1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / PCbuild / python20.wse

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
Document Type: WSE
item: Global
 Version=8.14
 Title=Python 2.2.1 release candidate 2
 Flags=00010100
 Languages=65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Japanese Font Name=MS Gothic
 Japanese Font Size=10
 Start Gradient=0 255 0
 End Gradient=0 128 0
 Windows Flags=00000100000011010010010100001010
 Log Pathname=%MAINDIR%\INSTALL.LOG
 Message Font=MS Sans Serif
 Font Size=8
 Pages Modified=00010000011101000000000100000111
 Extra Pages=00000000000000000000000010110010
 Disk Filename=SETUP
 Patch Flags=0000000000001001
 Patch Threshold=85
 Patch Memory=4000
 EXE Filename=Python-2.2.1c2.exe
 Dialogs Version=8
 Version File=2.2.1c2
 Version Description=Python Programming Language
 Version Copyright=Š2002 Python Software Foundation
 Version Company=PythonLabs at Zope Corporation
 Crystal Format=10111100101100000010001001001001
 Step View=&All
 Variable Name1=_WISE_
 Variable Description1=WISE root directory
 Variable Default1=C:\PROGRAM FILES\WISE INSTALLMASTER 8.1
 Variable Flags1=00001000
 Variable Name2=_TCLMINOR_
 Variable Description2=Tcl/Tk Minor Version (e.g. the "3" in "8.3.1")
 Variable Default2=3
 Variable Flags2=00001000
 Variable Name3=_DOC_
 Variable Description3=The unpacked HTML doc directory.
 Variable Default3=..\html
 Variable Flags3=00001001
 Variable Name4=_SYS_
 Variable Description4=System directory (where to find MSVCRT.DLL)
 Variable Default4=C:\Windows\System
 Variable Values4=C:\Windows\System
 Variable Values4=C:\WINNT\System32
 Variable Flags4=00000010
 Variable Name5=_PYMAJOR_
 Variable Description5=Python major version number; the 2 in 2.3.
 Variable Default5=2
 Variable Flags5=00001000
 Variable Name6=_PYMINOR_
 Variable Description6=Python minor version number; the 3 in 2.3
 Variable Default6=2
 Variable Flags6=00001000
 Variable Name7=_DOADMIN_
 Variable Description7=The initial value for %DOADMIN%.
 Variable Description7=When 0, we never try to write under HKLM,
 Variable Description7=and install the Python + MS runtime DLLs in
 Variable Description7=the Python directory instead of the system dir.
 Variable Default7=1
 Variable Values7=1
 Variable Values7=0
 Variable Flags7=00001010
end
item: Set Variable
 Variable=PYVER_STRING
 Value=2.2.1c2
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=When the version number changes, set the compiler
end
item: Remark
 Text=vrbls _PYMAJOR_ and _PYMINOR_.
end
item: Remark
 Text=Nothing in the script below should need fiddling then.
end
item: Remark
 Text=Other things that need fiddling:
end
item: Remark
 Text=  PYVER_STRING above.
end
item: Remark
 Text=  The "Title:" in the upper left corner of the GUI.
end
item: Remark
 Text=  Build Settings and Version Resource on step 6 (Finish) of the Installation Expert
end
item: Remark
 Text=    Be sure to select Steps->All or you may not see these!
end
item: Remark
end
item: Set Variable
 Variable=APPTITLE
 Value=Python %PYVER_STRING%
end
item: Remark
 Text=PY_VERSION should be major.minor only; used to create the registry key; must match MS_DLL_ID in python_nt.rc
end
item: Set Variable
 Variable=PY_VERSION
 Value=%_PYMAJOR_%.%_PYMINOR_%
end
item: Remark
 Text=GROUP is the Start menu group name; user can override.
end
item: Set Variable
 Variable=GROUP
 Value=Python %PY_VERSION%
 Flags=10000000
end
item: Remark
 Text=MAINDIR is the app directory; user can override.
end
item: Set Variable
 Variable=MAINDIR
 Value=Python%_PYMAJOR_%%_PYMINOR_%
end
item: Remark
end
item: Set Variable
 Variable=DOADMIN
 Value=%_DOADMIN_%
end
item: Remark
 Text=Give non-admin users a chance to abort.
end
item: Check Configuration
 Flags=10011111
end
item: Set Variable
 Variable=DOADMIN
 Value=0
end
item: Display Message
 Title=Doing non-admin install
 Text=The current login does not have Administrator Privileges on this machine. Python will install its registry information into the per-user area only for the current login, instead of into the per-machine area for every account on this machine. Some advanced uses of Python may not work as a result (for example, running a Python script as a service).
 Text=
 Text=If this is not what you want, please click Cancel to abort this installation, log on as an Administrator, and start the installation again.
 Flags=00001000
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=BEGIN WIZARD STUFF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end
item: Remark
 Text=Note from Tim: the "stop" on the next line is actually "pause".
end
item: Open/Close INSTALL.LOG
 Flags=00000001
end
item: Remark
 Text=If the destination system does not have a writable Windows\System directory, system files will be written to the Windows\ directory
end
item: Check if File/Dir Exists
 Pathname=%SYS%
 Flags=10000100
end
item: Set Variable
 Variable=SYS
 Value=%WIN%
end
item: End Block
end
item: Check Configuration
 Flags=10111011
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=COMMON
 Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 Default=C:\Program Files\Common Files
 Value Name=CommonFilesDir
 Flags=00000100
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=PROGRAM_FILES
 Key=SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 Default=C:\Program Files
 Value Name=ProgramFilesDir
 Flags=00000100
end
item: Set Variable
 Variable=EXPLORER
 Value=1
end
item: End Block
end
item: Remark
 Text=Note from Tim: doesn't seem to be a way to get the true boot drive, the Wizard hardcodes "C".
end
item: Set Variable
 Variable=MAINDIR
 Value=C:\%MAINDIR%
 Flags=00001100
end
item: Remark
 Text=BACKUP is the variable that holds the path that all backup files will be copied to when overwritten
end
item: Set Variable
 Variable=BACKUP
 Value=%MAINDIR%\BACKUP
 Flags=10000000
end
item: Remark
 Text=DOBACKUP determines if a backup will be performed. The possible values are A (do backup) or B (do not do backup)
end
item: Set Variable
 Variable=DOBACKUP
 Value=A
end
item: Remark
 Text=BRANDING determines if the installation will be branded with a name and company. By default, this is written to the INST directory (installation media).
end
item: Set Variable
 Variable=BRANDING
 Value=0
end
item: If/While Statement
 Variable=BRANDING
 Value=1
end
item: Read INI Value
 Variable=NAME
 Pathname=%INST%\CUSTDATA.INI
 Section=Registration
 Item=Name
end
item: Read INI Value
 Variable=COMPANY
 Pathname=%INST%\CUSTDATA.INI
 Section=Registration
 Item=Company
end
item: If/While Statement
 Variable=NAME
end
item: Set Variable
 Variable=DOBRAND
 Value=1
end
item: Get System Information
 Variable=NAME
 Flags=00000110
end
item: Get System Information
 Variable=COMPANY
 Flags=00000111
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
 Text=END WIZARD STUFF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Set vrbls for the "Advanced Options" subdialog of Components.
