1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
+++++++++++
Python News
+++++++++++

(editors: check NEWS.help for information about editing NEWS using ReST.)

What's New in Python 2.4.3?
===========================

*Release date: 29-MAR-2006*

Core and builtins
-----------------

- A few reference leaks were squished.

- A threading issue that caused random segfaults on some platforms from 
 the testsuite was fixed in test_capi.

- Reverted fix for Bug #1379994: Builtin unicode_escape and 
 raw_unicode_escape codec now encodes backslash correctly.
 This caused another issue for unicode repr strings being double-escaped
 (SF Bug #1459029). Correct fix will be in 2.5, but is too risky for 2.4.3.

Extension Modules
-----------------

- Ubuntu bug #29289: Fixed a bug that the gb18030 codec raises
 RuntimeError on encoding surrogate pair area on UCS4 build.

What's New in Python 2.4.3c1?
=============================

*Release date: 23-MAR-2006*

Core and builtins
-----------------

- Bug #1115379: Compiling a Unicode string with an encoding declaration
 now gives a SyntaxError.

- Fix missing check on whether the PendingDeprecationWarning for string
 exceptions was re-raised as an actual PendingDeprecationWarning when
 'warnings' is set to a filter action of "error"

- Bug #1378022, UTF-8 files with a leading BOM crashed the interpreter.

- Patch #1400181, fix unicode string formatting to not use the locale.
 This is how string objects work. u'%f' could use , instead of .
 for the decimal point. Now both strings and unicode always use periods.

- Bug #1244610, #1392915, fix build problem on OpenBSD 3.7 and 3.8.
 configure would break checking curses.h.

- Bug #959576: The pwd module is now builtin. This allows Python to be
 built on UNIX platforms without $HOME set.

- Bug #1379994: Builtin unicode_escape and raw_unicode_escape codec
 now encodes backslash correctly.

- Bug #1281408: Py_BuildValue now works correct even with unsigned longs
 and long longs.

- SF Bug #1350188, "setdlopenflags" leads to crash upon "import"
 It was possible dlerror() returns a NULL pointer, use a default error
 message in this case.

- SF bug #1167751: fix incorrect code being for generator expressions.
 The following code now raises a SyntaxError: foo(a = i for i in range(10))

- SF Bug #976608: fix SystemError when mtime of an imported file is -1.

- SF Bug #887946: fix segfault when redirecting stdin from a directory.
 Provide a warning when a directory is passed on the command line.

- Fix segfault with invalid coding.

- Patch #1413181: changed ``PyThreadState_Delete()`` to forget about the
 current thread state when the auto-GIL-state machinery knows about
 it (since the thread state is being deleted, continuing to remember it
 can't help, but can hurt if another thread happens to get created with
 the same thread id).

Extension Modules
-----------------

- Bug #1448490: Fixed a bug that ISO-2022 codecs could not handle
 SS2 (single-shift 2) escape sequences correctly.

- Bug #854823: socketmodule now builds on Sun platforms even when
 INET_ADDRSTRLEN is not defined.

- Bug #876637, prevent stack corruption when socket descriptor
 is larger than FD_SETSIZE.

- Patch #1407135, bug #1424041: mmap.mmap(-1, size, ...) can return
 anonymous memory again on Unix.

- Bug #1215432: in bsddb DB.associate() would crash when a DBError
 was supposed to be raised.

- Fix 64-bit problems in bsddb.

- Bug #1290333: Added a workaround for cjkcodecs' _codecs_cn build
 problem on AIX.

- Bug #869197: os.setgroups rejects long integer arguments

- Bug #1344508, Fix UNIX mmap leaking file descriptors

- Patch #1338314, Bug #1336623: fix tarfile so it can extract
 REGTYPE directories from tarfiles written by old programs.

- Patch #1309009, Fix segfault in pyexpat when the XML document is in latin_1,
 but Python incorrectly assumes it is in UTF-8 format

- Fix parse errors in the readline module when compiling without threads.

Library
-------

- A regrtest option -w was added to re-run failed tests in verbose mode.

- Patch #1337756: fileinput now handles Unicode filenames correctly.

- Patch #1373643: The chunk module can now read chunks larger than
 two gigabytes.

- Bug #1430298: It is now possible to send a mail with an empty
 return address using smtplib.

- Bug #1432260: The names of lambda functions are now properly displayed
 in pydoc.

- Bug #1371247: Update Windows locale identifiers in locale.py.

