1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
What's New in Python 2.2.1 final?
Release date: XX-Apr-2002
=================================

Core

- Fixed two bugs reported as SF #535905: under certain conditions,
 deallocating a deeply nested structure could cause a segfault in the
 garbage collector, due to interaction with the "trashcan" code;
 access to the current frame during destruction of a local variable
 could access a pointer to freed memory.


What's New in Python 2.2.1c2?
Release date: 26-Mar-2002
=============================

There were a bunch of mostly minor fixes between 2.2.1c1 and 2.2.1c2,
including:

- I remembered to run autoconf before cutting the release tarball. 

Core and builtins

- The floating point behavior fix-up continued into complex_pow.

Library

- The email package bug #531966 was fixed. This caused exceptions to
 occur when flattening multipart/* messages with zero or one (scalar)
 attachment.

- Support for https: urls in httplib was broken (by the sendall patch
 mentioned below).

- Minor bugs in the calendar module were fixed.

- A few minor bugs in pydoc were fixed (better url recognition, proper
 quoting of some elements).

- Some distutils commands didn't list all their "boolean options"
 which made overriding them from .cfg files not work.


What's New in Python 2.2.1c1?
Release date: 18-Mar-2002
=============================

This is primarily a bugfix release. Many bugs have been fixed since
the release of 2.2 final. Some of the more notable are listed here.

Core and builtins

- If you try to pickle an instance of a class that has __slots__ but
 doesn't define or override __getstate__, a TypeError is now raised.
 This is done by adding a bozo __getstate__ to the class that always
 raises TypeError. (Before, this would appear to be pickled, but the
 state of the slots would be lost.)

- (1).__nonzero__() would dump core.

- Tim has had another go at getting sensible behaviour with respect to
 floating point underflow/overflow.

- Adding an instance of subclass of int to, say, a string, could
 erroneously return "NotImplemented" instead of raising a TypeError.

- Subclassing longs could cause core dumps in certain circumstances.

- PyErr_Display will provide file and line information for all
 exceptions that have an attribute print_file_and_line, not just
 SyntaxErrors. This fixes the bug that no proper line number is given
 for bad \x escapes.

- sys.setprofile() and sys.settrace() would dump core if called with
 no arguments.

- An obscure & small memory overrun in wide unicode builds have been
 fixed.

- __doc__ can now be of arbitrary type (in particular, it can be a
 unicode string).

- complex objects are now immutable (as they should always have been).

Extension modules

- A security hole ("double free") was found in zlib-1.1.3, a popular
 third party compression library used by some Python modules. The
 hole was quickly plugged in zlib-1.1.4, and the Windows build of
 Python 2.2.1 now ships with zlib-1.1.4.

- new.instancemethod no longer fails for new-style classes.

- The "pseudo-sequences" returned by os.stat(), os.fstat(),
 time.localtime() can now be pickled.

- Due to a cut and paste error the object exported as
 posix.statvfs_result was in fact posix.stat_result.

Library

- The copy module can be used in restricted execution mode.

- A few bugs in the email package have been fixed.

- StringIO's attitude to unicode strings has been reverted to that of
 the 2.1.x branch (note cStringIO still knows nothing about unicode).

- webbrowser: tightened up the command passed to os.system() so that
 arbitrary shell code can't be executed because a bogus URL was
 passed in.

- Recursive structures containing new-style classes can now by
 deep-copied.

- ftplib defaults to passive mode (again).

Tools

- Bugs in IDLE's autoindent when using new-style division were fixed.


What's New in Python 2.2 final?
Release date: 21-Dec-2001
===============================

Type/class unification and new-style classes

- pickle.py, cPickle: allow pickling instances of new-style classes
 with a custom metaclass.

Core and builtins

- weakref proxy object: when comparing, unwrap both arguments if both
 are proxies.

Extension modules

- binascii.b2a_base64(): fix a potential buffer overrun when encoding
 very short strings.

- cPickle: the obscure "fast" mode was suspected of causing stack
 overflows on the Mac. Hopefully fixed this by setting the recursion
 limit much smaller. If the limit is too low (it only affects
 performance), you can change it by defining PY_CPICKLE_FAST_LIMIT
 when compiling cPickle.c (or in pyconfig.h).

Library

- dumbdbm.py: fixed a dumb old bug (the file didn't get synched at
 close or delete time).

- rfc822.py: fixed a bug where the address '<>' was converted to None
 instead of an empty string (also fixes the email.Utils module).

- xmlrpclib.py: version 1.0.0; uses precision for doubles.

- test suite: the pickle and cPickle tests were not executing any code
 when run from the standard regresssion test.

Tools/Demos

Build

C API

New platforms

Tests

Windows

- distutils package: fixed broken Windows installers (bdist_wininst).

- tempfile.py: prevent mysterious warnings when TemporaryFileWrapper
 instances are deleted at process exit time.

- socket.py: prevent mysterious warnings when socket instances are
 deleted at process exit time.

- posixmodule.c: fix a Windows crash with stat() of a filename ending
 in backslash.

Mac

- The Carbon toolbox modules have been upgraded to Universal Headers
 3.4, and experimental CoreGraphics and CarbonEvents modules have
 been added. All only for framework-enabled MacOSX.


What's New in Python 2.2c1?
Release date: 14-Dec-2001
===========================

Type/class unification and new-style classes

- Guido's tutorial introduction to the new type/class features has
 been extensively updated. See

   http://www.python.org/2.2/descrintro.html

 That remains the primary documentation in this area.

- Fixed a leak: instance variables declared with __slots__ were never
 deleted!

- The "delete attribute" method of descriptor objects is called
 __delete__, not __del__. In previous releases, it was mistakenly
 called __del__, which created an unfortunate overloading condition
 with finalizers. (The "get attribute" and "set attribute" methods
 are still called __get__ and __set__, respectively.)

- Some subtle issues with the super built-in were fixed:

 (a) When super itself is subclassed, its __get__ method would still
   return an instance of the base class (i.e., of super).

 (b) super(C, C()).__class__ would return C rather than super. This
   is confusing. To fix this, I decided to change the semantics of
   super so that it only applies to code attributes, not to data
   attributes. After all, overriding data attributes is not
   supported anyway.

 (c) The __get__ method didn't check whether the argument was an
   instance of the type used in creation of the super instance.

- Previously, hash() of an instance of a subclass of a mutable type
 (list or dictionary) would return some value, rather than raising
 TypeError. This has been fixed. Also, directly calling
 dict.__hash__ and list.__hash__ now raises the same TypeError
 (previously, these were the same as object.__hash__).

- New-style objects now support deleting their __dict__. This is for
 all intents and purposes equivalent to assigning a brand new empty
 dictionary, but saves space if the object is not used further.

Core and builtins

- -Qnew now works as documented in PEP 238: when -Qnew is passed on
 the command line, all occurrences of "/" use true division instead
 of classic division. See the PEP for details. Note that "all"
 means all instances in library and 3rd-party modules, as well as in
 your own code. As the PEP says, -Qnew is intended for use only in
 educational environments with control over the libraries in use.
 Note that test_coercion.py in the standard Python test suite fails
 under -Qnew; this is expected, and won't be repaired until true
 division becomes the default (in the meantime, test_coercion is
 testing the current rules).

- complex() now only allows the first argument to be a string
 argument, and raises TypeError if either the second arg is a string
 or if the second arg is specified when the first is a string.

Extension modules

- gc.get_referents was renamed to gc.get_referrers.

Library

- Functions in the os.spawn() family now release the global interpreter
 lock around calling the platform spawn. They should always have done
 this, but did not before 2.2c1. Multithreaded programs calling
 an os.spawn function with P_WAIT will no longer block all Python threads
 until the spawned program completes. It's possible that some programs
 relies on blocking, although more likely by accident than by design.

- webbrowser defaults to netscape.exe on OS/2 now.

- Tix.ResizeHandle exposes detach_widget, hide, and show.

- The charset alias windows_1252 has been added.

- types.StringTypes is a tuple containing the defined string types;
 usually this will be (str, unicode), but if Python was compiled
 without Unicode support it will be just (str,).

- The pulldom and minidom modules were synchronized to PyXML.

Tools/Demos

- A new script called Tools/scripts/google.py was added, which fires
 off a search on Google.

Build

- Note that release builds of Python should arrange to define the
 preprocessor symbol NDEBUG on the command line (or equivalent).
 In the 2.2 pre-release series we tried to define this by magic in
 Python.h instead, but it proved to cause problems for extension
 authors. The Unix, Windows and Mac builds now all define NDEBUG in
 release builds via cmdline (or equivalent) instead. Ports to
 other platforms should do likewise.

- It is no longer necessary to use --with-suffix when building on a
 case-insensitive file system (such as Mac OS X HFS+). In the build
 directory an extension is used, but not in the installed python.

C API

- New function PyDict_MergeFromSeq2() exposes the builtin dict
 constructor's logic for updating a dictionary from an iterable object
 producing key-value pairs.

- PyArg_ParseTupleAndKeywords() requires that the number of entries in
 the keyword list equal the number of argument specifiers. This
 wasn't checked correctly, and PyArg_ParseTupleAndKeywords could even
 dump core in some bad cases. This has been repaired. As a result,
 PyArg_ParseTupleAndKeywords may raise RuntimeError in bad cases that
 previously went unchallenged.

New platforms

Tests

Windows

Mac

- In unix-Python on Mac OS X (and darwin) sys.platform is now "darwin",
 without any trailing digits.

- Changed logic for finding python home in Mac OS X framework Pythons.
 Now sys.executable points to the executable again, in stead of to
 the shared library. The latter is used only for locating the python
 home.


What's New in Python 2.2b2?
Release date: 16-Nov-2001
===========================

Type/class unification and new-style classes

- Multiple inheritance mixing new-style and classic classes in the
 list of base classes is now allowed, so this works now:

   class Classic: pass
   class Mixed(Classic, object): pass

 The MRO (method resolution order) for each base class is respected
 according to its kind, but the MRO for the derived class is computed
 using new-style MRO rules if any base clase is a new-style class.
 This needs to be documented.

- The new builtin dictionary() constructor, and dictionary type, have
 been renamed to dict. This reflects a decade of common usage.

- dict() now accepts an iterable object producing 2-sequences. For
 example, dict(d.items()) == d for any dictionary d. The argument,
 and the elements of the argument, can be any iterable objects.

- New-style classes can now have a __del__ method, which is called
 when the instance is deleted (just like for classic classes).

- Assignment to object.__dict__ is now possible, for objects that are
 instances of new-style classes that have a __dict__ (unless the base
 class forbids it).

- Methods of built-in types now properly check for keyword arguments
 (formerly these were silently ignored). The only built-in methods
 that take keyword arguments are __call__, __init__ and __new__.

- The socket function has been converted to a type; see below.

Core and builtins

- Assignment to __debug__ raises SyntaxError at compile-time. This
 was promised when 2.1c1 was released as "What's New in Python 2.1c1"
 (see below) says.

- Clarified the error messages for unsupported operands to an operator
 (like 1 + '').

Extension modules

- mmap has a new keyword argument, "access", allowing a uniform way for
 both Windows and Unix users to create read-only, write-through and
 copy-on-write memory mappings. This was previously possible only on
 Unix. A new keyword argument was required to support this in a
 uniform way because the mmap() signuatures had diverged across
 platforms. Thanks to Jay T Miller for repairing this!

- By default, the gc.garbage list now contains only those instances in
 unreachable cycles that have __del__ methods; in 2.1 it contained all
 instances in unreachable cycles. "Instances" here has been generalized
 to include instances of both new-style and old-style classes.

- The socket module defines a new method for socket objects,
 sendall(). This is like send() but may make multiple calls to
 send() until all data has been sent. Also, the socket function has
 been converted to a subclassable type, like list and tuple (etc.)
 before it; socket and SocketType are now the same thing.

- Various bugfixes to the curses module. There is now a test suite
 for the curses module (you have to run it manually).

- binascii.b2a_base64 no longer places an arbitrary restriction of 57
 bytes on its input.

Library

- tkFileDialog exposes a Directory class and askdirectory
 convenience function.

- Symbolic group names in regular expressions must be unique. For
 example, the regexp r'(?P<abc>)(?P<abc>)' is not allowed, because a
 single name can't mean both "group 1" and "group 2" simultaneously.
 Python 2.2 detects this error at regexp compilation time;
 previously, the error went undetected, and results were
 unpredictable. Also in sre, the pattern.split(), pattern.sub(), and
 pattern.subn() methods have been rewritten in C. Also, an
 experimental function/method finditer() has been added, which works
 like findall() but returns an iterator.

- Tix exposes more commands through the classes DirSelectBox,
 DirSelectDialog, ListNoteBook, Meter, CheckList, and the
 methods tix_addbitmapdir, tix_cget, tix_configure, tix_filedialog,
 tix_getbitmap, tix_getimage, tix_option_get, and tix_resetoptions.

- Traceback objects are now scanned by cyclic garbage collection, so
 cycles created by casual use of sys.exc_info() no longer cause
 permanent memory leaks (provided garbage collection is enabled).

- os.extsep -- a new variable needed by the RISCOS support. It is the
 separator used by extensions, and is '.' on all platforms except
 RISCOS, where it is '/'. There is no need to use this variable
 unless you have a masochistic desire to port your code to RISCOS.

- mimetypes.py has optional support for non-standard, but commonly
 found types. guess_type() and guess_extension() now accept an
 optional `strict' flag, defaulting to true, which controls whether
 recognize non-standard types or not. A few non-standard types we
 know about have been added. Also, when run as a script, there are
 new -l and -e options.

- statcache is now deprecated.

- email.Utils.formatdate() now produces the preferred RFC 2822 style
 dates with numeric timezones (it used to produce obsolete dates
 hard coded to "GMT" timezone). An optional `localtime' flag is
 added to produce dates in the local timezone, with daylight savings
 time properly taken into account.

- In pickle and cPickle, instead of masking errors in load() by
 transforming them into SystemError, we let the original exception
 propagate out. Also, implement support for __safe_for_unpickling__
 in pickle, as it already was supported in cPickle.

