1. LegosX
 2. yii-bootstrap2

Source

yii-bootstrap2 / demo / yii / i18n / data / vi.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
<?php
/**
 * Locale data for 'vi'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '5968',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'decimal' => ',',
  'group' => '.',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
  'alias' => '',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '#,##0.00 ¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'BR$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'tháng một',
   2 => 'tháng hai',
   3 => 'tháng ba',
   4 => 'tháng tư',
   5 => 'tháng năm',
   6 => 'tháng sáu',
   7 => 'tháng bảy',
   8 => 'tháng tám',
   9 => 'tháng chín',
   10 => 'tháng mười',
   11 => 'tháng mười một',
   12 => 'tháng mười hai',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'thg 1',
   2 => 'thg 2',
   3 => 'thg 3',
   4 => 'thg 4',
   5 => 'thg 5',
   6 => 'thg 6',
   7 => 'thg 7',
   8 => 'thg 8',
   9 => 'thg 9',
   10 => 'thg 10',
   11 => 'thg 11',
   12 => 'thg 12',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   1 => '1',
   2 => '2',
   3 => '3',
   4 => '4',
   5 => '5',
   6 => '6',
   7 => '7',
   8 => '8',
   9 => '9',
   10 => '10',
   11 => '11',
   12 => '12',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => '1',
   2 => '2',
   3 => '3',
   4 => '4',
   5 => '5',
   6 => '6',
   7 => '7',
   8 => '8',
   9 => '9',
   10 => '10',
   11 => '11',
   12 => '12',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Chủ nhật',
   1 => 'Thứ hai',
   2 => 'Thứ ba',
   3 => 'Thứ tư',
   4 => 'Thứ năm',
   5 => 'Thứ sáu',
   6 => 'Thứ bảy',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'CN',
   1 => 'Th 2',
   2 => 'Th 3',
   3 => 'Th 4',
   4 => 'Th 5',
   5 => 'Th 6',
   6 => 'Th 7',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'CN',
   1 => 'T2',
   2 => 'T3',
   3 => 'T4',
   4 => 'T5',
   5 => 'T6',
   6 => 'T7',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'CN',
   1 => 'T2',
   2 => 'T3',
   3 => 'T4',
   4 => 'T5',
   5 => 'T6',
   6 => 'T7',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'tr. CN',
   1 => 'sau CN',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'tr. CN',
   1 => 'sau CN',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'tr. CN',
   1 => 'sau CN',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE, \'ngày\' dd MMMM \'năm\' y',
  'long' => '\'Ngày\' dd \'tháng\' M \'năm\' y',
  'medium' => 'dd-MM-yyyy',
  'short' => 'dd/MM/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{0} {1}',