- Bug #1394565: SimpleHTTPServer now doesn't choke on query parameters
 any more.

- Bug #1403410: The warnings module now doesn't get confused
 when it can't find out the module name it generates a warning for.

- Patch #1117398: cookielib.LWPCookieJar and .MozillaCookieJar now raise
 LoadError as documented, instead of IOError. For compatibility,
 LoadError subclasses IOError.

- Bug #1365984: urllib now opens "data:" URLs again.

- Patch #1314396: Prevent threading.Thread.join() from blocking if a previous
 call caused an exception to be raised (e.g., calling join() with an illegal
 argument).

- urllib.unquote() now handles Unicode strings correctly. Formerly, it would
 either ignore the substitution or raise UnicodeDecodeError.

- SF #1313496: the bisect module now accepts named arguments.

- Bug #729103: pydoc.py: Fix docother() method to accept additional
 "parent" argument.

- Patch #1300515: xdrlib.py: Fix pack_fstring() to really use null bytes
 for padding.

- Bug #1296004: httplib.py: Limit maximal amount of data read from the
 socket to avoid a MemoryError on Windows.

Tools/Demos
-----------

- Fixed a display glitch in Pynche, which could cause the right arrow to
 wiggle over by a pixel.

Build
-----

- Patch #1432345: Make python compile on DragonFly.

- Patch #1428494: Prefer linking against ncursesw over ncurses library.

What's New in Python 2.4.2 final?
=================================

*Release date: 28-SEP-2005*

Extension Modules
-----------------

- Patches #1298449 and #1298499: Add some missing checks for error
 returns in cStringIO.c.

- Patch #1297028: fix segfault if call type on MultibyteCodec,
 MultibyteStreamReader, or MultibyteStreamWriter.

Tests
-----

- Fixed failure in test_macfs on Mac OS X 10.4 (Tiger), which
 apparently doesn't allow the creation time to be set later than the
 modification time. Fixed by changing the test data.

Build
-----

- Patch #881820: look for openpty and forkpty also in libbsd.

- Use -xcode=pic32 for CCSHARED on Solaris with SunPro.

- The Windows .msi files are now compressed using lzx:21. This produces a
 significantly smaller installer.


What's New in Python 2.4.2c1?
=============================

*Release date: 21-SEP-2005*

Core and builtins
-----------------

- SF bug #1163563: the original fix for bug #1010677 ("thread Module
 Breaks PyGILState_Ensure()") broke badly in the case of multiple
 interpreter states; back out that fix and do a better job (see
 http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2005-June/054258.html
 for a longer write-up of the problem).

- On 64-bit platforms, when __len__() returns a value that cannot be
 represented as a C int, raise OverflowError.

- SF bug #893549: parsing keyword arguments was broken with a few format
 codes.

- Changes donated by Elemental Security to make it work on AIX 5.3
 with IBM's 64-bit compiler (SF patch #1284289). This also closes SF
 bug #105470: test_pwd fails on 64bit system (Opteron).

- Changes donated by Elemental Security to make it work on HP-UX 11 on
 Itanium2 with HP's 64-bit compiler (SF patch #1225212).

- Disallow keyword arguments for type constructors that don't use them
 (fixes bug #1119418).

- Forward UnicodeDecodeError into SyntaxError for source encoding errors.

- SF bug #900092: When tracing (e.g. for hotshot), restore 'return' events for
 exceptions that cause a function to exit.

- SF bug #1257731: set.discard() and set.remove() did not correctly
 handle keys that both inherited from set and defined their own
 __hash__() function. Also, changed set.__contains__() to have
 identical logic.

- The set() builtin can now properly compute s-=s as an empty set.

- SF bug #1238681: freed pointer is used in longobject.c:long_pow().

- SF bug #1185883: Python's small-object memory allocator took over
 a block managed by the platform C library whenever a realloc specified
 a small new size. However, there's no portable way to know then how
 much of the address space following the pointer is valid, so no
 portable way to copy data from the C-managed block into Python's
 small-object space without risking a memory fault. Python's small-object
 realloc now leaves such blocks under the control of the platform C
 realloc.

- Fix garbage collection for set and frozenset objects. SF patch #1200018.

- It is now safe to call PyGILState_Release() before
 PyEval_InitThreads() (note that if there is reason to believe there
 are multiple threads around you still must call PyEval_InitThreads()
 before using the Python API; this fix is for extension modules that
 have no way of knowing if Python is multi-threaded yet).

