HTTPS SSH

Visit the django-uploadify wiki for documentation. http://wiki.github.com/tstone/django-uploadify