1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
+++++++++++
Python News
+++++++++++

(editors: check NEWS.help for information about editing NEWS using ReST.)

What's New in Python 2.6 beta 1?
================================

*Release date: 18-June-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3100: Corrected a crash on deallocation of a subclassed weakref which
 holds the last (strong) reference to its referent.

- Add future_builtins.ascii().

- Several set methods now accept multiple arguments: update(), union(),
 intersection(), intersection_update(), difference(), and difference_update().

- Issue #2898: Added sys.getsizeof() to retrieve size of objects in bytes.

- New environment variable PYTHONIOENCODING.

- Patch #2488: Add sys.maxsize.

- Issue #2353: file.xreadlines() now emits a Py3k warning.

- Issue #2863: generators now have a ``gen.__name__`` attribute that
 equals ``gen.gi_code.co_name``, like ``func.__name___`` that equals
 ``func.func_code.co_name``. The repr() of a generator now also
 contains this name.

- Issue #2831: enumerate() now has a ``start`` argument.

- Issue #2801: fix bug in the float.is_integer method where a
 ValueError was sometimes incorrectly raised.

- Issue #2790: sys.flags was not properly exposing its bytes_warning
 attribute.

- Issue #2196: hasattr() now lets exceptions which do not inherit
 Exception (KeyboardInterrupt, and SystemExit) propagate instead of
 ignoring them.

- Added checks for integer overflows, contributed by Google. Some are
 only available if asserts are left in the code, in cases where they
 can't be triggered from Python code.


Extension Modules
-----------------

- Issue #3116: marshal.dumps() had quadratic behavior for strings > 32Mb.

- Issue #2138: Add factorial() the math module.

- The heapq module does comparisons using LT instead of LE. This
 makes its implementation match that used by list.sort().

- Issue #2819: add full-precision summation function to math module,
 based on Hettinger's ASPN Python Cookbook recipe.

- Issue #2592: delegate nb_index and the floor/truediv slots in
 weakref.proxy.

- Support os.O_ASYNC and fcntl.FASYNC if the constants exist on the
 platform.

- Support for Windows 9x has been removed from the winsound module.

- bsddb module updated to version 4.7.0.
 http://www.jcea.es/programacion/pybsddb.htm#bsddb3-4.7.0

- Issue #2858: Fix potential memory corruption when
 bsddb.db.DBEnv.lock_get and other bsddb.db object constructors
 raised an exception.

- Issue #2669: bsddb/__init__.py iteration no longer silently fails when
 the database has changed size during iteration. It now raises a
 RuntimeError in the same manner as a dictionary.

- Issue #2870: cmathmodule.c compile error.

- Added a threading.Thread.getIdent() method.

Library
-------

- Issue #3126: StreamHandler and FileHandler check before calling "flush" and
 "close" that the stream object has these, using hasattr (thanks to bobf for
 the patch).

- Issue #2912: platform.uname now tries to determine unknown information even if
 os.uname exists.

- The rfc822 module has been deprecated for removal in 3.0.

- The mimetools module has been deprecated for removal in 3.0.

- The ctypes.byref function now takes an optional second parameter
 which allows to specify an offset in bytes for the constructed
 pointer-like object.

- Added the ast module.

- Added the multiprocessing module, PEP 371.

- Factored out the indentation cleaning from inspect.getdoc() into
 inspect.cleandoc() to ease standalone use.

- Issue #1798: Add ctypes calling convention that allows safe access
 to errno.

- Issue #2404: ctypes objects support the new pep3118 buffer interface.

- Patch #2125: Add GetInteger and GetString methods for
 msilib.Record objects.

- Issue #2782: The datetime module's strftime methods now accept
 unicode format strings just as time.strftime always has.

- The sgmllib and htmllib modules have been deprecated for removal
 in Python 3.0.

- Issue #3011: locale module alias table was updated to the latest
 version from the X.org locale.alias file.

- Issue #1797 (partial fix): ctypes NULL function pointers have a
 False boolean value now.

- Issue #2985: Allow 64-bit integer responses (``<i8>``) in XMLRPC
 transfers.

- Issue #2877: The UserString.MutableString class has been removed in
 Python 3.0.

- Do not close external file objects passed to tarfile.open(mode='w:bz2')
 when the TarFile is closed.

- Issue #2959: For consistency with other file-like objects, gzip's
 GzipFile.close() can now be called multiple times without raising
 an exception.

- Issue #1390: Raise ValueError in toxml when an invalid comment would
 otherwise be produced.

- Issue #2914: TimedRotatingFileHandler now takes an optional keyword
 argument "utc" to use UTC time rather than local time.

- Issue #2929: TimedRotatingFileHandler was using the wrong path when
 deleting old log files (filename only instead of full path).

- Issue #1775025: You can now specify zipfile members to open(),
 read() or extract() via a ZipInfo instance. This allows handling
 duplicate filenames in zipfiles.

- Issue #961805: Fix Text.edit_modified() in Tkinter.

- Issue #1793: Function ctypes.util.find_msvcrt() added that returns
 the name of the C runtime library that Python uses.
 ctypes.util.find_library(name) now call this function when name is
 'm' or 'c'.

- The statvfs module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The sunaudiodev and SUNAUDIODEV modules have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The WAIT module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The torgb module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The SV module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The readcd module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The panelparser module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The panel module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The jpeg module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The IOCTL module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The IN module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The imgfile module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The GLWS module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The GET module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The fm module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The FL, flp, and fl modules from IRIX have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The FILE module on IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The ERRNO module on IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The DEVICE, GL, gl, and cgen modules (which indirectly includes
 cgensupport) have been deprecated for removal in Python 3.0.

- The CL, CL_old, and cl modules for IRIX have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The cdplayer module for IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The cddb module for IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The cd and CD modules for IRIX have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The al and AL modules for IRIX have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- Issue #1713041: fix pprint's handling of maximum depth.

- The timing module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The sv module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The multifile module has been deprecated as per PEP 4.

- The imageop module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2250: Exceptions raised during evaluation of names in
 rlcompleter's ``Completer.complete()`` method are now caught and
 ignored.

- Issue #2659: Added ``break_on_hyphens`` option to textwrap
 TextWrapper class.

- The mhlib module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The linuxaudiodev module has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The ihooks module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The fpformat module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The dl module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The Canvas module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The compiler package has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The Bastion and rexec modules have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The bsddb185 module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The pure module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2487: change the semantics of math.ldexp(x, n) when n is too
 large to fit in a C long. ldexp(x, n) now returns a zero (with
 suitable sign) if n is large and negative; previously, it raised
 OverflowError.

- The toaiff module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The test.testall module has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The new module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The user module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The stringold module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The mutex module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The imputil module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- test.test_support.catch_warning() gained a 'record' argument.

- os.path.walk is deprecated in favor of os.walk.

- pdb gained the "until" command.

- The Mac Modules (including Carbon) have been deprecated for removal
 in Python 3.0.

- Library: on MacOS X you can now set ``ARCHFLAGS`` in the shell
 environment to control the '-arch' flags that are used to build
 an extension. This was added for compatibility with Apple's build
 of Python.

- The bundled OSX-specific copy of libbffi is now in sync with the version
 shipped with PyObjC 2.0 and includes support for x86_64 and ppc64 platforms.

- The threading module gained alias for names that are removed in 3.x.

Build
-----

- The Windows installer now includes Tk 8.5, bzip2 1.0.5, and SQLite 3.5.9.

- Patch #1722225: Support QNX 6.

- ``Lib/lib-old`` is now added to sys.path.

- On MacOS X it is now possible to install the framework in 64-bit
 mode or even as a 4-way universal binary (that is, PPC, i386,
 PPC64 and x86_64 support in one binary).

 This is controlled by the configure argument ``--with-universal-archs``:

 - ``--with-universal-archs=all``: install 4-way universal

 - ``--with-universal-archs=32-bit``: install 2-way universal, 32-bit (the default)

 - ``--with-universal-archs=64-bit``: install 2-way universal, 64-bit

 This option should be used in combination with ``--enable-universalsdk=``.

 NOTE: 64-bit and 4-way builds are only suppported on Mac OS X 10.5 (or later).


C API
-----

- Add ``PyType_Modified()`` as a public API to clear the type cache.

- The PyBytes functions have been renamed to PyByteArray.

- The PyString functions have been renamed to PyBytes. A batch of
 defines were added so that the linker still sees the original
 PyString names.


What's New in Python 2.6 alpha 3?
=================================

*Release date: 08-May-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #2719: backported the ``next()`` builtin from Python 3.

- Issue #2681: The octal literal ``0o8`` was incorrecly acctepted. Now
 it properly raises a SyntaxError.

- Issue #2617: Reserved -J and -X arguments for Jython, IronPython and
 other implementations of Python.

- Implemented PEP 370: Per user site-packages directory.

Extension Modules
-----------------

- Issue #2670: Fix a failure in urllib2.build_opener(), when passed
 two handlers that derive the same default base class.

- Added kill, terminate and send_signal(sig) to subprocess.Popen.

- Added phase(z) -> phi, polar(z) -> r, phi and rect(r, phi) -> z to
 the cmath module.

- Four new methods were added to the math and cmath modules: acosh,
 asinh, atanh and log1p.

- zlib.decompressobj().flush(value) no longer crashes the interpreter
 when passed a value less than or equal to zero.

- Issue #1631171: Re-implement the 'warnings' module in C (the
 original Python code has been kept as backup). This will allow for
 using the 'warning's machinery in such places as the parser where
 use of pure Python code is not possible. Both the ``showarning()``
 and ``formatwarning()`` gain an optional 'line' argument which is
 not called by default for backwards-compatibility reasons. Setting
 ``warnings.showwarning()`` to an implementation that lacks support
 for the ``line`` argument will raise a DeprecationWarning.

Library
-------

- The audiodev module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2750: Add the 'json' package. Based on simplejson 1.9 and
 contributed by Bob Ippolito.

- Issue #1734346: Support Unicode file names for zipfiles.

- Issue #2581: distutils: Vista UAC/elevation support for
 bdist_wininst.

- Issue #2635: Fix bug in 'fix_sentence_endings' textwrap.fill option,
 where an extra space was added after a word containing (but not
 ending in) '.', '!' or '?'.

- Add from_buffer() and from_buffer_copy() class methods to ctypes
 data types.

- Issue #2682: ctypes callback functions no longer contain a cyclic
 reference to themselves.

