Commits

Author Commit Message Date Builds
Marcin Kasperski
Commits also README.md
Marcin Kasperski
running all tests
Marcin Kasperski
merge
Marcin Kasperski
Note
Marcin Kasperski
Próba lepszej algebry tagów
Marcin Kasperski
gedit used as default editor
Marcin Kasperski
Set RELEASE_TESTING var
Marcin Kasperski
1
Marcin Kasperski
comment
Marcin Kasperski
Mostly ready. Changes editing and README updating
Marcin Kasperski
initial preps
Marcin Kasperski
Initial commit (file so far kept in modules)