- Typing Ctrl-C whilst raw_input() was waiting in a build with threads
 disabled caused a crash.

- Bug #1165306: instancemethod_new allowed the creation of a method
 with im_class == im_self == NULL, which caused a crash when called.

Extension Modules
-----------------

- Bug #1413192, fix seg fault in bsddb if a transaction was deleted
 before the env.

- Bug #1402308, (possible) segfault when using mmap.mmap(-1, ...)

- Bug #1400822, _curses over{lay,write} doesn't work when passing 6 ints.
 Also fix ungetmouse() which did not accept arguments properly.
 The code now conforms to the documented signature.

- Bug #1400115, Fix segfault when calling curses.panel.userptr()
 without prior setting of the userptr.

- Bug #1346533, select.poll() doesn't raise an error if timeout > sys.maxint

- Fix memory leak in posix.access().

- Patch #1213831: Fix typo in unicodedata._getcode.

- Bug #1007046: os.startfile() did not accept unicode strings encoded in
 the file system encoding.

- Patch #756021: Special-case socket.inet_aton('255.255.255.255') for
 platforms that don't have inet_aton().

- Bug #1215928: Fix bz2.BZ2File.seek() for 64-bit file offsets.

- Bug #1191043: Fix bz2.BZ2File.(x)readlines() for files containing one line
 without newlines.

- Bug #728515: mmap.resize() now resizes the file on Unix as it did
 on Windows.

- Bug #1234979: For the argument of thread.Lock.acquire, the Windows
 implemented treated all integer values except 1 as false.

- Bug #1194181: bz2.BZ2File didn't handle mode 'U' correctly.

- Bug #1166660: The readline module could segfault if hook functions
 were set in a different thread than that which called readline.

- weakref proxy has incorrect __nonzero__ behavior. SF bug #1770766.

Library
-------

- Patch #1166948: locale.py: Prefer LC_ALL, LC_CTYPE and LANG over LANGUAGE
 to get the correct encoding.

- Patch #1166938: locale.py: Parse LANGUAGE as a colon separated list of
 languages.

- Patch #1268314: Cache lines in StreamReader.readlines for performance.

- Bug #1290505: time.strptime() was not invalidating its regex cache when the
 locale changed.

- Fix a misuse of str.find() in detection of use of %U or %W in datetime
 format.

- Bug #1167128: Fix size of a symlink in a tarfile to be 0.

- Patch #810023: Fix off-by-one bug in urllib.urlretrieve reporthook
 functionality.

- Bug #1163178: Make IDNA return an empty string when the input is empty.

- Bug #1121494: distutils.dir_utils.mkpath now accepts Unicode strings.

- Bug #1178484: Return complete lines from codec stream readers
 even if there is an exception in later lines, resulting in
 correct line numbers for decoding errors in source code.

- Bug #1266283: "lexists" is now in os.path.__all__.

- The sets module can now properly compute s-=s and s^=s as an empty set.

- Bug #1192315: Disallow negative arguments to clear() in pdb.

- Patch #827386: Support absolute source paths in msvccompiler.py.

- Fix a problem in Tkinter introduced by SF patch #869468: delete bogus
 __hasattr__ and __delattr__ methods on class Tk that were breaking
 Tkdnd.

- Bug #1015140: disambiguated the term "article id" in nntplib docs and
 docstrings to either "article number" or "message id".

- Bug #1177468: Don't cache the /dev/urandom file descriptor for os.urandom,
 as this can cause problems with apps closing all file descriptors.

- Bug #839151: Fix an attempt to access sys.argv in the warnings module
 though this can be missing in embedded interpreters

- Bug #1155638: Fix a bug which affected HTTP 0.9 responses in httplib.

- Bug #1100201: Cross-site scripting was possible on BaseHTTPServer via
 error messages.

- Bug #1224621: tokenize module does not detect inconsistent dedents

- Bug #1196315: fix weakref.WeakValueDictionary constructor.

- Bug #1213894: os.path.realpath didn't resolve symlinks that were the first
 component of the path.

- distutils.commands.register now encodes the data as UTF-8 before posting
 them to PyPI.

- Partial fixes for SF bugs #1163244 and #1175396: If a chunk read by
 ``codecs.StreamReader.readline()`` has a trailing "\r", read one more
 character even if the user has passed a size parameter to get a proper
 line ending. Remove the special handling of a "\r\n" that has been split
 between two lines.

- Bug #1251300: On UCS-4 builds the "unicode-internal" codec will now complain
 about illegal code points. The codec now supports PEP 293 style error
 handlers.

