1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
+++++++++++
Python News
+++++++++++

(editors: check NEWS.help for information about editing NEWS using ReST.)

What's New in Python 2.7 alpha 3?
=================================

*Release date: 2010-02-06*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #5677: Explicitly forbid write operations on read-only file objects,
 and read operations on write-only file objects. On Windows, the system C
 library would return a bogus result; on Solaris, it was possible to crash
 the interpreter. Patch by Stefan Krah.

- Issue #7853: Normalize exceptions before they are passed to a context
 managers __exit__ method.

- Issue #7385: Fix a crash in `MemoryView_FromObject` when
 `PyObject_GetBuffer` fails. Patch by Florent Xicluna.

- Issue #7819: Check sys.call_tracing() arguments types.

- Issue #7788: Fix an interpreter crash produced by deleting a list
 slice with very large step value.

- Issue #7766: Change sys.getwindowsversion() return value to a named
 tuple and add the additional members returned in an OSVERSIONINFOEX
 structure. The new members are service_pack_major, service_pack_minor,
 suite_mask, and product_type.

- Issue #7561: Operations on empty bytearrays (such as `int(bytearray())`)
 could crash in many places because of the PyByteArray_AS_STRING() macro
 returning NULL. The macro now returns a statically allocated empty
 string instead.

- Issue #7622: Improve the split(), rsplit(), splitlines() and replace()
 methods of bytes, bytearray and unicode objects by using a common
 implementation based on stringlib's fast search. Patch by Florent Xicluna.

- Issue #7632: Fix various str -> float conversion bugs present in 2.7
 alpha 2, including: (1) a serious 'wrong output' bug that could
 occur for long (> 40 digit) input strings, (2) a crash in dtoa.c
 that occurred in debug builds when parsing certain long numeric
 strings corresponding to subnormal values, (3) a memory leak for
 some values large enough to cause overflow, and (4) a number of
 flaws that could lead to incorrectly rounded results.

- Issue #7319, #7770: Silence DeprecationWarning by default when -3 is not
 used.

- Issue #2335: Backport set literals syntax from Python 3.x.

- Issue #2333: Backport set and dict comprehensions syntax from Python 3.x.

- Issue #1967: Backport dictionary views from Python 3.x.


Library
-------

- Issue #7851: logging: clarification on logging configuration files.

- Issue #4772: Raise a ValueError when an unknown Bluetooth protocol is
 specified, rather than fall through to AF_PACKET (in the `socket` module).
 Also, raise ValueError rather than TypeError when an unknown TIPC address
 type is specified. Patch by Brian Curtin.

- logging: Implemented PEP 391.

- Issue #6939: Fix file I/O objects in the `io` module to keep the original
 file position when calling `truncate()`. It would previously change the
 file position to the given argument, which goes against the tradition of
 ftruncate() and other truncation APIs. Patch by Pascal Chambon.

- UserDict is now a new-style class.

- Issue #7610: Reworked implementation of the internal
 :class:`zipfile.ZipExtFile` class used to represent files stored inside
 an archive. The new implementation is significantly faster and can
 be wrapped in a :class:`io.BufferedReader` object for more speedups.
 It also solves an issue where interleaved calls to `read()` and
 `readline()` give wrong results. Patch by Nir Aides.

- Issue #7792: Registering non-classes to ABCs raised an obscure error.

- Removed the functions 'verify' and 'vereq' from Lib/test/test_support.py.

- Issue #7773: Fix an UnboundLocalError in platform.linux_distribution() when
 the release file is empty.

- Issue #7748: Since unicode values are supported for some metadata options
 in Distutils, the DistributionMetadata get_* methods will now return an utf-8
 encoded string for them. This ensure that the upload and register commands
 send the right values to PyPI without any error.

- Issue #1670765: Prevent email.generator.Generator from re-wrapping
 headers in multipart/signed MIME parts, which fixes one of the sources of
 invalid modifications to such parts by Generator.

- Issue #7701: Fix crash in binascii.b2a_uu() in debug mode when given a
 1-byte argument. Patch by Victor Stinner.

- Issue #3299: Fix possible crash in the _sre module when given bad
 argument values in debug mode. Patch by Victor Stinner.

- Issue #7703: Add support for the new buffer API to functions of the
 binascii module. Backported from py3k by Florent Xicluna, with some
 additional tests.

- Issue #2846: Add support for gzip.GzipFile reading zero-padded files.
 Patch by Brian Curtin.

- Issue #5827: Make sure that normpath preserves unicode. Initial patch
 by Matt Giuca.

- Issue #5372: Drop the reuse of .o files in Distutils' ccompiler (since
 Extension extra options may change the output without changing the .c
 file). Initial patch by Collin Winter.

Extension Modules
-----------------

- Expat: Fix DoS via XML document with malformed UTF-8 sequences
 (CVE_2009_3560).

Build
-----

- Issue #7632: When Py_USING_MEMORY_DEBUGGER is defined, disable the
 private memory allocation scheme in dtoa.c and use PyMem_Malloc and
 PyMem_Free instead. Also disable caching of powers of 5.

- Issue #7658: Ensure that the new pythonw executable works on OSX 10.4

- Issue #7714: Use ``gcc -dumpversion`` to detect the version of GCC on
 MacOSX.

- Issue #7661: Allow ctypes to be built from a non-ASCII directory path.
 Patch by Florent Xicluna.

Tools/Demos
-----------

- iobench (a file I/O benchmark) and ccbench (a concurrency benchmark) were
 added to the `Tools/` directory. They were previously living in the
 sandbox.


Tests
-----

- issue #7728: test_timeout was changed to use test_support.bind_port
 instead of a hard coded port.


Documentation
-------------
 
- Updating `Using Python` documentation to include description of CPython's
 -J, -U and -X options.

- Update python manual page (options -B, -O0, -s, environment variables
 PYTHONDONTWRITEBYTECODE, PYTHONNOUSERSITE).


What's New in Python 2.7 alpha 2?
=================================

*Release date: 2010-01-09*

Core and Builtins
-----------------

- The __complex__ method is now looked up on the class of instances to make it
 consistent with other special methods.

- Issue #7462: Implement the stringlib fast search algorithm for the `rfind`,
 `rindex`, `rsplit` and `rpartition` methods. Patch by Florent Xicluna.

- Issue #5080: A number of functions and methods previously produced a
 DeprecationWarning when passed a float argument where an integer was
 expected. These functions and methods now raise TypeError instead.
 The majority of the effects of this change are in the extension
 modules, but some core functions and methods are affected: notably
 the 'chr', 'range' and 'xrange' builtins, and many unicode/str
 methods.

- Issue #7604: Deleting an unset slotted attribute did not raise an
 AttributeError.

- Issue #7534: Fix handling of IEEE specials (infinities, nans,
 negative zero) in ** operator. The behaviour now conforms to that
 described in C99 Annex F.

- Issue #7579: the msvcrt module now has docstrings for all its functions.

- Issue #7413: Passing '\0' as the separator to datetime.datetime.isoformat()
 used to drop the time part of the result.

- Issue #1811: improve accuracy and cross-platform consistency for
 true division of integers: the result of a/b is now correctly
 rounded for ints a and b (at least on IEEE 754 platforms), and in
 particular does not depend on the internal representation of a long.

- Issue #6108: unicode(exception) and str(exception) should return the same
 message when only __str__ (and not __unicode__) is overridden in the subclass.

- Issue #6834: replace the implementation for the 'python' and 'pythonw'
 executables on OSX.

 These executables now work properly with the arch(1) command:
 ``arch -ppc python`` will start a universal binary version of python
 in PPC mode (unlike previous releases).

- Issue #1680159: unicode coercion during an 'in' operation no longer masks
 the underlying error when the coercion fails for the left hand operand.

- Issue #7491: Metaclass's __cmp__ method was ignored.

- Issue #7466: segmentation fault when the garbage collector is called
 in the middle of populating a tuple. Patch by Florent Xicluna.


Library
-------

- Issue #6963: Added "maxtasksperchild" argument to multiprocessing.Pool,
 allowing for a maximum number of tasks within the pool to be completed by
 the worker before that worker is terminated, and a new one created to
 replace it.

- Issue #7617: Make sure distutils.unixccompiler.UnixCCompiler recognizes
 gcc when it has a fully qualified configuration prefix. Initial patch
 by Arfrever.

- Issue #7092: Remove py3k warning when importing cPickle. 2to3 handles
 renaming of `cPickle` to `pickle`. The warning was annoying since there's
 no alternative to cPickle if you care about performance. Patch by Florent
 Xicluna.

- Issue #7455: Fix possible crash in cPickle on invalid input. Patch by
 Victor Stinner.

- Issue #7092: Fix the DeprecationWarnings emitted by the standard library
 when using the -3 flag. Patch by Florent Xicluna.

- Issue #7471: Improve the performance of GzipFile's buffering mechanism,
 and make it implement the `io.BufferedIOBase` ABC to allow for further
 speedups by wrapping it in an `io.BufferedReader`. Patch by Nir Aides.

- Issue #3972: httplib.HTTPConnection now accepts an optional source_address
 parameter to allow specifying where your connections come from.

- socket.create_connection now accepts an optional source_address parameter.

- Issue #5511: now zipfile.ZipFile can be used as a context manager.
 Initial patch by Brian Curtin.

- Distutils now correctly identifies the build architecture as "x86_64"
 when building on OSX 10.6 without "-arch" flags.

- Issue #7556: Distutils' msvc9compiler now opens the MSVC Manifest
 file in text mode.

- Issue #7552: Removed line feed in the base64 Authorization header in
 the Distutils upload command to avoid an error when PyPI reads it.
 This occurs on long passwords. Initial patch by JP St. Pierre.

- Issue #7231: urllib2 cannot handle https with proxy requiring auth.
 Patch by Tatsuhiro Tsujikawa.

- Issue #7349: Make methods of file objects in the io module accept None as an
 argument where file-like objects (ie StringIO and BytesIO) accept them to mean
 the same as passing no argument.

- Issue #7348: StringIO.StringIO.readline(-1) now acts as if it got no argument
 like other file objects.

- Issue #7357: tarfile no longer suppresses fatal extraction errors by
 default.

- Issue #7470: logging: fix bug in Unicode encoding fallback.

- Issue #5949: fixed IMAP4_SSL hang when the IMAP server response is
 missing proper end-of-line termination.

- Issue #7457: added a read_pkg_file method to
 distutils.dist.DistributionMetadata.

- Issue #3745: Undo the 2.7a1 change to have hashlib to reject unicode and
 non buffer-api supporting objects as input. That behavior is for 3.x only.

C-API
-----

- Issue #7767: New function PyLong_AsLongLongAndOverflow added,
 analogous to PyLong_AsLongAndOverflow.

- Issue #5080: The argument parsing functions PyArg_ParseTuple,
 PyArg_ParseTupleAndKeywords, PyArg_VaParse,
 PyArg_VaParseTupleAndKeywords and PyArg_Parse no longer accept float
 arguments for integer format codes (other than 'L'): previously an
 attempt to pass a float resulted in a DeprecationWarning; now it
 gives a TypeError. For the 'L' format code (which previously had no
 warning) there is now a DeprecationWarning.

- Issue #7033: function ``PyErr_NewExceptionWithDoc()`` added.

Build
-----

- Issue #6491: Allow --with-dbmliborder to specify that no dbms will be built.

- Issue #6943: Use pkg-config to find the libffi headers when the
 --with-system-ffi flag is used.

- Issue #7609: Add a --with-system-expat option that causes the system's expat
 library to be used for the pyexpat module instead of the one included with
 Python.

- Issue #7589: Only build the nis module when the correct header files are
 found.

- Switch to OpenSSL 0.9.8l and sqlite 3.6.21 on Windows.

- Issue #7541: when using ``python-config`` with a framework install the compiler might
 use the wrong library.

Tests
-----

- Issue #7376: instead of running a self-test (which was failing) when called
 with no arguments, doctest.py now gives a usage message.

- Issue #7396: fix regrtest -s, which was broken by the -j enhancement.

- Issue #7498: test_multiprocessing now uses test_support.find_unused_port
 instead of a hardcoded port number in test_rapid_restart.What's New in Python 2.7 alpha 1
================================

*Release date: 2009-12-05*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #7419: setlocale() could crash the interpreter on Windows when called
 with invalid values.

- Issue #3382: 'F' formatting for float and complex now convert the
 result to upper case. This only affects 'inf' and 'nan', since 'f'
 no longer converts to 'g' for large values.

- Remove switch from "%f" formatting to "%g" formatting for floats
 larger than 1e50 in absolute value.

- Remove restrictions on precision when formatting floats. E.g.,
 "%.120g" % 1e-100 used to raise OverflowError, but now gives the
 requested 120 significant digits instead.

- Add Py3k warnings for parameter names in parenthesis.

- Issue #7362: Give a proper error message for def f((x)=3): pass.

- Issue #7085: Fix crash when importing some extensions in a thread
 on MacOSX 10.6.

- Issue #7117: repr(x) for a float x returns a result based on the
 shortest decimal string that's guaranteed to round back to x under
 correct rounding (with round-half-to-even rounding mode).
 Previously it gave a string based on rounding x to 17 decimal digits.
 repr(x) for a complex number behaves similarly. On platforms where
 the correctly-rounded strtod and dtoa code is not supported (see below),
 repr is unchanged.

- Issue #7117: On almost all platforms: float-to-string and
 string-to-float conversions within Python are now correctly rounded.
 Places these conversions occur include: str for floats and complex
 numbers; the float and complex constructors; old-style and new-style
 numeric formatting; serialization and deserialization of floats and
 complex numbers using marshal, pickle and json; parsing of float and
 imaginary literals in Python code; Decimal-to-float conversion.

 The conversions use a Python-adapted version of David Gay's
 well-known dtoa.c, providing correctly-rounded strtod and dtoa C
 functions. This code is supported on Windows, and on Unix-like
 platforms using gcc, icc or suncc as the C compiler. There may be a
 small number of platforms on which correct operation of this code
 cannot be guaranteed, so the code is not used: notably, this applies
 to platforms where the C double format is not IEEE 754 binary64, and
 to platforms on x86 hardware where the x87 FPU is set to 64-bit
 precision and Python's configure script is unable to determine how
 to change the FPU precision. On these platforms conversions use the
 platform strtod and dtoa, as before.

- Issue #7117: Backport round implementation from Python 3.x. round
 now uses the correctly-rounded string <-> float conversions
 described above (when available), and so produces correctly rounded
 results that will display nicely under the float repr. There are
 two related small changes: (1) round now accepts any class with an
 __index__ method for its second argument (but no longer accepts
 floats for the second argument), and (2) an excessively large second
 integer argument (e.g., round(1.234, 10**100)) no longer raises an
 exception.

- Issue #1757126: Fix the cyrillic-asian alias for the ptcp154 encoding.

- Fix several issues with compile(). The input can now contain Windows and Mac
 newlines and is no longer required to end in a newline.

- Remove length limitation when constructing a complex number from a
 unicode string.

- Issue #7244: itertools.izip_longest() no longer ignores exceptions
 raised during the formation of an output tuple.

- Issue #1087418: Boost performance of bitwise operations for longs.

- Issue #1722344: threading._shutdown() is now called in Py_Finalize(), which
 fixes the problem of some exceptions being thrown at shutdown when the
 interpreter is killed. Patch by Adam Olsen.

- Issue #7168: Document PyFloat_AsString and PyFloat_AsReprString, and
 note that they are unsafe and deprecated.

- Issue #7120: logging: Removed import of multiprocessing which is causing
 crash in GAE.

- Issue #7140: The __dict__ of a module should not be cleared unless the module
 is the only object holding a reference to it.

- Issue #1754094: Improve the stack depth calculation in the compiler.
 There should be no other effect than a small decrease in memory use.
 Patch by Christopher Tur Lesniewski-Laas.

- Issue #7084: Fix a (very unlikely) crash when printing a list from one
 thread, and mutating it from another one. Patch by Scott Dial.

- Issue #1571184: The Unicode database contains properties for more characters.
 The tables for code points representing numeric values, white spaces or line
 breaks are now generated from the official Unicode Character Database files,
 and include information from the Unihan.txt file.

- Issue #7050: Fix a SystemError when trying to use unpacking and augmented
 assignment.

- Issue #5329: Fix os.popen* regression from 2.5 with commands as a
 sequence running through the shell. Patch by Jean-Paul Calderone
 and Jani Hakala.

- Issue #7019: Raise ValueError when unmarshalling bad long data, instead
 of producing internally inconsistent Python longs.

- Issue #6990: Fix threading.local subclasses leaving old state around
 after a reference cycle GC which could be recycled by new locals.

- Issue #6300: unicode.encode, unicode.decode, str.decode, and str.encode now
 take keyword arguments.

- Issue #6922: Fix an infinite loop when trying to decode an invalid
 UTF-32 stream with a non-raising error handler like "replace" or "ignore".

- Issue #6713: Improve performance of base 10 int -> string and
 long -> string conversions.

- Issue #1590864: Fix potential deadlock when mixing threads and fork().

- Issue #6844: Do not emit DeprecationWarnings when accessing a "message"
 attribute on exceptions that was set explicitly.

- Issue #6846: Fix bug where bytearray.pop() returns negative integers.

- classmethod no longer checks if its argument is callable.

- Issue #6750: A text file opened with io.open() could duplicate its output
 when writing from multiple threads at the same time.

- Issue #6704: Improve the col_offset in AST for "for" statements with
 a target of tuple unpacking.

- Issue #6707: dir() on an uninitialized module caused a crash.

- Issue #6540: Fixed crash for bytearray.translate() with invalid parameters.

- Issue #6573: set.union() stopped processing inputs if an instance of self
 occurred in the argument chain.

- Issue #1616979: Added the cp720 (Arabic DOS) encoding.

- Issue #6070: On posix platforms import no longer copies the execute bit
 from the .py file to the .pyc file if it is set. Patch by Marco N.

- Issue #4618: When unicode arguments are passed to print(), the default
 separator and end should be unicode also.

- Issue #6119: Fixed a incorrect Py3k warning about order comparisons of builtin
 functions and methods.

- Issue #6347: Include inttypes.h as well as stdint.h in pyport.h.
 This fixes a build failure on HP-UX: int32_t and uint32_t are
 defined in inttypes.h instead of stdint.h on that platform.

- Issue #4856: Remove checks for win NT.

- Issue #2016: Fixed a crash in a corner case where the dictionary of keyword
 arguments could be modified during the function call setup.

- Removed the ipaddr module.

- Issue #6329: Fixed iteration for memoryview objects (it was being blocked
 because it wasn't recognized as a sequence).

- Issue #6289: Encoding errors from compile() were being masked.

- When no module is given in a relative import, the module field of the
 ImportFrom AST node is now None instead of an empty string.

- Assignment to None using import statements now raises a SyntaxError.

- Issue #4547: When debugging a very large function, it was not always
 possible to update the lineno attribute of the current frame.

- Issue #5330: C functions called with keyword arguments were not reported by
 the various profiling modules (profile, cProfile). Patch by Hagen Fürstenau.

- Issue #5982: staticmethod and classmethod now expose the wrapped
 function with __func__.

- Added support for multiple context managers in the same with-statement.
 Deprecated contextlib.nested() which is no longer needed.

- Issue #6101: A new opcode, SETUP_WITH, has been added to speed up the with
 statement and correctly lookup the __enter__ and __exit__ special methods.

- Issue #5829: complex("1e500") no longer raises OverflowError. This
 makes it consistent with float("1e500") and interpretation of real
 and imaginary literals.

- Issue #3527: Removed Py_WIN_WIDE_FILENAMES which is not used any more.

- __instancecheck__ and __subclasscheck__ are now completely ignored on classic
 classes and instances.

- Issue #5994: the marshal module now has docstrings.

- Issue #5981: Fix three minor inf/nan issues in float.fromhex:
 (1) inf and nan strings with trailing whitespace were incorrectly
 rejected; (2) parsing of strings representing infinities and nans
 was locale aware; and (3) the interpretation of fromhex('-nan')
 didn't match that of float('-nan').

- Issue #5920: For float.__format__, change the behavior with the
 empty presentation type (that is, not one of 'e', 'f', 'g', or 'n')
 to be like 'g' but with at least one decimal point and with a
 default precision of 12. Previously, the behavior the same but with
 a default precision of 6. This more closely matches str(), and
 reduces surprises when adding alignment flags to the empty
 presentation type. This also affects the new complex.__format__ in
 the same way.

- Issue #5890: in subclasses of 'property' the __doc__ attribute was
 shadowed by classtype's, even if it was None. property now
 inserts the __doc__ into the subclass instance __dict__.

- Issue #4426: The UTF-7 decoder was too strict and didn't accept some legal
 sequences. Patch by Nick Barnes and Victor Stinner.

- Issue #1588: Add complex.__format__. For example,
 format(complex(1, 2./3), '.5') now produces a sensible result.

- Issue #5864: Fix empty format code formatting for floats so that it
 never gives more than the requested number of significant digits.

- Issue #5793: Rationalize isdigit / isalpha / tolower, etc. Includes
 new Py_ISDIGIT / Py_ISALPHA / Py_TOLOWER, etc. in pctypes.h.

- Issue #4971: Fix titlecase for characters that are their own
 titlecase, but not their own uppercase.

- Issue #5835: Deprecate PyOS_ascii_formatd and replace it with
 _PyOS_double_to_string or PyOS_double_to_string.

- Issue #5283: Setting __class__ in __del__ caused a segfault.

- Issue #5816: complex(repr(z)) now recovers z exactly, even when
 z involves nans, infs or negative zeros.

- Implement PEP 378, Format Specifier for Thousands Separator, for
 floats, ints, and longs.

- Issue #5515: 'n' formatting for ints, longs, and floats handles
 leading zero formatting poorly.

- Issue #5772: For float.__format__, don't add a trailing ".0" if
 we're using no type code and we have an exponent.

- Issue #3166: Make long -> float (and int -> float) conversions
 correctly rounded.

- Issue #5787: object.__getattribute__(some_type, "__bases__") segfaulted on
 some builtin types.

- Issue #1869: fix a couple of minor round() issues. round(5e15+1)
 was giving 5e15+2; round(-0.0) was losing the sign of the zero.

- Issue #5759: float() didn't call __float__ on str subclasses.

- Issue #5704: the "-3" command-line option now implies "-t".

- Issue #2170: refactored xml.dom.minidom.normalize, increasing both
 its clarity and its speed.

- Issue #2396: the memoryview object was backported from Python 3.1.

- Fix a problem in PyErr_NormalizeException that leads to "undetected errors"
 when hitting the recursion limit under certain circumstances.

- Issue #1665206: Remove the last eager import in _warnings.c and make it lazy.

- Issue #4865: On MacOSX /Library/Python/2.7/site-packages is added to
 the end sys.path, for compatibility with the system install of Python.

- Issue #4688: Add a heuristic so that tuples and dicts containing only
 untrackable objects are not tracked by the garbage collector. This can
 reduce the size of collections and therefore the garbage collection overhead
 on long-running programs, depending on their particular use of datatypes.