end
item: Set Variable
 Variable=SELECT_ADMIN
 Value=A
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=0
end
item: Set Variable
 Variable=SELECT_ADMIN
 Value=B
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=TASKS values:
end
item: Remark
 Text=A: Register file extensions
end
item: Remark
 Text=B: Create Start Menu shortcuts
end
item: Set Variable
 Variable=TASKS
 Value=AB
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=COMPONENTS values:
end
item: Remark
 Text=A: interpreter and libraries
end
item: Remark
 Text=B: Tcl/Tk
end
item: Remark
 Text=C: docs
end
item: Remark
 Text=D: tools
end
item: Remark
 Text=E: test suite
end
item: Set Variable
 Variable=COMPONENTS
 Value=ABCDE
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=March thru the user GUI.
end
item: Wizard Block
 Direction Variable=DIRECTION
 Display Variable=DISPLAY
 Bitmap Pathname=.\installer.bmp
 X Position=9
 Y Position=10
 Filler Color=11173759
 Dialog=Select Destination Directory
 Dialog=Backup Replaced Files
 Dialog=Select Components
 Dialog=Select Program Manager Group
 Variable=
 Variable=
 Variable=
 Variable=TASKS
 Value=
 Value=
 Value=
 Value=B
 Compare=0
 Compare=0
 Compare=0
 Compare=3
 Flags=00000011
end
item: If/While Statement
 Variable=DISPLAY
 Value=Start Installation
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=Install directory: %MAINDIR%%CRLF%
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=SELECT_ADMIN
 Value=A
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Doing admin install.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: Else Statement
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Doing non-admin install.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=DOBACKUP
 Value=A
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Make backups, into %BACKUP%%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: Else Statement
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Don't make backups.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Components:%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=  Python interpreter and libraries%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=  Tcl/Tk (Tkinter, IDLE, pydoc)%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=C
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=  Python documentation%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=D
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=  Tool and utility scripts%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=E
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=  Python test suite%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=TASKS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Register file extensions.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: Else Statement
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Don't register file extensions.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=TASKS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%Start Menu group: %GROUP%%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: Else Statement
end
item: Set Variable
 Variable=SUMMARY
 Value=%CRLF%No Start Menu shortcuts.%CRLF%
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Select Destination Directory
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Installation de %APPTITLE%
  Title German=Installation von %APPTITLE%
  Title Spanish=Instalación de %APPTITLE%
  Title Italian=Installazione di %APPTITLE%
  Width=339
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 253
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Next >
   Text French=&Suite >
   Text German=&Weiter >
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
  end
  item: Push Button
   Rectangle=264 234 320 253
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=&Cancel
   Text French=&Annuler
   Text German=&Abbrechen
   Text Spanish=&Cancelar
   Text Italian=&Annulla
  end
  item: Static
   Rectangle=10 225 320 226
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=108 11 323 33
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Select Destination Directory
   Text French=Sélectionner le répertoire de destination
   Text German=Zielverzeichnis wählen
   Text Spanish=Seleccione el directorio de destino
   Text Italian=Selezionare Directory di destinazione
  end
  item: Listbox
   Rectangle=108 58 321 219
   Variable=MAINDIR
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000100000010000000101000001
   Flags=0000110000001010
   Text=%MAINDIR%
   Text=
  end
  item: Static
   Rectangle=108 40 313 58
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Please select a directory for the %APPTITLE% files.
  end
 end
 item: Dialog
  Title=Select Destination Directory
  Title French=Sélectionner le répertoire de destination
  Title German=Zielverzeichnis wählen
  Title Spanish=Seleccione el directorio de destino
  Title Italian=Selezionare Directory di destinazione
  Width=276
  Height=216
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Listbox
   Rectangle=6 6 204 186
   Variable=MAINDIR
   Create Flags=01010000100000010000000101000000
   Flags=0000110000100010
   Text=%MAINDIR%
   Text French=%MAINDIR%
   Text German=%MAINDIR%
   Text Spanish=%MAINDIR%
   Text Italian=%MAINDIR%
  end
  item: Push Button
   Rectangle=209 8 265 26
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=OK
   Text French=OK
   Text German=OK
   Text Spanish=Aceptar
   Text Italian=OK
  end
  item: Push Button
   Rectangle=209 31 265 50
   Variable=MAINDIR
   Value=%MAINDIR_SAVE%
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Text=Cancel
   Text French=Annuler
   Text German=Abbrechen
   Text Spanish=Cancelar
   Text Italian=Annulla
  end
 end
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Backup Replaced Files
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Fichiers de Sauvegarde Remplacés
  Title German=Sicherungskopie von ersetzten Dateien erstellen
  Title Portuguese=Ficheiros substituídos de segurança
  Title Spanish=Copias de seguridad de los archivos reemplazados
  Title Italian=Backup file sostituiti
  Title Danish=Sikkerhedskopiering af erstattede filer
  Title Dutch=Vervangen bestanden kopiëren
  Title Norwegian=Sikkerhetskopiere erstattede filer
  Title Swedish=Säkerhetskopiera utbytta filer
  Width=350
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 251
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Next >
   Text French=&Suivant>
   Text German=&Weiter>
   Text Portuguese=&Próximo>
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
   Text Danish=&Nćste>
   Text Dutch=&Volgende>
   Text Norwegian=&Neste>
   Text Swedish=&Nästa >
  end
  item: Push Button
   Rectangle=131 234 188 251
   Variable=DIRECTION
   Value=B
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=< &Back
   Text French=<&Retour
   Text German=<&Zurück
   Text Portuguese=<&Retornar
   Text Spanish=<&Retroceder
   Text Italian=< &Indietro
   Text Danish=<&Tilbage
   Text Dutch=<&Terug
   Text Norwegian=<&Tilbake
   Text Swedish=< &Tillbaka
  end
  item: Push Button
   Rectangle=278 234 330 251
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=Cancel
   Text French=Annuler
   Text German=Abbrechen
   Text Portuguese=Cancelar
   Text Spanish=Cancelar
   Text Italian=Annulla
   Text Danish=Annuller
   Text Dutch=Annuleren
   Text Norwegian=Avbryt
   Text Swedish=Avbryt
  end
  item: Static
   Rectangle=11 221 329 223
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=108 46 320 98
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=This installation program can create backup copies of all files replaced during the installation. These files will be used when the software is uninstalled and a rollback is requested. If backup copies are not created, you will only be able to uninstall the software and not roll the system back to a previous state.
   Text=
   Text=Do you want to create backups of replaced files?
   Text French=Le programme d'installation peut créer des copies de sauvegarde de tous les fichiers remplacés pendant l'installation. Ces fichiers sont utilisés au cas oů le logiciel est désinstallé et que l'on procčde ŕ la reprise du systčme. Si les copies de sauvegarde ne sont pas créées, on ne pourra que désinstaller le logiciel sans reprendre le systčme ŕ un état précédent. Voulez-vous créer une sauvegarde des fichiers remplacés ?
   Text German=Dieses Installationsprogramm kann Sicherungskopien von allen während der Installation ersetzten Dateien erstellen. Diese Dateien werden zur Rückgängigmachung der Installation und bei Anforderung eines Rollbacks verwendet. Ohne Sicherungskopien ist nur eine Rückgängigmachung der Installation möglich, nicht aber ein Rollback des Systems. Sicherungskopien der ersetzten Dateien erstellen?
