1. Adam Hoka
 2. oss4-netbsd

Source

oss4-netbsd / kernel / framework / audio / oss_audio_core.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
/*
 * Purpose: Audio core functionality of OSS
 */

#define COPYING Copyright (C) Hannu Savolainen and Dev Mazumdar 1996-2007. All rights reserved.

#undef NO_COOKED_MODE
#define AUDIO_C

#define GRC	3

/* Some debugging macros (for future use) */
#define UP_STATUS(x)
#define DOWN_STATUS(x)

#include <oss_config.h>

extern int src_quality;
extern int vmix_disabled;
extern int excl_policy;

oss_mutex_t audio_global_mutex;

/*
 * Resizeable audio device tables
 */
static oss_memblk_t *audio_global_memblk=NULL;
int oss_max_audio_devfiles=4;
int oss_max_audio_engines=8;
#define AUDIO_MALLOC(osdev, size) oss_memblk_malloc(&audio_global_memblk, size)
#define AUDIO_FREE(osdev, addr) oss_memblk_free(&audio_global_memblk, addr)
#define AUDIO_ENGINE_INCREMENT	(oss_max_audio_engines/2)
#define AUDIO_DEVFILE_INCREMENT	(oss_max_audio_devfiles/2)

/*
 * List of audio devices in the system
 */
adev_t **audio_engines = NULL;
int num_audio_engines = 0;

adev_t **audio_devfiles = NULL;
int num_audio_devfiles = 0;
extern int flat_device_model;

#if 0
/*
 * Device lists (input, output, duplex) for /dev/dsp.
 */

oss_devlist_t dspinlist = { 0 };
oss_devlist_t dspoutlist = { 0 };
oss_devlist_t dspinoutlist = { 0 };
oss_devlist_t dspoutlist2 = { 0 };	/* 2nd priority output devices */
#endif

/*
 * Applications known to require special handling (mmap, etc.). These 
 * applications are listed here because they use the OSS API incorrectly and
 * some workarounds by OSS are required to make them to work.
 */
typedef struct
{
 char *name;
 int open_flags;
} oss_specialapp_t;

oss_specialapp_t special_apps[] = {
 {"quake", OF_MMAP},
 {"quake2", OF_MMAP},
 {"q3demo.x86", OF_MMAP},
 {"wolfsp.x86", OF_MMAP},
 {"wolfmp.x86", OF_MMAP},
 {"quake3", OF_MMAP},
 {"wolf3d", OF_MMAP},
 {"rtcw", OF_MMAP},
 {"artsd", OF_BLOCK | OF_NOCONV},
 {"realplay.bin", OF_SMALLFRAGS},
 {"hxplay.bin", OF_SMALLFRAGS},
#if 1
 {"auserver", OF_NOCONV},	/* Win4lin */
#endif
 {"quake3.x86", OF_MMAP},
 {"wolf.x86", OF_MMAP},
 {"et.x86", OF_MMAP},
 {"doom.x86", OF_MMAP},
 // {"mozilla-bin", OF_MEDIUMBUF}, /* For the flash plugin */
 {NULL, 0}
};

#ifdef APPLIST_SUPPORT
/*
 * Lookup tables for applications. Use these lists to assign
 * fixed target devices for given applications.
 */

app_routing_t oss_applist[APPLIST_SIZE];
int oss_applist_size = 0;

static int
app_lookup (int mode, const char *appname, int *open_flags)
{
 int i, dev;

 if (appname == NULL)
  return -2;

 for (i = 0; i < oss_applist_size; i++)
  {
   if (oss_applist[i].mode == mode)
	if (strncmp (appname, oss_applist[i].name, 32) == 0)
	 {
	  dev = oss_applist[i].dev;

	  if (dev < -1 || dev >= num_audio_devfiles)
	   return -1;
	  *open_flags |= oss_applist[i].open_flags;
	  return dev;
	 }
  }

 return -2;
}
#endif

/*ARGSUSED*/
static int
get_open_flags (int mode, int open_flags, struct fileinfo *file)
{
 char *name;
 int i;

 if ((name = GET_PROCESS_NAME (file)) != NULL)
  {
#ifdef APPLIST_SUPPORT
   if (app_lookup (mode, name, &open_flags) >= -1)
	return open_flags;
#endif

   for (i = 0; special_apps[i].name != NULL; i++)
	if (strcmp (special_apps[i].name, name) == 0)
	 {
	  open_flags |= special_apps[i].open_flags;
	  return open_flags;
	 }
  }

 return open_flags;
}

#define BIGWRITE_SIZE	1024

#define NEUTRAL8	0x80
#define NEUTRAL16	0x00
#define OSS_PLUGIN_VERSION		(0x100|oss_sample_bits)

int always_cooked = 0;
static unsigned long sync_seed = 0;

#define COOKED_BLOCK_SIZE 4096

extern oss_uint64_t oss_tmp_timer;

/*
 * Structure used by oss_audio_register_client()
 */
typedef struct
{
 oss_audio_startup_func func;
 void *devc;
 oss_device_t *osdev;
} audio_startup_t;

#define MAX_STARTUPS	5
static audio_startup_t audio_startups[MAX_STARTUPS];
static int num_audio_startups = 0;

int
dmap_get_qlen (dmap_p dmap)
{
 int len;

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   if (dmap->fragment_size == 0)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "dmap (out) fragment_size=0, dev=%s\n",
		  dmap->adev->name);
	 return 0;
	}

   len =
	(int) ((dmap->user_counter -
		dmap->byte_counter) / dmap->fragment_size);
   if (len < 0)
	len = 0;
   return len;
  }

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   if (dmap->fragment_size == 0)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "dmap (in) fragment_size=0, dev=%s\n",
		  dmap->adev->name);
	 return 0;
	}

   len =
	(int) ((dmap->byte_counter -
		dmap->user_counter) / dmap->fragment_size);
   if (len < 0)
	len = 0;
   return len;
  }

 return 0;
}

int
dmap_get_qhead (dmap_p dmap)
{
 unsigned int ptr;

 if (dmap->fragment_size == 0)
  return 0;

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   ptr = (int) (dmap->byte_counter % dmap->bytes_in_use);
   return ptr / dmap->fragment_size;
  }

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   ptr = (int) (dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use);
   return ptr / dmap->fragment_size;
  }

 return 0;
}

int
dmap_get_qtail (dmap_p dmap)
{
 unsigned int ptr;

 if (dmap->fragment_size == 0)
  return 0;

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   ptr = (int) (dmap->byte_counter % dmap->bytes_in_use);
   return ptr / dmap->fragment_size;
  }

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   ptr = (int) (dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use);
   return ptr / dmap->fragment_size;
  }

 return 0;
}

int
oss_audio_set_format (int dev, int fmt, int format_mask)
{
 adev_p adev;
 int ret, newfmt;
 unsigned char neutral_byte;
 audio_format_info_p fmt_info;

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;

 if (fmt == 0)
  return adev->user_parms.fmt;

 if (fmt == AFMT_AC3)
  {
   /*
    * AC3 cannot tolerate any format/rate conversions so disable them.
    */
   adev->cooked_enable = 0;

   /*
    * Report EIO error if the application tries to do something stupid. 
    * Otherwise buggy applications may produce loud helicopter sound.
    */

   if (adev->flags & ADEV_VMIX)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1018,
				    "AFMT_AC3 used with virtual mixing device."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * Devices that support virtual or hardware mixing are
	  * probably not capable to play AC3 streams properly.
	  *
	  * Virtual mixing is enabled on the audio device. The virtual
	  * mixer driver will do voolume control that corrupts the AC3
	  * bitstream. Applications using AC3 should
	  * open the audio device with O_EXCL to make sure that virtual
	  * mixing is properly bypassed.
	  */
	  return OSS_EIO;
	}

   if (adev->flags & ADEV_HWMIX)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1019,
				    "AFMT_AC3 used with hardware mixing device."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * Devices that support virtual or hardware mixing are
	  * probably not capable to play AC3 streams properly.
	  *
	  * This error may be caused by user who selected a wrong audio
	  * device. 
	  */
	  return OSS_EIO;
	}

   if (adev->dmask & DMASK_OUT)
	if (adev->dmap_out->flags & DMAP_COOKED)
	 {
	  oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
				 OSSERR (1020,
					 "AFMT_AC3 used with format conversions enabled."),
				 0);
	  /*
	   * Errordesc:
	   * AC3 audio format (AFMT_AC3) bitstreams don't tolerate any
	   * kind of sample rate or format conversions. However it looks 
	   * like conversions would be needed. The reason may be that the
	   * application had earlier requested some sample rate that is
	   * not supported by the device.
	   *
	   * Applications using AC3 should call SNDCTL_DSP_COOKEDMODE to
	   * disable format conversions.
	   */
	  return OSS_EIO;
	 }
  }

 ret = adev->d->adrv_set_format (dev, fmt);

 adev->user_parms.fmt = ret;
 adev->hw_parms.fmt = ret;

 if ((fmt_info = oss_find_format (ret)) == NULL)
  neutral_byte = 0;
 else
  {
   neutral_byte = fmt_info->neutral_byte;
  }

 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  adev->dmap_out->neutral_byte = neutral_byte;
 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  adev->dmap_in->neutral_byte = neutral_byte;

 /* Disable format conversions if mmap() */
 if ((adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->dmap_in->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->open_flags & OF_MMAP))
  return ret;

#ifdef NO_COOKED_MODE
 return ret;
#else

 if (ret == fmt)
  return ret;

 if (!adev->cooked_enable)
  return ret;

/*
 * We need to perform format conversions because the device
 * doesn't support the requested format.
 */

 /* Convertable format? */
 if (!(fmt & CONVERTABLE_FORMATS))
  {
   return ret;
  }

 adev->user_parms.fmt = fmt;
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {
   adev->dmap_out->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   adev->dmap_in->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 /* If the device is in 16 bit format then just return */
 if (ret & (AFMT_S16_LE | AFMT_S16_BE))
  return fmt;

 /* Try to find a suitable format */

 if (fmt == AFMT_MU_LAW && ret == AFMT_U8)	/* mu-Law <-> 8 bit linear */
  return fmt;

 if (format_mask & AFMT_S16_LE)
  {
   newfmt = AFMT_S16_LE;
   goto got_it;
  }

 if (format_mask & AFMT_S16_BE)
  {
   newfmt = AFMT_S16_BE;
   goto got_it;
  }

 return fmt;			/* Nothing better than the one suggested by the device */
got_it:

 ret = adev->d->adrv_set_format (dev, newfmt);

 adev->hw_parms.fmt = ret;

 return fmt;
#endif
}

int
oss_audio_set_channels (int dev, int ch)
{
 adev_p adev;
 int ret;

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;

 if (ch == 0)
  return adev->user_parms.channels;

 ret = adev->d->adrv_set_channels (dev, ch);

 if (ret < 1)
  {
   cmn_err (CE_WARN,
	    "Audio engine %d: Internal error in channel setup, err=%d, ch=%d\n",
	    dev, ret, ch);
   return OSS_EIO;
  }

 if (ch > 2 && ch > ret)	/* Requested multi channel mode not possible */
  ch = ret;

 adev->user_parms.channels = ret;
 adev->hw_parms.channels = ret;

 /* Disable format conversions if mmap() */
 if ((adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->dmap_in->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->open_flags & OF_MMAP))
  return ret;

 if (ret > 1 && (adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED))
 {
	 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
	   adev->dmap_out->flags |= DMAP_COOKED;
	
	 if (adev->dmask & DMASK_IN)
	   adev->dmap_in->flags |= DMAP_COOKED;
 }
   

#ifdef NO_COOKED_MODE
 return ret;
#else

 if (!adev->cooked_enable)
  return ret;

 if (ret == ch)
  return ret;

 /* For the time being only stereo <->mono is possible */
 if (ch != ret)
  if (!((ch == 1 && ret == 2) || (ch == 2 && ret == 1)))
   return ret;

/*
 * Needs to perform format conversions
 */

 adev->user_parms.channels = ch;
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {
   adev->dmap_out->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   adev->dmap_in->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 return ch;
#endif
}

int
oss_audio_set_rate (int dev, int rate)
{
 adev_p adev;
 int ret;

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;

 if (rate == 0)
  return adev->user_parms.rate;

 ret = adev->d->adrv_set_rate (dev, rate);
 if (ret < 0)
  return ret;

 adev->user_parms.rate = ret;
 adev->hw_parms.rate = ret;

 /* Disable format conversions if mmap() */
 if ((adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->dmap_in->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) ||
   (adev->flags & ADEV_NOSRC) || (adev->open_flags & OF_MMAP))
  return ret;

 if (!adev->cooked_enable)
  return ret;

#if defined(NO_COOKED_MODE) || GRC == 0
 return ret;
#else

 if (ret == rate)		/* No SRC needed */
  return ret;

/*
 * Needs to perform format conversions
 */

 adev->user_parms.rate = rate;
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {
   adev->dmap_out->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   adev->dmap_in->flags |= DMAP_COOKED;
  }

 return rate;
#endif
}

static void
reset_dmap (dmap_p dmap)
{
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Reset dmap");
#endif
 dmap->dma_mode = 0;
 dmap->flags &= (DMAP_FRAGFIXED | DMAP_COOKED);
 dmap->byte_counter = dmap->user_counter = 0;
 dmap->fragment_counter = 0;
 dmap->interrupt_count = 0;
 dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;	/* 1:1 */
 dmap->play_underruns = dmap->rec_overruns = 0;
 dmap->num_errors = 0;
 dmap->leftover_bytes = 0;
 dmap->leftover_buf = NULL;
}

int
oss_alloc_dmabuf (int dev, dmap_p dmap, int direction)
{
 adev_t *adev = dmap->adev;

 if (adev == NULL)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "oss_alloc_dmabuf: adev==NULL\n");
   return OSS_EIO;
  }

 return __oss_alloc_dmabuf (dev, dmap, adev->dmabuf_alloc_flags,
			   adev->dmabuf_maxaddr, direction);
}

static int
default_alloc_buffer (int dev, dmap_t * dmap, int direction)
{
 int err;

 if (dmap->dmabuf != NULL)
  return 0;

 if ((err = oss_alloc_dmabuf (dev, dmap, direction)) < 0)
  return err;

 return 0;
}

/*ARGSUSED*/
static int
default_free_buffer (int dev, dmap_t * dmap, int direction)
{
 if (dmap->dmabuf == NULL)
  return 0;

 oss_free_dmabuf (dev, dmap);

 dmap->dmabuf = NULL;
 dmap->dmabuf_phys = 0;
 return 0;
}

static int
init_dmap (adev_p adev, dmap_p dmap, int direction)
{
 int retval;
 int l, static_len;
 char *p;
 oss_native_word flags;

 if (dmap->osdev == NULL)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "dmap->osdev==NULL\n");
   return OSS_EIO;
  }

 if (dmap->dmabuf == NULL)
  {
   if (adev->d->adrv_alloc_buffer != NULL)
	{
	 retval =
	  adev->d->adrv_alloc_buffer (adev->engine_num, dmap, direction);
	}
   else
	{
	 retval = default_alloc_buffer (adev->engine_num, dmap, direction);
	}
   if (retval < 0)
	{
	 cmn_err (CE_WARN,
		  "Failed to allocate DMA buffer for audio engine %d/%s\n",
		  adev->engine_num, adev->name);
	 return retval;
	}

   if (dmap->dmabuf_phys == 0)	/* Cannot do mmap */
	adev->flags |= ADEV_NOMMAP;
  }

#ifdef linux
 if (dmap->dmabuf_phys == 0)
  adev->flags |= ADEV_NOMMAP;
#endif
 dmap->flags &= ~DMAP_FRAGFIXED;

 l = sizeof (dmap_t);
 static_len = (oss_native_word) & dmap->flags - (oss_native_word) dmap;

 p = (char *) &dmap->flags;
 l -= static_len;
 if (p != NULL)
  memset (p, 0, l);		/* Clear all */

 if (!dmap->buffer_protected && dmap->dmabuf != NULL)
  memset (dmap->dmabuf, dmap->neutral_byte, dmap->buffsize);

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 reset_dmap (dmap);
 dmap->bytes_in_use = dmap->buffsize;
 dmap->frame_size = 1;
 dmap->user_frame_size = 1;
 dmap->flags = 0;
 dmap->audio_callback = NULL;

 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return 0;
}

void
audio_reset_adev (adev_p adev)
{
 oss_native_word flags, dflags;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Reset input & output\n");
#endif
 sync_seed++;
 if (!adev->enabled)
  return;

 dflags = 0;
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 adev->go = 1;
 adev->enable_bits = adev->open_mode;
 if (adev->open_mode & OPEN_WRITE)
  {
   dmap_p dmap = adev->dmap_out;
   dmap->flags &= ~DMAP_PREPARED;
   memset (dmap->dmabuf, 0, dmap->buffsize);
  }

 if (adev->d->adrv_halt_input && adev->d->adrv_halt_output)
  {
   if (adev->open_mode & OPEN_READ)
	{
	 dmap_p dmap = adev->dmap_in;
	 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	 dmap->flags &= ~DMAP_PREPARED;
	 if ((dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
	   && (dmap->flags & DMAP_STARTED))
	  {
#ifdef CONFIG_OSSD
	   ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_INPUT);
#endif
	   MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
	   adev->d->adrv_halt_input (adev->engine_num);
	   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
	   MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	   reset_dmap (dmap);
	  }
	 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	}
   if (adev->open_mode & OPEN_WRITE)
	{
	 dmap_p dmap = adev->dmap_out;
	 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	 if ((dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_OUTPUT) &&
	   (dmap->flags & DMAP_STARTED))
	  {
#ifdef CONFIG_OSSD
	   ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_OUTPUT);
#endif
	   MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
	   adev->d->adrv_halt_output (adev->engine_num);
	   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
	   MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	   reset_dmap (dmap);
	  }
	 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	}

   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
   return;
  }
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);

#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_OUTPUT);
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_INPUT);
#endif
 adev->d->adrv_halt_io (adev->engine_num);

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 reset_dmap (adev->dmap_out);
 reset_dmap (adev->dmap_in);
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
}

static void
audio_reset_input (adev_p adev)
{
 dmap_p dmap = adev->dmap_in;
 oss_native_word flags, dflags;

 dflags = 0;
 if (!(adev->open_mode & OPEN_READ))
  return;

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT)
  return;

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Reset input\n");
#endif
 dmap->flags &= ~DMAP_PREPARED;

 if (adev->d->adrv_halt_input)
  {
#ifdef CONFIG_OSSD
   ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_INPUT);
#endif
   adev->d->adrv_halt_input (adev->engine_num);
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
   reset_dmap (dmap);
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return;
  }

 adev->d->adrv_halt_io (adev->engine_num);
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
 reset_dmap (dmap);
 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
}

static void
audio_reset_output (adev_p adev)
{
 dmap_p dmap = adev->dmap_out;
 oss_native_word flags, dflags;
 dflags = 0;

 sync_seed++;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_WRITE))
  return;

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT)
  return;

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return;

 dmap->flags &= ~DMAP_PREPARED;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Reset output\n");
#endif

 if (adev->d->adrv_halt_output)
  {
#ifdef CONFIG_OSSD
   ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_RESET_OUTPUT);
#endif
   adev->d->adrv_halt_output (adev->engine_num);
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
   reset_dmap (dmap);
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return;
  }

 adev->d->adrv_halt_io (adev->engine_num);
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
 reset_dmap (dmap);
 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
}

static int launch_output (adev_p adev, dmap_p dmap);
static int launch_input (adev_p adev, dmap_p dmap);

static void
oss_audio_post (adev_p adev)
{
 int i, n, p;
 oss_uint64_t limit;
 dmap_p dmap = adev->dmap_out;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_WRITE))
  return;
 if (dmap->user_counter == 0)
  return;

 if (dmap->flags & DMAP_STARTED)
  return;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Post output\n");
#endif

 /* Clean the unused buffer space (in slow way) */
 limit = dmap->byte_counter + dmap->bytes_in_use;
 if (limit > dmap->user_counter + dmap->bytes_in_use)
  limit = dmap->user_counter + dmap->bytes_in_use;
 n = (int) (limit - dmap->user_counter) + 1;
 p = (int) (dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use);	/* Current ptr */
 for (i = 0; i < n; i++)
  {
   dmap->dmabuf[p] = dmap->neutral_byte;
   p = (p + 1) % dmap->bytes_in_use;
  }

 launch_output (adev, dmap);
}

static void
oss_audio_sync (adev_p adev)
{
 dmap_p dmap = adev->dmap_out;
 oss_uint64_t uc, limit;
 oss_native_word flags;
 unsigned int status;

 int n = 0, loops = 0, tmout = OSS_HZ, i;
 int prev_underruns;

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT)
  return;
 if (adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
  return;

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  oss_audio_post (adev);

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return;

 /* Don't wait if output is untriggered */
 if (adev->go == 0 || !(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_OUTPUT))
  return;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Sync output\n");
#endif

