1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
What's New in Python 2.1.3?
Release date: 08-April-2002
===========================

Core

- Fixed two bugs reported as SF #535905: under certain conditions,
 deallocating a deeply nested structure could cause a segfault in the
 garbage collector, due to interaction with the "trashcan" code;
 access to the current frame during destruction of a local variable
 could access a pointer to freed memory.

- SF #457466: popenx() argument mangling hangs python (win9x only).
 Under certain circumstances, using any of the popen calls on win9x
 would cause python to hang.

Library

- The xml.sax.expatreader.ExpatParser class will no longer create
 circular references by using itself as the locator that gets passed
 to the content handler implementation. [SF bug #535474]

- A security hole ("double free") was found in zlib-1.1.3, a popular
 third party compression library used by some Python modules. The
 hole was quickly plugged in zlib-1.1.4, and the Windows build of
 Python now ships with zlib-1.1.4.

Windows

- The installer now installs Start menu shortcuts under (the local
 equivalent of) "All Users" when doing an Admin install.

- If you do what it takes to compile SSL support for Windows, a bug in
 httplib.py prevented SSL from working correctly. That bug has been
 fixed, but note that SSL support on Windows is still not enabled in
 this release.


What's New in Python 2.1.2 (final)?
===================================

Changes in metadata:

- Fixed the version numbers in the LICENSE, and the copyright date in
 numerous places.

- Fixed the instructions (in Doc/lib/libposix.tex) for building with
 Large Filesystem Support (LFS).

- Added GetArgv() docs in Mac UI chapter.

- Some fixes to the Misc/NEWS file (e.g. the note about the new 32-bit
 installer wasn't in the 2.1.2c1 release).

One code change:

- Backported a bugfix for importdl.c, SF patch #471839: Bug when
 extensions import extensions.


What's New in Python 2.1.2 (rc1)?
=================================

- The 32-bit Windows installer (new for 2.2) is now used for 2.1.2
 too. This works much better on Windows 2000 and XP, especially
 if you don't have Administrator privileges.

- The socket object gained a new method, 'sendall()'. This method
 is guaranteed to send all data - this is not guaranteed by the
 'send()' method. See also SF patch #474307. The standard library
 has been updated to use this method where appropriate.

Many bugs were fixed. The following is a list of some of the major or
notable fixes:

- Fix for incorrectly swapped arguments to PyFrame_BlockSetup in ceval.c.
 This bug could cause python to crash. It was related to using a 'continue'
 inside a 'try' block.

- SF bug #422004: Py_Initialise fix that allows reload(exceptions) to
 work - this is apparently very important for embedded python working
 with multiple interpreters.

- SF patch #500401: webbrowser: tightened up the command passed to
 os.system() so that arbitrary shell code can't be executed because a
 bogus URL was passed in.

- The Python compiler package was updated to correctly calculate stack
 depth in some cases. This was affecting Zope Python Scripts rather badly.

- Largefile support was added (but not on by default, you'll need to follow
 the instructions in the documentation of the posix module).

- SF bug #443120: Fix a cgi.py denial-of-service attack,

- socketmodule's SSL_read and SSL_write now release the global interpreter
 lock.

- threading uses the PTHREAD_SCOPE_SYSTEM attribute where available.
 This should remove the need to add tiny sleeps at the start of threads
 to allow other threads to be scheduled.

- Lib/asyncore is now more defensive in select()

- Lib/dumbdbm is now merely dumb, rather than terminally broken.

- SF bug #441712: more liberal handling of ftp servers' 227 responses
 (don't require parentheses).

- SF bug #440693: make sure zip files use "/" as directory separator.

- If 'unittest.py' was run from the command line with the name of a test
 case class as a parameter, it failed with an ugly error.

- SF bug #231249: cgi.py opens too many (temporary) files.

- Lib/CGIHTTPServer.py supports binary data on Windows.

- base64.encodestring/decodestring are much faster.

- SF bug #471928: global made w/nested list comprehensions

- SF patch #422106: fix segmentation fault in sys.displayhook

- SF bug 476129: gc.collect sometimes hangs

- SF bug #448351: select.select() puts FDs on the heap where needed.


What's New in Python 2.1.1 (final) ?
==============================

- The following bugs were fixed:

  [ #441664 ] Python crash on del of a slice of a mmap
  [ #438050 ] configure doesn't look for poll.h in sys
  [ #437487 ] 2.1 build on Solaris fails if CC is set
  [ #441527 ] unixccompiler preprocessor broken


What's New in Python 2.1.1c1 ?
==============================

- Python 2.1.1 comes with the new, GPL-compatible PSF licence.

- Several insecurities in dict comparison as well as a scoping bug,
 that could lead to the Python interpreter crashing were fixed.

- Python should compile and run out of the box using the Borland C
 compiler (under Windows), thanks to Stephen Hansen.

- A large number of bugs was fixed, both in code and in the
 documentation, including (but not limited to) the following
 bugreports from SourceForge:

  [ #416530 ] No notes for building on Mac OS X 10.0
  [ #416573 ] makesockaddr() AF_UNIX ignores sun_len
  [ #417030 ] print '%*s' fails for unicode string
  [ #417093 ] Case sensitive import: dir and .py file w/ same name
  [ #417418 ] Python 2.1 compile error on HPUX
  [ #417587 ] compiler warnings compiling 2.1
  [ #417845 ] Python 2.1: SocketServer.ThreadingMixIn
  [ #417943 ] xreadlines documented twice for file obj
  [ #418296 ] WinMain.c should use WIN32_LEAN_AND_MEAN.
  [ #418615 ] regular expression bug in pipes.py.
  [ #418977 ] Access Violation in PyCell_Set
  [ #419434 ] Tutorial contains wrong sample code.
  [ #419873 ] ThreadingTCPServer invalidating sockets
  [ #420216 ] bad links in v2.1 docs
  [ #420230 ] fileinput deletes backups without warnin
  [ #420343 ] SystemError from tuple() builtin
  [ #420399 ] wrong HTML ("trademark" symbols?)
  [ #421999 ] wrong priority doc for ** vs unary -
  [ #422108 ] Error in rich comparisons
  [ #422121 ] Insecurities in dict comparison
  [ #422702 ] dbhash.open default
  [ #423087 ] A small typo in weakref documentation
  [ #423429 ] very minor nit in library ref
  [ #424776 ] SMTP Example does not work
  [ #424951 ] ThreadingTCPServer file handle errors.
  [ #425320 ] Typo in introduction.
  [ #427698 ] objects with __eq__ are not hashable
  [ #427783 ] Lang Ref section 4.1 s/is/in/
  [ #427985 ] optional "listen" parameter in asyncore
  [ #428419 ] include/rangeobject.h needs extern "C"
  [ #429059 ] No docs for os.getenv()
  [ #429070 ] Thread.getDaemon()should be isDaemon()
  [ #429361 ] popen2.Popen3.wait() exit code
  [ #429554 ] PyList_SET_ITEM documentation omission
  [ #430627 ] Fixes for templates/module.tex file
  [ #430991 ] wrong co_lnotab
  [ #431772 ] traceback.print_exc() causes traceback
  [ #432369 ] ConfigParser: problem w/ mixed-case opts
  [ #433228 ] repr(list) woes when len(list) big
  [ #433904 ] rexec: all s_* methods return None only
  [ #434186 ] 0x80000000/2 != 0x80000000>>1
  [ #434975 ] Typo on Posix Large File Support page
  [ #435066 ] PyObject_ClearWeakRefs misdocumented
  [ #436525 ] Wrong macro name
  [ #437041 ] strfime %Z isn't an RFC 822 timezone
  [ #437879 ] SocketServer.py related problems
  [ #438032 ] Documentation errors in module "profile"
  [ #439012 ] Need doc: initial state of allocs
  [ #439104 ] Tuple richcompares has code-typo
  [ #439798 ] Nested scopes core dump
  [ #439823 ] poll docs should mention timeout unit
  [ #440037 ] C API descriptions not complete/consistent


What's New in Python 2.1 (final)?
=================================

We only changed a few things since the last release candidate, all in
Python library code:

- A bug in the locale module was fixed that affected locales which
 define no grouping for numeric formatting.

- A few bugs in the weakref module's implementations of weak
 dictionaries (WeakValueDictionary and WeakKeyDictionary) were fixed,
 and the test suite was updated to check for these bugs.

- An old bug in the os.path.walk() function (introduced in Python
 2.0!) was fixed: a non-existent file would cause an exception
 instead of being ignored.

- Fixed a few bugs in the new symtable module found by Neil Norwitz's
 PyChecker.