- Issue #5512: Rewrite PyLong long division algorithm (x_divrem) to
 improve its performance. Long divisions and remainder operations
 are now between 50% and 150% faster.

- Issue #4258: Make it possible to use base 2**30 instead of base
 2**15 for the internal representation of integers, for performance
 reasons. Base 2**30 is enabled by default on 64-bit machines. Add
 --enable-big-digits option to configure, which overrides the
 default. Add sys.long_info structseq to provide information about
 the internal format.

- Issue #4034: Fix weird attribute error messages of the traceback object. (As a
 result traceback.__members__ no longer exists.)

- Issue #4474: PyUnicode_FromWideChar now converts characters outside
 the BMP to surrogate pairs, on systems with sizeof(wchar_t) == 4
 and sizeof(Py_UNICODE) == 2.

- Issue #5237: Allow auto-numbered fields in str.format(). For
 example: '{} {}'.format(1, 2) == '1 2'.

- Issue #3652: Make the 'line' argument for warnings.showwarning() a
 requirement. Means the DeprecationWarning from Python 2.6 can go away.

- Issue #5247: Improve error message when unknown format codes are
 used when using str.format() with str, unicode, long, int, and
 float arguments.

- Running Python with the -3 option now also warns about classic division
 for ints and longs.

- Issue #5260: Long integers now consume less memory: average
 saving is 2 bytes per long on a 32-bit system and 6 bytes per long
 on a 64-bit system.

- Issue #5186: Reduce hash collisions for objects with no __hash__ method by
 rotating the object pointer by 4 bits to the right.

- Issue #4575: Fix Py_IS_INFINITY macro to work correctly on x87 FPUs:
 it now forces its argument to double before testing for infinity.

- Issue #4978: Passing keyword arguments as unicode strings is now allowed.

- Issue #1242657: the __len__() and __length_hint__() calls in several tools
 were suppressing all exceptions. These include list(), filter(), map(),
 zip(), and bytearray().

- os.ftruncate raises OSErrors instead of IOErrors for consistency with other os
 functions.

- Issue #4991: Passing invalid file descriptors to io.FileIO now raises an
 OSError.

- Issue #4807: Port the _winreg module to Windows CE.

- Issue #4935: The overflow checking code in the expandtabs() method common
 to str, bytes and bytearray could be optimized away by the compiler, letting
 the interpreter segfault instead of raising an error.

- Issue #3720: Fix a crash when an iterator modifies its class and removes its
 __next__ method.

- Issue #4893: Use NT threading on CE.

- Issue #4915: Port sysmodule to Windows CE.

- Issue #4074: Change the criteria for doing a full garbage collection (i.e.
 collecting the oldest generation) so that allocating lots of objects without
 destroying them does not show quadratic performance. Based on a proposal by
 Martin von Löwis at
 http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2008-June/080579.html.

- Issue #4850: Change COUNT_ALLOCS variables to Py_ssize_t.

- Issue #1180193: When importing a module from a .pyc (or .pyo) file with
 an existing .py counterpart, override the co_filename attributes of all
 code objects if the original filename is obsolete (which can happen if the
 file has been renamed, moved, or if it is accessed through different paths).
 Patch by Ziga Seilnacht and Jean-Paul Calderone.

- Issue #4075: Use OutputDebugStringW in Py_FatalError.

- Issue #4797: IOError.filename was not set when _fileio.FileIO failed to open
 file with `str' filename on Windows.

- Issue #3680: Reference cycles created through a dict, set or deque iterator
 did not get collected.

- Issue #4701: PyObject_Hash now implicitly calls PyType_Ready on types
 where the tp_hash and tp_dict slots are both NULL.

- Issue #4764: With io.open, IOError.filename is set when trying to open a
 directory on POSIX systems.

- Issue #4764: IOError.filename is set when trying to open a directory on POSIX
 systems.

- Issue #4759: None is now allowed as the first argument of
 bytearray.translate(). It was always allowed for bytes.translate().

- Added test case to ensure attempts to read from a file opened for writing
 fail.

- Issue #2467: gc.DEBUG_STATS reported invalid elapsed times. Also, always
 print elapsed times, not only when some objects are uncollectable /
 unreachable. Original patch by Neil Schemenauer.

- Issue #3439: Add a bit_length method to int and long.

- Issue #2183: Simplify and optimize bytecode for list comprehensions.
 Original patch by Neal Norwitz.

- Issue #4597: Fixed exception handling when the __exit__ function of a
 context manager returns a value that cannot be converted to a bool.

- Issue #4597: Fixed several opcodes that weren't always propagating
 exceptions.

- Issue #4445: Replace "sizeof(PyStringObject)" with
 "offsetof(PyStringObject, ob_sval) + 1" when allocating memory for
 str instances. On a typical machine this saves 3 bytes of memory
 (on average) per string allocation.

- Issue #3996: On Windows, the PyOS_CheckStack function would cause the
 interpreter to abort ("Fatal Python error: Could not reset the stack!")
 instead of throwing a MemoryError.

- Issue #3689: The list reversed iterator now supports __length_hint__
 instead of __len__. Behavior now matches other reversed iterators.

- Issue #4367: Python would segfault during compiling when the unicodedata
 module couldn't be imported and \N escapes were present.

- Issue #4233: Changed semantic of ``_fileio.FileIO``'s ``close()``
 method on file objects with closefd=False. The file descriptor is still
 kept open but the file object behaves like a closed file. The ``FileIO``
 object also got a new readonly attribute ``closefd``.

- Issue #4348: Some bytearray methods returned that didn't cause any change to
 the bytearray, returned the same bytearray instead of a copy.

- Issue #4317: Fixed a crash in the imageop.rgb2rgb8() function.

- Issue #4230: If ``__getattr__`` is a descriptor, it now functions correctly.

- Issue #4048: The parser module now correctly validates relative imports.

- Issue #4225: ``from __future__ import unicode_literals`` didn't work in an
 exec statement.

- Issue #4176: Fixed a crash when pickling an object which ``__reduce__``
 method does not return iterators for the 4th and 5th items.

- Issue #4209: Enabling unicode_literals and the print_function in the same
 __future__ import didn't work.

- Using ``nonlocal`` as a variable name will now raise a Py3k SyntaxWarning
 because it is a reserved word in 3.x.

- On windows, os.chdir given unicode was not working if GetCurrentDirectoryW
 returned a path longer than MAX_PATH. (But It's doubtful this code path is
 really executed because I cannot move to such directory on win2k)

- Issue #4069: When set.remove(element) is used with a set element, the element
 is temporarily replaced with an equivalent frozenset. But the eventual
 KeyError would always report the empty frozenset([]) as the missing key. Now
 it correctly refers to the initial element.

- Issue #4509: Various issues surrounding resize of bytearray objects to
 which there are buffer exports.

- Issue #4748: Lambda generators no longer return a value.

- Issue #3582: Use native TLS functions on Windows

- The re.sub(), re.subn() and re.split() functions now accept a flags parameter.

- Issue #3845: In PyRun_SimpleFileExFlags avoid invalid memory access with
 short file names.

- Issue #1113244: Py_XINCREF, Py_DECREF, Py_XDECREF: Add `do { ... } while (0)'
 to avoid compiler warnings.

- Issue #5705: os.setuid() would not accept values > 2**31-1 but pwd.getpwnam()
 returned them on 64bit platforms.

- Issue #5108: Handle %s like %S and %R in PyUnicode_FromFormatV(): Call
 PyUnicode_DecodeUTF8() once, remember the result and output it in a second
 step. This avoids problems with counting UTF-8 bytes that ignores the effect
 of using the replace error handler in PyUnicode_DecodeUTF8().

- Issue #3739: The unicode-internal encoder now reports the number of characters
 consumed like any other encoder (instead of the number of bytes).

- Issue #2422: When compiled with the ``--with-valgrind`` option, the
 pymalloc allocator will be automatically disabled when running under
 Valgrind. This gives improved memory leak detection when running
 under Valgrind, while taking advantage of pymalloc at other times.

Library
-------

- Add a reverse() method to collections.deque().

- Fix variations of extending deques: d.extend(d) d.extendleft(d) d+=d

- Issue #6986: Fix crash in the JSON C accelerator when called with the
 wrong parameter types. Patch by Victor Stinner.

- logging: Added optional `secure` parameter to SMTPHandler, to enable use of
 TLS with authentication credentials.

- Issue #1923: Fixed the removal of meaningful spaces when PKG-INFO is
 generated in Distutils. Patch by Stephen Emslie.

- Issue #4120: Drop reference to CRT from manifest when building extensions with
 msvc9compiler.

- Issue #7333: The `posix` module gains an `initgroups()` function providing
 access to the initgroups(3) C library call on Unix systems which implement
 it. Patch by Jean-Paul Calderone.

- Issue #7408: Fixed distutils.tests.sdist so it doesn't check for group
 ownership when the group is not forced, because the group may be different
 from the user's group and inherit from its container when the test is run.

- Issue #1515: Enable use of deepcopy() with instance methods. Patch by
 Robert Collins.

- Issue #7403: logging: Fixed possible race condition in lock creation.

- Issue #6845: Add restart support for binary upload in ftplib. The
 `storbinary()` method of FTP and FTP_TLS objects gains an optional `rest`
 argument. Patch by Pablo Mouzo.

- Issue #5788: `datetime.timedelta` objects get a new `total_seconds()`
 method returning the total number of seconds in the duration. Patch by
 Brian Quinlan.

- Issue #6615: logging: Used weakrefs in internal handler list.

- Issue #1488943: difflib.Differ() doesn't always add hints for tab characters

- Issue #6123: tarfile now opens empty archives correctly and consistently
 raises ReadError on empty files.

- Issue #7354: distutils.tests.test_msvc9compiler - dragfullwindows can
 be 2.

- Issue #5037: Proxy the __unicode__ special method to __unicode__ instead of
 __str__.

- Issue #7341: Close the internal file object in the TarFile constructor in
 case of an error.

- Issue #7293: distutils.test_msvc9compiler is fixed to work on any fresh
 Windows box. Help provided by David Bolen.

- Issue #7328: pydoc no longer corrupts sys.path when run with the '-m' switch

- Issue #2054: ftplib now provides an FTP_TLS class to do secure FTP using
 TLS or SSL. Patch by Giampaolo Rodola'.

- Issue #4969: The mimetypes module now reads the MIME database from
 the registry under Windows. Patch by Gabriel Genellina.

- Issue #6816: runpy now provides a run_path function that allows Python code
 to execute file paths that refer to source or compiled Python files as well
 as zipfiles, directories and other valid sys.path entries that contain a
 __main__.py file. This allows applications that run other Python scripts to
 support the same flexibility as the CPython command line itself.

- Issue #7318: multiprocessing now uses a timeout when it fails to establish
 a connection with another process, rather than looping endlessly. The
 default timeout is 20 seconds, which should be amply sufficient for
 local connections.

- Issue #7197: Allow unittest.TextTestRunner objects to be pickled and
 unpickled. This fixes crashes under Windows when trying to run
 test_multiprocessing in verbose mode.

- Issue #7282: Fix a memory leak when an RLock was used in a thread other
 than those started through `threading.Thread` (for example, using
 `thread.start_new_thread()`.

- Issue #7264: Fix a possible deadlock when deallocating thread-local objects
 which are part of a reference cycle.

- Issue #7211: Allow 64-bit values for the `ident` and `data` fields of kevent
 objects on 64-bit systems. Patch by Michael Broghton.

- Issue #6896: mailbox.Maildir now invalidates its internal cache each time
 a modification is done through it. This fixes inconsistencies and test
 failures on systems with slightly bogus mtime behaviour.

- Issue #7246 & Issue #7208: getpass now properly flushes input before
 reading from stdin so that existing input does not confuse it and
 lead to incorrect entry or an IOError. It also properly flushes it
 afterwards to avoid the terminal echoing the input afterwards on
 OSes such as Solaris.

- Issue #7233: Fix a number of two-argument Decimal methods to make
 sure that they accept an int or long as the second argument. Also
 fix buggy handling of large arguments (those with coefficient longer
 than the current precision) in shift and rotate.

- Issue #4750: Store the basename of the original filename in the gzip FNAME
 header as required by RFC 1952.

- Issue #1180: Added a new global option to ignore ~/.pydistutils.cfg in
 Distutils.

- Issue #7218: Fix test_site for win32, the directory comparison was done with
 an uppercase.

- Issue #7205: Fix a possible deadlock when using a BZ2File object from
 several threads at once.

- Issue #7071: byte-compilation in Distutils is now done with respect to
 sys.dont_write_bytecode.

- Issue #7066: archive_util.make_archive now restores the cwd if an error is
 raised. Initial patch by Ezio Melotti.

- Issue #6218: io.StringIO and io.BytesIO instances are now picklable with
 protocol 2.

- Issue #7077: logging: SysLogHandler now treats Unicode as per RFC 5424.

- Issue #7099: Decimal.is_normal now returns True for numbers with exponent
 larger than emax.

- Issue #5833: Fix extra space character in readline completion with the
 GNU readline library version 6.0.

- Issue #7133: SSL objects now support the new buffer API.

- Issue #7149: urllib fails on OSX in the proxy detection code

- Issue #7069: Make inspect.isabstract() return a boolean.

- Add support to the `ihooks` module for relative imports.

- Issue #6894: Fixed the issue urllib2 doesn't respect "no_proxy" environment

- Issue #7086: Added TCP support to SysLogHandler, and tidied up some
 anachronisms in the code which were a relic of 1.5.2 compatibility.

- Issue #7082: When falling back to the MIME 'name' parameter, the
 correct place to look for it is the Content-Type header.

- Issue #7048: Force Decimal.logb to round its result when that result
 is too large to fit in the current precision.

- Issue #6516: Added owner/group support when creating tar archives in
 Distutils.

- Issue #7031: Add TestCase.assert(Not)IsInstance() methods.

- Issue #6790: Make it possible again to pass an `array.array` to
 `httplib.HTTPConnection.send`. Patch by Kirk McDonald.

- Issue #6236, #6348: Fix various failures in the `io` module under AIX
 and other platforms, when using a non-gcc compiler. Patch by egreen.

- Issue #6954: Fixed crash when using DISTUTILS_DEBUG flag in Distutils.

- Issue #6851: Fix urllib.urlopen crash on secondairy threads on OSX 10.6

- Issue #4606: Passing 'None' if ctypes argtype is set to POINTER(...)
 does now always result in NULL.

- Issue #5042: ctypes Structure sub-subclass does now initialize
 correctly with base class positional arguments.

- Issue #6938: Fix a TypeError in string formatting of a multiprocessing
 debug message.

- Issue #6635: Fix profiler printing usage message.

- Issue #6856: Add a filter keyword argument to TarFile.add().

- Issue #6163: Fixed HP-UX runtime library dir options in
 distutils.unixcompiler. Initial patch by Sridhar Ratnakumar and
 Michael Haubenwallner.

- Issue #6857: Default format() alignment should be '>' for Decimal
 instances.

- Issue #6795: int(Decimal('nan')) now raises ValueError instead of
 returning NaN or raising InvalidContext. Also, fix infinite recursion
 in long(Decimal('nan')).

- Issue #6850: Fix bug in Decimal._parse_format_specifier for formats
 with no type specifier.

- Issue #4937: plat-mac/bundlebuilder revers to non-existing version.plist

- Issue #6838: Use a list to accumulate the value instead of
 repeatedly concatenating strings in httplib's
 HTTPResponse._read_chunked providing a significant speed increase
 when downloading large files servend with a Transfer-Encoding of 'chunked'.

- Issue #5275: In Cookie's Cookie.load(), properly handle non-string arguments
 as documented.

- Issue #2666: Handle BROWSER environment variable properly for unknown browser
 names in the webbrowser module.

- Issue #6054: Do not normalize stored pathnames in tarfile.

- Issue #6794: Fix Decimal.compare_total and Decimal.compare_total_mag: NaN
 payloads are now ordered by integer value rather than lexicographically.

- Issue #6693: New functions in site.py to get user/global site packages paths.

- The thread.lock type now supports weak references.

- Issue #1356969: Add missing info methods in Tix.HList.

- Issue #1522587: New constants and methods for the Tix.Grid widget.

- Issue #1250469: Fix the return value of Tix.PanedWindow.panes.

- Issue #1119673: Do not override Tkinter.Text methods when creating a
 ScrolledText.

- Issue #6665: Fix fnmatch to properly match filenames with newlines in them.

- Issue #1135: Add the XView and YView mix-ins to avoid duplicating
 the xview* and yview* methods.

- Issue #6629: Fix a data corruption issue in the new `io` package, which could
 occur when writing to a BufferedRandom object (e.g. a file opened in "rb+" or
 "wb+" mode) after having buffered a certain amount of data for reading. This
 bug was not present in the pure Python implementation.

- Issue #4660: If a multiprocessing.JoinableQueue.put() was preempted, it was
 possible to get a spurious 'task_done() called too many times' error.

- Issue #1628205: Socket file objects returned by socket.socket.makefile() now
 properly handles EINTR within the read, readline, write & flush methods.
 The socket.sendall() method now properly handles interrupted system calls.

- Issue #6595: The Decimal constructor now allows arbitrary Unicode
 decimal digits in input, as recommended by the standard. Previously
 it was restricted to accepting [0-9].

- Issue #6511: ZipFile now raises BadZipfile (instead of an IOError) when
 opening an empty or very small file.

- Issue #6553: Fixed a crash in cPickle.load(), when given a file-like object
 containing incomplete data.

- Issue #6545: Removed assert statements in distutils.Extension, so the
 behavior is similar when used with -O.

- unittest has been split up into a package. All old names should still work.

- Issue #6431: Make Fraction type return NotImplemented when it doesn't
 know how to handle a comparison without loss of precision. Also add
 correct handling of infinities and nans for comparisons with float.

- Issue #6415: Fixed warnings.warn segfault on bad formatted string.

- Issue #6466: now distutils.cygwinccompiler and distutils.emxccompiler
 uses the same refactored function to get gcc/ld/dllwrap versions numbers.
 It's `distutils.util.get_compiler_versions`. Added deprecation warnings
 for the obsolete get_versions() functions.

- Issue #6433: fixed issues with multiprocessing.pool.map hanging on empty list

- Issue #6314: logging: Extra checks on the "level" argument in more places.

- Issue #2622: Fixed an ImportError when importing email.messsage from a
 standalone application built with py2exe or py2app.

- Issue #6455: Fixed test_build_ext under win32.

- Issue #6377: Enabled the compiler option, and deprecate its usage as an
 attribute.

- Issue #6413: Fixed the log level in distutils.dist for announce.

- Issue #3392: The subprocess communicate() method no longer fails in select()
 when file descriptors are large; communicate() now uses poll() when possible.

- Issue #6403: Fixed package path usage in build_ext.

- Issues #5155, 5313, 5331: multiprocessing.Process._bootstrap was
 unconditionally calling "os.close(sys.stdin.fileno())" resulting in file
 descriptor errors

- Issue #6365: Distutils build_ext inplace mode was copying the compiled
 extension in a subdirectory if the extension name had dots.

- Issue #6344: Fixed a crash of mmap.read() when passed a negative argument.

- Issue #5230: pydoc would report no documentation found if a module generated
 a 'not found' import error when loaded; it now reports the import errors.
 Thanks to Lucas Prado Melo for initial fix and collaboration on the tests.

- Issue #6314: logging.basicConfig() performs extra checks on the "level"
 argument.

- Issue #6164: Added an AIX specific linker argument in Distutils
 unixcompiler. Original patch by Sridhar Ratnakumar.

- Issue #6274: Fixed possible file descriptors leak in subprocess.py

- Issue #6189: Restored compatibility of subprocess.py with Python 2.2.

- Issue #6287: Added the license field in Distutils documentation.

- Issue #6286: Now Distutils upload command is based on urllib2 instead of
 httplib, allowing the usage of http_proxy.

- Issue #6271: mmap tried to close invalid file handle (-1) when annonymous.
 (On Unix)

- Issue #6215: All bug fixes and enhancements from the Python 3.1 io library
 (including the fast C implementation) have been backported to the standard
 ``io`` module.

- Issue #6258: Support AMD64 in bdist_msi.

- Issue #6252: Fixed bug in next rollover time computation in
 TimedRotatingFileHandler.

- Issue #6263: Fixed syntax error in distutils.cygwincompiler.

- Issue #5201: distutils.sysconfig.parse_makefile() now understands `$$`
 in Makefiles. This prevents compile errors when using syntax like:
 `LDFLAGS='-rpath=\$$LIB:/some/other/path'`. Patch by Floris Bruynooghe.

- Issue #5767: Removed sgmlop support from xmlrpclib.

- Issue #6131: test_modulefinder leaked when run after test_distutils.
 Patch by Hirokazu Yamamoto.

- Issue #6048: Now Distutils uses the tarfile module in archive_util.

- Issue #5150: IDLE's format menu now has an option to strip trailing
 whitespace.

- Issue #6121: pydoc now ignores leading and trailing spaces in the
 argument to the 'help' function.

- In unittest, using a skipping decorator on a class is now equivalent to
 skipping every test on the class. The ClassTestSuite class has been removed.

- Issue #6050: Don't fail extracting a directory from a zipfile if
 the directory already exists.

- Issue #5311: bdist_msi can now build packages that do not depend on a
 specific Python version.

- Issue #1309352: fcntl now converts its third arguments to a C `long` rather
 than an int, which makes some operations possible under 64-bit Linux (e.g.
 DN_MULTISHOT with F_NOTIFY).

- Issue #1424152: Fix for httplib, urllib2 to support SSL while working through
 proxy. Original patch by Christopher Li, changes made by Senthil Kumaran.

- Issue #1983: Fix functions taking or returning a process identifier to use
 the dedicated C type ``pid_t`` instead of a C ``int``. Some platforms have
 a process identifier type wider than the standard C integer type.

- Issue #4066: smtplib.SMTP_SSL._get_socket now correctly returns the socket.
 Patch by Farhan Ahmad, test by Marcin Bachry.

- Issue #6062: In distutils, fixed the package option of build_ext. Feedback
 and tests on pywin32 by Tim Golden.

- Issue #6053: Fixed distutils tests on win32. patch by Hirokazu Yamamoto.

- Issue #6046: Fixed the library extension when distutils build_ext is used
 inplace. Initial patch by Roumen Petrov.

- Issue #6041: Now distutils `sdist` and `register` commands use `check` as a
 subcommand.

- Issue #2116: Weak references and weak dictionaries now support copy()ing and
 deepcopy()ing.

- Issue #1655: Make imaplib IPv6-capable. Patch by Derek Morr.

- Issue #5918: Fix a crash in the parser module.

- Issue #1664: Make nntplib IPv6-capable. Patch by Derek Morr.

- Issue #6022: a test file was created in the current working directory by
 test_get_outputs in Distutils.