Tools/Demos

Build

- The dbm module is built using libdb1 if available. The bsddb module
 is built with libdb3 if available.

- Misc/Makefile.pre.in has been removed by BDFL pronouncement.

C API

- New function PySequence_Fast_GET_SIZE() returns the size of a non-
 NULL result from PySequence_Fast(), more quickly than calling
 PySequence_Size().

- New argument unpacking function PyArg_UnpackTuple() added.

- New functions PyObject_CallFunctionObjArgs() and
 PyObject_CallMethodObjArgs() have been added to make it more
 convenient and efficient to call functions and methods from C.

- PyArg_ParseTupleAndKeywords() no longer masks errors, so it's
 possible that this will propagate errors it didn't before.

- New function PyObject_CheckReadBuffer(), which returns true if its
 argument supports the single-segment readable buffer interface.

New platforms

- We've finally confirmed that this release builds on HP-UX 11.00,
 *with* threads, and passes the test suite.

- Thanks to a series of patches from Michael Muller, Python may build
 again under OS/2 Visual Age C++.

- Updated RISCOS port by Dietmar Schwertberger.

Tests

- Added a test script for the curses module. It isn't run automatically;
 regrtest.py must be run with '-u curses' to enable it.

Windows

Mac

- PythonScript has been moved to unsupported and is slated to be
 removed completely in the next release.

- It should now be possible to build applets that work on both OS9 and
 OSX.

- The core is now linked with CoreServices not Carbon; as a side
 result, default 8bit encoding on OSX is now ASCII.

- Python should now build on OSX 10.1.1


What's New in Python 2.2b1?
Release date: 19-Oct-2001
===========================

Type/class unification and new-style classes

- New-style classes are now always dynamic (except for built-in and
 extension types). There is no longer a performance penalty, and I
 no longer see another reason to keep this baggage around. One relic
 remains: the __dict__ of a new-style class is a read-only proxy; you
 must set the class's attribute to modify it. As a consequence, the
 __defined__ attribute of new-style types no longer exists, for lack
 of need: there is once again only one __dict__ (although in the
 future a __cache__ may be resurrected with a similar function, if I
 can prove that it actually speeds things up).

- C.__doc__ now works as expected for new-style classes (in 2.2a4 it
 always returned None, even when there was a class docstring).

- doctest now finds and runs docstrings attached to new-style classes,
 class methods, static methods, and properties.

Core and builtins

- A very subtle syntactical pitfall in list comprehensions was fixed.
 For example: [a+b for a in 'abc', for b in 'def']. The comma in
 this example is a mistake. Previously, this would silently let 'a'
 iterate over the singleton tuple ('abc',), yielding ['abcd', 'abce',
 'abcf'] rather than the intended ['ad', 'ae', 'af', 'bd', 'be',
 'bf', 'cd', 'ce', 'cf']. Now, this is flagged as a syntax error.
 Note that [a for a in <singleton>] is a convoluted way to say
 [<singleton>] anyway, so it's not like any expressiveness is lost.

- getattr(obj, name, default) now only catches AttributeError, as
 documented, rather than returning the default value for all
 exceptions (which could mask bugs in a __getattr__ hook, for
 example).

- Weak reference objects are now part of the core and offer a C API.
 A bug which could allow a core dump when binary operations involved
 proxy reference has been fixed. weakref.ReferenceError is now a
 built-in exception.

- unicode(obj) now behaves more like str(obj), accepting arbitrary
 objects, and calling a __unicode__ method if it exists.
 unicode(obj, encoding) and unicode(obj, encoding, errors) still
 require an 8-bit string or character buffer argument.

- isinstance() now allows any object as the first argument and a
 class, a type or something with a __bases__ tuple attribute for the
 second argument. The second argument may also be a tuple of a
 class, type, or something with __bases__, in which case isinstance()
 will return true if the first argument is an instance of any of the
 things contained in the second argument tuple. E.g.

 isinstance(x, (A, B))

 returns true if x is an instance of A or B.

Extension modules

- thread.start_new_thread() now returns the thread ID (previously None).

- binascii has now two quopri support functions, a2b_qp and b2a_qp.

- readline now supports setting the startup_hook and the
 pre_event_hook, and adds the add_history() function.

- os and posix supports chroot(), setgroups() and unsetenv() where
 available. The stat(), fstat(), statvfs() and fstatvfs() functions
 now return "pseudo-sequences" -- the various fields can now be
 accessed as attributes (e.g. os.stat("/").st_mtime) but for
 backwards compatibility they also behave as a fixed-length sequence.
 Some platform-specific fields (e.g. st_rdev) are only accessible as
 attributes.

- time: localtime(), gmtime() and strptime() now return a
 pseudo-sequence similar to the os.stat() return value, with
 attributes like tm_year etc.

- Decompression objects in the zlib module now accept an optional
 second parameter to decompress() that specifies the maximum amount
 of memory to use for the uncompressed data.

- optional SSL support in the socket module now exports OpenSSL
 functions RAND_add(), RAND_egd(), and RAND_status(). These calls
 are useful on platforms like Solaris where OpenSSL does not
 automatically seed its PRNG. Also, the keyfile and certfile
 arguments to socket.ssl() are now optional.

- posixmodule (and by extension, the os module on POSIX platforms) now
 exports O_LARGEFILE, O_DIRECT, O_DIRECTORY, and O_NOFOLLOW.

Library

- doctest now excludes functions and classes not defined by the module
 being tested, thanks to Tim Hochberg.

- HotShot, a new profiler implemented using a C-based callback, has
 been added. This substantially reduces the overhead of profiling,
 but it is still quite preliminary. Support modules and
 documentation will be added in upcoming releases (before 2.2 final).

- profile now produces correct output in situations where an exception
 raised in Python is cleared by C code (e.g. hasattr()). This used
 to cause wrong output, including spurious claims of recursive
 functions and attribution of time spent to the wrong function.

 The code and documentation for the derived OldProfile and HotProfile
 profiling classes was removed. The code hasn't worked for years (if
 you tried to use them, they raised exceptions). OldProfile
 intended to reproduce the behavior of the profiler Python used more
 than 7 years ago, and isn't interesting anymore. HotProfile intended
 to provide a faster profiler (but producing less information), and
 that's a worthy goal we intend to meet via a different approach (but
 without losing information).

- Profile.calibrate() has a new implementation that should deliver
 a much better system-specific calibration constant. The constant can
 now be specified in an instance constructor, or as a Profile class or
 instance variable, instead of by editing profile.py's source code.
 Calibration must still be done manually (see the docs for the profile
 module).

 Note that Profile.calibrate() must be overriden by subclasses.
 Improving the accuracy required exploiting detailed knowledge of
 profiler internals; the earlier method abstracted away the details
 and measured a simplified model instead, but consequently computed
 a constant too small by a factor of 2 on some modern machines.

- quopri's encode and decode methods take an optional header parameter,
 which indicates whether output is intended for the header 'Q'
 encoding.

- The SocketServer.ThreadingMixIn class now closes the request after
 finish_request() returns. (Not when it errors out though.)

- The nntplib module's NNTP.body() method has grown a `file' argument
 to allow saving the message body to a file.

- The email package has added a class email.Parser.HeaderParser which
 only parses headers and does not recurse into the message's body.
 Also, the module/class MIMEAudio has been added for representing
 audio data (contributed by Anthony Baxter).

- ftplib should be able to handle files > 2GB.

- ConfigParser.getboolean() now also interprets TRUE, FALSE, YES, NO,
 ON, and OFF.

- xml.dom.minidom NodeList objects now support the length attribute
 and item() method as required by the DOM specifications.

Tools/Demos

- Demo/dns was removed. It no longer serves any purpose; a package
 derived from it is now maintained by Anthony Baxter, see
 http://PyDNS.SourceForge.net.

- The freeze tool has been made more robust, and two new options have
 been added: -X and -E.

Build

- configure will use CXX in LINKCC if CXX is used to build main() and
 the system requires to link a C++ main using the C++ compiler.

C API

- The documentation for the tp_compare slot is updated to require that
 the return value must be -1, 0, 1; an arbitrary number <0 or >0 is
 not correct. This is not yet enforced but will be enforced in
 Python 2.3; even later, we may use -2 to indicate errors and +2 for
 "NotImplemented". Right now, -1 should be used for an error return.

- PyLong_AsLongLong() now accepts int (as well as long) arguments.
 Consequently, PyArg_ParseTuple's 'L' code also accepts int (as well
 as long) arguments.

- PyThread_start_new_thread() now returns a long int giving the thread
 ID, if one can be calculated; it returns -1 for error, 0 if no
 thread ID is calculated (this is an incompatible change, but only
 the thread module used this API). This code has only really been
 tested on Linux and Windows; other platforms please beware (and
 report any bugs or strange behavior).

- PyUnicode_FromEncodedObject() no longer accepts Unicode objects as
 input.

New platforms

Tests

Windows

- Installer: If you install IDLE, and don't disable file-extension
 registration, a new "Edit with IDLE" context (right-click) menu entry
 is created for .py and .pyw files.

- The signal module now supports SIGBREAK on Windows, thanks to Steven
 Scott. Note that SIGBREAK is unique to Windows. The default SIGBREAK
 action remains to call Win32 ExitProcess(). This can be changed via
 signal.signal(). For example:

 # Make Ctrl+Break raise KeyboardInterrupt, like Python's default Ctrl+C
 # (SIGINT) behavior.
 import signal
 signal.signal(signal.SIGBREAK,
        signal.default_int_handler)

 try:
   while 1:
     pass
 except KeyboardInterrupt:
   # We get here on Ctrl+C or Ctrl+Break now; if we had not changed
   # SIGBREAK, only on Ctrl+C (and Ctrl+Break would terminate the
   # program without the possibility for any Python-level cleanup).
   print "Clean exit"


What's New in Python 2.2a4?
Release date: 28-Sep-2001
===========================

Type/class unification and new-style classes

- pydoc and inspect are now aware of new-style classes;
 e.g. help(list) at the interactive prompt now shows proper
 documentation for all operations on list objects.

- Applications using Jim Fulton's ExtensionClass module can now safely
 be used with Python 2.2. In particular, Zope 2.4.1 now works with
 Python 2.2 (as well as with Python 2.1.1). The Demo/metaclass
 examples also work again. It is hoped that Gtk and Boost also work
 with 2.2a4 and beyond. (If you can confirm this, please write
 webmaster@python.org; if there are still problems, please open a bug
 report on SourceForge.)

- property() now takes 4 keyword arguments: fget, fset, fdel and doc.
 These map to readonly attributes 'fget', 'fset', 'fdel', and '__doc__'
 in the constructed property object. fget, fset and fdel weren't
 discoverable from Python in 2.2a3. __doc__ is new, and allows to
 associate a docstring with a property.

- Comparison overloading is now more completely implemented. For
 example, a str subclass instance can properly be compared to a str
 instance, and it can properly overload comparison. Ditto for most
 other built-in object types.

- The repr() of new-style classes has changed; instead of <type
 'M.Foo'> a new-style class is now rendered as <class 'M.Foo'>,
 *except* for built-in types, which are still rendered as <type
 'Foo'> (to avoid upsetting existing code that might parse or
 otherwise rely on repr() of certain type objects).

- The repr() of new-style objects is now always <Foo object at XXX>;
 previously, it was sometimes <Foo instance at XXX>.

- For new-style classes, what was previously called __getattr__ is now
 called __getattribute__. This method, if defined, is called for
 *every* attribute access. A new __getattr__ hook more similar to the
 one in classic classes is defined which is called only if regular
 attribute access raises AttributeError; to catch *all* attribute
 access, you can use __getattribute__ (for new-style classes). If
 both are defined, __getattribute__ is called first, and if it raises
 AttributeError, __getattr__ is called.

- The __class__ attribute of new-style objects can be assigned to.
 The new class must have the same C-level object layout as the old
 class.

- The builtin file type can be subclassed now. In the usual pattern,
 "file" is the name of the builtin type, and file() is a new builtin
 constructor, with the same signature as the builtin open() function.
 file() is now the preferred way to open a file.

- Previously, __new__ would only see sequential arguments passed to
 the type in a constructor call; __init__ would see both sequential
 and keyword arguments. This made no sense whatsoever any more, so
 now both __new__ and __init__ see all arguments.

- Previously, hash() applied to an instance of a subclass of str or
 unicode always returned 0. This has been repaired.

- Previously, an operation on an instance of a subclass of an
 immutable type (int, long, float, complex, tuple, str, unicode),
 where the subtype didn't override the operation (and so the
 operation was handled by the builtin type), could return that
 instance instead a value of the base type. For example, if s was of
 a str sublass type, s[:] returned s as-is. Now it returns a str
 with the same value as s.

- Provisional support for pickling new-style objects has been added.

Core

- file.writelines() now accepts any iterable object producing strings.

- PyUnicode_FromEncodedObject() now works very much like
 PyObject_Str(obj) in that it tries to use __str__/tp_str
 on the object if the object is not a string or buffer. This
 makes unicode() behave like str() when applied to non-string/buffer
 objects.

- PyFile_WriteObject now passes Unicode objects to the file's write
 method. As a result, all file-like objects which may be the target
 of a print statement must support Unicode objects, i.e. they must
 at least convert them into ASCII strings.

- Thread scheduling on Solaris should be improved; it is no longer
 necessary to insert a small sleep at the start of a thread in order
 to let other runnable threads be scheduled.

Library

- StringIO.StringIO instances and cStringIO.StringIO instances support
 read character buffer compatible objects for their .write() methods.
 These objects are converted to strings and then handled as such
 by the instances.

- The "email" package has been added. This is basically a port of the
 mimelib package <http://sf.net/projects/mimelib> with API changes
 and some implementations updated to use iterators and generators.

- difflib.ndiff() and difflib.Differ.compare() are generators now. This
 restores the ability of Tools/scripts/ndiff.py to start producing output
 before the entire comparison is complete.

- StringIO.StringIO instances and cStringIO.StringIO instances support
 iteration just like file objects (i.e. their .readline() method is
 called for each iteration until it returns an empty string).

- The codecs module has grown four new helper APIs to access
 builtin codecs: getencoder(), getdecoder(), getreader(),
 getwriter().