- Bug #1235646: ``codecs.StreamRecoder.next()`` now reencodes the data it reads
 from the input stream, so that the output is a byte string in the correct
 encoding instead of a unicode string.

- Bug #1202493: Fixing SRE parser to handle '{}' as perl does, rather than
 considering it exactly like a '*'.


Build
-----

- Patch #1160164: Build zlib.pyd for Itanium.

- Bug #1189330: configure did not correctly determine the necessary
 value of LINKCC if python was built with GCC 4.0.

- Upgrade Windows build to zlib 1.2.3 which eliminates a potential security
 vulnerability in zlib 1.2.1 and 1.2.2.


Documentation
-------------

- Bug #1402224: Add warning to dl docs about crashes.

- Bug #1396471: Document that Windows' ftell() can return invalid
 values for text files with UNIX-style line endings.

- Bug #1274828: Document os.path.splitunc().

- Bug #1190204: Clarify which directories are searched by site.py.

- Bug #1193849: Clarify os.path.expanduser() documentation.

- Bug #1243192: re.UNICODE and re.LOCALE affect \d, \D, \s and \S.

- Bug #755617: Document the effects of os.chown() on Windows.

- Patch #1180012: The documentation for modulefinder is now in the library reference.

- Patch #1213031: Document that os.chown() accepts argument values of -1.

- Bug #1190563: Document os.waitpid() return value with WNOHANG flag.

- Bug #1175022: Correct the example code for property().

Tools/Demos
-----------

- Bug #1072853: pindent.py used an uninitialized variable.


What's New in Python 2.4.1 final?
=================================

*Release date: 30-MAR-2005*

Core and builtins
-----------------

- Move exception finalisation later in the shutdown process - this
 fixes the crash seen in bug #1165761

Tests
-----

- SF patch 1167316: doctest.py fails self-test if run directly.

Build
-----

- SF patch 1171767: Darwin 8's headers are anal about POSIX compliance,
 and linking has changed (prebinding is now deprecated, and libcc_dynamic
 no longer exists). This configure patch makes things right.


What's New in Python 2.4.1c2?
=============================

*Release date: 17-MAR-2005*

Library
-------

- Fixed decimal operator and comparison methods to return NotImplemented
 instead of raising a TypeError when interacting with other types.
 Allows other classes to successfully implement __radd__ style methods.

- Bug #1163325: Decimal infinities failed to hash. Attempting to
 hash a NaN raised an InvalidOperation instead of a TypeError.

- Bug #1160802: can't build Zope on Windows with 2.4.1c1. The
 ``MSVCCompiler`` class in distutils forgot to record that it was
 initialized, and continued adding redundant entries to the system
 ``PATH`` environment variable until ``putenv()`` complained about the
 size. This only affected building projects with many C extensions,
 and only on Windows using Microsoft's compiler. This wasn't visible
 before because a bugfix first included in 2.4.1c1 provoked it (bug
 #1110478: revert os.environ.update to do putenv again).

- Bug #1156259: Seeking in codecs.reader was broken, now fixed.

Tests
-----

- Fix the test for socket.getfqdn() in test_socket to also consider the host
 name returned by socket.gethostname() a valid return value for getfqdn().
 Also clarified the wording of docs and docstring that this is the case.

Extensions Modules
------------------

- os.access now supports Unicode path names on non-Win32 systems.


What's New in Python 2.4.1c1?
=============================

*Release date: 10-MAR-2005*

Core and builtins
-----------------

- Bug #1155938: new style classes did not verify that __init__()
 returns None.

- Bug #723201: Raise a TypeError for passing bad objects to 'L' format.

- Bug #1124295: the __name__ attribute of file objects was
 inadvertently made inaccessible in restricted mode.

- Bug #1074011: closing sys.std{out,err} now causes a flush() and
 an ferror() call.

- Bug #1085744: Add missing overflow check to PySequence_Tuple().
 Make resize schedule linear (amortized).

- marshal.dumps() no longer crashes when the optional argument ``version``
 is provided.


Extension Modules
-----------------

- Patches #925152, #1118602: Avoid reading after the end of the buffer
 in pyexpat.GetInputContext.

- Patch #1093585: raise a ValueError for negative history items in readline.
 {remove_history,replace_history}


Library
-------

- Patch #1075887: Don't require MSVC in distutils if there is nothing
 to build.

- Patch #1103407: Properly deal with tarfile iterators when untarring
 symbolic links on Windows.