- Issue #4050: inspect.findsource/getsource now raise an IOError if the 'source'
 file is a binary. Patch by Brodie Rao, tests by Daniel Diniz.

- Issue #5977: distutils build_ext.get_outputs was not taking into account the
 inplace option. Initial patch by kxroberto.

- Issue #5984: distutils.command.build_ext.check_extensions_list checks were broken
 for old-style extensions.

- Issue #5971: StreamHandler.handleError now swallows IOErrors which occur when
 trying to print a traceback.

- Issue #5976: Fixed Distutils test_check_environ.

- Issue #5900: Ensure RUNPATH is added to extension modules with RPATH if GNU
 ld is used. Original patch by Floris Bruynooghe.

- Issue #5941: Distutils build_clib command was not working anymore because
 of an incomplete costumization of the archiver command. Added ARFLAGS in the
 Makefile besides AR and make Distutils use it. Original patch by David
 Cournapeau.

- Issue 5955: aifc's close method did not close the file it wrapped,
 now it does. This also means getfp method now returns the real fp.

- Issue #4875: On win32, ctypes.util.find_library does no longer
 return directories.

- Issue #5142: Add the ability to skip modules while stepping to pdb.

- Issue #1309567: Fix linecache behavior of stripping subdirectories when
 looking for files given by a relative filename.

- Issue #5692: In :class:`zipfile.Zipfile`, fix wrong path calculation when
 extracting a file to the root directory.

- Issue #5913: os.listdir() should fail for empty path on windows.

- Issue #5084: unpickling now interns the attribute names of pickled objects,
 saving memory and avoiding growth in size of subsequent pickles. Proposal
 and original patch by Jake McGuire.

- Issue #3002: ``shutil.copyfile()`` and ``shutil.copytree()`` now raise an
 error when a named pipe is encountered, rather than blocking infinitely.

- Issue #3959: The ipaddr module has been added to the standard library.
 Contributed by Google.

- Issue #2245: aifc now skips chunk types it doesn't recognize, per spec.

- Issue #5874: distutils.tests.test_config_cmd is not locale-sensitive
 anymore.

- Issue #4305: ctypes should now build again on mipsel-linux-gnu

- Issue #1734234: Massively speedup ``unicodedata.normalize()`` when the
 string is already in normalized form, by performing a quick check beforehand.
 Original patch by Rauli Ruohonen.

- Issue #5853: calling a function of the mimetypes module from several threads
 at once could hit the recursion limit if the mimetypes database hadn't been
 initialized before.

- Issue #5854: Updated __all__ to include some missing names and remove some
 names which should not be exported.

- Issue #5810: Fixed Distutils test_build_scripts so it uses
 sysconfig.get_config_vars.

- Issue #4951: Fixed failure in test_httpservers.

- Issue #3102: All global symbols that the _ctypes extension defines
 are now prefixed with 'Py' or '_ctypes'.

- Issue #5041: ctypes does now allow pickling wide character.

- Issue #5812: For the two-argument form of the Fraction constructor,
 Fraction(m, n), m and n are permitted to be arbitrary Rational
 instances.

- Issue #5812: Fraction('1e6') is valid: more generally, any string
 that's valid for float() is now valid for Fraction(), with the
 exception of strings representing NaNs and infinities.

- Issue #5795: Fixed test_distutils failure on Debian ppc.

- Issue #5768: Fixed bug in Unicode output logic and test case for same.

- Issue #1161031: fix readwrite select flag handling: POLLPRI now
 results in a handle_expt_event call, not handle_read_event, and POLLERR
 and POLLNVAL now call handle_close, not handle_expt_event. Also,
 dispatcher now has an 'ignore_log_types' attribute for suppressing
 log messages, which is set to 'warning' by default.

- Issue #5607: fixed Distutils test_get_platform for Mac OS X fat binaries.

- Issue #5741: don't disallow "%%" (which is an escape for "%") when setting
 a value in SafeConfigParser.

- Issue #5732: added a new command in Distutils: check.

- Issue #5731: Distutils bdist_wininst no longer worked on non-Windows
 platforms. Initial patch by Paul Moore.

- Issue #2254: Fix CGIHTTPServer information disclosure. Relative paths are
 now collapsed within the url properly before looking in cgi_directories.

- Issue #5095: Added bdist_msi to the list of bdist supported formats.
 Initial fix by Steven Bethard.

- Issue #1491431: Fixed distutils.filelist.glob_to_re for edge cases.
 Initial fix by Wayne Davison.

- Issue #5693: TestSuite.__iter__ can now be consistently overridden in subclasses.

- Issue #5694: removed spurious test output in Distutils (test_clean).

- Issue #5471: Fix os.path.expanduser() for $HOME set to '/'.

- Issue #1326077: fix the formatting of SyntaxErrors by the traceback module.

- Issue #1726172: fix IndexError in the case of and empty response in ftplib.

- Issue #2625: added missing iteritems() call to the for loop in
 mailbox.MH.get_message().

- Issue #5585: Add the ability to call an initializer to mulitiprocessing.manager
 so that users can install custom handlers/etc.

- Issue #3551: Patch multiprocessing to raise a proper exception if the size of the
 object when writefile is called causes a ERROR_NO_SYSTEM_RESOURCES. Added docs
 to note the limitation

- unittest.assertNotEqual() now uses the inequality operator (!=) instead
 of the equality operator.

- Issue #6001: Test discovery for unittest. Implemented in
 unittest.TestLoader.discover and from the command line.

- Issue #5679: The methods unittest.TestCase.addCleanup and doCleanups were added.
 addCleanup allows you to add cleanup functions that will be called
 unconditionally (after setUp if setUp fails, otherwise after tearDown). This
 allows for much simpler resource allocation and deallocation during tests.

- Issue #3379: unittest.main now takes an optional exit argument. If False main
 doesn't call sys.exit allowing it to be used from the interactive interpreter.

- Issue #5995: unittest.main now takes an optional verbosity argument allowing
 test modules to be run with a higher than default verbosity.

- Issue #5995: A fix to allow you to run "python -m unittest test_module" or
 "python -m unittest test_module.TestClass" from the command line.

- Issue #5728: unittest.TestResult has new startTestRun and stopTestRun methods;
 called immediately before and after a test run.

- Issue #5663: better failure messages for unittest asserts. Default assertTrue
 and assertFalse messages are now useful. TestCase has a longMessage attribute.
 This defaults to False, but if set to True useful error messages are shown in
 addition to explicit messages passed to assert methods.

- Issue #3110: Add additional protect around SEM_VALUE_MAX for multiprocessing

- In Pdb, prevent the reassignment of __builtin__._ by sys.displayhook on
 printing out values.

- Issue #4572: added SEEK_* symbolic constants to io module.

- Issue #1665206 (partially): Move imports in cgitb to the top of the module
 instead of performing them in functions. Helps prevent import deadlocking in
 threads.

- Issue #5647: MutableSet.__iand__() no longer mutates self during iteration.

- Actually make the SimpleXMLRPCServer CGI handler work.

- Issue #2522: locale.format now checks its first argument to ensure it has
 been passed only one pattern, avoiding mysterious errors where it appeared
 that it was failing to do localization.

- Issue #5583: Added optional Extensions in Distutils. Initial patch by Georg
 Brandl.

- Issue #5619: Multiprocessing children disobey the debug flag and causes
 popups on windows buildbots. Patch applied to work around this issue.

- Issue #5632: Thread.ident was None for the main thread and threads not created
 with the threading module.

- Issue #5400: Added patch for multiprocessing on netbsd compilation/support

- Issue #5387: Fixed mmap.move crash by integer overflow.

- Issue #5261: Patch multiprocessing's semaphore.c to support context
 manager use: "with multiprocessing.Lock()" works now.

- Issue #5177: Multiprocessing's SocketListener class now uses
 socket.SO_REUSEADDR on all connections so that the user no longer needs
 to wait 120 seconds for the socket to expire.

- Adjusted _tkinter to compile without warnings when WITH_THREAD is not
 defined (part of issue #5035).

- Issue #5561: Removed the sys.version_info shortcuts from platform's
 python_version() and python_version_tuple() since they produced different
 output compared to previous Python versions.

- Issue #1034053: unittest now supports skipping tests and expected failures.

- The unittest.TestCase.assertRaises() method now returns a context manager when
 not given a callable so that code to be tested can be written inline using
 a with statement.

- The unittest.TestCase.assertEqual() now displays the differences in lists,
 tuples, dicts and sets on failure. Many new handy type and comparison
 specific assert* methods have been added that fail with error messages
 actually useful for debugging. Contributed in part by Google. [Issue #2578]

- Issue #5068: Fixed the tarfile._BZ2Proxy.read() method that would loop
 forever on incomplete input. That caused tarfile.open() to hang when used
 with mode 'r' or 'r:bz2' and a fileobj argument that contained no data or
 partial bzip2 compressed data.

- Issue #5536: urllib.urlretrieve makes sure to close the file it's writing to
 even if an exception occurs.

- Issue #5381: Added object_pairs_hook to the json module. This allows
 OrderedDicts to be built by the decoder.

- Issue #2110: Add support for thousands separator and 'n' type
 specifier to Decimal.__format__

- Fix Decimal.__format__ bug that swapped the meanings of the '<' and
 '>' alignment characters.

- Issue #1222: locale.format() bug when the thousands separator is a space
 character.

- Issue #5472: Fixed distutils.test_util tear down. Original patch by
 Tim Golden.

- collections.deque() objects now have a read-only attribute called maxlen.

- Issue #2638: Show a window constructed with tkSimpleDialog.Dialog only after
 it is has been populated and properly configured in order to prevent
 window flashing.

- Issue #4792: Prevent a segfault in _tkinter by using the
 guaranteed to be safe interp argument given to the PythonCmd in place of
 the Tcl interpreter taken from a PythonCmd_ClientData.

- Issue #5193: Guarantee that Tkinter.Text.search returns a string.

- Issue #5394: removed > 2.3 syntax from distutils.msvc9compiler.
 Original patch by Akira Kitada.

- Issue #5385: Fixed mmap crash after resize failure on windows.

- Issue #5179: Fixed subprocess handle leak on failure on windows.

- PEP 372: Added collections.OrderedDict().

- The _asdict() for method for namedtuples now returns an OrderedDict().

- The configparser module now defaults to using an ordered dictionary.

- Issue #4308: httplib.IncompleteRead's repr doesn't include all of the data all
 ready received.

- Issue #5401: Fixed a performance problem in mimetypes when ``from mimetypes
 import guess_extension`` was used.

- Issue #1733986: Fixed mmap crash in accessing elements of second map object
 with same tagname but larger size than first map. (Windows)

- Issue #5386: mmap.write_byte didn't check map size, so it could cause buffer
 overrun.

- Issue #1533164: Installed but not listed *.pyo was breaking Distutils
 bdist_rpm command.

- Issue #5378: added --quiet option to Distutils bdist_rpm command.

- Issue #5052: make Distutils compatible with 2.3 again.

- Deprecated methods of symtable.Symbol have been removed: is_keywordarg(),
 is_vararg(), and is_in_tuple().

- Issue #5316: Fixed buildbot failures introduced by multiple inheritance
 in Distutils tests.

- Issue #5287: Add exception handling around findCaller() call to help out
 IronPython.

- Issue #5282: Fixed mmap resize on 32bit windows and unix. When offset > 0,
 The file was resized to wrong size.

- Issue #5292: Fixed mmap crash on its boundary access m[len(m)].

- Issue #2279: distutils.sdist.add_defaults now add files
 from the package_data and the data_files metadata.

- Issue #5257: refactored all tests in distutils, so they use
 support.TempdirManager, to avoid writing in the tests directory.

- Issue #4524: distutils build_script command failed with --with-suffix=3.
 Initial patch by Amaury Forgeot d'Arc.

- Issue #2461: added tests for distutils.util

- Issue #1008086: Fixed socket.inet_aton() to always return 4 bytes even on
 LP64 platforms (most 64-bit Linux, bsd, unix systems).

- Issue #5203: Fixed ctypes segfaults when passing a unicode string to a
 function without argtypes (only occurs if HAVE_USABLE_WCHAR_T is false).

- Issue #3386: distutils.sysconfig.get_python_lib prefix argument was ignored
 under NT and OS2. Patch by Philip Jenvey.

- Issue #5128: Make compileall properly inspect bytecode to determine if needs
 to be recreated. This avoids a timing hole thanks to the old reliance on the
 ctime of the files involved.

- Issue #5122: Synchronize tk load failure check to prevent a potential
 deadlock.

- Issue #1818: collections.namedtuple() now supports a keyword argument
 'rename' which lets invalid fieldnames be automatically converted to
 positional names in the form, _1, _2, ...

- Issue #4890: Handle empty text search pattern in Tkinter.Text.search.

- Issue #5170: Fixed Unicode output bug in logging and added test case.
 This is a regression which did not occur in 2.5.

- Issue #4512 (part 2): Promote ``ZipImporter._get_filename()`` to be a
 public documented method ``ZipImporter.get_filename()``.

- Issue #4195: The ``runpy`` module (and the ``-m`` switch) now support
 the execution of packages by looking for and executing a ``__main__``
 submodule when a package name is supplied. Initial patch by Andi
 Vajda.

- Issue #1731706: Call Tcl_ConditionFinalize for Tcl_Conditions that will
 not be used again (this requires Tcl/Tk 8.3.1), also fix a memory leak in
 Tkapp_Call when calling from a thread different than the one that created
 the Tcl interpreter. Patch by Robert Hancock.

- Issue #1520877: Now distutils.sysconfig reads $AR from the
 environment/Makefile. Patch by Douglas Greiman.

- Issue #4285: Change sys.version_info to be a named tuple. Patch by
 Ross Light.

- Issue #1276768: The verbose option was not used in the code of
 distutils.file_util and distutils.dir_util.

- Issue #5132: Fixed trouble building extensions under Solaris with
 --enabled-shared activated. Initial patch by Dave Peterson.

- Issue #1581476: Always use the Tcl global namespace when calling into Tcl.

- Issue #2047: shutil.move() could believe that its destination path was
 inside its source path if it began with the same letters (e.g. "src" vs.
 "src.new").

- Issue #4920: Fixed .next() vs .__next__() issues in the ABCs for
 Iterator and MutableSet.

- Added the ttk module. See issue #2983: Ttk support for Tkinter.

- Issue #5021: doctest.testfile() did not create __name__ and
 collections.namedtuple() relied on __name__ being defined.

- Backport importlib from Python 3.1. Only the import_module() function has
 been backported to help facilitate transitions from 2.7 to 3.1.

- Issue #1885: distutils. When running sdist with --formats=tar,gztar
 the tar file was overriden by the gztar one.

- Issue #4863: distutils.mwerkscompiler has been removed.

- Added a new itertools functions: combinations_with_replacement()
 and compress().

- Issue #5032: added a step argument to itertools.count() and
 allowed non-integer arguments.

- Fix and properly document the multiprocessing module's logging
 support, expose the internal levels and provide proper usage
 examples.

- Issue #1672332: fix unpickling of subnormal floats, which was
 producing a ValueError on some platforms.

- Issue #3881: Help Tcl to load even when started through the
 unreadable local symlink to "Program Files" on Vista.

- Issue #4710: Extract directories properly in the zipfile module;
 allow adding directories to a zipfile.

- Issue #3807: _multiprocessing build fails when configure is passed
 --without-threads argument. When this occurs, _multiprocessing will
 be disabled, and not compiled.

- Issue #5008: When a file is opened in append mode with the new IO library,
 do an explicit seek to the end of file (so that e.g. tell() returns the
 file size rather than 0). This is consistent with the behaviour of the
 traditional 2.x file object.

- Issue #5013: Fixed a bug in FileHandler which occurred when the delay
 parameter was set.

- Issue #4998: The memory saving effect of __slots__ had been lost on Fractions
 which inherited from numbers.py which did not have __slots__ defined. The
 numbers hierarchy now has its own __slots__ declarations.

- Issue #3321: _multiprocessing.Connection() doesn't check handle; added checks
 for *nix machines for negative handles and large int handles. Without this check
 it is possible to segfault the interpreter.

- Issue #4449: AssertionError in mp_benchmarks.py, caused by an underlying issue
 in sharedctypes.py.

- Issue #1225107: inspect.isclass() returned True for instances with a custom
 __getattr__.

- Issue #3997: zipfiles generated with more than 65536 files could not be
 opened with other applications.

- Issue #1162154: inspect.getmembers() now skips attributes that raise
 AttributeError, e.g. a __slots__ attribute which has not been set.

- Issue #1696199: Add collections.Counter() for rapid and convenient
 counting.

- Issue #3860: GzipFile and BZ2File now support the context manager protocol.

- Issue #4272: Add an optional argument to the GzipFile constructor to override
 the timestamp in the gzip stream. The default value remains the current time.
 The information can be used by e.g. gunzip when decompressing. Patch by
 Jacques Frechet.

- Restore Python 2.3 compatibility for decimal.py.

- Issue #1702551: distutils sdist was not excluding VCS directories under
 Windows. Inital solution by Guy Dalberto.

- The _tkinter module functions "createfilehandler", "deletefilehandler",
 "createtimerhandler", "mainloop", "dooneevent" and "quit" have been
 deprecated for removal in 3.x

- Issue #4796: Added Decimal.from_float() and Context.create_decimal_from_float()
 to the decimal module.

- Issue #4812: add missing underscore prefix to some internal-use-only
 constants in the decimal module. (Dec_0 becomes _Dec_0, etc.)

- Issue #4795: inspect.isgeneratorfunction() returns False instead of None when
 the function is not a generator.

- Issue #4702: Throwing a DistutilsPlatformError instead of IOError in case
 no MSVC compiler is found under Windows. Original patch by Philip Jenvey.

- Issue #4646: distutils was choking on empty options arg in the setup
 function. Original patch by Thomas Heller.

- Fractions.from_float() no longer loses precision for integers too big to
 cast as floats.

- Issue #4790: The nsmallest() and nlargest() functions in the heapq module
 did unnecessary work in the common case where no key function was specified.

- Issue #3767: Convert Tk object to string in tkColorChooser.

- Issue #3248: Allow placing ScrolledText in a PanedWindow.

- Issue #4444: Allow assertRaises() to be used as a context handler, so that
 the code under test can be written inline if more practical.

- Issue #4739: Add pydoc help topics for symbols, so that e.g. help('@')
 works as expected in the interactive environment.

- Issue #4756: zipfile.is_zipfile() now supports file-like objects. Patch by
 Gabriel Genellina.

- Issue #4400: .pypirc default generated file was broken in distutils.

- Issue #4736: io.BufferedRWPair's closed property now functions properly.

- Issue #3954: Fix a potential SystemError in _hotshot.logreader error
 handling.

- Issue #4574: fix a crash in io.IncrementalNewlineDecoder when a carriage
 return encodes to more than one byte in the source encoding (e.g. UTF-16)
 and gets split on a chunk boundary.

- Issue #4223: inspect.getsource() will now correctly display source code
 for packages loaded via zipimport (or any other conformant PEP 302
 loader). Original patch by Alexander Belopolsky.

- Issue #4201: pdb can now access and display source code loaded via
 zipimport (or any other conformant PEP 302 loader). Original patch by
 Alexander Belopolsky.

- Issue #4197: doctests in modules loaded via zipimport (or any other PEP
 302 conformant loader) will now work correctly in most cases (they
 are still subject to the constraints that exist for all code running
 from inside a module loaded via a PEP 302 loader and attempting to
 perform IO operations based on __file__). Original patch by
 Alexander Belopolsky.

- Issues #4082 and #4512: Add runpy support to zipimport in a manner that
 allows backporting to maintenance branches. Original patch by
 Alexander Belopolsky.

- Issue #4163: Use unicode-friendly word splitting in the textwrap functions
 when given an unicode string.

- Issue #4616: TarFile.utime(): Restore directory times on Windows.

- Issue #4084: Fix max, min, max_mag and min_mag Decimal methods to
 give correct results in the case where one argument is a quiet NaN
 and the other is a finite number that requires rounding.

- Issue #1030250: Distutils created directories even when run with the
 --dry-run option.

- Issue #4483: _dbm module now builds on systems with gdbm & gdbm_compat
 libs.

- Issue #4529: fix the parser module's validation of try-except-finally
 statements.

- Issue #4458: getopt.gnu_getopt() now recognizes a single "-" as an argument,
 not a malformed option.

- Added the subprocess.check_output() convenience function to get output
 from a subprocess on success or raise an exception on error.

- Issue #1055234: cgi.parse_header(): Fixed parsing of header parameters to
 support unusual filenames (such as those containing semi-colons) in
 Content-Disposition headers.

- Issue #4384: Added logging integration with warnings module using
 captureWarnings(). This change includes a NullHandler which does nothing;
 it will be of use to library developers who want to avoid the "No handlers
 could be found for logger XXX" message which can appear if the library user
 doesn't configure logging.

- Issue #3741: DISTUTILS_USE_SDK set causes msvc9compiler.py to raise an
 exception.

- Issue #4363: The uuid.uuid1() and uuid.uuid4() functions now work even if
 the ctypes module is not present.

- FileIO's mode attribute now always includes ``"b"``.

- Issue #4116: Resolve member name conflict in ScrolledCanvas.__init__.

- httplib.HTTPConnection.putheader() now accepts an arbitrary number of values
 for any header, matching what the documentation has claimed for a while.

- Issue #3774: Fixed an error when create a Tkinter menu item without command
 and then remove it.

- Fixed a modulefinder crash on certain relative imports.

- Issue #4150: Pdb's "up" command now works for generator frames in post-mortem
 debugging.

- Issue #4092: Return ArgInfo as promised in the documentation from
 inspect.getargvalues.

- Issue #3935: Properly support list subclasses in bisect's C implementation.

- Issue #4014: Don't claim that Python has an Alpha release status, in addition
 to claiming it is Mature.

- Issue #4730: Fixed the cPickle module to handle correctly astral characters
 when protocol 0 is used.

- Issue #1594: MacOS.GetCreatorAndType now always returns a big-endian result,
 to be consistent with Apple tools.

- Issue #900949: plat-mac/videoreader.py no longer relies on a non-existing
 module.

- Issue #16278952: plat-mac/videoreader.py now correctly imports MediaDescr

- Issue #1737832 : plat-mac/EasyDialog.py no longer uses the broken aepack
 module.

- Issue #1149804: macostools.mkdirs now even works when another process
 creates one of the needed subdirectories.

- Issue #900506: added --no-zipimport flag to the bundlebuilder script

- Issue #841800: bundlebuilder now works with 'python -O'

- Issue #4861: ctypes.util.find_library(): Robustify. Fix library detection on
 biarch systems. Try to rely on ldconfig only, without using objdump and gcc.

- Issue #5104: The socket module now raises OverflowError when 16-bit port and
 protocol numbers are supplied outside the allowed 0-65536 range on bind()
 and getservbyport().

- Issue #999042: The Python compiler now handles explict global statements
 correctly (should be assigned using STORE_GLOBAL opcode).

