1. ZyX_I
 2. vim

Source

vim / src / if_python3.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
/* vi:set ts=8 sts=4 sw=4:
 *
 * VIM - Vi IMproved  by Bram Moolenaar
 *
 * Do ":help uganda" in Vim to read copying and usage conditions.
 * Do ":help credits" in Vim to see a list of people who contributed.
 * See README.txt for an overview of the Vim source code.
 */
/*
 * Python extensions by Paul Moore.
 * Changes for Unix by David Leonard.
 *
 * This consists of four parts:
 * 1. Python interpreter main program
 * 2. Python output stream: writes output via [e]msg().
 * 3. Implementation of the Vim module for Python
 * 4. Utility functions for handling the interface between Vim and Python.
 */

/*
 * Roland Puntaier 2009/sept/16:
 * Adaptations to support both python3.x and python2.x
 */

/* uncomment this if used with the debug version of python */
/* #define Py_DEBUG */

#include "vim.h"

#include <limits.h>

/* Python.h defines _POSIX_THREADS itself (if needed) */
#ifdef _POSIX_THREADS
# undef _POSIX_THREADS
#endif

#if defined(_WIN32) && defined(HAVE_FCNTL_H)
# undef HAVE_FCNTL_H
#endif

#ifdef _DEBUG
# undef _DEBUG
#endif

#ifdef F_BLANK
# undef F_BLANK
#endif

#ifdef HAVE_STDARG_H
# undef HAVE_STDARG_H  /* Python's config.h defines it as well. */
#endif
#ifdef _POSIX_C_SOURCE /* defined in feature.h */
# undef _POSIX_C_SOURCE
#endif
#ifdef _XOPEN_SOURCE
# undef _XOPEN_SOURCE	/* pyconfig.h defines it as well. */
#endif

#include <Python.h>
#if defined(MACOS) && !defined(MACOS_X_UNIX)
# include "macglue.h"
# include <CodeFragments.h>
#endif
#undef main /* Defined in python.h - aargh */
#undef HAVE_FCNTL_H /* Clash with os_win32.h */

#if defined(PY_VERSION_HEX) && PY_VERSION_HEX >= 0x02050000
# define PY_SSIZE_T_CLEAN
#endif

static void init_structs(void);

/* The "surrogateescape" error handler is new in Python 3.1 */
#if PY_VERSION_HEX >= 0x030100f0
# define CODEC_ERROR_HANDLER "surrogateescape"
#else
# define CODEC_ERROR_HANDLER NULL
#endif

/* Python 3 does not support CObjects, always use Capsules */
#define PY_USE_CAPSULE

#define PyInt Py_ssize_t
#define PyString_Check(obj) PyUnicode_Check(obj)
#define PyString_AsBytes(obj) PyUnicode_AsEncodedString(obj, (char *)ENC_OPT, CODEC_ERROR_HANDLER)
#define PyString_FreeBytes(obj) Py_XDECREF(bytes)
#define PyString_AsString(obj) PyBytes_AsString(obj)
#define PyString_Size(obj) PyBytes_GET_SIZE(bytes)
#define PyString_FromString(repr) PyUnicode_FromString(repr)
#define PyString_AsStringAndSize(obj, buffer, len) PyBytes_AsStringAndSize(obj, buffer, len)
#define PyInt_Check(obj) PyLong_Check(obj)
#define PyInt_FromLong(i) PyLong_FromLong(i)
#define PyInt_AsLong(obj) PyLong_AsLong(obj)

#if defined(DYNAMIC_PYTHON3) || defined(PROTO)

# ifndef WIN3264
# include <dlfcn.h>
# define FARPROC void*
# define HINSTANCE void*
# if defined(PY_NO_RTLD_GLOBAL) && defined(PY3_NO_RTLD_GLOBAL)
#  define load_dll(n) dlopen((n), RTLD_LAZY)
# else
#  define load_dll(n) dlopen((n), RTLD_LAZY|RTLD_GLOBAL)
# endif
# define close_dll dlclose
# define symbol_from_dll dlsym
# else
# define load_dll vimLoadLib
# define close_dll FreeLibrary
# define symbol_from_dll GetProcAddress
# endif
/*
 * Wrapper defines
 */
# undef PyArg_Parse
# define PyArg_Parse py3_PyArg_Parse
# undef PyArg_ParseTuple
# define PyArg_ParseTuple py3_PyArg_ParseTuple
# define PyMem_Free py3_PyMem_Free
# define PyMem_Malloc py3_PyMem_Malloc
# define PyDict_SetItemString py3_PyDict_SetItemString
# define PyErr_BadArgument py3_PyErr_BadArgument
# define PyErr_Clear py3_PyErr_Clear
# define PyErr_PrintEx py3_PyErr_PrintEx
# define PyErr_NoMemory py3_PyErr_NoMemory
# define PyErr_Occurred py3_PyErr_Occurred
# define PyErr_SetNone py3_PyErr_SetNone
# define PyErr_SetString py3_PyErr_SetString
# define PyEval_InitThreads py3_PyEval_InitThreads
# define PyEval_RestoreThread py3_PyEval_RestoreThread
# define PyEval_SaveThread py3_PyEval_SaveThread
# define PyGILState_Ensure py3_PyGILState_Ensure
# define PyGILState_Release py3_PyGILState_Release
# define PyLong_AsLong py3_PyLong_AsLong
# define PyLong_FromLong py3_PyLong_FromLong
# define PyList_GetItem py3_PyList_GetItem
# define PyList_Append py3_PyList_Append
# define PyList_New py3_PyList_New
# define PyList_SetItem py3_PyList_SetItem
# define PyList_Size py3_PyList_Size
# define PySequence_Check py3_PySequence_Check
# define PySequence_Size py3_PySequence_Size
# define PySequence_GetItem py3_PySequence_GetItem
# define PyTuple_Size py3_PyTuple_Size
# define PyTuple_GetItem py3_PyTuple_GetItem
# define PySlice_GetIndicesEx py3_PySlice_GetIndicesEx
# define PyImport_ImportModule py3_PyImport_ImportModule
# define PyImport_AddModule py3_PyImport_AddModule
# define PyObject_Init py3__PyObject_Init
# define PyDict_New py3_PyDict_New
# define PyDict_GetItemString py3_PyDict_GetItemString
# define PyDict_Next py3_PyDict_Next
# define PyMapping_Check py3_PyMapping_Check
# define PyMapping_Items py3_PyMapping_Items
# define PyIter_Next py3_PyIter_Next
# define PyObject_GetIter py3_PyObject_GetIter
# define PyModule_GetDict py3_PyModule_GetDict
#undef PyRun_SimpleString
# define PyRun_SimpleString py3_PyRun_SimpleString
#undef PyRun_String
# define PyRun_String py3_PyRun_String
# define PySys_SetObject py3_PySys_SetObject
# define PySys_SetArgv py3_PySys_SetArgv
# define PyType_Ready py3_PyType_Ready
#undef Py_BuildValue
# define Py_BuildValue py3_Py_BuildValue
# define Py_SetPythonHome py3_Py_SetPythonHome
# define Py_Initialize py3_Py_Initialize
# define Py_Finalize py3_Py_Finalize
# define Py_IsInitialized py3_Py_IsInitialized
# define _Py_NoneStruct (*py3__Py_NoneStruct)
# define _Py_FalseStruct (*py3__Py_FalseStruct)
# define _Py_TrueStruct (*py3__Py_TrueStruct)
# define _PyObject_NextNotImplemented (*py3__PyObject_NextNotImplemented)
# define PyModule_AddObject py3_PyModule_AddObject
# define PyImport_AppendInittab py3_PyImport_AppendInittab
# if PY_VERSION_HEX >= 0x030300f0
# undef _PyUnicode_AsString
# define _PyUnicode_AsString py3_PyUnicode_AsUTF8
# else
# define _PyUnicode_AsString py3__PyUnicode_AsString
# endif
# undef PyUnicode_AsEncodedString
# define PyUnicode_AsEncodedString py3_PyUnicode_AsEncodedString
# undef PyBytes_AsString
# define PyBytes_AsString py3_PyBytes_AsString
# define PyBytes_AsStringAndSize py3_PyBytes_AsStringAndSize
# undef PyBytes_FromString
# define PyBytes_FromString py3_PyBytes_FromString
# define PyFloat_FromDouble py3_PyFloat_FromDouble
# define PyFloat_AsDouble py3_PyFloat_AsDouble
# define PyObject_GenericGetAttr py3_PyObject_GenericGetAttr
# define PyType_Type (*py3_PyType_Type)
# define PySlice_Type (*py3_PySlice_Type)
# define PyFloat_Type (*py3_PyFloat_Type)
# define PyBool_Type (*py3_PyBool_Type)
# define PyErr_NewException py3_PyErr_NewException
# ifdef Py_DEBUG
# define _Py_NegativeRefcount py3__Py_NegativeRefcount
# define _Py_RefTotal (*py3__Py_RefTotal)
# define _Py_Dealloc py3__Py_Dealloc
# define _PyObject_DebugMalloc py3__PyObject_DebugMalloc
# define _PyObject_DebugFree py3__PyObject_DebugFree
# else
# define PyObject_Malloc py3_PyObject_Malloc
# define PyObject_Free py3_PyObject_Free
# endif
# define PyType_GenericAlloc py3_PyType_GenericAlloc
# define PyType_GenericNew py3_PyType_GenericNew
# define PyModule_Create2 py3_PyModule_Create2
# undef PyUnicode_FromString
# define PyUnicode_FromString py3_PyUnicode_FromString
# undef PyUnicode_Decode
# define PyUnicode_Decode py3_PyUnicode_Decode
# define PyType_IsSubtype py3_PyType_IsSubtype
# define PyCapsule_New py3_PyCapsule_New
# define PyCapsule_GetPointer py3_PyCapsule_GetPointer