- The getpass module has been improved on Unix. It now uses /dev/tty
 by default and uses stderr instead of stdout. A GetPassWarning is
 issued when input echo cannot be controlled.

- Issue #2014: Allow XML-RPC datetime objects to have dates before
 1900-01-01.

- Issue #2439: Added new function pkgutil.get_data(), which is a
 convenience wrapper for the PEP 302 get_data() API.

- Issue #2616: The ctypes.pointer() and ctypes.POINTER() functions are
 now implemented in C for better performance.

- Issue #2408: The ``_types`` module, which was used as in
 implementation detail of the public ``types`` module, has been
 removed and replaced by pure python code.

- Issue #2513: distutils on Windows is now capable of cross-compiling
 extension modules between 32 and 64 bit platforms. See the distutls
 build documentation for more information.

- Issue #815646: Individual file objects may now be used from multiple
 threads at once without fear of crashing the Python interpreter. If
 file.close() is called while an object is in use by another thread
 an IOError exception will be raised and the file will not be closed.

- The bundled libffi copy is now in sync with the recently released
 libffi3.0.5 version, apart from some small changes to
 Modules/_ctypes/libffi/configure.ac.

- Issue #2385: distutils.core.run_script() makes __file__ available,
 so the controlled environment will more closely mirror the typical
 script environment. This supports setup.py scripts that refer to
 data files.

Tests
-----

- Issue #2550: The approach used by client/server code for obtaining
 ports to listen on in network-oriented tests has been refined in an
 effort to facilitate running multiple instances of the entire
 regression test suite in parallel without issue.
 test_support.bind_port() has been fixed such that it will always
 return a unique port -- which wasn't always the case with the
 previous implementation, especially if socket options had been set
 that affected address reuse (i.e. SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT). The
 new implementation of bind_port() will actually raise an exception
 if it is passed an AF_INET/SOCK_STREAM socket with either the
 SO_REUSEADDR or SO_REUSEPORT socket option set. Furthermore, if
 available, bind_port() will set the SO_EXCLUSIVEADDRUSE option on
 the socket it's been passed. This currently only applies to
 Windows. This option prevents any other sockets from binding to the
 host/port we've bound to, thus removing the possibility of the
 'non-deterministic' behaviour, as Microsoft puts it, that occurs
 when a second SOCK_STREAM socket binds and accepts to a host/port
 that's already been bound by another socket. The optional preferred
 port parameter to bind_port() has been removed. Under no
 circumstances should tests be hard coding ports!

 test_support.find_unused_port() has also been introduced, which will
 pass a temporary socket object to bind_port() in order to obtain an
 unused port. The temporary socket object is then closed and
 deleted, and the port is returned. This method should only be used
 for obtaining an unused port in order to pass to an external program
 (i.e. the -accept [port] argument to openssl's s_server mode) or as
 a parameter to a server-oriented class that doesn't give you direct
 access to the underlying socket used.

 Finally, test_support.HOST has been introduced, which should be used
 for the host argument of any relevant socket calls (i.e. bind and
 connect).

 The following tests were updated to following the new conventions:
  test_socket, test_smtplib, test_asyncore, test_ssl, test_httplib,
  test_poplib, test_ftplib, test_telnetlib, test_socketserver,
  test_asynchat and test_socket_ssl.

 It is now possible for multiple instances of the regression test
 suite to run in parallel without issue.

Build
-----

- Issue #1496032: On alpha, use -mieee when gcc is the compiler.

- Issue #2544: On HP-UX systems, use 'gcc -shared' for linking when
 gcc is used as compiler.

- Issue #2573: On MacOS X it is now possible to install the framework
 with a different name using --with-framework-name=NAME.

C API
-----

- Added implementation of copysign, acosh, asinh, atanh and log1p to
 the new files Include/pymath.h and Python/pymath.h for platforms
 which provide the functions through their libm. The files also
 contains several helpers and constants for math.

- Added a new convenience macro, PyErr_WarnPy3k, for issuing Py3k warnings.


What's New in Python 2.6 alpha 2?
=================================

*Release date: 02-Apr-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #1733757: The interpreter would hang on shutdown if the
 tracing function set by sys.settrace is still active and happens to
 call threading.currentThread().

- Patch #1442: properly report exceptions when the PYTHONSTARTUP file
 cannot be executed.

- The compilation of a class nested in another class used to leak one
 reference on the outer class name.

- Patch #1810: compile() can now compile _ast trees as returned by
 ``compile(..., PyCF_ONLY_AST)``.

- Patch #2426: Added sqlite3.Connection.iterdump method to allow easy
 dumping of databases. Contributed by Paul Kippes at PyCon 2008.

- Patch #2477: Added from __future__ import unicode_literals.

- Added backport of bytearray type.

- Issue #2355: add Py3k warning for buffer().

- Issue #1477: With narrow Unicode builds, the unicode escape sequence
 \Uxxxxxxxx did not accept values outside the Basic Multilingual
 Plane. This affected raw unicode literals and the
 'raw-unicode-escape' codec. Now UTF-16 surrogates are generated in
 this case, like normal unicode literals and the 'unicode-escape'
 codec.

- Issue #2348: add Py3k warning for file.softspace.

- Issue #2346/#2347: add Py3k warnings for __methods__ and
 __members__.

- Issue #2358: Add a Py3k warning on sys.exc_clear() usage.

- Issue #2400: Allow relative imports to "import *".

- Issue #1745: Backport print function with ``from __future__ import
 print_function``.

- Issue #2332: add new attribute names for instance method objects.
 The two changes are: im_self -> __self__ and im_func -> __func__

- Issue #2379: Raise a Py3K warning for __getitem__ or __getslice__ on
 exception instances.

- Issue #2371: Add a Py3k warning when catching an exception that
 doesn't derive from BaseException.

- Issue #2341: Add a Py3k warning when raising an exception that
 doesn't derive from BaseException.

- Issue #2321: use pymalloc for unicode object string data to reduce
 memory usage in some circumstances.

- PEP 3127: octal literals now start with "0o". Old-style octal
 literals are still valid. There are binary literals with a prefix of
 "0b". This also affects int(x, 0).

- Issue #2359: Adding deprecation warnings for array.{read,write}.

- Issue #1779871: GNU gcc can now build Python on OS X because the
 flags -Wno-long-double, -no-cpp-precomp, and -mno-fused-madd are no
 longer passed.

- Add a warning when asserting a non-empty tuple which is always true.

- Issue #2179: speed up with statement execution by storing the exit
 method on the stack instead of in a temporary variable (patch by
 Jeffrey Yaskin)

- Issue #2238: Some syntax errors in *args and **kwargs expressions
 could give bogus error messages.

- Issue #2143: Fix embedded readline() hang on SSL socket EOF.

Extension Modules
-----------------

- Patch #2240: Implement signal.setitimer and signal.getitimer.

Library
-------

- Issue #2315: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now accounts
 for daylight savings time in calculating the next rollover.

- Issue #2316: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now
 calculates rollovers correctly even when nothing is logged for a
 while.

- Issue #2317: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now uses
 improved logic for removing old files.

- Issue #2495: tokenize.untokenize now inserts a space between two
 consecutive string literals; previously, ["" ""] was rendered as
 [""""], which is incorrect python code.

- Issue #2248: return the result of the QUIT command. from
 SMTP.quit().

- Backport of Python 3.0's io module.

- Issue #2482: Make sure that the coefficient of a Decimal is always
 stored as a str instance, not as a unicode instance. This ensures
 that str(Decimal) is always an instance of str.

- Issue #2478: fix failure of decimal.Decimal(0).sqrt()

- Issue #2432: give DictReader the dialect and line_num attributes
 advertised in the docs.

- Issue #2460: Make Ellipsis object copyable.

- Issue #1681432: Add triangular distribution to the random module

- Issue #2136: urllib2's auth handler now allows single-quoted realms
 in the WWW-Authenticate header.

- Issue #2434: Enhanced platform.win32_ver() to also work on Python
 installation which do not have the win32all package installed.

- Added support to platform.uname() to also report the machine and
 processor information on Windows XP and later. As a result,
 platform.machine() and platform.processor() will report this
 information as well.

- The library implementing the 2to3 conversion, lib2to3, was added to
 the standard distribution.

- Issue #1747858: Fix chown to work with large uid's and gid's on
 64-bit platforms.

- Issue #1202: zlib.crc32 and zlib.adler32 no longer return different
 values on 32-bit vs. 64-bit python interpreters. Both were correct,
 but they now both return a signed integer object for consistency.

- Issue #1158: add %f format (fractions of a second represented as
 microseconds) to datetime objects. Understood by both strptime and
 strftime.

- Issue #705836: struct.pack(">f", x) now raises OverflowError on all
 platforms when x is too large to fit into an IEEE 754 float;
 previously it only raised OverflowError on non IEEE 754 platforms.

- Issues #2166, #1741 and #1531505: now distutils deals with HOME
 correctly under win32

- Patch #1858: distutils: added multiple server support in .pypirc

- Issue #1106316: pdb.post_mortem()'s parameter, "traceback", is now
 optional: it defaults to the traceback of the exception that is
 currently being handled (is mandatory to be in the middle of an
 exception, otherwise it raises ValueError).

- Issue #1193577: A .shutdown() method has been added to SocketServers
 which terminates the .serve_forever() loop.

- Issue #2220: handle rlcompleter attribute match failure more
 gracefully.

- Issue #2225: py_compile, when executed as a script, now returns a
 non- zero status code if not all files could be compiled
 successfully.

- Bug #1725737: In distutils' sdist, exclude RCS, CVS etc. also in the
 root directory, and also exclude .hg, .git, .bzr, and _darcs.

- Issue #1872: The struct module typecode for _Bool has been changed
 from 't' to '?'.

- The bundled libffi copy is now in sync with the recently released
 libffi3.0.4 version, apart from some small changes to
 Modules/_ctypes/libffi/configure.ac. On OS X, preconfigured libffi
 files are used. On all linux systems the --with-system-ffi
 configure option defaults to "yes".

- Issue #1577: shutil.move() now calls os.rename() if the destination
 is a directory instead of copying-then-remove-source.

Tests
-----

- test_nis no longer fails when test.test_support.verbose is true and
 NIS is not set up on the testing machine.

- Output comparison tests are no longer supported.

- Rewrite test_errno to use unittest and no longer be a no-op.