- Issue #2703: SimpleXMLRPCDispatcher.__init__: Provide default values for
 new arguments introduced in 2.5.

- Issue #5828 (Invalid behavior of unicode.lower): Fixed bogus logic in
 makeunicodedata.py and regenerated the Unicode database (This fixes
 u'\u1d79'.lower() == '\x00').

- Windows locale mapping updated to Vista.

Tools/Demos
-----------

- Ttk demos added in Demo/tkinter/ttk/

- Issue #4677: add two list comprehension tests to pybench.

Build
-----

- Issue #6603: Change READ_TIMESTAMP macro in ceval.c so that it
 compiles correctly under gcc on x86-64. This fixes a reported
 problem with the --with-tsc build on x86-64.

- Add 2 new options to ``--with-universal-archs`` on MacOSX:
 ``intel`` builds a distribution with ``i386`` and ``x86_64`` architectures,
 while ``3-way`` builds a distribution with the ``ppc``, ``i386``
 and ``x86_64`` architectures.

- Issue #6802: Fix build issues on MacOSX 10.6

- Issue #6244: Allow detect_tkinter to look for Tcl/Tk 8.6.

- Issue 5390: Add uninstall icon independent of whether file
 extensions are installed.

- Issue 5809: Specifying both --enable-framework and --enable-shared is
 an error. Configure now explicity tells you about this.

- Issue #3585: Add pkg-config support. It creates a python-2.7.pc file
 and a python.pc symlink in the $(LIBDIR)/pkgconfig directory. Patch by
 Clinton Roy.

- Issue #6094: Build correctly with Subversion 1.7.

- Issue #5847: Remove -n switch on "Edit with IDLE" menu item.

- Issue #5726: Make Modules/ld_so_aix return the actual exit code of the
 linker, rather than always exit successfully. Patch by Floris Bruynooghe.

- Issue #4587: Add configure option --with-dbmliborder=db1:db2:... to specify
 the order that backends for the dbm extension are checked.

- Link the shared python library with $(MODLIBS).

- Issue #5134: Silence compiler warnings when compiling sqlite with VC++.

- Issue #4494: Fix build with Py_NO_ENABLE_SHARED on Windows.

- Issue #4895: Use _strdup on Windows CE.

- Issue #4472: "configure --enable-shared" now works on OSX

- Issues #4728 and #4060: WORDS_BIGEDIAN is now correct in Universal builds.

- Issue #4389: Add icon to the uninstall entry in "add-and-remove-programs".

- Issue #4289: Remove Cancel button from AdvancedDlg.

- Issue #1656675: Register a drop handler for .py* files on Windows.

- Issue #4120: Exclude manifest from extension modules in VS2008.

- Issue #4091: Install pythonxy.dll in system32 again.

- Issue #4018: Disable "for me" installations on Vista.

- Issue #3758: Add ``patchcheck`` build target to .PHONY.

- Issue #4204: Fixed module build errors on FreeBSD 4.

Documentation
-------------

- Issue #6556: Fixed the Distutils configuration files location explanation
 for Windows.

- Issue #6801 : symmetric_difference_update also accepts |.
 Thanks to Carl Chenet.

C-API
-----

- Issue #7528: Add PyLong_AsLongAndOverflow (backported from py3k).

- Issue #7228: Add '%lld' and '%llu' support to PyString_FromFormat(V)
 and PyErr_Format, on machines with HAVE_LONG_LONG defined.

- Add new C-API function PyOS_string_to_double, and deprecated
 PyOS_ascii_atof and PyOS_ascii_strtod.

- Removed _PyOS_double_to_string. Use PyOS_double_to_string
 instead. This is in preparation for (but not strictly related to)
 issue #7117, short float repr.

- Issue #6624: PyArg_ParseTuple with "s" format when parsing argument with
 NULL: Bogus TypeError detail string.

- Issue #5954: Add a PyFrame_GetLineNumber() function to replace most uses of
 PyCode_Addr2Line().

- Issue #5959: Add a PyCode_NewEmpty() function to create a new empty code
 object at a specified file, function, and line number.

- Issue #1419652: Change the first argument to PyImport_AppendInittab() to
 ``const char *`` as the string is stored beyond the call.

- Some PyBytes_* aliases have been removed because they don't exist in 3.x.

- Issue #5175: PyLong_AsUnsignedLongLong now raises OverflowError
 for negative arguments. Previously, it raised TypeError.

- Issue #4720: The format for PyArg_ParseTupleAndKeywords can begin with '|'.

- Issue #3632: from the gdb debugger, the 'pyo' macro can now be called when
 the GIL is released, or owned by another thread.

- Issue #4122: On Windows, fix a compilation error when using the
 Py_UNICODE_ISSPACE macro in an extension module.

- Issue #4293: Py_AddPendingCall is now thread safe and can be used for
 asynchronous notifications to python from any thread. Documentation added.

Extension Modules
-----------------

- Issue #6508: Add posix.{getresuid,getresgid,setresuid,setresgid}.

- Issue #7078: Set struct.__doc__ from _struct.__doc__.

- Issue #3366: Add erf, erfc, expm1, gamma, lgamma functions to math
 module.

- Issue #6823: Allow time.strftime() to accept a tuple with a isdst field
 outside of the range of [-1, 1] by normalizing the value to within that
 range.

- Issue #6877: Make it possible to link the readline extension to libedit
 on OSX.

- Issue #6944: Fix a SystemError when socket.getnameinfo() was called
 with something other than a tuple as first argument.

- Issue #6865: Fix reference counting issue in the initialization of the pwd
 module.

- Issue #6848: Fix curses module build failure on OS X 10.6.

- Fix a segfault in expat when given a specially crafted input lead to the
 tokenizer not stopping. CVE-2009-3720.

- Issue #6561: '\d' in a regex now matches only characters with
 Unicode category 'Nd' (Number, Decimal Digit). Previously it also
 matched characters with category 'No'.

- Issue #1523: Remove deprecated overflow wrapping for struct.pack
 with an integer format code ('bBhHiIlLqQ'). Packing an out-of-range
 integer now consistently raises struct.error.

- Issues #1530559, #1741130: Fix various struct.pack inconsistencies
 for the integer formats ('bBhHiIlLqQ'). In the following, '*'
 represents any of '=', '<', '>'.

  - Packing a float now always gives a Deprecation Warning.
   Previously it only warned for 'I', 'L', '*B', '*H', '*I', '*L'.

  - If x is not an int, long or float, then packing x will always
   result in struct.error. Previously an x with an __int__ method
   could be packed by 'b', 'B', 'h', 'H', 'i', 'l', '*b', '*h'
   ,'*i', '*l', and an x with a __long__ method could be packed by
   'q', 'Q', '*q', '*Q'; for x with neither __int__ nor __long__,
   TypeError used to be raised (with a confusing error message) for
   'I', 'L', '*B', '*H', '*I', '*L', and struct.error in other cases.

- Issue #4873: Fix resource leaks in error cases of pwd and grp.

- Issue #4751: For hashlib algorithms provided by OpenSSL, the Python
 GIL is now released during computation on data lengths >= 2048 bytes.

- Issue #3745: Fix hashlib to always reject unicode and non buffer-api
 supporting objects as input no matter how it was compiled (built in
 implementations or external openssl library). NOTE: Undone in 2.7a2.

- Issue #4397: Fix occasional test_socket failure on OS X.

- Issue #4279: Fix build of parsermodule under Cygwin.

- Issue #4051: Prevent conflict of UNICODE macros in cPickle.

- Issue #4228: Pack negative values the same way as 2.4 in struct's L format.

- Issue #1040026: Fix os.times result on systems where HZ is incorrect.

- Issues #3167, #3682: Fix test_math failures for log, log10 on Solaris,
 OpenBSD.

- Issue #4365: Add crtassem.h constants to the msvcrt module.

- Issue #4396: The parser module now correctly validates the with statement.

- Issue #5228: Make functools.partial objects can now be pickled.

Tests
-----

- Issue #7431: use TESTFN in test_linecache instead of trying to create a
 file in the Lib/test directory, which might be read-only for the
 user running the tests.

- Issue #7324: add a sanity check to regrtest argument parsing to
 catch the case of an option with no handler.

- Issue #7312: Add a -F flag to run the selected tests in a loop until
 a test fails. Can be combined with -j.

- Issue #7295: Do not use a hardcoded file name in test_tarfile.

- Issue #7270: Add some dedicated unit tests for multi-thread synchronization
 primitives such as Lock, RLock, Condition, Event and Semaphore.

- Issue #7222: Make thread "reaping" more reliable so that reference
 leak-chasing test runs give sensible results. The previous method of
 reaping threads could return successfully while some Thread objects were
 still referenced. This also introduces a new private function:
 :func:`thread._count()`.

- Issue #7151: fixed regrtest -j so that output to stderr from a test no
 longer runs the risk of causing the worker thread to fail.

- Issue #7055: test___all__ now greedily detects all modules which have an
 __all__ attribute, rather than using a hardcoded and incomplete list.

- Issue #7058: Added save/restore for things like sys.argv and cwd to
 runtest_inner in regrtest, with warnings if the called test modifies them,
 and a new section in the summary report at the end.

- Issue #7042: Fix test_signal (test_itimer_virtual) failure on OS X 10.6.

- Issue #6806: test_platform failed under OS X 10.6.0 because ``sw_ver`` leaves
 off the trailing 0 in the version number.

- Issue #5450: Moved tests involving loading tk from Lib/test/test_tcl to
 Lib/lib-tk/test/test_tkinter/test_loadtk. With this, these tests demonstrate
 the same behaviour as test_ttkguionly (and now also test_tk) which is to
 skip the tests if DISPLAY is defined but can't be used.

- Issue #6152: New option '-j'/'--multiprocess' for regrtest allows running
 regression tests in parallel, shortening the total runtime.

- Issue #5354: New test support function import_fresh_module() makes
 it easy to import both normal and optimised versions of modules.
 test_heapq and test_warnings have been adjusted to use it, tests for
 other modules with both C and Python implementations in the stdlib
 can be adjusted to use it over time.

- Fix test_warnings to no longer reset the warnings filter.

- Fix test_logging to no longer reset the warnings filter.

- Issue #5635: Fix running test_sys with tracing enabled.

- regrtest no longer treats ImportError as equivalent to SkipTest. Imports
 that should cause a test to be skipped are now done using import_module
 from test support, which does the conversion.

- Issue #5083: New 'gui' resource for regrtest.

- Issue #5837: Certain sequences of calls to set() and unset() for
 support.EnvironmentVarGuard objects restored the environment variables
 incorrectly on __exit__.

- Issue #2389: Array objects are now pickled in a portable manner.

Misc
----

- Issue #5611: Auto-detect whether a C file uses tabs or spaces in Vim.


What's New in Python 2.6 final
==============================

*Release date: 01-Oct-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3967: Fixed a crash in the count() and find() methods of string-like
 objects, when the "start" parameter is a huge value.

- Issue #3965: Fixed a crash on Windows when open() is given an invalid
 filename or mode, and the filename is a unicode string.

- Bug #3951: Py_USING_MEMORY_DEBUGGER should not be enabled by default.

Library
-------

- Issue #3965: Allow repeated calls to turtle.Screen, by making it a
 true singleton object.

- Issue #3895: It was possible to crash the interpreter when an external timer
 was used with cProfile that returned an object that could not be converted
 into a float.

- Issue #3950: Made turtle respect scale factors.

- Issue #3547: Fixed ctypes structures bitfields of varying integer
 sizes.

- Issue #3879: A regression in urllib.getproxies_enviroment was fixed.

- Issue #3863: Disabled a unit test of fork being called from a thread
 when running on platforms known to exhibit OS bugs when attempting that.

Build
-----

- Bug #3989: Package the 2to3 script (as 2to3.py) in the Windows
 installer.

- Bug #3887: Package x64 version of CRT for AMD64 Windows binaries.


What's New in Python 2.6 release candidate 2?
=============================================

*Release date: 17-Sep-2008*

Core and Builtins
-----------------

Extension Modules
-----------------

- Security Issue #2: imageop did not validate arguments correctly and could
 segfault as a result.

- Issue #3886: Possible integer overflows in the _hashopenssl module were
 closed.

Tools/Demos
-----------

- Issue #3850: recursion tests in Tools/scripts/find_recursion_limit.py can raise
 AttributeError instead of RuntimeError, depending in which C API call
 exactly the recursion limit is exceeded. Consequently, both exception types
 are caught and silenced.

Build
-----

- Issue #3617: Include a licensing statement regarding the Microsoft
 C runtime in the Windows installer.


What's New in Python 2.6 release candidate 1?
=============================================

*Release date: 12-Sep-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3642: Suppress warning in obmalloc when size_t is larger than uint.

- Issue #3743: In a few places, PY_FORMAT_SIZE_T was incorrectly used with
 PyString_FromFormat or PyErr_Format to display size_t values. The macro
 PY_FORMAT_SIZE_T is designed to select the correct format for the OS
 ``printf`` function, whereas PyString_FromFormat has an independent
 implementation and uses "%zd" on all platforms for size_t values.
 This makes a difference on win64, where ``printf`` needs "%Id" to display
 64bit values.

- Issue #3634: _weakref.ref(Exception).__init__() gave invalid return value on
 error.

- Issue #3777: long() applied to a float object now always return a long
 object; previously an int would be returned for small values. the __long__
 method is allowed to return either an int or a long, but the behaviour of
 float objects should not change to respect backward compatibility.

- Issue #3751: str.rpartition would perform a left-partition when called with
 a unicode argument.

- Issue #3683: Fix compilation when --without-threads is given.

- Issue #3668: Fix a memory leak with the "s*" argument parser in
 PyArg_ParseTuple and friends, which occurred when the argument for "s*"
 was correctly parsed but parsing of subsequent arguments failed.

- Issue #2534: speed up isinstance() and issubclass() by 50-70%, so as to
 match Python 2.5 speed despite the __instancecheck__ / __subclasscheck__
 mechanism. In the process, fix a bug where isinstance() and issubclass(),
 when given a tuple of classes as second argument, were looking up
 __instancecheck__ / __subclasscheck__ on the tuple rather than on each
 type object.

- Fix crashes on memory allocation failure found with failmalloc.

- Fix memory leaks found with valgrind and update suppressions file.

- Fix compiler warnings in opt mode which would lead to invalid memory reads.

- Fix problem using wrong name in decimal module reported by pychecker.

- Silenced another compiler warning about a used but not defined
 function 'stringlib_contains_obj'.

- Added warnings on the use of ``__getslice__``, ``__setslice__``, or
 ``__delslice__``.

- Issue #3678: Correctly pass LDFLAGS and LDLAST to the linker on shared
 library targets in the Makefile.

- Issue #1204: The configure script now tests for additional libraries
 that may be required when linking against readline. This fixes issues
 with x86_64 builds on some platforms (a few Linux flavors and OpenBSD).

C-API
-----

- Aliased PyObject_Bytes to PyObject_Str.

Library
-------

- Issue #3640: Pickling a list or a dict uses less local variables, to reduce
 stack usage in the case of deeply nested objects.

- Issue #3629: Fix sre "bytecode" validator for an end case.

- Issue #3811: The Unicode database was updated to 5.1.

- Issue #3781: Further warnings.catch_warnings() cleanup to prevent
 silent misbehaviour when a single instance is nested in multiple
 with statements, or when the methods are invoked in the wrong order.

- Issue #3809: Fixed spurious 'test.blah' file left behind by test_logging.

- Issue #3781: Clean up the API for warnings.catch_warnings() by having it
 return a list or None rather than a custom object.

- Issue #1638033: Cookie.Morsel gained the httponly attribute.

- Issue #3535: zipfile couldn't read some zip files larger than 2GB.

- Issue #3776: Deprecate the bsddb package for removal in 3.0.

- Issue #3762: platform.architecture() fails if python is lanched via
 its symbolic link.

- Issue #3772: Fixed regression problem in StreamHandler.emit().

- Issue 600362: Relocated parse_qs() and parse_qsl(), from the cgi module
 to the urlparse one. Added a PendingDeprecationWarning in the old
 module, it will be deprecated in the future.

- Issue #2562: Fix distutils PKG-INFO writing logic to allow having
 non-ascii characters and Unicode in setup.py meta-data.

- Issue #3726: Allow spaces in separators in logging configuration files.

- Issue #3719: platform.architecture() fails if there are spaces in the
 path to the Python binary.

- Issue 3602: Moved test.test_support.catch_warning() to
 warnings.catch_warnings() along with some API cleanup. Expanding the tests
 for catch_warnings() also led to an improvement in the raising of a
 DeprecationWarning related to warnings.warn_explicit().

- The deprecation warnings for the old camelCase threading API were removed.

- logging: fixed lack of use of encoding attribute specified on a stream.

- Silenced a trivial compiler warning in the sqlite module.

- Fixed two format strings in the _collections module.

- Issue #3703: _fileio.FileIO gave unhelpful error message when trying to open a
 directory.

- Issue #3708: os.urandom no longer goes into an infinite loop when passed a
 non-integer floating point number.

- Issue #3110: multiprocessing fails to compiel on solaris 10 due to missing
 SEM_VALUE_MAX.

Extension Modules
-----------------

- Issue #4301: Patch the logging module to add processName support, remove
 _check_logger_class from multiprocessing.

- Issue #2975: When compiling several extension modules with Visual Studio 2008
 from the same python interpreter, some environment variables would grow
 without limit.

- Issue #3643: Added a few more checks to _testcapi to prevent segfaults by
 exploitation of poor argument checking.

- sqlite3: Changed docstring of iterdump() to mark method as "Non-standard".

- Issue #3103: Reduced globals symbols used by sqlite3 module and made sure all
 remaining ones have "pysqlite_" prefix.

- Issue #3846: Release the GIL during sqlite3_prepare calls. This improves
 concurrent access to the same SQLite database from multiple
 threads/processes.

Tests
-----

- Issue #3781: Add test.test_support.check_warnings() as a convenience
 wrapper for warnings.catch_warnings() that makes it easier to check
 that expected warning messages are being reported.

- Issue #3796: Some tests functions were not enabled in test_float.

- Issue #3768: Move test_py3kwarn over to the new API for catch_warnings().

Build
-----

- Issue #3833: Use a different upgrade code for Win64 installers.

- Issue #2271: Set SecureCustomProperties so that installation will properly
 use the TARGETDIR even for unprivileged users.

- Allow passing the MSI file name to merge.py.

- Issue #3758: Rename the 'check' target to 'patchcheck' so as to not clash
 with GNU build target guidelines.


What's New in Python 2.6 beta 3?
================================

*Release date: 20-Aug-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #1878: Remove Py_TPFLAGS_HAVE_VERSION_TAG from
 Py_TPFLAGS_DEFAULT when not building the core. This means 3rd party
 extensions do not automatically benefit from the class attribute
 cache; they will have to explicitly add Py_TPFLAGS_HAVE_VERSION_TAG
 to their tp_flags field if they care. This is a backwards
 compatibility feature; in 3.0, all types will use the cache by
 default.

- Keyword arguments can now follow starred arguments. (``f(a, *args,
 keyword=23)`` is now valid syntax.)

- ctypes function pointers that are COM methods have a boolean True
 value again.

- Issue #3139: Make buffer-interface thread-safe wrt. PyArg_ParseTuple,
 by denying s# to parse objects that have a releasebuffer procedure,
 and introducing s*.

- Issue #3537: Fix an assertion failure when an empty but presized dict
 object was stored in the freelist.

- Issue #1481296: Make long(float('nan')) and int(float('nan')) raise
 ValueError consistently across platforms.

- Issue #3479: On platforms where sizeof(int) is smaller than sizeof(long)
 (64bit Unix, for example), unichr() would truncate its argument and return
 u'\x00' for unichr(2**32). Now it properly raises an OverflowError.

- Apply security patches from Apple.

- Issue #2542: Now that issubclass() may call arbitrary code, ensure that
 PyErr_ExceptionMatches returns 0 when an exception occurs there.

- Issue #1819: function calls with several named parameters are now on
 average 35% faster (as measured by pybench).

- Issue #2378: An unexpected UnboundLocalError or NameError could appear when
 the python debugger steps into a class statement: the free variables (local
 variables defined in an outer scope) would be deleted from the outer scope.

- Issue #2620: Overflow checking when allocating or reallocating memory
 was not always being done properly in some python types and extension
 modules. PyMem_MALLOC, PyMem_REALLOC, PyMem_NEW and PyMem_RESIZE have
 all been updated to perform better checks and places in the code that
 would previously leak memory on the error path when such an allocation
 failed have been fixed.

Library
-------

- Issue #3612: Added some missing basic types in ctypes.wintypes.

- The methods ``is_in_tuple()``, ``is_vararg()``, and ``is_keywordarg()`` of
 symtable.Symbol have been deprecated for removal in 3.0 and the next release.

- Issue #2234: distutils failed for some versions of the cygwin compiler. The
 version reported by these tools does not necessarily follow the python
 version numbering scheme, so the module is less strict when parsing it.

- Issue #2235: Added Py3k warnings for types which will become unhashable
 under the stricter __hash__ inheritance rules in 3.0. Several types
 which did not meet the rules for hash invariants and were already
 unhashable in 3.0 have now been explicitly flagged as unhashable in
 2.6 as well (collections.Mapping, collections.Set, unittest.TestSuite,
 xml.dom.minidom.NamedNodeMap, numbers.Number, UserList.UserList)

- Update __all__ for cookielib, csv, os, urllib2, and weakref to include things
 imported into the module but exposed as part of the module's API.

- Remove an unneeded import of abc.ABCMeta from 'inspect'.

- Remove unneeded imports of 'sys' and 'warnings' from 'io'.

- Remove unneeded imports of 'warnings' from shelve, filecmp, and dummy_thread.

- Issue #3575: Incremental decoder's decode function now takes bytearray
 by using 's*' instead of 't#'.

- Issue #2222: Fixed reference leak when occurred os.rename()
 fails unicode conversion on 2nd parameter. (windows only)

- Issue 2464. urllib2 now supports a malformation in the URL received
 in a redirect.

- Silence the DeprecationWarning raised when importing mimetools in
 BaseHTTPServer, cgi (and rfc822), httplib.

- Issue #2776: fixed small issue when handling an URL with double slash
 after a 302 response in the case of not going through a proxy.

- Issue #2676: in the email package, content-type parsing was hanging on
 pathological input because of quadratic or exponential behaviour of a
 regular expression.

- Issue #3476: binary buffered reading through the new "io" library is now
 thread-safe.

- Silence the DeprecationWarning of rfc822 when it is imported by mimetools
 since mimetools itself is deprecated. Because modules are cached, all
 subsequent imports of rfc822 will not raise a visible DeprecationWarning.

- Issue #3134: shutil referenced undefined WindowsError symbol.

- Issue #1342811: Fix leak in Tkinter.Menu.delete. Commands associated to
 menu entries were not deleted.

- Copied the implementation of reduce() to _functools.reduce() to have a
 version that did not raise a DeprecationWarning under -3.