# ifdef Py_DEBUG
# undef PyObject_NEW
# define PyObject_NEW(type, typeobj) \
( (type *) PyObject_Init( \
	(PyObject *) _PyObject_DebugMalloc( _PyObject_SIZE(typeobj) ), (typeobj)) )
# endif

/*
 * Pointers for dynamic link
 */
static int (*py3_PySys_SetArgv)(int, wchar_t **);
static void (*py3_Py_SetPythonHome)(wchar_t *home);
static void (*py3_Py_Initialize)(void);
static PyObject* (*py3_PyList_New)(Py_ssize_t size);
static PyGILState_STATE (*py3_PyGILState_Ensure)(void);
static void (*py3_PyGILState_Release)(PyGILState_STATE);
static int (*py3_PySys_SetObject)(char *, PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyList_Append)(PyObject *, PyObject *);
static Py_ssize_t (*py3_PyList_Size)(PyObject *);
static int (*py3_PySequence_Check)(PyObject *);
static Py_ssize_t (*py3_PySequence_Size)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_PySequence_GetItem)(PyObject *, Py_ssize_t);
static Py_ssize_t (*py3_PyTuple_Size)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyTuple_GetItem)(PyObject *, Py_ssize_t);
static int (*py3_PyMapping_Check)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyMapping_Items)(PyObject *);
static int (*py3_PySlice_GetIndicesEx)(PyObject *r, Py_ssize_t length,
		   Py_ssize_t *start, Py_ssize_t *stop, Py_ssize_t *step, Py_ssize_t *slicelength);
static PyObject* (*py3_PyErr_NoMemory)(void);
static void (*py3_Py_Finalize)(void);
static void (*py3_PyErr_SetString)(PyObject *, const char *);
static int (*py3_PyRun_SimpleString)(char *);
static PyObject* (*py3_PyRun_String)(char *, int, PyObject *, PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyList_GetItem)(PyObject *, Py_ssize_t);
static PyObject* (*py3_PyImport_ImportModule)(const char *);
static PyObject* (*py3_PyImport_AddModule)(const char *);
static int (*py3_PyErr_BadArgument)(void);
static PyObject* (*py3_PyErr_Occurred)(void);
static PyObject* (*py3_PyModule_GetDict)(PyObject *);
static int (*py3_PyList_SetItem)(PyObject *, Py_ssize_t, PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyDict_GetItemString)(PyObject *, const char *);
static int (*py3_PyDict_Next)(PyObject *, Py_ssize_t *, PyObject **, PyObject **);
static PyObject* (*py3_PyLong_FromLong)(long);
static PyObject* (*py3_PyDict_New)(void);
static PyObject* (*py3_PyIter_Next)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyObject_GetIter)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_Py_BuildValue)(char *, ...);
static int (*py3_PyType_Ready)(PyTypeObject *type);
static int (*py3_PyDict_SetItemString)(PyObject *dp, char *key, PyObject *item);
static PyObject* (*py3_PyUnicode_FromString)(const char *u);
static PyObject* (*py3_PyUnicode_Decode)(const char *u, Py_ssize_t size,
	const char *encoding, const char *errors);
static long (*py3_PyLong_AsLong)(PyObject *);
static void (*py3_PyErr_SetNone)(PyObject *);
static void (*py3_PyEval_InitThreads)(void);
static void(*py3_PyEval_RestoreThread)(PyThreadState *);
static PyThreadState*(*py3_PyEval_SaveThread)(void);
static int (*py3_PyArg_Parse)(PyObject *, char *, ...);
static int (*py3_PyArg_ParseTuple)(PyObject *, char *, ...);
static int (*py3_PyMem_Free)(void *);
static void* (*py3_PyMem_Malloc)(size_t);
static int (*py3_Py_IsInitialized)(void);
static void (*py3_PyErr_Clear)(void);
static void (*py3_PyErr_PrintEx)(int);
static PyObject*(*py3__PyObject_Init)(PyObject *, PyTypeObject *);
static iternextfunc py3__PyObject_NextNotImplemented;
static PyObject* py3__Py_NoneStruct;
static PyObject* py3__Py_FalseStruct;
static PyObject* py3__Py_TrueStruct;
static int (*py3_PyModule_AddObject)(PyObject *m, const char *name, PyObject *o);
static int (*py3_PyImport_AppendInittab)(const char *name, PyObject* (*initfunc)(void));
# if PY_VERSION_HEX >= 0x030300f0
static char* (*py3_PyUnicode_AsUTF8)(PyObject *unicode);
# else
static char* (*py3__PyUnicode_AsString)(PyObject *unicode);
# endif
static PyObject* (*py3_PyUnicode_AsEncodedString)(PyObject *unicode, const char* encoding, const char* errors);
static char* (*py3_PyBytes_AsString)(PyObject *bytes);
static int (*py3_PyBytes_AsStringAndSize)(PyObject *bytes, char **buffer, int *length);
static PyObject* (*py3_PyBytes_FromString)(char *str);
static PyObject* (*py3_PyFloat_FromDouble)(double num);
static double (*py3_PyFloat_AsDouble)(PyObject *);
static PyObject* (*py3_PyObject_GenericGetAttr)(PyObject *obj, PyObject *name);
static PyObject* (*py3_PyModule_Create2)(struct PyModuleDef* module, int module_api_version);
static PyObject* (*py3_PyType_GenericAlloc)(PyTypeObject *type, Py_ssize_t nitems);
static PyObject* (*py3_PyType_GenericNew)(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds);
static PyTypeObject* py3_PyType_Type;
static PyTypeObject* py3_PySlice_Type;
static PyTypeObject* py3_PyFloat_Type;
static PyTypeObject* py3_PyBool_Type;
static PyObject* (*py3_PyErr_NewException)(char *name, PyObject *base, PyObject *dict);
static PyObject* (*py3_PyCapsule_New)(void *, char *, PyCapsule_Destructor);
static void* (*py3_PyCapsule_GetPointer)(PyObject *, char *);
# ifdef Py_DEBUG
  static void (*py3__Py_NegativeRefcount)(const char *fname, int lineno, PyObject *op);
  static Py_ssize_t* py3__Py_RefTotal;
  static void (*py3__Py_Dealloc)(PyObject *obj);
  static void (*py3__PyObject_DebugFree)(void*);
  static void* (*py3__PyObject_DebugMalloc)(size_t);
# else
  static void (*py3_PyObject_Free)(void*);
  static void* (*py3_PyObject_Malloc)(size_t);
# endif
static int (*py3_PyType_IsSubtype)(PyTypeObject *, PyTypeObject *);

static HINSTANCE hinstPy3 = 0; /* Instance of python.dll */

/* Imported exception objects */
static PyObject *p3imp_PyExc_AttributeError;
static PyObject *p3imp_PyExc_IndexError;
static PyObject *p3imp_PyExc_KeyboardInterrupt;
static PyObject *p3imp_PyExc_TypeError;
static PyObject *p3imp_PyExc_ValueError;

# define PyExc_AttributeError p3imp_PyExc_AttributeError
# define PyExc_IndexError p3imp_PyExc_IndexError
# define PyExc_KeyboardInterrupt p3imp_PyExc_KeyboardInterrupt
# define PyExc_TypeError p3imp_PyExc_TypeError
# define PyExc_ValueError p3imp_PyExc_ValueError