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 dmap->flags |= DMAP_POST;

 uc = dmap->user_counter;
 prev_underruns = dmap->play_underruns;
 dmap->play_underruns = 0;

 while (dmap->play_underruns == 0 && loops++ < dmap->nfrags
	 && dmap->byte_counter < uc)
  {
   int p;
   adev->dmap_out->error = 0;
   /* Clean the unused buffer space (in a slow but precise way) */
   limit = dmap->byte_counter + dmap->bytes_in_use;
   if (limit > dmap->user_counter + dmap->bytes_in_use)
	limit = dmap->user_counter + dmap->bytes_in_use;

   p = (int) (dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use);	/* Current ptr */
   n = (int) (limit - dmap->user_counter) + 1;
   for (i = 0; i < n; i++)
	{
	 dmap->dmabuf[p] = dmap->neutral_byte;
	 p = (p + 1) % dmap->bytes_in_use;
	}

   tmout = (dmap->fragment_size * OSS_HZ) / dmap->data_rate;
   tmout += OSS_HZ / 10;

   if (!oss_sleep (adev->out_wq, &dmap->mutex, tmout, &flags, &status))
	{
#ifndef __FreeBSD__
	 cmn_err (CE_WARN, "Output timed out (sync) on audio engine %d\n",
		  adev->engine_num);
#endif
	 adev->timeout_count++;
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 FMA_EREPORT(adev->osdev, DDI_FM_DEVICE_STALL, NULL, NULL, NULL);
	 FMA_IMPACT(adev->osdev, DDI_SERVICE_LOST);
	 return;
	}
  }
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 n = 0;
 if (adev->d->adrv_local_qlen)	/* Drain the internal queue too */
  while (n++ <=
	  adev->d->adrv_local_qlen (adev->engine_num) / dmap->fragment_size)
   {
	MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
	audio_engines[adev->engine_num]->dmap_out->error = 0;
	tmout = (dmap->fragment_size * OSS_HZ) / dmap->data_rate;
	tmout += OSS_HZ / 10;
	oss_sleep (adev->out_wq, &dmap->mutex, tmout, &flags, &status);
	MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   }
 dmap->play_underruns = prev_underruns;
}

static int prepare_output (adev_p adev, dmap_p dmap);
static int prepare_input (adev_p adev, dmap_p dmap);

void
oss_audio_set_error (int dev, int mode, int err, int parm)
{
 int i, n;

 dmap_t *dmap;

#ifdef DO_TIMINGS
 {
  if (mode == E_REC)
   oss_timing_printf ("Audio rec error code %05d/%d, engine=%d", err, parm,
	    mode);
  else
   oss_timing_printf ("Audio play error code %05d/%d, engine=%d", err, parm,
	    mode);
 }
#endif

#if 0
 if (mode == E_REC)
  cmn_err (CE_CONT, "Audio rec error code %05d/%d, engine=%d\n", err, parm,
	   mode);
 else
  cmn_err (CE_CONT, "Audio play error code %05d/%d, engine=%d\n", err, parm,
	   mode);
#endif

 switch (mode)
  {
  case E_PLAY:
   dmap = audio_engines[dev]->dmap_out;
   break;
  case E_REC:
   dmap = audio_engines[dev]->dmap_in;
   break;

  default:
   dmap = audio_engines[dev]->dmap_out;	/* Actually this would be an error */
  }

 n = dmap->num_errors++;
 if (n > MAX_AUDIO_ERRORS)
  n = MAX_AUDIO_ERRORS;

 if (n > 0)
  {

/*
 * Move previous errors (if any) upwards in the list.
 */
   for (i = n; i > 0; i--)
	{
	 dmap->errors[i] = dmap->errors[i - 1];
	 dmap->error_parms[i] = dmap->error_parms[i - 1];
	}
  }

 dmap->errors[0] = err;
 dmap->error_parms[0] = parm;

}

/*ARGSUSED*/
static void
report_errors (char *s, const char *hdr, adev_t * adev, dmap_t * dmap,
	    int bufsize)
{
 int i, l, j;

 if (bufsize < 30)		/* No space left */
  return;

 strcpy (s, hdr);
 s += l = strlen (s);
 bufsize -= l;

 for (i = 0; i < dmap->num_errors && i < MAX_AUDIO_ERRORS; i++)
  {
   int dupe = 0;

   if (bufsize < 30)
	return;
   for (j = 0; !dupe && j < i; j++)
	if (dmap->errors[i] == dmap->errors[j])
	 dupe = 1;

   if (dupe)
	continue;

   sprintf (s, " %05d:%d", dmap->errors[i], dmap->error_parms[i]);
   s += l = strlen (s);
   bufsize -= l;
  }
}

static void
store_history (int dev)
{
 int p;
 char *tmp, *s;

 adev_p adev = audio_engines[dev];

 if (adev->pid == 0)		/* Virtual mixer */
  return;

 if (*adev->cmd && strcmp (adev->cmd, "sndconf") == 0)
  return;

 p = oss_history_p;
 oss_history_p = (oss_history_p + 1) % OSS_HISTORY_SIZE;

 tmp = oss_history[p];
 memset (tmp, 0, OSS_HISTORY_STRSIZE);
 s = tmp;

 sprintf (s, "%s.%02d: ", adev->devnode, adev->engine_num);
 s += strlen (s);

 if (adev->pid != -1)
  {
   sprintf (s, "pid %d ", adev->pid);
   s += strlen (s);
  }

 if (*adev->cmd != 0)
  {
   sprintf (s, "cmd '%s' ", adev->cmd);
   s += strlen (s);
  }
 else
  {
   strcpy (s, "cmd: Unknown ");
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->open_mode & OPEN_READ)
  {
   sprintf (s, "IN ");
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->open_mode & OPEN_WRITE)
  {
   sprintf (s, "OUT ");
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->timeout_count > 0)
  {
   sprintf (s, "%d timeouts ", adev->timeout_count);
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->dmap_out->play_underruns > 0)
  {
   sprintf (s, "%d underruns ", adev->dmap_out->play_underruns);
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->dmap_in->rec_overruns > 0)
  {
   sprintf (s, "%d overruns ", adev->dmap_in->rec_overruns);
   s += strlen (s);
  }

 if (adev->dmap_out->num_errors > 0)
  {
   report_errors (s, "Play events:", adev, adev->dmap_out,
		   OSS_HISTORY_STRSIZE - strlen (tmp) - 1);
   s += strlen (s);
   *s++ = ' ';
  }

 if (adev->dmap_in->num_errors > 0)
  {
   report_errors (s, "Rec events:", adev, adev->dmap_in,
		   OSS_HISTORY_STRSIZE - strlen (tmp) - 1);
   s += strlen (s);
   *s++ = ' ';
  }
}

char *
audio_show_latency (int dev)
{
 static char str[32];
 adev_p adev = audio_engines[dev];
 dmap_p dmap;
 int dr, fs;

 *str = 0;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return "Bad device";

 if (adev->open_mode == 0)
  return "Not opened";

 if (adev->open_mode == OPEN_READ)
  dmap = adev->dmap_in;
 else
  dmap = adev->dmap_out;

 if (dmap == NULL)
  return "Unknown";

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return "Not started";

 dr = dmap->data_rate;
 fs = dmap->fragment_size;

 if (dr <= 0)
  sprintf (str, "%d", dmap->fragment_size);
 else
  {
   int r = (fs * 10000) / dr;

   sprintf (str, "%d/%d (%d.%d msec)", dmap->fragment_size, dr, r / 10,
	    r % 10);
  }


 return str;
}

void
oss_audio_release (int dev, struct fileinfo *file)
{
 adev_p adev;
 int mode;
 oss_native_word flags;

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return;
 if (file)
  mode = file->mode & O_ACCMODE;
 else
  mode = OPEN_READ | OPEN_WRITE;
#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("=-=-=- Closing audio engine %d -=-=-=", dev);
#endif

 adev = audio_engines[dev];

 if (adev->unloaded || !adev->enabled)
  {
   cmn_err (CE_CONT, "Audio device %s not available - close aborted\n",
	    adev->name);
   return;
  }

 oss_audio_post (adev);
 oss_audio_sync (adev);

#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_CLOSE);
#endif
 adev->d->adrv_halt_io (dev);
 adev->d->adrv_close (dev, mode);
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {
   adev->dmap_out->audio_callback = NULL;
   if (!adev->dmap_out->buffer_protected)
	if (adev->dmap_out->dmabuf != NULL)
	 memset (adev->dmap_out->dmabuf, adev->dmap_out->neutral_byte,
		 adev->dmap_out->buffsize);
  }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   adev->dmap_in->audio_callback = NULL;
  }

 store_history (dev);

 memset (audio_engines[dev]->cmd, 0, sizeof (audio_engines[dev]->cmd));
 memset (audio_engines[dev]->label, 0, sizeof (audio_engines[dev]->label));
 memset (audio_engines[dev]->song_name, 0,
	 sizeof (audio_engines[dev]->song_name));
 audio_engines[dev]->pid = -1;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);

 /*
  * Free the DMA buffer(s)
  */
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  if (adev->dmap_out->dmabuf != NULL)
   {
	if (adev->d->adrv_free_buffer != NULL)
	 {
	  adev->d->adrv_free_buffer (dev, adev->dmap_out, OPEN_WRITE);
	 }
	else
	 default_free_buffer (dev, adev->dmap_out, OPEN_WRITE);
	adev->dmap_out->dmabuf = NULL;
   }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  if (adev->dmap_in != adev->dmap_out && adev->dmap_in->dmabuf != NULL)
   {
	if (adev->d->adrv_free_buffer != NULL)
	 {
	  adev->d->adrv_free_buffer (dev, adev->dmap_in, OPEN_READ);
	 }
	else
	 default_free_buffer (dev, adev->dmap_in, OPEN_READ);
	adev->dmap_in->dmabuf = NULL;
   }

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 adev->open_mode = 0;
 adev->flags &= ~ADEV_OPENED;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
}

static void audio_outputintr (int dev, int intr_flags);
static void audio_inputintr (int dev, int intr_flags);

/*ARGSUSED*/
int
oss_audio_open_engine (int dev, int no_worries, struct fileinfo *file,
		    int recursive, int open_flags, int *newdev)
{
/*
 * Open audio engine
 */
 adev_p adev;
 int retval = 0, fmt;
 int mode;
 int saved_cooked;
 int channels, rate;
 oss_native_word flags;
 extern int cooked_enable;	/* Config option */

 DOWN_STATUS (0xff);

 if (file)
  {
   mode = file->mode & O_ACCMODE;
  }
 else
  mode = OPEN_READ | OPEN_WRITE;

 sync_seed++;

 DDB (cmn_err
    (CE_CONT, "oss_audio_open_engine(%d, mode=0x%x)\n", dev, mode));

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("-----> oss_audio_open_engine(%d, mode=0x%x)", dev, mode);
#endif

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines || audio_engines == NULL)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (adev->unloaded)
  return OSS_ENODEV;
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;

 if (adev->osdev == NULL)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "adev->osdev==NULL\n");
   return OSS_EIO;
  }

 open_flags = get_open_flags (mode, open_flags, file);

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 if (adev->open_mode != 0)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);
   return OSS_EBUSY;
  }
 adev->open_mode = mode;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);

 adev->cooked_enable = cooked_enable;	/* This must be done before drv->open() */
#ifdef DO_TIMINGS
 if (adev->cooked_enable)
  oss_do_timing ("Initial cooked mode ON");
 else
  oss_do_timing ("Initial cooked mode OFF");
#endif

 adev->src_quality = src_quality;
 if ((retval = adev->d->adrv_open (dev, mode, open_flags)) < 0)
  {
   adev->open_mode = 0;

   return retval;
  }

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 adev->outputintr = audio_outputintr;
 adev->inputintr = audio_inputintr;
 adev->forced_nonblock = 0;
 adev->setfragment_warned = 0;
 adev->getispace_error_count = 0;
 adev->sync_next = NULL;
 adev->sync_group = 0;
 adev->sync_flags = 0;
 adev->open_flags = open_flags;
 adev->flags |= ADEV_OPENED;
 adev->timeout_count = 0;
 adev->policy = -1;
 adev->song_name[0] = 0;
 adev->label[0] = 0;

 if (open_flags & (OF_NOCONV | OF_MMAP))
  {
   adev->cooked_enable = 0;
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("Forcing cooked mode OFF");
#endif
  }

 memset (audio_engines[dev]->cmd, 0, sizeof (audio_engines[dev]->cmd));

 if (recursive)
  {
   strcpy (audio_engines[dev]->cmd, "OSS internal");
   audio_engines[dev]->pid = 0;
  }
 else
  {
   char *cmd;

   if ((cmd = GET_PROCESS_NAME (file)) != NULL)
	{
	 strncpy (audio_engines[dev]->cmd, cmd, 16);
	 strncpy (audio_engines[dev]->label, cmd, 16);
	 audio_engines[dev]->cmd[15] = '\0';
	 audio_engines[dev]->label[15] = '\0';
	}
   audio_engines[dev]->pid = GET_PROCESS_PID (file);
  }

 adev->dmask = 0;
/*
 * Find out which dmap structures are required.
 */

 if (mode == OPEN_WRITE)
  adev->dmask = DMASK_OUT;
 else if (mode == OPEN_READ)
  adev->dmask = DMASK_IN;
 else
  {
   if (mode != (OPEN_WRITE | OPEN_READ))
	cmn_err (CE_NOTE, "Unrecognized open mode %x\n", mode);
   adev->dmask = DMASK_OUT;

   if ((adev->flags & ADEV_DUPLEX) && adev->dmap_out != adev->dmap_in)
	adev->dmask = DMASK_OUT | DMASK_IN;
  }

#if 0
/*
 * Handling of non-blocking doesn't belong here. It will be handled
 * by read/write.
 */
 if (file != NULL && !(open_flags & OF_BLOCK))
  if (ISSET_FILE_FLAG (file, O_NONBLOCK) || adev->forced_nonblock)
   {
#ifdef DO_TIMINGS
	oss_do_timing ("*** Non-blocking open ***");
#endif
	adev->nonblock = 1;
   }
#endif
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);

 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {

   /*
    * Use small DMA buffer if requested and if the device supports it.
    */
   if (SMALL_DMABUF_SIZE >= (adev->min_block * 2) &&
	 (open_flags & OF_SMALLBUF))
	adev->dmap_out->flags |= DMAP_SMALLBUF;
   else
	if (MEDIUM_DMABUF_SIZE >= (adev->min_block * 2) &&
	  (open_flags & OF_MEDIUMBUF))
	adev->dmap_out->flags |= DMAP_MEDIUMBUF;
   else
	adev->dmap_out->flags &= ~(DMAP_SMALLBUF | DMAP_MEDIUMBUF);

   if ((retval = init_dmap (adev, adev->dmap_out, OPEN_WRITE)) < 0)
	{
	 oss_audio_release (dev, file);
	 return retval;
	}
  }

 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   /*
    * Use small DMA buffer if requested and if the device supports it.
    */
   if (SMALL_DMABUF_SIZE >= (adev->min_block * 2) &&
	 (open_flags & OF_SMALLBUF))
	adev->dmap_in->flags |= DMAP_SMALLBUF;
   else
	adev->dmap_in->flags &= ~DMAP_SMALLBUF;

   if ((retval = init_dmap (adev, adev->dmap_in, OPEN_READ)) < 0)
	{
	 oss_audio_release (dev, file);
	 return retval;
	}
  }

 adev->dmap_out->num_errors = 0;
 adev->dmap_in->num_errors = 0;

 if ((mode & OPEN_WRITE) && !(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT))
  {
   oss_reset_wait_queue (adev->out_wq);
  }
 if ((mode & OPEN_READ) && !(adev->flags & ADEV_NOINPUT))
  {
   oss_reset_wait_queue (adev->in_wq);
  }

 adev->xformat_mask = 0;

 switch (adev->dmask)
  {
  case DMASK_OUT:
   adev->xformat_mask = adev->oformat_mask;
   break;

  case DMASK_IN:
   adev->xformat_mask = adev->iformat_mask;
   break;

  case DMASK_OUT | DMASK_IN:
   adev->xformat_mask = adev->oformat_mask & adev->iformat_mask;
   break;

  default:
   cmn_err (CE_WARN, "Internal error A during open\n");
  }

 fmt = DSP_DEFAULT_FMT;
 rate = DSP_DEFAULT_SPEED;

 if (adev->flags & ADEV_FIXEDRATE && adev->fixed_rate != 0)
  rate = adev->fixed_rate;

 if (adev->flags & ADEV_16BITONLY)
  fmt = AFMT_S16_LE;

 adev->go = 1;
 adev->enable_bits = adev->open_mode;

 channels = 1;
 if (adev->flags & ADEV_STEREOONLY)
  channels = 2;

 saved_cooked = adev->cooked_enable;
 adev->cooked_enable = 0;
 oss_audio_set_format (dev, fmt, adev->xformat_mask);
 oss_audio_set_channels (dev, channels);
 oss_audio_set_rate (dev, rate);
 adev->cooked_enable = saved_cooked;

/* Clear the Cooked mode to permit mmap() */
 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  adev->dmap_out->flags &= ~DMAP_COOKED;
 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  adev->dmap_in->flags &= ~DMAP_COOKED;

#ifdef DO_TIMINGS
 {
  char *p_name;
  pid_t proc_pid;
  oss_timing_printf ("=-=-=- Audio device %d (%s) opened, mode %x -=-=-=",
	   adev->engine_num, adev->name, mode);

  if ((proc_pid = GET_PROCESS_PID (file)) != -1)
	oss_timing_printf ("Opened by PID: %d", proc_pid);

  if ((p_name = GET_PROCESS_NAME (file)) != NULL)
	oss_timing_printf ("Opening process name: %s", p_name);
 }
#endif

#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_OPEN);
#endif

 return adev->engine_num;
}

#ifdef VDEV_SUPPORT
int
oss_audio_open_devfile (int dev, int dev_class, struct fileinfo *file,
			int recursive, int open_flags, int *newdev)
{
/*
 * Open audio device file (by calling oss_audio_open_engine).
 */
 int err, d, n;
 int open_excl = 0;
 adev_p adev;
 int mode = OPEN_READ | OPEN_WRITE;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("-----> oss_audio_open_devfile(%d, mode=0x%x)", dev, mode);
#endif

 if (file)
  {
   mode = file->mode & O_ACCMODE;
   open_flags = get_open_flags (mode, open_flags, file);
   if (file->acc_flags & O_EXCL)
	{
	 if (excl_policy == 0) open_excl = 1;
#ifdef GET_PROCESS_UID
	 else if ((excl_policy == 1) && (GET_PROCESS_UID () == 0)) open_excl = 1;
#endif
	}
  }

 DDB (cmn_err
    (CE_CONT, "oss_audio_open_devfile(%d, mode=0x%x, excl=%d)\n", dev,
	mode, open_excl));

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_devfiles)
  {
   return OSS_ENODEV;
  }
 adev = audio_devfiles[dev];
 dev = adev->engine_num;

 n=0;
 while (adev->d->adrv_redirect != NULL)
   {
	   int next_dev = dev;

	   if (n++ > num_audio_engines)
		{
			cmn_err(CE_CONT, "Recursive audio device redirection\n");
			return OSS_ELOOP;
		}

 	   next_dev = adev->d->adrv_redirect (dev, mode, open_flags);
#ifdef DO_TIMINGS
	   oss_timing_printf ("Engine redirect %d -> %d\n", dev, next_dev);
#endif

	   if (next_dev == dev) /* No change */
		break;

	   if (next_dev < 0 || next_dev >= num_audio_engines)
		return OSS_ENXIO;

	   dev = next_dev;
	   adev = audio_engines[dev];
   }

/*
 * Check Exclusive mode open - do not do any kind of device
 * sharing. For the time being this mode is not supported with devices
 * that do hardware mixing.
 */
 if (open_excl && !(adev->flags & ADEV_HWMIX))
  {
   DDB (cmn_err
	  (CE_CONT, "Exclusive open, engine=%d\n", adev->engine_num));
   if ((dev = oss_audio_open_engine (adev->engine_num, dev_class, file,
					recursive, open_flags, newdev)) < 0)
	{
	 return dev;
	}

   goto done;
  }
 
#ifdef CONFIG_OSS_VMIX
/*
 * Get a vmix engine if the device has vmix support enabled.
 */
 if (!vmix_disabled)
 if (adev->vmix_mixer != NULL)	// Virtual mixer attached
   {
	   int vmix_dev;

	   /*
	   * Create a new vmix client instance.
	   */

	   if ((vmix_dev=vmix_create_client(adev->vmix_mixer))>=0)
	    {
#ifdef DO_TIMINGS
	   oss_timing_printf ("Vmix redirect %d -> %d\n", dev, vmix_dev);
#endif
		   if ((dev = oss_audio_open_engine (vmix_dev, dev_class, file,
							recursive, open_flags, newdev)) < 0)
			{
			 //cmn_err(CE_WARN, "Failed to open vmix engine %d, err=%d\n", vmix_dev, dev);
			 return dev;
			}
#ifdef DO_TIMINGS
	   oss_timing_printf ("Vmix engine opened %d -> %d\n", vmix_dev, dev);
#endif
		
		   goto done;
		}
   }
#endif

#if 0
/*
 * Follow redirection chain for the device.
 *
 * (TODO: This feature was for earlier versions of vmix/softoss and not in use for the time being. However
 * it is possible that some other driver finds use for it in the future).
 */

 if (!open_excl)
   {
	 if (mode == OPEN_WRITE)
	  {
	   redirect = adev->redirect_out;
	  }
	 else if (mode == OPEN_READ)
	  {
	   redirect = adev->redirect_in;
	  }
	 else
	  {
	   /*
	    * Read-write open. Check that redirection for both directions are
	    * identical.
	    */
	   if (adev->redirect_out == adev->redirect_in)
		redirect = adev->redirect_out;
	  }
   }
 DDB (cmn_err
    (CE_CONT, "Redirect=%d (%d, %d)\n", redirect, adev->redirect_out,
	adev->redirect_in));

 if (redirect >= 0 && redirect < num_audio_engines)
  {
   adev = audio_engines[redirect];
   DDB (cmn_err
	  (CE_CONT, "Redirect devfile %d -> engine=%d\n", dev,
	  adev->engine_num));
   dev = redirect;
  }
#endif

 while (adev != NULL)
  {
   DDB (cmn_err (CE_CONT, "Trying engine=%d\n", adev->engine_num));
   if (!adev->enabled)
	return OSS_EAGAIN;

   if (adev->unloaded)
	return OSS_EAGAIN;

