Clone wiki

latex-lv / Home

LaTeX, XeTeX un latviešu valoda

Kad es sāku lietot LaTeX (2007. gadā), tad latviešu valodai nebija oficiāla atbalsta. Vienīgais, ko varēja darīt, lai normāli strādātu ar latviešu valodas tekstu, bija hakot. Tagad Debian TeX uzturētāji ir iekļāvuši visas komponentes, kas nodrošina pilnu latviešu valodas atbalstu:

  • Unicode ievada teksts.
  • Glīti fonti ar latviešu valodas zīmēm.
  • Tulkojumi standarta tekstiem, piemēram, "nodaļa", "janvāris", "lpp." utml.
  • Likumi automātiskai vārdu pārnešanai jaunā rindā.

Uzstādīšana

Sistēma, kurā uzstādīju XeTeX ar laviešu valodas atbalstu ir Debian Squeeze.

$ sudo apt-get install texlive-latex
$ sudo apt-get install texlive-latex-recommended
$ sudo apt-get install texlive-latex-extra
$ sudo apt-get install texlive-xetex
$ sudo apt-get install texlive-lang-latvian
$ sudo apt-get install ttf-linux-libertine

texlive-latex, texlive-latex-recommended un texlive-latex-extra instalē visu, kas nepieciešams LaTeX darbināšanai. texlive-xetex instalē XeTeX, kas ir unicode latex failu kompilators (varam failā lietot latviešu valodas zīmes). texlive-lang-latvian instalē likumus pārnešanai jaunā rindā. ttf-linux-libertine ir GPL / OFL licenču OpenType fonts.

Minimāls XeTeX piemērs

Pieņemsim, ka šāds izskatās fails example.tex:

\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{latvian}

\usepackage{fontspec} 
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}

\setmainfont[Mapping=tex-text]{Linux Libertine O}
%\pagestyle{empty}

\author{Rūdolfs Blaumanis\vspace{-0.5em}\\%
{\scriptsize\texttt{<rudolfs.blaumanis@gmail.com>}}}
\title{Nāves ēnā}

\begin{document}
\maketitle

Arvien vēl pūta dienvidus vakara vējš, un arvien vēl milzīgais ledus gabals
peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā. [\ldots]

\end{document}

Lai to nokompilētu par PDF, jāizpilda XeTeX komanda:

$ xelatex example.tex

Updated