/*
 * Table of name to function pointer of python.
 */
# define PYTHON_PROC FARPROC
static struct
{
  char *name;
  PYTHON_PROC *ptr;
} py3_funcname_table[] =
{
  {"PySys_SetArgv", (PYTHON_PROC*)&py3_PySys_SetArgv},
  {"Py_SetPythonHome", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_SetPythonHome},
  {"Py_Initialize", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_Initialize},
# ifndef PY_SSIZE_T_CLEAN
  {"PyArg_ParseTuple", (PYTHON_PROC*)&py3_PyArg_ParseTuple},
  {"Py_BuildValue", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_BuildValue},
# else
  {"_PyArg_ParseTuple_SizeT", (PYTHON_PROC*)&py3_PyArg_ParseTuple},
  {"_Py_BuildValue_SizeT", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_BuildValue},
# endif
  {"PyMem_Free", (PYTHON_PROC*)&py3_PyMem_Free},
  {"PyMem_Malloc", (PYTHON_PROC*)&py3_PyMem_Malloc},
  {"PyList_New", (PYTHON_PROC*)&py3_PyList_New},
  {"PyGILState_Ensure", (PYTHON_PROC*)&py3_PyGILState_Ensure},
  {"PyGILState_Release", (PYTHON_PROC*)&py3_PyGILState_Release},
  {"PySys_SetObject", (PYTHON_PROC*)&py3_PySys_SetObject},
  {"PyList_Append", (PYTHON_PROC*)&py3_PyList_Append},
  {"PyList_Size", (PYTHON_PROC*)&py3_PyList_Size},
  {"PySequence_Check", (PYTHON_PROC*)&py3_PySequence_Check},
  {"PySequence_Size", (PYTHON_PROC*)&py3_PySequence_Size},
  {"PySequence_GetItem", (PYTHON_PROC*)&py3_PySequence_GetItem},
  {"PyTuple_Size", (PYTHON_PROC*)&py3_PyTuple_Size},
  {"PyTuple_GetItem", (PYTHON_PROC*)&py3_PyTuple_GetItem},
  {"PySlice_GetIndicesEx", (PYTHON_PROC*)&py3_PySlice_GetIndicesEx},
  {"PyErr_NoMemory", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_NoMemory},
  {"Py_Finalize", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_Finalize},
  {"PyErr_SetString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_SetString},
  {"PyRun_SimpleString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyRun_SimpleString},
  {"PyRun_String", (PYTHON_PROC*)&py3_PyRun_String},
  {"PyList_GetItem", (PYTHON_PROC*)&py3_PyList_GetItem},
  {"PyImport_ImportModule", (PYTHON_PROC*)&py3_PyImport_ImportModule},
  {"PyImport_AddModule", (PYTHON_PROC*)&py3_PyImport_AddModule},
  {"PyErr_BadArgument", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_BadArgument},
  {"PyErr_Occurred", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_Occurred},
  {"PyModule_GetDict", (PYTHON_PROC*)&py3_PyModule_GetDict},
  {"PyList_SetItem", (PYTHON_PROC*)&py3_PyList_SetItem},
  {"PyDict_GetItemString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyDict_GetItemString},
  {"PyDict_Next", (PYTHON_PROC*)&py3_PyDict_Next},
  {"PyMapping_Check", (PYTHON_PROC*)&py3_PyMapping_Check},
  {"PyMapping_Items", (PYTHON_PROC*)&py3_PyMapping_Items},
  {"PyIter_Next", (PYTHON_PROC*)&py3_PyIter_Next},
  {"PyObject_GetIter", (PYTHON_PROC*)&py3_PyObject_GetIter},
  {"PyLong_FromLong", (PYTHON_PROC*)&py3_PyLong_FromLong},
  {"PyDict_New", (PYTHON_PROC*)&py3_PyDict_New},
  {"PyType_Ready", (PYTHON_PROC*)&py3_PyType_Ready},
  {"PyDict_SetItemString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyDict_SetItemString},
  {"PyLong_AsLong", (PYTHON_PROC*)&py3_PyLong_AsLong},
  {"PyErr_SetNone", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_SetNone},
  {"PyEval_InitThreads", (PYTHON_PROC*)&py3_PyEval_InitThreads},
  {"PyEval_RestoreThread", (PYTHON_PROC*)&py3_PyEval_RestoreThread},
  {"PyEval_SaveThread", (PYTHON_PROC*)&py3_PyEval_SaveThread},
  {"PyArg_Parse", (PYTHON_PROC*)&py3_PyArg_Parse},
  {"Py_IsInitialized", (PYTHON_PROC*)&py3_Py_IsInitialized},
  {"_PyObject_NextNotImplemented", (PYTHON_PROC*)&py3__PyObject_NextNotImplemented},
  {"_Py_NoneStruct", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_NoneStruct},
  {"_Py_FalseStruct", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_FalseStruct},
  {"_Py_TrueStruct", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_TrueStruct},
  {"PyErr_Clear", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_Clear},
  {"PyErr_PrintEx", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_PrintEx},
  {"PyObject_Init", (PYTHON_PROC*)&py3__PyObject_Init},
  {"PyModule_AddObject", (PYTHON_PROC*)&py3_PyModule_AddObject},
  {"PyImport_AppendInittab", (PYTHON_PROC*)&py3_PyImport_AppendInittab},
# if PY_VERSION_HEX >= 0x030300f0
  {"PyUnicode_AsUTF8", (PYTHON_PROC*)&py3_PyUnicode_AsUTF8},
# else
  {"_PyUnicode_AsString", (PYTHON_PROC*)&py3__PyUnicode_AsString},
# endif
  {"PyBytes_AsString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyBytes_AsString},
  {"PyBytes_AsStringAndSize", (PYTHON_PROC*)&py3_PyBytes_AsStringAndSize},
  {"PyBytes_FromString", (PYTHON_PROC*)&py3_PyBytes_FromString},
  {"PyFloat_FromDouble", (PYTHON_PROC*)&py3_PyFloat_FromDouble},
  {"PyFloat_AsDouble", (PYTHON_PROC*)&py3_PyFloat_AsDouble},
  {"PyObject_GenericGetAttr", (PYTHON_PROC*)&py3_PyObject_GenericGetAttr},
  {"PyModule_Create2", (PYTHON_PROC*)&py3_PyModule_Create2},
  {"PyType_GenericAlloc", (PYTHON_PROC*)&py3_PyType_GenericAlloc},
  {"PyType_GenericNew", (PYTHON_PROC*)&py3_PyType_GenericNew},
  {"PyType_Type", (PYTHON_PROC*)&py3_PyType_Type},
  {"PySlice_Type", (PYTHON_PROC*)&py3_PySlice_Type},
  {"PyFloat_Type", (PYTHON_PROC*)&py3_PyFloat_Type},
  {"PyBool_Type", (PYTHON_PROC*)&py3_PyBool_Type},
  {"PyErr_NewException", (PYTHON_PROC*)&py3_PyErr_NewException},
# ifdef Py_DEBUG
  {"_Py_NegativeRefcount", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_NegativeRefcount},
  {"_Py_RefTotal", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_RefTotal},
  {"_Py_Dealloc", (PYTHON_PROC*)&py3__Py_Dealloc},
  {"_PyObject_DebugFree", (PYTHON_PROC*)&py3__PyObject_DebugFree},
  {"_PyObject_DebugMalloc", (PYTHON_PROC*)&py3__PyObject_DebugMalloc},
# else
  {"PyObject_Malloc", (PYTHON_PROC*)&py3_PyObject_Malloc},
  {"PyObject_Free", (PYTHON_PROC*)&py3_PyObject_Free},
# endif
  {"PyType_IsSubtype", (PYTHON_PROC*)&py3_PyType_IsSubtype},
  {"PyCapsule_New", (PYTHON_PROC*)&py3_PyCapsule_New},
  {"PyCapsule_GetPointer", (PYTHON_PROC*)&py3_PyCapsule_GetPointer},
  {"", NULL},
};

/*
 * Free python.dll
 */
  static void
end_dynamic_python3(void)
{
  if (hinstPy3 != 0)
  {
	close_dll(hinstPy3);
	hinstPy3 = 0;
  }
}

/*
 * Load library and get all pointers.
 * Parameter 'libname' provides name of DLL.
 * Return OK or FAIL.
 */
  static int
py3_runtime_link_init(char *libname, int verbose)
{
  int i;
  void *ucs_from_string, *ucs_decode, *ucs_as_encoded_string;

# if !(defined(PY_NO_RTLD_GLOBAL) && defined(PY3_NO_RTLD_GLOBAL)) && defined(UNIX) && defined(FEAT_PYTHON)
  /* Can't have Python and Python3 loaded at the same time.
   * It cause a crash, because RTLD_GLOBAL is needed for
   * standard C extension libraries of one or both python versions. */
  if (python_loaded())
  {
	if (verbose)
	  EMSG(_("E837: This Vim cannot execute :py3 after using :python"));
	return FAIL;
  }
# endif

  if (hinstPy3 != 0)
	return OK;
  hinstPy3 = load_dll(libname);

  if (!hinstPy3)
  {
	if (verbose)
	  EMSG2(_(e_loadlib), libname);
	return FAIL;
  }

  for (i = 0; py3_funcname_table[i].ptr; ++i)
  {
	if ((*py3_funcname_table[i].ptr = symbol_from_dll(hinstPy3,
			py3_funcname_table[i].name)) == NULL)
	{
	  close_dll(hinstPy3);
	  hinstPy3 = 0;
	  if (verbose)
		EMSG2(_(e_loadfunc), py3_funcname_table[i].name);
	  return FAIL;
	}
  }