   *newdev = adev->engine_num;
   if ((err =
	  oss_audio_open_engine (adev->engine_num, dev_class, file,
				 recursive, open_flags, newdev)) < 0)
	{
	 /* 
	  * Check if the device was busy and if it has a
	  * shadow device.
	  */
	 if (err != OSS_EBUSY || adev->next_out == NULL)
	  return err;
	 adev = adev->next_out;
	}
   else
	{
	 dev = adev->engine_num;
	 DDB (cmn_err (CE_CONT, "Engine %d opened\n", adev->engine_num));
	 goto done;
	}
  }

 return OSS_EBUSY;

done:
/*
 * Try to find which minor number matches this /dev/dsp# device.
 */

 if ((d = oss_find_minor (OSS_DEV_DSP_ENGINE, dev)) < 0)
  {
   oss_audio_release (dev, file);
   return d;
  }

 *newdev = d;
 return dev;
}
#endif

static struct
{
 int sz, nfrags;
} policies[] =
{
 {
 8, 2},			/* 0 */
 {
 16, 2},			/* 1 */
 {
 128, 2},			/* 2 */
 {
 256, 4},			/* 3 */
 {
 512, 4},			/* 4 */
 {
 1024, 0},			/* 5 */
 {
 2048, 0},			/* 6 */
 {
 4096, 0},			/* 7 */
 {
 16384, 0},			/* 8 */
 {
 32768, 0},			/* 9 */
 {
 256 *1024, 0},		/* 10 */
};

static void
setup_fragments (adev_p adev, dmap_p dmap, int direction)
{
 int sz, maxfrags = 100000;
 int min;
 extern int max_intrate;

 if (adev->max_intrate == 0 || adev->max_intrate > max_intrate)
  adev->max_intrate = max_intrate;

 if (dmap->flags & DMAP_FRAGFIXED)
  return;
 dmap->flags |= DMAP_FRAGFIXED;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("setup_fragments(%d, dir=%d)", adev->engine_num, direction);
#endif

 sz = 1024;

 dmap->low_water_rq = 0;
 dmap->low_water = -1;

 if (dmap->fragsize_rq != 0)	/* SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT was called */
  {
   int v;
   v = dmap->fragsize_rq & 0xffff;

   sz = (1 << v);

   if (dmap->expand_factor != UNIT_EXPAND)
	{
	 int sz2;

	 sz2 = (sz * dmap->expand_factor) / UNIT_EXPAND;

	 if (sz < sz2)
	  {
	   while (sz < sz2)
		sz *= 2;
	  }
	 else if (sz > sz2)
	  {
	   while (sz > sz2)
		sz /= 2;
	  }

	}

   if (sz < 8)
	sz = 8;
   if (sz > dmap->buffsize / 2)
	sz = dmap->buffsize / 2;

   maxfrags = (dmap->fragsize_rq >> 16) & 0x7fff;

   if (maxfrags == 0)
	maxfrags = 0x7fff;
   else if (maxfrags < 2)
	maxfrags = 2;

   if (maxfrags < adev->min_fragments)
	maxfrags = adev->min_fragments;
   else if (adev->max_fragments >= 2 && maxfrags > adev->max_fragments)
	maxfrags = adev->max_fragments;

#if 1
   /*
    * Workaround for realplay
    */
   if (adev->open_flags & OF_SMALLFRAGS)
	while (sz > dmap->buffsize / 8)
	 {
	  maxfrags *= 2;
	  sz /= 2;
	 }
#endif
  }

 if (adev->policy >= 0 && adev->policy <= 10)
  {
   sz = policies[adev->policy].sz;
   maxfrags = policies[adev->policy].nfrags;
   if (maxfrags == 0)	/* Unlimited */
	maxfrags = 0xffff;
  }

#if 1
 /* Use short fragments if ossd has registered this device */
 if (adev->ossd_registered)
  sz = 256;
#endif

 /* Sanity check */
 if (adev->min_block && adev->max_block)
  if (adev->min_block > adev->max_block)
   adev->min_block = adev->max_block = 0;

 if (adev->max_block > 0 && sz > adev->max_block)
  sz = adev->max_block;
 if (adev->min_block > 0 && sz < adev->min_block)
  sz = adev->min_block;

 if (sz < 8)
  sz = 8;

 /* Ensure that the interrupt rate is within the limits */

 min = 0;

 if (adev->max_intrate > 0)
  {
   int data_rate;

   data_rate = dmap->data_rate;
   if (data_rate < 8000)
	data_rate = adev->hw_parms.rate * 4;

   min = data_rate / adev->max_intrate;

   if (min > dmap->buffsize / 2)
	min = dmap->buffsize / 2;
#ifdef DO_TIMINGS
	oss_timing_printf ("Max intrate %d -> min buffer %d", adev->max_intrate,
		 min);
#endif
  }

#if 1
 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  if (min < 256)
   min = 256;
#endif

 if (adev->max_block && min > adev->max_block)
  min = adev->max_block;

 if (sz < min)
  {
   while (sz < min)
	sz *= 2;
   if (adev->max_block > 0 && sz > adev->max_block)
	sz = adev->max_block;
  }

 dmap->fragment_size = sz;
 dmap->nfrags = dmap->buffsize / sz;

 if (dmap == adev->dmap_out)
  {
   if (direction == OPEN_WRITE)
	{
	 if (dmap->nfrags > maxfrags)
	  dmap->nfrags = maxfrags;
	}
  }

 if (adev->d->adrv_setup_fragments)
  {
   adev->d->adrv_setup_fragments (adev->engine_num, dmap, direction);
  }

 dmap->bytes_in_use = dmap->nfrags * dmap->fragment_size;

 if (dmap->nfrags < 2)
  {
   dmap->nfrags = 2;
   dmap->fragment_size = dmap->bytes_in_use / 2;
  }

 while (dmap->nfrags < adev->min_fragments)
  {
   dmap->nfrags *= 2;
   dmap->fragment_size /= 2;
  }

 if (adev->max_fragments >= 2)
  while (dmap->nfrags > adev->max_fragments)
   {
	dmap->nfrags /= 2;
	dmap->fragment_size *= 2;
   }
 while (dmap->nfrags < adev->min_fragments)
  {
   dmap->nfrags *= 2;
   dmap->fragment_size /= 2;
  }

 dmap->bytes_in_use = dmap->nfrags * dmap->fragment_size;

 dmap->bytes_in_use = dmap->nfrags * dmap->fragment_size;
 dmap->low_water_rq = dmap->fragment_size;

#if 1
 if (dmap->nfrags < 4)
#endif
  if (dmap->low_water_rq < dmap->bytes_in_use / 4)
   dmap->low_water_rq = dmap->bytes_in_use / 4;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("fragsz=%d, nfrags=%d", dmap->fragment_size, dmap->nfrags);
#endif
}

static int
getblksize (adev_p adev)
{
 int size = 4096;
 dmap_p dmap;
 oss_native_word flags, dflags;
 dflags = 0;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (adev->mutex, flags);
 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  {
   dmap = adev->dmap_in;

   if (!(dmap->flags & DMAP_FRAGFIXED))
	{
	 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	 setup_fragments (adev, dmap, OPEN_READ);
	 size = dmap->fragment_size;
	 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	}
  }

 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  {
   dmap = adev->dmap_out;

   if (!(dmap->flags & DMAP_FRAGFIXED))
	{
	 MUTEX_ENTER (dmap->mutex, dflags);
	 setup_fragments (adev, dmap, OPEN_WRITE);
	 size = dmap->fragment_size;
	 MUTEX_EXIT (dmap->mutex, dflags);
	}
  }
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (adev->mutex, flags);

 return size;
}

/*ARGSUSED*/
static oss_uint64_t
get_output_pointer (adev_p adev, dmap_p dmap, int do_adjust)
{
 oss_uint64_t ptr;

 if (adev->d->adrv_get_output_pointer == NULL)
  {
   return dmap->fragment_counter * dmap->fragment_size;
  }

 UP_STATUS (STS_PTR);
 ptr =
  adev->d->adrv_get_output_pointer (adev->engine_num, dmap,
				   PCM_ENABLE_OUTPUT) & ~7;
 DOWN_STATUS (STS_PTR);

 return ptr;
}

static oss_uint64_t
get_input_pointer (adev_p adev, dmap_p dmap, int do_adjust)
{
 oss_uint64_t ptr;

 if (adev->d->adrv_get_input_pointer == NULL)
  return dmap->fragment_counter * dmap->fragment_size;

 ptr =
  adev->d->adrv_get_input_pointer (adev->engine_num, dmap,
				   PCM_ENABLE_INPUT) & ~7;
 if (ptr < dmap->byte_counter)
  ptr += dmap->bytes_in_use;
 ptr %= dmap->bytes_in_use;

 if (do_adjust)
  {
   oss_uint64_t tmp = dmap->byte_counter;

   tmp = (tmp / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
   dmap->byte_counter = tmp + ptr;
  }

 return ptr;
}

static int
get_optr (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 count_info *info = (count_info *) arg;
 oss_native_word flags;
 oss_uint64_t bytes;

 memset ((char *) info, 0, sizeof (count_info));

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT || !(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return 0;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);

 info->ptr = get_output_pointer (adev, dmap, 1);
 info->blocks = dmap->interrupt_count;
 dmap->interrupt_count = 0;

 bytes = (dmap->byte_counter / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
 bytes += info->ptr;
 if (bytes < dmap->byte_counter)
  bytes += dmap->bytes_in_use;
 info->bytes = (unsigned int) bytes;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 /* Adjust for format conversions */
 info->ptr = (info->ptr * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
 info->bytes = (info->bytes / dmap->expand_factor) * UNIT_EXPAND;
 info->bytes &= 0x3fffffff;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("GETOPTR(%d,%d,%d)", info->bytes, info->ptr, info->blocks);
#endif
 return 0;
}

static int
get_iptr (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 count_info *info = (count_info *) arg;
 oss_native_word flags;
 oss_uint64_t bytes;

 memset ((char *) info, 0, sizeof (count_info));

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT || !(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return 0;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 info->ptr = get_input_pointer (adev, dmap, 1);
 info->blocks = dmap->interrupt_count;
 dmap->interrupt_count = 0;

 bytes = (dmap->byte_counter / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
 bytes += info->ptr;
 if (bytes < dmap->byte_counter)
  bytes += dmap->bytes_in_use;
 info->bytes = (unsigned int) bytes;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 /* Adjust for format conversions */
 info->ptr = (info->ptr * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
 info->bytes = (info->bytes / dmap->expand_factor) * UNIT_EXPAND;
 info->bytes &= 0x3fffffff;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("GETIPTR(%d,%d,%d)", info->bytes, info->ptr, info->blocks);
#endif
 return 0;
}

#ifndef OSS_NO_LONG_LONG
static int
get_long_optr (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 oss_count_t *ptr = (oss_count_t *) arg;
 oss_native_word flags;
 oss_uint64_t pos, bytes;

 memset ((char *) ptr, 0, sizeof (*ptr));

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT || !(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return 0;

 ptr->fifo_samples = 0;
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 if (dmap->frame_size < 1)
  dmap->frame_size = 1;
 if (dmap->user_frame_size < 1)
  dmap->user_frame_size = 1;
 pos = get_output_pointer (adev, dmap, 1);
 bytes = (dmap->byte_counter / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
 bytes += pos;
 ptr->samples = (unsigned int) (bytes / dmap->frame_size);

 /* Adjust for format conversions */
 ptr->samples = (ptr->samples * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;

 if (adev->d->adrv_local_qlen)
  {
   ptr->fifo_samples =
	adev->d->adrv_local_qlen (adev->engine_num) / dmap->frame_size;
   ptr->fifo_samples =
	(ptr->fifo_samples * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
  }
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return 0;
}

static int
get_long_iptr (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 oss_count_t *ptr = (oss_count_t *) arg;
 oss_native_word flags;
 oss_uint64_t pos, bytes;

 memset ((char *) ptr, 0, sizeof (*ptr));

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT || !(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  return 0;

 ptr->fifo_samples = 0;
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 if (dmap->frame_size < 1)
  dmap->frame_size = 1;
 if (dmap->user_frame_size < 1)
  dmap->user_frame_size = 1;
 pos = get_input_pointer (adev, dmap, 1);
 bytes = (dmap->byte_counter / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
 bytes += pos;
 ptr->samples = (unsigned int) (bytes / dmap->frame_size);

 /* Adjust for format conversions */
 ptr->samples = (ptr->samples / dmap->expand_factor) * UNIT_EXPAND;

 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return 0;
}
#endif

static int
get_odelay (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 oss_int64_t val, pos;
 oss_native_word flags;
 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT ||
   (dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED))
  return *arg = (0);

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 pos = get_output_pointer (adev, dmap, 1);
 val = (dmap->byte_counter / dmap->bytes_in_use) * dmap->bytes_in_use;
 val += pos;
 val = dmap->user_counter - val;
 if (val < 0)
  val = 0;
 if (val > dmap->bytes_in_use)
  val = dmap->bytes_in_use;

 if (adev->d->adrv_local_qlen)
  {
   val += adev->d->adrv_local_qlen (adev->engine_num);
  }

 val += dmap->leftover_bytes;
 val = (val * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;

 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("GETODELAY(%d, %d)", adev->engine_num, val);
#endif
 return *arg = (val);
}

static int audio_space_in_queue (adev_p adev, dmap_p dmap, int count);

static int
get_ospace (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 audio_buf_info *info = (audio_buf_info *) arg;
 oss_native_word flags;

 memset ((char *) info, 0, sizeof (audio_buf_info));

 if (!(dmap->flags & DMAP_PREPARED))
  {
   setup_fragments (adev, dmap, OPEN_WRITE);
   prepare_output (adev, dmap);
  }
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 info->fragstotal = dmap->nfrags;

 info->fragsize = (dmap->fragment_size * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;

 /* Make sure we report full samples */
 info->fragsize =
  ((info->fragsize + dmap->user_frame_size -
   1) / dmap->user_frame_size) * dmap->user_frame_size;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_WRITE))
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   cmn_err (CE_WARN,
	    "SNDCTL_DSP_GETOSPACE cannot be called in read-only mode.\n");
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("GETOSPACE: Bad access mode - return EACCES");
#endif
   return OSS_EACCES;
  }

 if (dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   cmn_err (CE_WARN,
	    "SNDCTL_DSP_GETOSPACE cannot be called in mmap mode.\n");
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("GETOSPACE: mmap access mode - return EPERM");
#endif
   oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			  OSSERR (1000, "GETOSPACE called in mmap mode"), 0);
   /* Errordesc:
    * Do not call SNDCTL_DSP_GETOSPACE in mmap mode. Use SNDCTL_DSP_GETOPTR
    * instead. SNDCTL_DSP_GETOSPACE is defined only for applications that
    * use the normal write() method.
    * Applications that use mmap can call SNDCTL_DSP_GETOSPACE before calling
    * mmap to get the actual buffer size.
    */
   return OSS_EPERM;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  {
   int bytes;
   bytes = (int) ((long long) dmap->bytes_in_use - dmap->user_counter);
#ifdef DO_TIMINGS
   {
	oss_do_timing ("GETOSPACE: Not started - ignore device count");
	oss_timing_printf ("bytes_in_use=%d", dmap->bytes_in_use);
	oss_timing_printf ("user_counter=%lld", dmap->user_counter);
	oss_timing_printf ("raw bytes=%d", bytes);
   }
#endif
   bytes = (bytes / dmap->expand_factor) * UNIT_EXPAND;	/* Round downwards */
   bytes = (bytes / dmap->user_frame_size) * dmap->user_frame_size;	/* Truncate to frame size */
   info->bytes = bytes;
   info->fragments = info->fragstotal = dmap->nfrags;
   if (info->bytes > info->fragsize * info->fragstotal)
	info->bytes = info->fragsize * info->fragstotal;

   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return 0;
  }

 info->bytes = audio_space_in_queue (adev, dmap, 0);
#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("audio_space_in_queue returned %d", info->bytes);
#endif

 if (info->bytes < dmap->low_water)
  info->bytes = 0;

 if (adev->dmap_out->flags & DMAP_COOKED)
  {

   if (dmap->tmpbuf_ptr > 0)
	info->bytes -= dmap->tmpbuf_ptr;
  }

 if ((adev->dmap_out->flags & DMAP_COOKED) && info->bytes <
   dmap->fragment_size / 2)
  {
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("GETOSPACE: Buffer full");
#endif
   info->bytes = 0;
  }

 if (info->bytes < 0)
  info->bytes = 0;

 info->bytes = (info->bytes * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
 info->bytes = (info->bytes / dmap->user_frame_size) * dmap->user_frame_size;	/* Truncate to frame size */
 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  {
   /*
    * Reserve some space for format conversions. Sample rate conversions
    * may not always be able to take the "last" sample with fractional conversion
    * ratios.
    */
   if (info->bytes >= dmap->frame_size)
	info->bytes -= dmap->frame_size;	/* Substract one sample. */
  }
 info->fragments = info->bytes / info->fragsize;

 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 if (info->bytes > info->fragsize * info->fragstotal)
  info->bytes = info->fragsize * info->fragstotal;

 return 0;
}

static int
get_ispace (adev_p adev, dmap_p dmap, ioctl_arg arg)
{
 audio_buf_info *info = (audio_buf_info *) arg;
 oss_native_word flags;

 memset ((char *) info, 0, sizeof (audio_buf_info));

 setup_fragments (adev, dmap, OPEN_READ);
 prepare_input (adev, dmap);
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 info->fragstotal = dmap->nfrags;
 info->fragsize = (dmap->fragment_size * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;

 /* Make sure we report full samples */
 info->fragsize =
  ((info->fragsize + dmap->user_frame_size -
   1) / dmap->user_frame_size) * dmap->user_frame_size;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_READ))
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   cmn_err (CE_WARN,
	    "SNDCTL_DSP_GETISPACE cannot be called in write-only mode.\n");
   return OSS_EACCES;
  }

 if (dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   cmn_err (CE_WARN,
	    "SNDCTL_DSP_GETISPACE cannot be called in mmap mode.\n");
   oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			  OSSERR (1003, "GETISPACE called in mmap mode"), 0);
   /* Errordesc:
    * Do not call SNDCTL_DSP_GETISPACE in mmap mode.
    * SNDCTL_DSP_GETISPACE is defined only for applications that
    * use the normal write() method.
    * Applications that use mmap can call SNDCTL_DSP_GETISPACE before calling
    * mmap to get the actual buffer size.
    */
   return OSS_EPERM;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  {
/*
 * A stupid application has called GETISPACE before recording has started.
 * The right behaviour would definitely be returning bytes=0. However
 * reporting one ready fragment will keep poor programmers happy.
 * After all this is a minor error because no properly written application
 * should ever call GETISPACE before starting recording.
 */
   info->bytes = info->fragsize;
   info->fragments = 1;

   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   if (info->bytes > info->fragsize * info->fragstotal)
	info->bytes = info->fragsize * info->fragstotal;
   if (adev->getispace_error_count++ == 1)	/* Second time this happens */
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1004,
				    "GETISPACE called before recording has been started"),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * There is no recoded data available before recording has been started.
	  * This would result in situation where the application waits infinitely
	  * for recorded data that never arrives. As a workaround 
	  * SNDCTL_DSP_GETISPACE will fake that one fragment is already available
	  * to read. This in turn makes the application to block incorrectly.
	  *
	  * Applications must start recording before calling SNDCTL_DSP_GETISPACE
	  * if they are trying to avoid blocking. This can be done by calling
	  * SNDCTL_DSP_SETTRIGGER.
	  *
	  * However applications going to use mmap can/should call
	  * SNDCTL_DSP_GETISPACE in the beginning to find out how large buffer to
	  * map. In such case this event is a false alarm.
	  */
	}
   return 0;
  }

 info->bytes = (unsigned int) (dmap->byte_counter - dmap->user_counter);

 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  {
   /* Count the already converted bytes in the tmp buffer */
   int nn = dmap->tmpbuf_len - dmap->tmpbuf_ptr;

   if (nn > 0)
	info->bytes += nn;
  }

 if (info->bytes > dmap->bytes_in_use)
  info->bytes = dmap->bytes_in_use;

 info->bytes = (info->bytes * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
 info->bytes = (info->bytes / dmap->user_frame_size) * dmap->user_frame_size;
 info->fragments = info->bytes / info->fragsize;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 if (info->bytes > info->fragsize * info->fragstotal)
  info->bytes = info->fragsize * info->fragstotal;

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("GETISPACE(%d,%d,%d,%d)", info->bytes, info->fragments,
	   info->fragsize, info->fragstotal);
#endif
 return 0;
}

#define xrand(seed) (seed=1664525*seed+1013904223)

static void
setfragment_error (int dev)
{
 if (audio_engines[dev]->setfragment_warned)
  return;

 oss_audio_set_error (dev, E_PLAY,
		    OSSERR (1011,
			    "SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT was called too late."),
		    0);
 /*
  * Errordesc: The SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT call is only valid immediately after
  * opening the device. It can only be called once without reopening
  * the audio device. 
  *
  * Calling read/write or certain ioctl calls will lock the fragment size/count
  * to some values which makes changing it impossible.
  */