What's New in Python 2.1c2?
===========================

A flurry of small changes, and one showstopper fixed in the nick of
time made it necessary to release another release candidate. The list
here is the *complete* list of patches (except version updates):

Core

- Tim discovered a nasty bug in the dictionary code, caused by
 PyDict_Next() calling dict_resize(), and the GC code's use of
 PyDict_Next() violating an assumption in dict_items(). This was
 fixed with considerable amounts of band-aid, but the net effect is a
 saner and more robust implementation.

- Made a bunch of symbols static that were accidentally global.

Build and Ports

- The setup.py script didn't check for a new enough version of zlib
 (1.1.3 is needed). Now it does.

- Changed "make clean" target to also remove shared libraries.

- Added a more general warning about the SGI Irix optimizer to README.

Library

- Fix a bug in urllib.basejoin("http://host", "../file.html") which
 omitted the slash between host and file.html.

- The mailbox module's _Mailbox class contained a completely broken
 and undocumented seek() method. Ripped it out.

- Fixed a bunch of typos in various library modules (urllib2, smtpd,
 sgmllib, netrc, chunk) found by Neil Norwitz's PyChecker.

- Fixed a few last-minute bugs in unittest.

Extensions

- Reverted the patch to the OpenSSL code in socketmodule.c to support
 RAND_status() and the EGD, and the subsequent patch that tried to
 fix it for pre-0.9.5 versions; the problem with the patch is that on
 some systems it issues a warning whenever socket is imported, and
 that's unacceptable.

Tests

- Fixed the pickle tests to work with "import test.test_pickle".

- Tweaked test_locale.py to actually run the test Windows.

- In distutils/archive_util.py, call zipfile.ZipFile() with mode "w",
 not "wb" (which is not a valid mode at all).

- Fix pstats browser crashes. Import readline if it exists to make
 the user interface nicer.

- Add "import thread" to the top of test modules that import the
 threading module (test_asynchat and test_threadedtempfile). This
 prevents test failures caused by a broken threading module resulting
 from a previously caught failed import.

- Changed test_asynchat.py to set the SO_REUSEADDR option; this was
 needed on some platforms (e.g. Solaris 8) when the tests are run
 twice in succession.

- Skip rather than fail test_sunaudiodev if no audio device is found.


What's New in Python 2.1c1?
===========================

This list was significantly updated when 2.1c2 was released; the 2.1c1
release didn't mention most changes that were actually part of 2.1c1:

Legal

- Copyright was assigned to the Python Software Foundation (PSF) and a
 PSF license (very similar to the CNRI license) was added.

- The CNRI copyright notice was updated to include 2001.

Core

- After a public outcry, assignment to __debug__ is no longer illegal;
 instead, a warning is issued. It will become illegal in 2.2.

- Fixed a core dump with "%#x" % 0, and changed the semantics so that
 "%#x" now always prepends "0x", even if the value is zero.

- Fixed some nits in the bytecode compiler.

- Fixed core dumps when calling certain kinds of non-functions.

- Fixed various core dumps caused by reference count bugs.

Build and Ports

- Use INSTALL_SCRIPT to install script files.

- New port: SCO Unixware 7, by Billy G. Allie.

- Updated RISCOS port.

- Updated BeOS port and notes.

- Various other porting problems resolved.

Library

- The TERMIOS and SOCKET modules are now truly obsolete and
 unnecessary. Their symbols are incorporated in the termios and
 socket modules.

- Fixed some 64-bit bugs in pickle, cPickle, and struct, and added
 better tests for pickling.

- threading: make Condition.wait() robust against KeyboardInterrupt.

- zipfile: add support to zipfile to support opening an archive
 represented by an open file rather than a file name. Fix bug where
 the archive was not properly closed. Fixed a bug in this bugfix
 where flush() was called for a read-only file.

- imputil: added an uninstall() method to the ImportManager.

- Canvas: fixed bugs in lower() and tkraise() methods.

- SocketServer: API change (added overridable close_request() method)
 so that the TCP server can explicitly close the request.

- pstats: Eric Raymond added a simple interactive statistics browser,
 invoked when the module is run as a script.

- locale: fixed a problem in format().

- webbrowser: made it work when the BROWSER environment variable has a
 value like "/usr/bin/netscape". Made it auto-detect Konqueror for
 KDE 2. Fixed some other nits.

- unittest: changes to allow using a different exception than
 AssertionError, and added a few more function aliases. Some other
 small changes.

- urllib, urllib2: fixed redirect problems and a coupleof other nits.

- asynchat: fixed a critical bug in asynchat that slipped through the
 2.1b2 release. Fixed another rare bug.

- Fix some unqualified except: clauses (always a bad code example).

XML

- pyexpat: new API get_version_string().

- Fixed some minidom bugs.

Extensions

- Fixed a core dump in _weakref. Removed the weakref.mapping()
 function (it adds nothing to the API).

- Rationalized the use of header files in the readline module, to make
 it compile (albeit with some warnings) with the very recent readline
 4.2, without breaking for earlier versions.

- Hopefully fixed a buffering problem in linuxaudiodev.

- Attempted a fix to make the OpenSSL support in the socket module
 work again with pre-0.9.5 versions of OpenSSL.

Tests

- Added a test case for asynchat and asyncore.

- Removed coupling between tests where one test failing could break
 another.

Tools

- Ping added an interactive help browser to pydoc, fixed some nits
 in the rest of the pydoc code, and added some features to his
 inspect module.

- An updated python-mode.el version 4.1 which integrates Ken
 Manheimer's pdbtrack.el. This makes debugging Python code via pdb
 much nicer in XEmacs and Emacs. When stepping through your program
 with pdb, in either the shell window or the *Python* window, the
 source file and line will be tracked by an arrow. Very cool!

- IDLE: syntax warnings in interactive mode are changed into errors.

- Some improvements to Tools/webchecker (ignore some more URL types,
 follow some more links).

- Brought the Tools/compiler package up to date.


What's New in Python 2.1 beta 2?
================================

(Unlisted are many fixed bugs, more documentation, etc.)

Core language, builtins, and interpreter

- The nested scopes work (enabled by "from __future__ import
 nested_scopes") is completed; in particular, the future now extends
 into code executed through exec, eval() and execfile(), and into the
 interactive interpreter.

- When calling a base class method (e.g. BaseClass.__init__(self)),
 this is now allowed even if self is not strictly spoken a class
 instance (e.g. when using metaclasses or the Don Beaudry hook).

- Slice objects are now comparable but not hashable; this prevents
 dict[:] from being accepted but meaningless.

- Complex division is now calculated using less braindead algorithms.
 This doesn't change semantics except it's more likely to give useful
 results in extreme cases. Complex repr() now uses full precision
 like float repr().

- sgmllib.py now calls handle_decl() for simple <!...> declarations.

- It is illegal to assign to the name __debug__, which is set when the
 interpreter starts. It is effectively a compile-time constant.

- A warning will be issued if a global statement for a variable
 follows a use or assignment of that variable.

Standard library

- unittest.py, a unit testing framework by Steve Purcell (PyUNIT,
 inspired by JUnit), is now part of the standard library. You now
 have a choice of two testing frameworks: unittest requires you to
 write testcases as separate code, doctest gathers them from
 docstrings. Both approaches have their advantages and
 disadvantages.

- A new module Tix was added, which wraps the Tix extension library
 for Tk. With that module, it is not necessary to statically link
 Tix with _tkinter, since Tix will be loaded with Tcl's "package
 require" command. See Demo/tix/.

- tzparse.py is now obsolete.

- In gzip.py, the seek() and tell() methods are removed -- they were
 non-functional anyway, and it's better if callers can test for their
 existence with hasattr().

Python/C API

- PyDict_Next(): it is now safe to call PyDict_SetItem() with a key
 that's already in the dictionary during a PyDict_Next() iteration.
 This used to fail occasionally when a dictionary resize operation
 could be triggered that would rehash all the keys. All other
 modifications to the dictionary are still off-limits during a
 PyDict_Next() iteration!

- New extended APIs related to passing compiler variables around.

- New abstract APIs PyObject_IsInstance(), PyObject_IsSubclass()
 implement isinstance() and issubclass().

- Py_BuildValue() now has a "D" conversion to create a Python complex
 number from a Py_complex C value.

- Extensions types which support weak references must now set the
 field allocated for the weak reference machinery to NULL themselves;
 this is done to avoid the cost of checking each object for having a
 weakly referencable type in PyObject_INIT(), since most types are
 not weakly referencable.

- PyFrame_FastToLocals() and PyFrame_LocalsToFast() copy bindings for
 free variables and cell variables to and from the frame's f_locals.

- Variants of several functions defined in pythonrun.h have been added
 to support the nested_scopes future statement. The variants all end
 in Flags and take an extra argument, a PyCompilerFlags *; examples:
 PyRun_AnyFileExFlags(), PyRun_InteractiveLoopFlags(). These
 variants may be removed in Python 2.2, when nested scopes are
 mandatory.

Distutils

- the sdist command now writes a PKG-INFO file, as described in PEP 241,
 into the release tree.