- GHOP 234: Convert test_extcall to doctest.

- GHOP 290: Convert test_dbm and test_dummy_threading to unittest.

- GHOP 293: Convert test_strftime, test_getargs, and test_pep247 to
 unittest.

- Issue #2055: Convert test_fcntl to unittest.

- Issue 1960: Convert test_gdbm to unittest.

- GHOP 294: Convert test_contains, test_crypt, and test_select to
 unittest.

- GHOP 238: Convert test_tokenize to use doctest.

- GHOP 237: Rewrite test_thread using unittest.

- Patch #2232: os.tmpfile might fail on Windows if the user has no
 permission to create files in the root directory.

Build
-----

- A new script 2to3 is now installed, to run the 2.x to 3.x converter.

- Python/memmove.c and Python/strerror.c have been removed; both
 functions are in the C89 standard library.

- Patch #2284: Add -x64 option to rt.bat.

C API
-----

- Patch #2477: Added PyParser_ParseFileFlagsEx() and
 PyParser_ParseStringFlagsFilenameEx().


What's New in Python 2.6 alpha 1?
=================================

*Release date: 29-Feb-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #2051: pyc and pyo files are no longer created with permission
 644. The mode is now inherited from the py file.

- Issue #2067: file.__exit__() now calls subclasses' close() method.

- Patch #1759: Backport of PEP 3129 class decorators.

- Issue #1881: An internal parser limit has been increased. Also see
 issue 215555 for a discussion.

- Added the future_builtins module, which contains hex() and oct().
 These are the PEP 3127 version of these functions, designed to be
 compatible with the hex() and oct() builtins from Python 3.0. They
 differ slightly in their output formats from the existing, unchanged
 Python 2.6 builtins. The expected usage of the future_builtins
 module is:
  from future_builtins import hex, oct

- Issue #1600: Modifed PyOS_ascii_formatd to use at most 2 digit
 exponents for exponents with absolute value < 100. Follows C99
 standard. This is a change on Windows, which would use 3 digits.
 Also, added 'n' to the formats that PyOS_ascii_formatd understands,
 so that any alterations it does to the resulting string will be
 available in stringlib/formatter.h (for float.__format__).

- Implemented PEP 3101, Advanced String Formatting. This adds a new
 builtin format(); a format() method for str and unicode; a
 __format__() method to object, str, unicode, int, long, float, and
 datetime; the class string.Formatter; and the C API
 PyObject_Format().

- Fixed several potential crashes, all caused by specially crafted
 __del__ methods exploiting objects in temporarily inconsistent
 state.

- Issue #2115: Important speedup in setting __slot__ attributes. Also
 prevent a possible crash: an Abstract Base Class would try to access
 a slot on a registered virtual subclass.

- Fixed repr() and str() of complex numbers with infinity or nan as
 real or imaginary part.

- Clear all free lists during a gc.collect() of the highest generation
 in order to allow pymalloc to free more arenas. Python may give back
 memory to the OS earlier.

- Issue #2045: Fix an infinite recursion triggered when printing a
 subclass of collections.defaultdict, if its default_factory is set
 to a bound method.

- Fixed a minor memory leak in dictobject.c. The content of the free
 list was not freed on interpreter shutdown.

- Limit free list of method and builtin function objects to 256
 entries each.

- Patch #1953: Added ``sys._compact_freelists()`` and the C API
 functions ``PyInt_CompactFreeList`` and ``PyFloat_CompactFreeList``
 to compact the internal free lists of pre-allocted ints and floats.

- Issue #1983: Fixed return type of fork(), fork1() and forkpty()
 calls. Python expected the return type int but the fork familie
 returns pi_t.

- Issue #1678380: Fix a bug that identifies 0j and -0j when they
 appear in the same code unit.

- Issue #2025: Add tuple.count() and tuple.index() methods to comply
 with the collections.Sequence API.

- Patch #1970 by Antoine Pitrou: Speedup unicode whitespace and
 linebreak detection

- Added ``PyType_ClearCache()`` and ``sys._clear_type_cache`` to clear
 the internal lookup cache for ref leak tests.

- Patch #1473257: generator objects gain a gi_code attribute. This is
 the same object as the func_code attribute of the function that
 produced the generator.

- Issue #1920: "while 0" statements were completely removed by the
 compiler, even in the presence of an "else" clause, which is
 supposed to be run when the condition is false. Now the compiler
 correctly emits bytecode for the "else" suite.

- A few crashers fixed: weakref_in_del.py (issue #1377858);
 loosing_dict_ref.py (issue #1303614, test67.py);
 borrowed_ref_[34].py (not in tracker).

- Issue #1069410: The "can't load dll" message box on Windows is
 suppressed while an extension is loaded by calling SetErrorMode in
 dynload_win.c. The error is still reported properly.

- Issue #1915: Python compiles with --enable-unicode=no again. However
 several extension methods and modules do not work without unicode
 support.

- Issue #1882: when compiling code from a string, encoding cookies in the
 second line of code were not always recognized correctly.

- Issue #1679: "0x" was taken as a valid integer literal.

- Issue #1865: ``bytes`` as an alias for ``str`` and b"" as an alias "" were
 added.

- sys.float_info / PyFloat_GetInfo: The floating point information
 object was converted from a dict to a specialized structseq object.

- Patch #1816: Added sys.flags structseq. It exposes the status of
 most command line arguments and PYTHON* environment variables.

- Objects/structseq.c: Implemented new structseq representation. The
 patch makes structseqs (e.g. the return value of os.stat) more
 readable.

- Patch #1700288: added a type attribute cache that caches method
 accesses, resulting in speedups in heavily object-oriented code.

- Bug #1776: __import__() no longer accepts filenames on any platform.
 The first parameter to __import__() must be a valid module name.

- Patch #1668: renamed THREADDEBUG envvar to PYTHONTHREADDEBUG.

- Patch #602345: Add -B command line option, PYTHONDONTWRITEBYTECODE
 envvar and sys.dont_write_bytecode attribute. All these can be set
 to forbid Python to attempt to write compiled bytecode files.

- Improve some exception messages when Windows fails to load an
 extension module. Now we get for example '%1 is not a valid Win32
 application' instead of 'error code 193'.

- Bug #1481296: Fixed long(float('nan')) != 0L.

- Issue #1640: Added math.isinf(x), math.isnan(x) and math.copysign(x,
 y) functions.

- Issue #1635: Platform independent creation and representation of NaN
 and INF. float("nan"), float("inf") and float("-inf") now work on
 every platform with IEEE 754 semantics.

- Compiler now generates simpler and faster code for dictionary
 literals. The oparg for BUILD_MAP now indicates an estimated
 dictionary size. There is a new opcode, STORE_MAP, for adding
 entries to the dictionary.

- Issue #1638: %zd configure test fails on Linux.

- Issue #1620: New property decorator syntax was modifying the
 decorator in place instead of creating a new decorator object.

- Issue #1538: Avoid copying string in split/rsplit if the split char
 is not found.

- Issue #1553: An erroneous __length_hint__ can make list() raise a
 SystemError.

- PEP 366: Allow explicit relative imports when executing modules
 inside packages with the -m switch via a new module level
 __package__ attribute.

- Issue #1402: Fix a crash on exit, when another thread is still
 running, and if the deallocation of its frames somehow calls the
 PyGILState_Ensure() / PyGILState_Release() functions.

- Expose the Py_Py3kWarningFlag as sys.py3kwarning.

- Issue #1445: Fix a SystemError when accessing the ``cell_contents``
 attribute of an empty cell object.

- Issue #1460: The utf-7 incremental decoder did not accept truncated
 input. It now correctly saves its state between chunks of data.

- Patch #1739468: Directories and zipfiles containing a __main__.py
 file can now be directly executed by passing their name to the
 interpreter. The directory/zipfile is automatically inserted as the
 first entry in sys.path.

- Issue #1265: Fix a problem with sys.settrace, if the tracing
 function uses a generator expression when at the same time the
 executed code is closing a paused generator.

- sets and frozensets now have an isdisjoint() method.

- optimize the performance of builtin.sum().

- Fix warnings found by the new version of the Coverity checker.

- The enumerate() builtin function is no longer bounded to sequences
 smaller than LONG_MAX. Formerly, it raised an OverflowError. Now,
 automatically shifts from ints to longs.

- Issue #1686386: Tuple's tp_repr did not take into account the
 possibility of having a self-referential tuple, which is possible
 from C code. Nor did object's tp_str consider that a type's tp_str
 could do something that could lead to an inifinite recursion.
 Py_ReprEnter() and Py_EnterRecursiveCall(), respectively, fixed the
 issues.

- Issue #1164: It was possible to trigger deadlock when using the
 'print' statement to write to a file since the GIL was not released
 as needed. Now PyObject_Print() does the right thing along with
 various tp_print implementations of the built-in types and those in
 the collections module.

- Issue #1147: Exceptions were directly allowing string exceptions in
 their throw() method even though string exceptions no longer
 allowed.

- Issue #1096: Prevent a segfault from getting the repr of a very
 deeply nested list by using the recursion counter.

- Issue #1202533: Fix infinite recursion calls triggered by calls to
 PyObject_Call() never calling back out to Python code to trigger
 recursion depth updates/checks. Required the creation of a static
 RuntimeError instance in case normalizing an exception put the
 recursion check value past its limit. Fixes crashers
 infinite_rec_(1|2|4|5).py.

- Patch #1031213: Decode source line in SyntaxErrors back to its
 original source encoding.

- Patch #1673759: add a missing overflow check when formatting floats
 with %G.

- Prevent expandtabs() on string and unicode objects from causing a
 segfault when a large width is passed on 32-bit platforms.

- Issue #1733488: Fix compilation of bufferobject.c on AIX.

- Issue #1722485: remove docstrings again when running with -OO.

- Add new attribute names for function objects. All the func_* become
 __*__ attributes. (Some already existed, e.g., __doc__ and
 __name__.)

- Add -3 option to the interpreter to warn about features that are
 deprecated and will be changed/removed in Python 3.0.

- Patch #1686487: you can now pass any mapping after '**' in function
 calls.

- except clauses may now be spelled either "except E, target:" or
 "except E as target:". This is to provide forwards compatibility
 with Python 3.0.

- Deprecate BaseException.message as per PEP 352.

- Issue #1303614: don't expose object's __dict__ when the dict is
 inherited from a builtin base.