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Setfragment called twice");
#endif

 audio_engines[dev]->setfragment_warned = 1;
}

static int
handle_syncgroup (adev_p adev, oss_syncgroup * group)
{
 int id, sync_dev;
 adev_p sync_adev;

 if (adev->sync_group != 0)
  {
   return OSS_EBUSY;
  }

 if (group->id == 0)
  {
   if (adev->engine_num > SYNC_DEVICE_MASK)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "Bad device number %d\n", adev->engine_num);
	 return OSS_EIO;
	}

   id = xrand (sync_seed) & ~SYNC_DEVICE_MASK; /* Clear the engine number field */
   id |= adev->engine_num;

   group->id = id;
   sync_dev = adev->engine_num;
   adev->sync_next = NULL;
  }
 else
  {
   id = group->id;
   sync_dev = id & SYNC_DEVICE_MASK;
  }

 if (sync_dev < 0 || sync_dev >= num_audio_engines)
  {
   group->id = 0;
   return OSS_EINVAL;
  }

 sync_adev = audio_engines[sync_dev];

 if (sync_dev == adev->engine_num)
  adev->sync_flags |= SYNC_MASTER;
 else
  {
   if (!(sync_adev->sync_flags & SYNC_MASTER))
	{
	 return OSS_EINVAL;
	}

   if (sync_adev->sync_group != id)
	{
	 return OSS_EINVAL;
	}

   adev->sync_flags |= SYNC_SLAVE;
  }

 group->mode &= (PCM_ENABLE_INPUT | PCM_ENABLE_OUTPUT);
 group->mode &= adev->open_mode;
 if (group->mode == 0)
  {
   adev->sync_flags = 0;
   return OSS_EINVAL;
  }

 adev->sync_mode = group->mode;
 adev->sync_group = id;
 if (adev->d->adrv_sync_control != NULL)
  adev->d->adrv_sync_control (adev->engine_num, SYNC_ATTACH,
				adev->sync_mode);

 if (adev != sync_adev)
  {
   adev->sync_next = sync_adev->sync_next;
   sync_adev->sync_next = adev;
  }

 adev->go = 0;

 return 0;
}

static int
handle_syncstart (int orig_dev, int group)
{
 int master_dev, arg;
 adev_p adev, next;

 master_dev = group & SYNC_DEVICE_MASK;
 if (master_dev < 0 || master_dev >= num_audio_engines)
  return OSS_EINVAL;

 adev = audio_engines[master_dev];

 if (!(adev->sync_flags & SYNC_MASTER) ||
   master_dev != orig_dev)
   {
	/*
	 * Potential attack. SYNCSTART was called on wrong file descriptor.
	 */
	return OSS_EPERM;
   }

 if (adev->sync_group != group)
  return OSS_EINVAL;

/*
 * Pass 1: Inform all devices about the actual start command to come soon.
 */

 while (adev != NULL)
  {

   if (adev->sync_group == group)
	{
	 adev->go = 0;

	 if (adev->d->adrv_sync_control)
	  {
	   if (adev->sync_mode & PCM_ENABLE_INPUT)
		{
		 if (!(adev->dmap_in->flags & DMAP_PREPARED))
		  {
		   adev->dmap_in->dma_mode = PCM_ENABLE_INPUT;
		   prepare_input (adev, adev->dmap_in);
		  }
		 launch_input (adev, adev->dmap_in);
		}
	   if (adev->sync_mode & PCM_ENABLE_OUTPUT)
		{
		 dmap_p dmap = adev->dmap_out;
		 int err;

		 if (adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
		  dmap->dma_mode = PCM_ENABLE_OUTPUT;
		 if ((err = prepare_output (adev, adev->dmap_out)) < 0)
		  return err;
		 launch_output (adev, adev->dmap_out);
		}
	   adev->d->adrv_sync_control (adev->engine_num, SYNC_PREPARE,
					 adev->sync_mode);
	  }
	 else
	  {
	   arg = 0;
	   oss_audio_ioctl (adev->engine_num, NULL, SNDCTL_DSP_SETTRIGGER,
			    (ioctl_arg) & arg);
	  }
	}
   else
	{
	 cmn_err (CE_NOTE, "Broken sync chain\n");
	}

   adev = adev->sync_next;
  }

/*
 * Pass 2: Deliver the actual start commands.
 */

 adev = audio_engines[master_dev];

 while (adev != NULL)
  {

   if (adev->sync_group == group)
	{
	 adev->go = 1;

	 if (adev->d->adrv_sync_control)
	  adev->d->adrv_sync_control (adev->engine_num, SYNC_TRIGGER,
					adev->sync_mode);
	 else
	  {
	   arg = adev->sync_mode;
	   oss_audio_ioctl (adev->engine_num, NULL, SNDCTL_DSP_SETTRIGGER,
			    (ioctl_arg) & arg);
	  }
	}
   else
	{
	 /* Skip this one */
	 adev = adev->sync_next;
	 continue;
	}

   next = adev->sync_next;
   adev->sync_next = NULL;
   adev->sync_flags = 0;
   adev->sync_group = 0;

   adev = next;
  }
 return 0;
}

#ifdef DO_TIMINGS
static char *
find_ioctl_name (unsigned int cmd, ioctl_arg val)
{
 static char tmp[32];

 typedef struct
 {
  unsigned int code;
  char *name;
  int flags;
#define IOF_DEC		0x00000001
#define IOF_HEX		0x00000002
 } ioctl_def_t;

 static ioctl_def_t call_names[] = {
  {SNDCTL_DSP_HALT, "SNDCTL_DSP_HALT"},
  {SNDCTL_DSP_SYNC, "SNDCTL_DSP_SYNC"},
  {SNDCTL_DSP_SPEED, "SNDCTL_DSP_SPEED", IOF_DEC},
  {SNDCTL_DSP_STEREO, "SNDCTL_DSP_STEREO", IOF_DEC},
  {SNDCTL_DSP_GETBLKSIZE, "SNDCTL_DSP_GETBLKSIZE"},
  {SNDCTL_DSP_CHANNELS, "SNDCTL_DSP_CHANNELS", IOF_DEC},
  {SNDCTL_DSP_POST, "SNDCTL_DSP_POST"},
  {SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE, "SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE"},
  {SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT, "SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_GETFMTS, "SNDCTL_DSP_GETFMTS"},
  {SNDCTL_DSP_SETFMT, "SNDCTL_DSP_SETFMT", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_GETOSPACE, "SNDCTL_DSP_GETOSPACE"},
  {SNDCTL_DSP_GETISPACE, "SNDCTL_DSP_GETISPACE"},
  {SNDCTL_DSP_GETCAPS, "SNDCTL_DSP_GETCAPS"},
  {SNDCTL_DSP_GETTRIGGER, "SNDCTL_DSP_GETTRIGGER"},
  {SNDCTL_DSP_SETTRIGGER, "SNDCTL_DSP_SETTRIGGER", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_GETIPTR, "SNDCTL_DSP_GETIPTR"},
  {SNDCTL_DSP_GETOPTR, "SNDCTL_DSP_GETOPTR"},
  {SNDCTL_DSP_SETSYNCRO, "SNDCTL_DSP_SETSYNCRO", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_SETDUPLEX, "SNDCTL_DSP_SETDUPLEX"},
  {SNDCTL_DSP_GETODELAY, "SNDCTL_DSP_GETODELAY"},
  {SNDCTL_DSP_GETPLAYVOL, "SNDCTL_DSP_GETPLAYVOL"},
  {SNDCTL_DSP_SETPLAYVOL, "SNDCTL_DSP_SETPLAYVOL", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_GETRECVOL, "SNDCTL_DSP_GETRECVOL"},
  {SNDCTL_DSP_SETRECVOL, "SNDCTL_DSP_SETRECVOL", IOF_HEX},
  {SNDCTL_DSP_GETERROR, "SNDCTL_DSP_GETERROR"},
  {SNDCTL_DSP_READCTL, "SNDCTL_DSP_READCTL"},
  {SNDCTL_DSP_WRITECTL, "SNDCTL_DSP_WRITECTL"},
  {SNDCTL_DSP_SYNCGROUP, "SNDCTL_DSP_SYNCGROUP"},
  {SNDCTL_DSP_SYNCSTART, "SNDCTL_DSP_SYNCSTART"},
  {SNDCTL_DSP_COOKEDMODE, "SNDCTL_DSP_COOKEDMODE", IOF_DEC},
  {SNDCTL_DSP_SILENCE, "SNDCTL_DSP_SILENCE"},
  {SNDCTL_DSP_SKIP, "SNDCTL_DSP_SKIP"},
  {SNDCTL_DSP_GETCHANNELMASK, "SNDCTL_DSP_GETCHANNELMASK"},
  {SNDCTL_DSP_BIND_CHANNEL, "SNDCTL_DSP_BIND_CHANNEL"},
  {SNDCTL_DSP_HALT_INPUT, "SNDCTL_DSP_HALT_INPUT"},
  {SNDCTL_DSP_HALT_OUTPUT, "SNDCTL_DSP_HALT_OUTPUT"},
  {SNDCTL_DSP_LOW_WATER, "SNDCTL_DSP_LOW_WATER"},
#ifndef OSS_NO_LONG_LONG
  {SNDCTL_DSP_CURRENT_IPTR, "SNDCTL_DSP_CURRENT_IPTR"},
  {SNDCTL_DSP_CURRENT_OPTR, "SNDCTL_DSP_CURRENT_OPTR"},
#endif
  {SNDCTL_DSP_GET_RECSRC, "SNDCTL_DSP_GET_RECSRC"},
  {SNDCTL_DSP_SET_RECSRC, "SNDCTL_DSP_SET_RECSRC"},
  {SNDCTL_DSP_GET_RECSRC_NAMES, "SNDCTL_DSP_GET_RECSRC_NAMES"},
  {SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT, "SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT"},
  {SNDCTL_DSP_SET_PLAYTGT, "SNDCTL_DSP_SET_PLAYTGT"},
  {SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT_NAMES, "SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT_NAMES"},
  {0, NULL}
 };

 int i;
 for (i = 0; call_names[i].code != 0; i++)
  if (call_names[i].code == cmd)
   {
	int flags = call_names[i].flags;

	if (flags & IOF_DEC)
	 {
	  sprintf (tmp, "%s, *%d", call_names[i].name, *val);
	  return tmp;
	 }

	if (flags & IOF_HEX)
	 {
	  sprintf (tmp, "%s, *0x%08x", call_names[i].name, *val);
	  return tmp;
	 }

	return call_names[i].name;
   }

 sprintf (tmp, "Unknown %08x", cmd);
 return tmp;
}
#endif

/*ARGSUSED*/
int
oss_encode_enum (oss_mixer_enuminfo * ei, const char *s, int version)
{
 int n = 1, l;
 int i;

 memset (ei, 0, sizeof (*ei));	/* Wipe out everything */

 strncpy (ei->strings, s, sizeof (ei->strings) - 1);
 ei->strings[sizeof (ei->strings) - 1] = 0;

 ei->strindex[0] = 0;

 l = strlen (ei->strings);
 for (i = 0; i < l; i++)
  {
   if (ei->strings[i] == ' ')
	{
	 ei->strindex[n++] = i + 1;
	 ei->strings[i] = 0;
	}
  }

 ei->nvalues = n;

 return 0;
}

static int
get_legacy_recsrc_names (int dev, oss_mixer_enuminfo * ei)
{
 static const char *labels[] = SOUND_DEVICE_NAMES;

 int i, mixer_dev, recmask, devmask, caps, n;
 char *s;

 if (audio_engines[dev]->mixer_dev < 0)	/* No mixer */
  return 0;

 mixer_dev = audio_engines[dev]->mixer_dev;


 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_CAPS, (ioctl_arg) & caps) < 0)
  caps = 0;			/* Error */

 if (caps & SOUND_CAP_NORECSRC)
  return 0;

 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_DEVMASK, (ioctl_arg) & devmask) < 0)
  return 0;			/* Error */

 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_RECMASK, (ioctl_arg) & recmask) < 0)
  return 0;			/* Error */

 recmask &= devmask;
 if (recmask == 0)
  return 0;

 n = 0;
 s = ei->strings;

 for (i = 0; i < SOUND_MIXER_NRDEVICES; i++)
  if (recmask & (1 << i))	/* This control is also recording device */
   {
	 /*LINTED*/ ei->strindex[n] = s - ei->strings;

	strcpy (s, labels[i]);
	s += strlen (s);
	*s++ = 0;
	n++;
   }

 ei->nvalues = n;

 return (n > 0);
}

static int
get_legacy_recsrc (int dev)
{
 int i, mixer_dev, recmask, recsrc, caps, n;

 if (audio_engines[dev]->mixer_dev < 0)	/* No mixer */
  return 0;

 mixer_dev = audio_engines[dev]->mixer_dev;


 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_CAPS, (ioctl_arg) & caps) < 0)
  caps = 0;			/* Error */

 if (caps & SOUND_CAP_NORECSRC)
  return 0;

 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_RECSRC, (ioctl_arg) & recsrc) < 0)
  return 0;			/* Error */

 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_RECMASK, (ioctl_arg) & recmask) < 0)
  return 0;			/* Error */

 if (recmask == 0 || recsrc == 0)
  return 0;

 n = 0;

 for (i = 0; i < SOUND_MIXER_NRDEVICES; i++)
  if (recmask & (1 << i))	/* This control is also recording device */
   {
	if (recsrc & (1 << i))	/* It was this one */
	 return n;
	n++;
   }


 return 0;
}

static int
set_legacy_recsrc (int dev, int val)
{
 int i, mixer_dev, recmask, recsrc, caps, n;

 if (audio_engines[dev]->mixer_dev < 0)	/* No mixer */
  return 0;

 mixer_dev = audio_engines[dev]->mixer_dev;


 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_CAPS, (ioctl_arg) & caps) < 0)
  caps = 0;			/* Error */

 if (caps & SOUND_CAP_NORECSRC)
  return 0;

 if (oss_legacy_mixer_ioctl
   (mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_READ_RECMASK, (ioctl_arg) & recmask) < 0)
  return 0;			/* Error */

 if (recmask == 0)
  return 0;

 n = 0;

 for (i = 0; i < SOUND_MIXER_NRDEVICES; i++)
  if (recmask & (1 << i))	/* This control is also recording device */
   {
	if (n == val)
	 {
	  recsrc = (1 << i);

	  if (oss_legacy_mixer_ioctl
		(mixer_dev, -1, SOUND_MIXER_WRITE_RECSRC,
		 (ioctl_arg) & recsrc) < 0)
	   return 0;		/* Error */

	  return 1;
	 }
	n++;
   }


 return 0;
}

/*ARGSUSED*/
int
oss_audio_ioctl (int dev, struct fileinfo *bogus,
		 unsigned int cmd, ioctl_arg arg)
{
 int val, err;
 int mixdev;
 int ret;
 adev_p adev;
 dmap_p dmapin, dmapout;
 oss_native_word flags;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("oss_audio_ioctl(%d, %s)", dev, find_ioctl_name (cmd, arg));
#endif

 if (cmd == OSS_GETVERSION)
  return *arg = OSS_VERSION;

 UP_STATUS (STS_IOCTL);
 DOWN_STATUS (STS_IOCTL);
 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (adev->unloaded)
  return OSS_ENODEV;
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;

 if (adev->d->adrv_ioctl_override != NULL)
 {
 /*
  * Use the ioctl override function if available. However process the request
  * in the usual way if the override function returned OSS_EAGAIN. It may
  * be possible that the override function has modified the parameters
  * before returning.
  */
	 if ((err = adev->d->adrv_ioctl_override(dev, cmd, arg)) != OSS_EAGAIN)
	   return err;
 }

 dmapout = adev->dmap_out;
 dmapin = adev->dmap_in;

/*
 * Handle mixer ioctl calls on audio fd.
 */

 if (cmd == SOUND_MIXER_WRITE_PCM) cmd = SNDCTL_DSP_SETPLAYVOL;
 if (cmd == SOUND_MIXER_WRITE_RECLEV) cmd = SNDCTL_DSP_SETRECVOL;
 if (cmd == SOUND_MIXER_READ_PCM) cmd = SNDCTL_DSP_GETPLAYVOL;
 if (cmd == SOUND_MIXER_READ_RECLEV) cmd = SNDCTL_DSP_GETRECVOL;

 if ((mixdev = adev->mixer_dev) != -1)
  {
   if (((cmd >> 8) & 0xff) == 'M' && num_mixers > 0)	/* Mixer ioctl */
	if ((ret = oss_legacy_mixer_ioctl (mixdev, dev, cmd, arg)) != OSS_EINVAL)
	 return ret;
  }

 if (((cmd >> 8) & 0xff) == 'X')	/* Mixer extension API */
   return oss_mixer_ext (adev->engine_num, OSS_DEV_DSP, cmd, arg);

 switch (cmd)
  {
  case SNDCTL_DSP_SYNC:
   oss_audio_sync (adev);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_POST:
   oss_audio_post (adev);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_HALT:
   audio_reset_adev (adev);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_HALT_INPUT:
   audio_reset_input (adev);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_LOW_WATER:
   val = *arg;
   if (adev->open_mode & OPEN_READ)
	adev->dmap_in->low_water = val;
   if (adev->open_mode & OPEN_WRITE)
	adev->dmap_out->low_water = val;
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_HALT_OUTPUT:
   audio_reset_output (adev);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETFMTS:
   switch (adev->open_mode & (OPEN_READ | OPEN_WRITE))
	{
	case OPEN_WRITE:
	 return *arg = (adev->oformat_mask);
	 break;

	case OPEN_READ:
	 return *arg = (adev->oformat_mask);
	 break;

	default:
	 return *arg = (adev->xformat_mask);
	 break;
	}
   break;

  case SNDCTL_DSP_SETFMT:
   val = *arg;
   switch (adev->open_mode & (OPEN_READ | OPEN_WRITE))
	{
	case OPEN_WRITE:
	 return *arg = (oss_audio_set_format (dev, val,
					    audio_engines
					    [dev]->oformat_mask));
	 break;

	case OPEN_READ:
	 return *arg = (oss_audio_set_format (dev, val,
					    audio_engines
					    [dev]->iformat_mask));
	 break;

	default:
	 return *arg = (oss_audio_set_format (dev, val,
					    audio_engines
					    [dev]->oformat_mask &
					    audio_engines
					    [dev]->iformat_mask));
	 break;
	}

  case SNDCTL_DSP_GETOSPACE:
   if (!(adev->dmask & DMASK_OUT))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1001,
				    "GETOSPACE called in read-only mode"),
			    0);
	 /* Errordesc: SNDCTL_DSP_GETOSPACE is not defined in read-only access mode */
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   ret = get_ospace (adev, dmapout, arg);
#ifdef DO_TIMINGS
   {
	audio_buf_info *info = (audio_buf_info *) arg;
	oss_timing_printf ("GETOSPACE(b=%d,f=%d,fsz=%d,ft=%d)=%d", info->bytes,
		 info->fragments, info->fragsize, info->fragstotal, ret);
	oss_timing_printf ("Low water %d, ap flags=%x, tmpbuf=%d/%d",
		 dmapout->low_water, adev->open_flags, dmapout->tmpbuf_ptr,
		 dmapout->tmpbuf_len);
   }
#endif
   return ret;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETISPACE:
   if (!(adev->dmask & DMASK_IN))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1002,
				    "GETISPACE called in write-only mode"),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc: SNDCTL_DSP_GETISPACE has no defined meaning when the audio
	  * device is opened in write-only mode.
	  */
	 return OSS_ENOTSUP;
	}

   return get_ispace (adev, dmapin, arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETODELAY:
   if (!(adev->dmask & DMASK_OUT))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1005,
				    "GETODELAY called in read-only mode"),
			    0);
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   return get_odelay (adev, dmapout, arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_SETDUPLEX:
   /*
    * Note! SNDCTL_DSP_SETDUPLEX has not been implemented by any driver for years.
    *    The call is still implemented in audio core but it may get removed in the
    *    future.
    */
   if (adev->open_mode != OPEN_READWRITE)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1006,
				    "SETDUPLEX called in non-read/write mode"),
			    0);
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   if (adev->flags & ADEV_DUPLEX)
	{
	 if (adev->d->adrv_ioctl == NULL)
	  return 0;
	 val = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg);
	 if (val == OSS_EINVAL)
	  return 0;
	 else
	  return val;
	}
   else
	{
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   break;

  case SNDCTL_DSP_COOKEDMODE:
   val = *arg;

   if (adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED)
	 val=1;

   adev->cooked_enable = !!val;
   if (adev->d->adrv_ioctl != NULL)
	adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg);
#ifdef DO_TIMINGS
   if (adev->cooked_enable)
	oss_do_timing ("Setting cooked mode ON");
   else
	oss_do_timing ("Setting cooked mode OFF");
#endif
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETCAPS:
   {
	int info;
	info = audio_engines[dev]->caps;
	info |= 2;		/* Revision level of this ioctl() */

#if 0
	if (!(adev->flags & ADEV_VIRTUAL) && !adev->d->adrv_local_qlen)
#endif
	 info |= PCM_CAP_REALTIME;


	if (!(adev->flags & ADEV_NOINPUT))
	 info |= PCM_CAP_INPUT;

	if (!(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT))
	 info |= PCM_CAP_OUTPUT;

	if ((adev->flags & ADEV_VIRTUAL))
	 info |= PCM_CAP_VIRTUAL;

	if (!(adev->flags & ADEV_NOINPUT) && !(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT))
	 if (adev->flags & ADEV_DUPLEX && adev->open_mode == OPEN_READWRITE)
	  info |= PCM_CAP_DUPLEX;

	if (dev > 0)
	 if (adev->flags & ADEV_SPECIAL)
	  info |= PCM_CAP_SPECIAL;

	if (dev < num_audio_engines - 1)
	 {
	  if (audio_engines[dev + 1]->flags & ADEV_SHADOW)
	   info |= PCM_CAP_MULTI;
	 }

	if (adev->d->adrv_local_qlen)	/* Device has hidden buffers */
	 info |= PCM_CAP_BATCH;

	if (adev->d->adrv_trigger)	/* Supports SETTRIGGER */
	 info |= PCM_CAP_TRIGGER;