- several enhancements to the bdist_wininst command from Thomas Heller
 (an uninstaller, more customization of the installer's display)

- from Jack Jansen: added Mac-specific code to generate a dialog for
 users to specify the command-line (because providing a command-line with
 MacPython is awkward). Jack also made various fixes for the Mac
 and the Metrowerks compiler.

- added 'platforms' and 'keywords' to the set of metadata that can be
 specified for a distribution.

- applied patches from Jason Tishler to make the compiler class work with
 Cygwin.


What's New in Python 2.1 beta 1?
================================

Core language, builtins, and interpreter

- Following an outcry from the community about the amount of code
 broken by the nested scopes feature introduced in 2.1a2, we decided
 to make this feature optional, and to wait until Python 2.2 (or at
 least 6 months) to make it standard. The option can be enabled on a
 per-module basis by adding "from __future__ import nested_scopes" at
 the beginning of a module (before any other statements, but after
 comments and an optional docstring). See PEP 236 (Back to the
 __future__) for a description of the __future__ statement. PEP 227
 (Statically Nested Scopes) has been updated to reflect this change,
 and to clarify the semantics in a number of endcases.

- The nested scopes code, when enabled, has been hardened, and most
 bugs and memory leaks in it have been fixed.

- Compile-time warnings are now generated for a number of conditions
 that will break or change in meaning when nested scopes are enabled:

 - Using "from...import *" or "exec" without in-clause in a function
  scope that also defines a lambda or nested function with one or
  more free (non-local) variables. The presence of the import* or
  bare exec makes it impossible for the compiler to determine the
  exact set of local variables in the outer scope, which makes it
  impossible to determine the bindings for free variables in the
  inner scope. To avoid the warning about import *, change it into
  an import of explicitly name object, or move the import* statement
  to the global scope; to avoid the warning about bare exec, use
  exec...in... (a good idea anyway -- there's a possibility that
  bare exec will be deprecated in the future).

 - Use of a global variable in a nested scope with the same name as a
  local variable in a surrounding scope. This will change in
  meaning with nested scopes: the name in the inner scope will
  reference the variable in the outer scope rather than the global
  of the same name. To avoid the warning, either rename the outer
  variable, or use a global statement in the inner function.

- An optional object allocator has been included. This allocator is
 optimized for Python objects and should be faster and use less memory
 than the standard system allocator. It is not enabled by default
 because of possible thread safety problems. The allocator is only
 protected by the Python interpreter lock and it is possible that some
 extension modules require a thread safe allocator. The object
 allocator can be enabled by providing the "--with-pymalloc" option to
 configure.

Standard library

- pyexpat now detects the expat version if expat.h defines it. A
 number of additional handlers are provided, which are only available
 since expat 1.95. In addition, the methods SetParamEntityParsing and
 GetInputContext of Parser objects are available with 1.95.x
 only. Parser objects now provide the ordered_attributes and
 specified_attributes attributes. A new module expat.model was added,
 which offers a number of additional constants if 1.95.x is used.

- xml.dom offers the new functions registerDOMImplementation and
 getDOMImplementation.

- xml.dom.minidom offers a toprettyxml method. A number of DOM
 conformance issues have been resolved. In particular, Element now
 has an hasAttributes method, and the handling of namespaces was
 improved.

- Ka-Ping Yee contributed two new modules: inspect.py, a module for
 getting information about live Python code, and pydoc.py, a module
 for interactively converting docstrings to HTML or text.
 Tools/scripts/pydoc, which is now automatically installed into
 <prefix>/bin, uses pydoc.py to display documentation; try running
 "pydoc -h" for instructions. "pydoc -g" pops up a small GUI that
 lets you browse the module docstrings using a web browser.

- New library module difflib.py, primarily packaging the SequenceMatcher
 class at the heart of the popular ndiff.py file-comparison tool.

- doctest.py (a framework for verifying Python code examples in docstrings)
 is now part of the std library.

Windows changes

- A new entry in the Start menu, "Module Docs", runs "pydoc -g" -- a
 small GUI that lets you browse the module docstrings using your
 default web browser.

- Import is now case-sensitive. PEP 235 (Import on Case-Insensitive
 Platforms) is implemented. See

   http://python.sourceforge.net/peps/pep-0235.html

 for full details, especially the "Current Lower-Left Semantics" section.
 The new Windows import rules are simpler than before:

 A. If the PYTHONCASEOK environment variable exists, same as
   before: silently accept the first case-insensitive match of any
   kind; raise ImportError if none found.

 B. Else search sys.path for the first case-sensitive match; raise
   ImportError if none found.

 The same rules have been implented on other platforms with case-
 insensitive but case-preserving filesystems too (including Cygwin, and
 several flavors of Macintosh operating systems).

- winsound module: Under Win9x, winsound.Beep() now attempts to simulate
 what it's supposed to do (and does do under NT and 2000) via direct
 port manipulation. It's unknown whether this will work on all systems,
 but it does work on my Win98SE systems now and was known to be useless on
 all Win9x systems before.

- Build: Subproject _test (effectively) renamed to _testcapi.

New platforms

- 2.1 should compile and run out of the box under MacOS X, even using HFS+.
 Thanks to Steven Majewski!

- 2.1 should compile and run out of the box on Cygwin. Thanks to Jason
 Tishler!

- 2.1 contains new files and patches for RISCOS, thanks to Dietmar
 Schwertberger! See RISCOS/README for more information -- it seems
 that because of the bizarre filename conventions on RISCOS, no port
 to that platform is easy. Note that the new variable os.endsep is
 silently supported in order to make life easier on this platform,
 but we don't advertise it because it's not worth for most folks to
 care about RISCOS portability.


What's New in Python 2.1 alpha 2?
=================================

Core language, builtins, and interpreter

- Scopes nest. If a name is used in a function or class, but is not
 local, the definition in the nearest enclosing function scope will
 be used. One consequence of this change is that lambda statements
 could reference variables in the namespaces where the lambda is
 defined. In some unusual cases, this change will break code.

 In all previous version of Python, names were resolved in exactly
 three namespaces -- the local namespace, the global namespace, and
 the builtin namespace. According to this old definition, if a
 function A is defined within a function B, the names bound in B are
 not visible in A. The new rules make names bound in B visible in A,
 unless A contains a name binding that hides the binding in B.

 Section 4.1 of the reference manual describes the new scoping rules
 in detail. The test script in Lib/test/test_scope.py demonstrates
 some of the effects of the change.

 The new rules will cause existing code to break if it defines nested
 functions where an outer function has local variables with the same
 name as globals or builtins used by the inner function. Example:

  def munge(str):
    def helper(x):
      return str(x)
    if type(str) != type(''):
      str = helper(str)
    return str.strip()

 Under the old rules, the name str in helper() is bound to the
 builtin function str(). Under the new rules, it will be bound to
 the argument named str and an error will occur when helper() is
 called.

- The compiler will report a SyntaxError if "from ... import *" occurs
 in a function or class scope. The language reference has documented
 that this case is illegal, but the compiler never checked for it.
 The recent introduction of nested scope makes the meaning of this
 form of name binding ambiguous. In a future release, the compiler
 may allow this form when there is no possibility of ambiguity.

- repr(string) is easier to read, now using hex escapes instead of octal,
 and using \t, \n and \r instead of \011, \012 and \015 (respectively):

 >>> "\texample \r\n" + chr(0) + chr(255)
 '\texample \r\n\x00\xff'     # in 2.1
 '\011example \015\012\000\377'  # in 2.0

- Functions are now compared and hashed by identity, not by value, since
 the func_code attribute is writable.

- Weak references (PEP 205) have been added. This involves a few
 changes in the core, an extension module (_weakref), and a Python
 module (weakref). The weakref module is the public interface. It
 includes support for "explicit" weak references, proxy objects, and
 mappings with weakly held values.

- A 'continue' statement can now appear in a try block within the body
 of a loop. It is still not possible to use continue in a finally
 clause.

Standard library

- mailbox.py now has a new class, PortableUnixMailbox which is
 identical to UnixMailbox but uses a more portable scheme for
 determining From_ separators. Also, the constructors for all the
 classes in this module have a new optional `factory' argument, which
 is a callable used when new message classes must be instantiated by
 the next() method.

- random.py is now self-contained, and offers all the functionality of
 the now-deprecated whrandom.py. See the docs for details. random.py
 also supports new functions getstate() and setstate(), for saving
 and restoring the internal state of the generator; and jumpahead(n),
 for quickly forcing the internal state to be the same as if n calls to
 random() had been made. The latter is particularly useful for multi-
 threaded programs, creating one instance of the random.Random() class for
 each thread, then using .jumpahead() to force each instance to use a
 non-overlapping segment of the full period.