- When __slots__ are set to a unicode string, make it work the same as
 setting a plain string, ie don't expand to single letter identifiers.

- Request #1191699: Slices can now be pickled.

- Request #1193128: str.translate() now allows a None argument for
 translations that only remove characters without re-mapping the
 remaining characters.

- Patch #1682205: a TypeError while unpacking an iterable is no longer
 masked by a generic one with the message "unpack non-sequence".

- Remove unused file Python/fmod.c.

- Bug #1683368: The object.__init__() and object.__new__() methods are
 now stricter in rejecting excess arguments. The only time when
 either allows excess arguments is when it is not overridden and the
 other one is. For backwards compatibility, when both are
 overridden, it is a deprecation warning (for now; maybe a Py3k
 warning later). Also, type.__init__() insists on the same signature
 as supported by type.__new__().

- Patch #1675423: PyComplex_AsCComplex() now tries to convert an
 object to complex using its __complex__() method before falling back
 to the __float__() method. Therefore, the functions in the cmath
 module now can operate on objects that define a __complex__()
 method.

- Patch #1623563: allow __class__ assignment for classes with
 __slots__. The old and the new class are still required to have the
 same slot names.

- Patch #1642547: Fix an error/crash when encountering syntax errors
 in complex if statements.

- Patch #1462488: Python no longer segfaults when
 ``object.__reduce_ex__()`` is called with an object that is faking
 its type.

- Patch #1680015: Don't modify __slots__ tuple if it contains an
 unicode name.

- Patch #1444529: the builtin compile() now accepts keyword arguments.

- Bug #1678647: write a newline after printing an exception in any
 case, even when converting the value to a string failed.

- The dir() function has been extended to call the __dir__() method on
 its argument, if it exists. If not, it will work like before. This
 allows customizing the output of dir() in the presence of a
 __getattr__().

- Patch #922167: Python no longer segfaults when faced with infinitely
 self-recursive reload() calls (as reported by bug #742342).

- Patch #1675981: remove unreachable code from ``type.__new__()``
 method.

- Patch #1491866: change the complex() constructor to allow
 parthensized forms. This means complex(repr(x)) now works instead of
 raising a ValueError.

- Patch #703779: unset __file__ in __main__ after running a file. This
 makes the filenames the warning module prints much more sensible
 when a PYTHONSTARTUP file is used.

- Variant of patch #697613: don't exit the interpreter on a SystemExit
 exception if the -i command line option or PYTHONINSPECT environment
 variable is given, but break into the interactive interpreter just
 like on other exceptions or normal program exit.

- Patch #1638879: don't accept strings with embedded NUL bytes in
 long().

- Bug #1674503: close the file opened by execfile() in an error
 condition.

- Patch #1674228: when assigning a slice (old-style), check for the
 sq_ass_slice instead of the sq_slice slot.

- When printing an unraisable error, don't print exceptions. before
 the name. This duplicates the behavior whening normally printing
 exceptions.

- Bug #1653736: Properly discard third argument to
 slot_nb_inplace_power.

- PEP 352: Raising a string exception now triggers a TypeError.
 Attempting to catch a string exception raises DeprecationWarning.

- Bug #1377858: Fix the segfaulting of the interpreter when an object
 created a weakref on itself during a __del__ call for new-style
 classes (classic classes still have the bug).

- Bug #1579370: Make PyTraceBack_Here use the current thread, not the
 frame's thread state.

- patch #1630975: Fix crash when replacing sys.stdout in
 sitecustomize.py.

- Prevent seg fault on shutdown which could occur if an object raised
 a warning.

- Bug #1566280: Explicitly invoke threading._shutdown from Py_Main, to
 avoid relying on atexit.

- Bug #1590891: random.randrange don't return correct value for big
 number.

- Patch #1586791: Better exception messages for some operations on
 strings, tuples and lists.

- Bug #1067760: Deprecate passing floats to file.seek.

- Bug #1591996: Correctly forward exception in instance_contains().

- Bug #1588287: fix invalid assertion for `1,2` in debug builds.

- Bug #1576657: when setting a KeyError for a tuple key, make sure
 that the tuple isn't used as the "exception arguments tuple".

- Bug #1565514: SystemError not raised on too many nested blocks.

- Bug #1576174: WindowsError now displays the windows error code
 again, no longer the posix error code.

- Patch #1549049: Support long values in structmember, issue warnings
 if the assigned value for structmember fields gets truncated.

- Update the peephole optimizer to remove more dead code (jumps after
 returns) and inline unconditional jumps to returns.

- Bug #1545497: when given an explicit base, int() did ignore NULs
 embedded in the string to convert.

- Bug #1569998: break inside a try statement (outside a loop) is now
 recognized and rejected.

- list.pop(x) accepts any object x following the __index__ protocol.

- A number of places, including integer negation and absolute value,
 were fixed to not rely on undefined behaviour of the C compiler
 anymore.

- Bug #1566800: make sure that EnvironmentError can be called with any
 number of arguments, as was the case in Python 2.4.

- Patch #1567691: super() and new.instancemethod() now don't accept
 keyword arguments any more (previously they accepted them, but
 didn't use them).

- Fix a bug in the parser's future statement handling that led to
 "with" not being recognized as a keyword after, e.g., this
 statement: from __future__ import division, with_statement

- Bug #1557232: fix seg fault with def f((((x)))) and def f(((x),)).

- Fix %zd string formatting on Mac OS X so it prints negative numbers.

- Allow exception instances to be directly sliced again.

- Bug #1551432: Exceptions do not define an explicit __unicode__
 method. This allows calling unicode() on exceptions classes
 directly to succeed.

- Bug #1542051: Exceptions now correctly call PyObject_GC_UnTrack.
 Also make sure that every exception class has __module__ set to
 'exceptions'.

- Bug #1550983: emit better error messages for erroneous relative
 imports (if not in package and if beyond toplevel package).

- Overflow checking code in integer division ran afoul of new gcc
 optimizations. Changed to be more standard-conforming.

- Patch #1542451: disallow continue anywhere under a finally.

- Patch #1546288: fix seg fault in dict_equal due to ref counting bug.

- The return tuple from str.rpartition(sep) is (tail, sep, head) where
 head is the original string if sep was not found.

- Bug #1520864: unpacking singleton tuples in list comprehensions and
 generator expressions (x for x, in ... ) works again. Fixing this
 problem required changing the .pyc magic number. This means that
 .pyc files generated before 2.5c2 will be regenerated.

- ``with`` and ``as`` are now keywords.

- Bug #1664966: Fix crash in exec if Unicode filename can't be
 decoded.

- Issue #1537: Changed GeneratorExit's base class from Exception to
 BaseException.

- Issue #1703448: A joined thread could show up in the
 threading.enumerate() list after the join() for a brief period until
 it actually exited.


Library
-------

- Patch #2274: Add heapq.heappushpop().

- Add inspect.isabstract(object) to fix bug #2223

- Add a __format__ method to Decimal, to support PEP 3101.

- Add a timing parameter when using trace.Trace to print out
 timestamps.

- Issue #1627: httplib now ignores negative Content-Length headers.

- Issue #900744: If an invalid chunked-encoding header is sent by a
 server, httplib will now raise IncompleteRead and close the
 connection instead of raising ValueError.

- Issue #1492: The content type of BaseHTTPServer error messages can
 now be overridden.

- Issue #1781: ConfigParser now does not let you add the "default" section
 (ignore-case)

- Removed uses of dict.has_key() from distutils, and uses of
 callable() from copy_reg.py, so the interpreter now starts up
 without warnings when '-3' is given. More work like this needs to
 be done in the rest of the stdlib.

- Issue #1916: added isgenerator() and isgeneratorfunction() to
 inspect.py.

- Issue #1224: Fixed bad url parsing when path begins with double
 slash.

- ctypes instances that are not or do not contain pointers can now be
 pickled.

- Patch #1966: Break infinite loop in httplib when the servers
 implements the chunked encoding incorrectly.

- Rename rational.py to fractions.py and the rational.Rational class
 to fractions.Fraction, to avoid the name clash with the abstract
 base class numbers.Rational. See discussion in issue #1682.

- The pickletools module now provides an optimize() function that
 eliminates unused PUT opcodes from a pickle string.

- Patch #2021: Allow tempfile.NamedTemporaryFile and
 SpooledTemporaryFile to be used in with statements by correctly
 supporting the context management protocol.

- Patch #1979: Add rich comparisons to Decimal, and make Decimal
 comparisons involving a NaN follow the IEEE 754 standard.

- Issue #2004: tarfile.py: Use mode 0700 for temporary directories and
 default permissions for missing directories.

- Issue #175006: The debugger used to skip the condition of a "while"
 statement after the first iteration. Now it correctly steps on the
 expression, and breakpoints on the "while" statement are honored on
 each loop.

- Issue #1765140: add an optional delay argument to FileHandler and
 its subclasses. Defaults to false (existing behaviour), but if true,
 defers opening the file until the first call to emit().

- The pprint module now supports sets and frozensets.

- Issue #1221598: add optional callbacks to ftplib.FTP's storbinary()
 and storlines() methods. (Contributed by Phil Schwartz)

- Issue #1715: include sub-extension modules in pydoc's text output.

- Issue #1836: fix an off-by-one bug in TimedRotatingHandler's
 rollover time calculation.

- Issue #1021: fix a bug to allow basicConfig to accept NOTSET as a
 level.

- Issue #932563: add LoggerAdapter convenience class to make it easier
 to add contextual information in logging output.

- Issue #1760556: fix a bug to avoid FileHandler throwing an exception
 in flush().

- Bug #1530959: distutils' build command now uses different build
 directory when building extension modules against versions of Python
 compiled with ``--with-pydebug``.

- Issue #1555501: move plistlib from plat-mac directory to general
 library.

- Issue #1269: fix a bug in pstats.add_callers() and add a unit test
 file for pstats.

- Issue #1669: don't allow shutil.rmtree() to be called on a symlink
 to a directory.

- Issue #1664522: in urllib, don't read non-existing directories in
 ftp mode, returning a 0-byte file -- raise an IOError instead.

- Issue #856047: respect the ``no_proxy`` environment variable when
 using the ``http_proxy`` etc. environment variables in urllib.

- Issue #1178141: add a getcode() method to the addinfourls that
 urllib.open() returns so that you can retrieve the HTTP status code.

- Issue #1003: Fix zipfile decryption check, it would fail zip files
 with extended local headers.