   Text Portuguese=Este programa de instalaçăo pode criar cópias de segurança de todos os ficheiros substituídos durante a instalaçăo. Estes ficheiros serăo utilizados quando o programa for desinstalado e for requisitada uma retomada. Se as cópias de segurança năo forem criadas, só poderá desinstalar o programa e năo pode retomar um estado anterior do sistema. Deseja criar cópias de segurança dos ficheiros substituídos?
   Text Spanish=Este programa de instalación puede crear copias de seguridad de todos los archivos reemplazados durante la instalación. Estos archivos se utilizarán cuando se desinstale el software y se solicite volver al estado anterior. Si no se crean copias de seguridad, únicamente podrá desinstalar el software y no podrá devolver el sistema al estado anterior. żDesea crear archivos de seguridad de los archivos reemplazados?
   Text Italian=Questo programma di installazione puň creare copie di backup di tutti i file sostituiti durante l’installazione. Questi file saranno usati quando il software sarŕ disinstallato e sarŕ richiesto un ritorno allo stato precedente. Se non crei le copie di backup, potrai solo disinstallare il software, ma non potrai riportare il sistema allo stato precedente. Vuoi creare i file di backup dei file sostituiti?
   Text Danish=Dette installationsprogram kan oprette sikkerhedskopier af alle filer, som erstattes under installationen. Disse filer benyttes, nĺr softwaren fjernes, og den tidligere systemkonfiguration genetableres. Hvis der ikke oprettes sikkerhedskopier, kan du kun fjerne den installerede software og ikke genetablere den tidligere systemkonfiguration. Vil du oprette sikkerhedskopier af filer, som erstattes?
   Text Dutch=Dit installatieprogramma kan kopieën maken van alle bestanden die tijdens de installatie worden vervangen. Deze worden dan gebruikt als de software-installatie ongedaan wordt gemaakt en u het systeem wilt laten terugkeren naar de oorspronkelijke staat. Als er geen back-up kopieën worden gemaakt, kunt u de software enkel verwijderen maar het systeem niet in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Wilt u een back-up maken van de vervangen bestanden?
   Text Norwegian=Dette installasjonsprogrammet kan lage sikkerhetskopier av alle filer som blir erstattet under installasjonen. Disse filene vil tas i bruk nĺr programvaren er avinstallert og det er behov for tilbakestilling. Hvis det ikke er laget sikkerhetskopier, kan du kun avinstallere programvaren og ikke stille systemet tilbake til tidligere status. Řnsker du ĺ lage sikkerhetskopier av de filene som blir erstattet nĺ?
   Text Swedish=Installationsprogrammet kan skapa säkerhetskopior av alla filer som byts ut under installationen. Dessa filer kan sedan användas när programvaran avinstalleras och du begär rollback. Om du dĺ inte har nĺgra säkerhetskopior kan du bara avinstallera programvaran, inte ĺterskapa systemet i dess tidigare skick. Vill du göra säkerhetskopior av de ersatta filerna?
  end
  item: Radio Button
   Rectangle=141 106 265 136
   Variable=DOBACKUP
   Create Flags=01010000000000010000000000001001
   Text=&Yes, make backups
   Text=N&o, do not make backups
   Text=
   Text French=&Oui
   Text French=N&on
   Text French=
   Text German=&Ja
   Text German=N&ein
   Text German=
   Text Portuguese=&Sim
   Text Portuguese=Nă&o
   Text Portuguese=
   Text Spanish=&Sí
   Text Spanish=N&o
   Text Spanish=
   Text Italian=&Sě
   Text Italian=N&o
   Text Italian=
   Text Danish=&Ja
   Text Danish=&Nej
   Text Danish=
   Text Dutch=&Ja
   Text Dutch=N&ee
   Text Dutch=
   Text Norwegian=&Ja
   Text Norwegian=&Nei
   Text Norwegian=
   Text Swedish=&Ja
   Text Swedish=N&ej
   Text Swedish=
  end
  item: Static
   Control Name=BACK2
   Rectangle=108 173 320 208
   Action=1
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
   Text=Backup File Destination Directory
   Text French=Répertoire de destination des fichiers de sauvegarde
   Text German=Zielverzeichnis für die Sicherungsdatei
   Text Portuguese=Directório de destino de ficheiro de segurança
   Text Spanish=Directorio de Destino de los Archivos de Seguridad
   Text Italian=Directory di destinazione dei file di backup
   Text Danish=Destinationsbibliotek til sikkerhedskopier
   Text Dutch=Doeldirectory backup-bestand
   Text Norwegian=Mĺlkatalog for sikkerhetskopier
   Text Swedish=Katalog för säkerhetskopierade filer
  end
  item: Push Button
   Control Name=BACK3
   Rectangle=265 185 318 203
   Variable=BACKUP_SAVE
   Value=%BACKUP%
   Destination Dialog=1
   Action=2
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=B&rowse...
   Text French=P&arcourir
   Text German=B&lättern...
   Text Portuguese=P&rocurar
   Text Spanish=V&isualizar...
   Text Italian=Sfoglia...
   Text Danish=&Gennemse...
   Text Dutch=B&laderen...