 'amName' => 'SA',
 'pmName' => 'CH',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'ab' => 'Tiếng Abkhazia',
  'af' => 'Tiếng Nam Phi',
  'am' => 'Tiếng Amharic',
  'ar' => 'Tiếng A-rập',
  'as' => 'Tiếng Assam',
  'ay' => 'Tiếng Aymara',
  'az' => 'Tiếng Azeri',
  'be' => 'Tiếng Bê-la-rút',
  'bg' => 'Tiếng Bun-ga-ri',
  'bh' => 'Tiếng Bihari',
  'bn' => 'Tiếng Bengali (Ấn Độ)',
  'bo' => 'Tiếng Tây Tạng',
  'br' => 'Tiếng Breton',
  'bs' => 'Tiếng Nam Tư',
  'ca' => 'Tiếng Ca-ta-lăng',
  'cs' => 'Tiếng Séc',
  'cy' => 'Tiếng Xentơ',
  'da' => 'Tiếng Đan Mạch',
  'de' => 'Tiếng Đức',
  'de_ch' => 'Tiếng Đức Chuẩn (Thụy Sĩ)',
  'dv' => 'Tiếng Divehi',
  'dz' => 'Tiếng Dzongkha',
  'efi' => 'Tiếng Efik',
  'el' => 'Tiếng Hy Lạp',
  'en' => 'Tiếng Anh',
  'en_ca' => 'Tiếng Anh (Canada)',
  'en_gb' => 'Tiếng Anh (Anh)',
  'en_us' => 'Tiếng Anh (Mỹ)',
  'eo' => 'Tiếng Quốc Tế Ngữ',
  'es' => 'Tiếng Tây Ban Nha',
  'es_419' => 'Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ La tinh)',
  'es_es' => 'Tiếng Tây Ban Nha (I-bê-ri)',
  'et' => 'Tiếng E-xtô-ni-a',
  'eu' => 'Tiếng Basque',
  'fa' => 'Tiếng Ba Tư',
  'fi' => 'Tiếng Phần Lan',
  'fil' => 'Tiếng Philipin',
  'fj' => 'Tiếng Fiji',
  'fo' => 'Tiếng Faore',
  'fr' => 'Tiếng Pháp',
  'fr_ca' => 'Tiếng Pháp (Canada)',
  'fy' => 'Tiếng Frisian',
  'ga' => 'Tiếng Ai-len',
  'gd' => 'Tiếng Xentơ (Xcốt len)',
  'gl' => 'Tiếng Galician',
  'gn' => 'Tiếng Guarani',
  'gsw' => 'Tiếng Đức Thụy Sĩ',
  'gu' => 'Tiếng Gujarati',
  'ha' => 'Tiếng Hausa',
  'haw' => 'Tiếng Hawaii',
  'he' => 'Tiếng Hê-brơ',
  'hi' => 'Tiếng Hin-đi',
  'hr' => 'Tiếng Crô-a-ti-a',
  'ht' => 'Tiếng Haiti',
  'hu' => 'Tiếng Hung-ga-ri',
  'hy' => 'Tiếng Ác-mê-ni',
  'ia' => 'Tiếng Khoa Học Quốc Tế',
  'id' => 'Tiếng In-đô-nê-xia',
  'ig' => 'Tiếng Igbo',
  'is' => 'Tiếng Ai-xơ-len',
  'it' => 'Tiếng Ý',
  'ja' => 'Tiếng Nhật',
  'jv' => 'Tiếng Gia-va',
  'ka' => 'Tiếng Georgian',
  'kk' => 'Tiếng Kazakh',
  'km' => 'Tiếng Campuchia',
  'kn' => 'Tiếng Kan-na-đa',
  'ko' => 'Tiếng Hàn Quốc',
  'ks' => 'Tiếng Kashmiri',
  'ku' => 'Tiếng Kurd (Iran)',
  'ky' => 'Tiếng Kyrgyz',
  'la' => 'Tiếng La-tinh',
  'lb' => 'Tiếng Luxembourg',
  'ln' => 'Tiếng Lingala',
  'lo' => 'Tiếng Lào',
  'lt' => 'Tiếng Lít-va',
  'lv' => 'Tiếng Lát-vi-a',
  'mg' => 'Tiếng Malagasy',
  'mi' => 'Tiếng Maori',
  'mk' => 'Tiếng Ma-xê-đô-ni-a',
  'ml' => 'Tiếng Malayalam',
  'mn' => 'Tiếng Mông Cổ',
  'mr' => 'Tiếng Marathi',
  'ms' => 'Tiếng Ma-lay-xi-a',
  'mt' => 'Tiếng Mantơ',
  'my' => 'Tiếng Miến Điện',
  'nb' => 'Tiếng Na Uy (Bokmål)',