- Issue #1189216: Fix the zipfile module to work on archives with
 headers past the 2**31 byte boundary.

- Issue #1336: fix a race condition in subprocess.Popen if the garbage
 collector kicked in at the wrong time that would cause the process
 to hang when the child wrote to stderr.

- Issue #1146: fix how textwrap breaks a long word that would start in
 the last column of a line.

- Issue #1693149: trace.py --ignore-module - accept multiple
 comma-separated modules to be given.

- Issue #1822: MIMEMultipart.is_multipart() behaves correctly for a
 just-created (and empty) instance. Thanks Jonathan Share.

- Issue #1861: Added an attribute to the sched module which returns an
 ordered list of upcoming events (displayed as named tuples).

- Issue #1837: The queue module now also supports a LIFO queue and a
 priority queue.

- Patch #1048820: Add insert-mode editing to curses.textpad.Textbox
 (patch by Stefan Wehr). Also, fix an off-by-one bug in
 Textbox.gather().

- Issue #1831: ctypes now raises a TypeError if conflicting positional
 and named arguments are passed to a Structure or Union initializer.
 When too many positional arguments are passed, also a TypeError is
 raised instead of a ValueError.

- Convert the internal ctypes array type cache to a WeakValueDict so
 that array types do not live longer than needed.

- Issue #1786: pdb should use its own stdin/stdout around an exec call
 and when creating a recursive instance.

- Issue #1698398: ZipFile.printdir() crashed because the format string
 expected a tuple type of length six instead of time.struct_time
 object.

- Issue #1780: The Decimal constructor now accepts arbitrary leading
 and trailing whitespace when constructing from a string.
 Context.create_decimal no longer accepts trailing newlines.

- Decimal.as_tuple(), difflib.find_longest_match() and inspect
 functions that returned a tuple now return a named tuple.

- Doctest now returns results as a named tuple for readability:
   (0, 7) --> TestResults(failed=0, attempted=7)

- Issue #846388:q re.match is interruptible now, which is particularly
 good for long regular expression matches.

- Patch #1137: allow setting buffer_size attribute on pyexpat Parser
 objects to set the character data buffer size.

- Issue #1757: The hash of a Decimal instance is no longer affected by
 the current context.

- Patch #467924: add ZipFile.extract() and ZipFile.extractall() in the
 zipfile module.

- Issue #1646: Make socket support the TIPC protocol.

- Bug #1742: return os.curdir from os.path.relpath() if both arguments
 are equal instead of raising an exception.

- Patch #1637: fix urlparse for URLs like 'http://x.com?arg=/foo'.

- Patch #1698: allow '@' in username parsed by urlparse.py.

- Issue #1735: TarFile.extractall() now correctly sets directory
 permissions and times.

- Bug #1713: posixpath.ismount() claims symlink to a mountpoint is a mountpoint.

- Bug #1687: Fxed plistlib.py restricts <integer> to Python int when
 writing

- Issue #1700: Regular expression inline flags incorrectly handle
 certain unicode characters.

- Issue #1689: PEP 3141, numeric abstract base classes.

- Tk issue #1851526: Return results from Python callbacks to Tcl as
 Tcl objects.

- Issue #1642: Fix segfault in ctypes when trying to delete attributes.

- Issue #1727780: Support loading pickles of random.Random objects
 created on 32-bit systems on 64-bit systems, and vice versa. As a
 consequence of the change, Random pickles created by Python 2.6
 cannot be loaded in Python 2.5.

- Issue #1455: The distutils package now supports VS 2005 and VS 2008
 for both the msvccompiler and cygwincompiler.

- Issue #1531: tarfile.py: Read fileobj from the current offset, do
 not seek to the start.

- Issue #1534: Added a dictionary sys.float_info with information
 about the internal floating point type to the sys module.

- Issue #1429818: patch for trace and doctest modules so they play
 nicely together.

- doctest made a bad assumption that a package's __loader__.get_data()
 method used universal newlines.

- Issue #1705170: contextlib.contextmanager was still swallowing
 StopIteration in some cases. This should no longer happen.

- Issue #1292: On alpha, arm, ppc, and s390 linux systems the
 --with-system-ffi configure option defaults to "yes".

- IN module for FreeBSD 8 is added and preexisting FreeBSD 6 and 7
 files are updated.

- Issues #1181, #1287: unsetenv() is now called when the
 os.environ.pop() and os.environ.clear() methods are used.

- ctypes will now work correctly on 32-bit systems when Python is
 configured with --with-system-ffi.

- Patch #1203: ctypes now does work on OS X when Python is built with
 --disable-toolbox-glue.

- collections.deque() now supports a "maxlen" argument.

- itertools.count() is no longer bounded to LONG_MAX. Formerly, it
 raised an OverflowError. Now, automatically shifts from ints to
 longs.

- Added itertools.product() which forms the Cartesian product of the
 input iterables.

- Added itertools.combinations() and itertools.permutations().

- Patch #1541463: optimize performance of cgi.FieldStorage operations.

- Decimal is fully updated to the latest Decimal Specification
 (v1.66).

- Bug #1153: repr.repr() now doesn't require set and dictionary items
 to be orderable to properly represent them.

- A 'c_longdouble' type was added to the ctypes module.

- Bug #1709599: Run test_1565150 only if the file system is NTFS.

- When encountering a password-protected robots.txt file the
 RobotFileParser no longer prompts interactively for a username and
 password (bug 813986).

- TarFile.__init__() no longer fails if no name argument is passed and
 the fileobj argument has no usable name attribute (e.g. StringIO).

- The functools module now provides 'reduce', for forward
 compatibility with Python 3000.

- Server-side SSL support and cert verification added, by Bill
 Janssen.

- socket.ssl deprecated; use new ssl module instead.

- uuid creation is now threadsafe.

- EUC-KR codec now handles the cheot-ga-keut composed make-up hangul
 syllables.

- GB18030 codec now can encode additional two-byte characters that are
 missing in GBK.

- Add new codecs for UTF-32, UTF-32-LE and UTF-32-BE.

- Bug #1704793: Return UTF-16 pair if unicodedata.lookup cannot
 represent the result in a single character.

- Bug #978833: Close https sockets by releasing the _ssl object.

- Change location of the package index to pypi.python.org/pypi

- Bug #1701409: Fix a segfault in printing ctypes.c_char_p and
 ctypes.c_wchar_p when they point to an invalid location. As a
 sideeffect the representation of these instances has changed.

- tarfile.py: Added "exclude" keyword argument to TarFile.add().

- Bug #1734723: Fix repr.Repr() so it doesn't ignore the maxtuple
 attribute.

- The urlopen function of urllib2 now has an optional timeout
 parameter (note that it actually works with HTTP, HTTPS, FTP and
 FTPS connections).

- In ftplib, the FTP.ntransfercmd method, when in passive mode, now
 uses the socket.create_connection function, using the timeout
 specified at connection time.

- Bug #1728403: Fix a bug that CJKCodecs StreamReader hangs when it
 reads a file that ends with incomplete sequence and sizehint
 argument for .read() is specified.

- Bug #1730389: Change time.strptime() to use ``\s+`` instead of
 ``\s*`` when matching spaces in the specified format argument.

- Bugs #1668596/#1720897: distutils now copies data files even if
 package_dir is empty.

- sha now raises a DeprecationWarning upon import.

- md5 now raises a DeprecationWarning upon import.

- Issue #1385: The hmac module now computes the correct hmac when
 using hashes with a block size other than 64 bytes (such as sha384
 and sha512).

- mimify now raises a DeprecationWarning upon import.

- MimeWriter now raises a DeprecationWarning upon import.

- tarfile.py: Improved unicode support. Unicode input names are now
 officially supported. Added "errors" argument to the TarFile class.

- urllib.ftpwrapper class now accepts an optional timeout.

- shlex.split() now has an optional "posix" parameter.

- The posixfile module now raises a DeprecationWarning.

- Remove the gopherlib module. This also leads to the removal of
 gopher support in urllib/urllib2.

- Fix bug in marshal where bad data would cause a segfault due to lack
 of an infinite recursion check.

- Removed plat-freebsd2 and plat-freebsd3 directories (and IN.py in
 the directories).

- HTML-escape the plain traceback in cgitb's HTML output, to prevent
 the traceback inadvertently or maliciously closing the comment and
 injecting HTML into the error page.

- The popen2 module and os.popen* are deprecated. Use the subprocess
 module.

- Added an optional credentials argument to SMTPHandler, for use with
 SMTP servers which require authentication.

- Patch #1695948: Added optional timeout parameter to SocketHandler.

- Bug #1652788: Minor fix for currentframe.

- Patch #1598415: Added WatchedFileHandler to better support external
 log file rotation using e.g. newsyslog or logrotate. This handler is
 only useful in Unix/Linux environments.

- Bug #1706381: Specifying the SWIG option "-c++" in the setup.py file
 (as opposed to the command line) will now write file names ending in
 ".cpp" too.

- As specified in RFC 2616, an HTTP response like 2xx indicates that
 the client's request was successfully received, understood, and
 accepted. Now in these cases no error is raised in urllib (issue
 #1177) and urllib2.

- Bug #1290505: time.strptime's internal cache of locale information
 is now properly recreated when the locale is changed.

- Patch #1685563: remove (don't add) duplicate paths in
 distutils.MSVCCompiler.

- Added a timeout parameter to the constructor of other protocols
 (telnetlib, ftplib, smtplib and poplib). This is second part of the
 work started with create_connection() and timeout in httplib, and
 closes patch #723312.

- Patch #1676823: Added create_connection() to socket.py, which may be
 called with a timeout, and use it from httplib (whose HTTPConnection
 and HTTPSConnection now accept an optional timeout).

- Bug #978833: Revert r50844, as it broke _socketobject.dup.

- Bug #1675967: re patterns pickled with Python 2.4 and earlier can
 now be unpickled with Python 2.5 and newer.

- Patch #1630118: add a SpooledTemporaryFile class to tempfile.py.

- Patch #1273829: os.walk() now has a "followlinks" parameter. If set
 to True (which is not the default), it visits symlinks pointing to
 directories.

- Bug #1681228: the webbrowser module now correctly uses the default
 GNOME or KDE browser, depending on whether there is a session of one
 of those present. Also, it tries the Windows default browser before
 trying Mozilla variants.

- Patch #1339796: add a relpath() function to os.path.