   Text Norwegian=Bla igjennom
   Text Swedish=&Bläddra
  end
  item: Static
   Control Name=BACK4
   Rectangle=129 188 254 200
   Destination Dialog=2
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=%BACKUP%
   Text French=%BACKUP%
   Text German=%BACKUP%
   Text Portuguese=%BACKUP%
   Text Spanish=%BACKUP%
   Text Italian=%BACKUP%
   Text Danish=%BACKUP%
   Text Dutch=%BACKUP%
   Text Norwegian=%BACKUP%
   Text Swedish=%BACKUP%
  end
  item: Static
   Rectangle=108 11 323 36
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Backup Replaced Files
   Text French=Sélectionner les composants
   Text German=Komponenten auswählen
   Text Spanish=Seleccione componentes
   Text Italian=Selezionare i componenti
  end
  item: If/While Statement
   Variable=DOBACKUP
   Value=B
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=BACK3
   Operation=1
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=BACK4
   Operation=1
  end
  item: Else Statement
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=BACK3
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=BACK4
  end
  item: End Block
  end
 end
 item: Dialog
  Title=Select Destination Directory
  Title French=Choisissez le répertoire de destination
  Title German=Zielverzeichnis wählen
  Title Portuguese=Seleccionar Directório de Destino
  Title Spanish=Seleccione el Directorio de Destino
  Title Italian=Seleziona Directory di destinazione
  Title Danish=Vćlg Destinationsbibliotek
  Title Dutch=Kies Doeldirectory
  Title Norwegian=Velg mĺlkatalog
  Title Swedish=Välj destinationskalatog
  Width=276
  Height=216
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Listbox
   Rectangle=6 3 200 186
   Variable=BACKUP
   Create Flags=01010000100000010000000101000000
   Flags=0000110000100010
   Text=%BACKUP%
   Text=
   Text French=%BACKUP%
   Text French=
   Text German=%BACKUP%
   Text German=
   Text Portuguese=%BACKUP%
   Text Portuguese=
   Text Spanish=%BACKUP%
   Text Spanish=
   Text Italian=%BACKUP%
   Text Italian=
   Text Danish=%BACKUP%
   Text Danish=
   Text Dutch=%BACKUP%
   Text Dutch=
   Text Norwegian=%BACKUP%
   Text Norwegian=
   Text Swedish=%BACKUP%
   Text Swedish=
  end
  item: Push Button
   Rectangle=209 8 265 26
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=OK
   Text French=OK
   Text German=OK
   Text Portuguese=OK
   Text Spanish=ACEPTAR
   Text Italian=OK
   Text Danish=OK
   Text Dutch=OK
   Text Norwegian=OK
   Text Swedish=OK
  end
  item: Push Button
   Rectangle=209 31 265 50
   Variable=BACKUP
   Value=%BACKUP_SAVE%
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Text=Cancel
   Text French=Annuler
   Text German=Abbrechen
   Text Portuguese=Cancelar
   Text Spanish=Cancelar
   Text Italian=Annulla
   Text Danish=Slet
   Text Dutch=Annuleren
   Text Norwegian=Avbryt
   Text Swedish=Avbryt
  end
 end
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Select Components
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Installation de %APPTITLE%
  Title German=Installation von %APPTITLE%
  Title Spanish=Instalación de %APPTITLE%
  Title Italian=Installazione di %APPTITLE%
  Width=339
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 253
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Next >
   Text French=&Suite >
   Text German=&Weiter >
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
  end
  item: Push Button
   Rectangle=131 234 188 253
   Variable=DIRECTION
   Value=B
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=< &Back
   Text French=< &Retour
   Text German=< &Zurück
   Text Spanish=< &Atrás
   Text Italian=< &Indietro
  end
  item: Push Button
   Rectangle=264 234 320 253
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=&Cancel
   Text French=&Annuler
   Text German=&Abbrechen
   Text Spanish=&Cancelar
   Text Italian=&Annulla
  end
  item: Checkbox
   Rectangle=108 66 313 156
   Variable=COMPONENTS
   Create Flags=01010000000000010000000000000011
   Flags=0000000000000110
   Text=Python interpreter and libraries
   Text=Tcl/Tk (Tkinter, IDLE, pydoc)
   Text=Python HTML docs
   Text=Python utility scripts (Tools/)
   Text=Python test suite (Lib/test/)
   Text=
   Text French=Python interpreter, library and IDLE
   Text French=Python HTML docs
   Text French=Python utility scripts (Tools/)
   Text French=Python test suite (Lib/test/)
   Text French=
   Text German=Python interpreter, library and IDLE
   Text German=Python HTML docs
   Text German=Python utility scripts (Tools/)
   Text German=Python test suite (Lib/test/)
   Text German=
   Text Spanish=Python interpreter, library and IDLE
   Text Spanish=Python HTML docs
   Text Spanish=Python utility scripts (Tools/)
   Text Spanish=Python test suite (Lib/test/)
   Text Spanish=
   Text Italian=Python interpreter, library and IDLE
   Text Italian=Python HTML docs
   Text Italian=Python utility scripts (Tools/)
   Text Italian=Python test suite (Lib/test/)
   Text Italian=
  end
  item: Static
   Rectangle=108 45 320 63
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Choose which components to install by checking the boxes below.
   Text French=Choisissez les composants que vous voulez installer en cochant les cases ci-dessous.
   Text German=Wählen Sie die zu installierenden Komponenten, indem Sie in die entsprechenden Kästchen klicken.
   Text Spanish=Elija los componentes que desee instalar marcando los cuadros de abajo.
   Text Italian=Scegliere quali componenti installare selezionando le caselle sottostanti.
  end
  item: Push Button
   Rectangle=188 203 269 220
   Destination Dialog=1
   Action=2
   Enabled Color=00000000000000000000000011111111
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=Advanced Options ...
  end
  item: Static
   Rectangle=10 225 320 226
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=108 10 323 43
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Select Components
   Text French=Sélectionner les composants
   Text German=Komponenten auswählen
   Text Spanish=Seleccione componentes
   Text Italian=Selezionare i componenti
  end
  item: Static
   Rectangle=251 180 311 193
   Variable=COMPONENTS
   Value=MAINDIR
   Create Flags=01010000000000000000000000000010
  end
  item: Static
   Rectangle=251 168 311 179
   Variable=COMPONENTS
   Create Flags=01010000000000000000000000000010
  end
  item: Static
   Rectangle=123 168 234 181
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Disk Space Required:
   Text French=Espace disque requis :
   Text German=Notwendiger Speicherplatz:
   Text Spanish=Espacio requerido en el disco:
   Text Italian=Spazio su disco necessario:
  end
  item: Static
   Rectangle=123 180 234 193
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Disk Space Remaining:
   Text French=Espace disque disponible :
   Text German=Verbleibender Speicherplatz:
   Text Spanish=Espacio en disco disponible:
   Text Italian=Spazio su disco disponibile:
  end
  item: Static
   Rectangle=108 158 320 196
   Action=1
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: If/While Statement
   Variable=DLG_EVENT_TYPE
   Value=VERIFY
  end
  item: Remark
   Text=If they're installing Tcl/Tk, Tools, or the test suite, doesn't make much sense unless they're installing Python too.
  end
  item: If/While Statement
   Variable=COMPONENTS
   Value=BDE
   Flags=00001010
  end
  item: If/While Statement
   Variable=COMPONENTS
   Value=A
   Flags=00000011
  end
  item: Display Message
   Title=Are you sure?
   Text=Installing Tcl/Tk, Tools or the test suite doesn't make much sense unless you install the Python interpreter and libraries too.
   Text=
   Text=Click Yes if that's really what you want.
   Flags=00101101
  end
  item: Remark
   Text=Nothing -- just proceed to the next dialog.
  end
  item: Else Statement
  end
  item: Remark
   Text=Return to the dialog.
  end
  item: Set Variable
   Variable=DLG_EVENT_TYPE
  end
  item: End Block
  end
  item: End Block
  end
  item: End Block
  end
  item: End Block
  end
 end
 item: Dialog
  Title=Advanced Options
  Width=339
  Height=213
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Radio Button
   Control Name=ADMIN2
   Rectangle=11 46 90 76
   Variable=SELECT_ADMIN
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000010000000000001001
   Text=Admin install
   Text=Non-Admin installl
   Text=
  end
  item: Push Button
   Rectangle=188 170 244 189
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=OK
   Text French=&Suite >
   Text German=&Weiter >
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
  end
  item: Static
   Rectangle=5 3 326 83
   Action=1
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Control Name=ADMIN1
   Rectangle=11 11 321 45
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=By default, the install records settings in the per-machine area of the registry (HKLM), and installs the Python and C runtime DLLs to %SYS32%. Choose "Non-Admin install" if you would prefer settings made in the per-user registry (HKCU), and DLLs installed in %MAINDIR%.
  end
  item: Static
   Rectangle=5 90 326 157
   Action=1
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Checkbox
   Rectangle=11 121 243 151
   Variable=TASKS
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000010000000000000011
   Text=Register file extensions (.py, .pyw, .pyc, .pyo)
   Text=Create Start Menu shortcuts
   Text=
  end
  item: Static
   Rectangle=11 103 320 121
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Choose tasks to perform by checking the boxes below.