- Issue #3205: When iterating over a BZ2File fails allocating memory, raise
 a MemoryError rather than silently stop the iteration.

- Issue #3487: sre "bytecode" validator. Passing invalid "re-bytecode"
 to _sre.compile() will now be rejected. This should not affect anybody
 since the re.compile() function never generates invalid re-bytecode.

- Issue #3436: Make csv.DictReader's fieldnames attribute a property so that
 upon first access it can be automatically initialized from the csv file if
 it wasn't initialized during instantiation.

- Issue #2338: Create imp.reload() to help with transitioning to Python 3.0 as
 the reload() built-in has been removed.

- Changed code in the following modules/packages to remove warnings raised
 while running under the ``-3`` flag: aifc, asynchat, asyncore, bdb, bsddb,
 ConfigParser, cookielib, csv, difflib, distutils, DocXMLRPCServer, email,
 filecmp, fileinput, inspect, logging, modulefinder, pdb, pickle, profile,
 pstats, pydoc, re, rlcompleter, SimpleXMLRPCServer, shelve, socket,
 subprocess, sqlite3, tarfile, Tkinter, test.test_support, textwrap,
 threading, tokenize, traceback, urlparse, wsgiref, xml, xmlrpclib.

- Issue #3039: Fix tarfile.TarFileCompat.writestr() which always
 raised an AttributeError.

- Issue #2523: Fix quadratic behaviour when read()ing a binary file without
 asking for a specific length. This problem only affected files opened
 using the new "io" module, not the built-in open() function.

- Issue #3449: Update decimal module to use most recent specification
 (v. 1.68) and tests (v. 2.58) from IBM.

- Issue 3437: Bug fix in robotparser parsing of Allow: lines.

- Issue 1592: Improve error reporting when operations are attempted
 on a closed shelf.

- Deprecate the "ast" parser function aliases.

- Issue #3120: On 64-bit Windows the subprocess module was truncating handles.

- Issue #3303: Fix a crash in locale.strcoll() when calling it with
 invalid arguments.

- Issue #3302: Fix several crashes when calling locale's gettext functions
 with None arguments.

- Issue #3389: Allow resolving dotted names for handlers in logging
 configuration files.

- Deprecate the sunaudio module for removal in Python 3.0.

- Issue #3394: zipfile.writestr sets external attributes when passed a
 file name rather than a ZipInfo instance, so files are extracted with
 mode 0600 rather than 000 under Unix.

- Issue #1857: subprocess.Popen.poll gained an additional _deadstate keyword
 argument in python 2.5, this broke code that subclassed Popen to include its
 own poll method. Fixed my moving _deadstate to an _internal_poll method.

Build
-----

- Generate the PatternGrammar pickle during "make install".

Documentation
-------------

- Issue #2235: the C API function PyObject_HashNotImplemented and its
 interaction with the tp_hash slot (added in 2.6b2) are now documented

- Issue #643841: The language reference now provides more detailed
 coverage of the lookup process for special methods. The disclaimers
 regarding lack of coverage of new-style classes have also been
 removed, since the coverage is now fairly reasonable.


What's New in Python 2.6 beta 2?
================================

*Release date: 17-Jul-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3156: Fix inconsistent behavior of the bytearray type: all
 its methods now allow for items objects that can be converted to
 an integer using operator.index().

- Issue #3360: Fix incorrect parsing of '020000000000.0', which
 produced a ValueError instead of giving the correct float.

- Issue #3083: Add alternate (#) formatting for bin, oct, hex output
 for str.format(). This adds the prefix 0b, 0o, or 0x, respectively.

- Issue #3008: the float type has a new instance method 'float.hex'
 and a new class method 'float.fromhex' to convert floating-point
 numbers to and from hexadecimal strings, respectively.

- Issue #2235: __hash__ is once again inherited by default. To allow
 collections.Hashable to remain meaningful in the presence of the
 default hash implementation (object.__hash__), it is now possible
 to explicit block inheritance of hash by setting __hash__=None at
 the Python level, or tp_hash=PyObject_HashNotImplemented at the C
 level.

- Issue #3221: Issue a RuntimeWarning instead of raising SystemError if
 the parent module cannot be found while performing an absolute import.
 This means that an incorrectly defined __package__ attribute will
 now only prevent relative imports in that module rather than causing
 all imports from that module to fail.

- Issue #2517: Allow unicode messages in Exceptions again by correctly
 bypassing the instance dictionary when looking up __unicode__ on
 new-style classes.

- Issue #3242: Fix a crash inside the print statement, if sys.stdout is
 set to a custom object whose write() method happens to install
 another file in sys.stdout.

- Issue #3088: Corrected a race condition in classes derived from
 threading.local: the first member set by a thread could be saved in
 another thread's dictionary.

- Issue #3004: Minor change to slice.indices(): the start and stop
 arguments are now treated identically, making the behaviour easier
 to describe and understand. For example, slice(None, -10,
 1).indices(9) now returns (0, 0, 1) instead of (0, -1, 1), and
 slice(None, 10, -1).indices(10) returns (9, 9, -1) instead of (9,
 10, -1).

- Issue #3219: Calling a function with repeated keyword arguments,
 f(a=2, a=23), would not cause a syntax error. This was a regression
 from 2.4 caused by the switch to the new compiler.

- Issue #2862: Make int and float freelist management consistent with
 other freelists. Changes their CompactFreeList apis into
 ClearFreeList apis and calls them via gc.collect().

Library
-------

- Issue #3554: ctypes.string_at and ctypes.wstring_at did call Python
 api functions without holding the GIL, which could lead to a fatal
 error when they failed.

- Issue #799428: Fix Tkinter.Misc._nametowidget to unwrap Tcl command objects.

- Issue #3395: fix reference in test_multiprocessing to old debugInfo method

- Issue #3312: Fix two crashes in sqlite3.

- Issue #1608818: Fix misbehavior in os.listdir() if readdir() fails.

- Issue #3125: Remove copy_reg in multiprocessing and replace it with
 ForkingPickler.register() to resolve conflict with ctypes.

- Issue #3090: Fixed ARCHFLAGS parsing on OS/X

- Issue #3313: Fixed a crash when a failed dlopen() call does not set
 a valid dlerror() message.

- Issue #3258: Fixed a crash when a ctypes POINTER type to an
 incomplete structure was created.

- Issue #3339: dummy_thread.acquire() should not return None.

- Issue #3285: Fractions from_float() and from_decimal() accept Integral arguments.

- Issue #3301: Bisect module behaved badly when lo was negative.

- Issue #839496: SimpleHTTPServer used to open text files in text mode. This is
 both unnecessary (HTTP allows text content to be sent in several forms) and
 wrong because the actual transmitted size could differ from the
 content-length. The problem had been corrected in the 2.4 branch, but never
 merged into trunk.

- Issue #2663: add filtering capability to shutil.copytree().

- Issue #1622: Correct interpretation of various ZIP header fields.

- Issue #1526: Allow more than 64k files to be added to Zip64 file.

- Issue #1746: Correct handling of zipfile archive comments (previously
 archives with comments over 4k were flagged as invalid). Allow writing
 Zip files with archives by setting the 'comment' attribute of a ZipFile.

- Issue #449227: The rlcompleter module now adds "(" to callable objects
 when completed.

- Issue #3190: Pydoc now hides the automatic module attribute __package__ (the
 handling is now the same as that of other special attributes like __name__).

- Issue #2885 (partial): The urllib.urlopen() function has been deprecated for
 removal in Python 3.0 in favor of urllib2.urlopen().

- Issue #2113: Fix error in subprocess.Popen if the select system call is
 interrupted by a signal.

- Issue #3309: Fix bz2.BZFile iterator to release its internal lock
 properly when raising an exception due to the bz2file being closed.
 Prevents a deadlock.

- Issue #3094: httplib.HTTPSConnection Host: headers no longer include the
 redundant ":443" port number designation when the connection is using the
 default https port (443).

- Issue #874900: after an os.fork() call the threading module state is cleaned
 up in the child process to prevent deadlock and report proper thread counts
 if the new process uses the threading module.

Tests
-----

- test.test_support.catch_warning now keeps track of all warnings it sees
 and is now better documented. Explicit unit tests for this context manager
 have been added to test_warnings.

Build
-----

- Issue #3215: Build sqlite3 as sqlite3.dll, not sqlite3.pyd.


Documentation
-------------

- Document that robotparser has been renamed to urllib.robotparser in
 Python 3.0.

- Document that urlparse has been renamed to urllib.parse in Python 3.0.

- Document that urllib2 is split across multiple modules and renamed in
 Python 3.0.

- Document that urllib is split across multiple modules and renamed in
 Python 3.0.


What's New in Python 2.6 beta 1?
================================

*Release date: 18-June-2008*

Core and Builtins
-----------------

- Issue #3211: warnings.warn_explicit() did not guard against its 'registry'
 argument being anything other than a dict or None. Also fixed a bug in error
 handling when 'message' and 'category' were both set to None, triggering a
 bus error.

- Issue #3100: Corrected a crash on deallocation of a subclassed weakref which
 holds the last (strong) reference to its referent.

- Add future_builtins.ascii().

- Several set methods now accept multiple arguments: update(), union(),
 intersection(), intersection_update(), difference(), and difference_update().

- Issue #2898: Added sys.getsizeof() to retrieve size of objects in bytes.

- New environment variable PYTHONIOENCODING.

- Patch #2488: Add sys.maxsize.

- Issue #2353: file.xreadlines() now emits a Py3k warning.

- Issue #2863: generators now have a ``gen.__name__`` attribute that
 equals ``gen.gi_code.co_name``, like ``func.__name___`` that equals
 ``func.func_code.co_name``. The repr() of a generator now also
 contains this name.

- Issue #2831: enumerate() now has a ``start`` argument.

- Issue #2801: fix bug in the float.is_integer method where a
 ValueError was sometimes incorrectly raised.

- Issue #2790: sys.flags was not properly exposing its bytes_warning
 attribute.

- Issue #2196: hasattr() now lets exceptions which do not inherit
 Exception (KeyboardInterrupt, and SystemExit) propagate instead of
 ignoring them.

- Added checks for integer overflows, contributed by Google. Some are
 only available if asserts are left in the code, in cases where they
 can't be triggered from Python code.


Extension Modules
-----------------
- Issue #1179: [CVE-2007-4965] Integer overflow in imageop module.

- Issue #3116: marshal.dumps() had quadratic behavior for strings > 32Mb.

- Issue #2138: Add factorial() to the math module.

- The heapq module does comparisons using LT instead of LE. This
 makes its implementation match that used by list.sort().

- Issue #2819: add full-precision summation function to math module,
 based on Hettinger's ASPN Python Cookbook recipe.

- Issue #2592: delegate nb_index and the floor/truediv slots in
 weakref.proxy.

- Support os.O_ASYNC and fcntl.FASYNC if the constants exist on the
 platform.

- Support for Windows 9x has been removed from the winsound module.

- bsddb module updated to version 4.7.3.
 http://www.jcea.es/programacion/pybsddb.htm#bsddb3-4.7.3. This
 code should be compatible with Python 3.0.

- Issue #2858: Fix potential memory corruption when
 bsddb.db.DBEnv.lock_get and other bsddb.db object constructors
 raised an exception.

- Issue #2669: bsddb/__init__.py iteration no longer silently fails when
 the database has changed size during iteration. It now raises a
 RuntimeError in the same manner as a dictionary.

- Issue #2870: cmathmodule.c compile error.

- Added a threading.Thread.ident property.

Library
-------

- logging.config: Removed out-of-date comment in _install_handlers and
 used issubclass in place of equality comparison of classes.

- Issue #2722: Now the os.getcwd() supports very long path names.

- Issue #2888: Fixed the behaviour of pprint when working with nested
 structures, to match the behaviour of 2.5 and 3.0 (now follows the common
 sense).

- Issue #1817: cgi now correctly handles the querystring on POST requests

- Issue #3136: fileConfig()'s disabling of old loggers is now conditional via
 an optional disable_existing_loggers parameter, but the default value is
 such that the old behaviour is preserved. Thanks to Leandro Lucarella for
 the patch.

- Issue #3126: StreamHandler and FileHandler check before calling "flush" and
 "close" that the stream object has these, using hasattr (thanks to bobf for
 the patch).

- Issue #2912: platform.uname now tries to determine unknown information even if
 os.uname exists.

- The rfc822 module has been deprecated for removal in 3.0.

- The mimetools module has been deprecated for removal in 3.0.

- The ctypes.byref function now takes an optional second parameter
 which allows to specify an offset in bytes for the constructed
 pointer-like object.

- Added the ast module.

- Added the multiprocessing module, PEP 371.

- Factored out the indentation cleaning from inspect.getdoc() into
 inspect.cleandoc() to ease standalone use.

- Issue #1798: Add ctypes calling convention that allows safe access
 to errno.

- Issue #2404: ctypes objects support the new pep3118 buffer interface.

- Patch #2125: Add GetInteger and GetString methods for
 msilib.Record objects.

- Issue #2782: The datetime module's strftime methods now accept
 unicode format strings just as time.strftime always has.

- The sgmllib and htmllib modules have been deprecated for removal
 in Python 3.0.

- Issue #3011: locale module alias table was updated to the latest
 version from the X.org locale.alias file.

- Issue #1797 (partial fix): ctypes NULL function pointers have a
 False boolean value now.

- Issue #2985: Allow 64-bit integer responses (``<i8>``) in XMLRPC
 transfers.

- Issue #2877: The UserString.MutableString class has been removed in
 Python 3.0.

- Do not close external file objects passed to tarfile.open(mode='w:bz2')
 when the TarFile is closed.

- Issue #2959: For consistency with other file-like objects, gzip's
 GzipFile.close() can now be called multiple times without raising
 an exception.

- Issue #1390: Raise ValueError in toxml when an invalid comment would
 otherwise be produced.

- Issue #2914: TimedRotatingFileHandler now takes an optional keyword
 argument "utc" to use UTC time rather than local time.

- Issue #2929: TimedRotatingFileHandler was using the wrong path when
 deleting old log files (filename only instead of full path).

- Issue #1775025: You can now specify zipfile members to open(),
 read() or extract() via a ZipInfo instance. This allows handling
 duplicate filenames in zipfiles.

- Issue #961805: Fix Text.edit_modified() in Tkinter.

- Issue #1793: Function ctypes.util.find_msvcrt() added that returns
 the name of the C runtime library that Python uses.
 ctypes.util.find_library(name) now call this function when name is
 'm' or 'c'.

- The statvfs module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The sunaudiodev and SUNAUDIODEV modules have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The WAIT module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The torgb module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The SV module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The readcd module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The panelparser module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The panel module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The jpeg module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The IOCTL module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The IN module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The imgfile module from IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The GLWS module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The GET module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The fm module from IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The FL, flp, and fl modules from IRIX have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The FILE module on IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The ERRNO module on IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The DEVICE, GL, gl, and cgen modules (which indirectly includes
 cgensupport) have been deprecated for removal in Python 3.0.

- The CL, CL_old, and cl modules for IRIX have been deprecated for
 removal in Python 3.0.

- The cdplayer module for IRIX has been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The cddb module for IRIX has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The cd and CD modules for IRIX have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The al and AL modules for IRIX have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- Issue #1713041: fix pprint's handling of maximum depth.

- The timing module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The sv module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The multifile module has been deprecated as per PEP 4.

- The imageop module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2250: Exceptions raised during evaluation of names in
 rlcompleter's ``Completer.complete()`` method are now caught and
 ignored.

- Issue #2659: Added ``break_on_hyphens`` option to textwrap
 TextWrapper class.

- The mhlib module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The linuxaudiodev module has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The ihooks module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The fpformat module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The dl module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The Canvas module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The compiler package has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The Bastion and rexec modules have been deprecated for removal in
 Python 3.0.

- The bsddb185 module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The pure module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2487: change the semantics of math.ldexp(x, n) when n is too
 large to fit in a C long. ldexp(x, n) now returns a zero (with
 suitable sign) if n is large and negative; previously, it raised
 OverflowError.

- The toaiff module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The test.testall module has been deprecated for removal in Python
 3.0.

- The new module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The user module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The stringold module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The mutex module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- The imputil module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- test.test_support.catch_warning() gained a 'record' argument.

- os.path.walk is deprecated in favor of os.walk.

- pdb gained the "until" command.

- The Mac Modules (including Carbon) have been deprecated for removal
 in Python 3.0.

- Library: on MacOS X you can now set ``ARCHFLAGS`` in the shell
 environment to control the '-arch' flags that are used to build
 an extension. This was added for compatibility with Apple's build
 of Python.

- The bundled OSX-specific copy of libbffi is now in sync with the version
 shipped with PyObjC 2.0 and includes support for x86_64 and ppc64 platforms.

- The threading module gained aliases for names that will be removed in the
 3.x series.

Build
-----

- The Windows installer now includes Tk 8.5, bzip2 1.0.5, and SQLite 3.5.9.

- Patch #1722225: Support QNX 6.

- ``Lib/lib-old`` is now added to sys.path.

- On MacOS X it is now possible to install the framework in 64-bit
 mode or even as a 4-way universal binary (that is, PPC, i386,
 PPC64 and x86_64 support in one binary).

 This is controlled by the configure argument ``--with-universal-archs``:

 - ``--with-universal-archs=all``: install 4-way universal

 - ``--with-universal-archs=32-bit``: install 2-way universal, 32-bit (the default)

 - ``--with-universal-archs=64-bit``: install 2-way universal, 64-bit

 This option should be used in combination with ``--enable-universalsdk=``.

 NOTE: 64-bit and 4-way builds are only suppported on Mac OS X 10.5 (or later).


C API
-----

- Add ``PyType_Modified()`` as a public API to clear the type cache.

- The PyBytes functions have been renamed to PyByteArray.

- The PyString functions have been renamed to PyBytes. A batch of
 defines were added so that the linker still sees the original
 PyString names.


What's New in Python 2.6 alpha 3?
=================================

*Release date: 08-May-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #2719: backported the ``next()`` builtin from Python 3.

- Issue #2681: The octal literal ``0o8`` was incorrecly acctepted. Now
 it properly raises a SyntaxError.

- Issue #2617: Reserved -J and -X arguments for Jython, IronPython and
 other implementations of Python.

- Implemented PEP 370: Per user site-packages directory.

Extension Modules
-----------------

- Issue #2670: Fix a failure in urllib2.build_opener(), when passed
 two handlers that derive the same default base class.

- Added kill, terminate and send_signal(sig) to subprocess.Popen.

- Added phase(z) -> phi, polar(z) -> r, phi and rect(r, phi) -> z to
 the cmath module.

- Four new methods were added to the math and cmath modules: acosh,
 asinh, atanh and log1p.

- zlib.decompressobj().flush(value) no longer crashes the interpreter
 when passed a value less than or equal to zero.

- Issue #1631171: Re-implement the 'warnings' module in C (the
 original Python code has been kept as backup). This will allow for
 using the 'warning's machinery in such places as the parser where
 use of pure Python code is not possible. Both the ``showarning()``
 and ``formatwarning()`` gain an optional 'line' argument which is
 not called by default for backwards-compatibility reasons. Setting
 ``warnings.showwarning()`` to an implementation that lacks support
 for the ``line`` argument will raise a DeprecationWarning.

Library
-------

- The audiodev module has been deprecated for removal in Python 3.0.

- Issue #2750: Add the 'json' package. Based on simplejson 1.9 and
 contributed by Bob Ippolito.

- Issue #1734346: Support Unicode file names for zipfiles.

- Issue #2581: distutils: Vista UAC/elevation support for
 bdist_wininst.

- Issue #2635: Fix bug in 'fix_sentence_endings' textwrap.fill option,
 where an extra space was added after a word containing (but not
 ending in) '.', '!' or '?'.

- Add from_buffer() and from_buffer_copy() class methods to ctypes
 data types.

- Issue #2682: ctypes callback functions no longer contain a cyclic
 reference to themselves.

- The getpass module has been improved on Unix. It now uses /dev/tty
 by default and uses stderr instead of stdout. A GetPassWarning is
 issued when input echo cannot be controlled.

- Issue #2014: Allow XML-RPC datetime objects to have dates before
 1900-01-01.

- Issue #2439: Added new function pkgutil.get_data(), which is a
 convenience wrapper for the PEP 302 get_data() API.

- Issue #2616: The ctypes.pointer() and ctypes.POINTER() functions are
 now implemented in C for better performance.

- Issue #2408: The ``_types`` module, which was used as in
 implementation detail of the public ``types`` module, has been
 removed and replaced by pure python code.

- Issue #2513: distutils on Windows is now capable of cross-compiling
 extension modules between 32 and 64 bit platforms. See the distutls
 build documentation for more information.

- Issue #815646: Individual file objects may now be used from multiple
 threads at once without fear of crashing the Python interpreter. If
 file.close() is called while an object is in use by another thread
 an IOError exception will be raised and the file will not be closed.

- The bundled libffi copy is now in sync with the recently released
 libffi3.0.5 version, apart from some small changes to
 Modules/_ctypes/libffi/configure.ac.

- Issue #2385: distutils.core.run_script() makes __file__ available,
 so the controlled environment will more closely mirror the typical
 script environment. This supports setup.py scripts that refer to
 data files.

Tests
-----

- Issue #2550: The approach used by client/server code for obtaining
 ports to listen on in network-oriented tests has been refined in an
 effort to facilitate running multiple instances of the entire
 regression test suite in parallel without issue.
 test_support.bind_port() has been fixed such that it will always
 return a unique port -- which wasn't always the case with the
 previous implementation, especially if socket options had been set
 that affected address reuse (i.e. SO_REUSEADDR, SO_REUSEPORT). The
 new implementation of bind_port() will actually raise an exception
 if it is passed an AF_INET/SOCK_STREAM socket with either the
 SO_REUSEADDR or SO_REUSEPORT socket option set. Furthermore, if
 available, bind_port() will set the SO_EXCLUSIVEADDRUSE option on
 the socket it's been passed. This currently only applies to
 Windows. This option prevents any other sockets from binding to the
 host/port we've bound to, thus removing the possibility of the
 'non-deterministic' behaviour, as Microsoft puts it, that occurs
 when a second SOCK_STREAM socket binds and accepts to a host/port
 that's already been bound by another socket. The optional preferred
 port parameter to bind_port() has been removed. Under no
 circumstances should tests be hard coding ports!

 test_support.find_unused_port() has also been introduced, which will
 pass a temporary socket object to bind_port() in order to obtain an
 unused port. The temporary socket object is then closed and
 deleted, and the port is returned. This method should only be used
 for obtaining an unused port in order to pass to an external program
 (i.e. the -accept [port] argument to openssl's s_server mode) or as
 a parameter to a server-oriented class that doesn't give you direct
 access to the underlying socket used.

 Finally, test_support.HOST has been introduced, which should be used
 for the host argument of any relevant socket calls (i.e. bind and
 connect).

