Commits

Marcin Kasperski  committed b3a1a8e Merge

merge

 • Participants
 • Parent commits 6e60cdc, e488c32
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (10)

File .hgtags

File contents unchanged.

File smtuning/content/about.xul

File contents unchanged.

File smtuning/content/options.xul

    <preference id="pref_extra_mark_read" name="extensions.smtuning.extra_mark_read" type="bool"/>
    <preference id="pref_hide_non_english" name="extensions.smtuning.hide_non_english" type="bool"/>
    <preference id="pref_no_avatars" name="extensions.smtuning.no_avatars" type="bool"/>
-   <preference id="pref_sort_games_drop" name="extensions.smtuning.sort_games_drop" type="bool"/>
    <preference id="pref_signal_games_clock" name="extensions.smtuning.signal_games_clock" type="bool"/>
    <preference id="pref_patch_window_title" name="extensions.smtuning.patch_window_title" type="bool"/>
    <preference id="pref_patch_window_background" name="extensions.smtuning.patch_window_background" type="bool"/>
   <groupbox>
    <caption label="&section.game_list;"/>
 
-   <checkbox id="pref_sort_games_drop" preference="pref_sort_games_drop" label="&pref_sort_games_drop.label;" accesskey="S"/>
-   <label class="comment">&pref_sort_games_drop.comment;</label>
-
    <checkbox id="pref_signal_games_clock" preference="pref_signal_games_clock" label="&pref_signal_games_clock.label;" accesskey="C"/>
    <label class="comment">&pref_signal_games_clock.comment;</label>
 

File smtuning/content/overlay.js

     title.parentNode.insertBefore(toolbar, title);
   },
 
-  addSortDropDown : function(doc, view) {
-    var title = smtdoc.xpathFirst(doc, "//h1");
-    if (! title) return;
-    var dropdown = doc.createElement("select");
-    dropdown.setAttribute("id", "SmGameSortSelect");
-    dropdown.setAttribute("onChange", "smtdoc.resortGames(this.options[selectedIndex].value)");
-    //dropdown.setAttribute("style", "float: right");
-    title.parentNode.insertBefore(dropdown, title);
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("-- Change ordering --", "0");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("Default", "9");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By variant", "1");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By variant (rev)", "2");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By start date (up)", "5");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By start date (down)", "6");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By opponent name", "11");
-    dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By opponent clock", "13");
-  },
+  // Zdezaktualizowane, austin zrobił swój dropdown. Kod
+  // zostawiam jkao przykład robienia dropdowna
+  //
+  // addSortDropDown : function(doc, view) {
+  //   var title = smtdoc.xpathFirst(doc, "//h1");
+  //   if (! title) return;
+  //   var dropdown = doc.createElement("select");
+  //   dropdown.setAttribute("id", "SmGameSortSelect");
+  //   dropdown.setAttribute("onChange", "smtdoc.resortGames(this.options[selectedIndex].value)");
+  //   title.parentNode.insertBefore(dropdown, title);
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("-- Change ordering --", "0");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("Default", "9");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By variant", "1");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By variant (rev)", "2");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By start date (up)", "5");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By start date (down)", "6");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By opponent name", "11");
+  //   dropdown.options[dropdown.options.length] = new Option("By opponent clock", "13");
+  // },
 
   addDarkPreviewDropDown : function(doc, view) {
     var title = smtdoc.xpathFirst(doc, "//h1");
   // Funkcja pomocnicza. W podanym bloku wyszukuje wszystkie ikony
   // zegarka i podmienia na zadane. block należy podać tylko gdy nie jest null
   replaceClockIcons : function(doc, block, clockType) {
-    var pfx = "";
     if( block ) {
-      pfx = "td";
+      // pass
     } else {
       block = doc;
     }
+
+    // Obsługujemy dwa warianty. Stary - gdzie są po prosu
+    // obrazki src clock.gif i clocka.gif - oraz nowy - gdzie
+    // mamy spany klasy clock i clock_running.
+    // 
+    smtext.dump("Trying to replace clock to " + clockType + " in " + block.innerHTML);
+
     var nodes = smtdoc.xpathRelative(
       doc, block,
-      pfx + "//img[contains(@src,'/clock.gif')]");
+      ".//img[contains(@src,'/clock.gif')]");
+    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
+      smtext.dump("Old style clock.gif");
+      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
+      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clock_" + clockType + ".gif");
+    }
+
+    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
+      doc, block,
+      ".//img[contains(@src,'/clocka.gif')]");
+    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
+      smtext.dump("Old style clocka.gif");
+      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
+      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clocka_" + clockType + ".gif");
+    }
+
+    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
+      doc, block,
+      ".//span[contains(@class,'clock')]");
     for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
       var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
-      //smtext.dump("Patching " + thisImg.getAttribute("src") + " to " + clockType);
-      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clock_" + clockType + ".gif");
-    }
-    var nodes = smtdoc.xpathRelative(
-      doc, block,
-      pfx + "//img[contains(@src,'/clocka.gif')]");
-    for (var i = 0; i < nodes.snapshotLength; i++) {
-      var thisImg = nodes.snapshotItem(i);
-      //smtext.dump("Patching " + thisImg.getAttribute("src") + " to " + clockType);
-      thisImg.setAttribute("src","chrome://smtuning/skin/clock/clocka_" + clockType + ".gif");
+      var thisClass = thisImg.getAttribute("class");
+      smtext.dump("new style elem of class " + thisClass);
+      thisClass = thisClass.replace(/\b(clock_running|clock)\b/, "$1_" + clockType);
+      thisImg.setAttribute("class", thisClass);
+      smtext.dump("class set to " + thisClass);
     }
   },
 