  end
  item: If/While Statement
   Variable=DLG_EVENT_TYPE
   Value=INIT
  end
  item: If/While Statement
   Variable=DOADMIN
   Value=1
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=ADMIN2
  end
  item: Else Statement
  end
  item: Set Control Text
   Control Name=ADMIN1
   Control Text=This section is available only if logged in to an account with Administrator privileges.
  end
  item: Set Control Attribute
   Control Name=ADMIN2
   Operation=1
  end
  item: End Block
  end
  item: End Block
  end
 end
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Select Program Manager Group
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Installation de %APPTITLE%
  Title German=Installation von %APPTITLE%
  Title Spanish=Instalación de %APPTITLE%
  Title Italian=Installazione di %APPTITLE%
  Width=339
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 253
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Next >
   Text French=&Suite >
   Text German=&Weiter >
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
  end
  item: Push Button
   Rectangle=131 234 188 253
   Variable=DIRECTION
   Value=B
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Text=< &Back
   Text French=< &Retour
   Text German=< &Zurück
   Text Spanish=< &Atrás
   Text Italian=< &Indietro
  end
  item: Push Button
   Rectangle=264 234 320 253
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=&Cancel
   Text French=&Annuler
   Text German=&Abbrechen
   Text Spanish=&Cancelar
   Text Italian=&Annulla
  end
  item: Static
   Rectangle=10 225 320 226
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=108 10 323 53
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Select Start Menu Group
   Text French=Sélectionner le groupe du Gestionnaire de programme
   Text German=Bestimmung der Programm-Managergruppe
   Text Spanish=Seleccione grupo del Administrador de programas
   Text Italian=Selezionare il gruppo ProgMan
  end
  item: Static
   Rectangle=108 35 320 65
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Enter the name of the Start Menu program group to which to add the %APPTITLE% icons:
   Text French=Entrez le nom du groupe du Gestionnaire de programme dans lequel vous souhaitez ajouter les icônes de %APPTITLE% :
   Text German=Geben Sie den Namen der Programmgruppe ein, der das Symbol %APPTITLE% hinzugefügt werden soll:
   Text Spanish=Escriba el nombre del grupo del Administrador de programas en el que desea agregar los iconos de %APPTITLE%:
   Text Italian=Inserire il nome del gruppo Program Manager per aggiungere le icone %APPTITLE% a:
  end
  item: Combobox
   Rectangle=108 56 320 219
   Variable=GROUP
   Create Flags=01010000001000010000001100000001
   Flags=0000000000000001
   Text=%GROUP%
   Text=
   Text French=%GROUP%
   Text German=%GROUP%
   Text Spanish=%GROUP%
   Text Italian=%GROUP%
  end
 end
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Start Installation
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Installation de %APPTITLE%
  Title German=Installation von %APPTITLE%
  Title Spanish=Instalación de %APPTITLE%
  Title Italian=Installazione di %APPTITLE%
  Width=339
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 253
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Next >
   Text French=&Suite >
   Text German=&Weiter >
   Text Spanish=&Siguiente >
   Text Italian=&Avanti >
  end
  item: Push Button
   Rectangle=131 234 188 253
   Variable=DIRECTION
   Value=B
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=< &Back
   Text French=< &Retour
   Text German=< &Zurück
   Text Spanish=< &Atrás
   Text Italian=< &Indietro
  end
  item: Push Button
   Rectangle=264 234 320 253
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=&Cancel
   Text French=&Annuler
   Text German=&Abbrechen
   Text Spanish=&Cancelar
   Text Italian=&Annulla
  end
  item: Static
   Rectangle=10 225 320 226
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=108 10 323 53
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Ready to Install!
   Text French=Pręt ŕ installer !
   Text German=Installationsbereit!
   Text Spanish=ĄPreparado para la instalación!
   Text Italian=Pronto per l'installazione!
  end
  item: Static
   Rectangle=108 40 320 62
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Click the Next button to install %APPTITLE%, or the Back button to change choices:
   Text French=Vous ętes maintenant pręt ŕ installer les fichiers %APPTITLE%.
   Text French=
   Text French=Cliquez sur le bouton Suite pour commencer l'installation ou sur le bouton Retour pour entrer les informations d'installation ŕ nouveau.
   Text German=Sie können %APPTITLE% nun installieren.
   Text German=
   Text German=Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Installation zu beginnen. Klicken Sie auf "Zurück", um die Installationsinformationen neu einzugeben.
   Text Spanish=Ya está listo para instalar %APPTITLE%.
   Text Spanish=
   Text Spanish=Presione el botón Siguiente para comenzar la instalación o presione Atrás para volver a ingresar la información para la instalación.
   Text Italian=Ora č possibile installare %APPTITLE%.
   Text Italian=
   Text Italian=Premere il pulsante Avanti per avviare l'installazione o il pulsante Indietro per reinserire le informazioni di installazione.
  end
  item: Editbox
   Rectangle=108 66 324 219
   Help Context=16711681
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000100000000001100011000100
   Text=%SUMMARY%
  end
 end
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=DISPLAY
 Value=Select Destination Directory
end
item: Remark
 Text=User may have changed MAINDIR, so reset BACKUP to match.
end
item: Set Variable
 Variable=BACKUP
 Value=%MAINDIR%\BACKUP
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=BEGIN WIZARD STUFF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end
item: Remark
 Text=When the BACKUP feature is enabled, the BACKUPDIR is initialized
end
item: If/While Statement
 Variable=DOBACKUP
 Value=A
end
item: Set Variable
 Variable=BACKUPDIR
 Value=%BACKUP%
end
item: End Block
end
item: Remark
 Text=The BRANDING information is written to the INI file on the installation media.
end
item: If/While Statement
 Variable=BRANDING
 Value=1
end
item: If/While Statement
 Variable=DOBRAND
 Value=1
end
item: Edit INI File
 Pathname=%INST%\CUSTDATA.INI
 Settings=[Registration]
 Settings=NAME=%NAME%
 Settings=COMPANY=%COMPANY%
 Settings=
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
 Text=Begin writing to the INSTALL.LOG
end
item: Open/Close INSTALL.LOG
end
item: Remark
 Text=Check free disk space calculates free disk space as well as component sizes.
end
item: Remark
 Text=It should be located before all Install File actions.
end
item: Check Disk Space
 Component=COMPONENTS
end
item: Remark
 Text=This include script allows uninstall support
end
item: Remark
 Text=Note from Tim: this is our own Uninstal.wse, a copy of Wise's except
end
item: Remark
 Text=it writes to HKCU (instead of HKLM) if the user doesn't have admin privs.
end
item: Include Script
 Pathname=.\Uninstal.wse
end
item: Remark
 Text=Note from Tim: these seeming no-ops actually convert to short filenames.