  'nd' => 'Bắc Ndebele',
  'ne' => 'Tiếng Nê-pan',
  'nl' => 'Tiếng Hà Lan',
  'nl_be' => 'Tiếng Flemish',
  'nn' => 'Tiếng Na Uy (Nynorsk)',
  'no' => 'Tiếng Na Uy',
  'nso' => 'Bắc Sotho',
  'ny' => 'Tiếng Nyanja',
  'oc' => 'Tiếng Occitan',
  'or' => 'Tiếng Ô-ri-a',
  'os' => 'Tiếng Ossetic',
  'pa' => 'Tiếng Punjabi',
  'pl' => 'Tiếng Ba Lan',
  'ps' => 'Tiếng Pushto',
  'pt' => 'Tiếng Bồ Đào Nha',
  'pt_br' => 'Tiếng Bồ Đào Nha (Braxin)',
  'pt_pt' => 'Tiếng Bồ Đào Nha (I-bê-ri)',
  'qu' => 'Tiếng Quechua',
  'rm' => 'Tiếng Rhaeto-Romance',
  'rn' => 'Tiếng Rundi',
  'ro' => 'Tiếng Ru-ma-ni',
  'ru' => 'Tiếng Nga',
  'rw' => 'Tiếng Kinyarwanda',
  'sa' => 'Tiếng Phạn',
  'sd' => 'Tiếng Sin-hi',
  'se' => 'Bắc Sami',
  'sg' => 'Tiếng Sango',
  'sh' => 'Tiếng Xéc bi - Croatia',
  'si' => 'Tiếng Sinhala',
  'sk' => 'Tiếng Xlô-vác',
  'sl' => 'Tiếng Xlô-ven',
  'sm' => 'Tiếng Samoa',
  'sn' => 'Tiếng Shona',
  'so' => 'Tiếng Xô-ma-li',
  'sq' => 'Tiếng An-ba-ni',
  'sr' => 'Tiếng Séc-bi',
  'ss' => 'Tiếng Swati',
  'st' => 'Tiếng Sesotho',
  'su' => 'Tiếng Xu đăng',
  'sv' => 'Tiếng Thụy Điển',
  'sw' => 'Tiếng Bantu (Đông Phi)',
  'swb' => 'Tiếng Cômo',
  'ta' => 'Tiếng Tamil',
  'te' => 'Tiếng Telugu',
  'tet' => 'Tetum',
  'tg' => 'Tiếng Tajik',
  'th' => 'Tiếng Thái',
  'ti' => 'Tiếng Tigrigya',
  'tk' => 'Tiếng Tuôc-men',
  'tl' => 'Tiếng Tagalog',
  'tlh' => 'Tiếng Klingon',
  'tn' => 'Tiếng Tswana',
  'to' => 'Tiếng Tonga',
  'tpi' => 'Tiếng Tok Pisin',
  'tr' => 'Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ',
  'ts' => 'Tiếng Tsonga',
  'tt' => 'Tiếng Tatar',
  'tw' => 'Tiếng Twi',
  'ty' => 'Tiếng Tahiti',
  'ug' => 'Tiếng Uyghur',
  'uk' => 'Tiếng U-crai-na',
  'und' => 'Tiếng không xác định',
  'ur' => 'Tiếng Uđu',
  'uz' => 'Tiếng U-dơ-bếch',
  've' => 'Tiếng Venda',
  'vi' => 'Tiếng Việt',
  'wo' => 'Tiếng Wolof',
  'xh' => 'Tiếng Bantu',
  'yi' => 'Tiếng Y-đit',
  'yo' => 'Tiếng Yoruba',
  'yue' => 'Tiếng Quảng Đông',
  'zh' => 'Tiếng Trung Quốc',
  'zh_hans' => 'Tiếng Trung Quốc (Giản thể)',
  'zh_hant' => 'Tiếng Trung Quốc (Phồn thể)',
  'zu' => 'Tiếng Zulu',
  'zxx' => 'Không có nội dung ngôn ngữ',
 ),
 'scripts' => 
 array (
  'arab' => 'Chữ Ba Tư-Ả Rập',
  'armn' => 'Chữ Armenia',
  'beng' => 'Chữ Bengali',
  'bopo' => 'Chữ Bopomofo',
  'brai' => 'Chữ nổi Braille',
  'cyrl' => 'Chữ Kirin',
  'deva' => 'Chữ Devanagari',
  'ethi' => 'Chữ Ethiopia',
  'geor' => 'Chữ Georgia',
  'grek' => 'Chữ Hy Lạp',
  'gujr' => 'Chữ Gujarati',
  'guru' => 'Chữ Gurmukhi',
  'hang' => 'Chữ Hangul',
  'hani' => 'Chữ Hán',