  /* Load unicode functions separately as only the ucs2 or the ucs4 functions
   * will be present in the library. */
# if PY_VERSION_HEX >= 0x030300f0
  ucs_from_string = symbol_from_dll(hinstPy3, "PyUnicode_FromString");
  ucs_decode = symbol_from_dll(hinstPy3, "PyUnicode_Decode");
  ucs_as_encoded_string = symbol_from_dll(hinstPy3,
	  "PyUnicode_AsEncodedString");
# else
  ucs_from_string = symbol_from_dll(hinstPy3, "PyUnicodeUCS2_FromString");
  ucs_decode = symbol_from_dll(hinstPy3,
	  "PyUnicodeUCS2_Decode");
  ucs_as_encoded_string = symbol_from_dll(hinstPy3,
	  "PyUnicodeUCS2_AsEncodedString");
  if (!ucs_from_string || !ucs_decode || !ucs_as_encoded_string)
  {
	ucs_from_string = symbol_from_dll(hinstPy3,
		"PyUnicodeUCS4_FromString");
	ucs_decode = symbol_from_dll(hinstPy3,
		"PyUnicodeUCS4_Decode");
	ucs_as_encoded_string = symbol_from_dll(hinstPy3,
		"PyUnicodeUCS4_AsEncodedString");
  }
# endif
  if (ucs_from_string && ucs_decode && ucs_as_encoded_string)
  {
	py3_PyUnicode_FromString = ucs_from_string;
	py3_PyUnicode_Decode = ucs_decode;
	py3_PyUnicode_AsEncodedString = ucs_as_encoded_string;
  }
  else
  {
	close_dll(hinstPy3);
	hinstPy3 = 0;
	if (verbose)
	  EMSG2(_(e_loadfunc), "PyUnicode_UCSX_*");
	return FAIL;
  }

  return OK;
}

/*
 * If python is enabled (there is installed python on Windows system) return
 * TRUE, else FALSE.
 */
  int
python3_enabled(int verbose)
{
  return py3_runtime_link_init(DYNAMIC_PYTHON3_DLL, verbose) == OK;
}

/* Load the standard Python exceptions - don't import the symbols from the
 * DLL, as this can cause errors (importing data symbols is not reliable).
 */
static void get_py3_exceptions __ARGS((void));

  static void
get_py3_exceptions()
{
  PyObject *exmod = PyImport_ImportModule("builtins");
  PyObject *exdict = PyModule_GetDict(exmod);
  p3imp_PyExc_AttributeError = PyDict_GetItemString(exdict, "AttributeError");
  p3imp_PyExc_IndexError = PyDict_GetItemString(exdict, "IndexError");
  p3imp_PyExc_KeyboardInterrupt = PyDict_GetItemString(exdict, "KeyboardInterrupt");
  p3imp_PyExc_TypeError = PyDict_GetItemString(exdict, "TypeError");
  p3imp_PyExc_ValueError = PyDict_GetItemString(exdict, "ValueError");
  Py_XINCREF(p3imp_PyExc_AttributeError);
  Py_XINCREF(p3imp_PyExc_IndexError);
  Py_XINCREF(p3imp_PyExc_KeyboardInterrupt);
  Py_XINCREF(p3imp_PyExc_TypeError);
  Py_XINCREF(p3imp_PyExc_ValueError);
  Py_XDECREF(exmod);
}
#endif /* DYNAMIC_PYTHON3 */

static PyObject *BufferNew (buf_T *);
static PyObject *WindowNew(win_T *);
static PyObject *LineToString(const char *);
static PyObject *BufferDir(PyObject *, PyObject *);

static PyTypeObject RangeType;

static int py3initialised = 0;

#define PYINITIALISED py3initialised

#define DICTKEY_DECL PyObject *bytes = NULL;

#define DICTKEY_GET(err) \
  if (PyBytes_Check(keyObject)) \
  { \
	if (PyString_AsStringAndSize(keyObject, (char **) &key, NULL) == -1) \
	  return err; \
  } \
  else if (PyUnicode_Check(keyObject)) \
  { \
	bytes = PyString_AsBytes(keyObject); \
	if (bytes == NULL) \
	  return err; \
	if (PyString_AsStringAndSize(bytes, (char **) &key, NULL) == -1) \
	  return err; \
  } \
  else \
  { \
	PyErr_SetString(PyExc_TypeError, _("only string keys are allowed")); \
	return err; \
  }

#define DICTKEY_UNREF \
  if (bytes != NULL) \
	Py_XDECREF(bytes);

/*
 * Include the code shared with if_python.c
 */
#include "if_py_both.h"

#define GET_ATTR_STRING(name, nameobj) \
  char	*name = ""; \
  if (PyUnicode_Check(nameobj)) \
	name = _PyUnicode_AsString(nameobj)

#define PY3OBJ_DELETED(obj) (obj->ob_base.ob_refcnt<=0)

  static void
call_PyObject_Free(void *p)
{
#ifdef Py_DEBUG
  _PyObject_DebugFree(p);
#else
  PyObject_Free(p);
#endif
}

  static PyObject *
call_PyType_GenericNew(PyTypeObject *type, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  return PyType_GenericNew(type,args,kwds);
}

  static PyObject *
call_PyType_GenericAlloc(PyTypeObject *type, Py_ssize_t nitems)
{
  return PyType_GenericAlloc(type,nitems);
}

/******************************************************
 * Internal function prototypes.
 */

static Py_ssize_t RangeStart;
static Py_ssize_t RangeEnd;

static PyObject *globals;

static int PythonIO_Init(void);
static PyObject *Py3Init_vim(void);

/******************************************************
 * 1. Python interpreter main program.
 */

static PyGILState_STATE pygilstate = PyGILState_UNLOCKED;

  void
python3_end()
{
  static int recurse = 0;

  /* If a crash occurs while doing this, don't try again. */
  if (recurse != 0)
	return;

  ++recurse;

#ifdef DYNAMIC_PYTHON3
  if (hinstPy3)
#endif
  if (Py_IsInitialized())
  {
	// acquire lock before finalizing
	pygilstate = PyGILState_Ensure();

	Py_Finalize();
  }

#ifdef DYNAMIC_PYTHON3
  end_dynamic_python3();
#endif

  --recurse;
}

#if (defined(DYNAMIC_PYTHON) && defined(FEAT_PYTHON)) || defined(PROTO)
  int
python3_loaded()
{
  return (hinstPy3 != 0);
}
#endif

  static int
Python3_Init(void)
{
  if (!py3initialised)
  {
#ifdef DYNAMIC_PYTHON3
	if (!python3_enabled(TRUE))
	{
	  EMSG(_("E263: Sorry, this command is disabled, the Python library could not be loaded."));
	  goto fail;
	}
#endif

	init_structs();


#ifdef PYTHON3_HOME
	Py_SetPythonHome(PYTHON3_HOME);
#endif

	PyImport_AppendInittab("vim", Py3Init_vim);

#if !defined(MACOS) || defined(MACOS_X_UNIX)
	Py_Initialize();
#else
	PyMac_Initialize();
#endif
	/* Initialise threads, and below save the state using
	 * PyEval_SaveThread. Without the call to PyEval_SaveThread, thread
	 * specific state (such as the system trace hook), will be lost
	 * between invocations of Python code. */
	PyEval_InitThreads();
#ifdef DYNAMIC_PYTHON3
	get_py3_exceptions();
#endif

	if (PythonIO_Init())
	  goto fail;

	globals = PyModule_GetDict(PyImport_AddModule("__main__"));

	/* Remove the element from sys.path that was added because of our
	 * argv[0] value in Py3Init_vim(). Previously we used an empty
	 * string, but dependinding on the OS we then get an empty entry or
	 * the current directory in sys.path.
	 * Only after vim has been imported, the element does exist in
	 * sys.path.
	 */
	PyRun_SimpleString("import vim; import sys; sys.path = list(filter(lambda x: not x.endswith('must>not&exist'), sys.path))");

	/* lock is created and acquired in PyEval_InitThreads() and thread
	 * state is created in Py_Initialize()
	 * there _PyGILState_NoteThreadState() also sets gilcounter to 1
	 * (python must have threads enabled!)
	 * so the following does both: unlock GIL and save thread state in TLS
	 * without deleting thread state
	 */
	PyEval_SaveThread();

	py3initialised = 1;
  }

  return 0;

fail:
  /* We call PythonIO_Flush() here to print any Python errors.
   * This is OK, as it is possible to call this function even
   * if PythonIO_Init() has not completed successfully (it will
   * not do anything in this case).
   */
  PythonIO_Flush();
  return -1;
}

/*
 * External interface
 */
  static void
DoPy3Command(exarg_T *eap, const char *cmd, typval_T *rettv)
{
#if defined(MACOS) && !defined(MACOS_X_UNIX)
  GrafPtr		oldPort;
#endif
#if defined(HAVE_LOCALE_H) || defined(X_LOCALE)
  char		*saved_locale;
#endif
  PyObject		*cmdstr;
  PyObject		*cmdbytes;