- SimpleXMLRPCServer: a new module (based upon SimpleHTMLServer)
 simplifies writing XML RPC servers.

- os.path.realpath(): a new function that returns the absolute pathname
 after interpretation of symbolic links. On non-Unix systems, this
 is an alias for os.path.abspath().

- operator.indexOf() (PySequence_Index() in the C API) now works with any
 iterable object.

- smtplib now supports various authentication and security features of
 the SMTP protocol through the new login() and starttls() methods.

- hmac: a new module implementing keyed hashing for message
 authentication.

- mimetypes now recognizes more extensions and file types. At the
 same time, some mappings not sanctioned by IANA were removed.

- The "compiler" package has been brought up to date to the state of
 Python 2.2 bytecode generation. It has also been promoted from a
 Tool to a standard library package. (Tools/compiler still exists as
 a sample driver.)

Tools

Build

- Large file support (LFS) is now automatic when the platform supports
 it; no more manual configuration tweaks are needed. On Linux, at
 least, it's possible to have a system whose C library supports large
 files but whose kernel doesn't; in this case, large file support is
 still enabled but doesn't do you any good unless you upgrade your
 kernel or share your Python executable with another system whose
 kernel has large file support.

- The configure script now supplies plausible defaults in a
 cross-compilation environment. This doesn't mean that the supplied
 values are always correct, or that cross-compilation now works
 flawlessly -- but it's a first step (and it shuts up most of
 autoconf's warnings about AC_TRY_RUN).

- The Unix build is now a bit less chatty, courtesy of the parser
 generator. The build is completely silent (except for errors) when
 using "make -s", thanks to a -q option to setup.py.

C API

- The "structmember" API now supports some new flag bits to deny read
 and/or write access to attributes in restricted execution mode.

New platforms

- Compaq's iPAQ handheld, running the "familiar" Linux distribution
 (http://familiar.handhelds.org).

Tests

- The "classic" standard tests, which work by comparing stdout to
 an expected-output file under Lib/test/output/, no longer stop at
 the first mismatch. Instead the test is run to completion, and a
 variant of ndiff-style comparison is used to report all differences.
 This is much easier to understand than the previous style of reporting.

- The unittest-based standard tests now use regrtest's test_main()
 convention, instead of running as a side-effect of merely being
 imported. This allows these tests to be run in more natural and
 flexible ways as unittests, outside the regrtest framework.

- regrtest.py is much better integrated with unittest and doctest now,
 especially in regard to reporting errors.

Windows

- Large file support now also works for files > 4GB, on filesystems
 that support it (NTFS under Windows 2000). See "What's New in
 Python 2.2a3" for more detail.


What's New in Python 2.2a3?
Release Date: 07-Sep-2001
===========================

Core

- Conversion of long to float now raises OverflowError if the long is too
 big to represent as a C double.

- The 3-argument builtin pow() no longer allows a third non-None argument
 if either of the first two arguments is a float, or if both are of
 integer types and the second argument is negative (in which latter case
 the arguments are converted to float, so this is really the same
 restriction).

- The builtin dir() now returns more information, and sometimes much
 more, generally naming all attributes of an object, and all attributes
 reachable from the object via its class, and from its class's base
 classes, and so on from them too. Example: in 2.2a2, dir([]) returned
 an empty list. In 2.2a3,

 >>> dir([])
 ['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
  '__eq__', '__ge__', '__getattr__', '__getitem__', '__getslice__',
  '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__le__',
  '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__repr__',
  '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__setslice__', '__str__',
  'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove',
  'reverse', 'sort']

 dir(module) continues to return only the module's attributes, though.

- Overflowing operations on plain ints now return a long int rather
 than raising OverflowError. This is a partial implementation of PEP
 237. You can use -Wdefault::OverflowWarning to enable a warning for
 this situation, and -Werror::OverflowWarning to revert to the old
 OverflowError exception.

- A new command line option, -Q<arg>, is added to control run-time
 warnings for the use of classic division. (See PEP 238.) Possible
 values are -Qold, -Qwarn, -Qwarnall, and -Qnew. The default is
 -Qold, meaning the / operator has its classic meaning and no
 warnings are issued. Using -Qwarn issues a run-time warning about
 all uses of classic division for int and long arguments; -Qwarnall
 also warns about classic division for float and complex arguments
 (for use with fixdiv.py).
 [Note: the remainder of this paragraph (preserved below) became
  obsolete in 2.2c1 -- -Qnew has global effect in 2.2]
 <obsolete>
 Using -Qnew is questionable; it turns on new division by default, but
 only in the __main__ module. You can usefully combine -Qwarn or
 -Qwarnall and -Qnew: this gives the __main__ module new division, and
 warns about classic division everywhere else.
 </obsolete>

- Many built-in types can now be subclassed. This applies to int,
 long, float, str, unicode, and tuple. (The types complex, list and
 dictionary can also be subclassed; this was introduced earlier.)
 Note that restrictions apply when subclassing immutable built-in
 types: you can only affect the value of the instance by overloading
 __new__. You can add mutable attributes, and the subclass instances
 will have a __dict__ attribute, but you cannot change the "value"
 (as implemented by the base class) of an immutable subclass instance
 once it is created.

- The dictionary constructor now takes an optional argument, a
 mapping-like object, and initializes the dictionary from its
 (key, value) pairs.

- A new built-in type, super, has been added. This facilitates making
 "cooperative super calls" in a multiple inheritance setting. For an
 explanation, see http://www.python.org/2.2/descrintro.html#cooperation

- A new built-in type, property, has been added. This enables the
 creation of "properties". These are attributes implemented by
 getter and setter functions (or only one of these for read-only or
 write-only attributes), without the need to override __getattr__.
 See http://www.python.org/2.2/descrintro.html#property

- The syntax of floating-point and imaginary literals has been
 liberalized, to allow leading zeroes. Examples of literals now
 legal that were SyntaxErrors before:

   00.0  0e3  0100j  07.5  00000000000000000008.

- An old tokenizer bug allowed floating point literals with an incomplete
 exponent, such as 1e and 3.1e-. Such literals now raise SyntaxError.

Library

- telnetlib includes symbolic names for the options, and support for
 setting an option negotiation callback.

- The new C standard no longer requires that math libraries set errno to
 ERANGE on overflow. For platform libraries that exploit this new
 freedom, Python's overflow-checking was wholly broken. A new overflow-
 checking scheme attempts to repair that, but may not be reliable on all
 platforms (C doesn't seem to provide anything both useful and portable
 in this area anymore).

- Asynchronous timeout actions are available through the new class
 threading.Timer.

- math.log and math.log10 now return sensible results for even huge
 long arguments. For example, math.log10(10 ** 10000) ~= 10000.0.

- A new function, imp.lock_held(), returns 1 when the import lock is
 currently held. See the docs for the imp module.

- pickle, cPickle and marshal on 32-bit platforms can now correctly read
 dumps containing ints written on platforms where Python ints are 8 bytes.
 When read on a box where Python ints are 4 bytes, such values are
 converted to Python longs.

- In restricted execution mode (using the rexec module), unmarshalling
 code objects is no longer allowed. This plugs a security hole.

- unittest.TestResult instances no longer store references to tracebacks
 generated by test failures. This prevents unexpected dangling references
 to objects that should be garbage collected between tests.

Tools

- Tools/scripts/fixdiv.py has been added which can be used to fix
 division operators as per PEP 238.

Build

- If you are an adventurous person using Mac OS X you may want to look at
 Mac/OSX. There is a Makefile there that will build Python as a real Mac
 application, which can be used for experimenting with Carbon or Cocoa.
 Discussion of this on pythonmac-sig, please.

C API

- New function PyObject_Dir(obj), like Python __builtin__.dir(obj).

- Note that PyLong_AsDouble can fail! This has always been true, but no
 callers checked for it. It's more likely to fail now, because overflow
 errors are properly detected now. The proper way to check:

 double x = PyLong_AsDouble(some_long_object);
 if (x == -1.0 && PyErr_Occurred()) {
     /* The conversion failed. */
 }

- The GC API has been changed. Extensions that use the old API will still
 compile but will not participate in GC. To upgrade an extension
 module:

  - rename Py_TPFLAGS_GC to PyTPFLAGS_HAVE_GC

  - use PyObject_GC_New or PyObject_GC_NewVar to allocate objects and
   PyObject_GC_Del to deallocate them

  - rename PyObject_GC_Init to PyObject_GC_Track and PyObject_GC_Fini
   to PyObject_GC_UnTrack

  - remove PyGC_HEAD_SIZE from object size calculations

  - remove calls to PyObject_AS_GC and PyObject_FROM_GC

- Two new functions: PyString_FromFormat() and PyString_FromFormatV().
 These can be used safely to construct string objects from a
 sprintf-style format string (similar to the format string supported
 by PyErr_Format()).

New platforms

- Stephen Hansen contributed patches sufficient to get a clean compile
 under Borland C (Windows), but he reports problems running it and ran
 out of time to complete the port. Volunteers? Expect a MemoryError
 when importing the types module; this is probably shallow, and
 causing later failures too.

Tests

Windows

- Large file support is now enabled on Win32 platforms as well as on
 Win64. This means that, for example, you can use f.tell() and f.seek()
 to manipulate files larger than 2 gigabytes (provided you have enough
 disk space, and are using a Windows filesystem that supports large
 partitions). Windows filesystem limits: FAT has a 2GB (gigabyte)
 filesize limit, and large file support makes no difference there.
 FAT32's limit is 4GB, and files >= 2GB are easier to use from Python now.
 NTFS has no practical limit on file size, and files of any size can be
 used from Python now.

- The w9xpopen hack is now used on Windows NT and 2000 too when COMPSPEC
 points to command.com (patch from Brian Quinlan).


What's New in Python 2.2a2?
Release Date: 22-Aug-2001
===========================

Build

- Tim Peters developed a brand new Windows installer using Wise 8.1,
 generously donated to us by Wise Solutions.

- configure supports a new option --enable-unicode, with the values
 ucs2 and ucs4 (new in 2.2a1). With --disable-unicode, the Unicode
 type and supporting code is completely removed from the interpreter.

- A new configure option --enable-framework builds a Mac OS X framework,
 which "make frameworkinstall" will install. This provides a starting
 point for more mac-like functionality, join pythonmac-sig@python.org
 if you are interested in helping.

- The NeXT platform is no longer supported.

- The `new' module is now statically linked.

Tools

- The new Tools/scripts/cleanfuture.py can be used to automatically
 edit out obsolete future statements from Python source code. See
 the module docstring for details.

Tests

- regrtest.py now knows which tests are expected to be skipped on some
 platforms, allowing to give clearer test result output. regrtest
 also has optional --use/-u switch to run normally disabled tests
 which require network access or consume significant disk resources.

- Several new tests in the standard test suite, with special thanks to
 Nick Mathewson.

Core

- The floor division operator // has been added as outlined in PEP
 238. The / operator still provides classic division (and will until
 Python 3.0) unless "from __future__ import division" is included, in
 which case the / operator will provide true division. The operator
 module provides truediv() and floordiv() functions. Augmented
 assignment variants are included, as are the equivalent overloadable
 methods and C API methods. See the PEP for a full discussion:
 <http://python.sf.net/peps/pep-0238.html>

- Future statements are now effective in simulated interactive shells
 (like IDLE). This should "just work" by magic, but read Michael
 Hudson's "Future statements in simulated shells" PEP 264 for full
 details: <http://python.sf.net/peps/pep-0264.html>.

- The type/class unification (PEP 252-253) was integrated into the
 trunk and is not so tentative any more (the exact specification of
 some features is still tentative). A lot of work has done on fixing
 bugs and adding robustness and features (performance still has to
 come a long way).

- Warnings about a mismatch in the Python API during extension import
 now use the Python warning framework (which makes it possible to
 write filters for these warnings).

- A function's __dict__ (aka func_dict) will now always be a
 dictionary. It used to be possible to delete it or set it to None,
 but now both actions raise TypeErrors. It is still legal to set it
 to a dictionary object. Getting func.__dict__ before any attributes
 have been assigned now returns an empty dictionary instead of None.

- A new command line option, -E, was added which disables the use of
 all environment variables, or at least those that are specifically
 significant to Python. Usually those have a name starting with
 "PYTHON". This was used to fix a problem where the tests fail if
 the user happens to have PYTHONHOME or PYTHONPATH pointing to an
 older distribution.

Library

- New class Differ and new functions ndiff() and restore() in difflib.py.
 These package the algorithms used by the popular Tools/scripts/ndiff.py,
 for programmatic reuse.

- New function xml.sax.saxutils.quoteattr(): Quote an XML attribute
 value using the minimal quoting required for the value; more
 reliable than using xml.sax.saxutils.escape() for attribute values.

- Readline completion support for cmd.Cmd was added.

- Calling os.tempnam() or os.tmpnam() generate RuntimeWarnings.

- Added function threading.BoundedSemaphore()

- Added Ka-Ping Yee's cgitb.py module.

- The `new' module now exposes the CO_xxx flags.

- The gc module offers the get_referents function.

New platforms

C API

- Two new APIs PyOS_snprintf() and PyOS_vsnprintf() were added
 which provide a cross-platform implementations for the
 relatively new snprintf()/vsnprintf() C lib APIs. In contrast to
 the standard sprintf() and vsprintf() C lib APIs, these versions
 apply bounds checking on the used buffer which enhances protection
 against buffer overruns.

- Unicode APIs now use name mangling to assure that mixing interpreters
 and extensions using different Unicode widths is rendered next to
 impossible. Trying to import an incompatible Unicode-aware extension
 will result in an ImportError. Unicode extensions writers must make
 sure to check the Unicode width compatibility in their extensions by
 using at least one of the mangled Unicode APIs in the extension.

- Two new flags METH_NOARGS and METH_O are available in method definition
 tables to simplify implementation of methods with no arguments and a
 single untyped argument. Calling such methods is more efficient than
 calling corresponding METH_VARARGS methods. METH_OLDARGS is now
 deprecated.

Windows

- "import module" now compiles module.pyw if it exists and nothing else
 relevant is found.