  'hans' => 'Chữ Hán giản thể',
  'hant' => 'Chữ Hán phồn thể',
  'hebr' => 'Chữ Do Thái',
  'hira' => 'Chữ Hiragana',
  'jpan' => 'Nhật Bản',
  'kana' => 'Chữ Katakana',
  'khmr' => 'Chữ Khơ-me',
  'knda' => 'Chữ Kannada',
  'kore' => 'Hàn Quốc',
  'laoo' => 'Chữ Lào',
  'latn' => 'Chữ La tinh',
  'mlym' => 'Chữ Malayalam',
  'mong' => 'Chữ Mông Cổ',
  'mymr' => 'Myanma',
  'orya' => 'Chữ Oriya',
  'sinh' => 'Chữ Sinhala',
  'taml' => 'Chữ Tamil',
  'telu' => 'Chữ Telugu',
  'thaa' => 'Chữ Thaana',
  'thai' => 'Chữ Thái',
  'tibt' => 'Chữ Tây Tạng',
  'zsym' => 'Ký hiệu',
  'zxxx' => 'Chưa có chữ viết',
  'zyyy' => 'Chung',
  'zzzz' => 'Chữ viết Không xác định',
 ),
 'territories' => 
 array (
  '001' => 'Thế giới',
  '002' => 'Châu Phi',
  '003' => 'Bắc Mỹ',
  '005' => 'Nam Mỹ',
  '009' => 'Châu Đại Dương',
  '011' => 'Tây Phi',
  '013' => 'Trung Mỹ',
  '014' => 'Đông Phí',
  '015' => 'Bắc Phi',
  '017' => 'Trung Phi',
  '018' => 'Miền Nam Châu Phi',
  '019' => 'Châu Mỹ',
  '021' => 'Miền Bắc Châu Mỹ',
  '029' => 'Ca-ri-bê',
  '030' => 'Đông Á',
  '034' => 'Nam Á',
  '035' => 'Đông Nam Á',
  '039' => 'Nam Âu',
  '053' => 'Úc và New Zealand',
  '054' => 'Melanesia',
  '057' => 'Vùng Micronesian',
  '061' => 'Polynesia',
  '062' => 'Trung Nam Á',
  142 => 'Châu Á',
  143 => 'Trung Á',
  145 => 'Tây Á',
  150 => 'Âu Châu',
  151 => 'Đông Âu',
  154 => 'Miền Bắc Châu Âu',
  155 => 'Tây Âu',
  419 => 'Châu Mỹ La-tinh',
  'ac' => 'Đảo Ascension',
  'ad' => 'Andorra',
  'ae' => 'Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất',
  'af' => 'Áp-ga-ni-xtan',
  'ag' => 'An-ti-gu-a và Ba-bu-đa',
  'ai' => 'Anguilla',
  'al' => 'An-ba-ni',
  'am' => 'Ác-mê-ni-a',
  'an' => 'Tây Ấn Hà Lan',
  'ao' => 'Ăng-gô-la',
  'aq' => 'Nam Cực',
  'ar' => 'Ác-hen-ti-na',
  'as' => 'Đảo Somoa thuộc Mỹ',
  'at' => 'Áo',
  'au' => 'Úc',
  'aw' => 'Aruba',
  'ax' => 'Quần đảo Aland',
  'az' => 'Ai-déc-bai-gian',
  'ba' => 'Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na',
  'bb' => 'Bác-ba-đốt',
  'bd' => 'Băng-la-đét',
  'be' => 'Bỉ',
  'bf' => 'Buốc-ki-na Pha-xô',
  'bg' => 'Bun-ga-ri',
  'bh' => 'Ba-ren',
  'bi' => 'Bu-run-đi',
  'bj' => 'Bê-nanh',
  'bm' => 'Bermuda',
  'bn' => 'Bru-nây',
  'bo' => 'Bô-li-vi-a',
  'br' => 'Bra-xin',
  'bs' => 'Ba-ha-ma',
  'bt' => 'Bu-tan (Bhutan)',
  'bv' => 'Đảo Bouvet (Na Uy)',
  'bw' => 'Bốt-xoa-na',
  'by' => 'Bê-la-rút',
  'bz' => 'Bê-li-xê',
  'ca' => 'Ca-na-đa',
  'cc' => 'Quần đảo Cocos',
  'cd' => 'Công-gô (DRC)',
  'cf' => 'Cộng hòa Trung Phi',
  'cg' => 'Cộng hòa Công-gô',
  'ch' => 'Thụy Sĩ',
  'ci' => 'Bờ Biển Ngà',