end
item: Set Variable
 Variable=COMMON
 Value=%COMMON%
 Flags=00010100
end
item: Set Variable
 Variable=MAINDIR
 Value=%MAINDIR%
 Flags=00010100
end
item: Remark
 Text=This IF/THEN/ELSE reads the correct registry entries for shortcut/icon placement
end
item: Check Configuration
 Flags=10111011
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=STARTUPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%WIN%\Start Menu\Programs\StartUp
 Value Name=StartUp
 Flags=00000010
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=DESKTOPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%WIN%\Desktop
 Value Name=Desktop
 Flags=00000010
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=STARTMENUDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%WIN%\Start Menu
 Value Name=Start Menu
 Flags=00000010
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=GROUPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%WIN%\Start Menu\Programs
 Value Name=Programs
 Flags=00000010
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=CSTARTUPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%STARTUPDIR%
 Value Name=Common Startup
 Flags=00000100
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=CDESKTOPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%DESKTOPDIR%
 Value Name=Common Desktop
 Flags=00000100
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=CSTARTMENUDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%STARTMENUDIR%
 Value Name=Common Start Menu
 Flags=00000100
end
item: Get Registry Key Value
 Variable=CGROUPDIR
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
 Default=%GROUPDIR%
 Value Name=Common Programs
 Flags=00000100
end
item: Set Variable
 Variable=CGROUP_SAVE
 Value=%GROUP%
end
item: Set Variable
 Variable=GROUP
 Value=%GROUPDIR%\%GROUP%
end
item: Else Statement
end
item: Remark
 Text=Note from Tim: the Wizard left this block empty!
end
item: Remark
 Text=Perhaps it's only relevant on Windows 3.1.
end
item: End Block
end
item: Remark
 Text=END WIZARD STUFF -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=SELECT_ADMIN
 Value=B
end
item: Remark
 Text=The user chose a non-admin install in "Advanced Options".
end
item: Remark
 Text=This should come after the include of Uninstal.wse above, because
end
item: Remark
 Text=writing uninstall info to HKCU is ineffective except under Win2K.
end
item: Set Variable
 Variable=DOADMIN
 Value=0
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=TASKS
 Value=B
 Flags=00000011
end
item: Set Variable
 Variable=GROUP
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Long section to install files.
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=1
end
item: Set Variable
 Variable=DLLDEST
 Value=%SYS32%
end
item: Else Statement
end
item: Set Variable
 Variable=DLLDEST
 Value=%MAINDIR%
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Install the license even if they deselect everything <wink>.
end
item: Install File
 Source=..\license
 Destination=%MAINDIR%\LICENSE.txt
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\readme
 Destination=%MAINDIR%\README.txt
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\misc\news
 Destination=%MAINDIR%\NEWS.txt
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
 Text=Icons -- always install so that the uninstaller can use them for its own display.
end
item: Install File
 Source=..\pc\pycon.ico
 Destination=%MAINDIR%\pycon.ico
 Flags=0000000010000010
end
item: Install File
 Source=..\pc\pyc.ico
 Destination=%MAINDIR%\pyc.ico
 Flags=0000000010000010
end
item: Install File
 Source=..\pc\py.ico
 Destination=%MAINDIR%\py.ico
 Flags=0000000010000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=These arrange to (recursively!) delete all .pyc and .pyo files at uninstall time.
end
item: Remark
 Text=This "does the right thing": any directories left empty at the end are removed.
end
item: Add Text to INSTALL.LOG
 Text=File Tree: %MAINDIR%\*.pyc
end
item: Add Text to INSTALL.LOG
 Text=File Tree: %MAINDIR%\*.pyo
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=A: interpreter and libraries
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: Remark
 Text=Executables
end
item: Install File
 Source=.\python.exe
 Destination=%MAINDIR%\python.exe
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\pythonw.exe
 Destination=%MAINDIR%\pythonw.exe
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\w9xpopen.exe
 Destination=%MAINDIR%\w9xpopen.exe
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Extension module DLLs (.pyd); keep in synch with libs directory next
end
item: Install File
 Source=.\_winreg.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_winreg.pyd
 Description=Extension modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_sre.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_sre.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_symtable.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_symtable.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_testcapi.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_testcapi.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_tkinter.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_tkinter.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_socket.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\_socket.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\bsddb.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\bsddb.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\mmap.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\mmap.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\parser.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\parser.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\pyexpat.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\pyexpat.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\select.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\select.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\unicodedata.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\unicodedata.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\winsound.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\winsound.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\zlib.pyd
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\zlib.pyd
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Link libraries (.lib); keep in synch with DLLs above, except that the Python lib lives here.
end
item: Install File
 Source=.\_winreg.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_winreg.lib
 Description=Link library files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_sre.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_sre.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_symtable.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_symtable.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_testcapi.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_testcapi.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_tkinter.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_tkinter.lib
 Description=Extension modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\_socket.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\_socket.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\bsddb.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\bsddb.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\mmap.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\mmap.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\parser.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\parser.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\pyexpat.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\pyexpat.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\select.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\select.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\unicodedata.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\unicodedata.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\winsound.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\winsound.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=.\zlib.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\zlib.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=.\python%_pymajor_%%_pyminor_%.lib
 Destination=%MAINDIR%\libs\python%_PYMAJOR_%%_PYMINOR_%.lib
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=More DLLs
end
item: Install File
 Source=..\..\expat\libs\expat.dll
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\expat.dll
 Description=Expat library
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Main Python DLL
end
item: Remark
 Text=Tell Wise it's OK to delete the Python DLL at uninstall time,
end
item: Remark
 Text=despite that we (may) write it into a system directory.
end
item: Add Text to INSTALL.LOG
 Text=Non-System File:
end
item: Install File
 Source=.\python%_pymajor_%%_pyminor_%.dll
 Destination=%DLLDEST%\python%_PYMAJOR_%%_PYMINOR_%.dll
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Libraries (Lib/)
end
item: Install File
 Source=..\lib\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib
 Description=Library Modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\compiler\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\compiler
 Description=Python compiler written in Python
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\distutils\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\distutils
 Description=Distribution utility modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\distutils\readme
 Destination=%MAINDIR%\Lib\distutils\README.txt
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\distutils\command\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\distutils\command
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\distutils\command\command_template
 Destination=%MAINDIR%\Lib\distutils\command\command_template
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\email\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\email
 Description=Library email package
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\encodings\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\encodings
 Description=Unicode encoding tables
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\hotshot\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\hotshot
 Description=Fast Python profiler
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\lib-old\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\lib-old
 Description=Obsolete modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\lib-tk\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\lib-tk
 Description=Tkinter related library modules
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\site-packages\readme
 Destination=%MAINDIR%\Lib\site-packages\README.txt
 Description=Site packages
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\xml\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\xml
 Description=XML support packages
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\xml\dom\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\xml\dom
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\xml\parsers\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\xml\parsers
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\xml\sax\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\xml\sax
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=C Include files
end
item: Install File
 Source=..\include\*.h
 Destination=%MAINDIR%\include
 Description=Header files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\pc\pyconfig.h
 Destination=%MAINDIR%\include\pyconfig.h
 Description=Header files (pyconfig.h)
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Microsoft C runtime libraries
end
item: Install File
 Source=%_SYS_%\MSVCIRT.DLL
 Destination=%DLLDEST%\MSVCIRT.DLL
 Description=Visual C++ Runtime DLLs
 Flags=0000011000010011
end
item: Install File
 Source=%_SYS_%\MSVCRT.DLL
 Destination=%DLLDEST%\MSVCRT.DLL