What's New in Python 2.2a1?
Release date: 18-Jul-2001
===========================

Core

- TENTATIVELY, a large amount of code implementing much of what's
 described in PEP 252 (Making Types Look More Like Classes) and PEP
 253 (Subtyping Built-in Types) was added. This will be released
 with Python 2.2a1. Documentation will be provided separately
 through http://www.python.org/2.2/. The purpose of releasing this
 with Python 2.2a1 is to test backwards compatibility. It is
 possible, though not likely, that a decision is made not to release
 this code as part of 2.2 final, if any serious backwards
 incompapatibilities are found during alpha testing that cannot be
 repaired.

- Generators were added; this is a new way to create an iterator (see
 below) using what looks like a simple function containing one or
 more 'yield' statements. See PEP 255. Since this adds a new
 keyword to the language, this feature must be enabled by including a
 future statement: "from __future__ import generators" (see PEP 236).
 Generators will become a standard feature in a future release
 (probably 2.3). Without this future statement, 'yield' remains an
 ordinary identifier, but a warning is issued each time it is used.
 (These warnings currently don't conform to the warnings framework of
 PEP 230; we intend to fix this in 2.2a2.)

- The UTF-16 codec was modified to be more RFC compliant. It will now
 only remove BOM characters at the start of the string and then
 only if running in native mode (UTF-16-LE and -BE won't remove a
 leading BMO character).

- Strings now have a new method .decode() to complement the already
 existing .encode() method. These two methods provide direct access
 to the corresponding decoders and encoders of the registered codecs.

 To enhance the usability of the .encode() method, the special
 casing of Unicode object return values was dropped (Unicode objects
 were auto-magically converted to string using the default encoding).

 Both methods will now return whatever the codec in charge of the
 requested encoding returns as object, e.g. Unicode codecs will
 return Unicode objects when decoding is requested ("���".decode("latin-1")
 will return u"���"). This enables codec writer to create codecs
 for various simple to use conversions.

 New codecs were added to demonstrate these new features (the .encode()
 and .decode() columns indicate the type of the returned objects):

 Name   | .encode() | .decode() | Description
 ----------------------------------------------------------------------
 uu    | string  | string  | UU codec (e.g. for email)
 base64  | string  | string  | base64 codec
 quopri  | string  | string  | quoted-printable codec
 zlib   | string  | string  | zlib compression
 hex   | string  | string  | 2-byte hex codec
 rot-13  | string  | Unicode  | ROT-13 Unicode charmap codec

- Some operating systems now support the concept of a default Unicode
 encoding for file system operations. Notably, Windows supports 'mbcs'
 as the default. The Macintosh will also adopt this concept in the medium
 term, although the default encoding for that platform will be other than
 'mbcs'.

 On operating system that support non-ASCII filenames, it is common for
 functions that return filenames (such as os.listdir()) to return Python
 string objects pre-encoded using the default file system encoding for
 the platform. As this encoding is likely to be different from Python's
 default encoding, converting this name to a Unicode object before passing
 it back to the Operating System would result in a Unicode error, as Python
 would attempt to use its default encoding (generally ASCII) rather than
 the default encoding for the file system.

 In general, this change simply removes surprises when working with
 Unicode and the file system, making these operations work as you expect,
 increasing the transparency of Unicode objects in this context.
 See [????] for more details, including examples.

- Float (and complex) literals in source code were evaluated to full
 precision only when running from a .py file; the same code loaded from a
 .pyc (or .pyo) file could suffer numeric differences starting at about the
 12th significant decimal digit. For example, on a machine with IEEE-754
 floating arithmetic,

   x = 9007199254740992.0
   print long(x)

 printed 9007199254740992 if run directly from .py, but 9007199254740000
 if from a compiled (.pyc or .pyo) file. This was due to marshal using
 str(float) instead of repr(float) when building code objects. marshal
 now uses repr(float) instead, which should reproduce floats to full
 machine precision (assuming the platform C float<->string I/O conversion
 functions are of good quality).

 This may cause floating-point results to change in some cases, and
 usually for the better, but may also cause numerically unstable
 algorithms to break.

- The implementation of dicts suffers fewer collisions, which has speed
 benefits. However, the order in which dict entries appear in dict.keys(),
 dict.values() and dict.items() may differ from previous releases for a
 given dict. Nothing is defined about this order, so no program should
 rely on it. Nevertheless, it's easy to write test cases that rely on the
 order by accident, typically because of printing the str() or repr() of a
 dict to an "expected results" file. See Lib/test/test_support.py's new
 sortdict(dict) function for a simple way to display a dict in sorted
 order.

- Many other small changes to dicts were made, resulting in faster
 operation along the most common code paths.

- Dictionary objects now support the "in" operator: "x in dict" means
 the same as dict.has_key(x).

- The update() method of dictionaries now accepts generic mapping
 objects. Specifically the argument object must support the .keys()
 and __getitem__() methods. This allows you to say, for example,
 {}.update(UserDict())

- Iterators were added; this is a generalized way of providing values
 to a for loop. See PEP 234. There's a new built-in function iter()
 to return an iterator. There's a new protocol to get the next value
 from an iterator using the next() method (in Python) or the
 tp_iternext slot (in C). There's a new protocol to get iterators
 using the __iter__() method (in Python) or the tp_iter slot (in C).
 Iterating (i.e. a for loop) over a dictionary generates its keys.
 Iterating over a file generates its lines.

- The following functions were generalized to work nicely with iterator
 arguments:
  map(), filter(), reduce(), zip()
  list(), tuple() (PySequence_Tuple() and PySequence_Fast() in C API)
  max(), min()
  join() method of strings
  extend() method of lists
  'x in y' and 'x not in y' (PySequence_Contains() in C API)
  operator.countOf() (PySequence_Count() in C API)
  right-hand side of assignment statements with multiple targets, such as
    x, y, z = some_iterable_object_returning_exactly_3_values

- Accessing module attributes is significantly faster (for example,
 random.random or os.path or yourPythonModule.yourAttribute).

- Comparing dictionary objects via == and != is faster, and now works even
 if the keys and values don't support comparisons other than ==.

- Comparing dictionaries in ways other than == and != is slower: there were
 insecurities in the dict comparison implementation that could cause Python
 to crash if the element comparison routines for the dict keys and/or
 values mutated the dicts. Making the code bulletproof slowed it down.

- Collisions in dicts are resolved via a new approach, which can help
 dramatically in bad cases. For example, looking up every key in a dict
 d with d.keys() == [i << 16 for i in range(20000)] is approximately 500x
 faster now. Thanks to Christian Tismer for pointing out the cause and
 the nature of an effective cure (last December! better late than never).

- repr() is much faster for large containers (dict, list, tuple).


Library

- The constants ascii_letters, ascii_lowercase. and ascii_uppercase
 were added to the string module. These a locale-indenpendent
 constants, unlike letters, lowercase, and uppercase. These are now
 use in appropriate locations in the standard library.

- The flags used in dlopen calls can now be configured using
 sys.setdlopenflags and queried using sys.getdlopenflags.

- Fredrik Lundh's xmlrpclib is now a standard library module. This
 provides full client-side XML-RPC support. In addition,
 Demo/xmlrpc/ contains two server frameworks (one SocketServer-based,
 one asyncore-based). Thanks to Eric Raymond for the documentation.

- The xrange() object is simplified: it no longer supports slicing,
 repetition, comparisons, efficient 'in' checking, the tolist()
 method, or the start, stop and step attributes. See PEP 260.

- A new function fnmatch.filter to filter lists of file names was added.

- calendar.py uses month and day names based on the current locale.

- strop is now *really* obsolete (this was announced before with 1.6),
 and issues DeprecationWarning when used (except for the four items
 that are still imported into string.py).

- Cookie.py now sorts key+value pairs by key in output strings.

- pprint.isrecursive(object) didn't correctly identify recursive objects.
 Now it does.

- pprint functions now much faster for large containers (tuple, list, dict).

- New 'q' and 'Q' format codes in the struct module, corresponding to C
 types "long long" and "unsigned long long" (on Windows, __int64). In
 native mode, these can be used only when the platform C compiler supports
 these types (when HAVE_LONG_LONG is #define'd by the Python config
 process), and then they inherit the sizes and alignments of the C types.
 In standard mode, 'q' and 'Q' are supported on all platforms, and are
 8-byte integral types.

- The site module installs a new built-in function 'help' that invokes
 pydoc.help. It must be invoked as 'help()'; when invoked as 'help',
 it displays a message reminding the user to use 'help()' or
 'help(object)'.

Tests

- New test_mutants.py runs dict comparisons where the key and value
 comparison operators mutute the dicts randomly during comparison. This
 rapidly causes Python to crash under earlier releases (not for the faint
 of heart: it can also cause Win9x to freeze or reboot!).

- New test_pprint.py verfies that pprint.isrecursive() and
 pprint.isreadable() return sensible results. Also verifies that simple
 cases produce correct output.

C API

- Removed the unused last_is_sticky argument from the internal
 _PyTuple_Resize(). If this affects you, you were cheating.


======================================================================


What's New in Python 2.1 (final)?
=================================

We only changed a few things since the last release candidate, all in
Python library code:

- A bug in the locale module was fixed that affected locales which
 define no grouping for numeric formatting.

- A few bugs in the weakref module's implementations of weak
 dictionaries (WeakValueDictionary and WeakKeyDictionary) were fixed,
 and the test suite was updated to check for these bugs.

- An old bug in the os.path.walk() function (introduced in Python
 2.0!) was fixed: a non-existent file would cause an exception
 instead of being ignored.

- Fixed a few bugs in the new symtable module found by Neil Norwitz's
 PyChecker.


What's New in Python 2.1c2?
===========================

A flurry of small changes, and one showstopper fixed in the nick of
time made it necessary to release another release candidate. The list
here is the *complete* list of patches (except version updates):

Core

- Tim discovered a nasty bug in the dictionary code, caused by
 PyDict_Next() calling dict_resize(), and the GC code's use of
 PyDict_Next() violating an assumption in dict_items(). This was
 fixed with considerable amounts of band-aid, but the net effect is a
 saner and more robust implementation.

- Made a bunch of symbols static that were accidentally global.

Build and Ports

- The setup.py script didn't check for a new enough version of zlib
 (1.1.3 is needed). Now it does.

- Changed "make clean" target to also remove shared libraries.

- Added a more general warning about the SGI Irix optimizer to README.

Library

- Fix a bug in urllib.basejoin("http://host", "../file.html") which
 omitted the slash between host and file.html.

- The mailbox module's _Mailbox class contained a completely broken
 and undocumented seek() method. Ripped it out.

- Fixed a bunch of typos in various library modules (urllib2, smtpd,
 sgmllib, netrc, chunk) found by Neil Norwitz's PyChecker.

- Fixed a few last-minute bugs in unittest.

Extensions

- Reverted the patch to the OpenSSL code in socketmodule.c to support
 RAND_status() and the EGD, and the subsequent patch that tried to
 fix it for pre-0.9.5 versions; the problem with the patch is that on
 some systems it issues a warning whenever socket is imported, and
 that's unacceptable.

Tests

- Fixed the pickle tests to work with "import test.test_pickle".

- Tweaked test_locale.py to actually run the test Windows.

- In distutils/archive_util.py, call zipfile.ZipFile() with mode "w",
 not "wb" (which is not a valid mode at all).

- Fix pstats browser crashes. Import readline if it exists to make
 the user interface nicer.

- Add "import thread" to the top of test modules that import the
 threading module (test_asynchat and test_threadedtempfile). This
 prevents test failures caused by a broken threading module resulting
 from a previously caught failed import.

- Changed test_asynchat.py to set the SO_REUSEADDR option; this was
 needed on some platforms (e.g. Solaris 8) when the tests are run
 twice in succession.

- Skip rather than fail test_sunaudiodev if no audio device is found.


What's New in Python 2.1c1?
===========================

This list was significantly updated when 2.1c2 was released; the 2.1c1
release didn't mention most changes that were actually part of 2.1c1:

Legal

- Copyright was assigned to the Python Software Foundation (PSF) and a
 PSF license (very similar to the CNRI license) was added.

- The CNRI copyright notice was updated to include 2001.

Core

- After a public outcry, assignment to __debug__ is no longer illegal;
 instead, a warning is issued. It will become illegal in 2.2.

- Fixed a core dump with "%#x" % 0, and changed the semantics so that
 "%#x" now always prepends "0x", even if the value is zero.

- Fixed some nits in the bytecode compiler.

- Fixed core dumps when calling certain kinds of non-functions.

- Fixed various core dumps caused by reference count bugs.

Build and Ports

- Use INSTALL_SCRIPT to install script files.

- New port: SCO Unixware 7, by Billy G. Allie.

- Updated RISCOS port.

- Updated BeOS port and notes.

- Various other porting problems resolved.

Library

- The TERMIOS and SOCKET modules are now truly obsolete and
 unnecessary. Their symbols are incorporated in the termios and
 socket modules.

- Fixed some 64-bit bugs in pickle, cPickle, and struct, and added
 better tests for pickling.

- threading: make Condition.wait() robust against KeyboardInterrupt.

- zipfile: add support to zipfile to support opening an archive
 represented by an open file rather than a file name. Fix bug where
 the archive was not properly closed. Fixed a bug in this bugfix
 where flush() was called for a read-only file.

- imputil: added an uninstall() method to the ImportManager.

- Canvas: fixed bugs in lower() and tkraise() methods.

- SocketServer: API change (added overridable close_request() method)
 so that the TCP server can explicitly close the request.

- pstats: Eric Raymond added a simple interactive statistics browser,
 invoked when the module is run as a script.

- locale: fixed a problem in format().

- webbrowser: made it work when the BROWSER environment variable has a
 value like "/usr/bin/netscape". Made it auto-detect Konqueror for
 KDE 2. Fixed some other nits.

- unittest: changes to allow using a different exception than
 AssertionError, and added a few more function aliases. Some other
 small changes.

- urllib, urllib2: fixed redirect problems and a coupleof other nits.

- asynchat: fixed a critical bug in asynchat that slipped through the
 2.1b2 release. Fixed another rare bug.

- Fix some unqualified except: clauses (always a bad code example).

