1. Marcin Kasperski
  2. perl/keyring/osxkeychain

Source

perl/keyring/osxkeychain / .bitbucket.url

https://Mekk@bitbucket.org/Mekk/perl-keyring-osxkeychain