 Description=Visual C++ Runtime DLLs
 Flags=0000011000010011
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=B: Tcl/Tk (Tkinter, IDLE, pydoc)
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: Remark
 Text=Tcl/Tk
end
item: Install File
 Source=..\..\tcl\bin\tcl8%_tclminor_%.dll
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\tcl8%_TCLMINOR_%.dll
 Description=Tcl/Tk binaries and libraries
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\..\tcl\bin\tk8%_tclminor_%.dll
 Destination=%MAINDIR%\DLLs\tk8%_TCLMINOR_%.dll
 Description=Tcl/Tk binaries and libraries
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\..\tcl\lib\*.*
 Destination=%MAINDIR%\tcl
 Description=Tcl/Tk binaries and libraries
 Flags=0000000100000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=IDLE
end
item: Install File
 Source=..\tools\idle\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Tools\idle
 Description=Integrated DeveLopment Environment for Python
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\idle\*.txt
 Destination=%MAINDIR%\Tools\idle
 Description=Integrated DeveLopment Environment for Python
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\idle\icons\*
 Destination=%MAINDIR%\Tools\idle\Icons
 Description=Integrated DeveLopment Environment for Python
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\idle\idle.pyw
 Destination=%MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw
 Description=IDLE bootstrap script
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Windows pydoc driver
end
item: Install File
 Source=..\tools\scripts\*.pyw
 Destination=%MAINDIR%\Tools\Scripts
 Description=Windows pydoc driver
 Flags=0000000000000010
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=C: docs
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=C
 Flags=00000010
end
item: Install File
 Source=%_DOC_%\*.*
 Destination=%MAINDIR%\Doc
 Description=Python Documentation (HTML)
 Flags=0000000100000010
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=D: tools
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=D
 Flags=00000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\scripts\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Tools\Scripts
 Description=Utility Scripts
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\scripts\*.doc
 Destination=%MAINDIR%\Tools\Scripts
 Description=Utility Scripts
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\scripts\readme
 Destination=%MAINDIR%\Tools\Scripts\README.txt
 Description=Utility Scripts
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\tools\webchecker\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Tools\webchecker
 Description=Web checker tool
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\webchecker\readme
 Destination=%MAINDIR%\Tools\webchecker\README.txt
 Description=Web checker tool
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\tools\versioncheck\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Tools\versioncheck
 Description=Version checker tool
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\versioncheck\readme
 Destination=%MAINDIR%\Tools\versioncheck\README.txt
 Description=Version checker tool
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche
 Description=pynche color editor
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\*.txt
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche
 Description=pynche color editor
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\x\*.txt
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche\X
 Description=pynche color editor - X files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\readme
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche\README.txt
 Description=pynche color editor - README
 Flags=0000000100000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\pynche
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche\pynche.py
 Description=pynche color editor - main
 Flags=0000000100000010
end
item: Install File
 Source=..\tools\pynche\pynche.pyw
 Destination=%MAINDIR%\Tools\pynche\pynche.pyw
 Description=pynche color editor - noconsole main
 Flags=0000000100000010
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=E: test suite
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=E
 Flags=00000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\audiotest.au
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test\audiotest.au
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\*.uue
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\*.py
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\*.xml
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\*.out
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\data\*.*
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test\data
 Description=Python Test files
 Flags=0000000000000010
end
item: Remark
end
item: Install File
 Source=..\lib\test\output\*.*
 Destination=%MAINDIR%\Lib\test\output
 Description=Python Test output files
 Flags=0000000000000010
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=DONE with file copying.
end
item: Remark
 Text=The rest is registry and Start Menu fiddling.
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: If/While Statement
 Variable=TASKS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: Remark
 Text=Register file extensions. As usual, Admin privs get in the way, but with a twist:
end
item: Remark
 Text=You don't need admin privs to write to HKEY_CLASSES_ROOT *except* under Win2K.
end
item: Remark
 Text=On Win2K, a user without Admin privs has to register extensions under HKCU\Software\CLASSES instead.
end
item: Remark
 Text=But while you can *do* that under other flavors of Windows too, it has no useful effect except in Win2K.
end
item: Set Variable
 Variable=USE_HKCR
 Value=1
end
item: Check Configuration
 Flags=11110010
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=0
end
item: Set Variable
 Variable=USE_HKCR
 Value=0
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: If/While Statement
 Variable=USE_HKCR
 Value=1
end
item: Remark
 Text=File types.
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.File
 New Value=Python File
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.File\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\python.exe "%%1" %%*
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.File\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\Py.ico
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.NoConFile
 New Value=Python File (no console)
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.NoConFile\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe "%%1" %%*
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.NoConFile\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\Py.ico
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.CompiledFile
 New Value=Compiled Python File
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.CompiledFile\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\python.exe "%%1" %%*
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.CompiledFile\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\pyc.ico
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=File extensions.
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.py
 New Value=Python.File
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.py
 New Value=text/plain
 Value Name=Content Type
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.pyw
 New Value=Python.NoConFile
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.pyw
 New Value=text/plain
 Value Name=Content Type
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.pyc
 New Value=Python.CompiledFile
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=.pyo
 New Value=Python.CompiledFile
end
item: Else Statement
end
item: Remark
 Text=File types.
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.File
 New Value=Python File
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.File\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\python.exe "%%1" %%*
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.File\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\Py.ico
 Root=1
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.NoConFile
 New Value=Python File (no console)
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.NoConFile\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe "%%1" %%*
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.NoConFile\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\Py.ico
 Root=1
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.CompiledFile
 New Value=Compiled Python File
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.CompiledFile\shell\open\command
 New Value=%MAINDIR%\python.exe "%%1" %%*
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.CompiledFile\DefaultIcon
 New Value=%MAINDIR%\pyc.ico
 Root=1
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=File extensions.
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.py
 New Value=Python.File
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.py
 New Value=text/plain
 Value Name=Content Type
 Root=1
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.pyw
 New Value=Python.NoConFile
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.pyw
 New Value=text/plain
 Value Name=Content Type
 Root=1
end
item: Remark
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.pyc
 New Value=Python.CompiledFile
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\.pyo
 New Value=Python.CompiledFile
 Root=1
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=If we're installing IDLE, also set an Edit context menu action to use IDLE, for .py and .pyw files.
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: If/While Statement
 Variable=USE_HKCR
 Value=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe %MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw -e "%%1"
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Python.File\shell\Edit with IDLE\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe %MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw -e "%%1"
end
item: Else Statement
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe %MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw -e "%%1"
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\CLASSES\Python.File\shell\Edit with IDLE\command
 New Value=%MAINDIR%\pythonw.exe %MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw -e "%%1"
 Root=1
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Register Python paths.
end
item: Remark
 Text=Write to HKLM for admin, else HKCU. Keep these blocks otherwise identical!
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\CurrentVersion
 Root=130
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\InstallPath
 New Value=%MAINDIR%
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\InstallPath\InstallGroup
 New Value=%CGROUP_SAVE%
 New Value=
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\PythonPath
 New Value=%MAINDIR%\Lib;%MAINDIR%\DLLs;%MAINDIR%\Lib\lib-tk
 New Value=
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\Modules
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Python.exe
 New Value=%MAINDIR%\Python.exe
 Root=2
end
item: Else Statement
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\CurrentVersion
 Root=129
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\InstallPath
 New Value=%MAINDIR%
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\InstallPath\InstallGroup
 New Value=%CGROUP_SAVE%
 New Value=
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\PythonPath
 New Value=%MAINDIR%\Lib;%MAINDIR%\DLLs;%MAINDIR%\Lib\lib-tk
 New Value=
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\Modules
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Python.exe
 New Value=%MAINDIR%\Python.exe
 Root=1
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Registry fiddling for docs.
end
item: Remark
 Text=Write to HKLM for admin, else HKCU. Keep these blocks otherwise identical!