XML

- pyexpat: new API get_version_string().

- Fixed some minidom bugs.

Extensions

- Fixed a core dump in _weakref. Removed the weakref.mapping()
 function (it adds nothing to the API).

- Rationalized the use of header files in the readline module, to make
 it compile (albeit with some warnings) with the very recent readline
 4.2, without breaking for earlier versions.

- Hopefully fixed a buffering problem in linuxaudiodev.

- Attempted a fix to make the OpenSSL support in the socket module
 work again with pre-0.9.5 versions of OpenSSL.

Tests

- Added a test case for asynchat and asyncore.

- Removed coupling between tests where one test failing could break
 another.

Tools

- Ping added an interactive help browser to pydoc, fixed some nits
 in the rest of the pydoc code, and added some features to his
 inspect module.

- An updated python-mode.el version 4.1 which integrates Ken
 Manheimer's pdbtrack.el. This makes debugging Python code via pdb
 much nicer in XEmacs and Emacs. When stepping through your program
 with pdb, in either the shell window or the *Python* window, the
 source file and line will be tracked by an arrow. Very cool!

- IDLE: syntax warnings in interactive mode are changed into errors.

- Some improvements to Tools/webchecker (ignore some more URL types,
 follow some more links).

- Brought the Tools/compiler package up to date.


What's New in Python 2.1 beta 2?
================================

(Unlisted are many fixed bugs, more documentation, etc.)

Core language, builtins, and interpreter

- The nested scopes work (enabled by "from __future__ import
 nested_scopes") is completed; in particular, the future now extends
 into code executed through exec, eval() and execfile(), and into the
 interactive interpreter.

- When calling a base class method (e.g. BaseClass.__init__(self)),
 this is now allowed even if self is not strictly spoken a class
 instance (e.g. when using metaclasses or the Don Beaudry hook).

- Slice objects are now comparable but not hashable; this prevents
 dict[:] from being accepted but meaningless.

- Complex division is now calculated using less braindead algorithms.
 This doesn't change semantics except it's more likely to give useful
 results in extreme cases. Complex repr() now uses full precision
 like float repr().

- sgmllib.py now calls handle_decl() for simple <!...> declarations.

- It is illegal to assign to the name __debug__, which is set when the
 interpreter starts. It is effectively a compile-time constant.

- A warning will be issued if a global statement for a variable
 follows a use or assignment of that variable.

Standard library

- unittest.py, a unit testing framework by Steve Purcell (PyUNIT,
 inspired by JUnit), is now part of the standard library. You now
 have a choice of two testing frameworks: unittest requires you to
 write testcases as separate code, doctest gathers them from
 docstrings. Both approaches have their advantages and
 disadvantages.

- A new module Tix was added, which wraps the Tix extension library
 for Tk. With that module, it is not necessary to statically link
 Tix with _tkinter, since Tix will be loaded with Tcl's "package
 require" command. See Demo/tix/.

- tzparse.py is now obsolete.

- In gzip.py, the seek() and tell() methods are removed -- they were
 non-functional anyway, and it's better if callers can test for their
 existence with hasattr().

Python/C API

- PyDict_Next(): it is now safe to call PyDict_SetItem() with a key
 that's already in the dictionary during a PyDict_Next() iteration.
 This used to fail occasionally when a dictionary resize operation
 could be triggered that would rehash all the keys. All other
 modifications to the dictionary are still off-limits during a
 PyDict_Next() iteration!

- New extended APIs related to passing compiler variables around.

- New abstract APIs PyObject_IsInstance(), PyObject_IsSubclass()
 implement isinstance() and issubclass().

- Py_BuildValue() now has a "D" conversion to create a Python complex
 number from a Py_complex C value.

- Extensions types which support weak references must now set the
 field allocated for the weak reference machinery to NULL themselves;
 this is done to avoid the cost of checking each object for having a
 weakly referencable type in PyObject_INIT(), since most types are
 not weakly referencable.

- PyFrame_FastToLocals() and PyFrame_LocalsToFast() copy bindings for
 free variables and cell variables to and from the frame's f_locals.

- Variants of several functions defined in pythonrun.h have been added
 to support the nested_scopes future statement. The variants all end
 in Flags and take an extra argument, a PyCompilerFlags *; examples:
 PyRun_AnyFileExFlags(), PyRun_InteractiveLoopFlags(). These
 variants may be removed in Python 2.2, when nested scopes are
 mandatory.

Distutils

- the sdist command now writes a PKG-INFO file, as described in PEP 241,
 into the release tree.

- several enhancements to the bdist_wininst command from Thomas Heller
 (an uninstaller, more customization of the installer's display)

- from Jack Jansen: added Mac-specific code to generate a dialog for
 users to specify the command-line (because providing a command-line with
 MacPython is awkward). Jack also made various fixes for the Mac
 and the Metrowerks compiler.

- added 'platforms' and 'keywords' to the set of metadata that can be
 specified for a distribution.

- applied patches from Jason Tishler to make the compiler class work with
 Cygwin.


What's New in Python 2.1 beta 1?
================================

Core language, builtins, and interpreter

- Following an outcry from the community about the amount of code
 broken by the nested scopes feature introduced in 2.1a2, we decided
 to make this feature optional, and to wait until Python 2.2 (or at
 least 6 months) to make it standard. The option can be enabled on a
 per-module basis by adding "from __future__ import nested_scopes" at
 the beginning of a module (before any other statements, but after
 comments and an optional docstring). See PEP 236 (Back to the
 __future__) for a description of the __future__ statement. PEP 227
 (Statically Nested Scopes) has been updated to reflect this change,
 and to clarify the semantics in a number of endcases.

- The nested scopes code, when enabled, has been hardened, and most
 bugs and memory leaks in it have been fixed.

- Compile-time warnings are now generated for a number of conditions
 that will break or change in meaning when nested scopes are enabled:

 - Using "from...import *" or "exec" without in-clause in a function
  scope that also defines a lambda or nested function with one or
  more free (non-local) variables. The presence of the import* or
  bare exec makes it impossible for the compiler to determine the
  exact set of local variables in the outer scope, which makes it
  impossible to determine the bindings for free variables in the
  inner scope. To avoid the warning about import *, change it into
  an import of explicitly name object, or move the import* statement
  to the global scope; to avoid the warning about bare exec, use
  exec...in... (a good idea anyway -- there's a possibility that
  bare exec will be deprecated in the future).

 - Use of a global variable in a nested scope with the same name as a
  local variable in a surrounding scope. This will change in
  meaning with nested scopes: the name in the inner scope will
  reference the variable in the outer scope rather than the global
  of the same name. To avoid the warning, either rename the outer
  variable, or use a global statement in the inner function.

- An optional object allocator has been included. This allocator is
 optimized for Python objects and should be faster and use less memory
 than the standard system allocator. It is not enabled by default
 because of possible thread safety problems. The allocator is only
 protected by the Python interpreter lock and it is possible that some
 extension modules require a thread safe allocator. The object
 allocator can be enabled by providing the "--with-pymalloc" option to
 configure.

Standard library

- pyexpat now detects the expat version if expat.h defines it. A
 number of additional handlers are provided, which are only available
 since expat 1.95. In addition, the methods SetParamEntityParsing and
 GetInputContext of Parser objects are available with 1.95.x
 only. Parser objects now provide the ordered_attributes and
 specified_attributes attributes. A new module expat.model was added,
 which offers a number of additional constants if 1.95.x is used.

- xml.dom offers the new functions registerDOMImplementation and
 getDOMImplementation.

- xml.dom.minidom offers a toprettyxml method. A number of DOM
 conformance issues have been resolved. In particular, Element now
 has an hasAttributes method, and the handling of namespaces was
 improved.

- Ka-Ping Yee contributed two new modules: inspect.py, a module for
 getting information about live Python code, and pydoc.py, a module
 for interactively converting docstrings to HTML or text.
 Tools/scripts/pydoc, which is now automatically installed into
 <prefix>/bin, uses pydoc.py to display documentation; try running
 "pydoc -h" for instructions. "pydoc -g" pops up a small GUI that
 lets you browse the module docstrings using a web browser.

- New library module difflib.py, primarily packaging the SequenceMatcher
 class at the heart of the popular ndiff.py file-comparison tool.

- doctest.py (a framework for verifying Python code examples in docstrings)
 is now part of the std library.

Windows changes

- A new entry in the Start menu, "Module Docs", runs "pydoc -g" -- a
 small GUI that lets you browse the module docstrings using your
 default web browser.

- Import is now case-sensitive. PEP 235 (Import on Case-Insensitive
 Platforms) is implemented. See

   http://python.sourceforge.net/peps/pep-0235.html

 for full details, especially the "Current Lower-Left Semantics" section.
 The new Windows import rules are simpler than before:

 A. If the PYTHONCASEOK environment variable exists, same as
   before: silently accept the first case-insensitive match of any
   kind; raise ImportError if none found.

 B. Else search sys.path for the first case-sensitive match; raise
   ImportError if none found.

 The same rules have been implented on other platforms with case-
 insensitive but case-preserving filesystems too (including Cygwin, and
 several flavors of Macintosh operating systems).

- winsound module: Under Win9x, winsound.Beep() now attempts to simulate
 what it's supposed to do (and does do under NT and 2000) via direct
 port manipulation. It's unknown whether this will work on all systems,
 but it does work on my Win98SE systems now and was known to be useless on
 all Win9x systems before.

- Build: Subproject _test (effectively) renamed to _testcapi.

New platforms

- 2.1 should compile and run out of the box under MacOS X, even using HFS+.
 Thanks to Steven Majewski!

- 2.1 should compile and run out of the box on Cygwin. Thanks to Jason
 Tishler!

- 2.1 contains new files and patches for RISCOS, thanks to Dietmar
 Schwertberger! See RISCOS/README for more information -- it seems
 that because of the bizarre filename conventions on RISCOS, no port
 to that platform is easy.


What's New in Python 2.1 alpha 2?
=================================

Core language, builtins, and interpreter

- Scopes nest. If a name is used in a function or class, but is not
 local, the definition in the nearest enclosing function scope will
 be used. One consequence of this change is that lambda statements
 could reference variables in the namespaces where the lambda is
 defined. In some unusual cases, this change will break code.

 In all previous version of Python, names were resolved in exactly
 three namespaces -- the local namespace, the global namespace, and
 the builtin namespace. According to this old definition, if a
 function A is defined within a function B, the names bound in B are
 not visible in A. The new rules make names bound in B visible in A,
 unless A contains a name binding that hides the binding in B.

 Section 4.1 of the reference manual describes the new scoping rules
 in detail. The test script in Lib/test/test_scope.py demonstrates
 some of the effects of the change.

 The new rules will cause existing code to break if it defines nested
 functions where an outer function has local variables with the same
 name as globals or builtins used by the inner function. Example:

  def munge(str):
    def helper(x):
      return str(x)
    if type(str) != type(''):
      str = helper(str)
    return str.strip()

 Under the old rules, the name str in helper() is bound to the
 builtin function str(). Under the new rules, it will be bound to
 the argument named str and an error will occur when helper() is
 called.

- The compiler will report a SyntaxError if "from ... import *" occurs
 in a function or class scope. The language reference has documented
 that this case is illegal, but the compiler never checked for it.
 The recent introduction of nested scope makes the meaning of this
 form of name binding ambiguous. In a future release, the compiler
 may allow this form when there is no possibility of ambiguity.

- repr(string) is easier to read, now using hex escapes instead of octal,
 and using \t, \n and \r instead of \011, \012 and \015 (respectively):

 >>> "\texample \r\n" + chr(0) + chr(255)
 '\texample \r\n\x00\xff'     # in 2.1
 '\011example \015\012\000\377'  # in 2.0

- Functions are now compared and hashed by identity, not by value, since
 the func_code attribute is writable.

- Weak references (PEP 205) have been added. This involves a few
 changes in the core, an extension module (_weakref), and a Python
 module (weakref). The weakref module is the public interface. It
 includes support for "explicit" weak references, proxy objects, and
 mappings with weakly held values.

- A 'continue' statement can now appear in a try block within the body
 of a loop. It is still not possible to use continue in a finally
 clause.

Standard library

- mailbox.py now has a new class, PortableUnixMailbox which is
 identical to UnixMailbox but uses a more portable scheme for
 determining From_ separators. Also, the constructors for all the
 classes in this module have a new optional `factory' argument, which
 is a callable used when new message classes must be instantiated by
 the next() method.

- random.py is now self-contained, and offers all the functionality of
 the now-deprecated whrandom.py. See the docs for details. random.py
 also supports new functions getstate() and setstate(), for saving
 and restoring the internal state of the generator; and jumpahead(n),
 for quickly forcing the internal state to be the same as if n calls to
 random() had been made. The latter is particularly useful for multi-
 threaded programs, creating one instance of the random.Random() class for
 each thread, then using .jumpahead() to force each instance to use a
 non-overlapping segment of the full period.

- random.py's seed() function is new. For bit-for-bit compatibility with
 prior releases, use the whseed function instead. The new seed function
 addresses two problems: (1) The old function couldn't produce more than
 about 2**24 distinct internal states; the new one about 2**45 (the best
 that can be done in the Wichmann-Hill generator). (2) The old function
 sometimes produced identical internal states when passed distinct
 integers, and there was no simple way to predict when that would happen;
 the new one guarantees to produce distinct internal states for all
 arguments in [0, 27814431486576L).

- The socket module now supports raw packets on Linux. The socket
 family is AF_PACKET.

- test_capi.py is a start at running tests of the Python C API. The tests
 are implemented by the new Modules/_testmodule.c.

- A new extension module, _symtable, provides provisional access to the
 internal symbol table used by the Python compiler. A higher-level
 interface will be added on top of _symtable in a future release.

- Removed the obsolete soundex module.

- xml.dom.minidom now uses the standard DOM exceptions. Node supports
 the isSameNode method; NamedNodeMap the get method.

- xml.sax.expatreader supports the lexical handler property; it
 generates comment, startCDATA, and endCDATA events.

Windows changes

- Build procedure: the zlib project is built in a different way that
 ensures the zlib header files used can no longer get out of synch with
 the zlib binary used. See PCbuild\readme.txt for details. Your old
 zlib-related directories can be deleted; you'll need to download fresh
 source for zlib and unpack it into a new directory.