#if defined(MACOS) && !defined(MACOS_X_UNIX)
  GetPort(&oldPort);
  /* Check if the Python library is available */
  if ((Ptr)PyMac_Initialize == (Ptr)kUnresolvedCFragSymbolAddress)
	goto theend;
#endif
  if (Python3_Init())
	goto theend;

  if (rettv == NULL)
  {
	RangeStart = eap->line1;
	RangeEnd = eap->line2;
  }
  else
  {
	RangeStart = (PyInt) curwin->w_cursor.lnum;
	RangeEnd = RangeStart;
  }
  Python_Release_Vim();	  /* leave vim */

#if defined(HAVE_LOCALE_H) || defined(X_LOCALE)
  /* Python only works properly when the LC_NUMERIC locale is "C". */
  saved_locale = setlocale(LC_NUMERIC, NULL);
  if (saved_locale == NULL || STRCMP(saved_locale, "C") == 0)
	saved_locale = NULL;
  else
  {
	/* Need to make a copy, value may change when setting new locale. */
	saved_locale = (char *)vim_strsave((char_u *)saved_locale);
	(void)setlocale(LC_NUMERIC, "C");
  }
#endif

  pygilstate = PyGILState_Ensure();

  /* PyRun_SimpleString expects a UTF-8 string. Wrong encoding may cause
   * SyntaxError (unicode error). */
  cmdstr = PyUnicode_Decode(cmd, strlen(cmd),
					(char *)ENC_OPT, CODEC_ERROR_HANDLER);
  cmdbytes = PyUnicode_AsEncodedString(cmdstr, "utf-8", CODEC_ERROR_HANDLER);
  Py_XDECREF(cmdstr);
  if (rettv == NULL)
	PyRun_SimpleString(PyBytes_AsString(cmdbytes));
  else
  {
	PyObject	*r;

	r = PyRun_String(PyBytes_AsString(cmdbytes), Py_eval_input,
			 globals, globals);
	if (r == NULL)
	{
	  if (PyErr_Occurred() && !msg_silent)
		PyErr_PrintEx(0);
	  EMSG(_("E860: Eval did not return a valid python 3 object"));
	}
	else
	{
	  if (ConvertFromPyObject(r, rettv) == -1)
		EMSG(_("E861: Failed to convert returned python 3 object to vim value"));
	  Py_DECREF(r);
	}
	PyErr_Clear();
  }
  Py_XDECREF(cmdbytes);

  PyGILState_Release(pygilstate);

#if defined(HAVE_LOCALE_H) || defined(X_LOCALE)
  if (saved_locale != NULL)
  {
	(void)setlocale(LC_NUMERIC, saved_locale);
	vim_free(saved_locale);
  }
#endif

  Python_Lock_Vim();		  /* enter vim */
  PythonIO_Flush();
#if defined(MACOS) && !defined(MACOS_X_UNIX)
  SetPort(oldPort);
#endif

theend:
  return;	  /* keeps lint happy */
}

/*
 * ":py3"
 */
  void
ex_py3(exarg_T *eap)
{
  char_u *script;

  script = script_get(eap, eap->arg);
  if (!eap->skip)
  {
	if (script == NULL)
	  DoPy3Command(eap, (char *)eap->arg, NULL);
	else
	  DoPy3Command(eap, (char *)script, NULL);
  }
  vim_free(script);
}

#define BUFFER_SIZE 2048

/*
 * ":py3file"
 */
  void
ex_py3file(exarg_T *eap)
{
  static char buffer[BUFFER_SIZE];
  const char *file;
  char *p;
  int i;

  /* Have to do it like this. PyRun_SimpleFile requires you to pass a
   * stdio file pointer, but Vim and the Python DLL are compiled with
   * different options under Windows, meaning that stdio pointers aren't
   * compatible between the two. Yuk.
   *
   * construct: exec(compile(open('a_filename', 'rb').read(), 'a_filename', 'exec'))
   *
   * Using bytes so that Python can detect the source encoding as it normally
   * does. The doc does not say "compile" accept bytes, though.
   *
   * We need to escape any backslashes or single quotes in the file name, so that
   * Python won't mangle the file name.
   */

  strcpy(buffer, "exec(compile(open('");
  p = buffer + 19; /* size of "exec(compile(open('" */

  for (i=0; i<2; ++i)
  {
	file = (char *)eap->arg;
	while (*file && p < buffer + (BUFFER_SIZE - 3))
	{
	  if (*file == '\\' || *file == '\'')
		*p++ = '\\';
	  *p++ = *file++;
	}
	/* If we didn't finish the file name, we hit a buffer overflow */
	if (*file != '\0')
	  return;
	if (i==0)
	{
	  strcpy(p,"','rb').read(),'");
	  p += 16;
	}
	else
	{
	  strcpy(p,"','exec'))");
	  p += 10;
	}
  }


  /* Execute the file */
  DoPy3Command(eap, buffer, NULL);
}

/******************************************************
 * 2. Python output stream: writes output via [e]msg().
 */

/* Implementation functions
 */

  static PyObject *
OutputGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "softspace") == 0)
	return PyLong_FromLong(((OutputObject *)(self))->softspace);

  return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

  static int
OutputSetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj, PyObject *val)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  return OutputSetattr(self, name, val);
}

/***************/

  static int
PythonIO_Init(void)
{
  PyType_Ready(&OutputType);
  return PythonIO_Init_io();
}

/******************************************************
 * 3. Implementation of the Vim module for Python
 */

/* Window type - Implementation functions
 * --------------------------------------
 */

#define WindowType_Check(obj) ((obj)->ob_base.ob_type == &WindowType)

/* Buffer type - Implementation functions
 * --------------------------------------
 */

#define BufferType_Check(obj) ((obj)->ob_base.ob_type == &BufferType)

static Py_ssize_t BufferLength(PyObject *);
static PyObject *BufferItem(PyObject *, Py_ssize_t);
static PyObject* BufferSubscript(PyObject *self, PyObject *idx);
static Py_ssize_t BufferAsSubscript(PyObject *self, PyObject *idx, PyObject *val);


/* Line range type - Implementation functions
 * --------------------------------------
 */

#define RangeType_Check(obj) ((obj)->ob_base.ob_type == &RangeType)

static PyObject* RangeSubscript(PyObject *self, PyObject *idx);
static Py_ssize_t RangeAsItem(PyObject *, Py_ssize_t, PyObject *);
static Py_ssize_t RangeAsSubscript(PyObject *self, PyObject *idx, PyObject *val);

/* Current objects type - Implementation functions
 * -----------------------------------------------
 */

static PySequenceMethods BufferAsSeq = {
  (lenfunc)		BufferLength,	  /* sq_length,  len(x)  */
  (binaryfunc)	0,		  /* sq_concat,  x+y   */
  (ssizeargfunc)	0,		  /* sq_repeat,  x*n   */
  (ssizeargfunc)	BufferItem,	  /* sq_item,   x[i]   */
  0,					  /* was_sq_slice,	 x[i:j]  */
  0,					  /* sq_ass_item, x[i]=v  */
  0,					  /* sq_ass_slice, x[i:j]=v */
  0,					  /* sq_contains */
  0,					  /* sq_inplace_concat */
  0,					  /* sq_inplace_repeat */
};

PyMappingMethods BufferAsMapping = {
  /* mp_length	*/ (lenfunc)BufferLength,
  /* mp_subscript   */ (binaryfunc)BufferSubscript,
  /* mp_ass_subscript */ (objobjargproc)BufferAsSubscript,
};


/* Buffer object - Definitions
 */

static PyTypeObject BufferType;

  static PyObject *
BufferNew(buf_T *buf)
{
  /* We need to handle deletion of buffers underneath us.
   * If we add a "b_python3_ref" field to the buf_T structure,
   * then we can get at it in buf_freeall() in vim. We then
   * need to create only ONE Python object per buffer - if
   * we try to create a second, just INCREF the existing one
   * and return it. The (single) Python object referring to
   * the buffer is stored in "b_python3_ref".
   * Question: what to do on a buf_freeall(). We'll probably
   * have to either delete the Python object (DECREF it to
   * zero - a bad idea, as it leaves dangling refs!) or
   * set the buf_T * value to an invalid value (-1?), which
   * means we need checks in all access functions... Bah.
   */

  BufferObject *self;

  if (buf->b_python3_ref != NULL)
  {
	self = buf->b_python3_ref;
	Py_INCREF(self);
  }
  else
  {
	self = PyObject_NEW(BufferObject, &BufferType);
	buf->b_python3_ref = self;
	if (self == NULL)
	  return NULL;
	self->buf = buf;
  }

  return (PyObject *)(self);
}

  static void
BufferDestructor(PyObject *self)
{
  BufferObject *this = (BufferObject *)(self);

  if (this->buf && this->buf != INVALID_BUFFER_VALUE)
	this->buf->b_python3_ref = NULL;

  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

  static PyObject *
BufferGetattro(PyObject *self, PyObject*nameobj)
{
  BufferObject *this = (BufferObject *)(self);