- random.py's seed() function is new. For bit-for-bit compatibility with
 prior releases, use the whseed function instead. The new seed function
 addresses two problems: (1) The old function couldn't produce more than
 about 2**24 distinct internal states; the new one about 2**45 (the best
 that can be done in the Wichmann-Hill generator). (2) The old function
 sometimes produced identical internal states when passed distinct
 integers, and there was no simple way to predict when that would happen;
 the new one guarantees to produce distinct internal states for all
 arguments in [0, 27814431486576L).

- The socket module now supports raw packets on Linux. The socket
 family is AF_PACKET.

- test_capi.py is a start at running tests of the Python C API. The tests
 are implemented by the new Modules/_testmodule.c.

- A new extension module, _symtable, provides provisional access to the
 internal symbol table used by the Python compiler. A higher-level
 interface will be added on top of _symtable in a future release.

- Removed the obsolete soundex module.

- xml.dom.minidom now uses the standard DOM exceptions. Node supports
 the isSameNode method; NamedNodeMap the get method.

- xml.sax.expatreader supports the lexical handler property; it
 generates comment, startCDATA, and endCDATA events.

Windows changes

- Build procedure: the zlib project is built in a different way that
 ensures the zlib header files used can no longer get out of synch with
 the zlib binary used. See PCbuild\readme.txt for details. Your old
 zlib-related directories can be deleted; you'll need to download fresh
 source for zlib and unpack it into a new directory.

- Build: New subproject _test for the benefit of test_capi.py (see above).

- Build: New subproject _symtable, for new DLL _symtable.pyd (a nascent
 interface to some Python compiler internals).

- Build: Subproject ucnhash is gone, since the code was folded into the
 unicodedata subproject.

What's New in Python 2.1 alpha 1?
=================================

Core language, builtins, and interpreter

- There is a new Unicode companion to the PyObject_Str() API
 called PyObject_Unicode(). It behaves in the same way as the
 former, but assures that the returned value is an Unicode object
 (applying the usual coercion if necessary).

- The comparison operators support "rich comparison overloading" (PEP
 207). C extension types can provide a rich comparison function in
 the new tp_richcompare slot in the type object. The cmp() function
 and the C function PyObject_Compare() first try the new rich
 comparison operators before trying the old 3-way comparison. There
 is also a new C API PyObject_RichCompare() (which also falls back on
 the old 3-way comparison, but does not constrain the outcome of the
 rich comparison to a Boolean result).

 The rich comparison function takes two objects (at least one of
 which is guaranteed to have the type that provided the function) and
 an integer indicating the opcode, which can be Py_LT, Py_LE, Py_EQ,
 Py_NE, Py_GT, Py_GE (for <, <=, ==, !=, >, >=), and returns a Python
 object, which may be NotImplemented (in which case the tp_compare
 slot function is used as a fallback, if defined).

 Classes can overload individual comparison operators by defining one
 or more of the methods__lt__, __le__, __eq__, __ne__, __gt__,
 __ge__. There are no explicit "reflected argument" versions of
 these; instead, __lt__ and __gt__ are each other's reflection,
 likewise for__le__ and __ge__; __eq__ and __ne__ are their own
 reflection (similar at the C level). No other implications are
 made; in particular, Python does not assume that == is the Boolean
 inverse of !=, or that < is the Boolean inverse of >=. This makes
 it possible to define types with partial orderings.

 Classes or types that want to implement (in)equality tests but not
 the ordering operators (i.e. unordered types) should implement ==
 and !=, and raise an error for the ordering operators.

 It is possible to define types whose rich comparison results are not
 Boolean; e.g. a matrix type might want to return a matrix of bits
 for A < B, giving elementwise comparisons. Such types should ensure
 that any interpretation of their value in a Boolean context raises
 an exception, e.g. by defining __nonzero__ (or the tp_nonzero slot
 at the C level) to always raise an exception.

- Complex numbers use rich comparisons to define == and != but raise
 an exception for <, <=, > and >=. Unfortunately, this also means
 that cmp() of two complex numbers raises an exception when the two
 numbers differ. Since it is not mathematically meaningful to compare
 complex numbers except for equality, I hope that this doesn't break
 too much code.

- The outcome of comparing non-numeric objects of different types is
 not defined by the language, other than that it's arbitrary but
 consistent (see the Reference Manual). An implementation detail changed
 in 2.1a1 such that None now compares less than any other object. Code
 relying on this new behavior (like code that relied on the previous
 behavior) does so at its own risk.

- Functions and methods now support getting and setting arbitrarily
 named attributes (PEP 232). Functions have a new __dict__
 (a.k.a. func_dict) which hold the function attributes. Methods get
 and set attributes on their underlying im_func. It is a TypeError
 to set an attribute on a bound method.

- The xrange() object implementation has been improved so that
 xrange(sys.maxint) can be used on 64-bit platforms. There's still a
 limitation that in this case len(xrange(sys.maxint)) can't be
 calculated, but the common idiom "for i in xrange(sys.maxint)" will
 work fine as long as the index i doesn't actually reach 2**31.
 (Python uses regular ints for sequence and string indices; fixing
 that is much more work.)

- Two changes to from...import:

 1) "from M import X" now works even if (after loading module M)
   sys.modules['M'] is not a real module; it's basically a getattr()
   operation with AttributeError exceptions changed into ImportError.

 2) "from M import *" now looks for M.__all__ to decide which names to
   import; if M.__all__ doesn't exist, it uses M.__dict__.keys() but
   filters out names starting with '_' as before. Whether or not
   __all__ exists, there's no restriction on the type of M.

- File objects have a new method, xreadlines(). This is the fastest
 way to iterate over all lines in a file:

 for line in file.xreadlines():
   ...do something to line...

 See the xreadlines module (mentioned below) for how to do this for
 other file-like objects.

- Even if you don't use file.xreadlines(), you may expect a speedup on
 line-by-line input. The file.readline() method has been optimized
 quite a bit in platform-specific ways: on systems (like Linux) that
 support flockfile(), getc_unlocked(), and funlockfile(), those are
 used by default. On systems (like Windows) without getc_unlocked(),
 a complicated (but still thread-safe) method using fgets() is used by
 default.

 You can force use of the fgets() method by #define'ing
 USE_FGETS_IN_GETLINE at build time (it may be faster than
 getc_unlocked()).

 You can force fgets() not to be used by #define'ing
 DONT_USE_FGETS_IN_GETLINE (this is the first thing to try if std test
 test_bufio.py fails -- and let us know if it does!).

- In addition, the fileinput module, while still slower than the other
 methods on most platforms, has been sped up too, by using
 file.readlines(sizehint).

- Support for run-time warnings has been added, including a new
 command line option (-W) to specify the disposition of warnings.
 See the description of the warnings module below.

- Extensive changes have been made to the coercion code. This mostly
 affects extension modules (which can now implement mixed-type
 numerical operators without having to use coercion), but
 occasionally, in boundary cases the coercion semantics have changed
 subtly. Since this was a terrible gray area of the language, this
 is considered an improvement. Also note that __rcmp__ is no longer
 supported -- instead of calling __rcmp__, __cmp__ is called with
 reflected arguments.

- In connection with the coercion changes, a new built-in singleton
 object, NotImplemented is defined. This can be returned for
 operations that wish to indicate they are not implemented for a
 particular combination of arguments. From C, this is
 Py_NotImplemented.

- The interpreter accepts now bytecode files on the command line even
 if they do not have a .pyc or .pyo extension. On Linux, after executing

import imp,sys,string
magic = string.join(["\\x%.2x" % ord(c) for c in imp.get_magic()],"")
reg = ':pyc:M::%s::%s:' % (magic, sys.executable)
open("/proc/sys/fs/binfmt_misc/register","wb").write(reg)

 any byte code file can be used as an executable (i.e. as an argument
 to execve(2)).

- %[xXo] formats of negative Python longs now produce a sign
 character. In 1.6 and earlier, they never produced a sign,
 and raised an error if the value of the long was too large
 to fit in a Python int. In 2.0, they produced a sign if and
 only if too large to fit in an int. This was inconsistent
 across platforms (because the size of an int varies across
 platforms), and inconsistent with hex() and oct(). Example:

 >>> "%x" % -0x42L
 '-42'   # in 2.1
 'ffffffbe' # in 2.0 and before, on 32-bit machines
 >>> hex(-0x42L)
 '-0x42L'  # in all versions of Python

 The behavior of %d formats for negative Python longs remains
 the same as in 2.0 (although in 1.6 and before, they raised
 an error if the long didn't fit in a Python int).

 %u formats don't make sense for Python longs, but are allowed
 and treated the same as %d in 2.1. In 2.0, a negative long
 formatted via %u produced a sign if and only if too large to
 fit in an int. In 1.6 and earlier, a negative long formatted
 via %u raised an error if it was too big to fit in an int.

