Commits

Marcin Kasperski committed 1b25f5e

Próby przywrócenia działania kolorowania zegarków.

Usunięcie błędu raportowanego przy zoom.

 • Participants
 • Parent commits 0fdf9f6

Comments (0)

Files changed (2)

smtuning/content/overlay.js

 
   // Interpretuje planszę i zgaduje jaki zegar jest używany.
   handleClockColorizingOnBoard : function(doc, view, gameId) {
-    var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
-    var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref);
+    var clockType = smtdoc.readSavedGameClockInfo(gameId);
+    //console.log("Hallo" + clockType);
     if (! clockType) { // Jeśli znamy, nie trzeba szukać na nowo
       var clkDesc = smtdoc.xpathFirst(doc, "//table[@id='ContentPlaceHolder1_Table8']//table//td[contains(.,'days +')]/text()");
       var clkRe = /([0-9]+)\s*days\s*\+\s*([0-9]+)/;
-      if (clkDesc.data.match(clkRe)) {
-        if (RegExp.$1 == "5") {
+      var clkMatch = clkDesc.data.match(clkRe);
+      if (clkMatch) {
+        //console.log("Hello" + clkMatch);
+        if (clkMatch[1] == "5") {
           clockType = "blitz";
         }
-        else if (RegExp.$1 == "10") {
+        else if (clkMatch[1] == "10") {
           clockType = "fast";
         }
-        else if (RegExp.$1 == "30") {
-          if (RegExp.$2 == "1" ) {
+        else if (clkMatch[1] == "30") {
+          if (clkMatch[2] == "1" ) {
             clockType = "standard";
-          } else if (RegExp.$2 == "3") {
+          } else if (clkMatch[2] == "3") {
             clockType = "leisure";
           }
         }
         if (clockType) {
-          smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
+          smtdoc.saveGameClockInfo(gameId, clockType);
         }
       }
     }
 
   // Modyfikacje listy partii
   patchGameList : function(doc, view, colorizeClock) {
-    var rows = smtdoc.xpath(doc,
-                "//table[@id='ContentPlaceHolder1_Table1']//tr[contains(@onclick,'window.location.href')]");
+    // smtext.dump("Patching game list");
+    var rows = smtdoc.xpath(
+      doc,
+      "//div[contains(@class,'itemgame')]");
+    alert(rows.snapshotLength);
+    // smtext.dump("Games found: " + rows.snapshotLength);
     for (var i = 0; i < rows.snapshotLength; i++) {
       var row = rows.snapshotItem(i);
-      var link = row.getAttribute("onclick");
-      if (link.match(/game_id=([0-9]+)/)) {
-        var gameId = RegExp.$1;
-        if (colorizeClock) {
-          var clockType = smtext.prefman.getValue('data.clock.' + gameId, '');
-          if (clockType) {
-            //smtext.dump("row " + i + " clock " + clockType);
-            smtuning.replaceClockIcons(doc, row, clockType);
+      var linkHref = smtdoc.xpathFirstRelative(
+        doc, row, "//a[contains(@href,'game.aspx')]");
+      if(linkHref) {
+        var link = linkHref.getAttribute("href");
+        if (link.match(/game_id=([0-9]+)/)) {
+          var gameId = RegExp.$1;
+          if (colorizeClock) {
+            var clockType = smtdoc.readSavedGameClockInfo(gameId);
+            if (clockType) {
+              //smtext.dump("row " + i + " clock " + clockType);
+              smtuning.replaceClockIcons(doc, row, clockType);
+            }
           }
         }
       }
       return;
     }
 
-    smtdoc.addJavaScript(doc, "smtPieceSet = smtpieces.pieceByName('"
-               + wantedSetName + "')");
+    smtdoc.addJavaScript(doc, "smtPieceSetName = '" + wantedSetName + "';")
+
+    // To w FF7 zgłasza błąd braku zmiennej smtpieces
+    //smtdoc.addJavaScript(doc, "smtPieceSet = smtpieces.pieceByName('"
+    //           + wantedSetName + "')");
+
 
     var zoomIn = doc.createElement("img");
     zoomIn.setAttribute("src", "chrome://smtuning/skin/zoomin.png");

smtuning/content/smt_docutil.js

   addStyle : function(doc, cssText) {
     var head = doc.getElementsByTagName('head')[0];
     if (!head) { return; }
-    style = doc.createElement("style")
+    var style = doc.createElement("style")
     style.type = 'text/css';
     style.innerHTML = cssText;
     head.appendChild(style);
   addJavaScript : function(doc, scriptText) {
     var head = doc.getElementsByTagName('head')[0];
     if (!head) { return; }
-    newScript = doc.createElement("script")
+    var newScript = doc.createElement("script")
     newScript.type = 'text/javascript';
     newScript.innerHTML = scriptText;
     head.appendChild(newScript);
 
   zoomIn : function() {
     var oldSize = PieceSize;
+    var smtPieceSet = smtpieces.pieceByName(smtPieceSetName);
     var nextSize = smtPieceSet.nextSizeUp(oldSize);
     if (nextSize) {
       var path = smtPieceSet.piecesPath(nextSize);
 
   zoomOut : function() {
     var oldSize = PieceSize;
+    var smtPieceSet = smtpieces.pieceByName(smtPieceSetName);
     var nextSize = smtPieceSet.nextSizeDown(oldSize);
     if (nextSize) {
       var path = smtPieceSet.piecesPath(nextSize);
     AnalysisBoard[AnaMove] = board;
     DrawAnalysisBoard();
     DisplayTab(4);
+  },
+
+  /////////////////////////////////////////////////////////////////
+  // Save
+  /////////////////////////////////////////////////////////////////
+
+  // Zapisuje jaki zegar jest w danej partii. Pierwszy parametr
+  // to id (tekst), drugi to blitz/fast/standard/
+  saveGameClockInfo : function(gameId, clockType) {
+    //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
+    //smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
+    //console.log("Saving clock for " + gameId + ": " + clockType);
+    localStorage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
+  },
+
+  // Odczytuje zegar albo null
+  readSavedGameClockInfo : function(gameId) {
+    //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
+    //var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref, null);
+    //dump("Loading");
+    var clockType = localStorage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
+    return clockType;
   }
 
 };