     var rows = smtdoc.xpath(
       doc,
       "//div[contains(@class,'itemgame')]");
-    alert(rows.snapshotLength);
-    // smtext.dump("Games found: " + rows.snapshotLength);
+    smtext.dump("Games found: " + rows.snapshotLength);
     for (var i = 0; i < rows.snapshotLength; i++) {
       var row = rows.snapshotItem(i);
       var linkHref = smtdoc.xpathFirstRelative(
-        doc, row, "//a[contains(@href,'game.aspx')]");
+        doc, row, ".//a[contains(@href,'game.aspx')]");
       if(linkHref) {
         var link = linkHref.getAttribute("href");
-        if (link.match(/game_id=([0-9]+)/)) {
+        smtext.dump("Found link " + link);
+        if (link.match(/game_id=([0-9][0-9]*)/)) {
           var gameId = RegExp.$1;
+          smtext.dump("Matched game id: " + gameId);
           if (colorizeClock) {
             var clockType = smtdoc.readSavedGameClockInfo(gameId);
+            smtext.dump("Clock type: " + clockType);
             if (clockType) {
               //smtext.dump("row " + i + " clock " + clockType);
               smtuning.replaceClockIcons(doc, row, clockType);
             }
           }
+        } else {
+          smtext.dump("Can not find game id in link " + link);
         }
+      } else {
+        smtext.dump("linkHref not found in row " + int2string(i));
       }
     }
   },
       // Current Games
       if (href.match(/schemingmind\.com\/currentgames.aspx/i)
         || href.match(/testpages\/currentgames\.html/) ) {
-        var drop = smtext.prefman.getValue("sort_games_drop");
-        if (drop) {
-          smtuning.addSortDropDown(doc, view);
-        }
         if (signalClock) {
           smtuning.patchGameList(doc, view, signalClock);
         }

File smtuning/content/smt_docutil.js

     return document.evaluate(query, document, null,
                 XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
   },
-  // Szukanie w bloku under a nie całym dokumencie
+  // Szukanie w bloku under a nie całym dokumencie. Uwaga, by
+  // to działało z sensem trzeba dawać query zaczynające się
+  // od      .//
   xpathRelative : function(document, under, query) {
     return document.evaluate(query, under, null,
                 XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
     }
 
     var cmtBox = document.getElementById("ContentPlaceHolder1_txtComment");
-    var privRadio = smtdoc.xpathFirst(document, "//input[@type='radio' and @value='private_comment']");
+    var privRadio = smtdoc.xpathFirst(document, "//input[@type='radio' and @value='notetoself']");
     if (privRadio) {
       privRadio.checked = 1;
       privRadio.click();
     //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
     //smtext.prefman.setValue(clockPref, clockType);
     //console.log("Saving clock for " + gameId + ": " + clockType);
-    localStorage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
+  
+    //storage = localStorage;
+    var storage = globalStorage["schemingmind.com"];
+
+    storage.setItem("smtuning.clock." + gameId, clockType);
   },
 
   // Odczytuje zegar albo null
     //var clockPref = 'data.clock.' + gameId;
     //var clockType = smtext.prefman.getValue(clockPref, null);
     //dump("Loading");
-    var clockType = localStorage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
+    // storage = localStorage;
+    var storage = globalStorage["schemingmind.com"];
+
+    var clockType = storage.getItem("smtuning.clock." + gameId, null);
     return clockType;
   }
 

File smtuning/defaults/preferences/defaults.js

 pref("extensions.smtuning.extra_mark_read", true);
 pref("extensions.smtuning.hide_non_english", false);
 pref("extensions.smtuning.no_avatars", false);
-pref("extensions.smtuning.sort_games_drop", true);
 pref("extensions.smtuning.signal_games_clock", true);
 pref("extensions.smtuning.save_analysis", true);
 pref("extensions.smtuning.flip_analysis", true);

File smtuning/install.rdf

File contents unchanged.

File smtuning/locale/en-US/options.dtd

File contents unchanged.

File smtuning/skin/smtuning_document.css

 .highlighted_check_black {
  border: 2px ridge black; 
  background-color: #777;
+}
+
+/*
+.clock {
+ background-image:url(images/clock.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running {
+ background-image:url(images/clocka.gif);
+}
+*/
+.clock_blitz {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_blitz.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_blitz {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_blitz.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_standard {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_standard.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_standard {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_standard.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_fast {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_fast.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_fast {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_fast.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_leisure {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clock_leisure.gif);
+ padding-left:16px;
+}
+.clock_running_leisure {
+ background-image:url(chrome://smtuning/skin/clock/clocka_leisure.gif);
+ padding-left:16px;
 }

File smtuning/update.rdf

File contents unchanged.