- Build: New subproject _test for the benefit of test_capi.py (see above).

- Build: New subproject _symtable, for new DLL _symtable.pyd (a nascent
 interface to some Python compiler internals).

- Build: Subproject ucnhash is gone, since the code was folded into the
 unicodedata subproject.

What's New in Python 2.1 alpha 1?
=================================

Core language, builtins, and interpreter

- There is a new Unicode companion to the PyObject_Str() API
 called PyObject_Unicode(). It behaves in the same way as the
 former, but assures that the returned value is an Unicode object
 (applying the usual coercion if necessary).

- The comparison operators support "rich comparison overloading" (PEP
 207). C extension types can provide a rich comparison function in
 the new tp_richcompare slot in the type object. The cmp() function
 and the C function PyObject_Compare() first try the new rich
 comparison operators before trying the old 3-way comparison. There
 is also a new C API PyObject_RichCompare() (which also falls back on
 the old 3-way comparison, but does not constrain the outcome of the
 rich comparison to a Boolean result).

 The rich comparison function takes two objects (at least one of
 which is guaranteed to have the type that provided the function) and
 an integer indicating the opcode, which can be Py_LT, Py_LE, Py_EQ,
 Py_NE, Py_GT, Py_GE (for <, <=, ==, !=, >, >=), and returns a Python
 object, which may be NotImplemented (in which case the tp_compare
 slot function is used as a fallback, if defined).

 Classes can overload individual comparison operators by defining one
 or more of the methods__lt__, __le__, __eq__, __ne__, __gt__,
 __ge__. There are no explicit "reflected argument" versions of
 these; instead, __lt__ and __gt__ are each other's reflection,
 likewise for__le__ and __ge__; __eq__ and __ne__ are their own
 reflection (similar at the C level). No other implications are
 made; in particular, Python does not assume that == is the Boolean
 inverse of !=, or that < is the Boolean inverse of >=. This makes
 it possible to define types with partial orderings.

 Classes or types that want to implement (in)equality tests but not
 the ordering operators (i.e. unordered types) should implement ==
 and !=, and raise an error for the ordering operators.

 It is possible to define types whose rich comparison results are not
 Boolean; e.g. a matrix type might want to return a matrix of bits
 for A < B, giving elementwise comparisons. Such types should ensure
 that any interpretation of their value in a Boolean context raises
 an exception, e.g. by defining __nonzero__ (or the tp_nonzero slot
 at the C level) to always raise an exception.

- Complex numbers use rich comparisons to define == and != but raise
 an exception for <, <=, > and >=. Unfortunately, this also means
 that cmp() of two complex numbers raises an exception when the two
 numbers differ. Since it is not mathematically meaningful to compare
 complex numbers except for equality, I hope that this doesn't break
 too much code.

- The outcome of comparing non-numeric objects of different types is
 not defined by the language, other than that it's arbitrary but
 consistent (see the Reference Manual). An implementation detail changed
 in 2.1a1 such that None now compares less than any other object. Code
 relying on this new behavior (like code that relied on the previous
 behavior) does so at its own risk.

- Functions and methods now support getting and setting arbitrarily
 named attributes (PEP 232). Functions have a new __dict__
 (a.k.a. func_dict) which hold the function attributes. Methods get
 and set attributes on their underlying im_func. It is a TypeError
 to set an attribute on a bound method.

- The xrange() object implementation has been improved so that
 xrange(sys.maxint) can be used on 64-bit platforms. There's still a
 limitation that in this case len(xrange(sys.maxint)) can't be
 calculated, but the common idiom "for i in xrange(sys.maxint)" will
 work fine as long as the index i doesn't actually reach 2**31.
 (Python uses regular ints for sequence and string indices; fixing
 that is much more work.)

- Two changes to from...import:

 1) "from M import X" now works even if (after loading module M)
   sys.modules['M'] is not a real module; it's basically a getattr()
   operation with AttributeError exceptions changed into ImportError.

 2) "from M import *" now looks for M.__all__ to decide which names to
   import; if M.__all__ doesn't exist, it uses M.__dict__.keys() but
   filters out names starting with '_' as before. Whether or not
   __all__ exists, there's no restriction on the type of M.

- File objects have a new method, xreadlines(). This is the fastest
 way to iterate over all lines in a file:

 for line in file.xreadlines():
   ...do something to line...

 See the xreadlines module (mentioned below) for how to do this for
 other file-like objects.

- Even if you don't use file.xreadlines(), you may expect a speedup on
 line-by-line input. The file.readline() method has been optimized
 quite a bit in platform-specific ways: on systems (like Linux) that
 support flockfile(), getc_unlocked(), and funlockfile(), those are
 used by default. On systems (like Windows) without getc_unlocked(),
 a complicated (but still thread-safe) method using fgets() is used by
 default.

 You can force use of the fgets() method by #define'ing
 USE_FGETS_IN_GETLINE at build time (it may be faster than
 getc_unlocked()).

 You can force fgets() not to be used by #define'ing
 DONT_USE_FGETS_IN_GETLINE (this is the first thing to try if std test
 test_bufio.py fails -- and let us know if it does!).

- In addition, the fileinput module, while still slower than the other
 methods on most platforms, has been sped up too, by using
 file.readlines(sizehint).

- Support for run-time warnings has been added, including a new
 command line option (-W) to specify the disposition of warnings.
 See the description of the warnings module below.

- Extensive changes have been made to the coercion code. This mostly
 affects extension modules (which can now implement mixed-type
 numerical operators without having to use coercion), but
 occasionally, in boundary cases the coercion semantics have changed
 subtly. Since this was a terrible gray area of the language, this
 is considered an improvement. Also note that __rcmp__ is no longer
 supported -- instead of calling __rcmp__, __cmp__ is called with
 reflected arguments.

- In connection with the coercion changes, a new built-in singleton
 object, NotImplemented is defined. This can be returned for
 operations that wish to indicate they are not implemented for a
 particular combination of arguments. From C, this is
 Py_NotImplemented.

- The interpreter accepts now bytecode files on the command line even
 if they do not have a .pyc or .pyo extension. On Linux, after executing

import imp,sys,string
magic = string.join(["\\x%.2x" % ord(c) for c in imp.get_magic()],"")
reg = ':pyc:M::%s::%s:' % (magic, sys.executable)
open("/proc/sys/fs/binfmt_misc/register","wb").write(reg)

 any byte code file can be used as an executable (i.e. as an argument
 to execve(2)).

- %[xXo] formats of negative Python longs now produce a sign
 character. In 1.6 and earlier, they never produced a sign,
 and raised an error if the value of the long was too large
 to fit in a Python int. In 2.0, they produced a sign if and
 only if too large to fit in an int. This was inconsistent
 across platforms (because the size of an int varies across
 platforms), and inconsistent with hex() and oct(). Example:

 >>> "%x" % -0x42L
 '-42'   # in 2.1
 'ffffffbe' # in 2.0 and before, on 32-bit machines
 >>> hex(-0x42L)
 '-0x42L'  # in all versions of Python

 The behavior of %d formats for negative Python longs remains
 the same as in 2.0 (although in 1.6 and before, they raised
 an error if the long didn't fit in a Python int).

 %u formats don't make sense for Python longs, but are allowed
 and treated the same as %d in 2.1. In 2.0, a negative long
 formatted via %u produced a sign if and only if too large to
 fit in an int. In 1.6 and earlier, a negative long formatted
 via %u raised an error if it was too big to fit in an int.

- Dictionary objects have an odd new method, popitem(). This removes
 an arbitrary item from the dictionary and returns it (in the form of
 a (key, value) pair). This can be useful for algorithms that use a
 dictionary as a bag of "to do" items and repeatedly need to pick one
 item. Such algorithms normally end up running in quadratic time;
 using popitem() they can usually be made to run in linear time.

Standard library

- In the time module, the time argument to the functions strftime,
 localtime, gmtime, asctime and ctime is now optional, defaulting to
 the current time (in the local timezone).

- The ftplib module now defaults to passive mode, which is deemed a
 more useful default given that clients are often inside firewalls
 these days. Note that this could break if ftplib is used to connect
 to a *server* that is inside a firewall, from outside; this is
 expected to be a very rare situation. To fix that, you can call
 ftp.set_pasv(0).

- The module site now treats .pth files not only for path configuration,
 but also supports extensions to the initialization code: Lines starting
 with import are executed.

- There's a new module, warnings, which implements a mechanism for
 issuing and filtering warnings. There are some new built-in
 exceptions that serve as warning categories, and a new command line
 option, -W, to control warnings (e.g. -Wi ignores all warnings, -We
 turns warnings into errors). warnings.warn(message[, category])
 issues a warning message; this can also be called from C as
 PyErr_Warn(category, message).

- A new module xreadlines was added. This exports a single factory
 function, xreadlines(). The intention is that this code is the
 absolutely fastest way to iterate over all lines in an open
 file(-like) object:

 import xreadlines
 for line in xreadlines.xreadlines(file):
   ...do something to line...

 This is equivalent to the previous the speed record holder using
 file.readlines(sizehint). Note that if file is a real file object
 (as opposed to a file-like object), this is equivalent:

 for line in file.xreadlines():
   ...do something to line...

- The bisect module has new functions bisect_left, insort_left,
 bisect_right and insort_right. The old names bisect and insort
 are now aliases for bisect_right and insort_right. XXX_right
 and XXX_left methods differ in what happens when the new element
 compares equal to one or more elements already in the list: the
 XXX_left methods insert to the left, the XXX_right methods to the
 right. Code that doesn't care where equal elements end up should
 continue to use the old, short names ("bisect" and "insort").

- The new curses.panel module wraps the panel library that forms part
 of SYSV curses and ncurses. Contributed by Thomas Gellekum.

- The SocketServer module now sets the allow_reuse_address flag by
 default in the TCPServer class.

- A new function, sys._getframe(), returns the stack frame pointer of
 the caller. This is intended only as a building block for
 higher-level mechanisms such as string interpolation.

- The pyexpat module supports a number of new handlers, which are
 available only in expat 1.2. If invocation of a callback fails, it
 will report an additional frame in the traceback. Parser objects
 participate now in garbage collection. If expat reports an unknown
 encoding, pyexpat will try to use a Python codec; that works only
 for single-byte charsets. The parser type objects is exposed as
 XMLParserObject.

- xml.dom now offers standard definitions for symbolic node type and
 exception code constants, and a hierarchy of DOM exceptions. minidom
 was adjusted to use them.

- The conformance of xml.dom.minidom to the DOM specification was
 improved. It detects a number of additional error cases; the
 previous/next relationship works even when the tree is modified;
 Node supports the normalize() method; NamedNodeMap, DocumentType and
 DOMImplementation classes were added; Element supports the
 hasAttribute and hasAttributeNS methods; and Text supports the splitText
 method.

Build issues

- For Unix (and Unix-compatible) builds, configuration and building of
 extension modules is now greatly automated. Rather than having to
 edit the Modules/Setup file to indicate which modules should be
 built and where their include files and libraries are, a
 distutils-based setup.py script now takes care of building most
 extension modules. All extension modules built this way are built
 as shared libraries. Only a few modules that must be linked
 statically are still listed in the Setup file; you won't need to
 edit their configuration.

- Python should now build out of the box on Cygwin. If it doesn't,
 mail to Jason Tishler (jlt63 at users.sourceforge.net).

- Python now always uses its own (renamed) implementation of getopt()
 -- there's too much variation among C library getopt()
 implementations.

- C++ compilers are better supported; the CXX macro is always set to a
 C++ compiler if one is found.

Windows changes

- select module: By default under Windows, a select() call
 can specify no more than 64 sockets. Python now boosts
 this Microsoft default to 512. If you need even more than
 that, see the MS docs (you'll need to #define FD_SETSIZE
 and recompile Python from source).

- Support for Windows 3.1, DOS and OS/2 is gone. The Lib/dos-8x3
 subdirectory is no more!


What's New in Python 2.0?
=========================

Below is a list of all relevant changes since release 1.6. Older
changes are in the file HISTORY. If you are making the jump directly
from Python 1.5.2 to 2.0, make sure to read the section for 1.6 in the
HISTORY file! Many important changes listed there.

Alternatively, a good overview of the changes between 1.5.2 and 2.0 is
the document "What's New in Python 2.0" by Kuchling and Moshe Zadka:
http://starship.python.net/crew/amk/python/writing/new-python/.

--Guido van Rossum (home page: http://www.pythonlabs.com/~guido/)

======================================================================

What's new in 2.0 (since release candidate 1)?
==============================================

Standard library

- The copy_reg module was modified to clarify its intended use: to
 register pickle support for extension types, not for classes.
 pickle() will raise a TypeError if it is passed a class.

- Fixed a bug in gettext's "normalize and expand" code that prevented
 it from finding an existing .mo file.

- Restored support for HTTP/0.9 servers in httplib.

- The math module was changed to stop raising OverflowError in case of
 underflow, and return 0 instead in underflow cases. Whether Python
 used to raise OverflowError in case of underflow was platform-
 dependent (it did when the platform math library set errno to ERANGE
 on underflow).

- Fixed a bug in StringIO that occurred when the file position was not
 at the end of the file and write() was called with enough data to
 extend past the end of the file.

- Fixed a bug that caused Tkinter error messages to get lost on
 Windows. The bug was fixed by replacing direct use of
 interp->result with Tcl_GetStringResult(interp).

- Fixed bug in urllib2 that caused it to fail when it received an HTTP
 redirect response.

- Several changes were made to distutils: Some debugging code was
 removed from util. Fixed the installer used when an external zip
 program (like WinZip) is not found; the source code for this
 installer is in Misc/distutils. check_lib() was modified to behave
 more like AC_CHECK_LIB by add other_libraries() as a parameter. The
 test for whether installed modules are on sys.path was changed to
 use both normcase() and normpath().

- Several minor bugs were fixed in the xml package (the minidom,
 pulldom, expatreader, and saxutils modules).

- The regression test driver (regrtest.py) behavior when invoked with
 -l changed: It now reports a count of objects that are recognized as
 garbage but not freed by the garbage collector.

