Source

mekk.feeds / src / mekk / feeds / orgfile / org_file.py

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Obsługa modyfikowania pliku .org
"""

import os, re
from org_parse import OrgParser

FILL_COLUMN = 65
STOP_COLUMN = 80

class Folder(object):
  def __init__(self, folder_label):
    self.folder_label = folder_label
    self.feeds = []
  def add_feed(self, feed):
    self.feeds.append(feed)
  def save(self, f):
    f.write("* %s\n\n" % self.folder_label.encode("utf-8"))
    for feed in self.feeds:
      feed.save(f)
  def find_feed(self, url):
    for c in (f.find_feed(url) for f in self.feeds):
      if c:
        return c
    return None
  def remove_feed(self, feed):
    self.feeds.remove(feed)
  def find_folder(self, folder_label):
    if self.folder_label == folder_label:
      return self
    else:
      return None
  def sort_items(self):
    self.feeds.sort( key = lambda x: (x.title, x.feed, hash(x)) )

class Feed(object):
  def __init__(self, title, tags, feed, level, comment):
    self.title = title.replace("\n", " ").replace("\r", "")
    self.tags = (tags or [])
    self.feed = feed
    self.level = level
    self.comment = comment

  def save(self, f):
    f.write("** %s" % self.title.encode("utf-8"))
    if self.tags:
      tag_txt = ":".join([''] + self.tags + [''])
      spaces = max(2, STOP_COLUMN - len(tag_txt) - len(self.title) - 3)
      f.write(" " * spaces)
      f.write(tag_txt)
    f.write("\n\n")
    for name, value in [
      ('feed', self.feed),
      ('level', self.level),
      ('comment', self.comment),
      ]:
      if value:
        f.write(("  %s: %s\n" % (name, value)).encode("utf-8"))
    f.write("\n")

  def find_feed(self, url):
    """
    Jeśli url jest równy "mojemu" urlowi - to zwracam siebie. Wpp None
    """
    if self.feed and self.feed == url:
      return self
    return None

class OrgFile(object):

  _re_tags = re.compile(":((?:[a-z]+:)+)\s*$")

  def __init__(self, file_name, auto_sort_items = False):
    """
    Otwiera i parsuje plik, wczytując z niego dane.
    Jeśli pliku nie ma, zapamiętuje wyłącznie nazwę.

    Parametr auto_sort_items pozwala decydować, czy przesortować
    wyniki alfabetycznie (foldery i feedy w ramach folderów)
    po wczytaniu
    """
    self.file_name = file_name
    
    self.folders = []

    if os.path.exists(file_name):
      parser = OrgParser()
      parsed = parser.parse(self.file_name)
      for lbidx in xrange(0, len(parsed)):
        lb = parsed[lbidx]
        folder = Folder(lb.folder_label.decode("utf-8"))
        for feed in lb.feeds:
          title = feed.title.decode("utf-8")
          tags = []
          m = self._re_tags.search(title)
          if m:
            title = m.string[0:m.start(0)].rstrip()
            tags = m.group(1).split(':')[0:-1]
          folder.add_feed(
            Feed(title=title,
               tags=tags,
               feed=feed.feed.decode("utf-8"), 
               level=feed.level,
               comment=feed.comment.decode("utf-8")))
          for name, value in feed.items():
            if not name in ['feed', 'title', 'level', 'comment']:
              print "Removing unknown attribute %s (value %s) from feed %s" % (name, value, title)
        self.folders.append(folder)
      if auto_sort_items:
        self.sort_items()

  def sort_items(self):
    self.folders.sort( key = lambda x: (x.folder_label, hash(x)) )
    for f in self.folders:
      f.sort_items()

  def exists(self):
    return os.path.exists(self.file_name)

  def save_to(self, file_name = None):
    if not file_name:
      file_name = self.file_name
    f = file(file_name, "w")
    self.save(f)

  def save(self, f):
    f.write("""# -*- mode: org; fill-column: %d -*-
#
#+STARTUP: showstars
#+TITLE: Subscribed feeds
#+TAGS: disabled private important alert massive

""" % FILL_COLUMN)
    for folder in self.folders:
      folder.save(f)
  
  def find_feed(self, url):
    for c in (l.find_feed(url) for l in self.folders):
      if c:
        return c
    return None

  def add_folder(self, folder):
    self.folders.append(folder)

  def find_folder(self, folder_label):
    for c in (l.find_folder(folder_label) for l in self.folders):
      if c:
        return c
    return None
    
  def find_or_create_folder(self, folder_label):
    f = self.find_folder(folder_label)
    if not f:
      f = Folder(folder_label)
      self.folders.append(f)
    return f