- Patch #1117454: Remove code to special-case cookies without values
 in LWPCookieJar.

- Patch #1117339: Add cookielib special name tests.

- Patch #1112812: Make bsddb/__init__.py more friendly for modulefinder.

- Patch #1121234: Properly cleanup _exit and tkerror commands.

- Applied a security fix to SimpleXMLRPCserver (PSF-2005-001). This
 disables recursive traversal through instance attributes, which can
 be exploited in various ways.

- Bug #1110478: Revert os.environ.update to do putenv again.

- Bug #1103844: fix distutils.install.dump_dirs() with negated options.

- Bug #1067732: wininst --install-script doesn't leave residual files anymore.

- StringIO.truncate() now correctly adjusts the size attribute.
 (Bug #951915).

- The decimal module wouldn't run on builds without threads (Bug #1083645).

- Bug #1086555: Fix leak in syslog module.

- atexit.register no longer references the sys module before importing it.
 (Bug #1083202).

- unittest.TestCase.run() and unittest.TestSuite.run() can now be successfully
 extended or overridden by subclasses. Formerly, the subclassed method would
 be ignored by the rest of the module. (Bug #1078905).

- Bug #1076985: ``codecs.StreamReader.readline()`` now calls ``read()`` only
 once when a size argument is given. This prevents a buffer overflow in the
 tokenizer with very long source lines.

- Bug #1083110: ``zlib.decompress.flush()`` would segfault if called immediately
 after creating the object, without any intervening ``.decompress()`` calls.

- Bug #1149508: ``textwrap`` now handles hyphenated numbers (eg. "2004-03-05")
 correctly.


Build
-----

- Bug #1158607: Build with --disable-unicode again.

- term.h is now properly detected again.

- Check for tzset no longer dependent on tm->tm_zone to exist in the struct
 (not required by either ISO C nor the UNIX 2 spec).
 Tests for sanity in tzname when HAVE_TZNAME defined were also defined.
 Closes bug #1096244. Thanks Gregory Bond.


Windows
-------

- Bug #1076861: The IDLE shortcut is now correct even if the target
 directory contains a space.

- Bug #1085208 and similar: The installer does not fail anymore if
 VBScript is not available on the target machine, not installed
 properly, or outdated; the MSI package now does not rely on VB
 anymore.

Macintosh
---------

- Bug #1091468: make frameworkinstall now works with DESTROOT builds

- On 10.3 and later extensions are built with -undefined dynamic_lookup.
 This ensures that extensions can be built in older versions of Python after
 a newer framework has been installed. In addition, an extension will not
 accidentally pull in another copy of the Python interpreter.

 On 10.2 and earlier (or if MACOSX_DEPLOYMENT_TARGET is set to a value <= 10.2)
 extensions are linked directly to the dylib in the framework, in stead
 of against the framework itself. This ensures that extensions can be built
 in older versions of Python after a newer framework has been installed.

- PackageManager and the underlying pimp.py module have been updated to
 version 0.5, which greatly simplifies maintainance of the package
 databases.


Documentation
-------------

- Remove all latent references for "Macintosh" that referred to semantics for
 Mac OS 9 and change to reflect the state for OS X.
 Closes patch #1095802. Thanks Jack Jansen.


What's New in Python 2.4 final?
===============================

*Release date: 30-NOV-2004*

Core and builtins
-----------------

- Bug 875692: Improve signal handling, especially when using threads, by
 forcing an early re-execution of PyEval_EvalFrame() "periodic" code when
 things_to_do is not cleared by Py_MakePendingCalls().


What's New in Python 2.4 (release candidate 1)
==============================================

*Release date: 18-NOV-2004*

Core and builtins
-----------------

- Bug 1061968: Fixes in 2.4a3 to address thread bug 1010677 reintroduced
 the years-old thread shutdown race bug 225673. Numeric history lesson
 aside, all bugs in all three reports are fixed now.


Library
-------

- Bug 1052242: If exceptions are raised by an atexit handler function an
 attempt is made to execute the remaining handlers. The last exception
 raised is re-raised.

- ``doctest``'s new support for adding ``pdb.set_trace()`` calls to
 doctests was broken in a dramatic but shallow way. Fixed.