#ifdef ALLOW_BUFFER_MAPPING
	info |= PCM_CAP_MMAP;
#endif
	if (!(adev->flags & ADEV_NOINPUT))
	 info |= PCM_CAP_INPUT;

	if (!(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT))
	 info |= PCM_CAP_OUTPUT;

	if (adev->d->adrv_bind != NULL)
	 info |= PCM_CAP_BIND;
	/*
	 * TODO: ADEV_DEFAULT is not the right way to find out 
	 * PCM_CAP_DEFAULT devices. A new ADEV_ flag should be defined
	 * for this purpose.
	 */
	if (adev->flags & ADEV_DEFAULT)
	 info |= PCM_CAP_DEFAULT;

	return *arg = (info);
   }
   break;

  case SNDCTL_DSP_NONBLOCK:
   adev->forced_nonblock = 1;
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETCHANNELMASK:
  case SNDCTL_DSP_BIND_CHANNEL:
   if (adev->d->adrv_bind == NULL)
	return OSS_EINVAL;
   return adev->d->adrv_bind (adev->engine_num, cmd, arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_SETTRIGGER:
   {
	int val;

	if (!adev->d->adrv_trigger)
	 {
	  cmn_err (CE_NOTE, "Device %d doesn't have trigger capability\n",
		   adev->engine_num);
	  return OSS_EIO;
	 }

	val = *arg;
	val &= PCM_ENABLE_INPUT | PCM_ENABLE_OUTPUT;
	val &= adev->open_mode;

	if ((val & adev->open_mode) != (adev->enable_bits & adev->open_mode))
	 {
	  if ((val & PCM_ENABLE_OUTPUT)
		&& !(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_OUTPUT))
	   {
		dmap_p dmap = adev->dmap_out;
		oss_native_word flags;
		if (adev->dmap_out->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
		 dmap->dma_mode = PCM_ENABLE_OUTPUT;
		if ((err = prepare_output (adev, adev->dmap_out)) < 0)
		 return err;
		launch_output (adev, adev->dmap_out);
		MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
		adev->enable_bits &= PCM_ENABLE_OUTPUT;
		adev->enable_bits |= val & PCM_ENABLE_OUTPUT;
		MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	   }

	  if ((val & PCM_ENABLE_INPUT)
		&& !(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_INPUT))
	   {
		dmap_p dmap = adev->dmap_in;
		oss_native_word flags;
		MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
		dmap->dma_mode = PCM_ENABLE_INPUT;
		MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
		if ((err = prepare_input (adev, adev->dmap_in)) < 0)
		 return err;
		MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
		launch_input (adev, adev->dmap_in);
		adev->enable_bits &= PCM_ENABLE_INPUT;
		adev->enable_bits |= val & PCM_ENABLE_INPUT;
		MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	   }

	  adev->enable_bits = val;
	  if (adev->enable_bits == 0 || adev->go)	/* Device is enabled */
	   {
		adev->d->adrv_trigger (adev->engine_num, adev->enable_bits);
	   }
	 }
	*arg = val;
	return 0;
   }
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETTRIGGER:
   if (!adev->d->adrv_trigger)
	{
	 cmn_err (CE_NOTE, "Device %d doesn't have trigger capability\n",
		  adev->engine_num);
	 return OSS_EIO;
	}
   return *arg = (adev->enable_bits & adev->open_mode);
   break;

  case SNDCTL_DSP_SETSYNCRO:
   adev->go = 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SYNCGROUP:
   return handle_syncgroup (adev, (oss_syncgroup *) arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_SYNCSTART:
   val = *arg;

   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (audio_global_mutex, flags);
   ret = handle_syncstart (adev->engine_num, val);
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (audio_global_mutex, flags);

   return ret;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETERROR:
   {
	audio_errinfo *info = (audio_errinfo *) arg;

	memset ((void *) info, 0, sizeof (*info));

	//if (audio_engines[dev]->open_mode & OPEN_READ)
	{
	 dmap_t *dmap = audio_engines[dev]->dmap_in;

	 info->rec_overruns = dmap->rec_overruns;
	 dmap->rec_overruns = 0;
	 info->rec_ptradjust = 0;
	 info->rec_errorcount = dmap->num_errors;
	 info->rec_lasterror = dmap->errors[0];
	 info->rec_errorparm = dmap->error_parms[0];
	}

	//if (audio_engines[dev]->open_mode & OPEN_WRITE)
	{
	 dmap_t *dmap = audio_engines[dev]->dmap_out;

	 info->play_underruns = dmap->play_underruns;
	 dmap->play_underruns = 0;
	 info->play_ptradjust = 0;
	 info->play_errorcount = dmap->num_errors;
	 info->play_lasterror = dmap->errors[0];
	 info->play_errorparm = dmap->error_parms[0];
	}

	return 0;
   }
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETPLAYVOL:
  case SNDCTL_DSP_SETPLAYVOL:
   {
	int err, mixdev;

	mixdev = adev->mixer_dev;
	if (cmd == SNDCTL_DSP_SETPLAYVOL && mixdev >= 0
	  && mixdev < num_mixers)
	 mixer_devs[mixdev]->modify_counter++;

	if (adev->d->adrv_ioctl == NULL
	  || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)
	 {
	  /* Emulate these calls using mixer API */

	  if (mixdev < 0 || mixdev >= num_mixers)
	   return OSS_EINVAL;

	  if (cmd == SNDCTL_DSP_GETPLAYVOL)
	   cmd = SOUND_MIXER_READ_PCM;
	  else
	   cmd = SOUND_MIXER_WRITE_PCM;
	  return mixer_devs[mixdev]->d->ioctl (mixdev, dev, cmd, arg);
	 }
	return err;
   }
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETRECVOL:
  case SNDCTL_DSP_SETRECVOL:
   {
	int err, mixdev;

	mixdev = adev->mixer_dev;
	if (cmd == SNDCTL_DSP_SETRECVOL && mixdev >= 0 && mixdev < num_mixers)
	 mixer_devs[mixdev]->modify_counter++;

	if (adev->d->adrv_ioctl == NULL
	  || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)
	 {
	  /* Emulate these calls using mixer API */

	  if (mixdev < 0 || mixdev >= num_mixers)
	   return OSS_EINVAL;

	  /* Try with RECGAIN */
	  if (cmd == SNDCTL_DSP_GETRECVOL)
	   cmd = SOUND_MIXER_READ_RECGAIN;
	  else
	   cmd = SOUND_MIXER_WRITE_RECGAIN;
	  err = mixer_devs[mixdev]->d->ioctl (mixdev, dev, cmd, arg);

	  /* Try with RECLEV */
	  if (cmd == SNDCTL_DSP_GETRECVOL)
	   cmd = SOUND_MIXER_READ_RECLEV;
	  else
	   cmd = SOUND_MIXER_WRITE_RECLEV;
	  err = mixer_devs[mixdev]->d->ioctl (mixdev, dev, cmd, arg);

	  if (err >= 0)	/* Was OK */
	   return err;

	  /* Try with IGAIN */
	  if (cmd == SNDCTL_DSP_GETRECVOL)
	   cmd = SOUND_MIXER_READ_IGAIN;
	  else
	   cmd = SOUND_MIXER_WRITE_IGAIN;
	  return mixer_devs[mixdev]->d->ioctl (mixdev, dev, cmd, arg);
	 }
	return err;
   }
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETOPTR:
   if (!(adev->dmask & DMASK_OUT))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1007,
				    "GETOPTR called in read-only mode"),
			    0);
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   return get_optr (adev, dmapout, arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_GETIPTR:
   if (!(adev->dmask & DMASK_IN))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1008,
				    "GETIPTR called in write-only mode"),
			    0);
	 return OSS_ENOTSUP;
	}
   return get_iptr (adev, dmapin, arg);
   break;

#ifndef OSS_NO_LONG_LONG
  case SNDCTL_DSP_CURRENT_OPTR:
   if (!(adev->dmask & DMASK_OUT))
	return OSS_ENOTSUP;
   return get_long_optr (adev, dmapout, arg);
   break;

  case SNDCTL_DSP_CURRENT_IPTR:
   if (!(adev->dmask & DMASK_IN))
	return OSS_ENOTSUP;
   return get_long_iptr (adev, dmapin, arg);
   break;
#endif

  case SNDCTL_DSP_POLICY:
   val = *arg;
   if (val < 0 || val > 10)
	return OSS_EIO;
   adev->policy = val;
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT:
  case SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE:
   if (cmd == SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1010,
				    "SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE is obsolete"),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * SNDCTL_DSP_SUBDIVIDE is obsolete. It's still emulated by OSS but
	  * the result is not precise. You need to use SNDCTL_DSP_SETFRAGMENT
	  * instead.
	  */
	 *arg = 0x00040008;	/* Default to 4 fragments of 256 bytes */
	}

   val = *arg;
   if (adev->dmask & DMASK_OUT)
	{
	 if (dmapout->flags & DMAP_FRAGFIXED)
	  setfragment_error (dev);
	 dmapout->fragsize_rq = val;
	}
   if (adev->dmask & DMASK_IN)
	{
	 if (dmapin->flags & DMAP_FRAGFIXED)
	  setfragment_error (dev);
	 dmapin->fragsize_rq = val;
	}
   return 0;

#ifdef __FreeBSD__
  case FREEBSD_GETBLKSIZE:
#endif
  case SNDCTL_DSP_GETBLKSIZE:
   return *arg = getblksize (adev);

  case SNDCTL_DSP_SPEED:
   val = *arg;
   if (val<0)
	 return OSS_EINVAL;
   return *arg = (oss_audio_set_rate (dev, val));

  case SNDCTL_DSP_STEREO:
   {
	int n, v;

	n = *arg;
	if (n > 1)
	 {
	  oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
				 OSSERR (1009,
					 "SNDCTL_DSP_STEREO called with bad agrument value"),
				 n);
	  /*
	   * Errordesc: SNDCTL_DSP_STEREO is an obsolete ioctl call that
	   * supports only mono (0) or stereo (1). For larger number of channels
	   * you need to use SNDCTL_DSP_CHANNELS instead.
	   */
	  return OSS_EINVAL;
	 }

	if (n < 0)
	 return OSS_EINVAL;

	v = oss_audio_set_channels (dev, n + 1);
	return *arg = (v - 1);
   }

  case SNDCTL_DSP_CHANNELS:
   {
	int v;
	val = *arg;
#ifdef DO_TIMINGS
	{
	 char tmp[128];

	 sprintf (tmp, "Set channels %d", (int) val);
	 oss_do_timing2 (DFLAG_PROFILE, tmp);
	}
#endif
	if (val<0)
	{
		return OSS_EINVAL;
	}
	v = oss_audio_set_channels (dev, val);
	return *arg = v;
   }

  case SNDCTL_DSP_PROFILE:	/* Obsolete */
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SILENCE:
   memset (dmapout->dmabuf, dmapout->neutral_byte, dmapout->buffsize);
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SKIP:
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GET_RECSRC_NAMES:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 oss_mixer_enuminfo *ei = (oss_mixer_enuminfo *) arg;

	 memset (ei, 0, sizeof (*ei));	/* Wipe out everything */

	 if (get_legacy_recsrc_names (dev, ei))
	  return 0;
	 ei->nvalues = 1;
	 strcpy (ei->strings, "default");
	 return 0;
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GET_RECSRC:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 return *arg = (get_legacy_recsrc (dev));
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SET_RECSRC:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 val = *arg;
	 set_legacy_recsrc (dev, val);
	 return *arg = (get_legacy_recsrc (dev));
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT_NAMES:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 oss_mixer_enuminfo *ei = (oss_mixer_enuminfo *) arg;
	 memset (ei, 0, sizeof (*ei));
	 ei->nvalues = 1;
	 strcpy (ei->strings, "default");
	 return 0;
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_DSP_GET_PLAYTGT:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 return *arg = (0);
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_DSP_SET_PLAYTGT:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL || (err = adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg)) == OSS_EINVAL)	/* Not handled */
	{
	 return *arg = (0);
	}
   return err;
   break;

  case SNDCTL_SETSONG:
   if (adev->d->adrv_ioctl != NULL
	 && adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg) >= 0)
	return 0;
   strncpy (adev->song_name, (char *) arg, sizeof (adev->song_name));
   adev->song_name[sizeof (adev->song_name) - 1] = 0;
   return 0;
   break;

  case SNDCTL_SETLABEL:
   if (adev->d->adrv_ioctl != NULL
	 && adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg) >= 0)
	return 0;
   strncpy (adev->label, (char *) arg, sizeof (adev->label));
   adev->label[sizeof (adev->label) - 1] = 0;
   if (*adev->cmd == 0)	/* Command name not known */
	strcpy (adev->cmd, adev->label);
   return 0;
   break;
  default:
   if (adev->d->adrv_ioctl == NULL)
	return OSS_EINVAL;
   return adev->d->adrv_ioctl (dev, cmd, arg);
  }
 return OSS_EINVAL;
}


static int
prepare_output (adev_p adev, dmap_p dmap)
{
 int ret, data_rate = 0;
 audio_format_info_p fmt_info;

 if (dmap->flags & DMAP_PREPARED)
  return 0;

 data_rate = 8;

 dmap->flags &= ~DMAP_COOKED;
 adev->user_parms.convert = 0;
 adev->hw_parms.convert = 0;
 dmap->convert_func = NULL;
 dmap->convert_mode = 0;
 dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;

 if (adev->user_parms.rate != adev->hw_parms.rate)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if (adev->user_parms.fmt != adev->hw_parms.fmt)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if (adev->user_parms.channels != adev->hw_parms.channels)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if ((adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED) && adev->hw_parms.channels > 1)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;

#if 1
 if (always_cooked && !(dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED))
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
#endif

 if ((dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) && (dmap->flags & DMAP_COOKED))
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Internal error in mmap() support\n");
   dmap->flags &= ~DMAP_COOKED;
  }

 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  {
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("Cooked mode - Setting up conversions");
#endif
   if ((ret =
	  setup_format_conversions (adev, dmap, &adev->user_parms,
				   &adev->hw_parms,
				   &adev->user_parms,
				   &adev->hw_parms,
				   adev->oformat_mask)) < 0)
	{
	 return ret;
	}
  }
 else
  {
   DDB (cmn_err (CE_CONT, "No format conversions needed\n"));
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("No format conversions needed");
#endif
  }

/*
 * Compute device data rate and frame size
 */
 if ((fmt_info = oss_find_format (adev->hw_parms.fmt)) != NULL)
  data_rate = fmt_info->bits;

 data_rate /= 8;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 1;
 data_rate *= adev->hw_parms.channels;
 dmap->frame_size = data_rate;
 data_rate *= adev->hw_parms.rate;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 8000;
 dmap->data_rate = data_rate;

/*
 * Compute application/user frame_size
 */
 data_rate = 8;
 if ((fmt_info = oss_find_format (adev->user_parms.fmt)) != NULL)
  data_rate = fmt_info->bits;

 data_rate /= 8;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 1;
 data_rate *= adev->user_parms.channels;
 dmap->user_frame_size = data_rate;

 setup_fragments (adev, dmap, OPEN_WRITE);
 if (dmap->expand_factor == 0)
  {
   dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;
   cmn_err (CE_WARN, "Bad expand factor for device %d\n",
	    adev->engine_num);
  }
 if (dmap->low_water == -1)
  {
   dmap->low_water =
	(dmap->low_water_rq * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_printf ("Prepare output dev=%d, fragsize=%d, nfrags=%d, bytes_in_use=%d/%d",
	   adev->engine_num, dmap->fragment_size, dmap->nfrags,
	   dmap->bytes_in_use, dmap->buffsize);
#endif

 if ((ret =
    adev->d->adrv_prepare_for_output (adev->engine_num,
					 dmap->fragment_size,
					 dmap->nfrags)) < 0)
  {
   return ret;
  }

 dmap->flags |= DMAP_PREPARED;
#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_PREPARE_OUTPUT);
#endif

 return 0;
}

static int
prepare_input (adev_p adev, dmap_p dmap)
{
 int ret, data_rate = 0;
 audio_format_info_p fmt_info;

 if (dmap->flags & DMAP_PREPARED)
  return 0;

 data_rate = 0;

 dmap->flags &= ~DMAP_COOKED;
 adev->user_parms.convert = 0;
 adev->hw_parms.convert = 0;
 dmap->convert_func = NULL;
 dmap->convert_mode = 0;
 dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;

 if (adev->user_parms.rate != adev->hw_parms.rate)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if (adev->user_parms.fmt != adev->hw_parms.fmt)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if (adev->user_parms.channels != adev->hw_parms.channels)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
 if ((adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED) && adev->hw_parms.channels > 1)
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;

#if 1
 if (always_cooked && !(dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED))
  dmap->flags |= DMAP_COOKED;
#endif

 if ((dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED) && (dmap->flags & DMAP_COOKED))
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Internal error in mmap() support\n");
   dmap->flags &= ~DMAP_COOKED;
  }

 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  {
   if ((ret =
	  setup_format_conversions (adev, dmap, &adev->hw_parms,
				   &adev->user_parms,
				   &adev->user_parms,
				   &adev->hw_parms,
				   adev->iformat_mask)) < 0)
	{
	 DDB (cmn_err
	    (CE_CONT, "setup_format_conversions failed, err=%d\n", ret));
	 return ret;
	}
  }
 else
  dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;

/*
 * Compute device data rate and frame size
 */
 if ((fmt_info = oss_find_format (adev->hw_parms.fmt)) != NULL)
  data_rate = fmt_info->bits;

 data_rate /= 8;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 1;
 data_rate *= adev->hw_parms.channels;
 dmap->frame_size = data_rate;
 data_rate *= adev->hw_parms.rate;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 8000;
 dmap->data_rate = data_rate;

/*
 * Compute user/application frame size
 */
 data_rate = 8;
 if ((fmt_info = oss_find_format (adev->user_parms.fmt)) != NULL)
  data_rate = fmt_info->bits;

 data_rate /= 8;
 if (data_rate < 1)
  data_rate = 1;
 data_rate *= adev->user_parms.channels;
 dmap->user_frame_size = data_rate;

 setup_fragments (adev, dmap, OPEN_READ);

#if 1
 /* Compute 1/expand_factor */

 if (dmap->expand_factor == 0)
  {
   cmn_err (CE_NOTE, "Internal error (expand_factor==0)\n");
   dmap->expand_factor = UNIT_EXPAND;
  }

 {
  int expand = dmap->expand_factor;
  int expand2 = expand * 100 / UNIT_EXPAND;
  DDB (cmn_err (CE_CONT, "Expand factor was = %d (%d.%02d)\n", expand,
		 expand2 / 100, expand2 % 100));
 }

 dmap->expand_factor = (UNIT_EXPAND * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;

 {
  int expand = dmap->expand_factor;
  int expand2 = expand * 100 / UNIT_EXPAND;
  DDB (cmn_err
	 (CE_CONT, "Expand factor inverted to = %d (%d.%02d)\n", expand,
	 expand2 / 100, expand2 % 100));
 }
#endif

 if (dmap->low_water == -1)
  {
   dmap->low_water =
	(dmap->low_water_rq * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_printf ("Prepare input dev=%d, fragsize=%d, nfrags=%d, bytes_in_use=%d",
	   adev->engine_num, dmap->fragment_size, dmap->nfrags,
	   dmap->bytes_in_use);
#endif

 if ((ret =
    adev->d->adrv_prepare_for_input (adev->engine_num, dmap->fragment_size,
					dmap->nfrags)) < 0)
  {
   DDB (cmn_err
	  (CE_CONT, "/dev/dsp%d: prepare_for_input failed, err=%d\n",
	  adev->engine_num, ret));
   return ret;
  }

 dmap->flags |= DMAP_PREPARED;
#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_PREPARE_INPUT);
#endif

 return 0;
}

static int
launch_input (adev_p adev, dmap_p dmap)
{
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch input called");
#endif
 if (dmap->flags & DMAP_STARTED)
  return 0;

 if (!(dmap->flags & DMAP_PREPARED))
  {
   cmn_err (CE_WARN, "launch_input while not prepared.\n");
   return OSS_EIO;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch_input calling d->start_input");
#endif

 if (adev->d->adrv_start_input != NULL)
  {
   if (adev->flags & ADEV_AUTOMODE)
	adev->d->adrv_start_input (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys,
				  dmap->bytes_in_use, dmap->fragment_size,
				  0);
   else
	adev->d->adrv_start_input (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys,
				  dmap->fragment_size, dmap->fragment_size,
				  0);
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch_input calling trigger");
#endif
 dmap->flags |= DMAP_STARTED;
 if (adev->d->adrv_trigger
   && ((adev->enable_bits * adev->go) & PCM_ENABLE_INPUT))
  {
   adev->d->adrv_trigger (adev->engine_num, adev->enable_bits * adev->go);
  }

 return 0;
}

static int
find_raw_input_space (adev_p adev, dmap_p dmap, int *dmapos)
{
 int count;
 int tmout, n = 0;
 oss_uint64_t offs, doffs;
 int lim = 1;
 unsigned int status;
 oss_native_word flags;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 if (adev->nonblock)
  get_input_pointer (adev, dmap, 1);
 count = (int) (dmap->byte_counter - dmap->user_counter);
 *dmapos=0;

 if (dmap->flags & DMAP_COOKED)
  {
   lim = dmap->fragment_size;
  }

 while (count < lim)
  {
   if (adev->nonblock)
	{
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("*** EAGAIN ***");
#endif
	 return OSS_EAGAIN;
	}

   if (n++ > 100)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "Audio input %d doesn't get filled.\n",
		  adev->engine_num);
	 cmn_err (CE_CONT, "Counters %d / %d\n", count, lim);
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 return OSS_EIO;
	}

   tmout = (dmap->fragment_size * OSS_HZ) / dmap->data_rate;
   tmout += OSS_HZ / 2;

   if (adev->go == 0)
	tmout = 0;

#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("Sleep (in)");
   oss_timing_enter (DF_SLEEPREAD);
#endif
   audio_engines[adev->engine_num]->dmap_in->error = 0;
   if (!oss_sleep (adev->in_wq, &dmap->mutex, tmout, &flags, &status))
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Sleep (in) timed out");
#endif
	 adev->timeout_count++;
	 if (adev->d->adrv_check_input)
	  {
	   int err = adev->d->adrv_check_input (adev->engine_num);
	   if (err == 0)
		continue;	/* Retry */
	   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	   return err;
	  }
	 cmn_err (CE_NOTE,
		  "Input timed out on audio engine %d (count=%lld)\n",
		  adev->engine_num, dmap->byte_counter);
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 FMA_EREPORT(adev->osdev, DDI_FM_DEVICE_STALL, NULL, NULL, NULL);
	 FMA_IMPACT(adev->osdev, DDI_SERVICE_LOST);
	 return OSS_EIO;
	}			/* Timed out */