  'ck' => 'Quần Đảo Cook',
  'cl' => 'Chi-lê',
  'cm' => 'Ca-mơ-run',
  'cn' => 'Trung Quốc',
  'co' => 'Cô-lôm-bi-a',
  'cp' => 'Đảo Clipperton',
  'cr' => 'Cốt-xta Ri-ca',
  'cs' => 'Séc-bia',
  'cu' => 'Cu Ba',
  'cv' => 'Cáp-ve',
  'cx' => 'Đảo Giáng Sinh',
  'cy' => 'Síp',
  'cz' => 'Cộng hòa Séc',
  'de' => 'Đức',
  'dg' => 'Diego Garcia',
  'dj' => 'Gi-bu-ti',
  'dk' => 'Đan Mạch',
  'dm' => 'Dominica',
  'do' => 'Cộng hoà Đô-mi-ni-ca',
  'dz' => 'An-giê-ri',
  'ea' => 'Ceuta và Melilla',
  'ec' => 'Ê-cu-a-đo',
  'ee' => 'E-xtô-ni-a',
  'eg' => 'Ai Cập',
  'eh' => 'Tây Sahara',
  'er' => 'Ê-ri-tơ-rê-a',
  'es' => 'Tây Ban Nha',
  'et' => 'Ê-ti-ô-pi-a',
  'eu' => 'Liên Minh Châu Âu',
  'fi' => 'Phần Lan',
  'fj' => 'Phi-gi',
  'fk' => 'Quần đảo Falkland [Islas Malvinas]',
  'fm' => 'Mi-crô-nê-xi-a',
  'fo' => 'Quần Đảo Faroe',
  'fr' => 'Pháp',
  'ga' => 'Ga-bông',
  'gb' => 'Vương quốc Anh',
  'gd' => 'Grê-na-đa',
  'ge' => 'Gru-di-a',
  'gf' => 'Quiana thuộc Pháp',
  'gg' => 'Guernsey',
  'gh' => 'Gha-na',
  'gi' => 'Gibraltar',
  'gl' => 'Băng Đảo',
  'gm' => 'Găm-bi-a',
  'gn' => 'Ghi-nê',
  'gp' => 'Guadeloupe',
  'gq' => 'Ghi-nê Xích-đạo',
  'gr' => 'Hy Lạp',
  'gs' => 'Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich',
  'gt' => 'Goa-tê-ma-la',
  'gu' => 'Đảo Gu-am',
  'gw' => 'Ghi-nê Bít-xao',
  'gy' => 'Guy-a-na',
  'hk' => 'Hồng Kông',
  'hm' => 'Đảo Heard và Quần đảo McDonald',
  'hn' => 'Hôn-đu-rát',
  'hr' => 'Crô-a-ti-a',
  'ht' => 'Ha-i-ti',
  'hu' => 'Hung-ga-ri',
  'ic' => 'Quần đảo Canary',
  'id' => 'Nam Dương',
  'ie' => 'Ai-len',
  'il' => 'I-xra-en',
  'im' => 'Đảo Man',
  'in' => 'Ấn Độ',
  'io' => 'Thuộc địa Anh tại Ấn Độ Dương',
  'iq' => 'I-rắc',
  'ir' => 'I-ran',
  'is' => 'Ai-xơ-len',
  'it' => 'Ý',
  'je' => 'Jersey',
  'jm' => 'Ha-mai-ca',
  'jo' => 'Gióc-đa-ni',
  'jp' => 'Nhật Bản',
  'ke' => 'Kê-ni-a',
  'kg' => 'Cư-rơ-gư-xtan',
  'kh' => 'Campuchia',
  'ki' => 'Ki-ri-ba-ti',
  'km' => 'Cô-mô',
  'kn' => 'Xan-kít và Nê-vi',
  'kp' => 'Bắc Triều Tiên',
  'kr' => 'Hàn Quốc',
  'kw' => 'Cô-oét',
  'ky' => 'Quần Đảo Cayman',
  'kz' => 'Ka-dắc-xtan',
  'la' => 'Lào',
  'lb' => 'Li-băng',
  'lc' => 'Xan Lu-xi',
  'li' => 'Lich-ten-xtên',
  'lk' => 'Xri Lan-ca',
  'lr' => 'Li-bê-ri-a',
  'ls' => 'Lê-xô-thô',
  'lt' => 'Li-tu-a-ni-a',
  'lu' => 'Lúc-xăm-bua',
  'lv' => 'Lát-vi-a',
  'ly' => 'Li-bi',
  'ma' => 'Ma-rốc',
  'mc' => 'Mô-na-cô',
  'md' => 'Môn-đô-va',
  'me' => 'Montenegro',
  'mg' => 'Ma-đa-gát-xca',
  'mh' => 'Quần đảo Mác-san',
  'mk' => 'Macedonia [FYROM]',
  'ml' => 'Ma-li',
