1. Marcin Kasperski
 2. mekk.nozbe2xmind

Source

mekk.nozbe2xmind / build.pl

#!/usr/bin/perl -w
# -*- coding: utf-8 -*-
# (c) 2008, Marcin Kasperski
#
# Skrypt budujący dystrybucję:
# - koryguje numer wersji
# - nakłada tag
# - odpala budujący setup
# - wgrywa na mekka

use strict;
use FindBin;
use File::Spec::Functions;
use File::Copy;
use File::Path;
use Tie::File;

my $MODULE_NAME = "mekk.nozbe2xmind";
my $PYTHON_VERSION = "py2.5";

chdir $FindBin::Bin or die "chdir failed: $!\n";

#################################################################
# Funkcje pomocnicze
#################################################################

sub ask_yes_no {
  my $question = shift;
  my $x;
  do {
    {
     local $/ = undef;
     print "$question (y/n): ";
    }
    $x = <STDIN>;
    $x =~ s/[\s\r\n]+//g;
    $x = lc($x);
  } while $x !~ /^[yn]$/;
  if ($x eq 'y') {
    return 1;
  } else {
    return 0;
  }
}

#################################################################
# Ustalenie numerka wersji, skorygowanie go w setup.py
# nałożenie tagu.
#################################################################

my $what = shift @ARGV || '';
unless ($what =~ /^(major|minor|patch|devel|rebuild)$/) {
  print "Usage:\n$0 [major|minor|patch|devel|rebuild]\n";
  exit(1);
}

my $version;

if ($what ne 'devel') {
  my $status = `hg status src README.txt setup.py setup.cfg`;
  if ($status) {
    die "Uncommited changes found\n";
  }
  my @newest = (0,0,0);
  open(F, "hg tags|");
  while(<F>) {
    if(/^(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\b/) {
      if( $1 > $newest[0]
         || ($1 == $newest[0]
            && ($2 > $newest[1]
               || ($2 == $newest[1] && $3 > $newest[2])))) {
        @newest = ($1, $2, $3);
      }
    }
  }
  close(F);

  if ($what eq 'major') {
    $version = join('.', $newest[0]+1, 0, 0);
  }
  elsif ($what eq 'minor') {
    $version = join('.', $newest[0], $newest[1]+1, 0);
  }
  elsif ($what eq 'patch') {
    $version = join('.', $newest[0], $newest[1], $newest[2]+1);
  }
  elsif ($what eq 'rebuild') {
    $version = join('.', $newest[0], $newest[1], $newest[2]);
  }
  else {
    die "Ups\n";
  }

  print "Creating version: $version"
   . ($what eq 'rebuild' ? " (rebuild - don't do it if already published)": "")
   . "\n";
  unless (ask_yes_no("Is it OK")) {
    exit(0);
  }

  foreach my $filename (
    'setup.py',
    ) {
    my @array;
    tie @array, 'Tie::File', $filename
     or die "Can't read $filename: $!\n";
    foreach (@array) {
      s/(version\s*=\s*')\d+\.\d+(\.\d+)?/$1$version/;
    }
  }

  unless( $what eq 'rebuild' ) {
    system("hg commit -m 'version patch $version'") and die $!;
    system("hg tag $version") and die $!;
  }
}
else {
  $version = 'devel';
}

#################################################################
# Sprzątanie
#################################################################

rmtree('build');

#################################################################
# Uruchomienie setupu
#################################################################

system("python setup.py bdist_egg") and die "Setup failed!";

#################################################################
# Kopiowanie
#################################################################

my $EGG_NAME = $MODULE_NAME . "-" . $version . "-" . $PYTHON_VERSION . ".egg";
my $EGG_FILE = catfile($FindBin::Bin, "dist", $EGG_NAME);

my $XMP_NAME = "NozbeIconsMarkerPackage.xmp";
my $XMP_FILE = catfile($FindBin::Bin, "src", "mekk", "nozbe2xmind", $XMP_NAME);

print "Uploading $EGG_NAME\n";
unless (ask_yes_no("Is it OK")) {
  exit(0);
}

unless( -f $EGG_FILE ) {
  die "$EGG_FILE not found. Setup failed?\n";
}

system("scp $EGG_FILE linode.mekk.waw.pl:www_download/python/");

print "Uploaded http://mekk.waw.pl/download/python/$EGG_NAME\n";

system("scp $XMP_FILE linode.mekk.waw.pl:www_download/python/");

print "Uploaded http://mekk.waw.pl/download/python/$XMP_NAME\n";