#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_leave (DF_SLEEPREAD);
   oss_do_timing ("Sleep (in) done");
#endif

   if (status & WK_SIGNAL)
	{
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 return OSS_EINTR;
	}
   count = (int) (dmap->byte_counter - dmap->user_counter);
#ifdef DO_TIMINGS
	oss_timing_printf ("User counter %d, byte_counter %d", dmap->user_counter,
		 dmap->byte_counter);
#endif
  }

/* Now we should have some data */

 if (adev->nonblock)
  get_input_pointer (adev, dmap, 1);

 offs = dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use;
 doffs = dmap->byte_counter % dmap->bytes_in_use;

 count = (int) (dmap->bytes_in_use - offs);
 if (offs <= doffs)
  count = (int) (doffs - offs);
 if (count == 0)
  count = dmap->bytes_in_use;

 *dmapos = offs;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return count;
}

/*ARGSUSED*/
static int
move_raw_rdpointer (adev_p adev, dmap_p dmap, int len)
{
 int ret = 0;
 oss_native_word flags;
#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("Move rdpointer, offs=%d, incr %d", dmap->user_counter,
	   len);
#endif
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 dmap->user_counter += len;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return ret;
}

static void
copy_read_noninterleaved(adev_t *adev, dmap_t *dmap, int dma_offs, unsigned char *localbuf, int local_offs, int l)
{
/*
 * Copy audio data from non-interleaved device buffer to interleaved
 * local buffer.
 */
// TODO: This function assumes 32 bit audio DATA
	
 int ch, i, nc = adev->hw_parms.channels;
 int *outbuf, *inbuf;

 l		/= sizeof(*outbuf)*nc;
 dma_offs	/= sizeof(*outbuf);
 local_offs	/= sizeof(*outbuf);

 for (ch=0;ch<nc;ch++)
 {
 	outbuf = (int*)(localbuf+local_offs);
	outbuf += ch;

	inbuf = (int *)(dmap->dmabuf + dmap->buffsize*ch / nc);
	inbuf += dma_offs / nc;

	for (i=0;i<l;i++)
	{
		*outbuf = *inbuf++;
		outbuf += nc;
	}
 }

}

static int
find_input_space (adev_p adev, dmap_p dmap, unsigned char **dbuf)
{
 unsigned char *p, *p1 = dmap->tmpbuf1, *p2 = dmap->tmpbuf2;
 int err, l, l2, max, dmapos;

 if (!(dmap->flags & DMAP_COOKED))
  {
   err=find_raw_input_space (adev, dmap, &dmapos);
   *dbuf=dmap->dmabuf+dmapos;
   return err;
  }

 if (dmap->tmpbuf_len > dmap->tmpbuf_ptr)
  {
   *dbuf = dmap->tmpbuf1 + dmap->tmpbuf_ptr;
   return dmap->tmpbuf_len - dmap->tmpbuf_ptr;
  }

 dmap->tmpbuf_len = dmap->tmpbuf_ptr = 0;

 if ((l = find_raw_input_space (adev, dmap, &dmapos)) < 0)
  {
   return l;
  }
 p=dmap->dmabuf;

 if (dmap->expand_factor > UNIT_EXPAND)
  max = (TMP_CONVERT_MAX * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
 else
  max = TMP_CONVERT_MAX;

 if (max > TMP_CONVERT_MAX)
  max = TMP_CONVERT_MAX;

 if (l > max)
  l = max;
 l = (l / dmap->frame_size) * dmap->frame_size;	/* Truncate to nearest frame size */
 l2 = l;
 VMEM_CHECK (p1, l);
 VMEM_CHECK (p+dmapos, l);

 if ((adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED) && adev->hw_parms.channels > 1)
   copy_read_noninterleaved(adev, dmap, dmapos, p1, 0, l);
 else
   memcpy (p1, p+dmapos, l);

 move_raw_rdpointer (adev, dmap, l);

 if ((err =
    dmap->convert_func (adev, dmap, &p1, &l2,
			  &p2, &adev->hw_parms,
			  &adev->user_parms)) < 0)
  return err;

 dmap->tmpbuf1 = p1;
 dmap->tmpbuf2 = p2;
 dmap->tmpbuf_len = l2;

 *dbuf = dmap->tmpbuf1;
 return dmap->tmpbuf_len;
}

static int
move_rdpointer (adev_p adev, dmap_p dmap, int len)
{
 if (!(dmap->flags & DMAP_COOKED) || dmap->tmpbuf_ptr >= dmap->tmpbuf_len)
  {
   dmap->tmpbuf_ptr = 0;
   dmap->tmpbuf_len = 0;
   return move_raw_rdpointer (adev, dmap, len);
  }

 if (dmap->tmpbuf_ptr < dmap->tmpbuf_len)
  {
   dmap->tmpbuf_ptr += len;

   if (dmap->tmpbuf_ptr >= dmap->tmpbuf_len)
	dmap->tmpbuf_len = dmap->tmpbuf_ptr = 0;

   return 0;
  }

 cmn_err (CE_NOTE, "Why here?\n");
 return OSS_EIO;
}

int
oss_audio_read (int dev, struct fileinfo *file, uio_t * buf, int count)
{
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 int c, l, p, ret, n;
 unsigned char *dmabuf;
#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("--- audio_read(%d, %d) ---", dev, count);
#endif

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;
 if (adev->flags & ADEV_NOINPUT)
  return OSS_EACCES;
 dmap = adev->dmap_in;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_READ))
  return OSS_ENOTSUP;
 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   audio_reset_output (adev);
   reset_dmap (dmap);
  }

/*
 * Initial setup 
 */
 oss_reset_wait_queue (adev->in_wq);

 if (file != NULL)
  {
   if ((ISSET_FILE_FLAG (file, O_NONBLOCK)
	  && !(adev->open_flags & OF_BLOCK)) || adev->forced_nonblock)
	adev->nonblock = 1;
   else
	adev->nonblock = 0;
#ifdef DO_TIMINGS
   if (adev->nonblock)
	oss_do_timing ("*** NON BLOCKING READ ***");
#endif
  }

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   if ((ret = prepare_input (adev, dmap)) < 0)
	{
	 DDB (cmn_err (CE_CONT, "Prepare input failed, err=%d\n", ret));
	 return ret;
	}
   dmap->dma_mode = PCM_ENABLE_INPUT;
   launch_input (adev, dmap);
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_PREPARED))
  {				/* Not prepared. Why??? */
   cmn_err (CE_WARN, "Intenal error (not prepared)\n");
   return OSS_EIO;
  }

 c = count;
 p = 0;
 n = 0;

 while (c > 0 && n++ < 1000)
  {
   if ((l = find_input_space (adev, dmap, &dmabuf)) < 0)
	{
	 if (l == OSS_EINTR)
	  {
	   if (c == count)	/* Nothing read yet */
		return OSS_EINTR;
	   return count - c;
	  }
	 if (l == OSS_EAGAIN)
	  {
	   if (c == count)	/* Nothing read yet */
		return OSS_EAGAIN;
	   return count - c;
	  }
	 return l;
	}

   if (l > c)
	l = c;

   if (uiomove (dmabuf, l, UIO_READ, buf) != 0)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "audio: uiomove(UIO_READ) failed\n");
	 return OSS_EFAULT;
	}
   if ((ret = move_rdpointer (adev, dmap, l)) < 0)
	{
	 return ret;
	}

   c -= l;
   p += l;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
  oss_timing_printf ("-------- Audio read done (%d)", count - c);
#endif

 return count - c;
}

/*ARGSUSED*/
static int
audio_space_in_queue (adev_p adev, dmap_p dmap, int count)
{
 int cnt;

 cnt = (int) (dmap->byte_counter + dmap->bytes_in_use - dmap->user_counter);

 if (cnt < 0)
  {
   cmn_err (CE_CONT, "Buffer %d overfilled (%d)\n", adev->engine_num, cnt);
  }

 if (!(dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED))
  if (cnt > dmap->bytes_in_use)	/* Output underrun */
   {
#ifdef DO_TIMINGS
	oss_timing_printf ("adev %d: Play underrun B", adev->engine_num);
	oss_timing_printf (" User=%lld", dmap->user_counter);
	oss_timing_printf (" Dev=%lld", dmap->byte_counter);
	oss_timing_printf (" Tmp=%d", dmap->tmpbuf_ptr);
#endif
	cnt = dmap->bytes_in_use;
	dmap->user_counter = dmap->byte_counter;
	dmap->play_underruns++;
	if (!dmap->underrun_flag)
	 {
#ifdef DO_TIMINGS
	  oss_do_timing ("Clearing the buffer");
#endif
	  memset (dmap->dmabuf, dmap->neutral_byte, dmap->bytes_in_use);
	 }
	dmap->underrun_flag = 1;
   }

 if ((dmap->user_counter + cnt) > (dmap->byte_counter + dmap->bytes_in_use))
  cmn_err (CE_CONT, "Overflow %lld+%d, %lld\n", dmap->user_counter, cnt,
	   dmap->byte_counter);

 return cnt;
}

static int
find_output_space (adev_p adev, dmap_p dmap, int *size, int count)
{
 int offs;
 int len, l2, n = 0, tmout;
 oss_native_word flags;
 int tout;
 unsigned int status;

 if (dmap == NULL)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Internal error - dmap==NULL\n");
   return OSS_EIO;
  }

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 len = audio_space_in_queue (adev, dmap, count);

 tout = 0;
 while (len < dmap->user_frame_size)
  {				/* Wait for some space */
   if (tout++ > 10000)
	{
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 cmn_err (CE_WARN, "Internal timeout error B\n");
	 return OSS_EIO;
	}

   if (adev->nonblock || !(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_OUTPUT))
	{
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
#ifdef DO_TIMINGS
	  oss_timing_printf ("Space=%d\n", len);
	  oss_do_timing ("*** EAGAIN ***");
#endif
	 if (!(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_OUTPUT))
	  {
	   launch_output (adev, dmap);
	   oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
				  OSSERR (1021,
					  "Play buffer full when playback is triggered off."),
				  0);
	   /*
	    * Errordesc:
	    * An application had written too many samples of data between
	    * turning off the PCM_ENABLE_OUTPUT trigger bit and turning it back
	    * again to trigger playback.
	    *
	    * Applications using SNDCTL_DSP_SETTRIGGER should avoid filling the 
	    * available playback buffer before triggering output.
	    *
	    * One possible error causing this is that the application has
	    * triggered only recording on a duplex device.
	    */
	  }
	 return OSS_EAGAIN;
	}

   if (n++ > dmap->nfrags * 2)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "Audio output %d doesn't drain (%lld/%lld %d).\n",
		  adev->engine_num, dmap->user_counter, dmap->byte_counter,
		  len);
	 cmn_err (CE_CONT, "len=%d/%d, total=%d\n", len, dmap->fragment_size,
		  dmap->bytes_in_use);
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Audio output doesn't drain");
#endif
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 audio_reset_output (adev);
	 return OSS_EIO;
	}

   tmout = (dmap->fragment_size * OSS_HZ) / dmap->data_rate;
   tmout += OSS_HZ;

   if (adev->go == 0)
	tmout = 0;

   audio_engines[adev->engine_num]->dmap_out->error = 0;
   if (adev->go == 0)
	{
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 return OSS_EAGAIN;
	}
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_printf ("Sleep(%d)", adev->engine_num);
   oss_timing_enter (DF_SLEEPWRITE);
#endif
   UP_STATUS (STS_SLEEP);
   if (!oss_sleep (adev->out_wq, &dmap->mutex, tmout, &flags, &status))
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_timing_printf ("Sleep(%d) (out) timed out", adev->engine_num);
#endif
	 adev->timeout_count++;

	 if (adev->d->adrv_check_output)
	  {
	   int err = adev->d->adrv_check_output (adev->engine_num);
	   if (err == 0)
		continue;	/* Retry */
	   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	   return err;
	  }
	 else
	  {
	   cmn_err (CE_NOTE,
		    "Output timed out on audio engine %d/'%s' (count=%lld)\n",
		    adev->engine_num, adev->name, dmap->byte_counter);
	  }
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 FMA_EREPORT(adev->osdev, DDI_FM_DEVICE_STALL, NULL, NULL, NULL);
	 FMA_IMPACT(adev->osdev, DDI_SERVICE_LOST);
	 return OSS_EIO;
	}			/* Timed out */
   DOWN_STATUS (STS_SLEEP);

#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_leave (DF_SLEEPWRITE);
   oss_timing_printf ("Sleep(%d) (out) done", adev->engine_num);
#endif

   if (status & WK_SIGNAL)
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Signal caught");
#endif
	 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
	 return OSS_EINTR;
	}

   len = audio_space_in_queue (adev, dmap, count);
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_printf ("Free output space now %d bytes", len);
#endif
  }				/* Wait for space */

/*
 * Now we hopefully have some free space in the buffer.
 */

 offs = (int) (dmap->user_counter % dmap->bytes_in_use);

 l2 = dmap->bytes_in_use - offs;
 if (len > l2)
  len = l2;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
 if (len < 0)
  len = 0;

 *size = len;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("Got output buffer, offs %d/%d, len %d", offs,
	   dmap->bytes_in_use, len);
#endif
 if (offs < 0 || (offs + len) > dmap->bytes_in_use)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Bad audio output buffer %d/%d\n", offs, len);
   return OSS_EIO;
  }

 return offs;
}

static int
launch_output (adev_p adev, dmap_p dmap)
{
 oss_native_word flags;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch output called");
#endif
 if (dmap->flags & DMAP_STARTED)
  {
   return 0;
  }

 if (dmap->user_counter == 0 && dmap->audio_callback == NULL
   && dmap->mapping_flags == 0)
  {
   return 0;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_PREPARED))
  {
   cmn_err (CE_WARN, "launch_output while not prepared. Engine=%d\n", adev->engine_num);
   return OSS_EIO;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch_output calling output_block");
#endif

 if (adev->d->adrv_output_block != NULL)
  {
   if (adev->flags & ADEV_AUTOMODE)
	adev->d->adrv_output_block (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys,
				  dmap->bytes_in_use, dmap->fragment_size,
				  0);
   else
	adev->d->adrv_output_block (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys,
				  dmap->fragment_size, dmap->fragment_size,
				  0);
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Launch_output calling trigger");
#endif
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 dmap->flags |= DMAP_STARTED;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
 if (adev->d->adrv_trigger
   && ((adev->enable_bits * adev->go) & PCM_ENABLE_OUTPUT))
  {
   adev->d->adrv_trigger (adev->engine_num, adev->enable_bits * adev->go);
  }

 return 0;
}

static int
move_wrpointer (adev_p adev, dmap_p dmap, int len)
{
 int ret = 0;
 oss_native_word flags;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("Move wrpointer, len %d", len);
#endif
 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 dmap->underrun_flag = 0;

 dmap->user_counter += len;
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf (" User=%lld", dmap->user_counter);
 oss_timing_printf (" Byte=%lld", dmap->byte_counter);
 oss_timing_printf (" Fill=%lld", dmap->user_counter - dmap->byte_counter);
#endif

#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_UPDATE_OUTPUT);
#endif

 if (ret < 0 || dmap->flags & DMAP_STARTED)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return ret;
  }

 if (!(adev->enable_bits & PCM_ENABLE_OUTPUT))
  {
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("Output not triggered - skipping launch_output");
#endif
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return ret;
  }

 if ((dmap->user_counter < dmap->fragment_size * 2)
   && (dmap->user_counter < dmap->bytes_in_use / 2))
  {
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_timing_printf ("dmap->user_counter=%lld, dmap->fragment_size*2=%ld",
	    dmap->user_counter, dmap->fragment_size * 2);
   oss_do_timing
	("Not enough data in the buffer yet - skipping launch_output");
#endif
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   return ret;
  }
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
 ret = launch_output (adev, dmap);
 return ret;
}

/*ARGSUSED*/
static void
store_tmp_data (adev_p adev, dmap_p dmap, unsigned char *buf, int count)
{
 dmap->leftover_buf = buf;
 dmap->leftover_bytes = count;
}

static void
copy_write_noninterleaved(adev_t *adev, dmap_t *dmap, int dma_offs, unsigned char *localbuf, int local_offs, int l)
{
/*
 * Copy interleaved N channel data to non-interleaved device buffer.
 */
// TODO: This function assumes 32 bit audio DATA
	
 int ch, i, nc = adev->hw_parms.channels;
 int *inbuf, *outbuf;

 l		/= sizeof(*inbuf)*nc;
 dma_offs	/= sizeof(*inbuf);
 local_offs	/= sizeof(*inbuf);

 for (ch=0;ch<nc;ch++)
 {
 	inbuf = (int*)(localbuf+local_offs);
	inbuf += ch;

	outbuf = (int *)(dmap->dmabuf + dmap->buffsize*ch / nc);
	outbuf += dma_offs / nc;

	for (i=0;i<l;i++)
	{
		*outbuf++ = *inbuf;
		inbuf += nc;
	}
 }

}

static int
write_copy (adev_p adev, dmap_p dmap, unsigned char *buf, int count)
{
 int err, offs, spc, l, p = 0;

 while (count)
  {
   l = count;

   if ((offs = find_output_space (adev, dmap, &spc, l)) < 0)
	{
	 if (offs == OSS_EAGAIN)
	  {
	   store_tmp_data (adev, dmap, buf + p, count);
	   launch_output (adev, dmap);
	   return OSS_EAGAIN;
	  }
	 return offs;
	}

   if (l > spc)
	l = spc;

   VMEM_CHECK (&dmap->dmabuf[offs], l);
   VMEM_CHECK (buf + p, l);

   if ((adev->flags & ADEV_NONINTERLEAVED) && adev->hw_parms.channels > 1)
	 {
	  copy_write_noninterleaved(adev, dmap, offs, buf + p, 0, l);
	 }
   else
     memcpy (&dmap->dmabuf[offs], buf + p, l);

   if ((err = move_wrpointer (adev, dmap, l)) < 0)
	return err;

   count -= l;
   p += l;
  }
 return 0;
}

int
oss_audio_write (int dev, struct fileinfo *file, uio_t * buf, int count)
{
 adev_p adev;
 oss_native_word flags;
 dmap_p dmap;
 int ret;
 int l, c, spc, offs, p, err;
 int tmout;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("--- audio_write(%d, %d) ---", dev, count);
#endif

 sync_seed++;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;

 adev = audio_engines[dev];
 if (!adev->enabled)
  return OSS_ENXIO;
 if (adev->flags & ADEV_NOOUTPUT)
  return OSS_EACCES;
 dmap = adev->dmap_out;

 if (!(adev->open_mode & OPEN_WRITE))
  return OSS_ENOTSUP;

 UP_STATUS (STS_WRITE);

 if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   audio_reset_input (adev);
   reset_dmap (dmap);
  }

/*
 * Initial setup 
 */
 oss_reset_wait_queue (adev->out_wq);

 if (file != NULL)
  {
   if ((ISSET_FILE_FLAG (file, O_NONBLOCK)
	  && !(adev->open_flags & OF_BLOCK)) || adev->forced_nonblock)
	adev->nonblock = 1;
   else
	adev->nonblock = 0;
#ifdef DO_TIMINGS
   if (adev->nonblock)
	oss_do_timing ("*** NON BLOCKING WRITE ***");
#endif
  }

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   if ((ret = prepare_output (adev, dmap)) < 0)
	{
	 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	 return ret;
	}
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
   dmap->dma_mode = PCM_ENABLE_OUTPUT;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_PREPARED))
  {				/* Not prepared. Why??? */
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   DOWN_STATUS (STS_WRITE);
   cmn_err (CE_WARN, "Internal error (not prepared)\n");
   return OSS_EIO;
  }
#if 1
 if (dmap->leftover_bytes > 0)
  {
   unsigned char *b;
   int l;

   b = dmap->leftover_buf;
   l = dmap->leftover_bytes;
   dmap->leftover_bytes = 0;
   dmap->leftover_buf = NULL;

   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   if ((err = write_copy (adev, dmap, b, l)) < 0)
	{
	 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	 return err;
	}

   dmap->leftover_bytes = 0;
   dmap->leftover_buf = NULL;
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
  }
#endif
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 if (count <= 0)
  {
   DOWN_STATUS (STS_WRITE);
   return 0;
  }

 c = count;
 p = 0;

 tmout = 0;

 while (c > 0)
  {
#ifdef DO_TIMINGS
	oss_timing_printf ("%d/%d bytes to go", c, count);
#endif

   if (tmout++ > 1000)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "Internal timeout error A (%d/%d)\n", c, count);
	 return OSS_EIO;
	}

   l = c;
   if (l > 8)
	l &= ~7;		/* Align it */

   if ((offs = find_output_space (adev, dmap, &spc, l)) < 0)
	{
	 if (offs == OSS_EINTR)
	  {
	   DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	   if (c == count)	/* Nothing written yet */
		return OSS_EINTR;
	   return count - c;
	  }
	 if (offs == OSS_EAGAIN)
	  {
	   DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	   if (c == count)	/* Nothing written yet */
		{
		 return OSS_EAGAIN;
		}
	   return count - c;
	  }
	 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	 return offs;
	}

   if (dmap->convert_func == NULL)
	{
	 if (dmap->device_write != NULL)
	  {
	   unsigned char *tmpbuf;
	   int l2;

	   if (dmap->tmpbuf1 == NULL)
		{
		 dmap->tmpbuf1 = AUDIO_MALLOC (dmap->osdev, TMP_CONVERT_BUF_SIZE+512);
		}

