1. Alex Gaynor
  2. pypy-postgresql

Source

pypy-postgresql / pypy / test_all.py

1
2
3
4
5
6
#! /usr/bin/env python

if __name__ == '__main__':
    import tool.autopath
    import py
    py.cmdline.pytest()