Ganá',
  'gi' => 'Yilǝbalatár',
  'gl' => 'Goelán',
  'gm' => 'Gambí',
  'gn' => 'Giné',
  'gp' => 'Guadǝlúb',
  'gq' => 'Giné Ekwató',
  'gr' => 'Gǝlɛ́s',
  'gt' => 'Guatemalá',
  'gu' => 'Guám',
  'gw' => 'Giné Bisaó',
  'gy' => 'Guyán',
  'hn' => 'Ondurás',
  'hr' => 'Kǝlowásia',
  'ht' => 'Aití',
  'hu' => 'Ongirí',
  'id' => 'ɛndonésia',
  'ie' => 'Irǝlándǝ',
  'il' => 'Isǝraɛ́l',
  'in' => 'ɛ́ndǝ',
  'io' => 'ǹnam ɛngǝlís yá Máŋ mǝ́ ɛ́ndǝ',
  'iq' => 'Irág',
  'ir' => 'Irán',
  'is' => 'Isǝlándǝ',
  'it' => 'Itáliɛn',
  'jm' => 'Hamaíka',
  'jo' => 'Horǝdaní',
  'jp' => 'Hapɔ́n',
  'ke' => 'Keniá',
  'kg' => 'Kirigisǝtán',
  'kh' => 'kambodía',
  'ki' => 'Kiribatí',
  'km' => 'Komɔ́r',
  'kn' => 'Ǹfúfúb-Kilisǝtóv-ai-Nevis',
  'kp' => 'Koré yá Nór',
  'kr' => 'Koré yá Súd',
  'kw' => 'Kowɛ́d',
  'ky' => 'Minlán Mí Kalimáŋ',
  'kz' => 'Kazakǝtáŋ',
  'la' => 'Laós',
  'lb' => 'Libáŋ',
  'lc' => 'Ǹfúfúb-Lúsia',
  'li' => 'Lísǝ́sǝ́táin',
  'lk' => 'Sǝri Laŋká',
  'lr' => 'Libéria',
  'ls' => 'Lǝsotó',
  'lt' => 'Lituaní',
  'lu' => 'Lukǝzambúd',
  'lv' => 'Lǝtoní',
  'ly' => 'Libí',
  'ma' => 'Marɔ́g',
  'mc' => 'Mɔnakó',
  'md' => 'Molǝdaví',
  'mg' => 'Madagasǝkárǝ',
  'mh' => 'Minlán Mí Maresál',
  'mk' => 'Masedónia',
  'ml' => 'Malí',
  'mm' => 'Mianǝmár',
  'mn' => 'Mɔngɔ́lia',
  'mp' => 'Minlán Mi Marián yá Nór',
  'mq' => 'Marǝtiníg',
  'mr' => 'Moritaní',
  'ms' => 'Mɔ́ntserád',
  'mt' => 'Málǝtǝ',
  'mu' => 'Morís',
  'mv' => 'Malǝdívǝ',
  'mw' => 'Malawí',
  'mx' => 'Mɛkǝsíg',
  'my' => 'Malɛ́zia',
  'mz' => 'Mozambíg',
  'na' => 'Namibí',
  'nc' => 'Ǹkpámɛn Kaledónia',
  'ne' => 'Nihɛ́r',
  'nf' => 'Minlán Nɔrǝfɔ́lǝkǝ',
  'ng' => 'Nihéria',
  'ni' => 'Nikarágua',
  'nl' => 'Pɛíbá',
  'no' => 'Nɔrǝvɛ́s',
  'np' => 'Nepál',
  'nr' => 'Naurú',
  'nu' => 'Niué',
  'nz' => 'Ǹkpámɛn Zeláŋ',
  'om' => 'Omán',
  'pa' => 'Panamá',
  'pe' => 'Perú',
  'pf' => 'Polinesí yá Fulɛnsí',
  'pg' => 'Papwazi yá Ǹkpámɛ́n Giné',
  'ph' => 'Filipín',
  'pk' => 'Pakisǝtán',
  'pl' => 'fólis',
  'pm' => 'Ǹfúfúb-Píɛr-ai-Mikǝlɔ́ŋ',
  'pn' => 'Pítǝ́kɛ́rɛnǝ',
  'pr' => 'Pwɛrǝto Ríko',
  'ps' => 'Ǹnam Palɛsǝtín',
  'pt' => 'fɔrǝtugɛ́s',
  'pw' => 'Palau',
  'py' => 'Paragué',
  'qa' => 'Katár',
  're' => 'Reuniɔ́ŋ',
  'ro' => 'Rumaní',
  'ru' => 'Rúsian',
  'rw' => 'Ruwandá',
  'sa' => 'Arabí Saudí',
  'sb' => 'Minlán Mí Solomɔ́n',
  'sc' => 'Sɛsɛ́l',
  'sd' => 'Sudáŋ',
  'se' => 'Suwɛ́d',
  'sg' => 'Singapúr',
  'sh' => 'Ǹfúfúb-Ɛlɛ́na',
  'si' => 'Sǝlovénia',
  'sk' => 'Sǝlovakí',
  'sl' => 'Sierá-leónǝ',
  'sm' => 'Ǹfúfúb Maríno',
  'sn' => 'Senegál',
  'so' => 'Somália',
  'sr' => 'Surinám',
  'st' => 'Saó Tomé ai Pǝlinǝsípe',
  'sv' => 'Salǝvadór',
  'sy' => 'Sirí',
  'sz' => 'Swazilándǝ',
  'tc' => 'Minlán Mí túrǝ́g-ai-Kaíg',
  'td' => 'Tsád',
  'tg' => 'Togó',
  'th' => 'Tailán',
  'tj' => 'Tadzikisǝtáŋ',
  'tk' => 'Tokeló',
  'tl' => 'Timôr',
  'tm' => 'Turǝkǝmǝnisǝtáŋ',
  'tn' => 'Tunisí',
  'to' => 'Tɔngá',
  'tr' => 'Turǝkí',
  'tt' => 'Tǝlinité-ai-Tobágo',
  'tv' => 'Tuvalú',
  'tw' => 'Taiwán',
  'tz' => 'Taŋǝzaní',
  'ua' => 'Ukǝrɛ́n',
  'ug' => 'Ugandá',
  'us' => 'Ǹnam Amɛrǝkǝ',
  'uy' => 'Urugué',
  'uz' => 'Uzubekisǝtán',
  'va' => 'Ǹnam Vatikán',
  'vc' => 'Ǹfúfúb-Vɛngǝsáŋ-ai-Bǝ Gǝlǝnadín',
  've' => 'Venezuéla',
  'vg' => 'ńnam Minlán ɛ́ngǝlís',
  'vi' => 'Minlán Mi Amɛrǝkǝ',
  'vn' => 'Viɛdǝnám',
  'vu' => 'Vanuátu',
  'wf' => 'Walís-ai-Futúna',
  'ws' => 'Samoá',
  'ye' => 'Yemɛ́n',
  'yt' => 'Mayɔ́d',
  'za' => 'Afiríka yá Súd',
  'zm' => 'Zambí',
  'zw' => 'Zimbabwé',
 ),
);