 The following tests were updated to following the new conventions:
  test_socket, test_smtplib, test_asyncore, test_ssl, test_httplib,
  test_poplib, test_ftplib, test_telnetlib, test_socketserver,
  test_asynchat and test_socket_ssl.

 It is now possible for multiple instances of the regression test
 suite to run in parallel without issue.

Build
-----

- Issue #1496032: On alpha, use -mieee when gcc is the compiler.

- Issue #2544: On HP-UX systems, use 'gcc -shared' for linking when
 gcc is used as compiler.

- Issue #2573: On MacOS X it is now possible to install the framework
 with a different name using --with-framework-name=NAME.

C API
-----

- Added implementation of copysign, acosh, asinh, atanh and log1p to
 the new files Include/pymath.h and Python/pymath.h for platforms
 which provide the functions through their libm. The files also
 contains several helpers and constants for math.

- Added a new convenience macro, PyErr_WarnPy3k, for issuing Py3k warnings.


What's New in Python 2.6 alpha 2?
=================================

*Release date: 02-Apr-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #1733757: The interpreter would hang on shutdown if the
 tracing function set by sys.settrace is still active and happens to
 call threading.currentThread().

- Patch #1442: properly report exceptions when the PYTHONSTARTUP file
 cannot be executed.

- The compilation of a class nested in another class used to leak one
 reference on the outer class name.

- Patch #1810: compile() can now compile _ast trees as returned by
 ``compile(..., PyCF_ONLY_AST)``.

- Patch #2426: Added sqlite3.Connection.iterdump method to allow easy
 dumping of databases. Contributed by Paul Kippes at PyCon 2008.

- Patch #2477: Added from __future__ import unicode_literals.

- Added backport of bytearray type.

- Issue #2355: add Py3k warning for buffer().

- Issue #1477: With narrow Unicode builds, the unicode escape sequence
 \Uxxxxxxxx did not accept values outside the Basic Multilingual
 Plane. This affected raw unicode literals and the
 'raw-unicode-escape' codec. Now UTF-16 surrogates are generated in
 this case, like normal unicode literals and the 'unicode-escape'
 codec.

- Issue #2348: add Py3k warning for file.softspace.

- Issue #2346/#2347: add Py3k warnings for __methods__ and
 __members__.

- Issue #2358: Add a Py3k warning on sys.exc_clear() usage.

- Issue #2400: Allow relative imports to "import *".

- Issue #1745: Backport print function with ``from __future__ import
 print_function``.

- Issue #2332: add new attribute names for instance method objects.
 The two changes are: im_self -> __self__ and im_func -> __func__

- Issue #2379: Raise a Py3K warning for __getitem__ or __getslice__ on
 exception instances.

- Issue #2371: Add a Py3k warning when catching an exception that
 doesn't derive from BaseException.

- Issue #2341: Add a Py3k warning when raising an exception that
 doesn't derive from BaseException.

- Issue #2321: use pymalloc for unicode object string data to reduce
 memory usage in some circumstances.

- PEP 3127: octal literals now start with "0o". Old-style octal
 literals are still valid. There are binary literals with a prefix of
 "0b". This also affects int(x, 0).

- Issue #2359: Adding deprecation warnings for array.{read,write}.

- Issue #1779871: GNU gcc can now build Python on OS X because the
 flags -Wno-long-double, -no-cpp-precomp, and -mno-fused-madd are no
 longer passed.

- Add a warning when asserting a non-empty tuple which is always true.

- Issue #2179: speed up with statement execution by storing the exit
 method on the stack instead of in a temporary variable (patch by
 Jeffrey Yaskin)

- Issue #2238: Some syntax errors in *args and **kwargs expressions
 could give bogus error messages.

- Issue #2143: Fix embedded readline() hang on SSL socket EOF.

Extension Modules
-----------------

- Patch #2240: Implement signal.setitimer and signal.getitimer.

Library
-------

- Issue #2315: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now accounts
 for daylight savings time in calculating the next rollover.

- Issue #2316: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now
 calculates rollovers correctly even when nothing is logged for a
 while.

- Issue #2317: logging.handlers: TimedRotatingFileHandler now uses
 improved logic for removing old files.

- Issue #2495: tokenize.untokenize now inserts a space between two
 consecutive string literals; previously, ["" ""] was rendered as
 [""""], which is incorrect python code.

- Issue #2248: return the result of the QUIT command. from
 SMTP.quit().

- Backport of Python 3.0's io module.

- Issue #2482: Make sure that the coefficient of a Decimal is always
 stored as a str instance, not as a unicode instance. This ensures
 that str(Decimal) is always an instance of str.

- Issue #2478: fix failure of decimal.Decimal(0).sqrt()

- Issue #2432: give DictReader the dialect and line_num attributes
 advertised in the docs.

- Issue #2460: Make Ellipsis object copyable.

- Issue #1681432: Add triangular distribution to the random module

- Issue #2136: urllib2's auth handler now allows single-quoted realms
 in the WWW-Authenticate header.

- Issue #2434: Enhanced platform.win32_ver() to also work on Python
 installation which do not have the win32all package installed.

- Added support to platform.uname() to also report the machine and
 processor information on Windows XP and later. As a result,
 platform.machine() and platform.processor() will report this
 information as well.

- The library implementing the 2to3 conversion, lib2to3, was added to
 the standard distribution.

- Issue #1747858: Fix chown to work with large uid's and gid's on
 64-bit platforms.

- Issue #1202: zlib.crc32 and zlib.adler32 no longer return different
 values on 32-bit vs. 64-bit python interpreters. Both were correct,
 but they now both return a signed integer object for consistency.

- Issue #1158: add %f format (fractions of a second represented as
 microseconds) to datetime objects. Understood by both strptime and
 strftime.

- Issue #705836: struct.pack(">f", x) now raises OverflowError on all
 platforms when x is too large to fit into an IEEE 754 float;
 previously it only raised OverflowError on non IEEE 754 platforms.

- Issues #2166, #1741 and #1531505: now distutils deals with HOME
 correctly under win32

- Patch #1858: distutils: added multiple server support in .pypirc

- Issue #1106316: pdb.post_mortem()'s parameter, "traceback", is now
 optional: it defaults to the traceback of the exception that is
 currently being handled (is mandatory to be in the middle of an
 exception, otherwise it raises ValueError).

- Issue #1193577: A .shutdown() method has been added to SocketServers
 which terminates the .serve_forever() loop.

- Issue #2220: handle rlcompleter attribute match failure more
 gracefully.

- Issue #2225: py_compile, when executed as a script, now returns a
 non- zero status code if not all files could be compiled
 successfully.

- Bug #1725737: In distutils' sdist, exclude RCS, CVS etc. also in the
 root directory, and also exclude .hg, .git, .bzr, and _darcs.

- Issue #1872: The struct module typecode for _Bool has been changed
 from 't' to '?'.

- The bundled libffi copy is now in sync with the recently released
 libffi3.0.4 version, apart from some small changes to
 Modules/_ctypes/libffi/configure.ac. On OS X, preconfigured libffi
 files are used. On all linux systems the --with-system-ffi
 configure option defaults to "yes".

- Issue #1577: shutil.move() now calls os.rename() if the destination
 is a directory instead of copying-then-remove-source.

Tests
-----

- test_nis no longer fails when test.test_support.verbose is true and
 NIS is not set up on the testing machine.

- Output comparison tests are no longer supported.

- Rewrite test_errno to use unittest and no longer be a no-op.

- GHOP 234: Convert test_extcall to doctest.

- GHOP 290: Convert test_dbm and test_dummy_threading to unittest.

- GHOP 293: Convert test_strftime, test_getargs, and test_pep247 to
 unittest.

- Issue #2055: Convert test_fcntl to unittest.

- Issue 1960: Convert test_gdbm to unittest.

- GHOP 294: Convert test_contains, test_crypt, and test_select to
 unittest.

- GHOP 238: Convert test_tokenize to use doctest.

- GHOP 237: Rewrite test_thread using unittest.

- Patch #2232: os.tmpfile might fail on Windows if the user has no
 permission to create files in the root directory.

Build
-----

- A new script 2to3 is now installed, to run the 2.x to 3.x converter.

- Python/memmove.c and Python/strerror.c have been removed; both
 functions are in the C89 standard library.

- Patch #2284: Add -x64 option to rt.bat.

C API
-----

- Patch #2477: Added PyParser_ParseFileFlagsEx() and
 PyParser_ParseStringFlagsFilenameEx().


What's New in Python 2.6 alpha 1?
=================================

*Release date: 29-Feb-2008*

Core and builtins
-----------------

- Issue #2051: pyc and pyo files are no longer created with permission
 644. The mode is now inherited from the py file.

- Issue #2067: file.__exit__() now calls subclasses' close() method.

- Patch #1759: Backport of PEP 3129 class decorators.

- Issue #1881: An internal parser limit has been increased. Also see
 issue 215555 for a discussion.

- Added the future_builtins module, which contains hex() and oct().
 These are the PEP 3127 version of these functions, designed to be
 compatible with the hex() and oct() builtins from Python 3.0. They
 differ slightly in their output formats from the existing, unchanged
 Python 2.6 builtins. The expected usage of the future_builtins
 module is:
  from future_builtins import hex, oct

- Issue #1600: Modifed PyOS_ascii_formatd to use at most 2 digit
 exponents for exponents with absolute value < 100. Follows C99
 standard. This is a change on Windows, which would use 3 digits.
 Also, added 'n' to the formats that PyOS_ascii_formatd understands,
 so that any alterations it does to the resulting string will be
 available in stringlib/formatter.h (for float.__format__).

- Implemented PEP 3101, Advanced String Formatting. This adds a new
 builtin format(); a format() method for str and unicode; a
 __format__() method to object, str, unicode, int, long, float, and
 datetime; the class string.Formatter; and the C API
 PyObject_Format().

- Fixed several potential crashes, all caused by specially crafted
 __del__ methods exploiting objects in temporarily inconsistent
 state.

- Issue #2115: Important speedup in setting __slot__ attributes. Also
 prevent a possible crash: an Abstract Base Class would try to access
 a slot on a registered virtual subclass.

- Fixed repr() and str() of complex numbers with infinity or nan as
 real or imaginary part.

- Clear all free lists during a gc.collect() of the highest generation
 in order to allow pymalloc to free more arenas. Python may give back
 memory to the OS earlier.

- Issue #2045: Fix an infinite recursion triggered when printing a
 subclass of collections.defaultdict, if its default_factory is set
 to a bound method.

- Fixed a minor memory leak in dictobject.c. The content of the free
 list was not freed on interpreter shutdown.

- Limit free list of method and builtin function objects to 256
 entries each.

- Patch #1953: Added ``sys._compact_freelists()`` and the C API
 functions ``PyInt_CompactFreeList`` and ``PyFloat_CompactFreeList``
 to compact the internal free lists of pre-allocted ints and floats.

- Issue #1983: Fixed return type of fork(), fork1() and forkpty()
 calls. Python expected the return type int but the fork familie
 returns pi_t.

- Issue #1678380: Fix a bug that identifies 0j and -0j when they
 appear in the same code unit.

- Issue #2025: Add tuple.count() and tuple.index() methods to comply
 with the collections.Sequence API.

- Patch #1970 by Antoine Pitrou: Speedup unicode whitespace and
 linebreak detection

- Added ``PyType_ClearCache()`` and ``sys._clear_type_cache`` to clear
 the internal lookup cache for ref leak tests.

- Patch #1473257: generator objects gain a gi_code attribute. This is
 the same object as the func_code attribute of the function that
 produced the generator.

- Issue #1920: "while 0" statements were completely removed by the
 compiler, even in the presence of an "else" clause, which is
 supposed to be run when the condition is false. Now the compiler
 correctly emits bytecode for the "else" suite.

- A few crashers fixed: weakref_in_del.py (issue #1377858);
 loosing_dict_ref.py (issue #1303614, test67.py);
 borrowed_ref_[34].py (not in tracker).

- Issue #1069410: The "can't load dll" message box on Windows is
 suppressed while an extension is loaded by calling SetErrorMode in
 dynload_win.c. The error is still reported properly.

- Issue #1915: Python compiles with --enable-unicode=no again. However
 several extension methods and modules do not work without unicode
 support.

- Issue #1882: when compiling code from a string, encoding cookies in the
 second line of code were not always recognized correctly.

- Issue #1679: "0x" was taken as a valid integer literal.

- Issue #1865: ``bytes`` as an alias for ``str`` and b"" as an alias "" were
 added.

- sys.float_info / PyFloat_GetInfo: The floating point information
 object was converted from a dict to a specialized structseq object.

- Patch #1816: Added sys.flags structseq. It exposes the status of
 most command line arguments and PYTHON* environment variables.

- Objects/structseq.c: Implemented new structseq representation. The
 patch makes structseqs (e.g. the return value of os.stat) more
 readable.

- Patch #1700288: added a type attribute cache that caches method
 accesses, resulting in speedups in heavily object-oriented code.

- Bug #1776: __import__() no longer accepts filenames on any platform.
 The first parameter to __import__() must be a valid module name.

- Patch #1668: renamed THREADDEBUG envvar to PYTHONTHREADDEBUG.

- Patch #602345: Add -B command line option, PYTHONDONTWRITEBYTECODE
 envvar and sys.dont_write_bytecode attribute. All these can be set
 to forbid Python to attempt to write compiled bytecode files.

- Improve some exception messages when Windows fails to load an
 extension module. Now we get for example '%1 is not a valid Win32
 application' instead of 'error code 193'.

- Bug #1481296: Fixed long(float('nan')) != 0L.

- Issue #1640: Added math.isinf(x), math.isnan(x) and math.copysign(x,
 y) functions.

- Issue #1635: Platform independent creation and representation of NaN
 and INF. float("nan"), float("inf") and float("-inf") now work on
 every platform with IEEE 754 semantics.

- Compiler now generates simpler and faster code for dictionary
 literals. The oparg for BUILD_MAP now indicates an estimated
 dictionary size. There is a new opcode, STORE_MAP, for adding
 entries to the dictionary.

- Issue #1638: %zd configure test fails on Linux.

- Issue #1620: New property decorator syntax was modifying the
 decorator in place instead of creating a new decorator object.

- Issue #1538: Avoid copying string in split/rsplit if the split char
 is not found.

- Issue #1553: An erroneous __length_hint__ can make list() raise a
 SystemError.

- PEP 366: Allow explicit relative imports when executing modules
 inside packages with the -m switch via a new module level
 __package__ attribute.

- Issue #1402: Fix a crash on exit, when another thread is still
 running, and if the deallocation of its frames somehow calls the
 PyGILState_Ensure() / PyGILState_Release() functions.

- Expose the Py_Py3kWarningFlag as sys.py3kwarning.

- Issue #1445: Fix a SystemError when accessing the ``cell_contents``
 attribute of an empty cell object.

- Issue #1460: The utf-7 incremental decoder did not accept truncated
 input. It now correctly saves its state between chunks of data.

- Patch #1739468: Directories and zipfiles containing a __main__.py
 file can now be directly executed by passing their name to the
 interpreter. The directory/zipfile is automatically inserted as the
 first entry in sys.path.

- Issue #1265: Fix a problem with sys.settrace, if the tracing
 function uses a generator expression when at the same time the
 executed code is closing a paused generator.

- sets and frozensets now have an isdisjoint() method.

- optimize the performance of builtin.sum().

- Fix warnings found by the new version of the Coverity checker.

- The enumerate() builtin function is no longer bounded to sequences
 smaller than LONG_MAX. Formerly, it raised an OverflowError. Now,
 automatically shifts from ints to longs.

- Issue #1686386: Tuple's tp_repr did not take into account the
 possibility of having a self-referential tuple, which is possible
 from C code. Nor did object's tp_str consider that a type's tp_str
 could do something that could lead to an inifinite recursion.
 Py_ReprEnter() and Py_EnterRecursiveCall(), respectively, fixed the
 issues.

- Issue #1164: It was possible to trigger deadlock when using the
 'print' statement to write to a file since the GIL was not released
 as needed. Now PyObject_Print() does the right thing along with
 various tp_print implementations of the built-in types and those in
 the collections module.

- Issue #1147: Exceptions were directly allowing string exceptions in
 their throw() method even though string exceptions no longer
 allowed.

- Issue #1096: Prevent a segfault from getting the repr of a very
 deeply nested list by using the recursion counter.

- Issue #1202533: Fix infinite recursion calls triggered by calls to
 PyObject_Call() never calling back out to Python code to trigger
 recursion depth updates/checks. Required the creation of a static
 RuntimeError instance in case normalizing an exception put the
 recursion check value past its limit. Fixes crashers
 infinite_rec_(1|2|4|5).py.

- Patch #1031213: Decode source line in SyntaxErrors back to its
 original source encoding.

- Patch #1673759: add a missing overflow check when formatting floats
 with %G.

- Prevent expandtabs() on string and unicode objects from causing a
 segfault when a large width is passed on 32-bit platforms.

- Issue #1733488: Fix compilation of bufferobject.c on AIX.

- Issue #1722485: remove docstrings again when running with -OO.

- Add new attribute names for function objects. All the func_* become
 __*__ attributes. (Some already existed, e.g., __doc__ and
 __name__.)

- Add -3 option to the interpreter to warn about features that are
 deprecated and will be changed/removed in Python 3.0.

- Patch #1686487: you can now pass any mapping after '**' in function
 calls.

- except clauses may now be spelled either "except E, target:" or
 "except E as target:". This is to provide forwards compatibility
 with Python 3.0.

- Deprecate BaseException.message as per PEP 352.

- Issue #1303614: don't expose object's __dict__ when the dict is
 inherited from a builtin base.

- When __slots__ are set to a unicode string, make it work the same as
 setting a plain string, ie don't expand to single letter identifiers.

- Request #1191699: Slices can now be pickled.

- Request #1193128: str.translate() now allows a None argument for
 translations that only remove characters without re-mapping the
 remaining characters.

- Patch #1682205: a TypeError while unpacking an iterable is no longer
 masked by a generic one with the message "unpack non-sequence".

- Remove unused file Python/fmod.c.

- Bug #1683368: The object.__init__() and object.__new__() methods are
 now stricter in rejecting excess arguments. The only time when
 either allows excess arguments is when it is not overridden and the
 other one is. For backwards compatibility, when both are
 overridden, it is a deprecation warning (for now; maybe a Py3k
 warning later). Also, type.__init__() insists on the same signature
 as supported by type.__new__().

- Patch #1675423: PyComplex_AsCComplex() now tries to convert an
 object to complex using its __complex__() method before falling back
 to the __float__() method. Therefore, the functions in the cmath
 module now can operate on objects that define a __complex__()
 method.

- Patch #1623563: allow __class__ assignment for classes with
 __slots__. The old and the new class are still required to have the
 same slot names.

- Patch #1642547: Fix an error/crash when encountering syntax errors
 in complex if statements.

- Patch #1462488: Python no longer segfaults when
 ``object.__reduce_ex__()`` is called with an object that is faking
 its type.

- Patch #1680015: Don't modify __slots__ tuple if it contains an
 unicode name.

- Patch #1444529: the builtin compile() now accepts keyword arguments.

- Bug #1678647: write a newline after printing an exception in any
 case, even when converting the value to a string failed.

- The dir() function has been extended to call the __dir__() method on
 its argument, if it exists. If not, it will work like before. This
 allows customizing the output of dir() in the presence of a
 __getattr__().

- Patch #922167: Python no longer segfaults when faced with infinitely
 self-recursive reload() calls (as reported by bug #742342).

- Patch #1675981: remove unreachable code from ``type.__new__()``
 method.

- Patch #1491866: change the complex() constructor to allow
 parthensized forms. This means complex(repr(x)) now works instead of
 raising a ValueError.

- Patch #703779: unset __file__ in __main__ after running a file. This
 makes the filenames the warning module prints much more sensible
 when a PYTHONSTARTUP file is used.

- Variant of patch #697613: don't exit the interpreter on a SystemExit
 exception if the -i command line option or PYTHONINSPECT environment
 variable is given, but break into the interactive interpreter just
 like on other exceptions or normal program exit.

- Patch #1638879: don't accept strings with embedded NUL bytes in
 long().

- Bug #1674503: close the file opened by execfile() in an error
 condition.

- Patch #1674228: when assigning a slice (old-style), check for the
 sq_ass_slice instead of the sq_slice slot.

- When printing an unraisable error, don't print exceptions. before
 the name. This duplicates the behavior whening normally printing
 exceptions.

- Bug #1653736: Properly discard third argument to
 slot_nb_inplace_power.

- PEP 352: Raising a string exception now triggers a TypeError.
 Attempting to catch a string exception raises DeprecationWarning.

- Bug #1377858: Fix the segfaulting of the interpreter when an object
 created a weakref on itself during a __del__ call for new-style
 classes (classic classes still have the bug).

- Bug #1579370: Make PyTraceBack_Here use the current thread, not the
 frame's thread state.

- patch #1630975: Fix crash when replacing sys.stdout in
 sitecustomize.py.

- Prevent seg fault on shutdown which could occur if an object raised
 a warning.

- Bug #1566280: Explicitly invoke threading._shutdown from Py_Main, to
 avoid relying on atexit.

- Bug #1590891: random.randrange don't return correct value for big
 number.

- Patch #1586791: Better exception messages for some operations on
 strings, tuples and lists.

- Bug #1067760: Deprecate passing floats to file.seek.

- Bug #1591996: Correctly forward exception in instance_contains().

- Bug #1588287: fix invalid assertion for `1,2` in debug builds.

- Bug #1576657: when setting a KeyError for a tuple key, make sure
 that the tuple isn't used as the "exception arguments tuple".

- Bug #1565514: SystemError not raised on too many nested blocks.

- Bug #1576174: WindowsError now displays the windows error code
 again, no longer the posix error code.

- Patch #1549049: Support long values in structmember, issue warnings
 if the assigned value for structmember fields gets truncated.

- Update the peephole optimizer to remove more dead code (jumps after
 returns) and inline unconditional jumps to returns.

- Bug #1545497: when given an explicit base, int() did ignore NULs
 embedded in the string to convert.

- Bug #1569998: break inside a try statement (outside a loop) is now
 recognized and rejected.

- list.pop(x) accepts any object x following the __index__ protocol.

- A number of places, including integer negation and absolute value,
 were fixed to not rely on undefined behaviour of the C compiler
 anymore.

- Bug #1566800: make sure that EnvironmentError can be called with any
 number of arguments, as was the case in Python 2.4.

- Patch #1567691: super() and new.instancemethod() now don't accept
 keyword arguments any more (previously they accepted them, but
 didn't use them).

- Fix a bug in the parser's future statement handling that led to
 "with" not being recognized as a keyword after, e.g., this
 statement: from __future__ import division, with_statement

- Bug #1557232: fix seg fault with def f((((x)))) and def f(((x),)).

- Fix %zd string formatting on Mac OS X so it prints negative numbers.

- Allow exception instances to be directly sliced again.