  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (CheckBuffer(this))
	return NULL;

  if (strcmp(name, "name") == 0)
	return Py_BuildValue("s", this->buf->b_ffname);
  else if (strcmp(name, "number") == 0)
	return Py_BuildValue("n", this->buf->b_fnum);
  else
	return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

  static PyObject *
BufferDir(PyObject *self UNUSED, PyObject *args UNUSED)
{
  return Py_BuildValue("[sssss]", "name", "number",
						  "append", "mark", "range");
}

  static PyObject *
BufferRepr(PyObject *self)
{
  static char repr[100];
  BufferObject *this = (BufferObject *)(self);

  if (this->buf == INVALID_BUFFER_VALUE)
  {
	vim_snprintf(repr, 100, _("<buffer object (deleted) at %p>"), (self));
	return PyUnicode_FromString(repr);
  }
  else
  {
	char *name = (char *)this->buf->b_fname;
	Py_ssize_t len;

	if (name == NULL)
	  name = "";
	len = strlen(name);

	if (len > 35)
	  name = name + (35 - len);

	vim_snprintf(repr, 100, "<buffer %s%s>", len > 35 ? "..." : "", name);

	return PyUnicode_FromString(repr);
  }
}

/******************/

  static Py_ssize_t
BufferLength(PyObject *self)
{
  if (CheckBuffer((BufferObject *)(self)))
	return -1;

  return (Py_ssize_t)(((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count);
}

  static PyObject *
BufferItem(PyObject *self, Py_ssize_t n)
{
  return RBItem((BufferObject *)(self), n, 1,
	    (Py_ssize_t)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count);
}

  static PyObject *
BufferSlice(PyObject *self, Py_ssize_t lo, Py_ssize_t hi)
{
  return RBSlice((BufferObject *)(self), lo, hi, 1,
	    (Py_ssize_t)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count);
}

  static PyObject *
BufferSubscript(PyObject *self, PyObject* idx)
{
  if (PyLong_Check(idx))
  {
	long _idx = PyLong_AsLong(idx);
	return BufferItem(self,_idx);
  } else if (PySlice_Check(idx))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx((PyObject *)idx,
	   (Py_ssize_t)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count+1,
	   &start, &stop,
	   &step, &slicelen) < 0)
	{
	  return NULL;
	}
	return BufferSlice(self, start, stop);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return NULL;
  }
}

  static Py_ssize_t
BufferAsSubscript(PyObject *self, PyObject* idx, PyObject* val)
{
  if (PyLong_Check(idx))
  {
	long n = PyLong_AsLong(idx);
	return RBAsItem((BufferObject *)(self), n, val, 1,
		  (Py_ssize_t)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count,
		  NULL);
  } else if (PySlice_Check(idx))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx((PyObject *)idx,
	   (Py_ssize_t)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count+1,
	   &start, &stop,
	   &step, &slicelen) < 0)
	{
	  return -1;
	}
	return RBAsSlice((BufferObject *)(self), start, stop, val, 1,
			 (PyInt)((BufferObject *)(self))->buf->b_ml.ml_line_count,
			 NULL);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return -1;
  }
}

static PySequenceMethods RangeAsSeq = {
  (lenfunc)		RangeLength,	 /* sq_length,	 len(x)  */
  (binaryfunc)	0,		 /* RangeConcat, sq_concat, x+y  */
  (ssizeargfunc)	0,		 /* RangeRepeat, sq_repeat, x*n  */
  (ssizeargfunc)	RangeItem,	 /* sq_item,	 x[i]	  */
  0,					 /* was_sq_slice,   x[i:j]  */
  (ssizeobjargproc)	RangeAsItem,	 /* sq_as_item, x[i]=v  */
  0,					 /* sq_ass_slice, x[i:j]=v */
  0,					 /* sq_contains */
  0,					 /* sq_inplace_concat */
  0,					 /* sq_inplace_repeat */
};

PyMappingMethods RangeAsMapping = {
  /* mp_length	*/ (lenfunc)RangeLength,
  /* mp_subscript   */ (binaryfunc)RangeSubscript,
  /* mp_ass_subscript */ (objobjargproc)RangeAsSubscript,
};

/* Line range object - Implementation
 */

  static void
RangeDestructor(PyObject *self)
{
  Py_DECREF(((RangeObject *)(self))->buf);
  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

  static PyObject *
RangeGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "start") == 0)
	return Py_BuildValue("n", ((RangeObject *)(self))->start - 1);
  else if (strcmp(name, "end") == 0)
	return Py_BuildValue("n", ((RangeObject *)(self))->end - 1);
  else
	return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

/****************/

  static Py_ssize_t
RangeAsItem(PyObject *self, Py_ssize_t n, PyObject *val)
{
  return RBAsItem(((RangeObject *)(self))->buf, n, val,
		  ((RangeObject *)(self))->start,
		  ((RangeObject *)(self))->end,
		  &((RangeObject *)(self))->end);
}

  static Py_ssize_t
RangeAsSlice(PyObject *self, Py_ssize_t lo, Py_ssize_t hi, PyObject *val)
{
  return RBAsSlice(((RangeObject *)(self))->buf, lo, hi, val,
		  ((RangeObject *)(self))->start,
		  ((RangeObject *)(self))->end,
		  &((RangeObject *)(self))->end);
}

  static PyObject *
RangeSubscript(PyObject *self, PyObject* idx)
{
  if (PyLong_Check(idx))
  {
	long _idx = PyLong_AsLong(idx);
	return RangeItem(self,_idx);
  } else if (PySlice_Check(idx))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx((PyObject *)idx,
		((RangeObject *)(self))->end-((RangeObject *)(self))->start+1,
		&start, &stop,
		&step, &slicelen) < 0)
	{
	  return NULL;
	}
	return RangeSlice(self, start, stop);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return NULL;
  }
}

  static Py_ssize_t
RangeAsSubscript(PyObject *self, PyObject *idx, PyObject *val)
{
  if (PyLong_Check(idx))
  {
	long n = PyLong_AsLong(idx);
	return RangeAsItem(self, n, val);
  } else if (PySlice_Check(idx))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx((PyObject *)idx,
		((RangeObject *)(self))->end-((RangeObject *)(self))->start+1,
		&start, &stop,
		&step, &slicelen) < 0)
	{
	  return -1;
	}
	return RangeAsSlice(self, start, stop, val);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return -1;
  }
}


/* Buffer list object - Definitions
 */

typedef struct
{
  PyObject_HEAD
} BufListObject;

static PySequenceMethods BufListAsSeq = {
  (lenfunc)		BufListLength,	  /* sq_length,  len(x)  */
  (binaryfunc)	0,		  /* sq_concat,  x+y   */
  (ssizeargfunc)	0,		  /* sq_repeat,  x*n   */
  (ssizeargfunc)	BufListItem,	  /* sq_item,   x[i]   */
  0,					  /* was_sq_slice,	 x[i:j]  */
  (ssizeobjargproc)	0,		  /* sq_as_item, x[i]=v  */
  0,					  /* sq_ass_slice, x[i:j]=v */
  0,					  /* sq_contains */
  0,					  /* sq_inplace_concat */
  0,					  /* sq_inplace_repeat */
};

static PyTypeObject BufListType;

/* Window object - Definitions
 */

static struct PyMethodDef WindowMethods[] = {
  /* name,	  function,		calling,  documentation */
  { NULL,	  NULL,		0,	  NULL }
};

static PyTypeObject WindowType;

/* Window object - Implementation
 */

  static PyObject *
WindowNew(win_T *win)
{
  /* We need to handle deletion of windows underneath us.
   * If we add a "w_python3_ref" field to the win_T structure,
   * then we can get at it in win_free() in vim. We then
   * need to create only ONE Python object per window - if
   * we try to create a second, just INCREF the existing one
   * and return it. The (single) Python object referring to
   * the window is stored in "w_python3_ref".
   * On a win_free() we set the Python object's win_T* field
   * to an invalid value. We trap all uses of a window
   * object, and reject them if the win_T* field is invalid.
   */

  WindowObject *self;

  if (win->w_python3_ref)
  {
	self = win->w_python3_ref;
	Py_INCREF(self);
  }
  else
  {
	self = PyObject_NEW(WindowObject, &WindowType);
	if (self == NULL)
	  return NULL;
	self->win = win;
	win->w_python3_ref = self;
  }

  return (PyObject *)(self);
}

  static void
WindowDestructor(PyObject *self)
{
  WindowObject *this = (WindowObject *)(self);

  if (this->win && this->win != INVALID_WINDOW_VALUE)
	this->win->w_python3_ref = NULL;

  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

  static PyObject *
WindowGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  WindowObject *this = (WindowObject *)(self);

