1. Marcin Kasperski
  2. perl/keyring/osxkeychain

Source

perl/keyring/osxkeychain / lib / Passwd / Keyring / OSXKeychain.pm

Diff from to

File lib/Passwd/Keyring/OSXKeychain.pm

 
 =head1 VERSION
 
-Version 0.1001
+Version 0.1002
 
 =cut
 
-our $VERSION = '0.1001';
+our $VERSION = '0.1002';
 
 =head1 WARNING