- Bug #1551432: Exceptions do not define an explicit __unicode__
 method. This allows calling unicode() on exceptions classes
 directly to succeed.

- Bug #1542051: Exceptions now correctly call PyObject_GC_UnTrack.
 Also make sure that every exception class has __module__ set to
 'exceptions'.

- Bug #1550983: emit better error messages for erroneous relative
 imports (if not in package and if beyond toplevel package).

- Overflow checking code in integer division ran afoul of new gcc
 optimizations. Changed to be more standard-conforming.

- Patch #1542451: disallow continue anywhere under a finally.

- Patch #1546288: fix seg fault in dict_equal due to ref counting bug.

- The return tuple from str.rpartition(sep) is (tail, sep, head) where
 head is the original string if sep was not found.

- Bug #1520864: unpacking singleton tuples in list comprehensions and
 generator expressions (x for x, in ... ) works again. Fixing this
 problem required changing the .pyc magic number. This means that
 .pyc files generated before 2.5c2 will be regenerated.

- ``with`` and ``as`` are now keywords.

- Bug #1664966: Fix crash in exec if Unicode filename can't be
 decoded.

- Issue #1537: Changed GeneratorExit's base class from Exception to
 BaseException.

- Issue #1703448: A joined thread could show up in the
 threading.enumerate() list after the join() for a brief period until
 it actually exited.


Library
-------

- Patch #2274: Add heapq.heappushpop().

- Add inspect.isabstract(object) to fix bug #2223

- Add a __format__ method to Decimal, to support PEP 3101.

- Add a timing parameter when using trace.Trace to print out
 timestamps.

- Issue #1627: httplib now ignores negative Content-Length headers.

- Issue #900744: If an invalid chunked-encoding header is sent by a
 server, httplib will now raise IncompleteRead and close the
 connection instead of raising ValueError.

- Issue #1492: The content type of BaseHTTPServer error messages can
 now be overridden.

- Issue #1781: ConfigParser now does not let you add the "default" section
 (ignore-case)

- Removed uses of dict.has_key() from distutils, and uses of
 callable() from copy_reg.py, so the interpreter now starts up
 without warnings when '-3' is given. More work like this needs to
 be done in the rest of the stdlib.

- Issue #1916: added isgenerator() and isgeneratorfunction() to
 inspect.py.

- Issue #1224: Fixed bad url parsing when path begins with double
 slash.

- ctypes instances that are not or do not contain pointers can now be
 pickled.

- Patch #1966: Break infinite loop in httplib when the servers
 implements the chunked encoding incorrectly.

- Rename rational.py to fractions.py and the rational.Rational class
 to fractions.Fraction, to avoid the name clash with the abstract
 base class numbers.Rational. See discussion in issue #1682.

- The pickletools module now provides an optimize() function that
 eliminates unused PUT opcodes from a pickle string.

- Patch #2021: Allow tempfile.NamedTemporaryFile and
 SpooledTemporaryFile to be used in with statements by correctly
 supporting the context management protocol.

- Patch #1979: Add rich comparisons to Decimal, and make Decimal
 comparisons involving a NaN follow the IEEE 754 standard.

- Issue #2004: tarfile.py: Use mode 0700 for temporary directories and
 default permissions for missing directories.

- Issue #175006: The debugger used to skip the condition of a "while"
 statement after the first iteration. Now it correctly steps on the
 expression, and breakpoints on the "while" statement are honored on
 each loop.

- Issue #1765140: add an optional delay argument to FileHandler and
 its subclasses. Defaults to false (existing behaviour), but if true,
 defers opening the file until the first call to emit().

- The pprint module now supports sets and frozensets.

- Issue #1221598: add optional callbacks to ftplib.FTP's storbinary()
 and storlines() methods. (Contributed by Phil Schwartz)

- Issue #1715: include sub-extension modules in pydoc's text output.

- Issue #1836: fix an off-by-one bug in TimedRotatingHandler's
 rollover time calculation.

- Issue #1021: fix a bug to allow basicConfig to accept NOTSET as a
 level.

- Issue #932563: add LoggerAdapter convenience class to make it easier
 to add contextual information in logging output.

- Issue #1760556: fix a bug to avoid FileHandler throwing an exception
 in flush().

- Bug #1530959: distutils' build command now uses different build
 directory when building extension modules against versions of Python
 compiled with ``--with-pydebug``.

- Issue #1555501: move plistlib from plat-mac directory to general
 library.

- Issue #1269: fix a bug in pstats.add_callers() and add a unit test
 file for pstats.

- Issue #1669: don't allow shutil.rmtree() to be called on a symlink
 to a directory.

- Issue #1664522: in urllib, don't read non-existing directories in
 ftp mode, returning a 0-byte file -- raise an IOError instead.

- Issue #856047: respect the ``no_proxy`` environment variable when
 using the ``http_proxy`` etc. environment variables in urllib.

- Issue #1178141: add a getcode() method to the addinfourls that
 urllib.open() returns so that you can retrieve the HTTP status code.

- Issue #1003: Fix zipfile decryption check, it would fail zip files
 with extended local headers.

- Issue #1189216: Fix the zipfile module to work on archives with
 headers past the 2**31 byte boundary.

- Issue #1336: fix a race condition in subprocess.Popen if the garbage
 collector kicked in at the wrong time that would cause the process
 to hang when the child wrote to stderr.

- Issue #1146: fix how textwrap breaks a long word that would start in
 the last column of a line.

- Issue #1693149: trace.py --ignore-module - accept multiple
 comma-separated modules to be given.

- Issue #1822: MIMEMultipart.is_multipart() behaves correctly for a
 just-created (and empty) instance. Thanks Jonathan Share.

- Issue #1861: Added an attribute to the sched module which returns an
 ordered list of upcoming events (displayed as named tuples).

- Issue #1837: The queue module now also supports a LIFO queue and a
 priority queue.

- Patch #1048820: Add insert-mode editing to curses.textpad.Textbox
 (patch by Stefan Wehr). Also, fix an off-by-one bug in
 Textbox.gather().

- Issue #1831: ctypes now raises a TypeError if conflicting positional
 and named arguments are passed to a Structure or Union initializer.
 When too many positional arguments are passed, also a TypeError is
 raised instead of a ValueError.

- Convert the internal ctypes array type cache to a WeakValueDict so
 that array types do not live longer than needed.

- Issue #1786: pdb should use its own stdin/stdout around an exec call
 and when creating a recursive instance.

- Issue #1698398: ZipFile.printdir() crashed because the format string
 expected a tuple type of length six instead of time.struct_time
 object.

- Issue #1780: The Decimal constructor now accepts arbitrary leading
 and trailing whitespace when constructing from a string.
 Context.create_decimal no longer accepts trailing newlines.

- Decimal.as_tuple(), difflib.find_longest_match() and inspect
 functions that returned a tuple now return a named tuple.

- Doctest now returns results as a named tuple for readability:
   (0, 7) --> TestResults(failed=0, attempted=7)

- Issue #846388:q re.match is interruptible now, which is particularly
 good for long regular expression matches.

- Patch #1137: allow setting buffer_size attribute on pyexpat Parser
 objects to set the character data buffer size.

- Issue #1757: The hash of a Decimal instance is no longer affected by
 the current context.

- Patch #467924: add ZipFile.extract() and ZipFile.extractall() in the
 zipfile module.

- Issue #1646: Make socket support the TIPC protocol.

- Bug #1742: return os.curdir from os.path.relpath() if both arguments
 are equal instead of raising an exception.

- Patch #1637: fix urlparse for URLs like 'http://x.com?arg=/foo'.

- Patch #1698: allow '@' in username parsed by urlparse.py.

- Issue #1735: TarFile.extractall() now correctly sets directory
 permissions and times.

- Bug #1713: posixpath.ismount() claims symlink to a mountpoint is a mountpoint.

- Bug #1687: Fxed plistlib.py restricts <integer> to Python int when
 writing

- Issue #1700: Regular expression inline flags incorrectly handle
 certain unicode characters.

- Issue #1689: PEP 3141, numeric abstract base classes.

- Tk issue #1851526: Return results from Python callbacks to Tcl as
 Tcl objects.

- Issue #1642: Fix segfault in ctypes when trying to delete attributes.

- Issue #1727780: Support loading pickles of random.Random objects
 created on 32-bit systems on 64-bit systems, and vice versa. As a
 consequence of the change, Random pickles created by Python 2.6
 cannot be loaded in Python 2.5.

- Issue #1455: The distutils package now supports VS 2005 and VS 2008
 for both the msvccompiler and cygwincompiler.

- Issue #1531: tarfile.py: Read fileobj from the current offset, do
 not seek to the start.

- Issue #1534: Added a dictionary sys.float_info with information
 about the internal floating point type to the sys module.

- Issue #1429818: patch for trace and doctest modules so they play
 nicely together.

- doctest made a bad assumption that a package's __loader__.get_data()
 method used universal newlines.

- Issue #1705170: contextlib.contextmanager was still swallowing
 StopIteration in some cases. This should no longer happen.

- Issue #1292: On alpha, arm, ppc, and s390 linux systems the
 --with-system-ffi configure option defaults to "yes".

- IN module for FreeBSD 8 is added and preexisting FreeBSD 6 and 7
 files are updated.

- Issues #1181, #1287: unsetenv() is now called when the
 os.environ.pop() and os.environ.clear() methods are used.

- ctypes will now work correctly on 32-bit systems when Python is
 configured with --with-system-ffi.

- Patch #1203: ctypes now does work on OS X when Python is built with
 --disable-toolbox-glue.

- collections.deque() now supports a "maxlen" argument.

- itertools.count() is no longer bounded to LONG_MAX. Formerly, it
 raised an OverflowError. Now, automatically shifts from ints to
 longs.

- Added itertools.product() which forms the Cartesian product of the
 input iterables.

- Added itertools.combinations() and itertools.permutations().

- Patch #1541463: optimize performance of cgi.FieldStorage operations.

- Decimal is fully updated to the latest Decimal Specification
 (v1.66).

- Bug #1153: repr.repr() now doesn't require set and dictionary items
 to be orderable to properly represent them.

- A 'c_longdouble' type was added to the ctypes module.

- Bug #1709599: Run test_1565150 only if the file system is NTFS.

- When encountering a password-protected robots.txt file the
 RobotFileParser no longer prompts interactively for a username and
 password (bug 813986).

- TarFile.__init__() no longer fails if no name argument is passed and
 the fileobj argument has no usable name attribute (e.g. StringIO).

- The functools module now provides 'reduce', for forward
 compatibility with Python 3000.

- Server-side SSL support and cert verification added, by Bill
 Janssen.

- socket.ssl deprecated; use new ssl module instead.

- uuid creation is now threadsafe.

- EUC-KR codec now handles the cheot-ga-keut composed make-up hangul
 syllables.

- GB18030 codec now can encode additional two-byte characters that are
 missing in GBK.

- Add new codecs for UTF-32, UTF-32-LE and UTF-32-BE.

- Bug #1704793: Return UTF-16 pair if unicodedata.lookup cannot
 represent the result in a single character.

- Bug #978833: Close https sockets by releasing the _ssl object.

- Change location of the package index to pypi.python.org/pypi

- Bug #1701409: Fix a segfault in printing ctypes.c_char_p and
 ctypes.c_wchar_p when they point to an invalid location. As a
 sideeffect the representation of these instances has changed.

- tarfile.py: Added "exclude" keyword argument to TarFile.add().

- Bug #1734723: Fix repr.Repr() so it doesn't ignore the maxtuple
 attribute.

- The urlopen function of urllib2 now has an optional timeout
 parameter (note that it actually works with HTTP, HTTPS, FTP and
 FTPS connections).

- In ftplib, the FTP.ntransfercmd method, when in passive mode, now
 uses the socket.create_connection function, using the timeout
 specified at connection time.

- Bug #1728403: Fix a bug that CJKCodecs StreamReader hangs when it
 reads a file that ends with incomplete sequence and sizehint
 argument for .read() is specified.

- Bug #1730389: Change time.strptime() to use ``\s+`` instead of
 ``\s*`` when matching spaces in the specified format argument.

- Bugs #1668596/#1720897: distutils now copies data files even if
 package_dir is empty.

- sha now raises a DeprecationWarning upon import.

- md5 now raises a DeprecationWarning upon import.

- Issue #1385: The hmac module now computes the correct hmac when
 using hashes with a block size other than 64 bytes (such as sha384
 and sha512).

- mimify now raises a DeprecationWarning upon import.

- MimeWriter now raises a DeprecationWarning upon import.

- tarfile.py: Improved unicode support. Unicode input names are now
 officially supported. Added "errors" argument to the TarFile class.

- urllib.ftpwrapper class now accepts an optional timeout.

- shlex.split() now has an optional "posix" parameter.

- The posixfile module now raises a DeprecationWarning.

- Remove the gopherlib module. This also leads to the removal of
 gopher support in urllib/urllib2.

- Fix bug in marshal where bad data would cause a segfault due to lack
 of an infinite recursion check.

- Removed plat-freebsd2 and plat-freebsd3 directories (and IN.py in
 the directories).

- HTML-escape the plain traceback in cgitb's HTML output, to prevent
 the traceback inadvertently or maliciously closing the comment and
 injecting HTML into the error page.

- The popen2 module and os.popen* are deprecated. Use the subprocess
 module.

- Added an optional credentials argument to SMTPHandler, for use with
 SMTP servers which require authentication.

- Patch #1695948: Added optional timeout parameter to SocketHandler.

- Bug #1652788: Minor fix for currentframe.

- Patch #1598415: Added WatchedFileHandler to better support external
 log file rotation using e.g. newsyslog or logrotate. This handler is
 only useful in Unix/Linux environments.

- Bug #1706381: Specifying the SWIG option "-c++" in the setup.py file
 (as opposed to the command line) will now write file names ending in
 ".cpp" too.

- As specified in RFC 2616, an HTTP response like 2xx indicates that
 the client's request was successfully received, understood, and
 accepted. Now in these cases no error is raised in urllib (issue
 #1177) and urllib2.

- Bug #1290505: time.strptime's internal cache of locale information
 is now properly recreated when the locale is changed.

- Patch #1685563: remove (don't add) duplicate paths in
 distutils.MSVCCompiler.

- Added a timeout parameter to the constructor of other protocols
 (telnetlib, ftplib, smtplib and poplib). This is second part of the
 work started with create_connection() and timeout in httplib, and
 closes patch #723312.

- Patch #1676823: Added create_connection() to socket.py, which may be
 called with a timeout, and use it from httplib (whose HTTPConnection
 and HTTPSConnection now accept an optional timeout).

- Bug #978833: Revert r50844, as it broke _socketobject.dup.

- Bug #1675967: re patterns pickled with Python 2.4 and earlier can
 now be unpickled with Python 2.5 and newer.

- Patch #1630118: add a SpooledTemporaryFile class to tempfile.py.

- Patch #1273829: os.walk() now has a "followlinks" parameter. If set
 to True (which is not the default), it visits symlinks pointing to
 directories.

- Bug #1681228: the webbrowser module now correctly uses the default
 GNOME or KDE browser, depending on whether there is a session of one
 of those present. Also, it tries the Windows default browser before
 trying Mozilla variants.

- Patch #1339796: add a relpath() function to os.path.

- Patch #1681153: the wave module now closes a file object it opened if
 initialization failed.

- Bug #767111: fix long-standing bug in urllib which caused an
 AttributeError instead of an IOError when the server's response
 didn't contain a valid HTTP status line.

- Patch #957650: "%var%" environment variable references are now
 properly expanded in ntpath.expandvars(), also "~user" home
 directory references are recognized and handled on Windows.

- Patch #1429539: pdb now correctly initializes the __main__ module
 for the debugged script, which means that imports from __main__ work
 correctly now.

- The nonobvious commands.getstatus() function is now deprecated.

- Patch #1393667: pdb now has a "run" command which restarts the
 debugged Python program, optionally with different arguments.

- Patch #1649190: Adding support for _Bool to ctypes as c_bool.

- Patch #1530482: add pydoc.render_doc() which returns the
 documentation for a thing instead of paging it to stdout, which
 pydoc.doc() does.

- Patch #1533909: the timeit module now accepts callables in addition
 to strings for the code to time and the setup code. Also added two
 convenience functions for instantiating a Timer and calling its
 methods.

- Patch #1537850: tempfile.NamedTemporaryFile now has a "delete"
 parameter which can be set to False to prevent the default
 delete-on-close behavior.

- Patch #1581073: add a flag to textwrap that prevents the dropping of
 whitespace while wrapping.

- Patch #1603688: ConfigParser.SafeConfigParser now checks values that
 are set for invalid interpolation sequences that would lead to
 errors on reading back those values.

- Added support for the POSIX.1-2001 (pax) format to
 tarfile.py. Extended and cleaned up the test suite. Added a new
 testtar.tar.

- Patch #1449244: Support Unicode strings in
 email.message.Message.{set_charset,get_content_charset}.

- Patch #1542681: add entries for "with", "as" and "CONTEXTMANAGERS"
 to pydoc's help keywords.

- Patch #1555098: use str.join() instead of repeated string
 concatenation in robotparser.

- Patch #1635454: the csv.DictWriter class now includes the offending
 field names in its exception message if you try to write a record
 with a dictionary containing fields not in the CSV field names list.

- Patch #1668100: urllib2 now correctly raises URLError instead of
 OSError if accessing a local file via the file:// protocol fails.

- Patch #1677862: Require a space or tab after import in .pth files.

- Patch #1192590: Fix pdb's "ignore" and "condition" commands so they
 trap the IndexError caused by passing in an invalid breakpoint
 number.

- Patch #1599845: Add an option to disable the implicit calls to
 server_bind() and server_activate() in the constructors for
 TCPServer, SimpleXMLRPCServer and DocXMLRPCServer.

- Bug #1531963: Make SocketServer.TCPServer's server_address always be
 equal to calling getsockname() on the server's socket. Fixed by
 patch #1545011.

- Patch #742598: Add .timeout attribute to SocketServer that calls
 .handle_timeout() when no requests are received.

- Bug #1651235: When a tuple was passed to a ctypes function call,
 Python would crash instead of raising an error.

- Bug #1646630: ctypes.string_at(buf, 0) and ctypes.wstring_at(buf, 0)
 returned string up to the first NUL character.

- Patch #957003: Implement smtplib.LMTP.

- Patch #1481079: add support for HTTP_REFERER to CGIHTTPServer.

- Patch #1675424: Added tests for uncovered code in the zipfile
 module. The KeyError raised by Zipfile.getinfo for nonexistent
 names now has a descriptive message.

- Bug #1115886: os.path.splitext('.cshrc') gives now ('.cshrc', '').

- unittest now verifies more of its assumptions. In particular,
 TestCase and TestSuite subclasses (not instances) are no longer
 accepted in TestSuite.addTest(). This should cause no
 incompatibility since it never made sense with ordinary subclasses
 -- the failure just occurred later, with a more cumbersome
 exception.

- Patch #787789: allow to pass custom TestRunner instances to
 unittest's main() function.

- Patches #1550273, #1550272: fix a few bugs in unittest and add a
 comprehensive test suite for the module.

- Patch #1001604: glob.glob() now returns unicode filenames if it was
 given a unicode argument and os.listdir() returns unicode filenames.

- Patch #1673619: setup.py identifies extension modules it doesn't
 know how to build and those it knows how to build but that fail to
 build.

- Patch #912410: Replace HTML entity references for attribute values
 in HTMLParser.

- Patch #1663234: you can now run doctest on test files and modules
 using "python -m doctest [-v] filename ...".

- Patch #1121142: Implement ZipFile.open.

- Taught setup.py how to locate Berkeley DB on Macs using MacPorts.

- Added heapq.merge() for merging sorted input streams.

- Added collections.namedtuple() for assigning field names to tuples.

- Added itertools.izip_longest().

- Have the encoding package's search function dynamically import using
 absolute import semantics.

- Patch #1647484: Renamed GzipFile's filename attribute to name.

- Patch #1517891: Mode 'a' for ZipFile now creates the file if it
 doesn't exist.

- Patch #698833: Support file decryption in zipfile.

- Patch #685268: Consider a package's __path__ in imputil.

- Patch #1463026: Support default namespace in XMLGenerator.

- Patch #1571379: Make trace's --ignore-dir facility work in the face
 of relative directory names.

- Bug #1600860: Search for shared python library in LIBDIR, not
 lib/python/config, on "linux" and "gnu" systems.

- Patch #1652681: tarfile.py: create nonexistent files in append mode
 and allow appending to empty files.

- Bug #1124861: Automatically create pipes if GetStdHandle fails in
 subprocess.

- Patch #1634778: add missing encoding aliases for iso8859_15 and
 iso8859_16.

- Patch #1638243: the compiler package is now able to correctly
 compile a with statement; previously, executing code containing a
 with statement compiled by the compiler package crashed the
 interpreter.

- Bug #1643943: Fix time.strptime's support for the %U directive.

- Patch #1507247: tarfile.py: use current umask for intermediate
 directories.

- Patch #1627441: close sockets properly in urllib2.

- Bug #494589: make ntpath.expandvars behave according to its
 docstring.

- Changed platform module API python_version_tuple() to actually
 return a tuple (it used to return a list).

- Added new platform module APIs python_branch(), python_revision(),
 python_implementation() and linux_distribution().

- Added support for IronPython and Jython to the platform module.

- The sets module has been deprecated. Use the built-in set/frozenset
 types instead.

- Bug #1610795: make ctypes.util.find_library work on BSD systems.

- Fixes for 64-bit Windows: In ctypes.wintypes, correct the
 definitions of HANDLE, WPARAM, LPARAM data types. Make
 parameterless foreign function calls work.

- The version number of the ctypes package changed to "1.1.0".

- Bug #1627575: logging: Added _open() method to FileHandler which can
 be used to reopen files. The FileHandler instance now saves the
 encoding (which can be None) in an attribute called "encoding".

- Bug #411881: logging.handlers: bare except clause removed from
 SMTPHandler.emit. Now, only ImportError is trapped.

- Bug #411881: logging.handlers: bare except clause removed from
 SocketHandler.createSocket. Now, only socket.error is trapped.

- Bug #411881: logging: bare except clause removed from
 LogRecord.__init__. Now, only ValueError, TypeError and
 AttributeError are trapped.

- Patch #1504073: Fix tarfile.open() for mode "r" with a fileobj
 argument.

- Patch #1182394 from Shane Holloway: speed up HMAC.hexdigest.

- Patch #1262036: Prevent TarFiles from being added to themselves
 under certain conditions.

- Patch #1230446: tarfile.py: fix ExFileObject so that read() and
 tell() work correctly together with readline().

- Patch #1484695: The tarfile module now raises a HeaderError
 exception if a buffer given to frombuf() is invalid.

- Bug #1503765: Fix a problem in logging.config with spaces in comma-
 separated lists read from logging config files.

- Patch #1604907: Fix problems in logging.handlers caused at logging
 shutdown when syslog handlers fail to initialize because of syslogd
 problems.