/*
 * Leave some room for data expansion so use just half of the available
 * space.
 */
	   tmpbuf = dmap->tmpbuf1;
	   if (l > spc / 2)
		l = spc / 2;
	   if (l > TMP_CONVERT_BUF_SIZE / 2)
		l = TMP_CONVERT_BUF_SIZE / 2;

	   l2 = l;
	   if (uiomove (tmpbuf, l, UIO_WRITE, buf) != 0)
		{
		 cmn_err (CE_WARN,
			  "audio: uiomove(UIO_WRITE) failed (noconv)\n");
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return OSS_EFAULT;
		}
	   if ((err =
		  dmap->device_write (adev, dmap, tmpbuf,
				    &dmap->dmabuf[offs], spc, &l,
				    &l2)) < 0)
		{
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return err;
		}
	   if ((err = move_wrpointer (adev, dmap, l2)) < 0)
		{
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return err;
		}
	  }
	 else
	  {
	   if (l > spc)
		l = spc;
	   if (uiomove (&dmap->dmabuf[offs], l, UIO_WRITE, buf) != 0)
		{
		 cmn_err (CE_WARN,
			  "audio: uiomove(UIO_WRITE) (noconv2) failed\n");
		 return OSS_EFAULT;
		}
	   if ((err = move_wrpointer (adev, dmap, l)) < 0)
		{
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return err;
		}
	  }
	}
   else
	{
	 /*
	  * Perform format conversions.
	  */
	 unsigned char *p1 = dmap->tmpbuf1, *p2 = dmap->tmpbuf2;
	 int l2, max, out_max;

	 if (spc > TMP_CONVERT_MAX)
	  spc = TMP_CONVERT_MAX / 2;

	 if (dmap->expand_factor > UNIT_EXPAND)
	   {
		max = spc;

	  	out_max = (spc * dmap->expand_factor) / UNIT_EXPAND; /* Output size */
		if (out_max > TMP_CONVERT_BUF_SIZE) /* Potential overflow */
		  {
			  max = (TMP_CONVERT_BUF_SIZE * UNIT_EXPAND) / dmap->expand_factor;
		  }
	   }
	 else
	  max = spc;
	 if (max < dmap->frame_size)
	  max = dmap->frame_size;

	 if (max > TMP_CONVERT_MAX)
	  max = TMP_CONVERT_MAX / 2;

	 if (l > max)
	  l = max;
	 /* Avoid leaving too short "tails" */
	 if (c - l < 64)
	  l = c;

	 /* Round to integer number of samples */
	 l =
	  (((l + dmap->frame_size -
	    1) / dmap->frame_size)) * dmap->frame_size;
	 if (l > c)
	  l = c;

	 l2 = l;

	 VMEM_CHECK (p1, l);
	 if (uiomove (p1, l, UIO_WRITE, buf) != 0)
	  cmn_err (CE_WARN, "audio: uiomove(UIO_WRITE) (conv) failed\n");
	 UP_STATUS (STS_CONVERT);
	 if ((err =
	    dmap->convert_func (adev, dmap, &p1, &l2,
				  &p2, &adev->user_parms,
				  &adev->hw_parms)) < 0)
	  {
	   cmn_err (CE_WARN, "Format conversion failed (%d)\n", err);
	   DOWN_STATUS (STS_WRITE | STS_CONVERT);
	   return err;
	  }
	 DOWN_STATUS (STS_CONVERT);

	 if ((err = write_copy (adev, dmap, p1, l2)) < 0)
	  {
	   if (err != OSS_EAGAIN)
		{
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return err;
		}

	   /* Handle non blocking I/O */
	   if (c == count)	/* Nothing written yet */
		{
		 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
		 return OSS_EAGAIN;
		}

	   DOWN_STATUS (STS_WRITE);
	   return count - c;

	  }
	}

   c -= l;
   p += l;

   if (l > 0)
	tmout = 0;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("--- Audio write done");
#endif
 DOWN_STATUS (STS_WRITE);
 return count - c;
}

#ifdef MANAGE_DEV_DSP
#ifdef VDEV_SUPPORT
void
oss_combine_write_lists (void)
{
 int i;

 for (i = 0; i < dspoutlist2.ndevs; i++)
  dspoutlist.devices[dspoutlist.ndevs++] = dspoutlist2.devices[i];

 dspoutlist2.ndevs = 0;
}

/*ARGSUSED*/
int
oss_open_vdsp (int dev, int dev_type, struct fileinfo *file, int recursive,
	    int open_flags, int *newdev)
{
 int ret, i, d;
 int mode = file->mode & O_ACCMODE;

 DDB (cmn_err (CE_CONT, "oss_open_vdsp(%d, mode=%d)\n", dev, mode));

 switch (dev)
  {
  case 1:
   mode = OPEN_READ;
   break;
  case 2:
   mode = OPEN_WRITE;
   break;

   /* default: Use the mode defined by O_ACCMODE */
  }

 dev = -1;
 open_flags = get_open_flags (mode, open_flags, file);

 switch (dev_type)
  {
  case OSS_DEV_VDSP:
   dev_type = OSS_DEV_DSP;
   break;
#if 0
  case OSS_DEV_VAUDIO:
   dev_type = OSS_DEV_DEVAUDIO;
   break;
#endif
  default:
   cmn_err (CE_NOTE, "Unknown dev class %d\n", dev_type);
   break;
  }

 if (audio_devfiles == NULL)
  {
   cmn_err (CE_NOTE, "No audio device files available\n");
   return OSS_ENXIO;
  }
#ifdef MANAGE_DEV_DSP
#ifdef VDEV_SUPPORT
 oss_combine_write_lists ();
#endif
#endif

#ifdef APPLIST_SUPPORT
 {
  char *appname;
  appname = GET_PROCESS_NAME (file);
  if (open_flags & OF_DEVAUDIO)
   appname = "Devaudio_Support";

  if ((dev = app_lookup (mode, appname, &open_flags)) >= 0)
   if (audio_devfiles[dev]->enabled && !audio_devfiles[dev]->unloaded)
	if ((ret =
	   oss_audio_open_devfile (dev, dev_type, file, 0, open_flags,
				   newdev)) >= 0)
	 {
	  dev = ret;
	  DDB (cmn_err
		 (CE_CONT, "Using dsp%d configured for this application\n",
		 dev));
	  goto done;
	 }
 }
#endif
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "\n"));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "Out devs: "));
 for (i = 0; i < dspoutlist.ndevs; i++)
  DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dspoutlist.devices[i]));
 for (i = 0; i < dspoutlist2.ndevs; i++)
  DDB (cmn_err (CE_CONT, "(%d) ", dspoutlist2.devices[i]));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "\n"));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "In devs: "));
 for (i = 0; i < dspinlist.ndevs; i++)
  DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dspinlist.devices[i]));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "\n"));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "In/out devs: "));
 for (i = 0; i < dspinoutlist.ndevs; i++)
  DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dspinoutlist.devices[i]));
 DDB (cmn_err (CE_CONT, "\n"));

 switch (mode & (OPEN_READ | OPEN_WRITE))
  {
  case OPEN_WRITE:
   DDB (cmn_err (CE_CONT, "Selecting output device: "));

   for (i = 0; i < dspoutlist.ndevs; i++)
	{
	 dev = dspoutlist.devices[i];
	 if (!audio_devfiles[dev]->enabled || audio_devfiles[dev]->unloaded)
	  {
	   dev = -1;
	   continue;
	  }

	 DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dev));
	 if ((ret =
	    oss_audio_open_devfile (dev, dev_type, file, 0, open_flags,
				    newdev)) >= 0)
	  {
	   dev = ret;
	   DDB (cmn_err (CE_CONT, "->%d ", dev));
	   break;
	  }
	 dev = -1;
	}
   break;

  case OPEN_READ:
   DDB (cmn_err (CE_CONT, "Selecting input device: "));
   for (i = 0; i < dspinlist.ndevs; i++)
	{
	 dev = dspinlist.devices[i];
	 if (!audio_devfiles[dev]->enabled || audio_devfiles[dev]->unloaded)
	  {
	   dev = -1;
	   continue;
	  }
	 DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dev));
	 if ((ret =
	    oss_audio_open_devfile (dev, dev_type, file, 0, open_flags,
				    newdev)) >= 0)
	  {
	   dev = ret;
	   DDB (cmn_err (CE_CONT, "->%d ", dev));
	   break;
	  }

	 dev = -1;
	}
   break;

  case OPEN_WRITE | OPEN_READ:
   DDB (cmn_err (CE_CONT, "Selecting input/output device: "));
   for (i = 0; i < dspinoutlist.ndevs; i++)
	{
	 dev = dspinoutlist.devices[i];
	 if (!audio_devfiles[dev]->enabled || audio_devfiles[dev]->unloaded)
	  {
	   dev = -1;
	   continue;
	  }
	 DDB (cmn_err (CE_CONT, "%d ", dev));
	 if ((ret =
	    oss_audio_open_devfile (dev, dev_type, file, 0, open_flags,
				    newdev)) >= 0)
	  {
	   dev = ret;
	   DDB (cmn_err (CE_CONT, "->%d ", dev));
	   break;
	  }
	 dev = -1;
	}
   break;
  }

 DDB (cmn_err (CE_CONT, " - got vdsp -> %d\n", dev));
 if (dev == -1)
  return OSS_EBUSY;

done:
/*
 * Try to find which minor number matches this /dev/dsp# device. Note that the actual
 * device type doesn't matter after this point so we can use OSS_DEV_DSP.
 */
 if ((d = oss_find_minor (OSS_DEV_DSP_ENGINE, dev)) < 0)
  {
   oss_audio_release (dev, file);
   return d;
  }

 *newdev = d;
 return dev;
}
#endif
#endif

static int
audio_init_device (int dev)
{
 adev_p adev;

 sync_seed = GET_JIFFIES ();
 adev = audio_engines[dev];

 MUTEX_INIT (adev->master_osdev, adev->mutex, MH_FRAMEW);

 if (audio_engines[dev]->dmap_out == NULL
   || audio_engines[dev]->dmap_in == NULL)
  {
   dmap_p dmap;

   dmap = AUDIO_MALLOC (adev->osdev, sizeof (dmap_t));
   if (dmap == NULL)
	{
	 cmn_err (CE_WARN, "Failed to allocate dmap, dev=%d\n", dev);
	 return OSS_ENOMEM;
	}

   memset ((char *) dmap, 0, sizeof (dmap_t));

   if (!(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT) && adev->out_wq == NULL)
	{
	 if ((adev->out_wq =
	    oss_create_wait_queue (adev->osdev, "audio_out")) == NULL)
	  {
	   cmn_err (CE_WARN, "Cannot create audio output wait queue\n");
	   return OSS_ENOMEM;
	  }
	}

   if (!(adev->flags & ADEV_NOINPUT) && adev->in_wq == NULL)
	{
	 if ((adev->in_wq =
	    oss_create_wait_queue (adev->osdev, "audio_in")) == NULL)
	  {
	   cmn_err (CE_WARN, "Cannot create audio input wait queue\n");
	   return OSS_ENOMEM;
	  }
	}

   memset ((char *) dmap, 0, sizeof (dmap_t));
   dmap->osdev = adev->osdev;
   dmap->adev = adev;
   dmap->master_osdev = adev->master_osdev;
   MUTEX_INIT (dmap->master_osdev, dmap->mutex, MH_FRAMEW + 1);
   adev->dmap_out = adev->dmap_in = dmap;

   if (adev->flags & ADEV_DUPLEX)
	{

	 dmap = AUDIO_MALLOC (adev->osdev, sizeof (dmap_t));
	 if (dmap == NULL)
	  {
	   cmn_err (CE_WARN, "Failed to allocate dmap, dev=%d\n", dev);
	   return OSS_ENOMEM;
	  }

	 memset ((char *) dmap, 0, sizeof (dmap_t));
	 dmap->osdev = adev->osdev;
	 dmap->adev = adev;
	 dmap->master_osdev = adev->master_osdev;
	 MUTEX_INIT (dmap->master_osdev, dmap->mutex, MH_FRAMEW + 1);
	 adev->dmap_in = dmap;
	}
  }

 return 0;
}

void
audio_uninit_device (int dev)
{
 adev_p adev;
 /* oss_native_word flags; */

 adev = audio_engines[dev];

 if (adev->unloaded)
  return;

 if (adev->dmap_out != NULL && adev->dmap_out->dmabuf != NULL)
  {
   if (adev->d->adrv_free_buffer != NULL)
	{
	 adev->d->adrv_free_buffer (dev, adev->dmap_out, OPEN_WRITE);
	}
   else
	default_free_buffer (dev, adev->dmap_out, OPEN_WRITE);
   adev->dmap_out->dmabuf = NULL;
  }

 if (adev->dmap_in != NULL
   && (adev->dmap_in != adev->dmap_out && adev->dmap_in->dmabuf != NULL))
  {
   if (adev->d->adrv_free_buffer != NULL)
	{
	 adev->d->adrv_free_buffer (dev, adev->dmap_in, OPEN_READ);
	}
   else
	default_free_buffer (dev, adev->dmap_in, OPEN_READ);
   adev->dmap_in->dmabuf = NULL;
  }

 if (adev->in_wq != NULL)
  {
   oss_remove_wait_queue (adev->in_wq);
   adev->in_wq = NULL;
  }
 if (adev->out_wq != NULL)
  {
   oss_remove_wait_queue (adev->out_wq);
   adev->out_wq = NULL;
  }

#ifdef CONFIG_OSS_VMIX
 if (adev->vmix_mixer != NULL)
   {
	   adev->vmix_mixer = NULL;
   }
#endif

 MUTEX_CLEANUP (adev->mutex);

 if (adev->dmap_out != NULL)
  MUTEX_CLEANUP (adev->dmap_out->mutex);

 if (adev->flags & ADEV_DUPLEX && adev->dmap_in != NULL
   && adev->dmap_out != adev->dmap_in)
  {
   MUTEX_CLEANUP (adev->dmap_in->mutex);
  }
 adev->unloaded = 1;
}

void
oss_audio_init (oss_device_t *osdev)
{
	MUTEX_INIT (osdev, audio_global_mutex, MH_DRV);
}

void
oss_audio_uninit (void)
{
/*
 * Release all memory/resources allocated by the audio core.
 */
 oss_memblk_unalloc(&audio_global_memblk);

 MUTEX_CLEANUP (audio_global_mutex);
}

void
oss_audio_inc_byte_counter (dmap_t * dmap, int increment)
{
 oss_uint64_t p1, p2;
 oss_native_word flags;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
 p1 = dmap->byte_counter / dmap->fragment_size;
 dmap->byte_counter += increment;
 p2 = dmap->byte_counter / dmap->fragment_size;

 dmap->interrupt_count += (int) (p2 - p1);
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
}

static void
do_inputintr (int dev, int intr_flags)
{
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 int cptr;
 oss_native_word flags;

 adev = audio_engines[dev];
 dmap = adev->dmap_in;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);

 if (!(intr_flags & AINTR_NO_POINTER_UPDATES))
  {
   dmap->byte_counter += dmap->fragment_size;
   dmap->interrupt_count++;
  }

 while (dmap->byte_counter > dmap->user_counter &&
	 (int) (dmap->byte_counter - dmap->user_counter) > dmap->bytes_in_use)
  {
   dmap->user_counter += dmap->fragment_size;
   dmap->rec_overruns++;
  }
 dmap->fragment_counter = (dmap->fragment_counter + 1) % dmap->nfrags;

 if (dmap->dmabuf_dma_handle != NULL) /* Some drivers don't use DMA */
   OSS_DMA_SYNC(dmap->dmabuf_dma_handle, 0, dmap->bytes_in_use, OSS_DMA_SYNC_INBOUND);

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_do_timing ("Wake up (in)");
#endif
 oss_wakeup (adev->in_wq, &dmap->mutex, &flags, POLLIN | POLLRDNORM);

 if (adev->flags & ADEV_AUTOMODE)
  {
   goto finish;
  }

 cptr = dmap_get_qtail (dmap) * dmap->fragment_size;
 if (adev->d->adrv_start_input != NULL)
  adev->d->adrv_start_input (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys + cptr,
			    dmap->fragment_size, dmap->fragment_size, 1);
finish:
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 if (dmap->audio_callback != NULL)
  dmap->audio_callback (adev->engine_num, dmap->callback_parm);
}

static void
audio_inputintr (int dev, int intr_flags)
{
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 int n;
 oss_uint64_t pos;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return;

 adev = audio_engines[dev];
 dmap = adev->dmap_in;

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT)
  {
   return;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  {
   return;
  }
#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("Inputintr(%d)", dev);
#endif

 if (adev->d->adrv_get_input_pointer == NULL
   || (intr_flags & AINTR_NO_POINTER_UPDATES))
  {
   do_inputintr (dev, intr_flags);
   return;
  }

 pos =
  adev->d->adrv_get_input_pointer (adev->engine_num, dmap,
				   PCM_ENABLE_INPUT) / dmap->fragment_size;
 n = 0;

 while (dmap_get_qtail (dmap) != pos && n++ < dmap->nfrags)
  {
   do_inputintr (dev, intr_flags);
  }
}

static void
finish_output_interrupt (adev_p adev, dmap_p dmap)
{
 if (dmap->dmabuf_dma_handle != NULL) /* Some drivers don't use DMA */
   OSS_DMA_SYNC(dmap->dmabuf_dma_handle, 0, dmap->bytes_in_use, OSS_DMA_SYNC_OUTBOUND);

#ifdef CONFIG_OSSD
 ossd_event (adev->engine_num, OSSD_EV_UPDATE_OUTPUT);
#endif
 if (dmap->audio_callback != NULL)
  {
   dmap->audio_callback (adev->engine_num, dmap->callback_parm);
  }
}

static void
do_outputintr (int dev, int intr_flags)
{
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 int cptr;
 oss_native_word flags;

 adev = audio_engines[dev];
 dmap = adev->dmap_out;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);

 if (dmap->dmabuf == NULL)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   cmn_err (CE_WARN, "Output interrupt when no buffer is allocated\n");
   return;
  }

 if (!(intr_flags & AINTR_NO_POINTER_UPDATES))
  {
   dmap->byte_counter += dmap->fragment_size;
   dmap->interrupt_count++;
  }

 dmap->fragment_counter = (dmap->fragment_counter + 1) % dmap->nfrags;

 if (dmap->user_counter <= dmap->byte_counter)	/* Underrun */
  {
   if (!(dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED))
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_timing_printf ("adev %d: Play underrun A", dev);
	 oss_timing_printf (" User=%lld", dmap->user_counter);
	 oss_timing_printf (" Dev=%lld", dmap->byte_counter);
	 oss_timing_printf (" Tmp=%d", dmap->tmpbuf_ptr);
#endif
	 dmap->play_underruns++;

	 if (!dmap->underrun_flag)
	  {
#ifdef DO_TIMINGS
	   oss_do_timing ("Clearing the buffer");
#endif
	   memset (dmap->dmabuf, dmap->neutral_byte, dmap->buffsize);
	  }
	 dmap->underrun_flag = 1;
#if 1
	 dmap->user_counter = dmap->byte_counter + dmap->fragment_size;
#endif
	}
  }

 if (audio_space_in_queue (adev, dmap, 0) >= 0 || adev->nonblock)
  {
#ifdef DO_TIMINGS
   oss_do_timing ("Wake up (out)");
#endif
   oss_wakeup (adev->out_wq, &dmap->mutex, &flags, POLLOUT | POLLWRNORM);
  }

 if (adev->flags & ADEV_AUTOMODE)
  {
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
   finish_output_interrupt (adev, dmap);
   return;
  }

 cptr = dmap_get_qhead (dmap) * dmap->fragment_size;
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);
 if (adev->d->adrv_output_block != NULL)
  {
   adev->d->adrv_output_block (adev->engine_num, dmap->dmabuf_phys + cptr,
				 dmap->fragment_size, dmap->fragment_size,
				 1);
  }
 finish_output_interrupt (adev, dmap);
}

static void
audio_outputintr (int dev, int intr_flags)
{
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 int n;
 oss_uint64_t pos;

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return;

 adev = audio_engines[dev];
 dmap = adev->dmap_out;

 if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_OUTPUT)
  {
   return;
  }

 if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
  {
   return;
  }

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("Outputintr(%d)", dev);
#endif
 UP_STATUS (STS_INTR);

 if (adev->d->adrv_get_output_pointer == NULL
   || (intr_flags & AINTR_NO_POINTER_UPDATES))
  {
   UP_STATUS (STS_DOINTR);
   do_outputintr (dev, intr_flags);
   DOWN_STATUS (STS_DOINTR | STS_INTR);
   return;
  }

 pos = get_output_pointer (adev, dmap, 0) / dmap->fragment_size;
 n = 0;

 while (dmap_get_qhead (dmap) != pos && n++ < dmap->nfrags)
  {
   UP_STATUS (STS_DOINTR);
   do_outputintr (dev, intr_flags);
   DOWN_STATUS (STS_DOINTR);
  }
 DOWN_STATUS (STS_INTR);
}

void
oss_audio_reset (int dev)
{
 adev_p adev;
 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return;
 adev = audio_engines[dev];

 audio_reset_adev (adev);

 if (adev->dmask & DMASK_OUT)
  reset_dmap (adev->dmap_out);
 if (adev->dmask & DMASK_IN)
  reset_dmap (adev->dmap_in);
}

void
oss_audio_start_syncgroup (unsigned int syncgroup)
{
/*
 * This routine is to be called by the /dev/midi driver to start a sync group
 * at the right time.
 */
 oss_native_word flags;

 MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (audio_global_mutex, flags);
 handle_syncstart (syncgroup & SYNC_DEVICE_MASK, syncgroup);
 MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (audio_global_mutex, flags);
}

#ifdef ALLOW_SELECT
/*ARGSUSED*/
static int
chpoll_output (int dev, struct fileinfo *file, oss_poll_event_t * ev)
{
 short events = ev->events;
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 oss_native_word flags;
 audio_buf_info bi;
 int limit;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("--- audio_chpoll_output(%d, %08x) ---", dev, events);
#endif