- Patch #1681153: the wave module now closes a file object it opened if
 initialization failed.

- Bug #767111: fix long-standing bug in urllib which caused an
 AttributeError instead of an IOError when the server's response
 didn't contain a valid HTTP status line.

- Patch #957650: "%var%" environment variable references are now
 properly expanded in ntpath.expandvars(), also "~user" home
 directory references are recognized and handled on Windows.

- Patch #1429539: pdb now correctly initializes the __main__ module
 for the debugged script, which means that imports from __main__ work
 correctly now.

- The nonobvious commands.getstatus() function is now deprecated.

- Patch #1393667: pdb now has a "run" command which restarts the
 debugged Python program, optionally with different arguments.

- Patch #1649190: Adding support for _Bool to ctypes as c_bool.

- Patch #1530482: add pydoc.render_doc() which returns the
 documentation for a thing instead of paging it to stdout, which
 pydoc.doc() does.

- Patch #1533909: the timeit module now accepts callables in addition
 to strings for the code to time and the setup code. Also added two
 convenience functions for instantiating a Timer and calling its
 methods.

- Patch #1537850: tempfile.NamedTemporaryFile now has a "delete"
 parameter which can be set to False to prevent the default
 delete-on-close behavior.

- Patch #1581073: add a flag to textwrap that prevents the dropping of
 whitespace while wrapping.

- Patch #1603688: ConfigParser.SafeConfigParser now checks values that
 are set for invalid interpolation sequences that would lead to
 errors on reading back those values.

- Added support for the POSIX.1-2001 (pax) format to
 tarfile.py. Extended and cleaned up the test suite. Added a new
 testtar.tar.

- Patch #1449244: Support Unicode strings in
 email.message.Message.{set_charset,get_content_charset}.

- Patch #1542681: add entries for "with", "as" and "CONTEXTMANAGERS"
 to pydoc's help keywords.

- Patch #1555098: use str.join() instead of repeated string
 concatenation in robotparser.

- Patch #1635454: the csv.DictWriter class now includes the offending
 field names in its exception message if you try to write a record
 with a dictionary containing fields not in the CSV field names list.

- Patch #1668100: urllib2 now correctly raises URLError instead of
 OSError if accessing a local file via the file:// protocol fails.

- Patch #1677862: Require a space or tab after import in .pth files.

- Patch #1192590: Fix pdb's "ignore" and "condition" commands so they
 trap the IndexError caused by passing in an invalid breakpoint
 number.

- Patch #1599845: Add an option to disable the implicit calls to
 server_bind() and server_activate() in the constructors for
 TCPServer, SimpleXMLRPCServer and DocXMLRPCServer.

- Bug #1531963: Make SocketServer.TCPServer's server_address always be
 equal to calling getsockname() on the server's socket. Fixed by
 patch #1545011.

- Patch #742598: Add .timeout attribute to SocketServer that calls
 .handle_timeout() when no requests are received.

- Bug #1651235: When a tuple was passed to a ctypes function call,
 Python would crash instead of raising an error.

- Bug #1646630: ctypes.string_at(buf, 0) and ctypes.wstring_at(buf, 0)
 returned string up to the first NUL character.

- Patch #957003: Implement smtplib.LMTP.

- Patch #1481079: add support for HTTP_REFERER to CGIHTTPServer.

- Patch #1675424: Added tests for uncovered code in the zipfile
 module. The KeyError raised by Zipfile.getinfo for nonexistent
 names now has a descriptive message.

- Bug #1115886: os.path.splitext('.cshrc') gives now ('.cshrc', '').

- unittest now verifies more of its assumptions. In particular,
 TestCase and TestSuite subclasses (not instances) are no longer
 accepted in TestSuite.addTest(). This should cause no
 incompatibility since it never made sense with ordinary subclasses
 -- the failure just occurred later, with a more cumbersome
 exception.

- Patch #787789: allow to pass custom TestRunner instances to
 unittest's main() function.

- Patches #1550273, #1550272: fix a few bugs in unittest and add a
 comprehensive test suite for the module.

- Patch #1001604: glob.glob() now returns unicode filenames if it was
 given a unicode argument and os.listdir() returns unicode filenames.

- Patch #1673619: setup.py identifies extension modules it doesn't
 know how to build and those it knows how to build but that fail to
 build.

- Patch #912410: Replace HTML entity references for attribute values
 in HTMLParser.

- Patch #1663234: you can now run doctest on test files and modules
 using "python -m doctest [-v] filename ...".

- Patch #1121142: Implement ZipFile.open.

- Taught setup.py how to locate Berkeley DB on Macs using MacPorts.

- Added heapq.merge() for merging sorted input streams.

- Added collections.namedtuple() for assigning field names to tuples.

- Added itertools.izip_longest().

- Have the encoding package's search function dynamically import using
 absolute import semantics.

- Patch #1647484: Renamed GzipFile's filename attribute to name.

- Patch #1517891: Mode 'a' for ZipFile now creates the file if it
 doesn't exist.

- Patch #698833: Support file decryption in zipfile.

- Patch #685268: Consider a package's __path__ in imputil.

- Patch #1463026: Support default namespace in XMLGenerator.

- Patch #1571379: Make trace's --ignore-dir facility work in the face
 of relative directory names.

- Bug #1600860: Search for shared python library in LIBDIR, not
 lib/python/config, on "linux" and "gnu" systems.

- Patch #1652681: tarfile.py: create nonexistent files in append mode
 and allow appending to empty files.

- Bug #1124861: Automatically create pipes if GetStdHandle fails in
 subprocess.

- Patch #1634778: add missing encoding aliases for iso8859_15 and
 iso8859_16.

- Patch #1638243: the compiler package is now able to correctly
 compile a with statement; previously, executing code containing a
 with statement compiled by the compiler package crashed the
 interpreter.

- Bug #1643943: Fix time.strptime's support for the %U directive.

- Patch #1507247: tarfile.py: use current umask for intermediate
 directories.

- Patch #1627441: close sockets properly in urllib2.

- Bug #494589: make ntpath.expandvars behave according to its
 docstring.

- Changed platform module API python_version_tuple() to actually
 return a tuple (it used to return a list).

- Added new platform module APIs python_branch(), python_revision(),
 python_implementation() and linux_distribution().

- Added support for IronPython and Jython to the platform module.

- The sets module has been deprecated. Use the built-in set/frozenset
 types instead.

- Bug #1610795: make ctypes.util.find_library work on BSD systems.

- Fixes for 64-bit Windows: In ctypes.wintypes, correct the
 definitions of HANDLE, WPARAM, LPARAM data types. Make
 parameterless foreign function calls work.

- The version number of the ctypes package changed to "1.1.0".

- Bug #1627575: logging: Added _open() method to FileHandler which can
 be used to reopen files. The FileHandler instance now saves the
 encoding (which can be None) in an attribute called "encoding".

- Bug #411881: logging.handlers: bare except clause removed from
 SMTPHandler.emit. Now, only ImportError is trapped.

- Bug #411881: logging.handlers: bare except clause removed from
 SocketHandler.createSocket. Now, only socket.error is trapped.

- Bug #411881: logging: bare except clause removed from
 LogRecord.__init__. Now, only ValueError, TypeError and
 AttributeError are trapped.

- Patch #1504073: Fix tarfile.open() for mode "r" with a fileobj
 argument.

- Patch #1182394 from Shane Holloway: speed up HMAC.hexdigest.

- Patch #1262036: Prevent TarFiles from being added to themselves
 under certain conditions.

- Patch #1230446: tarfile.py: fix ExFileObject so that read() and
 tell() work correctly together with readline().

- Patch #1484695: The tarfile module now raises a HeaderError
 exception if a buffer given to frombuf() is invalid.

- Bug #1503765: Fix a problem in logging.config with spaces in comma-
 separated lists read from logging config files.

- Patch #1604907: Fix problems in logging.handlers caused at logging
 shutdown when syslog handlers fail to initialize because of syslogd
 problems.

- Patch #1608267: fix a race condition in os.makedirs() if the
 directory to be created is already there.

- Patch #1610437: fix a tarfile bug with long filename headers.

- Patch #1371075: Make ConfigParser accept optional dict type for
 ordering, sorting, etc.

- Bug #1563807: _ctypes built on AIX fails with ld ffi error.

- Bug #1598620: A ctypes Structure cannot contain itself.

- Patch #1070046: Marshal new-style objects like InstanceType in
 xmlrpclib.

- cStringIO.truncate(-1) now raises an IOError, like StringIO and
 regular files.

- Patch #1472877: Fix Tix subwidget name resolution.

- Patch #1594554: Always close a tkSimpleDialog on ok(), even if an
 exception occurs.

- Patch #1538878: Don't make tkSimpleDialog dialogs transient if the
 parent window is withdrawn.

- Bug #1597824: return the registered function from atexit.register()
 to facilitate usage as a decorator.

- Patch #1360200: Use unmangled_version RPM spec field to deal with
 file name mangling.

- Patch #1359217: Process 2xx response in an ftplib transfer that
 precedes an 1xx response.

- Patch #1355023: support whence argument for GzipFile.seek.

- Patch #1065257: Support passing open files as body in
 HTTPConnection.request().

- Bug #1569790: mailbox.py: Maildir.get_folder() and MH.get_folder()
 weren't passing the message factory on to newly created Maildir/MH
 objects.

- Patch #1514543: mailbox.py: In the Maildir class, report errors if
 there's a filename clash instead of possibly losing a message.
 (Patch by David Watson.)

- Patch #1514544: Try to ensure that messages/indexes have been
 physically written to disk after calling .flush() or
 .close(). (Patch by David Watson.)

- Patch #1592250: Add elide argument to Tkinter.Text.search.

- Patch #838546: Make terminal become controlling in pty.fork().

- Patch #1351744: Add askyesnocancel helper for tkMessageBox.

- Patch #1060577: Extract list of RPM files from spec file in
 bdist_rpm.

- Bug #1586613: fix zlib and bz2 codecs' incremental en/decoders.

- Patch #1583880: fix tarfile's problems with long names and posix/
 GNU modes.

- Bug #1586448: the compiler module now emits the same bytecode for
 list comprehensions as the builtin compiler, using the LIST_APPEND
 opcode.

- Fix codecs.EncodedFile which did not use file_encoding in 2.5.0, and
 fix all codecs file wrappers to work correctly with the "with"
 statement (bug #1586513).