- The regression test for the math module was changed to test
 exceptional behavior when the test is run in verbose mode. Python
 cannot yet guarantee consistent exception behavior across platforms,
 so the exception part of test_math is run only in verbose mode, and
 may fail on your platform.

Internals

- PyOS_CheckStack() has been disabled on Win64, where it caused
 test_sre to fail.

Build issues

- Changed compiler flags, so that gcc is always invoked with -Wall and
 -Wstrict-prototypes. Users compiling Python with GCC should see
 exactly one warning, except if they have passed configure the
 --with-pydebug flag. The expected warning is for getopt() in
 Modules/main.c. This warning will be fixed for Python 2.1.

- Fixed configure to add -threads argument during linking on OSF1.

Tools and other miscellany

- The compiler in Tools/compiler was updated to support the new
 language features introduced in 2.0: extended print statement, list
 comprehensions, and augmented assignments. The new compiler should
 also be backwards compatible with Python 1.5.2; the compiler will
 always generate code for the version of the interpreter it runs
 under.

What's new in 2.0 release candidate 1 (since beta 2)?
=====================================================

What is release candidate 1?

We believe that release candidate 1 will fix all known bugs that we
intend to fix for the 2.0 final release. This release should be a bit
more stable than the previous betas. We would like to see even more
widespread testing before the final release, so we are producing this
release candidate. The final release will be exactly the same unless
any show-stopping (or brown bag) bugs are found by testers of the
release candidate.

All the changes since the last beta release are bug fixes or changes
to support building Python for specific platforms.

Core language, builtins, and interpreter

- A bug that caused crashes when __coerce__ was used with augmented
 assignment, e.g. +=, was fixed.

- Raise ZeroDivisionError when raising zero to a negative number,
 e.g. 0.0 ** -2.0. Note that math.pow is unrelated to the builtin
 power operator and the result of math.pow(0.0, -2.0) will vary by
 platform. On Linux, it raises a ValueError.

- A bug in Unicode string interpolation was fixed that occasionally
 caused errors with formats including "%%". For example, the
 following expression "%% %s" % u"abc" no longer raises a TypeError.

- Compilation of deeply nested expressions raises MemoryError instead
 of SyntaxError, e.g. eval("[" * 50 + "]" * 50).

- In 2.0b2 on Windows, the interpreter wrote .pyc files in text mode,
 rendering them useless. They are now written in binary mode again.

Standard library

- Keyword arguments are now accepted for most pattern and match object
 methods in SRE, the standard regular expression engine.

- In SRE, fixed error with negative lookahead and lookbehind that
 manifested itself as a runtime error in patterns like "(?<!abc)(def)".

- Several bugs in the Unicode handling and error handling in _tkinter
 were fixed.

- Fix memory management errors in Merge() and Tkapp_Call() routines.

- Several changes were made to cStringIO to make it compatible with
 the file-like object interface and with StringIO. If operations are
 performed on a closed object, an exception is raised. The truncate
 method now accepts a position argument and readline accepts a size
 argument.

- There were many changes made to the linuxaudiodev module and its
 test suite; as a result, a short, unexpected audio sample should now
 play when the regression test is run.

 Note that this module is named poorly, because it should work
 correctly on any platform that supports the Open Sound System
 (OSS).

 The module now raises exceptions when errors occur instead of
 crashing. It also defines the AFMT_A_LAW format (logarithmic A-law
 audio) and defines a getptr() method that calls the
 SNDCTL_DSP_GETxPTR ioctl defined in the OSS Programmer's Guide.

- The library_version attribute, introduced in an earlier beta, was
 removed because it can not be supported with early versions of the C
 readline library, which provides no way to determine the version at
 compile-time.

- The binascii module is now enabled on Win64.

- tokenize.py no longer suffers "recursion depth" errors when parsing
 programs with very long string literals.

Internals

- Fixed several buffer overflow vulnerabilities in calculate_path(),
 which is called when the interpreter starts up to determine where
 the standard library is installed. These vulnerabilities affect all
 previous versions of Python and can be exploited by setting very
 long values for PYTHONHOME or argv[0]. The risk is greatest for a
 setuid Python script, although use of the wrapper in
 Misc/setuid-prog.c will eliminate the vulnerability.

- Fixed garbage collection bugs in instance creation that were
 triggered when errors occurred during initialization. The solution,
 applied in cPickle and in PyInstance_New(), is to call
 PyObject_GC_Init() after the initialization of the object's
 container attributes is complete.

- pyexpat adds definitions of PyModule_AddStringConstant and
 PyModule_AddObject if the Python version is less than 2.0, which
 provides compatibility with PyXML on Python 1.5.2.

- If the platform has a bogus definition for LONG_BIT (the number of
 bits in a long), an error will be reported at compile time.

- Fix bugs in _PyTuple_Resize() which caused hard-to-interpret garbage
 collection crashes and possibly other, unreported crashes.

- Fixed a memory leak in _PyUnicode_Fini().

Build issues

- configure now accepts a --with-suffix option that specifies the
 executable suffix. This is useful for builds on Cygwin and Mac OS
 X, for example.

- The mmap.PAGESIZE constant is now initialized using sysconf when
 possible, which eliminates a dependency on -lucb for Reliant UNIX.

- The md5 file should now compile on all platforms.

- The select module now compiles on platforms that do not define
 POLLRDNORM and related constants.

- Darwin (Mac OS X): Initial support for static builds on this
 platform.

- BeOS: A number of changes were made to the build and installation
 process. ar-fake now operates on a directory of object files.
 dl_export.h is gone, and its macros now appear on the mwcc command
 line during build on PPC BeOS.

- Platform directory in lib/python2.0 is "plat-beos5" (or
 "plat-beos4", if building on BeOS 4.5), rather than "plat-beos".

- Cygwin: Support for shared libraries, Tkinter, and sockets.

- SunOS 4.1.4_JL: Fix test for directory existence in configure.

Tools and other miscellany

- Removed debugging prints from main used with freeze.

- IDLE auto-indent no longer crashes when it encounters Unicode
 characters.

What's new in 2.0 beta 2 (since beta 1)?
========================================

Core language, builtins, and interpreter

- Add support for unbounded ints in %d,i,u,x,X,o formats; for example
 "%d" % 2L**64 == "18446744073709551616".

- Add -h and -V command line options to print the usage message and
 Python version number and exit immediately.

- eval() and exec accept Unicode objects as code parameters.

- getattr() and setattr() now also accept Unicode objects for the
 attribute name, which are converted to strings using the default
 encoding before lookup.

- Multiplication on string and Unicode now does proper bounds
 checking; e.g. 'a' * 65536 * 65536 will raise ValueError, "repeated
 string is too long."

- Better error message when continue is found in try statement in a
 loop.


Standard library and extensions

- socket module: the OpenSSL code now adds support for RAND_status()
 and EGD (Entropy Gathering Device).

- array: reverse() method of array now works. buffer_info() now does
 argument checking; it still takes no arguments.

- asyncore/asynchat: Included most recent version from Sam Rushing.

- cgi: Accept '&' or ';' as separator characters when parsing form data.

- CGIHTTPServer: Now works on Windows (and perhaps even Mac).

- ConfigParser: When reading the file, options spelled in upper case
 letters are now correctly converted to lowercase.

- copy: Copy Unicode objects atomically.

- cPickle: Fail gracefully when copy_reg can't be imported.

- cStringIO: Implemented readlines() method.

- dbm: Add get() and setdefault() methods to dbm object. Add constant
 `library' to module that names the library used. Added doc strings
 and method names to error messages. Uses configure to determine
 which ndbm.h file to include; Berkeley DB's nbdm and GDBM's ndbm is
 now available options.

- distutils: Update to version 0.9.3.

- dl: Add several dl.RTLD_ constants.

- fpectl: Now supported on FreeBSD.

- gc: Add DEBUG_SAVEALL option. When enabled all garbage objects
 found by the collector will be saved in gc.garbage. This is useful
 for debugging a program that creates reference cycles.

- httplib: Three changes: Restore support for set_debuglevel feature
 of HTTP class. Do not close socket on zero-length response. Do not
 crash when server sends invalid content-length header.

- mailbox: Mailbox class conforms better to qmail specifications.

- marshal: When reading a short, sign-extend on platforms where shorts
 are bigger than 16 bits. When reading a long, repair the unportable
 sign extension that was being done for 64-bit machines. (It assumed
 that signed right shift sign-extends.)

- operator: Add contains(), invert(), __invert__() as aliases for
 __contains__(), inv(), and __inv__() respectively.

- os: Add support for popen2() and popen3() on all platforms where
 fork() exists. (popen4() is still in the works.)

- os: (Windows only:) Add startfile() function that acts like double-
 clicking on a file in Explorer (or passing the file name to the
 DOS "start" command).

- os.path: (Windows, DOS:) Treat trailing colon correctly in
 os.path.join. os.path.join("a:", "b") yields "a:b".

- pickle: Now raises ValueError when an invalid pickle that contains
 a non-string repr where a string repr was expected. This behavior
 matches cPickle.

- posixfile: Remove broken __del__() method.

- py_compile: support CR+LF line terminators in source file.

- readline: Does not immediately exit when ^C is hit when readline and
 threads are configured. Adds definition of rl_library_version. (The
 latter addition requires GNU readline 2.2 or later.)

- rfc822: Domain literals returned by AddrlistClass method
 getdomainliteral() are now properly wrapped in brackets.

- site: sys.setdefaultencoding() should only be called in case the
 standard default encoding ("ascii") is changed. This saves quite a
 few cycles during startup since the first call to
 setdefaultencoding() will initialize the codec registry and the
 encodings package.

- socket: Support for size hint in readlines() method of object returned
 by makefile().

- sre: Added experimental expand() method to match objects. Does not
 use buffer interface on Unicode strings. Does not hang if group id
 is followed by whitespace.

- StringIO: Size hint in readlines() is now supported as documented.

- struct: Check ranges for bytes and shorts.

- urllib: Improved handling of win32 proxy settings. Fixed quote and
 quote_plus functions so that the always encode a comma.

- Tkinter: Image objects are now guaranteed to have unique ids. Set
 event.delta to zero if Tk version doesn't support mousewheel.
 Removed some debugging prints.

- UserList: now implements __contains__().

- webbrowser: On Windows, use os.startfile() instead of os.popen(),
 which works around a bug in Norton AntiVirus 2000 that leads directly
 to a Blue Screen freeze.

- xml: New version detection code allows PyXML to override standard
 XML package if PyXML version is greater than 0.6.1.

- xml.dom: DOM level 1 support for basic XML. Includes xml.dom.minidom
 (conventional DOM), and xml.dom.pulldom, which allows building the DOM
 tree only for nodes which are sufficiently interesting to a specific
 application. Does not provide the HTML-specific extensions. Still
 undocumented.

- xml.sax: SAX 2 support for Python, including all the handler
 interfaces needed to process XML 1.0 compliant XML. Some
 documentation is already available.

- pyexpat: Renamed to xml.parsers.expat since this is part of the new,
 packagized XML support.


C API

- Add three new convenience functions for module initialization --
 PyModule_AddObject(), PyModule_AddIntConstant(), and
 PyModule_AddStringConstant().

- Cleaned up definition of NULL in C source code; all definitions were
 removed and add #error to Python.h if NULL isn't defined after
 #include of stdio.h.

- Py_PROTO() macros that were removed in 2.0b1 have been restored for
 backwards compatibility (at the source level) with old extensions.

- A wrapper API was added for signal() and sigaction(). Instead of
 either function, always use PyOS_getsig() to get a signal handler
 and PyOS_setsig() to set one. A new convenience typedef
 PyOS_sighandler_t is defined for the type of signal handlers.

- Add PyString_AsStringAndSize() function that provides access to the
 internal data buffer and size of a string object -- or the default
 encoded version of a Unicode object.

- PyString_Size() and PyString_AsString() accept Unicode objects.

- The standard header <limits.h> is now included by Python.h (if it
 exists). INT_MAX and LONG_MAX will always be defined, even if
 <limits.h> is not available.

- PyFloat_FromString takes a second argument, pend, that was
 effectively useless. It is now officially useless but preserved for
 backwards compatibility. If the pend argument is not NULL, *pend is
 set to NULL.

- PyObject_GetAttr() and PyObject_SetAttr() now accept Unicode objects
 for the attribute name. See note on getattr() above.

- A few bug fixes to argument processing for Unicode.
 PyArg_ParseTupleAndKeywords() now accepts "es#" and "es".
 PyArg_Parse() special cases "s#" for Unicode objects; it returns a
 pointer to the default encoded string data instead of to the raw
 UTF-16.

- Py_BuildValue accepts B format (for bgen-generated code).


Internals

- On Unix, fix code for finding Python installation directory so that
 it works when argv[0] is a relative path.

- Added a true unicode_internal_encode() function and fixed the
 unicode_internal_decode function() to support Unicode objects directly
 rather than by generating a copy of the object.

- Several of the internal Unicode tables are much smaller now, and
 the source code should be much friendlier to weaker compilers.

- In the garbage collector: Fixed bug in collection of tuples. Fixed
 bug that caused some instances to be removed from the container set
 while they were still live. Fixed parsing in gc.set_debug() for
 platforms where sizeof(long) > sizeof(int).

- Fixed refcount problem in instance deallocation that only occurred
 when Py_REF_DEBUG was defined and Py_TRACE_REFS was not.

- On Windows, getpythonregpath is now protected against null data in
 registry key.

- On Unix, create .pyc/.pyo files with O_EXCL flag to avoid a race
 condition.


Build and platform-specific issues

- Better support of GNU Pth via --with-pth configure option.

- Python/C API now properly exposed to dynamically-loaded extension
 modules on Reliant UNIX.

- Changes for the benefit of SunOS 4.1.4 (really!). mmapmodule.c:
 Don't define MS_SYNC to be zero when it is undefined. Added missing
 prototypes in posixmodule.c.

- Improved support for HP-UX build. Threads should now be correctly
 configured (on HP-UX 10.20 and 11.00).

- Fix largefile support on older NetBSD systems and OpenBSD by adding
 define for TELL64.


