uchardet-enhanced / testdata / tr / UTF-8 / wikitop_tr_UTF-8.txt

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık, iktisadi ve kültürel açıdan en önemli
şehri.[2][3][4] İktisadi büyüklük açıdan dünyada 34., nüfus açısından
belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da
birinci sırada gelir.[5][6]


İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca,
Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur.[7] İstanbul kıtalararası bir
şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası,
Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı
Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan
İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve
büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa
edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin [8] 39 ilçesi vardır.[9] Sınırları
içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye
bulunmaktadır.


Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, M.S. 330 - 395 yılları
arasında Roma İmparatorluğu, 395 - 1204 ile 1261 - 1453 yılları arasında
Doğu Roma İmparatorluğu, 1204 - 1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son
olarak 1453 - 1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik
yaptı.[10] Ayrıca, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den,
kaldırıldığı 1924'e kadar, İstanbul İslamiyet'in de merkezi oldu.[11]

1453 yılında fetihten sonra, kent Osmanlı İmparatorluğu'nun dördüncü
başkenti ilan edilidi ve Kostantiniyye Osmanlı İmparatorluğu tarafından
kentin resmi adı olarak kullanıldı ve 1923 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküşüne kadar, çoğu zaman bu ad kullanımda
kaldı. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu ve mahkemeleri, Kostantiniyye'de
yayımlanan resmi belgelerin kaynağını belirtmek için, "be-Makam-ı
Darü's-Saltanat-ı Kostantiniyyetü'l-Mahrusâtü'l-Mahmiyye" gibi başlıklar
kullanılırdı.[17] 
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.