- Dictionary objects have an odd new method, popitem(). This removes
 an arbitrary item from the dictionary and returns it (in the form of
 a (key, value) pair). This can be useful for algorithms that use a
 dictionary as a bag of "to do" items and repeatedly need to pick one
 item. Such algorithms normally end up running in quadratic time;
 using popitem() they can usually be made to run in linear time.

Standard library

- In the time module, the time argument to the functions strftime,
 localtime, gmtime, asctime and ctime is now optional, defaulting to
 the current time (in the local timezone).

- The ftplib module now defaults to passive mode, which is deemed a
 more useful default given that clients are often inside firewalls
 these days. Note that this could break if ftplib is used to connect
 to a *server* that is inside a firewall, from outside; this is
 expected to be a very rare situation. To fix that, you can call
 ftp.set_pasv(0).

- The module site now treats .pth files not only for path configuration,
 but also supports extensions to the initialization code: Lines starting
 with import are executed.

- There's a new module, warnings, which implements a mechanism for
 issuing and filtering warnings. There are some new built-in
 exceptions that serve as warning categories, and a new command line
 option, -W, to control warnings (e.g. -Wi ignores all warnings, -We
 turns warnings into errors). warnings.warn(message[, category])
 issues a warning message; this can also be called from C as
 PyErr_Warn(category, message).

- A new module xreadlines was added. This exports a single factory
 function, xreadlines(). The intention is that this code is the
 absolutely fastest way to iterate over all lines in an open
 file(-like) object:

 import xreadlines
 for line in xreadlines.xreadlines(file):
   ...do something to line...

 This is equivalent to the previous the speed record holder using
 file.readlines(sizehint). Note that if file is a real file object
 (as opposed to a file-like object), this is equivalent:

 for line in file.xreadlines():
   ...do something to line...

- The bisect module has new functions bisect_left, insort_left,
 bisect_right and insort_right. The old names bisect and insort
 are now aliases for bisect_right and insort_right. XXX_right
 and XXX_left methods differ in what happens when the new element
 compares equal to one or more elements already in the list: the
 XXX_left methods insert to the left, the XXX_right methods to the
 right. Code that doesn't care where equal elements end up should
 continue to use the old, short names ("bisect" and "insort").

- The new curses.panel module wraps the panel library that forms part
 of SYSV curses and ncurses. Contributed by Thomas Gellekum.

- The SocketServer module now sets the allow_reuse_address flag by
 default in the TCPServer class.

- A new function, sys._getframe(), returns the stack frame pointer of
 the caller. This is intended only as a building block for
 higher-level mechanisms such as string interpolation.

- The pyexpat module supports a number of new handlers, which are
 available only in expat 1.2. If invocation of a callback fails, it
 will report an additional frame in the traceback. Parser objects
 participate now in garbage collection. If expat reports an unknown
 encoding, pyexpat will try to use a Python codec; that works only
 for single-byte charsets. The parser type objects is exposed as
 XMLParserObject.

- xml.dom now offers standard definitions for symbolic node type and
 exception code constants, and a hierarchy of DOM exceptions. minidom
 was adjusted to use them.

- The conformance of xml.dom.minidom to the DOM specification was
 improved. It detects a number of additional error cases; the
 previous/next relationship works even when the tree is modified;
 Node supports the normalize() method; NamedNodeMap, DocumentType and
 DOMImplementation classes were added; Element supports the
 hasAttribute and hasAttributeNS methods; and Text supports the splitText
 method.

Build issues

- For Unix (and Unix-compatible) builds, configuration and building of
 extension modules is now greatly automated. Rather than having to
 edit the Modules/Setup file to indicate which modules should be
 built and where their include files and libraries are, a
 distutils-based setup.py script now takes care of building most
 extension modules. All extension modules built this way are built
 as shared libraries. Only a few modules that must be linked
 statically are still listed in the Setup file; you won't need to
 edit their configuration.

- Python should now build out of the box on Cygwin. If it doesn't,
 mail to Jason Tishler (jlt63 at users.sourceforge.net).

- Python now always uses its own (renamed) implementation of getopt()
 -- there's too much variation among C library getopt()
 implementations.

- C++ compilers are better supported; the CXX macro is always set to a
 C++ compiler if one is found.

Windows changes

- select module: By default under Windows, a select() call
 can specify no more than 64 sockets. Python now boosts
 this Microsoft default to 512. If you need even more than
 that, see the MS docs (you'll need to #define FD_SETSIZE
 and recompile Python from source).

- Support for Windows 3.1, DOS and OS/2 is gone. The Lib/dos-8x3
 subdirectory is no more!


What's New in Python 2.0?
=========================

Below is a list of all relevant changes since release 1.6. Older
changes are in the file HISTORY. If you are making the jump directly
from Python 1.5.2 to 2.0, make sure to read the section for 1.6 in the
HISTORY file! Many important changes listed there.

Alternatively, a good overview of the changes between 1.5.2 and 2.0 is
the document "What's New in Python 2.0" by Kuchling and Moshe Zadka:
http://starship.python.net/crew/amk/python/writing/new-python/.

--Guido van Rossum (home page: http://www.pythonlabs.com/~guido/)

======================================================================

What's new in 2.0 (since release candidate 1)?
==============================================

Standard library

- The copy_reg module was modified to clarify its intended use: to
 register pickle support for extension types, not for classes.
 pickle() will raise a TypeError if it is passed a class.

- Fixed a bug in gettext's "normalize and expand" code that prevented
 it from finding an existing .mo file.

- Restored support for HTTP/0.9 servers in httplib.

- The math module was changed to stop raising OverflowError in case of
 underflow, and return 0 instead in underflow cases. Whether Python
 used to raise OverflowError in case of underflow was platform-
 dependent (it did when the platform math library set errno to ERANGE
 on underflow).

- Fixed a bug in StringIO that occurred when the file position was not
 at the end of the file and write() was called with enough data to
 extend past the end of the file.

- Fixed a bug that caused Tkinter error messages to get lost on
 Windows. The bug was fixed by replacing direct use of
 interp->result with Tcl_GetStringResult(interp).

- Fixed bug in urllib2 that caused it to fail when it received an HTTP
 redirect response.

- Several changes were made to distutils: Some debugging code was
 removed from util. Fixed the installer used when an external zip
 program (like WinZip) is not found; the source code for this
 installer is in Misc/distutils. check_lib() was modified to behave
 more like AC_CHECK_LIB by add other_libraries() as a parameter. The
 test for whether installed modules are on sys.path was changed to
 use both normcase() and normpath().

- Several minor bugs were fixed in the xml package (the minidom,
 pulldom, expatreader, and saxutils modules).

- The regression test driver (regrtest.py) behavior when invoked with
 -l changed: It now reports a count of objects that are recognized as
 garbage but not freed by the garbage collector.

- The regression test for the math module was changed to test
 exceptional behavior when the test is run in verbose mode. Python
 cannot yet guarantee consistent exception behavior across platforms,
 so the exception part of test_math is run only in verbose mode, and
 may fail on your platform.

Internals

- PyOS_CheckStack() has been disabled on Win64, where it caused
 test_sre to fail.

Build issues

- Changed compiler flags, so that gcc is always invoked with -Wall and
 -Wstrict-prototypes. Users compiling Python with GCC should see
 exactly one warning, except if they have passed configure the
 --with-pydebug flag. The expected warning is for getopt() in
 Modules/main.c. This warning will be fixed for Python 2.1.

- Fixed configure to add -threads argument during linking on OSF1.

Tools and other miscellany

- The compiler in Tools/compiler was updated to support the new
 language features introduced in 2.0: extended print statement, list
 comprehensions, and augmented assignments. The new compiler should
 also be backwards compatible with Python 1.5.2; the compiler will
 always generate code for the version of the interpreter it runs
 under.

What's new in 2.0 release candidate 1 (since beta 2)?
=====================================================

What is release candidate 1?

We believe that release candidate 1 will fix all known bugs that we
intend to fix for the 2.0 final release. This release should be a bit
more stable than the previous betas. We would like to see even more
widespread testing before the final release, so we are producing this
release candidate. The final release will be exactly the same unless
any show-stopping (or brown bag) bugs are found by testers of the
release candidate.

All the changes since the last beta release are bug fixes or changes
to support building Python for specific platforms.

Core language, builtins, and interpreter

- A bug that caused crashes when __coerce__ was used with augmented
 assignment, e.g. +=, was fixed.

- Raise ZeroDivisionError when raising zero to a negative number,
 e.g. 0.0 ** -2.0. Note that math.pow is unrelated to the builtin
 power operator and the result of math.pow(0.0, -2.0) will vary by
 platform. On Linux, it raises a ValueError.

- A bug in Unicode string interpolation was fixed that occasionally
 caused errors with formats including "%%". For example, the
 following expression "%% %s" % u"abc" no longer raises a TypeError.