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=C
 Flags=00000010
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\Help\Main Python Documentation
 New Value=%MAINDIR%\Doc\index.html
 Root=2
end
item: Else Statement
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Python\PythonCore\%PY_VERSION%\Help\Main Python Documentation
 New Value=%MAINDIR%\Doc\index.html
 Root=1
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Set the app publisher and URL entries for Win2K add/remove.
end
item: Remark
 Text=It doesn't hurt on other systems.
end
item: Remark
 Text=As usual, write to HKLM or HKCU depending on Admin privs.
end
item: Remark
 Text=CAUTION: If you set this info on the "Windows 2000" page (step 6) of the
end
item: Remark
 Text=Installation Expert, it only shows up in the "If" block below. Keep in synch!
end
item: If/While Statement
 Variable=DOADMIN
 Value=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=http://www.python.org/
 Value Name=HelpLink
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=PythonLabs at Zope Corporation
 Value Name=Publisher
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=http://www.python.org/
 Value Name=URLInfoAbout
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=%PYVER_STRING%
 Value Name=DisplayVersion
 Root=2
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=%MAINDIR%\py.ico,-0
 Value Name=DisplayIcon
 Root=2
end
item: Else Statement
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=http://www.python.org/
 Value Name=HelpLink
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=PythonLabs at Zope Corporation
 Value Name=Publisher
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=http://www.python.org/
 Value Name=URLInfoAbout
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=%PYVER_STRING%
 Value Name=DisplayVersion
 Root=1
end
item: Edit Registry
 Total Keys=1
 Key=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\%APPTITLE%
 New Value=%MAINDIR%\py.ico,-0
 Value Name=DisplayIcon
 Root=1
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=Populate Start Menu group
end
item: If/While Statement
 Variable=TASKS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: Remark
 Text=Shortcut to installer no matter what.
end
item: Create Shortcut
 Source=%MAINDIR%\unwise.exe
 Destination=%GROUP%\Uninstall Python.lnk
 Working Directory=%MAINDIR%
 Key Type=1536
 Flags=00000001
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=A
 Flags=00000010
end
item: Create Shortcut
 Source=%MAINDIR%\python.exe
 Destination=%GROUP%\Python (command line).lnk
 Working Directory=%MAINDIR%
 Icon Pathname=%MAINDIR%\pycon.ico
 Key Type=1536
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=B
 Flags=00000010
end
item: Create Shortcut
 Source=%MAINDIR%\pythonw.exe
 Destination=%GROUP%\IDLE (Python GUI).lnk
 Command Options="%MAINDIR%\Tools\idle\idle.pyw"
 Working Directory=%MAINDIR%
 Key Type=1536
 Flags=00000001
end
item: Create Shortcut
 Source=%MAINDIR%\pythonw.exe
 Destination=%GROUP%\Module Docs.lnk
 Command Options="%MAINDIR%\Tools\Scripts\pydocgui.pyw"
 Working Directory=%MAINDIR%
 Key Type=1536
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: If/While Statement
 Variable=COMPONENTS
 Value=C
 Flags=00000010
end
item: Create Shortcut
 Source=%MAINDIR%\Doc\index.html
 Destination=%GROUP%\Python Manuals.lnk
 Working Directory=%MAINDIR%
 Key Type=1536
 Flags=00000001
end
item: End Block
end
item: End Block
end
item: Remark
end
item: Remark
 Text=I don't think we need this, but have always done it.
end
item: Self-Register OCXs/DLLs
 Description=Updating System Configuration, Please Wait...
end
item: Remark
end
item: Add Text to INSTALL.LOG
 Text=Delete in-use files: On
end
item: Remark
end
item: Wizard Block
 Direction Variable=DIRECTION
 Display Variable=DISPLAY
 Bitmap Pathname=.\installer.bmp
 X Position=9
 Y Position=10
 Filler Color=11173759
 Flags=00000011
end
item: Custom Dialog Set
 Name=Finished
 Display Variable=DISPLAY
 item: Dialog
  Title=%APPTITLE% Installation
  Title French=Installation de %APPTITLE%
  Title German=Installation von %APPTITLE%
  Title Spanish=Instalación de %APPTITLE%
  Title Italian=Installazione di %APPTITLE%
  Width=339
  Height=280
  Font Name=Helv
  Font Size=8
  item: Push Button
   Rectangle=188 234 244 253
   Variable=DIRECTION
   Value=N
   Create Flags=01010000000000010000000000000001
   Text=&Finish
   Text French=&Fin
   Text German=&Weiter
   Text Spanish=&Terminar
   Text Italian=&Fine
  end
  item: Push Button
   Rectangle=264 234 320 253
   Variable=DISABLED
   Value=!
   Action=3
   Create Flags=01010000000000010000000000000000
   Text=&Cancel
   Text French=&Annuler
   Text German=&Abbrechen
   Text Spanish=&Cancelar
   Text Italian=&Annulla
  end
  item: Static
   Rectangle=108 10 323 48
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Flags=0000000000000001
   Name=Times New Roman
   Font Style=-24 0 0 0 700 255 0 0 0 3 2 1 18
   Text=Installation Completed!
   Text French=Installation terminée !
   Text German=Die Installation ist abgeschlossen!
   Text Spanish=ĄInstalación terminada!
   Text Italian=Installazione completata!
  end
  item: Static
   Rectangle=108 44 320 82
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=%APPTITLE% has been successfully installed.
   Text=
   Text=Press the Finish button to exit this installation.
   Text French=%APPTITLE% est maintenant installé.
   Text French=
   Text French=Cliquez sur le bouton Fin pour quitter l'installation.
   Text German=%APPTITLE% wurde erfolgreich installiert.
   Text German=
   Text German=Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation zu beenden.
   Text Spanish=%APPTITLE% se ha instalado con éxito.
   Text Spanish=
   Text Spanish=Presione el botón Terminar para salir de esta instalación.
   Text Italian=L'installazione %APPTITLE% č stata portata a termine con successo.
   Text Italian=
   Text Italian=Premere il pulsante Fine per uscire dall'installazione.
  end
  item: Static
   Rectangle=10 225 320 226
   Action=3
   Create Flags=01010000000000000000000000000111
  end
  item: Static
   Rectangle=106 105 312 210
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000000000
   Text=Special Windows thanks to:
   Text=
   Text=Wise Solutions, for the use of InstallMaster 8.1.
   Text=  http://www.wisesolutions.com/
   Text=
   Text=
   Text=LettError, Erik van Blokland, for the Python for Windows graphic.
   Text=  http://www.letterror.com/
   Text=
   Text=
   Text=Mark Hammond, without whose years of freely shared Windows expertise, Python for Windows would still be Python for DOS.
  end
  item: Static
   Rectangle=106 95 312 96
   Action=3
   Enabled Color=00000000000000001111111111111111
   Create Flags=01010000000000000000000000001001
  end
 end
end
item: End Block
end
item: New Event
 Name=Cancel
end
item: Remark
 Text=This include script supports a rollback to preinstallation state if the user chooses to cancel before the installation is complete.
end
item: Include Script
 Pathname=%_WISE_%\INCLUDE\rollback.wse
end