Source

mekk.nozbe2xmind / src / mekk / nozbe2xmind / xmind_reader.py

Full commit
# -*- coding: utf-8 -*-
# (c) 2008, Marcin Kasperski

from mekk.xmind import XMindDocument
from xmind_writer import NEXT_ACTION_MARK, DONE_MARK
from context_icons import IconsMapper
import simplejson
import logging
import datetime
import re

log = logging.getLogger(__name__)

def find_mismatches(old, new, checked_tags):
  """
  Znajduje wszystkie tagi dla których old[tag] != new[tag]
  i zwraca je w formie słownika
  """
  reply = {}
  for t in checked_tags:
    o = old.get(t)
    if o is None: o = ''
    n = new.get(t)
    if n is None: n = ''
    if o != n:
      #log.debug("Changed %s: '%s' -> '%s'" % (t, old.get(t), new.get(t)))
      reply[t] = n
  return reply

class MapReader(object):
  """
  Klasa obsługująca odczyt zmodyfikowanej mapy i zwracająca informacje, co się na tej mapie zmieniło.
  """

  def __init__(self, map_file_name):
    self.file_name = map_file_name
    self.doc = XMindDocument.open(map_file_name)
    self._load_orig_data()
    self.root = self.doc.get_first_sheet().get_root_topic()

  def _load_orig_data(self):
    """
    Wyszukuje w mapie załączony plik JSON i ładuje z niego dane (oryginały do porównania)
    """
    jsons = [j for j in self.doc.attachment_names() if j.endswith('.json') ]
    if not jsons:
      raise Exception("Map can not be processed, attached data file not found. Likely you removed the attachment from the help sheet")
    if len(jsons) > 1:
      raise Exception("Map can not be processed, too many data files attached.")
    data = simplejson.loads(self.doc.attachment_body(jsons[0]))
    self.orig_actions = data['actions']
    self.orig_projects = data['projects']
    self.orig_contexts = data['contexts']

  def check_projects(self):
    """
    Wyszukanie zmian w projektach. Generator, który zwraca listę zmienionych projektów.
    Każda zmiana ma formę pary orig, new, gdzie:

    - orig jest poprzednim, nie zmienionym rekordem projektu
     albo None, gdy zmianą jest dodanie nowego projektu

    - new jest słownikiem zmian (zmienione pola wraz z wartościami)
     albo None, gdy zmianą jest usunięcie projektu.

    Uwaga: prosty sposób na uzyskanie rekordu "do zapisu" przy
    modyfikacjach to:

      orig.copy().update(new)

    Nowe projekty (i tylko one) zawierają pole id umożliwiające
    korelację z akcjami.
    """
    orig_lkp = dict([ (p['hash'], p) for p in self.orig_projects ])

    for project_topic in self.root.get_subtopics():
      new = dict(
            name = project_topic.get_title(),
            tag = project_topic.get_label() or '',
            body = project_topic.get_note() or '',
            )
      hash = project_topic.get_embedded_id()
      if not hash:
        # Nowy projekt, nieoznakowany
        new['project_id'] = project_topic.get_correlation_id()
        yield None, new
      else:
        old = orig_lkp[ hash ]
        del orig_lkp[hash] # By zostały tylko skasowane
        mism = find_mismatches(old, new, ['name', 'tag', 'body'])
        if mism:
          log.debug("Changed field(s) in %s: %s" % (hash, mism))
          yield old, mism
    # Zostały skasowane
    for old in orig_lkp.itervalues():
      yield old, None

  def check_actions(self):
    """
    Wyszukanie zmian w akcjach. Generator obsługujący tą samą
    konwencję, co check_projects, tj zwraca pary orginał-zmiany,
    gdzie stare jest None gdy coś dodano a nowe jest None gdy
    coś skasowano a wpp zawiera zmienione pola.

    Uwaga: akcje mogą zawierać albo project_hash (akcja jest
    w "starym" projekcie) albo project_id (akcja jest podpięta
    do nowo dodanego projektu, koreluje się to z polem id
    zwróconym przez check_projects). Przed zapisem trzeba
    project_id zamienić na project_hash.

    Ponadto nowe akcje zawierają pewne unikalne id.
    """
    orig_lkp = dict([ (p['hash'], p) for p in self.orig_actions ])

    ctx_name_to_obj = dict(
      (ctx['name'], ctx) for ctx in self.orig_contexts)

    # Lista nowych akcji. Nie zwracamy od razu, bo chcemy zrobić
    # dopasowanie z skasowanymi (wykrywanie cut&paste)
    added = []

    for project_topic in self.root.get_subtopics():
      project_hash = project_topic.get_embedded_id()
      if not project_hash:
        project_id = project_topic.get_correlation_id()

      # Tablica jeszcze nie obsłużonych akcji. Trzymamy
      # tak, bo trzeba włazić rekurencyjnie w głąb

      now_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %T")

      pending = list( project_topic.get_subtopics() )
      while pending:
        action_topic = pending.pop(0)
        hash = action_topic.get_embedded_id()

        subactions = list( action_topic.get_subtopics() )
        if subactions:
          pending.extend(subactions)
          # Jeśli to jest nowe a miało dzieci, uznajemy
          # za blog pomocniczy
          if not hash:
            continue

        markers = list( action_topic.get_markers() )

        new = {
            u"name" : action_topic.get_title(),
            u"next" : (NEXT_ACTION_MARK in markers) and 1 or 0,
            u"context_hash" : '',
            }
        if project_hash:
          new["project_hash"] = project_hash
        else:
          new["project_id"] = project_id
        if DONE_MARK in markers:
          # Chwilowy znacznik
          new["done"] = True
        else:
          new["done"] = False

        action_labels = [ l 
                 for l in re.split("\s*,\s*",
                          action_topic.get_label() or "")
                 if l ]
        for ctx_name in action_labels:
          ctx = ctx_name_to_obj.get(ctx_name)
          if ctx:
            new["context_hash"] = ctx['hash']
          else:
            print "Unknown context, skipping:", ctx_name

        old = None
        if hash:
          old = orig_lkp.get(hash)
        if not old:
          # Nowa akcja
          new['id'] = action_topic.get_correlation_id()
          if new['done']:
            new['date'] = now_time
          del new['done']
          #yield None, new
          added.append(new)
        else:
          del orig_lkp[hash] # By zostały tylko skasowane
          # Nie przestawiamy daty zakończenia jeśli zachowała się
          #if new.get('datetime') and old.get('datetime'):
          #  new['datetime'] = old['datetime']
          mism = find_mismatches(old, new, [
            'name', 'next', 'project_hash', 'context_hash'])
          # Specjalne flagowanie przepisania do nowego projektu
          if new.get('project_id'):
            mism['project_id'] = new['project_id']
          # Specjalna obsługa 'date' (czy zrobione + kiedy) versus 'done':
          if old.get('date', '') and not new['done']:
            mism['date'] = ''  # Zdjęto znacznik done
          elif (not old.get('date', '')) and new['done']:
            mism['date'] = now_time # Założono go
          if mism:
            log.debug("Changed field(s) in %s: %s" % (hash, mism))
            yield old, mism

    for a in added:
      yield None, a
    # Zostały skasowane
    for old in orig_lkp.itervalues():
      yield old, None