1. Alex Gaynor
  2. pypy-postgresql

Source

pypy-postgresql / .hgsubstate

1
2
3
4
80037 greenlet
80037 lib_pypy/pyrepl
80037 lib_pypy/sqlite3
80037 testrunner