Tools and other miscellany

- ftpmirror: Call to main() is wrapped in if __name__ == "__main__".

- freeze: The modulefinder now works with 2.0 opcodes.

- IDLE:
 Move hackery of sys.argv until after the Tk instance has been
 created, which allows the application-specific Tkinter
 initialization to be executed if present; also pass an explicit
 className parameter to the Tk() constructor.


What's new in 2.0 beta 1?
=========================

Source Incompatibilities
------------------------

None. Note that 1.6 introduced several incompatibilities with 1.5.2,
such as single-argument append(), connect() and bind(), and changes to
str(long) and repr(float).


Binary Incompatibilities
------------------------

- Third party extensions built for Python 1.5.x or 1.6 cannot be used
with Python 2.0; these extensions will have to be rebuilt for Python
2.0.

- On Windows, attempting to import a third party extension built for
Python 1.5.x or 1.6 results in an immediate crash; there's not much we
can do about this. Check your PYTHONPATH environment variable!

- Python bytecode files (*.pyc and *.pyo) are not compatible between
releases.


Overview of Changes Since 1.6
-----------------------------

There are many new modules (including brand new XML support through
the xml package, and i18n support through the gettext module); a list
of all new modules is included below. Lots of bugs have been fixed.

The process for making major new changes to the language has changed
since Python 1.6. Enhancements must now be documented by a Python
Enhancement Proposal (PEP) before they can be accepted.

There are several important syntax enhancements, described in more
detail below:

 - Augmented assignment, e.g. x += 1

 - List comprehensions, e.g. [x**2 for x in range(10)]

 - Extended import statement, e.g. import Module as Name

 - Extended print statement, e.g. print >> file, "Hello"

Other important changes:

 - Optional collection of cyclical garbage

Python Enhancement Proposal (PEP)
---------------------------------

PEP stands for Python Enhancement Proposal. A PEP is a design
document providing information to the Python community, or describing
a new feature for Python. The PEP should provide a concise technical
specification of the feature and a rationale for the feature.

We intend PEPs to be the primary mechanisms for proposing new
features, for collecting community input on an issue, and for
documenting the design decisions that have gone into Python. The PEP
author is responsible for building consensus within the community and
documenting dissenting opinions.

The PEPs are available at http://python.sourceforge.net/peps/.

Augmented Assignment
--------------------

This must have been the most-requested feature of the past years!
Eleven new assignment operators were added:

  += -= *= /= %= **= <<= >>= &= ^= |=

For example,

  A += B

is similar to

  A = A + B

except that A is evaluated only once (relevant when A is something
like dict[index].attr).

However, if A is a mutable object, A may be modified in place. Thus,
if A is a number or a string, A += B has the same effect as A = A+B
(except A is only evaluated once); but if a is a list, A += B has the
same effect as A.extend(B)!

Classes and built-in object types can override the new operators in
order to implement the in-place behavior; the not-in-place behavior is
used automatically as a fallback when an object doesn't implement the
in-place behavior. For classes, the method name is derived from the
method name for the corresponding not-in-place operator by inserting
an 'i' in front of the name, e.g. __iadd__ implements in-place
__add__.

Augmented assignment was implemented by Thomas Wouters.


List Comprehensions
-------------------

This is a flexible new notation for lists whose elements are computed
from another list (or lists). The simplest form is:

  [<expression> for <variable> in <sequence>]

For example, [i**2 for i in range(4)] yields the list [0, 1, 4, 9].
This is more efficient than a for loop with a list.append() call.

You can also add a condition:

  [<expression> for <variable> in <sequence> if <condition>]

For example, [w for w in words if w == w.lower()] would yield the list
of words that contain no uppercase characters. This is more efficient
than a for loop with an if statement and a list.append() call.

You can also have nested for loops and more than one 'if' clause. For
example, here's a function that flattens a sequence of sequences::

  def flatten(seq):
    return [x for subseq in seq for x in subseq]

  flatten([[0], [1,2,3], [4,5], [6,7,8,9], []])

This prints

  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

List comprehensions originated as a patch set from Greg Ewing; Skip
Montanaro and Thomas Wouters also contributed. Described by PEP 202.


Extended Import Statement
-------------------------

Many people have asked for a way to import a module under a different
name. This can be accomplished like this:

  import foo
  bar = foo
  del foo

but this common idiom gets old quickly. A simple extension of the
import statement now allows this to be written as follows:

  import foo as bar

There's also a variant for 'from ... import':

  from foo import bar as spam

This also works with packages; e.g. you can write this:

  import test.regrtest as regrtest

Note that 'as' is not a new keyword -- it is recognized only in this
context (this is only possible because the syntax for the import
statement doesn't involve expressions).

Implemented by Thomas Wouters. Described by PEP 221.


Extended Print Statement
------------------------

Easily the most controversial new feature, this extension to the print
statement adds an option to make the output go to a different file
than the default sys.stdout.

For example, to write an error message to sys.stderr, you can now
write:

  print >> sys.stderr, "Error: bad dog!"

As a special feature, if the expression used to indicate the file
evaluates to None, the current value of sys.stdout is used. Thus:

  print >> None, "Hello world"

is equivalent to

  print "Hello world"

Design and implementation by Barry Warsaw. Described by PEP 214.


Optional Collection of Cyclical Garbage
---------------------------------------

Python is now equipped with a garbage collector that can hunt down
cyclical references between Python objects. It's no replacement for
reference counting; in fact, it depends on the reference counts being
correct, and decides that a set of objects belong to a cycle if all
their reference counts can be accounted for from their references to
each other. This devious scheme was first proposed by Eric Tiedemann,
and brought to implementation by Neil Schemenauer.

There's a module "gc" that lets you control some parameters of the
garbage collection. There's also an option to the configure script
that lets you enable or disable the garbage collection. In 2.0b1,
it's on by default, so that we (hopefully) can collect decent user
experience with this new feature. There are some questions about its
performance. If it proves to be too much of a problem, we'll turn it
off by default in the final 2.0 release.


Smaller Changes
---------------

A new function zip() was added. zip(seq1, seq2, ...) is equivalent to
map(None, seq1, seq2, ...) when the sequences have the same length;
i.e. zip([1,2,3], [10,20,30]) returns [(1,10), (2,20), (3,30)]. When
the lists are not all the same length, the shortest list wins:
zip([1,2,3], [10,20]) returns [(1,10), (2,20)]. See PEP 201.

sys.version_info is a tuple (major, minor, micro, level, serial).

Dictionaries have an odd new method, setdefault(key, default).
dict.setdefault(key, default) returns dict[key] if it exists; if not,
it sets dict[key] to default and returns that value. Thus:

  dict.setdefault(key, []).append(item)

does the same work as this common idiom:

  if not dict.has_key(key):
    dict[key] = []
  dict[key].append(item)

There are two new variants of SyntaxError that are raised for
indentation-related errors: IndentationError and TabError.

Changed \x to consume exactly two hex digits; see PEP 223. Added \U
escape that consumes exactly eight hex digits.

The limits on the size of expressions and file in Python source code
have been raised from 2**16 to 2**32. Previous versions of Python
were limited because the maximum argument size the Python VM accepted
was 2**16. This limited the size of object constructor expressions,
e.g. [1,2,3] or {'a':1, 'b':2}, and the size of source files. This
limit was raised thanks to a patch by Charles Waldman that effectively
fixes the problem. It is now much more likely that you will be
limited by available memory than by an arbitrary limit in Python.

The interpreter's maximum recursion depth can be modified by Python
programs using sys.getrecursionlimit and sys.setrecursionlimit. This
limit is the maximum number of recursive calls that can be made by
Python code. The limit exists to prevent infinite recursion from
overflowing the C stack and causing a core dump. The default value is
1000. The maximum safe value for a particular platform can be found
by running Misc/find_recursionlimit.py.

New Modules and Packages
------------------------

atexit - for registering functions to be called when Python exits.

imputil - Greg Stein's alternative API for writing custom import
hooks.

pyexpat - an interface to the Expat XML parser, contributed by Paul
Prescod.

xml - a new package with XML support code organized (so far) in three
subpackages: xml.dom, xml.sax, and xml.parsers. Describing these
would fill a volume. There's a special feature whereby a
user-installed package named _xmlplus overrides the standard
xmlpackage; this is intended to give the XML SIG a hook to distribute
backwards-compatible updates to the standard xml package.

webbrowser - a platform-independent API to launch a web browser.


Changed Modules
---------------

array -- new methods for array objects: count, extend, index, pop, and
remove

binascii -- new functions b2a_hex and a2b_hex that convert between
binary data and its hex representation

calendar -- Many new functions that support features including control
over which day of the week is the first day, returning strings instead
of printing them. Also new symbolic constants for days of week,
e.g. MONDAY, ..., SUNDAY.

cgi -- FieldStorage objects have a getvalue method that works like a
dictionary's get method and returns the value attribute of the object.

ConfigParser -- The parser object has new methods has_option,
remove_section, remove_option, set, and write. They allow the module
to be used for writing config files as well as reading them.

ftplib -- ntransfercmd(), transfercmd(), and retrbinary() all now
optionally support the RFC 959 REST command.

gzip -- readline and readlines now accept optional size arguments

httplib -- New interfaces and support for HTTP/1.1 by Greg Stein. See
the module doc strings for details.

locale -- implement getdefaultlocale for Win32 and Macintosh

marshal -- no longer dumps core when marshaling deeply nested or
recursive data structures

os -- new functions isatty, seteuid, setegid, setreuid, setregid

os/popen2 -- popen2/popen3/popen4 support under Windows. popen2/popen3
support under Unix.

os/pty -- support for openpty and forkpty

os.path -- fix semantics of os.path.commonprefix

smtplib -- support for sending very long messages

socket -- new function getfqdn()

readline -- new functions to read, write and truncate history files.
The readline section of the library reference manual contains an
example.

select -- add interface to poll system call

shutil -- new copyfileobj function

SimpleHTTPServer, CGIHTTPServer -- Fix problems with buffering in the
HTTP server.

Tkinter -- optimization of function flatten

urllib -- scans environment variables for proxy configuration,
e.g. http_proxy.

whichdb -- recognizes dumbdbm format


Obsolete Modules
----------------

None. However note that 1.6 made a whole slew of modules obsolete:
stdwin, soundex, cml, cmpcache, dircache, dump, find, grep, packmail,
poly, zmod, strop, util, whatsound.


Changed, New, Obsolete Tools
----------------------------

None.


C-level Changes
---------------

Several cleanup jobs were carried out throughout the source code.

All C code was converted to ANSI C; we got rid of all uses of the
Py_PROTO() macro, which makes the header files a lot more readable.

Most of the portability hacks were moved to a new header file,
pyport.h; several other new header files were added and some old
header files were removed, in an attempt to create a more rational set
of header files. (Few of these ever need to be included explicitly;
they are all included by Python.h.)

Trent Mick ensured portability to 64-bit platforms, under both Linux
and Win64, especially for the new Intel Itanium processor. Mick also
added large file support for Linux64 and Win64.

The C APIs to return an object's size have been update to consistently
use the form PyXXX_Size, e.g. PySequence_Size and PyDict_Size. In
previous versions, the abstract interfaces used PyXXX_Length and the
concrete interfaces used PyXXX_Size. The old names,
e.g. PyObject_Length, are still available for backwards compatibility
at the API level, but are deprecated.

The PyOS_CheckStack function has been implemented on Windows by
Fredrik Lundh. It prevents Python from failing with a stack overflow
on Windows.

The GC changes resulted in creation of two new slots on object,
tp_traverse and tp_clear. The augmented assignment changes result in
the creation of a new slot for each in-place operator.

The GC API creates new requirements for container types implemented in
C extension modules. See Include/objimpl.h for details.

PyErr_Format has been updated to automatically calculate the size of
the buffer needed to hold the formatted result string. This change
prevents crashes caused by programmer error.

New C API calls: PyObject_AsFileDescriptor, PyErr_WriteUnraisable.

PyRun_AnyFileEx, PyRun_SimpleFileEx, PyRun_FileEx -- New functions
that are the same as their non-Ex counterparts except they take an
extra flag argument that tells them to close the file when done.

XXX There were other API changes that should be fleshed out here.


Windows Changes
---------------

New popen2/popen3/peopen4 in os module (see Changed Modules above).

os.popen is much more usable on Windows 95 and 98. See Microsoft
Knowledge Base article Q150956. The Win9x workaround described there
is implemented by the new w9xpopen.exe helper in the root of your
Python installation. Note that Python uses this internally; it is not
a standalone program.

Administrator privileges are no longer required to install Python
on Windows NT or Windows 2000. If you have administrator privileges,
Python's registry info will be written under HKEY_LOCAL_MACHINE.
Otherwise the installer backs off to writing Python's registry info
under HKEY_CURRENT_USER. The latter is sufficient for all "normal"
uses of Python, but will prevent some advanced uses from working
(for example, running a Python script as an NT service, or possibly
from CGI).

[This was new in 1.6] The installer no longer runs a separate Tcl/Tk
installer; instead, it installs the needed Tcl/Tk files directly in the
Python directory. If you already have a Tcl/Tk installation, this
wastes some disk space (about 4 Megs) but avoids problems with
conflicting Tcl/Tk installations, and makes it much easier for Python
to ensure that Tcl/Tk can find all its files.

[This was new in 1.6] The Windows installer now installs by default in
\Python20\ on the default volume, instead of \Program Files\Python-2.0\.


Updates to the changes between 1.5.2 and 1.6
--------------------------------------------

The 1.6 NEWS file can't be changed after the release is done, so here
is some late-breaking news:

New APIs in locale.py: normalize(), getdefaultlocale(), resetlocale(),
and changes to getlocale() and setlocale().

The new module is now enabled per default.

It is not true that the encodings codecs cannot be used for normal
strings: the string.encode() (which is also present on 8-bit strings
!) allows using them for 8-bit strings too, e.g. to convert files from
cp1252 (Windows) to latin-1 or vice-versa.

Japanese codecs are available from Tamito KAJIYAMA:
http://pseudo.grad.sccs.chukyo-u.ac.jp/~kajiyama/python/


======================================================================