- Lib/modulefinder.py now handles absolute and relative imports
 correctly.

- Patch #1567274: Support SMTP over TLS.

- Patch #1560695: Add .note.GNU-stack to ctypes' sysv.S so that ctypes
 isn't considered as requiring executable stacks.

- ctypes callback functions only support 'fundamental' data types as
 result type. Raise an error when something else is used. This is a
 partial fix for Bug #1574584.

- Fix turtle so that time.sleep is imported for the entire library.
 Allows the demo2 function to be executed on its own instead of only
 when the module is run as a script.

- Bug #813342: Start the IDLE subprocess with -Qnew if the parent is
 started with that option.

- Bug #1565150: Fix subsecond processing for os.utime on Windows.

- Support for MSVC 8 was added to bdist_wininst.

- Bug #1446043: correctly raise a LookupError if an encoding name
 given to encodings.search_function() contains a dot.

- Bug #1560617: in pyclbr, return full module name not only for
 classes, but also for functions.

- Bug #1457823: cgi.(Sv)FormContentDict's constructor now takes
 keep_blank_values and strict_parsing keyword arguments.

- Bug #1566602: correct failure of posixpath unittest when $HOME ends
 with a slash.

- Bug #1565661: in webbrowser, split() the command for the default
 GNOME browser in case it is a command with args.

- Made the error message for time.strptime when the data data and
 format do match be more clear.

- Fix a bug in traceback.format_exception_only() that led to an error
 being raised when print_exc() was called without an exception set.
 In version 2.4, this printed "None", restored that behavior.

- Make webbrowser.BackgroundBrowser usable in Windows (it wasn't
 because the close_fds arg to subprocess.Popen is not supported).

- Reverted patch #1504333 to sgmllib because it introduced an infinite
 loop.

- Patch #1553314: Fix the inspect.py slowdown that was hurting IPython
 & SAGE by adding smarter caching in inspect.getmodule()

- Fix missing import of the types module in logging.config.

- Patch #1550886: Fix decimal module context management implementation
 to match the localcontext() example from PEP 343.

- Bug #1545341: The 'classifier' keyword argument to the Distutils
 setup() function now accepts tuples as well as lists.

- Bug #1541863: uuid.uuid1 failed to generate unique identifiers on
 systems with low clock resolution.

- Bug #1531862: Do not close standard file descriptors in subprocess.

- idle: Honor the "Cancel" action in the save dialog (Debian bug
 #299092).

- Fix utf-8-sig incremental decoder, which didn't recognise a BOM when
 the first chunk fed to the decoder started with a BOM, but was
 longer than 3 bytes.

- The implementation of UnicodeError objects has been simplified
 (start and end attributes are now stored directly as Py_ssize_t
 members).

- Issue #829951: In the smtplib module, SMTP.starttls() now complies
 with RFC 3207 and forgets any knowledge obtained from the server not
 obtained from the TLS negotiation itself. Patch contributed by Bill
 Fenner.

- Issue #1339: The smtplib.SMTP class has been refactored a bit such
 that the SMTP.starttls() caller no longer needs to call ehlo()
 beforehand. SMTP.starttls() now raises an exception of the server
 does not claim to support starttls. Adds the
 SMTP.ehlo_or_helo_if_needed() method. Patch contributed by Bill
 Fenner.

- Patch #1089358: Add signal.siginterrupt, a wrapper around
 siginterrupt(3).

Extension Modules
-----------------

- Patch #1657: added select.epoll and select.kqueue.

- Patch #1506171: added operator.methodcaller().

- Patch #1826: operator.attrgetter() now supports dotted attribute paths.

- Patch #1957: syslogmodule: Release GIL when calling syslog(3).

- Bug #2112: mmap.error is now a subclass of EnvironmentError and not
 a direct EnvironmentError.

- Bug #2111: mmap segfaults when trying to write a block opened with
 PROT_READ.

- Bug #2063: correct order of utime and stime in os.times() result on
 Windows.

- Patch #1736: Fix file name handling of _msi.FCICreate.

- Updated ``big5hkscs`` codec to the HKSCS revision of 2004.

- Issue #1940: make it possible to use curses.filter() before
 curses.initscr() as the documentation says.

- Backport of _fileio module from Python 3.0.

- Patch #1087741: mmap.mmap is now a class, not a factory function. It
 is also subclassable now.

- Patch #1648: added ``sys.getprofile()`` and ``sys.gettrace()``.

- Patch #1663329: added ``os.closerange()`` function to quickly close
 a range of file descriptors without considering errors.

- Patch #976880: ``mmap`` objects now have an ``rfind`` method that
 works as expected. ``mmap.find`` also takes an optional ``end``
 parameter.

- _winreg's HKEY object has gained __enter__ and __exit__ methods to
 support the context manager protocol. The _winreg module also
 gained a new function ``ExpandEnvironmentStrings`` to expand
 REG_EXPAND_SZ keys.

- itertools.starmap() now accepts any iterable input. Previously, it
 required the function inputs to be tuples.

- itertools.chain() now has an alternate constructor,
 chain.from_iterable().

- Issue #1646: Make socket support TIPC. The socket module now has
 support for TIPC under Linux, see http://tipc.sf.net/ for more
 information.

- Added interface for Windows' WSAIoctl to socket object and added an
 example for a simple network sniffer.

- Bug #1301: Bad assert in _tkinter fixed.

- Added bdist_wininst executable for VS 2008.

- Bug #1604: collections.deque.__init__(iterable) now clears any prior
 contents before adding elements from the iterable. This fix brings
 the behavior into line with that for list.__init__().

- Added wide char functions to msvcrt module: getwch, getwche, putwch
 and ungetwch. The functions accept or return unicode.

- os.access now returns True on Windows for any existing directory.

- Added warnpy3k function to the warnings module.

- Marshal.dumps() now expects exact type matches for int, long, float,
 complex, tuple, list, dict, set, and frozenset. Formerly, it would
 silently miscode subclasses of those types. Now, it raises a
 ValueError instead.

- Patch #1388440: Add set_completion_display_matches_hook and
 get_completion_type to readline.

- Bug #1649098: Avoid declaration of zero-sized array declaration in
 structure.

- Removed the rgbimg module; been deprecated since Python 2.5.

- Bug #1721309: prevent bsddb module from freeing random memory.

- Bug #1233: fix bsddb.dbshelve.DBShelf append method to work as
 intended for RECNO databases.

- pybsddb.sf.net Bug #477182: Load the database flags at database open
 time so that opening a database previously created with the DB_DUP
 or DB_DUPSORT flag set will keep the proper behavior on subsequent
 opens. Specifically: dictionary assignment to a DB object will
 replace all values for a given key when the database allows
 duplicate values. DB users should use DB.put(k, v) when they want
 to store duplicates; not DB[k] = v.

- Add the bsddb.db.DBEnv.lock_id_free method.

- Bug #1686475: Support stat'ing open files on Windows again.

- Patch #1185447: binascii.b2a_qp() now correctly quotes binary
 characters with ASCII value less than 32. Also, it correctly quotes
 dots only if they occur on a single line, as opposed to the previous
 behavior of quoting dots if they are the second character of any
 line.

- Bug #1622896: fix a rare corner case where the bz2 module raised an
 error in spite of a succesful compression.

- Patch #1654417: make operator.{get,set,del}slice use the full range
 of Py_ssize_t.

- Patch #1646728: datetime.fromtimestamp fails with negative
 fractional times. With unittest.

- Patch #1490190: posixmodule now includes os.chflags() and
 os.lchflags() functions on platforms where the underlying system
 calls are available.

- Patch #1494140: Add documentation for the new struct.Struct object.

- Patch #1432399: Support the HCI protocol for bluetooth sockets

- Patch #1657276: Make NETLINK_DNRTMSG conditional.

- Bug #1653736: Complain about keyword arguments to time.isoformat.

- Bug #1486663: don't reject keyword arguments for subclasses of
 builtin types.

- Patch #1610575: The struct module now supports the 't' code, for C99
 _Bool.

- Patch #1635058: ensure that htonl and friends never accept or return
 negative numbers, per the underlying C implementation.

- Patch #1544279: Improve thread-safety of the socket module by moving
 the sock_addr_t storage out of the socket object.

- Patch #1019808: fix bug that causes an incorrect error to be
 returned when a socket timeout is set and a connection attempt
 fails.

- Speed up function calls into the math module.

- Bug #1588217: don't parse "= " as a soft line break in binascii's
 a2b_qp() function, instead leave it in the string as quopri.decode()
 does.

- Bug #1599782: Fix segfault on bsddb.db.DB().type().

- Bug #1567666: Emulate GetFileAttributesExA for Win95.

- Patch #1576166: Support os.utime for directories on Windows NT+.

- Patch #1572724: fix typo ('=' instead of '==') in _msi.c.

- Bug #1572832: fix a bug in ISO-2022 codecs which may cause segfault
 when encoding non-BMP unicode characters.

- Bug #1556784: allow format strings longer than 127 characters in
 datetime's strftime function.

- Fix itertools.count(n) to work with negative numbers again.

- RLIMIT_SBSIZE was added to the resource module where available.

- Bug #1551427: fix a wrong NULL pointer check in the win32 version of
 os.urandom().

- Bug #1548092: fix curses.tparm seg fault on invalid input.

- Patch #1114: fix curses module compilation on 64-bit AIX, & possibly
 other 64-bit LP64 platforms where attr_t is not the same size as a
 long. (Contributed by Luke Mewburn.)

- Bug #1550714: fix SystemError from itertools.tee on negative value
 for n.

- Fixed a few bugs on cjkcodecs:
 - gbk and gb18030 codec now handle U+30FB KATAKANA MIDDLE DOT
  correctly.
 - iso2022_jp_2 codec now encodes into G0 for KS X 1001, GB2312
  codepoints to conform the standard.
 - iso2022_jp_3 and iso2022_jp_2004 codec can encode JIS X 0213:2
  codepoints now.

- Bug #1552726: in readline.c, avoid repeatedly polling in interactive
 mode by only placing a timeout on the select() if an input hook has
 been defined. This prevents an interactive Python from waking up 10
 times per second. Patch by Richard Boulton.

- fixed a bug with bsddb.DB.stat: the flags and txn keyword arguments
 were transposed.

- Added support for linking the bsddb module against BerkeleyDB 4.5.x
 and 4.6.x.

