Commits

Show all
Author Commit Message Date
Miki Tebeka
New c file
Tags
0.6.7
Miki Tebeka
0.6.7
Miki Tebeka
Support recursive
Miki Tebeka
Real date
Miki Tebeka
Added tag 0.6.6 for changeset 8170793780d4
Miki Tebeka
New six
Tags
0.6.6
Miki Tebeka
Added tag 0.6.6 for changeset 1d871b16ceca
Miki Tebeka
push is not here
Miki Tebeka
Using a hook now
Miki Tebeka
comment
Miki Tebeka
more info
Miki Tebeka
pyfastavro -> reader, cython on six
Miki Tebeka
Open in binary mode
Miki Tebeka
Added tag 0.6.5 for changeset 1eeb5deec543
Miki Tebeka
Added tag 0.6.5 for changeset 0730034fae3e
Tags
0.6.5
Miki Tebeka
0.6.5
Miki Tebeka
Test for non-avro files
Miki Tebeka
Added tag 0.6.4 for changeset 16929b3eeafb
Miki Tebeka
0.6.4
Tags
0.6.4
Miki Tebeka
name in version
Miki Tebeka
Python 2.6 compatible
Miki Tebeka
Right linking
Miki Tebeka
Link to travis
Miki Tebeka
nose already installed on travis
Miki Tebeka
Push to both
Miki Tebeka
Trying travis
Miki Tebeka
Added tag 0.6.3 for changeset 1ae591684d60
Miki Tebeka
0.6.3
Tags
0.6.3
Miki Tebeka
Faster (auto_cpdef=True)
Miki Tebeka
Nicer code
  1. Prev
  2. Next