- Compilation of deeply nested expressions raises MemoryError instead
 of SyntaxError, e.g. eval("[" * 50 + "]" * 50).

- In 2.0b2 on Windows, the interpreter wrote .pyc files in text mode,
 rendering them useless. They are now written in binary mode again.

Standard library

- Keyword arguments are now accepted for most pattern and match object
 methods in SRE, the standard regular expression engine.

- In SRE, fixed error with negative lookahead and lookbehind that
 manifested itself as a runtime error in patterns like "(?<!abc)(def)".

- Several bugs in the Unicode handling and error handling in _tkinter
 were fixed.

- Fix memory management errors in Merge() and Tkapp_Call() routines.

- Several changes were made to cStringIO to make it compatible with
 the file-like object interface and with StringIO. If operations are
 performed on a closed object, an exception is raised. The truncate
 method now accepts a position argument and readline accepts a size
 argument.

- There were many changes made to the linuxaudiodev module and its
 test suite; as a result, a short, unexpected audio sample should now
 play when the regression test is run.

 Note that this module is named poorly, because it should work
 correctly on any platform that supports the Open Sound System
 (OSS).

 The module now raises exceptions when errors occur instead of
 crashing. It also defines the AFMT_A_LAW format (logarithmic A-law
 audio) and defines a getptr() method that calls the
 SNDCTL_DSP_GETxPTR ioctl defined in the OSS Programmer's Guide.

- The library_version attribute, introduced in an earlier beta, was
 removed because it can not be supported with early versions of the C
 readline library, which provides no way to determine the version at
 compile-time.

- The binascii module is now enabled on Win64.

- tokenize.py no longer suffers "recursion depth" errors when parsing
 programs with very long string literals.

Internals

- Fixed several buffer overflow vulnerabilities in calculate_path(),
 which is called when the interpreter starts up to determine where
 the standard library is installed. These vulnerabilities affect all
 previous versions of Python and can be exploited by setting very
 long values for PYTHONHOME or argv[0]. The risk is greatest for a
 setuid Python script, although use of the wrapper in
 Misc/setuid-prog.c will eliminate the vulnerability.

- Fixed garbage collection bugs in instance creation that were
 triggered when errors occurred during initialization. The solution,
 applied in cPickle and in PyInstance_New(), is to call
 PyObject_GC_Init() after the initialization of the object's
 container attributes is complete.

- pyexpat adds definitions of PyModule_AddStringConstant and
 PyModule_AddObject if the Python version is less than 2.0, which
 provides compatibility with PyXML on Python 1.5.2.

- If the platform has a bogus definition for LONG_BIT (the number of
 bits in a long), an error will be reported at compile time.

- Fix bugs in _PyTuple_Resize() which caused hard-to-interpret garbage
 collection crashes and possibly other, unreported crashes.

- Fixed a memory leak in _PyUnicode_Fini().

Build issues

- configure now accepts a --with-suffix option that specifies the
 executable suffix. This is useful for builds on Cygwin and Mac OS
 X, for example.

- The mmap.PAGESIZE constant is now initialized using sysconf when
 possible, which eliminates a dependency on -lucb for Reliant UNIX.

- The md5 file should now compile on all platforms.

- The select module now compiles on platforms that do not define
 POLLRDNORM and related constants.

- Darwin (Mac OS X): Initial support for static builds on this
 platform.

- BeOS: A number of changes were made to the build and installation
 process. ar-fake now operates on a directory of object files.
 dl_export.h is gone, and its macros now appear on the mwcc command
 line during build on PPC BeOS.

- Platform directory in lib/python2.0 is "plat-beos5" (or
 "plat-beos4", if building on BeOS 4.5), rather than "plat-beos".

- Cygwin: Support for shared libraries, Tkinter, and sockets.

- SunOS 4.1.4_JL: Fix test for directory existence in configure.

Tools and other miscellany

- Removed debugging prints from main used with freeze.

- IDLE auto-indent no longer crashes when it encounters Unicode
 characters.

What's new in 2.0 beta 2 (since beta 1)?
========================================

Core language, builtins, and interpreter

- Add support for unbounded ints in %d,i,u,x,X,o formats; for example
 "%d" % 2L**64 == "18446744073709551616".

- Add -h and -V command line options to print the usage message and
 Python version number and exit immediately.

- eval() and exec accept Unicode objects as code parameters.

- getattr() and setattr() now also accept Unicode objects for the
 attribute name, which are converted to strings using the default
 encoding before lookup.

- Multiplication on string and Unicode now does proper bounds
 checking; e.g. 'a' * 65536 * 65536 will raise ValueError, "repeated
 string is too long."

- Better error message when continue is found in try statement in a
 loop.


Standard library and extensions

- socket module: the OpenSSL code now adds support for RAND_status()
 and EGD (Entropy Gathering Device).

- array: reverse() method of array now works. buffer_info() now does
 argument checking; it still takes no arguments.

- asyncore/asynchat: Included most recent version from Sam Rushing.

- cgi: Accept '&' or ';' as separator characters when parsing form data.

- CGIHTTPServer: Now works on Windows (and perhaps even Mac).

- ConfigParser: When reading the file, options spelled in upper case
 letters are now correctly converted to lowercase.

- copy: Copy Unicode objects atomically.

- cPickle: Fail gracefully when copy_reg can't be imported.

- cStringIO: Implemented readlines() method.

- dbm: Add get() and setdefault() methods to dbm object. Add constant
 `library' to module that names the library used. Added doc strings
 and method names to error messages. Uses configure to determine
 which ndbm.h file to include; Berkeley DB's nbdm and GDBM's ndbm is
 now available options.

- distutils: Update to version 0.9.3.

- dl: Add several dl.RTLD_ constants.

- fpectl: Now supported on FreeBSD.

- gc: Add DEBUG_SAVEALL option. When enabled all garbage objects
 found by the collector will be saved in gc.garbage. This is useful
 for debugging a program that creates reference cycles.

- httplib: Three changes: Restore support for set_debuglevel feature
 of HTTP class. Do not close socket on zero-length response. Do not
 crash when server sends invalid content-length header.

- mailbox: Mailbox class conforms better to qmail specifications.

- marshal: When reading a short, sign-extend on platforms where shorts
 are bigger than 16 bits. When reading a long, repair the unportable
 sign extension that was being done for 64-bit machines. (It assumed
 that signed right shift sign-extends.)

- operator: Add contains(), invert(), __invert__() as aliases for
 __contains__(), inv(), and __inv__() respectively.

- os: Add support for popen2() and popen3() on all platforms where
 fork() exists. (popen4() is still in the works.)

- os: (Windows only:) Add startfile() function that acts like double-
 clicking on a file in Explorer (or passing the file name to the
 DOS "start" command).

- os.path: (Windows, DOS:) Treat trailing colon correctly in
 os.path.join. os.path.join("a:", "b") yields "a:b".

- pickle: Now raises ValueError when an invalid pickle that contains
 a non-string repr where a string repr was expected. This behavior
 matches cPickle.

- posixfile: Remove broken __del__() method.

- py_compile: support CR+LF line terminators in source file.

- readline: Does not immediately exit when ^C is hit when readline and
 threads are configured. Adds definition of rl_library_version. (The
 latter addition requires GNU readline 2.2 or later.)

- rfc822: Domain literals returned by AddrlistClass method
 getdomainliteral() are now properly wrapped in brackets.

- site: sys.setdefaultencoding() should only be called in case the
 standard default encoding ("ascii") is changed. This saves quite a
 few cycles during startup since the first call to
 setdefaultencoding() will initialize the codec registry and the
 encodings package.

- socket: Support for size hint in readlines() method of object returned
 by makefile().

- sre: Added experimental expand() method to match objects. Does not
 use buffer interface on Unicode strings. Does not hang if group id
 is followed by whitespace.

- StringIO: Size hint in readlines() is now supported as documented.

- struct: Check ranges for bytes and shorts.

- urllib: Improved handling of win32 proxy settings. Fixed quote and
 quote_plus functions so that the always encode a comma.

- Tkinter: Image objects are now guaranteed to have unique ids. Set
 event.delta to zero if Tk version doesn't support mousewheel.
 Removed some debugging prints.

- UserList: now implements __contains__().

- webbrowser: On Windows, use os.startfile() instead of os.popen(),
 which works around a bug in Norton AntiVirus 2000 that leads directly
 to a Blue Screen freeze.

- xml: New version detection code allows PyXML to override standard
 XML package if PyXML version is greater than 0.6.1.

- xml.dom: DOM level 1 support for basic XML. Includes xml.dom.minidom
 (conventional DOM), and xml.dom.pulldom, which allows building the DOM
 tree only for nodes which are sufficiently interesting to a specific
 application. Does not provide the HTML-specific extensions. Still
 undocumented.