  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (CheckWindow(this))
	return NULL;

  if (strcmp(name, "buffer") == 0)
	return (PyObject *)BufferNew(this->win->w_buffer);
  else if (strcmp(name, "cursor") == 0)
  {
	pos_T *pos = &this->win->w_cursor;

	return Py_BuildValue("(ll)", (long)(pos->lnum), (long)(pos->col));
  }
  else if (strcmp(name, "height") == 0)
	return Py_BuildValue("l", (long)(this->win->w_height));
#ifdef FEAT_VERTSPLIT
  else if (strcmp(name, "width") == 0)
	return Py_BuildValue("l", (long)(W_WIDTH(this->win)));
#endif
  else if (strcmp(name,"__members__") == 0)
	return Py_BuildValue("[sss]", "buffer", "cursor", "height");
  else
	return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

  static int
WindowSetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj, PyObject *val)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  return WindowSetattr(self, name, val);
}

/* Window list object - Definitions
 */

typedef struct
{
  PyObject_HEAD
}
WinListObject;

static PySequenceMethods WinListAsSeq = {
  (lenfunc)	   WinListLength,	  /* sq_length,  len(x)  */
  (binaryfunc)   0,			  /* sq_concat,  x+y   */
  (ssizeargfunc)  0,			  /* sq_repeat,  x*n   */
  (ssizeargfunc)  WinListItem,	  /* sq_item,   x[i]   */
  0,					  /* sq_slice,   x[i:j]  */
  (ssizeobjargproc)0,			  /* sq_as_item, x[i]=v  */
  0,					  /* sq_ass_slice, x[i:j]=v */
  0,					  /* sq_contains */
  0,					  /* sq_inplace_concat */
  0,					  /* sq_inplace_repeat */
};

static PyTypeObject WinListType;

/* Current items object - Definitions
 */

typedef struct
{
  PyObject_HEAD
} CurrentObject;

static PyTypeObject CurrentType;

/* Current items object - Implementation
 */
  static PyObject *
CurrentGetattro(PyObject *self UNUSED, PyObject *nameobj)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "buffer") == 0)
	return (PyObject *)BufferNew(curbuf);
  else if (strcmp(name, "window") == 0)
	return (PyObject *)WindowNew(curwin);
  else if (strcmp(name, "line") == 0)
	return GetBufferLine(curbuf, (Py_ssize_t)curwin->w_cursor.lnum);
  else if (strcmp(name, "range") == 0)
	return RangeNew(curbuf, RangeStart, RangeEnd);
  else if (strcmp(name,"__members__") == 0)
	return Py_BuildValue("[ssss]", "buffer", "window", "line", "range");
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_AttributeError, name);
	return NULL;
  }
}

  static int
CurrentSetattro(PyObject *self UNUSED, PyObject *nameobj, PyObject *value)
{
  char *name = "";
  if (PyUnicode_Check(nameobj))
	name = _PyUnicode_AsString(nameobj);

  if (strcmp(name, "line") == 0)
  {
	if (SetBufferLine(curbuf, (Py_ssize_t)curwin->w_cursor.lnum, value, NULL) == FAIL)
	  return -1;

	return 0;
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_AttributeError, name);
	return -1;
  }
}

/* Dictionary object - Definitions
 */

static PyInt DictionaryLength(PyObject *);

static PyMappingMethods DictionaryAsMapping = {
  /* mp_length	*/ (lenfunc) DictionaryLength,
  /* mp_subscript   */ (binaryfunc) DictionaryItem,
  /* mp_ass_subscript */ (objobjargproc) DictionaryAssItem,
};

  static PyObject *
DictionaryGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  DictionaryObject	*this = ((DictionaryObject *) (self));

  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "locked") == 0)
	return PyLong_FromLong(this->dict->dv_lock);
  else if (strcmp(name, "scope") == 0)
	return PyLong_FromLong(this->dict->dv_scope);

  return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

  static int
DictionarySetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj, PyObject *val)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);
  return DictionarySetattr((DictionaryObject *) self, name, val);
}

static PyTypeObject DictionaryType;

  static void
DictionaryDestructor(PyObject *self)
{
  DictionaryObject *this = (DictionaryObject *)(self);

  pyll_remove(&this->ref, &lastdict);
  dict_unref(this->dict);

  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

/* List object - Definitions
 */

static PyInt ListLength(PyObject *);
static PyObject *ListItem(PyObject *, Py_ssize_t);

static PySequenceMethods ListAsSeq = {
  (lenfunc)		ListLength,	 /* sq_length,	 len(x)  */
  (binaryfunc)	0,		 /* RangeConcat, sq_concat, x+y  */
  (ssizeargfunc)	0,		 /* RangeRepeat, sq_repeat, x*n  */
  (ssizeargfunc)	ListItem,	 /* sq_item,	 x[i]	  */
  (void *)		0,		 /* was_sq_slice,   x[i:j]  */
  (ssizeobjargproc)	ListAssItem,	 /* sq_as_item, x[i]=v  */
  (void *)		0,		 /* was_sq_ass_slice, x[i:j]=v */
  0,					 /* sq_contains */
  (binaryfunc)	ListConcatInPlace,/* sq_inplace_concat */
  0,					 /* sq_inplace_repeat */
};

static PyObject *ListSubscript(PyObject *, PyObject *);
static Py_ssize_t ListAsSubscript(PyObject *, PyObject *, PyObject *);

static PyMappingMethods ListAsMapping = {
  /* mp_length	*/ (lenfunc) ListLength,
  /* mp_subscript   */ (binaryfunc) ListSubscript,
  /* mp_ass_subscript */ (objobjargproc) ListAsSubscript,
};

static PyTypeObject ListType;

  static PyObject *
ListSubscript(PyObject *self, PyObject* idxObject)
{
  if (PyLong_Check(idxObject))
  {
	long idx = PyLong_AsLong(idxObject);
	return ListItem(self, idx);
  }
  else if (PySlice_Check(idxObject))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx(idxObject, ListLength(self), &start, &stop,
				 &step, &slicelen) < 0)
	  return NULL;
	return ListSlice(self, start, stop);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return NULL;
  }
}

  static Py_ssize_t
ListAsSubscript(PyObject *self, PyObject *idxObject, PyObject *obj)
{
  if (PyLong_Check(idxObject))
  {
	long idx = PyLong_AsLong(idxObject);
	return ListAssItem(self, idx, obj);
  }
  else if (PySlice_Check(idxObject))
  {
	Py_ssize_t start, stop, step, slicelen;

	if (PySlice_GetIndicesEx(idxObject, ListLength(self), &start, &stop,
				 &step, &slicelen) < 0)
	  return -1;
	return ListAssSlice(self, start, stop, obj);
  }
  else
  {
	PyErr_SetString(PyExc_IndexError, "Index must be int or slice");
	return -1;
  }
}

  static PyObject *
ListGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "locked") == 0)
	return PyLong_FromLong(((ListObject *) (self))->list->lv_lock);

  return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

  static int
ListSetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj, PyObject *val)
{
  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);
  return ListSetattr((ListObject *) self, name, val);
}

  static void
ListDestructor(PyObject *self)
{
  ListObject *this = (ListObject *)(self);

  pyll_remove(&this->ref, &lastlist);
  list_unref(this->list);

  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

/* Function object - Definitions
 */

  static void
FunctionDestructor(PyObject *self)
{
  FunctionObject	*this = (FunctionObject *) (self);

  func_unref(this->name);
  PyMem_Del(this->name);

  Py_TYPE(self)->tp_free((PyObject*)self);
}

  static PyObject *
FunctionGetattro(PyObject *self, PyObject *nameobj)
{
  FunctionObject	*this = (FunctionObject *)(self);

  GET_ATTR_STRING(name, nameobj);

  if (strcmp(name, "name") == 0)
	return PyUnicode_FromString((char *)(this->name));

  return PyObject_GenericGetAttr(self, nameobj);
}

/* External interface
 */

  void
python3_buffer_free(buf_T *buf)
{
  if (buf->b_python3_ref != NULL)
  {
	BufferObject *bp = buf->b_python3_ref;
	bp->buf = INVALID_BUFFER_VALUE;
	buf->b_python3_ref = NULL;
  }
}

#if defined(FEAT_WINDOWS) || defined(PROTO)
  void
python3_window_free(win_T *win)
{
  if (win->w_python3_ref != NULL)
  {
	WindowObject *wp = win->w_python3_ref;
	wp->win = INVALID_WINDOW_VALUE;
	win->w_python3_ref = NULL;
  }
}
#endif

static BufListObject TheBufferList =
{
  PyObject_HEAD_INIT(&BufListType)
};

static WinListObject TheWindowList =
{
  PyObject_HEAD_INIT(&WinListType)
};

static CurrentObject TheCurrent =
{
  PyObject_HEAD_INIT(&CurrentType)
};

PyDoc_STRVAR(vim_module_doc,"vim python interface\n");

static struct PyModuleDef vimmodule;

  static PyObject *
Py3Init_vim(void)
{
  PyObject *mod;
  PyObject *tmp;
  /* The special value is removed from sys.path in Python3_Init(). */
  static wchar_t *(argv[2]) = {L"/must>not&exist/foo", NULL};

  PyType_Ready(&BufferType);
  PyType_Ready(&RangeType);
  PyType_Ready(&WindowType);
  PyType_Ready(&BufListType);
  PyType_Ready(&WinListType);
  PyType_Ready(&CurrentType);
  PyType_Ready(&DictionaryType);
  PyType_Ready(&ListType);
  PyType_Ready(&FunctionType);

