Source

pypy-postgresql / _pytest / __init__.py

#
__version__ = '2.0.3'