- xml.sax: SAX 2 support for Python, including all the handler
 interfaces needed to process XML 1.0 compliant XML. Some
 documentation is already available.

- pyexpat: Renamed to xml.parsers.expat since this is part of the new,
 packagized XML support.


C API

- Add three new convenience functions for module initialization --
 PyModule_AddObject(), PyModule_AddIntConstant(), and
 PyModule_AddStringConstant().

- Cleaned up definition of NULL in C source code; all definitions were
 removed and add #error to Python.h if NULL isn't defined after
 #include of stdio.h.

- Py_PROTO() macros that were removed in 2.0b1 have been restored for
 backwards compatibility (at the source level) with old extensions.

- A wrapper API was added for signal() and sigaction(). Instead of
 either function, always use PyOS_getsig() to get a signal handler
 and PyOS_setsig() to set one. A new convenience typedef
 PyOS_sighandler_t is defined for the type of signal handlers.

- Add PyString_AsStringAndSize() function that provides access to the
 internal data buffer and size of a string object -- or the default
 encoded version of a Unicode object.

- PyString_Size() and PyString_AsString() accept Unicode objects.

- The standard header <limits.h> is now included by Python.h (if it
 exists). INT_MAX and LONG_MAX will always be defined, even if
 <limits.h> is not available.

- PyFloat_FromString takes a second argument, pend, that was
 effectively useless. It is now officially useless but preserved for
 backwards compatibility. If the pend argument is not NULL, *pend is
 set to NULL.

- PyObject_GetAttr() and PyObject_SetAttr() now accept Unicode objects
 for the attribute name. See note on getattr() above.

- A few bug fixes to argument processing for Unicode.
 PyArg_ParseTupleAndKeywords() now accepts "es#" and "es".
 PyArg_Parse() special cases "s#" for Unicode objects; it returns a
 pointer to the default encoded string data instead of to the raw
 UTF-16.

- Py_BuildValue accepts B format (for bgen-generated code).


Internals

- On Unix, fix code for finding Python installation directory so that
 it works when argv[0] is a relative path.

- Added a true unicode_internal_encode() function and fixed the
 unicode_internal_decode function() to support Unicode objects directly
 rather than by generating a copy of the object.

- Several of the internal Unicode tables are much smaller now, and
 the source code should be much friendlier to weaker compilers.

- In the garbage collector: Fixed bug in collection of tuples. Fixed
 bug that caused some instances to be removed from the container set
 while they were still live. Fixed parsing in gc.set_debug() for
 platforms where sizeof(long) > sizeof(int).

- Fixed refcount problem in instance deallocation that only occurred
 when Py_REF_DEBUG was defined and Py_TRACE_REFS was not.

- On Windows, getpythonregpath is now protected against null data in
 registry key.

- On Unix, create .pyc/.pyo files with O_EXCL flag to avoid a race
 condition.


Build and platform-specific issues

- Better support of GNU Pth via --with-pth configure option.

- Python/C API now properly exposed to dynamically-loaded extension
 modules on Reliant UNIX.

- Changes for the benefit of SunOS 4.1.4 (really!). mmapmodule.c:
 Don't define MS_SYNC to be zero when it is undefined. Added missing
 prototypes in posixmodule.c.

- Improved support for HP-UX build. Threads should now be correctly
 configured (on HP-UX 10.20 and 11.00).

- Fix largefile support on older NetBSD systems and OpenBSD by adding
 define for TELL64.


Tools and other miscellany

- ftpmirror: Call to main() is wrapped in if __name__ == "__main__".

- freeze: The modulefinder now works with 2.0 opcodes.

- IDLE:
 Move hackery of sys.argv until after the Tk instance has been
 created, which allows the application-specific Tkinter
 initialization to be executed if present; also pass an explicit
 className parameter to the Tk() constructor.


What's new in 2.0 beta 1?
=========================

Source Incompatibilities
------------------------

None. Note that 1.6 introduced several incompatibilities with 1.5.2,
such as single-argument append(), connect() and bind(), and changes to
str(long) and repr(float).


Binary Incompatibilities
------------------------

- Third party extensions built for Python 1.5.x or 1.6 cannot be used
with Python 2.0; these extensions will have to be rebuilt for Python
2.0.

- On Windows, attempting to import a third party extension built for
Python 1.5.x or 1.6 results in an immediate crash; there's not much we
can do about this. Check your PYTHONPATH environment variable!

- Python bytecode files (*.pyc and *.pyo) are not compatible between
releases.


Overview of Changes Since 1.6
-----------------------------

There are many new modules (including brand new XML support through
the xml package, and i18n support through the gettext module); a list
of all new modules is included below. Lots of bugs have been fixed.

The process for making major new changes to the language has changed
since Python 1.6. Enhancements must now be documented by a Python
Enhancement Proposal (PEP) before they can be accepted.

There are several important syntax enhancements, described in more
detail below:

 - Augmented assignment, e.g. x += 1

 - List comprehensions, e.g. [x**2 for x in range(10)]

 - Extended import statement, e.g. import Module as Name

 - Extended print statement, e.g. print >> file, "Hello"

Other important changes:

 - Optional collection of cyclical garbage

Python Enhancement Proposal (PEP)
---------------------------------

PEP stands for Python Enhancement Proposal. A PEP is a design
document providing information to the Python community, or describing
a new feature for Python. The PEP should provide a concise technical
specification of the feature and a rationale for the feature.

We intend PEPs to be the primary mechanisms for proposing new
features, for collecting community input on an issue, and for
documenting the design decisions that have gone into Python. The PEP
author is responsible for building consensus within the community and
documenting dissenting opinions.

The PEPs are available at http://python.sourceforge.net/peps/.

Augmented Assignment
--------------------

This must have been the most-requested feature of the past years!
Eleven new assignment operators were added:

  += -= *= /= %= **= <<= >>= &= ^= |=

For example,

  A += B

is similar to

  A = A + B

except that A is evaluated only once (relevant when A is something
like dict[index].attr).

However, if A is a mutable object, A may be modified in place. Thus,
if A is a number or a string, A += B has the same effect as A = A+B
(except A is only evaluated once); but if a is a list, A += B has the
same effect as A.extend(B)!

Classes and built-in object types can override the new operators in
order to implement the in-place behavior; the not-in-place behavior is
used automatically as a fallback when an object doesn't implement the
in-place behavior. For classes, the method name is derived from the
method name for the corresponding not-in-place operator by inserting
an 'i' in front of the name, e.g. __iadd__ implements in-place
__add__.

Augmented assignment was implemented by Thomas Wouters.


List Comprehensions
-------------------

This is a flexible new notation for lists whose elements are computed
from another list (or lists). The simplest form is:

  [<expression> for <variable> in <sequence>]

For example, [i**2 for i in range(4)] yields the list [0, 1, 4, 9].
This is more efficient than a for loop with a list.append() call.

You can also add a condition:

  [<expression> for <variable> in <sequence> if <condition>]

For example, [w for w in words if w == w.lower()] would yield the list
of words that contain no uppercase characters. This is more efficient
than a for loop with an if statement and a list.append() call.

You can also have nested for loops and more than one 'if' clause. For
example, here's a function that flattens a sequence of sequences::

  def flatten(seq):
    return [x for subseq in seq for x in subseq]

  flatten([[0], [1,2,3], [4,5], [6,7,8,9], []])

This prints

  [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

List comprehensions originated as a patch set from Greg Ewing; Skip
Montanaro and Thomas Wouters also contributed. Described by PEP 202.


Extended Import Statement
-------------------------

Many people have asked for a way to import a module under a different
name. This can be accomplished like this:

  import foo
  bar = foo
  del foo

but this common idiom gets old quickly. A simple extension of the
import statement now allows this to be written as follows:

  import foo as bar

There's also a variant for 'from ... import':

  from foo import bar as spam

This also works with packages; e.g. you can write this:

  import test.regrtest as regrtest

Note that 'as' is not a new keyword -- it is recognized only in this
context (this is only possible because the syntax for the import
statement doesn't involve expressions).

Implemented by Thomas Wouters. Described by PEP 221.


Extended Print Statement
------------------------

Easily the most controversial new feature, this extension to the print
statement adds an option to make the output go to a different file
than the default sys.stdout.

For example, to write an error message to sys.stderr, you can now
write:

  print >> sys.stderr, "Error: bad dog!"

As a special feature, if the expression used to indicate the file
evaluates to None, the current value of sys.stdout is used. Thus:

  print >> None, "Hello world"

is equivalent to

  print "Hello world"

Design and implementation by Barry Warsaw. Described by PEP 214.


Optional Collection of Cyclical Garbage
---------------------------------------

Python is now equipped with a garbage collector that can hunt down
cyclical references between Python objects. It's no replacement for
reference counting; in fact, it depends on the reference counts being
correct, and decides that a set of objects belong to a cycle if all
their reference counts can be accounted for from their references to
each other. This devious scheme was first proposed by Eric Tiedemann,
and brought to implementation by Neil Schemenauer.