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;
 adev = audio_engines[dev];

   dmap = adev->dmap_out;
   if (dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
	{
#if 1
   /*
    * It might actually be better to permit pollling in mmapped
    * mode rather than returning an error.
    */
   if (dmap->interrupt_count > 0)
	 ev->revents |= (POLLOUT | POLLWRNORM) & events;
   return 0;
#else
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1014,
				    "select/poll called for an OSS device in mmap mode."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * The select() and poll() system calls are not defined for OSS devices
	  * when the device is in mmap mode.
	  */
	 return OSS_EPERM;
#endif
	}

   if (dmap->dma_mode == PCM_ENABLE_INPUT)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_PLAY,
			    OSSERR (1015,
				    "select/poll called for wrong direction."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc: The application has opened the device in read-only
	  * mode but it tried to use select/poll to check if the device is 
	  * ready for write. This is pointless because that will never
	  * happen.
	  */
	 return 0;
	}

   get_ospace (audio_engines[dev], dmap, (ioctl_arg) & bi);
   limit = bi.fragsize * bi.fragstotal / 4;
   if (dmap->low_water > limit)
	dmap->low_water = limit;
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
   if (bi.bytes < dmap->low_water)
	{			/* No space yet */
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Output not ready yet");
#endif
	 oss_register_poll (adev->out_wq, &dmap->mutex, &flags, ev);
	}
   else
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Reporting output ready");
#endif
	 ev->revents |= (POLLOUT | POLLWRNORM) & events;
	}
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return 0;
}

/*ARGSUSED*/
static int
chpoll_input (int dev, struct fileinfo *file, oss_poll_event_t * ev)
{
 short events = ev->events;
 adev_p adev;
 dmap_p dmap;
 oss_native_word flags;
 audio_buf_info bi;
 int limit;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("--- audio_chpoll_input(%d, %08x) ---", dev, events);
#endif

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;
 adev = audio_engines[dev];

 dmap = adev->dmap_in;
   if (dmap->mapping_flags & DMA_MAP_MAPPED)
	{
#if 1
   /*
    * It might actually be better to permit pollling in mmapped
    * mode rather than returning an error.
    */
   if (dmap->interrupt_count > 0)
	 ev->revents |= (POLLOUT | POLLWRNORM) & events;
   return 0;
#else
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1013,
				    "select/poll called for an OSS device in mmap mode."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * The select() and poll() system calls are not defined for OSS devices
	  * when the device is in mmap mode.
	  */
	 return OSS_EIO;
#endif
	}

   if (dmap->dma_mode != PCM_ENABLE_INPUT)
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1016,
				    "select/poll called for wrong direction."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc: The application has opened the device in write-only
	  * mode but it tried to use select/poll to check if the device has any
	  * data available to read. This is pointless because that will never
	  * happen.
	  */
	 return 0;
	}

   if (!(dmap->flags & DMAP_STARTED))
	{
	 oss_audio_set_error (adev->engine_num, E_REC,
			    OSSERR (1017,
				    "select/poll called before recording is started."),
			    0);
	 /*
	  * Errordesc:
	  * The application should start recording (using SNDCTL_DSP_SETTRIGGER)
	  * before calling select/poll to wait for recorded data. If recording is
	  * not active then recorded data will never arrive and the application
	  * will just sit and wait without doing anything.
	  */
	}

   get_ispace (audio_engines[dev], dmap, (ioctl_arg) & bi);
   limit = bi.fragsize * bi.fragstotal / 4;
   if (dmap->low_water > limit)
	dmap->low_water = limit;
   MUTEX_ENTER_IRQDISABLE (dmap->mutex, flags);
   if (bi.bytes < dmap->low_water)
	{			/* No space yet */
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_timing_printf ("Input not ready yet (%d/%d)\n", bi.bytes,
		  dmap->low_water);
#endif
	 oss_register_poll (adev->in_wq, &dmap->mutex, &flags, ev);
	}
   else
	{
#ifdef DO_TIMINGS
	 oss_do_timing ("Reporting input ready");
#endif
	 ev->revents |= (POLLIN | POLLRDNORM) & events;
	}
   MUTEX_EXIT_IRQRESTORE (dmap->mutex, flags);

 return 0;
}

/*ARGSUSED*/
int
oss_audio_chpoll (int dev, struct fileinfo *file, oss_poll_event_t * ev)
{
 short events = ev->events;
 adev_p adev;

#ifdef DO_TIMINGS
 oss_timing_printf ("--- audio_chpoll(%d, %08x) ---", dev, events);
#endif

 if (dev < 0 || dev >= num_audio_engines)
  return OSS_ENXIO;
 adev = audio_engines[dev];

 if ((events & (POLLOUT | POLLWRNORM)) && (adev->open_mode & OPEN_WRITE))
  {
	  int err;

	  if ((err=chpoll_output (dev, file, ev))<0)
	    return err;
  }

 if ((events & (POLLIN | POLLRDNORM)) && (adev->open_mode & OPEN_READ))
  {
	  int err;

	  if ((err=chpoll_input (dev, file, ev))<0)
	    return err;
  }

 return 0;
}
#endif

/*ARGSUSED*/
static void
dummy_inputintr (int dev, int intr_flags)
{
 /* Dummy input interrupt handler */
}

/*ARGSUSED*/
static void
dummy_outputintr (int dev, int x)
{
 /* Dummy output interrupt handler */
}

static oss_cdev_drv_t audio_cdev_drv = {
#ifdef VDEV_SUPPORT
 oss_audio_open_devfile,
#else
 oss_audio_open_engine,
#endif
 oss_audio_release,
 oss_audio_read,
 oss_audio_write,
 oss_audio_ioctl,
#ifdef ALLOW_SELECT
 oss_audio_chpoll
#else
 NULL
#endif
};

#ifdef MANAGE_DEV_DSP
#ifdef VDEV_SUPPORT
static oss_cdev_drv_t vdsp_cdev_drv = {
 oss_open_vdsp,
 oss_audio_release,
 oss_audio_read,
 oss_audio_write,
 oss_audio_ioctl,
#ifdef ALLOW_SELECT
 oss_audio_chpoll
#else
 NULL
#endif
};
#endif
#endif

static oss_cdev_drv_t audio_engine_cdev_drv = {
 oss_audio_open_engine,
 oss_audio_release,
 oss_audio_read,
 oss_audio_write,
 oss_audio_ioctl,
#ifdef ALLOW_SELECT
 oss_audio_chpoll
#else
 NULL
#endif
};

void
oss_audio_register_client (oss_audio_startup_func func, void *devc,
			  oss_device_t * osdev)
{
/*
 * Register a callback for a driver that wants to be initialized after a new audio device
 * is installed.
 */

 if (num_audio_startups >= MAX_STARTUPS)
  return;

 audio_startups[num_audio_startups].func = func;
 audio_startups[num_audio_startups].devc = devc;
 audio_startups[num_audio_startups].osdev = osdev;
 num_audio_startups++;
}

void
oss_add_audio_devlist (int list_id, int devfile)
{
#if 0
/*
 * Device list support is not in use at this moment
 */
 oss_devlist_t *list;
 int i;

 switch (list_id)
  {
  case OPEN_READ:
   list = &dspinlist;
   break;

  case OPEN_WRITE:
   list = &dspoutlist;
   break;

  case OPEN_READ | OPEN_WRITE:
   list = &dspinoutlist;
   break;

  default:
   cmn_err (CE_CONT, "Bad device list ID %d\n", list_id);
   return;
  }

 for (i = 0; i < list->ndevs; i++)
  if (list->devices[i] == devfile)	/* Already there */
   return;

 /*
  * Add the device to the list
  */
 list->devices[list->ndevs++] = devfile;
#endif
}

#if 0
static void
add_to_devlists (adev_p adev)
{
/*
 * Add the device to the default input, output and/or input/output lists
 * for /dev/dsp.
 */

 if (!(adev->flags & ADEV_SPECIAL))
  {
   if (!(adev->flags & ADEV_NOOUTPUT))
	{			/* Output capable */

	 if (adev->flags & ADEV_VIRTUAL)
	  {
	   int n = dspoutlist.ndevs++;

	   if (adev->flags & ADEV_DEFAULT)
		{
		 int i;

		 for (i = n; i > 0; i--)
		  dspoutlist.devices[i] = dspoutlist.devices[i - 1];
		 dspoutlist.devices[0] = adev->audio_devfile;
		}
	   else
		dspoutlist.devices[n] = adev->audio_devfile;
	  }
	 else
	  {
	   /* Put non-virtual devices to a secondary list */
	   int n = dspoutlist2.ndevs++;
	   dspoutlist2.devices[n] = adev->audio_devfile;
	  }

	}

   if (!(adev->flags & (ADEV_NOINPUT)))
	{			/* Input capable */

	 int n = dspinlist.ndevs++;

	 if (adev->flags & ADEV_DEFAULT)
	  {
	   int i;

	   for (i = n; i > 0; i--)
		dspinlist.devices[i] = dspinlist.devices[i - 1];
	   dspinlist.devices[0] = adev->audio_devfile;
	  }
	 else
	  dspinlist.devices[n] = adev->audio_devfile;
	}

   if (!(adev->flags & (ADEV_NOINPUT | ADEV_NOOUTPUT))
	 || (adev->flags & ADEV_DUPLEX))
	{			/* Input/output capable */

	 int n = dspinoutlist.ndevs++;

	 if (adev->flags & ADEV_DEFAULT)
	  {
	   int i;

	   for (i = n; i > 0; i--)
		dspinoutlist.devices[i] = dspinoutlist.devices[i - 1];
	   dspinoutlist.devices[0] = adev->audio_devfile;
	  }
	 else
	  dspinoutlist.devices[n] = adev->audio_devfile;
	}
  }
}
#endif

static int
resize_array(oss_device_t *osdev, adev_t ***arr, int *size, int increment)
{
	adev_t **old=*arr, **new = *arr;
	int old_size = *size;
	int new_size = *size;
		
	if (new_size >= HARD_MAX_AUDIO_DEVFILES) /* Too many device files */
	  return 0;

	new_size += increment;
	if (new_size > HARD_MAX_AUDIO_DEVFILES)
      new_size = HARD_MAX_AUDIO_DEVFILES;

	if ((new=AUDIO_MALLOC(osdev, new_size * sizeof (adev_t *)))==NULL)
	  return 0;

	memset(new, 0, new_size * sizeof(adev_t *));
	if (old != NULL)
	  memcpy(new, old, old_size * sizeof(adev_t *));

	*size = new_size;
	*arr = new;

	if (old != NULL)
	  AUDIO_FREE(osdev, old);

	return 1;
}

int
oss_install_audiodev_with_devname (int vers,
		   oss_device_t * osdev,
		   oss_device_t * master_osdev,
		   char *name,
		   const audiodrv_t * driver,
		   int driver_size,
		   int flags,
		   unsigned int format_mask, void *devc, int parent,
		   const char * devfile_name)
{
 audiodrv_t *d;
 adev_t *op;
 int i, num = -1, hidden_device = 0;
 int update_devlists = 0;
 int reinsterted_device = 0;
 int chdev_flags = 0;
 int devfile_num = 0;

 if (devc == NULL)
   {
	   cmn_err(CE_WARN, "devc==NULL for %s. Cannot install audio device\n", name);
	   return OSS_EINVAL;
   }

 if (name == NULL)
  cmn_err (CE_CONT, "Name is really NULL\n");
 if (master_osdev == NULL)
  master_osdev = osdev;

#ifdef VDEV_SUPPORT
 if (flags & (ADEV_SHADOW | ADEV_HIDDEN))
  hidden_device = 1;
#else
 flags &= ~ADEV_HIDDEN;
 hidden_device = 0;
#endif

 if (audio_engines == NULL)
  {
   audio_engines = AUDIO_MALLOC (NULL, sizeof (adev_t *) * MAX_AUDIO_ENGINES);
   memset (audio_engines, 0, sizeof (adev_t *) * MAX_AUDIO_ENGINES);
  }

 if (audio_devfiles == NULL)
  {
   audio_devfiles = AUDIO_MALLOC (NULL, sizeof (adev_t *) * MAX_AUDIO_DEVFILES);
   memset (audio_devfiles, 0, sizeof (adev_t *) * MAX_AUDIO_DEVFILES);
  }

 if (vers != OSS_AUDIO_DRIVER_VERSION)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Incompatible audio driver for %s\n", name);
   return OSS_EIO;
  }

 if (driver_size > sizeof (audiodrv_t))
  driver_size = sizeof (audiodrv_t);
/*
 * Try to figure out if this device has earlier been installed. Sometimes it may happen that
 * the low level driver gets unloaded while the osscore module still
 * remains loaded. Try to re-use the same audio device number if possible.
 */

 num = -1;

 for (i = 0; i < num_audio_engines; i++)
  {

   if ((audio_engines[i]->flags & (ADEV_SHADOW|ADEV_HIDDEN)) !=
		   (flags & (ADEV_SHADOW|ADEV_HIDDEN))) /* Different visibility */
	 continue;

   if (audio_engines[i]->unloaded
	 && audio_engines[i]->os_id == oss_get_osid (osdev))
	{
	 /* This audio device was previously connected to the same physical device */

	 num = i;
	 reinsterted_device = 1;
	 DDB (cmn_err
	    (CE_NOTE, "Audio device %d got re-installed again.\n", i));
	 break;
	}
  }

 if (num == -1)
  {

   if (num_audio_engines >= MAX_AUDIO_ENGINES)
	{
		if (!resize_array(osdev, &audio_engines, &oss_max_audio_engines, AUDIO_ENGINE_INCREMENT))
		  {
		  	cmn_err (CE_CONT, "Cannot grow audio_engines[]\n");
			return OSS_EIO;
		  }
	}

   d = AUDIO_MALLOC (osdev, sizeof (audiodrv_t));
   op = AUDIO_MALLOC (osdev, sizeof (adev_t));
   memset ((char *) op, 0, sizeof (adev_t));
   if (driver_size < sizeof (audiodrv_t))
	memset ((char *) d, 0, sizeof (audiodrv_t));
   memcpy ((char *) d, (char *) driver, driver_size);
   num = num_audio_engines;
   audio_engines[num] = op;
   num_audio_engines++;

   update_devlists = 1;

   sprintf (op->handle, "%s-au%02d", osdev->handle,
	    osdev->num_audio_engines + 1);
   op->port_number = osdev->num_audio_engines;
  }
 else
  {
   op = audio_engines[num];
   d = audio_engines[num]->d;
   if (driver_size < sizeof (audiodrv_t))
	memset ((char *) d, 0, sizeof (audiodrv_t));
   memcpy ((char *) d, (char *) driver, driver_size);
   update_devlists = 0;
  }

 if (d == NULL || op == NULL)
  {
   cmn_err (CE_WARN, "Can't allocate driver for %s (adev=%p, d=%p)\n",
	    name, op, d);
   return OSS_ENOSPC;
  }

 if (d->adrv_get_input_pointer == NULL)
  d->adrv_get_input_pointer = d->adrv_get_buffer_pointer;
 if (d->adrv_get_output_pointer == NULL)
  d->adrv_get_output_pointer = d->adrv_get_buffer_pointer;

 op->d = d;
 op->os_id = oss_get_osid (osdev);
 op->enabled = 0;
 op->outputintr = dummy_outputintr;
 op->inputintr = dummy_inputintr;
 op->vmix_mixer = NULL;

 strncpy (op->name, name, sizeof (op->name));
 op->name[sizeof (op->name) - 1] = 0;
 op->caps = 0;

 op->flags = flags;
 op->latency = -1;		/* Unknown */

 op->oformat_mask = format_mask;
 op->iformat_mask = format_mask;
 op->mixer_dev = -1;
 op->min_channels = 1;
 op->max_channels = 2;
 op->min_rate = 8000;
 op->max_rate = 44100;
 op->devc = devc;
 op->parent_dev = parent + 1;
 op->dmap_in = NULL;
 op->dmap_out = NULL;
 memset (op->cmd, 0, sizeof (op->cmd));
 op->pid = -1;
 op->osdev = osdev;
 op->master_osdev = master_osdev;
 op->card_number = osdev->cardnum;
 op->engine_num = op->rate_source = num;
 op->real_dev = num;
 op->redirect_in = -1;
 op->redirect_out = -1;
 op->dmabuf_alloc_flags = 0;
 op->dmabuf_maxaddr = MEMLIMIT_32BITS;

 audio_engines[num] = op;
 op->next_out = NULL;
 op->next_in = NULL;

 op->song_name[0] = 0;
 op->label[0] = 0;
 op->nrates=0;

 if ((flags & ADEV_SHADOW) && num > 0)
  {
   adev_p prev = audio_engines[num - 1];	/* Previous device */

   prev->next_out = op;
   prev->next_in = op;
  }

 if (audio_init_device (num) < 0)
  return OSS_ENOMEM;

/*
 * Create the device node.
 */
#ifndef VDEV_SUPPORT
 flat_device_model = 1;
 hidden_device = 0;
#endif

 if (reinsterted_device)
  {
   /*
    * A hotpluggable device has been reinserted in the system.
    * Update the internal tables and re-create the device file entry.
    * However don't create new audio engine and device file numbers.
    */
   devfile_num = op->audio_devfile;
   chdev_flags |= CHDEV_REPLUG;
  }
 else
  {
   if (!hidden_device)
	{
	 if (num_audio_devfiles >= MAX_AUDIO_DEVFILES)
	   {
		if (!resize_array(osdev, &audio_devfiles, &oss_max_audio_devfiles, AUDIO_DEVFILE_INCREMENT))
		  {
		  	cmn_err (CE_CONT, "Cannot grow audio_devfiles[]\n");
			return num;
		  }
	   }

   	   audio_devfiles[num_audio_devfiles] = op;
	   devfile_num = num_audio_devfiles++;
	}
  }

 if (flat_device_model || !hidden_device)
  {
#ifdef NEW_DEVICE_NAMING
   oss_devnode_t name;
   char tmpl[32];

   if (*devfile_name != 0)
	{
	 /*
	  * A name was suggested by the low level driver
	  */
	 strcpy (tmpl, devfile_name);
	}
   else if (flags & ADEV_NOOUTPUT)
	sprintf (tmpl, "pcmin%d", osdev->num_audiorec++);
   else
	sprintf (tmpl, "pcm%d", osdev->num_audioduplex++);

# ifdef USE_DEVICE_SUBDIRS
   sprintf (name, "oss/%s/%s", osdev->nick, tmpl);
# else
   sprintf (name, "%s_%s", osdev->nick, tmpl);
# endif
#else
   sprintf (name, "dsp%d", num);
#endif

   op->real_dev = devfile_num;
   op->audio_devfile = devfile_num;
   audio_devfiles[devfile_num] = op;
   sprintf (op->devnode, "/dev/%s", name);
   oss_install_chrdev (master_osdev, name, OSS_DEV_DSP, devfile_num,
			 &audio_cdev_drv, chdev_flags);
   osdev->num_audio_engines++;

   op->enabled = 1;
   op->unloaded = 0;

  }
 else
  {
   op->real_dev = -1;
   if (devfile_num > 0 && (flags & ADEV_SHADOW))
	{
	 /* Use the device node of the parent device file */
	 if (audio_devfiles[devfile_num - 1] != NULL)
	  strcpy (op->devnode, audio_devfiles[devfile_num - 1]->devnode);
	 else
	  strcpy (op->devnode, "Unknown");
	 audio_devfiles[devfile_num] = op;
	}
   else
	{
	 strcpy (op->devnode, "HiddenAudioDevice");
	}
   op->enabled = 1;
   op->unloaded = 0;
  }

//#ifdef VDEV_SUPPORT
 oss_install_chrdev (osdev, NULL, OSS_DEV_DSP_ENGINE, num,
		   &audio_engine_cdev_drv, chdev_flags);
//#endif

#if 0
 if (!reinsterted_device && update_devlists && !hidden_device)
  add_to_devlists (op);
#endif

 {
  int i;
  for (i = 0; i < num_audio_engines; i++)
   if (audio_engines[i] == NULL)
	cmn_err (CE_WARN, "Audio engines %d==NULL\n", i);
  for (i = 0; i < num_audio_devfiles; i++)
   if (audio_devfiles[i] == NULL)
	cmn_err (CE_WARN, "Audio devfiles %d==NULL\n", i);
 }

 return num;
}

int
oss_install_audiodev (int vers,
		   oss_device_t * osdev,
		   oss_device_t * master_osdev,
		   char *name,
		   const audiodrv_t * driver,
		   int driver_size,
		   unsigned long long flags,
		   unsigned int format_mask, void *devc, int parent)
{
 return oss_install_audiodev_with_devname (vers,
		   osdev,
		   master_osdev,
		   name,
		   driver,
		   driver_size,
		   flags,
		   format_mask, devc, parent,
		   ""); /* Use default device file naming */
}

void
oss_audio_delayed_attach (void)
{
 int i;

 /*
  * Serve possible other drivers waiting for new friends.
  */
 for (i = 0; i < num_audio_startups; i++)
  {
   if (audio_startups[i].osdev != NULL
	 && audio_startups[i].osdev->available)
	{
	 if (audio_startups[i].func (audio_startups[i].devc))
	  audio_startups[i].osdev = NULL;	/* Inactivate it */
	}
  }
}

/*ARGSUSED*/
void
install_vdsp (oss_device_t * osdev)
{
#ifdef MANAGE_DEV_DSP
/*
 * Install the driver for /dev/dsp (the multiplexer device)
 *
 * NOTE! Not used at this moment because /dev/dsp assignment is managed in user
 * 	 space (by ossdevlinks).
 */
#ifdef VDEV_SUPPORT
 oss_install_chrdev (osdev, "dsp", OSS_DEV_VDSP, 0, &vdsp_cdev_drv,
		   CHDEV_VIRTUAL);
 oss_install_chrdev (osdev, "dsp_in", OSS_DEV_VDSP, 1, &vdsp_cdev_drv,
		   CHDEV_VIRTUAL);
 oss_install_chrdev (osdev, "dsp_out", OSS_DEV_VDSP, 2, &vdsp_cdev_drv,
		   CHDEV_VIRTUAL);
#endif
#endif
}