  'mm' => 'Mi-an-ma',
  'mn' => 'Mông Cổ',
  'mo' => 'Macao',
  'mp' => 'Quần Đảo Bắc Mariana',
  'mr' => 'Mô-ri-ta-ni',
  'ms' => 'Montserrat',
  'mt' => 'Man-ta',
  'mu' => 'Mô-ri-xơ',
  'mv' => 'Man-đi-vơ',
  'mw' => 'Ma-la-uy',
  'mx' => 'Mê-hi-cô',
  'my' => 'Ma-lay-xi-a',
  'mz' => 'Mô-dăm-bích',
  'na' => 'Nam-mi-bi-a',
  'nc' => 'New Caledonia',
  'ne' => 'Ni-giê',
  'nf' => 'Đảo Norfolk',
  'ng' => 'Ni-giê-ri-a',
  'ni' => 'Ni-ca-ra-goa',
  'nl' => 'Hà Lan',
  'no' => 'Na Uy',
  'np' => 'Nê-pan',
  'nr' => 'Nauru',
  'nu' => 'Niue',
  'nz' => 'Niu Di-lân',
  'om' => 'Ô-man',
  'pa' => 'Pa-na-ma',
  'pe' => 'Pê-ru',
  'pf' => 'Polynesia thuộc Pháp',
  'pg' => 'Pa-pu-a Niu Ghi-nê',
  'ph' => 'Phi-lip-pin',
  'pk' => 'Pa-ki-xtan',
  'pl' => 'Ba Lan',
  'pm' => 'Saint Pierre và Miquelon',
  'pn' => 'Quần đảo Pitcairn',
  'pr' => 'Puerto Rico',
  'ps' => 'Lãnh thổ Palestine',
  'pt' => 'Bồ Đào Nha',
  'pw' => 'Palau',
  'py' => 'Pa-ra-goay',
  'qa' => 'Ca-ta',
  'qo' => 'Vùng xa xôi thuộc Châu Đại Dương',
  'ro' => 'Ru-ma-ni',
  'rs' => 'Xéc-bi',
  'ru' => 'Nga',
  'rw' => 'Ru-an-đa',
  'sa' => 'A-rập Xê-út',
  'sb' => 'Quần đảo Xô-lô-mông',
  'sc' => 'Xây-sen',
  'sd' => 'Xu-đăng',
  'se' => 'Thụy Điển',
  'sg' => 'Xin-ga-po',
  'sh' => 'Saint Helena',
  'si' => 'Xlô-ven-ni-a',
  'sj' => 'Svalbard và Jan Mayen',
  'sk' => 'Xlô-va-ki-a',
  'sl' => 'Xi-ê-ra Lê-ôn',
  'sm' => 'Xan Ma-ri-nô',
  'sn' => 'Xê-nê-gan',
  'so' => 'Xô-ma-li',
  'sr' => 'Xu-ri-nam',
  'st' => 'Xao Tô-mê và Prin-xi-pê',
  'sv' => 'En-san-va-đo',
  'sy' => 'Xi-ri',
  'sz' => 'Xoa-di-len',
  'ta' => 'Tristan da Cunha',
  'tc' => 'Quần Đảo Turk và Caicos',
  'td' => 'Sát',
  'tf' => 'Thuộc Địa Nam của Pháp',
  'tg' => 'Tô-gô',
  'th' => 'Thái Lan',
  'tj' => 'Tát-gi-ki-xtan',
  'tk' => 'Tokelau',
  'tl' => 'Đông Timor',
  'tm' => 'Tuốc-mê-ni-xtan',
  'tn' => 'Tuy-ni-di',
  'to' => 'Tông-ga',
  'tr' => 'Thổ Nhĩ Kỳ',
  'tt' => 'Tri-ni-đát và Tô-ba-gô',
  'tv' => 'Tu-va-lu',
  'tw' => 'Đài Loan',
  'tz' => 'Tan-da-ni-a',
  'ua' => 'U-crai-na',
  'ug' => 'U-gan-đa',
  'um' => 'Các đảo nhỏ xa trung tâm thuộc Mỹ',
  'us' => 'Hoa Kỳ',
  'uy' => 'U-ru-goay',
  'uz' => 'U-dơ-bê-ki-xtan',
  'va' => 'Va-ti-căng',
  'vc' => 'Xan Vin-xen và Grê-na-din',
  've' => 'Vê-nê-zu-ê-la',
  'vg' => 'Đảo Virgin, thuộc Anh',
  'vi' => 'Quần đảo Virgin, Mỹ',
  'vn' => 'Việt Nam',
  'vu' => 'Va-nu-a-tu',
  'wf' => 'Wallis và Futuna',
  'ws' => 'Xa-moa',
  'ye' => 'Y-ê-men',
  'za' => 'Nam Phi',
  'zm' => 'Dăm-bi-a',
  'zw' => 'Dim-ba-bu-ê',
  'zz' => 'Vùng Chưa biết hoặc không Hợp lệ',
 ),
);