There's a module "gc" that lets you control some parameters of the
garbage collection. There's also an option to the configure script
that lets you enable or disable the garbage collection. In 2.0b1,
it's on by default, so that we (hopefully) can collect decent user
experience with this new feature. There are some questions about its
performance. If it proves to be too much of a problem, we'll turn it
off by default in the final 2.0 release.


Smaller Changes
---------------

A new function zip() was added. zip(seq1, seq2, ...) is equivalent to
map(None, seq1, seq2, ...) when the sequences have the same length;
i.e. zip([1,2,3], [10,20,30]) returns [(1,10), (2,20), (3,30)]. When
the lists are not all the same length, the shortest list wins:
zip([1,2,3], [10,20]) returns [(1,10), (2,20)]. See PEP 201.

sys.version_info is a tuple (major, minor, micro, level, serial).

Dictionaries have an odd new method, setdefault(key, default).
dict.setdefault(key, default) returns dict[key] if it exists; if not,
it sets dict[key] to default and returns that value. Thus:

  dict.setdefault(key, []).append(item)

does the same work as this common idiom:

  if not dict.has_key(key):
    dict[key] = []
  dict[key].append(item)

There are two new variants of SyntaxError that are raised for
indentation-related errors: IndentationError and TabError.

Changed \x to consume exactly two hex digits; see PEP 223. Added \U
escape that consumes exactly eight hex digits.

The limits on the size of expressions and file in Python source code
have been raised from 2**16 to 2**32. Previous versions of Python
were limited because the maximum argument size the Python VM accepted
was 2**16. This limited the size of object constructor expressions,
e.g. [1,2,3] or {'a':1, 'b':2}, and the size of source files. This
limit was raised thanks to a patch by Charles Waldman that effectively
fixes the problem. It is now much more likely that you will be
limited by available memory than by an arbitrary limit in Python.

The interpreter's maximum recursion depth can be modified by Python
programs using sys.getrecursionlimit and sys.setrecursionlimit. This
limit is the maximum number of recursive calls that can be made by
Python code. The limit exists to prevent infinite recursion from
overflowing the C stack and causing a core dump. The default value is
1000. The maximum safe value for a particular platform can be found
by running Misc/find_recursionlimit.py.

New Modules and Packages
------------------------

atexit - for registering functions to be called when Python exits.

imputil - Greg Stein's alternative API for writing custom import
hooks.

pyexpat - an interface to the Expat XML parser, contributed by Paul
Prescod.

xml - a new package with XML support code organized (so far) in three
subpackages: xml.dom, xml.sax, and xml.parsers. Describing these
would fill a volume. There's a special feature whereby a
user-installed package named _xmlplus overrides the standard
xmlpackage; this is intended to give the XML SIG a hook to distribute
backwards-compatible updates to the standard xml package.

webbrowser - a platform-independent API to launch a web browser.


Changed Modules
---------------

array -- new methods for array objects: count, extend, index, pop, and
remove

binascii -- new functions b2a_hex and a2b_hex that convert between
binary data and its hex representation

calendar -- Many new functions that support features including control
over which day of the week is the first day, returning strings instead
of printing them. Also new symbolic constants for days of week,
e.g. MONDAY, ..., SUNDAY.

cgi -- FieldStorage objects have a getvalue method that works like a
dictionary's get method and returns the value attribute of the object.

ConfigParser -- The parser object has new methods has_option,
remove_section, remove_option, set, and write. They allow the module
to be used for writing config files as well as reading them.

ftplib -- ntransfercmd(), transfercmd(), and retrbinary() all now
optionally support the RFC 959 REST command.

gzip -- readline and readlines now accept optional size arguments

httplib -- New interfaces and support for HTTP/1.1 by Greg Stein. See
the module doc strings for details.

locale -- implement getdefaultlocale for Win32 and Macintosh

marshal -- no longer dumps core when marshaling deeply nested or
recursive data structures

os -- new functions isatty, seteuid, setegid, setreuid, setregid

os/popen2 -- popen2/popen3/popen4 support under Windows. popen2/popen3
support under Unix.

os/pty -- support for openpty and forkpty

os.path -- fix semantics of os.path.commonprefix

smtplib -- support for sending very long messages

socket -- new function getfqdn()

readline -- new functions to read, write and truncate history files.
The readline section of the library reference manual contains an
example.

select -- add interface to poll system call

shutil -- new copyfileobj function

SimpleHTTPServer, CGIHTTPServer -- Fix problems with buffering in the
HTTP server.

Tkinter -- optimization of function flatten

urllib -- scans environment variables for proxy configuration,
e.g. http_proxy.

whichdb -- recognizes dumbdbm format


Obsolete Modules
----------------

None. However note that 1.6 made a whole slew of modules obsolete:
stdwin, soundex, cml, cmpcache, dircache, dump, find, grep, packmail,
poly, zmod, strop, util, whatsound.


Changed, New, Obsolete Tools
----------------------------

None.


C-level Changes
---------------

Several cleanup jobs were carried out throughout the source code.

All C code was converted to ANSI C; we got rid of all uses of the
Py_PROTO() macro, which makes the header files a lot more readable.

Most of the portability hacks were moved to a new header file,
pyport.h; several other new header files were added and some old
header files were removed, in an attempt to create a more rational set
of header files. (Few of these ever need to be included explicitly;
they are all included by Python.h.)

Trent Mick ensured portability to 64-bit platforms, under both Linux
and Win64, especially for the new Intel Itanium processor. Mick also
added large file support for Linux64 and Win64.

The C APIs to return an object's size have been update to consistently
use the form PyXXX_Size, e.g. PySequence_Size and PyDict_Size. In
previous versions, the abstract interfaces used PyXXX_Length and the
concrete interfaces used PyXXX_Size. The old names,
e.g. PyObject_Length, are still available for backwards compatibility
at the API level, but are deprecated.

The PyOS_CheckStack function has been implemented on Windows by
Fredrik Lundh. It prevents Python from failing with a stack overflow
on Windows.

The GC changes resulted in creation of two new slots on object,
tp_traverse and tp_clear. The augmented assignment changes result in
the creation of a new slot for each in-place operator.

The GC API creates new requirements for container types implemented in
C extension modules. See Include/objimpl.h for details.

PyErr_Format has been updated to automatically calculate the size of
the buffer needed to hold the formatted result string. This change
prevents crashes caused by programmer error.

New C API calls: PyObject_AsFileDescriptor, PyErr_WriteUnraisable.

PyRun_AnyFileEx, PyRun_SimpleFileEx, PyRun_FileEx -- New functions
that are the same as their non-Ex counterparts except they take an
extra flag argument that tells them to close the file when done.

XXX There were other API changes that should be fleshed out here.


Windows Changes
---------------

New popen2/popen3/peopen4 in os module (see Changed Modules above).

os.popen is much more usable on Windows 95 and 98. See Microsoft
Knowledge Base article Q150956. The Win9x workaround described there
is implemented by the new w9xpopen.exe helper in the root of your
Python installation. Note that Python uses this internally; it is not
a standalone program.

Administrator privileges are no longer required to install Python
on Windows NT or Windows 2000. If you have administrator privileges,
Python's registry info will be written under HKEY_LOCAL_MACHINE.
Otherwise the installer backs off to writing Python's registry info
under HKEY_CURRENT_USER. The latter is sufficient for all "normal"
uses of Python, but will prevent some advanced uses from working
(for example, running a Python script as an NT service, or possibly
from CGI).

[This was new in 1.6] The installer no longer runs a separate Tcl/Tk
installer; instead, it installs the needed Tcl/Tk files directly in the
Python directory. If you already have a Tcl/Tk installation, this
wastes some disk space (about 4 Megs) but avoids problems with
conflicting Tcl/Tk installations, and makes it much easier for Python
to ensure that Tcl/Tk can find all its files.

[This was new in 1.6] The Windows installer now installs by default in
\Python20\ on the default volume, instead of \Program Files\Python-2.0\.


Updates to the changes between 1.5.2 and 1.6
--------------------------------------------

The 1.6 NEWS file can't be changed after the release is done, so here
is some late-breaking news:

New APIs in locale.py: normalize(), getdefaultlocale(), resetlocale(),
and changes to getlocale() and setlocale().

The new module is now enabled per default.

It is not true that the encodings codecs cannot be used for normal
strings: the string.encode() (which is also present on 8-bit strings
!) allows using them for 8-bit strings too, e.g. to convert files from
cp1252 (Windows) to latin-1 or vice-versa.

Japanese codecs are available from Tamito KAJIYAMA:
http://pseudo.grad.sccs.chukyo-u.ac.jp/~kajiyama/python/


======================================================================