1. Alex Gaynor
  2. pypy-postgresql

Source

pypy-postgresql / .hgsub

1
2
3
greenlet = [svn]http://codespeak.net/svn/greenlet/trunk/c
testrunner = [svn]http://codespeak.net/svn/pypy/build/testrunner
lib_pypy/pyrepl = [svn]http://codespeak.net/svn/pyrepl/trunk/pyrepl/pyrepl