- Patch #1608267: fix a race condition in os.makedirs() if the
 directory to be created is already there.

- Patch #1610437: fix a tarfile bug with long filename headers.

- Patch #1371075: Make ConfigParser accept optional dict type for
 ordering, sorting, etc.

- Bug #1563807: _ctypes built on AIX fails with ld ffi error.

- Bug #1598620: A ctypes Structure cannot contain itself.

- Patch #1070046: Marshal new-style objects like InstanceType in
 xmlrpclib.

- cStringIO.truncate(-1) now raises an IOError, like StringIO and
 regular files.

- Patch #1472877: Fix Tix subwidget name resolution.

- Patch #1594554: Always close a tkSimpleDialog on ok(), even if an
 exception occurs.

- Patch #1538878: Don't make tkSimpleDialog dialogs transient if the
 parent window is withdrawn.

- Bug #1597824: return the registered function from atexit.register()
 to facilitate usage as a decorator.

- Patch #1360200: Use unmangled_version RPM spec field to deal with
 file name mangling.

- Patch #1359217: Process 2xx response in an ftplib transfer that
 precedes an 1xx response.

- Patch #1355023: support whence argument for GzipFile.seek.

- Patch #1065257: Support passing open files as body in
 HTTPConnection.request().

- Bug #1569790: mailbox.py: Maildir.get_folder() and MH.get_folder()
 weren't passing the message factory on to newly created Maildir/MH
 objects.

- Patch #1514543: mailbox.py: In the Maildir class, report errors if
 there's a filename clash instead of possibly losing a message.
 (Patch by David Watson.)

- Patch #1514544: Try to ensure that messages/indexes have been
 physically written to disk after calling .flush() or
 .close(). (Patch by David Watson.)

- Patch #1592250: Add elide argument to Tkinter.Text.search.

- Patch #838546: Make terminal become controlling in pty.fork().

- Patch #1351744: Add askyesnocancel helper for tkMessageBox.

- Patch #1060577: Extract list of RPM files from spec file in
 bdist_rpm.

- Bug #1586613: fix zlib and bz2 codecs' incremental en/decoders.

- Patch #1583880: fix tarfile's problems with long names and posix/
 GNU modes.

- Bug #1586448: the compiler module now emits the same bytecode for
 list comprehensions as the builtin compiler, using the LIST_APPEND
 opcode.

- Fix codecs.EncodedFile which did not use file_encoding in 2.5.0, and
 fix all codecs file wrappers to work correctly with the "with"
 statement (bug #1586513).

- Lib/modulefinder.py now handles absolute and relative imports
 correctly.

- Patch #1567274: Support SMTP over TLS.

- Patch #1560695: Add .note.GNU-stack to ctypes' sysv.S so that ctypes
 isn't considered as requiring executable stacks.

- ctypes callback functions only support 'fundamental' data types as
 result type. Raise an error when something else is used. This is a
 partial fix for Bug #1574584.

- Fix turtle so that time.sleep is imported for the entire library.
 Allows the demo2 function to be executed on its own instead of only
 when the module is run as a script.

- Bug #813342: Start the IDLE subprocess with -Qnew if the parent is
 started with that option.

- Bug #1565150: Fix subsecond processing for os.utime on Windows.

- Support for MSVC 8 was added to bdist_wininst.

- Bug #1446043: correctly raise a LookupError if an encoding name
 given to encodings.search_function() contains a dot.

- Bug #1560617: in pyclbr, return full module name not only for
 classes, but also for functions.

- Bug #1457823: cgi.(Sv)FormContentDict's constructor now takes
 keep_blank_values and strict_parsing keyword arguments.

- Bug #1566602: correct failure of posixpath unittest when $HOME ends
 with a slash.

- Bug #1565661: in webbrowser, split() the command for the default
 GNOME browser in case it is a command with args.

- Made the error message for time.strptime when the data and
 format do match be more clear.

- Fix a bug in traceback.format_exception_only() that led to an error
 being raised when print_exc() was called without an exception set.
 In version 2.4, this printed "None", restored that behavior.

- Make webbrowser.BackgroundBrowser usable in Windows (it wasn't
 because the close_fds arg to subprocess.Popen is not supported).

- Reverted patch #1504333 to sgmllib because it introduced an infinite
 loop.

- Patch #1553314: Fix the inspect.py slowdown that was hurting IPython
 & SAGE by adding smarter caching in inspect.getmodule()

- Fix missing import of the types module in logging.config.

- Patch #1550886: Fix decimal module context management implementation
 to match the localcontext() example from PEP 343.

- Bug #1545341: The 'classifier' keyword argument to the Distutils
 setup() function now accepts tuples as well as lists.

- Bug #1541863: uuid.uuid1 failed to generate unique identifiers on
 systems with low clock resolution.

- Bug #1531862: Do not close standard file descriptors in subprocess.

- idle: Honor the "Cancel" action in the save dialog (Debian bug
 #299092).

- Fix utf-8-sig incremental decoder, which didn't recognise a BOM when
 the first chunk fed to the decoder started with a BOM, but was
 longer than 3 bytes.

- The implementation of UnicodeError objects has been simplified
 (start and end attributes are now stored directly as Py_ssize_t
 members).

- Issue #829951: In the smtplib module, SMTP.starttls() now complies
 with RFC 3207 and forgets any knowledge obtained from the server not
 obtained from the TLS negotiation itself. Patch contributed by Bill
 Fenner.

- Issue #1339: The smtplib.SMTP class has been refactored a bit such
 that the SMTP.starttls() caller no longer needs to call ehlo()
 beforehand. SMTP.starttls() now raises an exception of the server
 does not claim to support starttls. Adds the
 SMTP.ehlo_or_helo_if_needed() method. Patch contributed by Bill
 Fenner.

- Patch #1089358: Add signal.siginterrupt, a wrapper around
 siginterrupt(3).

Extension Modules
-----------------

- Patch #1657: added select.epoll and select.kqueue.

- Patch #1506171: added operator.methodcaller().

- Patch #1826: operator.attrgetter() now supports dotted attribute paths.

- Patch #1957: syslogmodule: Release GIL when calling syslog(3).

- Bug #2112: mmap.error is now a subclass of EnvironmentError and not
 a direct EnvironmentError.

- Bug #2111: mmap segfaults when trying to write a block opened with
 PROT_READ.

- Bug #2063: correct order of utime and stime in os.times() result on
 Windows.

- Patch #1736: Fix file name handling of _msi.FCICreate.

- Updated ``big5hkscs`` codec to the HKSCS revision of 2004.

- Issue #1940: make it possible to use curses.filter() before
 curses.initscr() as the documentation says.

- Backport of _fileio module from Python 3.0.

- Patch #1087741: mmap.mmap is now a class, not a factory function. It
 is also subclassable now.

- Patch #1648: added ``sys.getprofile()`` and ``sys.gettrace()``.

- Patch #1663329: added ``os.closerange()`` function to quickly close
 a range of file descriptors without considering errors.

- Patch #976880: ``mmap`` objects now have an ``rfind`` method that
 works as expected. ``mmap.find`` also takes an optional ``end``
 parameter.

- _winreg's HKEY object has gained __enter__ and __exit__ methods to
 support the context manager protocol. The _winreg module also
 gained a new function ``ExpandEnvironmentStrings`` to expand
 REG_EXPAND_SZ keys.

- itertools.starmap() now accepts any iterable input. Previously, it
 required the function inputs to be tuples.

- itertools.chain() now has an alternate constructor,
 chain.from_iterable().

- Issue #1646: Make socket support TIPC. The socket module now has
 support for TIPC under Linux, see http://tipc.sf.net/ for more
 information.

- Added interface for Windows' WSAIoctl to socket object and added an
 example for a simple network sniffer.

- Bug #1301: Bad assert in _tkinter fixed.

- Added bdist_wininst executable for VS 2008.

- Bug #1604: collections.deque.__init__(iterable) now clears any prior
 contents before adding elements from the iterable. This fix brings
 the behavior into line with that for list.__init__().

- Added wide char functions to msvcrt module: getwch, getwche, putwch
 and ungetwch. The functions accept or return unicode.

- os.access now returns True on Windows for any existing directory.

- Added warnpy3k function to the warnings module.

- Marshal.dumps() now expects exact type matches for int, long, float,
 complex, tuple, list, dict, set, and frozenset. Formerly, it would
 silently miscode subclasses of those types. Now, it raises a
 ValueError instead.

- Patch #1388440: Add set_completion_display_matches_hook and
 get_completion_type to readline.

- Bug #1649098: Avoid declaration of zero-sized array declaration in
 structure.

- Removed the rgbimg module; been deprecated since Python 2.5.

- Bug #1721309: prevent bsddb module from freeing random memory.

- Bug #1233: fix bsddb.dbshelve.DBShelf append method to work as
 intended for RECNO databases.

- pybsddb.sf.net Bug #477182: Load the database flags at database open
 time so that opening a database previously created with the DB_DUP
 or DB_DUPSORT flag set will keep the proper behavior on subsequent
 opens. Specifically: dictionary assignment to a DB object will
 replace all values for a given key when the database allows
 duplicate values. DB users should use DB.put(k, v) when they want
 to store duplicates; not DB[k] = v.

- Add the bsddb.db.DBEnv.lock_id_free method.

- Bug #1686475: Support stat'ing open files on Windows again.

- Patch #1185447: binascii.b2a_qp() now correctly quotes binary
 characters with ASCII value less than 32. Also, it correctly quotes
 dots only if they occur on a single line, as opposed to the previous
 behavior of quoting dots if they are the second character of any
 line.

- Bug #1622896: fix a rare corner case where the bz2 module raised an
 error in spite of a succesful compression.

- Patch #1654417: make operator.{get,set,del}slice use the full range
 of Py_ssize_t.

- Patch #1646728: datetime.fromtimestamp fails with negative
 fractional times. With unittest.

- Patch #1490190: posixmodule now includes os.chflags() and
 os.lchflags() functions on platforms where the underlying system
 calls are available.

- Patch #1494140: Add documentation for the new struct.Struct object.

- Patch #1432399: Support the HCI protocol for bluetooth sockets

- Patch #1657276: Make NETLINK_DNRTMSG conditional.

- Bug #1653736: Complain about keyword arguments to time.isoformat.

- Bug #1486663: don't reject keyword arguments for subclasses of
 builtin types.

- Patch #1610575: The struct module now supports the 't' code, for C99
 _Bool.

- Patch #1635058: ensure that htonl and friends never accept or return
 negative numbers, per the underlying C implementation.

- Patch #1544279: Improve thread-safety of the socket module by moving
 the sock_addr_t storage out of the socket object.

- Patch #1019808: fix bug that causes an incorrect error to be
 returned when a socket timeout is set and a connection attempt
 fails.

- Speed up function calls into the math module.

- Bug #1588217: don't parse "= " as a soft line break in binascii's
 a2b_qp() function, instead leave it in the string as quopri.decode()
 does.

- Bug #1599782: Fix segfault on bsddb.db.DB().type().

- Bug #1567666: Emulate GetFileAttributesExA for Win95.

- Patch #1576166: Support os.utime for directories on Windows NT+.

- Patch #1572724: fix typo ('=' instead of '==') in _msi.c.

- Bug #1572832: fix a bug in ISO-2022 codecs which may cause segfault
 when encoding non-BMP unicode characters.

- Bug #1556784: allow format strings longer than 127 characters in
 datetime's strftime function.

- Fix itertools.count(n) to work with negative numbers again.

- RLIMIT_SBSIZE was added to the resource module where available.

- Bug #1551427: fix a wrong NULL pointer check in the win32 version of
 os.urandom().

- Bug #1548092: fix curses.tparm seg fault on invalid input.

- Patch #1114: fix curses module compilation on 64-bit AIX, & possibly
 other 64-bit LP64 platforms where attr_t is not the same size as a
 long. (Contributed by Luke Mewburn.)

- Bug #1550714: fix SystemError from itertools.tee on negative value
 for n.

- Fixed a few bugs on cjkcodecs:
 - gbk and gb18030 codec now handle U+30FB KATAKANA MIDDLE DOT
  correctly.
 - iso2022_jp_2 codec now encodes into G0 for KS X 1001, GB2312
  codepoints to conform the standard.
 - iso2022_jp_3 and iso2022_jp_2004 codec can encode JIS X 0213:2
  codepoints now.

- Bug #1552726: in readline.c, avoid repeatedly polling in interactive
 mode by only placing a timeout on the select() if an input hook has
 been defined. This prevents an interactive Python from waking up 10
 times per second. Patch by Richard Boulton.

- fixed a bug with bsddb.DB.stat: the flags and txn keyword arguments
 were transposed.

- Added support for linking the bsddb module against BerkeleyDB 4.5.x,
 4.6.x and 4.7.x.

- Bug #1633621: if curses.resizeterm() or curses.resize_term() is
 called, update _curses.LINES, _curses.COLS, curses.LINES and
 curses.COLS.

- Fix an off-by-one bug in locale.strxfrm().

- Fix libffi configure for hppa*-*-linux* | parisc*-*-linux*.

- Build using system ffi library on arm*-linux*.

- Bug #1372: zlibmodule.c: int overflow in PyZlib_decompress

- bsddb module: Fix memory leak when using database cursors on
 databases without a DBEnv.

- The sqlite3 module was updated to pysqlite 2.4.1.

Tests
-----

- Refactor test_logging to use unittest.

- Refactor test_profile and test_cprofile to use the same code to
 profile.

- Make test_runpy reentrant by fixing _check_module to clear out any
 module being tested. Was causing an error by __import__ doing a
 reload on the second run and thus suppressing bytecode recreation.

- Capture socket connection resets and timeouts in test_socket_ssl and
 test_urllib2net and raise test.test_support.ResourceDenied.

- Patch #1559413: Fix test_cmd_line if sys.executable contains a
 space.

- Added test.test_support.TransientResource which is a context manager
 to surround calls to resources that are not guaranteed to work even
 if test.test_support.requires says that the resource should exist.

- Added a test for slicing of an exception.

- Added test.test_support.EnvironmentVarGuard. It's a class that
 provides a context manager so that one can temporarily set or unset
 environment variables.

- Added some tests for modulefinder.

- Converted test_imp to use unittest.

- Fix bsddb test_basics.test06_Transactions to check the version
 number properly.

- test.test_support.catch_warning is a new context manager that can be
 used to catch the warnings issued by the warning framework.

Tools
-----

- Tools/scripts/reindent.py now creates the backup file using
 shutil.copy to preserve user/group and permissions. Added also a
 --nobackup option to not create the backup if the user is concerned
 regarding this. Check issue 1050828 for more details.

- Tools/scripts/win_add2path.py was added. The simple script modifes
 the PATH environment var of the HKCU tree and adds the python bin
 and script directory.

- Tools/18n/pygettext.py was added to the list of scripts installed by
 Tools/scripts/setup.py (tracker item 642309).

- Added IronPython and Jython support to pybench (part of which was
 patch #1563844).

- Made some minor changes to pybench output to allow the user to see
 which Python version is running pybench.

- Added support for the new platform module feature
 platform.python_implementation(); this will now be saved in the
 benchmark pickle.


Documentation
-------------

- RFE #1765140: Updated documentation on FileHandler and subclasses to
 include new optional delay argument.

- Bug #932563: Added section on getting contextual information into
 logging output, and added documentation for the new LoggerAdapter
 class.

- Bug #1295: Added information about caching of formatted exception
 information in the LogRecord by Formatter.format().

- Bug #1637365: add subsection about "__name__ == __main__" to the
 Python tutorial.

- Patch #1698768: updated the "using Python on the Mac" intro.

- Bug #1569057: Document that calling file.next() when the file is
 open for writing is undefined.

- Patch #1489771: the syntax rules in Python Reference Manual were
 updated to reflect the current Python syntax.

- Patch #1686451: Fix return type for
 PySequence_{Count,Index,Fast_GET_SIZE}.

- Patch #1679379: add documentation for fnmatch.translate().

- Bug #1629566: clarify the docs on the return values of parsedate()
 and parsedate_tz() in email.utils and rfc822.

- Patch #1671450: add a section about subclassing builtin types to the
 "extending and embedding" tutorial.

- Bug #1629125: fix wrong data type (int -> Py_ssize_t) in PyDict_Next
 docs.

- Bug #1565919: document set types in the Language Reference.

- Bug #1546052: clarify that PyString_FromString(AndSize) copies the
 string pointed to by its parameter.

- Bug #1566663: remove obsolete example from datetime docs.

- Bug #1541682: Fix example in the "Refcount details" API docs.
 Additionally, remove a faulty example showing PySequence_SetItem
 applied to a newly created list object and add notes that this isn't
 a good idea.


Tools/Demos
-----------

- Patch #1552024: add decorator support to unparse.py demo script.

- Make auto-generated python.vim file list built-ins and exceptions in
 alphatbetical order. Makes output more deterministic and easier to
 tell if the file is stale or not.

- Bug #1546372: Fixed small bugglet in pybench that caused a missing
 file not to get reported properly.


Build
-----

- Have the search path for building extensions follow the declared
 order in $CPPFLAGS and $LDFLAGS when adding directories from those
 environment variables.

- Bug #1983: Added a check to pyport to verify that sizeof(pid_t) is
 smaller or equal sizeof(long).

- Bug #1234: Fixed semaphore errors on AIX 5.2

- Issue #1726: Remove Python/atof.c from PCBuild/pythoncore.vcproj.

- Removed PCbuild8/ directory and added a new build directory for VS
 2005 based on the VS 2008 build directory to PC/VS8.0. The script
 PCbuild/vs8to9.py was added to sync changes from PCbuild to
 PC/VS8.0.

- Moved PCbuild/ directory for VS 2003 to PC/VS7.1 and renamed
 PCBuild9/ directory to PCBuild/.

- Bug #1699: Define _BSD_SOURCE only on OpenBSD.

- Bug #1608: use -fwrapv when GCC supports it. This is important,
 newer GCC versions may optimize away overflow buffer overflow checks
 without this option!

- Patch #1418: Make the AC_REPLACE_FUNCS object files actually work.

- Add a FAST_LOOPS build option that speeds-up looping by trading away
 periodic threadstate and signal checking in tight loops. By
 default, this option is turned-off. It should only be enabled in
 debugged, performance critical applications.

- Patch #786737: Allow building in a tree of symlinks pointing to a
 readonly source.

- Bug #1737210: Change Manufacturer of Windows installer to PSF.

- Bug #1746880: Correctly install DLLs into system32 folder on Win64.

- Define _BSD_SOURCE, to get access to POSIX extensions on OpenBSD
 4.1+.

- Stop supporting AtheOS and cause a build error in configure for the
 platform.

- Bug #1655392: don't add -L/usr/lib/pythonX.Y/config to the LDFLAGS
 returned by python-config if Python was built with --enable-shared
 because that prevented the shared library from being used.

- Patch #1569798: fix a bug in distutils when building Python from a
 directory within sys.exec_prefix.

- Bug #1675511: Use -Kpic instead of -xcode=pic32 on Solaris/x86.

- Disable _XOPEN_SOURCE on NetBSD 1.x.

- configure now checks whether gcc supports the PyArg_ParseTuple
 format attribute.

- Bug #1578513: Cross compilation was broken by a change to configure.
 Repair so that it's back to how it was in 2.4.3.

- Patch #1576954: Update VC6 build directory; remove redundant files
 in VC7.

- Bug #1568842: Fix test for uintptr_t.

- Patch #1540470: for OpenBSD 4.0.

- Fix build failure on kfreebsd and on the hurd.

- Fix the build of the library reference in info format.

- Allow Emacs 22 for building the documentation in info format.

- Makefile.pre.in(buildbottest): Run an optional script
 pybuildbot.identify to include some information about the build
 environment.


C API
-----

- Unified naming convention for free lists and their limits. All free
 lists in Object/ are named ``free_list``, the counter ``numfree``
 and the upper limit is a macro ``PyName_MAXFREELIST`` inside an
 #ifndef block.

- ``PySet_Add()`` can now modify a newly created frozenset. Similarly
 to ``PyTuple_SetItem``, it can be used to populate a brand new
 frozenset; but it does not steal a reference to the added item.

- Added ``PySet_Check()`` and ``PyFrozenSet_Check()`` to the set API.

- Backport of PyUnicode_FromString(), _FromStringAndSize(), _Format
 and _FormatV from Python 3.0. Made PyLong_AsSsize_t and
 PyLong_FromSsize_t public functions.

- Patch #1720595: add T_BOOL to the range of structmember types.

- Issue #1534: Added ``PyFloat_GetMax()``, ``PyFloat_GetMin()`` and
 ``PyFloat_GetInfo()`` to the float API.

- Issue #1521: On 64bit platforms, using PyArgs_ParseTuple with the t#
 of w# format code incorrectly truncated the length to an int, even
 when PY_SSIZE_T_CLEAN is set. The str.decode method used to return
 incorrect results with huge strings.

- Issue #1629: Renamed Py_Size, Py_Type and Py_Refcnt to Py_SIZE,
 Py_TYPE and Py_REFCNT.

- PEP 3123: Provide forward compatibility with Python 3.0, while
 keeping backwards compatibility. Add Py_Refcnt, Py_Type, Py_Size,
 and PyVarObject_HEAD_INIT.

- Py_ssize_t fields work in structmember when HAVE_LONG_LONG is not
 defined.

- Patch #1733960: Allow T_LONGLONG to accept ints.

- T_PYSSIZET can now be used in PyMemberDef lists for Py_ssize_t members.

- Added a new API function ``PyImport_ImportModuleNoBlock``.

- Bug #1637022: Prefix AST symbols with _Py_.

- Fix some leftovers from the conversion from int to Py_ssize_t
 (relevant to strings and sequences of more than 2**31 items).

- Make _PyGILState_NoteThreadState() static, it was not used anywhere
 outside of pystate.c and should not be necessary.

- ``PyImport_Import`` and ``PyImport_ImportModule`` now always do
 absolute imports. In earlier versions they might have used relative
 imports under some conditions.

- Added case insensitive comparison methods ``PyOS_stricmp(char*,
 char*)`` and ``PyOS_strnicmp(char*, char*, Py_ssize_t)``.

- Bug #1542693: remove semi-colon at end of PyImport_ImportModuleEx
 macro so it can be used as an expression.


Windows
-------

- Patch #1706: Drop support for Win9x, WinME and NT4. Python now
 requires Windows 2000 or greater. The _WINVER and NTDDI_VERSION
 macros are set to Win2k for x86/32bit builds and WinXP for AMD64
 builds.

- Conditionalize definition of _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE and
 _CRT_NONSTDC_NO_DEPRECATE.

- Bug #1216: Restore support for Visual Studio 2002.


Mac
---

- cfmfile now raises a DeprecationWarning.

- buildtools now raises a DeprecationWarning.

- Removed the macfs module. It had been deprecated since Python 2.5.
 This lead to the deprecation of macostools.touched() as it relied
 solely on macfs and was a no-op under OS X.

----

**(For information about older versions, consult the HISTORY file.)**