1. Matthew Turk
  2. yt.rife

Source

yt.rife / client.py

1
2
3
4
5
6
7
8
from yt.mods import *
import Pyro4

hmac_key = raw_input("HMAC_KEY? ").strip()
uri = raw_input("URI? ").strip()
Pyro4.config.HMAC_KEY = hmac_key
VRH = Pyro4.Proxy(uri)
insert_ipython()