- Bug #1633621: if curses.resizeterm() or curses.resize_term() is
 called, update _curses.LINES, _curses.COLS, curses.LINES and
 curses.COLS.

- Fix an off-by-one bug in locale.strxfrm().

- Fix libffi configure for hppa*-*-linux* | parisc*-*-linux*.

- Build using system ffi library on arm*-linux*.

- Bug #1372: zlibmodule.c: int overflow in PyZlib_decompress

- bsddb module: Fix memory leak when using database cursors on
 databases without a DBEnv.

- The sqlite3 module was updated to pysqlite 2.4.1.

Tests
-----

- Refactor test_logging to use unittest.

- Refactor test_profile and test_cprofile to use the same code to
 profile.

- Make test_runpy reentrant by fixing _check_module to clear out any
 module being tested. Was causing an error by __import__ doing a
 reload on the second run and thus suppressing bytecode recreation.

- Capture socket connection resets and timeouts in test_socket_ssl and
 test_urllib2net and raise test.test_support.ResourceDenied.

- Patch #1559413: Fix test_cmd_line if sys.executable contains a
 space.

- Added test.test_support.TransientResource which is a context manager
 to surround calls to resources that are not guaranteed to work even
 if test.test_support.requires says that the resource should exist.

- Added a test for slicing of an exception.

- Added test.test_support.EnvironmentVarGuard. It's a class that
 provides a context manager so that one can temporarily set or unset
 environment variables.

- Added some tests for modulefinder.

- Converted test_imp to use unittest.

- Fix bsddb test_basics.test06_Transactions to check the version
 number properly.

- test.test_support.catch_warning is a new context manager that can be
 used to catch the warnings issued by the warning framework.

Tools
-----

- Tools/scripts/reindent.py now creates the backup file using
 shutil.copy to preserve user/group and permissions. Added also a
 --nobackup option to not create the backup if the user is concerned
 regarding this. Check issue 1050828 for more details.

- Tools/scripts/win_add2path.py was added. The simple script modifes
 the PATH environment var of the HKCU tree and adds the python bin
 and script directory.

- Tools/18n/pygettext.py was added to the list of scripts installed by
 Tools/scripts/setup.py (tracker item 642309).

- Added IronPython and Jython support to pybench (part of which was
 patch #1563844).

- Made some minor changes to pybench output to allow the user to see
 which Python version is running pybench.

- Added support for the new platform module feature
 platform.python_implementation(); this will now be saved in the
 benchmark pickle.


Documentation
-------------

- RFE #1765140: Updated documentation on FileHandler and subclasses to
 include new optional delay argument.

- Bug #932563: Added section on getting contextual information into
 logging output, and added documentation for the new LoggerAdapter
 class.

- Bug #1295: Added information about caching of formatted exception
 information in the LogRecord by Formatter.format().

- Bug #1637365: add subsection about "__name__ == __main__" to the
 Python tutorial.

- Patch #1698768: updated the "using Python on the Mac" intro.

- Bug #1569057: Document that calling file.next() when the file is
 open for writing is undefined.

- Patch #1489771: the syntax rules in Python Reference Manual were
 updated to reflect the current Python syntax.

- Patch #1686451: Fix return type for
 PySequence_{Count,Index,Fast_GET_SIZE}.

- Patch #1679379: add documentation for fnmatch.translate().

- Bug #1629566: clarify the docs on the return values of parsedate()
 and parsedate_tz() in email.utils and rfc822.

- Patch #1671450: add a section about subclassing builtin types to the
 "extending and embedding" tutorial.

- Bug #1629125: fix wrong data type (int -> Py_ssize_t) in PyDict_Next
 docs.

- Bug #1565919: document set types in the Language Reference.

- Bug #1546052: clarify that PyString_FromString(AndSize) copies the
 string pointed to by its parameter.

- Bug #1566663: remove obsolete example from datetime docs.

- Bug #1541682: Fix example in the "Refcount details" API docs.
 Additionally, remove a faulty example showing PySequence_SetItem
 applied to a newly created list object and add notes that this isn't
 a good idea.


Tools/Demos
-----------

- Patch #1552024: add decorator support to unparse.py demo script.

- Make auto-generated python.vim file list built-ins and exceptions in
 alphatbetical order. Makes output more deterministic and easier to
 tell if the file is stale or not.

- Bug #1546372: Fixed small bugglet in pybench that caused a missing
 file not to get reported properly.


Build
-----

- Have the search path for building extensions follow the declared
 order in $CPPFLAGS and $LDFLAGS when adding directories from those
 environment variables.

- Bug #1983: Added a check to pyport to verify that sizeof(pid_t) is
 smaller or equal sizeof(long).

- Bug #1234: Fixed semaphore errors on AIX 5.2

- Issue #1726: Remove Python/atof.c from PCBuild/pythoncore.vcproj.

- Removed PCbuild8/ directory and added a new build directory for VS
 2005 based on the VS 2008 build directory to PC/VS8.0. The script
 PCbuild/vs8to9.py was added to sync changes from PCbuild to
 PC/VS8.0.

- Moved PCbuild/ directory for VS 2003 to PC/VS7.1 and renamed
 PCBuild9/ directory to PCBuild/.

- Bug #1699: Define _BSD_SOURCE only on OpenBSD.

- Bug #1608: use -fwrapv when GCC supports it. This is important,
 newer GCC versions may optimize away overflow buffer overflow checks
 without this option!

- Patch #1418: Make the AC_REPLACE_FUNCS object files actually work.

- Add a FAST_LOOPS build option that speeds-up looping by trading away
 periodic threadstate and signal checking in tight loops. By
 default, this option is turned-off. It should only be enabled in
 debugged, performance critical applications.

- Patch #786737: Allow building in a tree of symlinks pointing to a
 readonly source.

- Bug #1737210: Change Manufacturer of Windows installer to PSF.

- Bug #1746880: Correctly install DLLs into system32 folder on Win64.

- Define _BSD_SOURCE, to get access to POSIX extensions on OpenBSD
 4.1+.

- Stop supporting AtheOS and cause a build error in configure for the
 platform.

- Bug #1655392: don't add -L/usr/lib/pythonX.Y/config to the LDFLAGS
 returned by python-config if Python was built with --enable-shared
 because that prevented the shared library from being used.

- Patch #1569798: fix a bug in distutils when building Python from a
 directory within sys.exec_prefix.

- Bug #1675511: Use -Kpic instead of -xcode=pic32 on Solaris/x86.

- Disable _XOPEN_SOURCE on NetBSD 1.x.

- configure now checks whether gcc supports the PyArg_ParseTuple
 format attribute.

- Bug #1578513: Cross compilation was broken by a change to configure.
 Repair so that it's back to how it was in 2.4.3.

- Patch #1576954: Update VC6 build directory; remove redundant files
 in VC7.

- Bug #1568842: Fix test for uintptr_t.

- Patch #1540470: for OpenBSD 4.0.

- Fix build failure on kfreebsd and on the hurd.

- Fix the build of the library reference in info format.

- Allow Emacs 22 for building the documentation in info format.

- Makefile.pre.in(buildbottest): Run an optional script
 pybuildbot.identify to include some information about the build
 environment.


C API
-----

- Unified naming convention for free lists and their limits. All free
 lists in Object/ are named ``free_list``, the counter ``numfree``
 and the upper limit is a macro ``PyName_MAXFREELIST`` inside an
 #ifndef block.

- ``PySet_Add()`` can now modify a newly created frozenset. Similarly
 to ``PyTuple_SetItem``, it can be used to populate a brand new
 frozenset; but it does not steal a reference to the added item.

- Added ``PySet_Check()`` and ``PyFrozenSet_Check()`` to the set API.

- Backport of PyUnicode_FromString(), _FromStringAndSize(), _Format
 and _FormatV from Python 3.0. Made PyLong_AsSsize_t and
 PyLong_FromSsize_t public functions.

- Patch #1720595: add T_BOOL to the range of structmember types.

- Issue #1534: Added ``PyFloat_GetMax()``, ``PyFloat_GetMin()`` and
 ``PyFloat_GetInfo()`` to the float API.

- Issue #1521: On 64bit platforms, using PyArgs_ParseTuple with the t#
 of w# format code incorrectly truncated the length to an int, even
 when PY_SSIZE_T_CLEAN is set. The str.decode method used to return
 incorrect results with huge strings.

- Issue #1629: Renamed Py_Size, Py_Type and Py_Refcnt to Py_SIZE,
 Py_TYPE and Py_REFCNT.

- PEP 3123: Provide forward compatibility with Python 3.0, while
 keeping backwards compatibility. Add Py_Refcnt, Py_Type, Py_Size,
 and PyVarObject_HEAD_INIT.

- Py_ssize_t fields work in structmember when HAVE_LONG_LONG is not
 defined.

- Patch #1733960: Allow T_LONGLONG to accept ints.

- T_PYSSIZET can now be used in PyMemberDef lists for Py_ssize_t members.

- Added a new API function ``PyImport_ImportModuleNoBlock``.

- Bug #1637022: Prefix AST symbols with _Py_.

- Fix some leftovers from the conversion from int to Py_ssize_t
 (relevant to strings and sequences of more than 2**31 items).

- Make _PyGILState_NoteThreadState() static, it was not used anywhere
 outside of pystate.c and should not be necessary.

- ``PyImport_Import`` and ``PyImport_ImportModule`` now always do
 absolute imports. In earlier versions they might have used relative
 imports under some conditions.

- Added case insensitive comparison methods ``PyOS_stricmp(char*,
 char*)`` and ``PyOS_strnicmp(char*, char*, Py_ssize_t)``.

- Bug #1542693: remove semi-colon at end of PyImport_ImportModuleEx
 macro so it can be used as an expression.


Windows
-------

- Patch #1706: Drop support for Win9x, WinME and NT4. Python now
 requires Windows 2000 or greater. The _WINVER and NTDDI_VERSION
 macros are set to Win2k for x86/32bit builds and WinXP for AMD64
 builds.

- Conditionalize definition of _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE and
 _CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE.

- Bug #1216: Restore support for Visual Studio 2002.


Mac
---

- cfmfile now raises a DeprecationWarning.

- buildtools now raises a DeprecationWarning.

- Removed the macfs module. It had been deprecated since Python 2.5.
 This lead to the deprecation of macostools.touched() as it relied
 solely on macfs and was a no-op under OS X.

----

**(For information about older versions, consult the HISTORY file.)**