  /* Set sys.argv[] to avoid a crash in warn(). */
  PySys_SetArgv(1, argv);

  mod = PyModule_Create(&vimmodule);
  if (mod == NULL)
	return NULL;

  VimError = PyErr_NewException("vim.error", NULL, NULL);
  Py_INCREF(VimError);

  PyModule_AddObject(mod, "error", VimError);
  Py_INCREF((PyObject *)(void *)&TheBufferList);
  PyModule_AddObject(mod, "buffers", (PyObject *)(void *)&TheBufferList);
  Py_INCREF((PyObject *)(void *)&TheCurrent);
  PyModule_AddObject(mod, "current", (PyObject *)(void *)&TheCurrent);
  Py_INCREF((PyObject *)(void *)&TheWindowList);
  PyModule_AddObject(mod, "windows", (PyObject *)(void *)&TheWindowList);

#define ADD_INT_CONSTANT(name, value) \
  tmp = PyLong_FromLong(value); \
  Py_INCREF(tmp); \
  PyModule_AddObject(mod, name, tmp)

  ADD_INT_CONSTANT("VAR_LOCKED",   VAR_LOCKED);
  ADD_INT_CONSTANT("VAR_FIXED",   VAR_FIXED);
  ADD_INT_CONSTANT("VAR_SCOPE",   VAR_SCOPE);
  ADD_INT_CONSTANT("VAR_DEF_SCOPE", VAR_DEF_SCOPE);

  if (PyErr_Occurred())
	return NULL;

  return mod;
}

/*************************************************************************
 * 4. Utility functions for handling the interface between Vim and Python.
 */

/* Convert a Vim line into a Python string.
 * All internal newlines are replaced by null characters.
 *
 * On errors, the Python exception data is set, and NULL is returned.
 */
  static PyObject *
LineToString(const char *str)
{
  PyObject *result;
  Py_ssize_t len = strlen(str);
  char *tmp,*p;

  tmp = (char *)alloc((unsigned)(len+1));
  p = tmp;
  if (p == NULL)
  {
	PyErr_NoMemory();
	return NULL;
  }

  while (*str)
  {
	if (*str == '\n')
	  *p = '\0';
	else
	  *p = *str;

	++p;
	++str;
  }
  *p = '\0';

  result = PyUnicode_Decode(tmp, len, (char *)ENC_OPT, CODEC_ERROR_HANDLER);

  vim_free(tmp);
  return result;
}

  void
do_py3eval (char_u *str, typval_T *rettv)
{
  DoPy3Command(NULL, (char *) str, rettv);
  switch(rettv->v_type)
  {
	case VAR_DICT: ++rettv->vval.v_dict->dv_refcount; break;
	case VAR_LIST: ++rettv->vval.v_list->lv_refcount; break;
	case VAR_FUNC: func_ref(rettv->vval.v_string);  break;
	case VAR_UNKNOWN:
	  rettv->v_type = VAR_NUMBER;
	  rettv->vval.v_number = 0;
	  break;
  }
}

  void
set_ref_in_python3 (int copyID)
{
  set_ref_in_py(copyID);
}

  static void
init_structs(void)
{
  vim_memset(&OutputType, 0, sizeof(OutputType));
  OutputType.tp_name = "vim.message";
  OutputType.tp_basicsize = sizeof(OutputObject);
  OutputType.tp_getattro = OutputGetattro;
  OutputType.tp_setattro = OutputSetattro;
  OutputType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  OutputType.tp_doc = "vim message object";
  OutputType.tp_methods = OutputMethods;
  OutputType.tp_alloc = call_PyType_GenericAlloc;
  OutputType.tp_new = call_PyType_GenericNew;
  OutputType.tp_free = call_PyObject_Free;

  vim_memset(&BufferType, 0, sizeof(BufferType));
  BufferType.tp_name = "vim.buffer";
  BufferType.tp_basicsize = sizeof(BufferType);
  BufferType.tp_dealloc = BufferDestructor;
  BufferType.tp_repr = BufferRepr;
  BufferType.tp_as_sequence = &BufferAsSeq;
  BufferType.tp_as_mapping = &BufferAsMapping;
  BufferType.tp_getattro = BufferGetattro;
  BufferType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  BufferType.tp_doc = "vim buffer object";
  BufferType.tp_methods = BufferMethods;
  BufferType.tp_alloc = call_PyType_GenericAlloc;
  BufferType.tp_new = call_PyType_GenericNew;
  BufferType.tp_free = call_PyObject_Free;

  vim_memset(&WindowType, 0, sizeof(WindowType));
  WindowType.tp_name = "vim.window";
  WindowType.tp_basicsize = sizeof(WindowObject);
  WindowType.tp_dealloc = WindowDestructor;
  WindowType.tp_repr = WindowRepr;
  WindowType.tp_getattro = WindowGetattro;
  WindowType.tp_setattro = WindowSetattro;
  WindowType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  WindowType.tp_doc = "vim Window object";
  WindowType.tp_methods = WindowMethods;
  WindowType.tp_alloc = call_PyType_GenericAlloc;
  WindowType.tp_new = call_PyType_GenericNew;
  WindowType.tp_free = call_PyObject_Free;

  vim_memset(&BufListType, 0, sizeof(BufListType));
  BufListType.tp_name = "vim.bufferlist";
  BufListType.tp_basicsize = sizeof(BufListObject);
  BufListType.tp_as_sequence = &BufListAsSeq;
  BufListType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  BufferType.tp_doc = "vim buffer list";

  vim_memset(&WinListType, 0, sizeof(WinListType));
  WinListType.tp_name = "vim.windowlist";
  WinListType.tp_basicsize = sizeof(WinListType);
  WinListType.tp_as_sequence = &WinListAsSeq;
  WinListType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  WinListType.tp_doc = "vim window list";

  vim_memset(&RangeType, 0, sizeof(RangeType));
  RangeType.tp_name = "vim.range";
  RangeType.tp_basicsize = sizeof(RangeObject);
  RangeType.tp_dealloc = RangeDestructor;
  RangeType.tp_repr = RangeRepr;
  RangeType.tp_as_sequence = &RangeAsSeq;
  RangeType.tp_as_mapping = &RangeAsMapping;
  RangeType.tp_getattro = RangeGetattro;
  RangeType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  RangeType.tp_doc = "vim Range object";
  RangeType.tp_methods = RangeMethods;
  RangeType.tp_alloc = call_PyType_GenericAlloc;
  RangeType.tp_new = call_PyType_GenericNew;
  RangeType.tp_free = call_PyObject_Free;

  vim_memset(&CurrentType, 0, sizeof(CurrentType));
  CurrentType.tp_name = "vim.currentdata";
  CurrentType.tp_basicsize = sizeof(CurrentObject);
  CurrentType.tp_getattro = CurrentGetattro;
  CurrentType.tp_setattro = CurrentSetattro;
  CurrentType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  CurrentType.tp_doc = "vim current object";

  vim_memset(&DictionaryType, 0, sizeof(DictionaryType));
  DictionaryType.tp_name = "vim.dictionary";
  DictionaryType.tp_basicsize = sizeof(DictionaryObject);
  DictionaryType.tp_getattro = DictionaryGetattro;
  DictionaryType.tp_setattro = DictionarySetattro;
  DictionaryType.tp_dealloc = DictionaryDestructor;
  DictionaryType.tp_as_mapping = &DictionaryAsMapping;
  DictionaryType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  DictionaryType.tp_doc = "dictionary pushing modifications to vim structure";
  DictionaryType.tp_methods = DictionaryMethods;

  vim_memset(&ListType, 0, sizeof(ListType));
  ListType.tp_name = "vim.list";
  ListType.tp_dealloc = ListDestructor;
  ListType.tp_basicsize = sizeof(ListObject);
  ListType.tp_getattro = ListGetattro;
  ListType.tp_setattro = ListSetattro;
  ListType.tp_as_sequence = &ListAsSeq;
  ListType.tp_as_mapping = &ListAsMapping;
  ListType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  ListType.tp_doc = "list pushing modifications to vim structure";
  ListType.tp_methods = ListMethods;

  vim_memset(&FunctionType, 0, sizeof(FunctionType));
  FunctionType.tp_name = "vim.list";
  FunctionType.tp_basicsize = sizeof(FunctionObject);
  FunctionType.tp_getattro = FunctionGetattro;
  FunctionType.tp_dealloc = FunctionDestructor;
  FunctionType.tp_call = FunctionCall;
  FunctionType.tp_flags = Py_TPFLAGS_DEFAULT;
  FunctionType.tp_doc = "object that calls vim function";
  FunctionType.tp_methods = FunctionMethods;

  vim_memset(&vimmodule, 0, sizeof(vimmodule));
  vimmodule.m_name = "vim";
  vimmodule.m_doc = vim_module_doc;
  vimmodule.m_size = -1;
  vimmodule.m_methods = VimMethods;
}