- Bug 1065388: ``calendar``'s ``day_name``, ``day_abbr``, ``month_name``,
 and ``month_abbr`` attributes emulate sequences of locale-correct
 spellings of month and day names. Because the locale can change at
 any time, the correct spelling is recomputed whenever one of these is
 indexed. In the worst case, the index may be a slice object, so these
 recomputed every day or month name each time they were indexed. This is
 much slower than necessary in the usual case, when the index is just an
 integer. In that case, only the single spelling needed is recomputed
 now; and, when the index is a slice object, only the spellings needed
 by the slice are recomputed now.

- Patch 1061679: Added ``__all__`` to pickletools.py.

Build
-----

- Bug 1034277 / Patch 1035255: Remove compilation of core against CoreServices
 and CoreFoundation on OS X. Involved removing PyMac_GetAppletScriptFile()
 which has no known users. Thanks Bob Ippolito.

C API
-----

- The PyRange_New() function is deprecated.


What's New in Python 2.4 beta 2?
================================

*Release date: 03-NOV-2004*

License
-------

The Python Software Foundation changed the license under which Python
is released, to remove Python version numbers. There were no other
changes to the license. So, for example, wherever the license for
Python 2.3 said "Python 2.3", the new license says "Python". The
intent is to make it possible to refer to the PSF license in a more
durable way. For example, some people say they're confused by that
the Open Source Initiative's entry for the Python Software Foundation
License::

   http://www.opensource.org/licenses/PythonSoftFoundation.php

says "Python 2.1.1" all over it, wondering whether it applies only
to Python 2.1.1.

The official name of the new license is the Python Software Foundation
License Version 2.

Core and builtins
-----------------

- Bug #1055820 Cyclic garbage collection was not protecting against that
 calling a live weakref to a piece of cyclic trash could resurrect an
 insane mutation of the trash if any Python code ran during gc (via
 running a dead object's __del__ method, running another callback on a
 weakref to a dead object, or via any Python code run in any other thread
 that managed to obtain the GIL while a __del__ or callback was running
 in the thread doing gc). The most likely symptom was "impossible"
 ``AttributeEror`` exceptions, appearing seemingly at random, on weakly
 referenced objects. The cure was to clear all weakrefs to unreachable
 objects before allowing any callbacks to run.

- Bug #1054139 _PyString_Resize() now invalidates its cached hash value.

Extension Modules
-----------------

- Bug #1048870: the compiler now generates distinct code objects for
 functions with identical bodies. This was producing confusing
 traceback messages which pointed to the function where the code
 object was first defined rather than the function being executed.

Library
-------

- Patch #1056967 changes the semantics of Template.safe_substitute() so that
 no ValueError is raised on an 'invalid' match group. Now the delimiter is
 returned.

- Bug #1052503 pdb.runcall() was not passing along keyword arguments.

- Bug #902037: XML.sax.saxutils.prepare_input_source() now combines relative
 paths with a base path before checking os.path.isfile().

- The whichdb module can now be run from the command line.

- Bug #1045381: time.strptime() can now infer the date using %U or %W (week of
 the year) when the day of the week and year are also specified.

- Bug #1048816: fix bug in Ctrl-K at start of line in curses.textpad.Textbox

- Bug #1017553: fix bug in tarfile.filemode()

- Patch #737473: fix bug that old source code is shown in tracebacks even if
 the source code is updated and reloaded.

Build
-----

- Patch #1044395: --enable-shared is allowed in FreeBSD also.

What's New in Python 2.4 beta 1?
================================

*Release date: 15-OCT-2004*

Core and builtins
-----------------

- Patch #975056: Restartable signals were not correctly disabled on
 BSD systems. Consistently use PyOS_setsig() instead of signal().

- The internal portable implementation of thread-local storage (TLS), used
 by the ``PyGILState_Ensure()``/``PyGILState_Release()`` API, was not
 thread-correct. This could lead to a variety of problems, up to and
 including segfaults. See bug 1041645 for an example.

- Added a command line option, -m module, which searches sys.path for the
 module and then runs it. (Contributed by Nick Coghlan.)

- The bytecode optimizer now folds tuples of constants into a single
 constant.

- SF bug #513866: Float/long comparison anomaly. Prior to 2.4b1, when
 an integer was compared to a float, the integer was coerced to a float.
 That could yield spurious overflow errors (if the integer was very
 large), and to anomalies such as
 ``long(1e200)+1 == 1e200 == long(1e200)-1``. Coercion to float is no
 longer performed, and cases like ``long(1e200)-1 < 1e200``,
 ``long(1e200)+1 > 1e200`` and ``(1 << 20000) > 1e200`` are computed
 correctly now.

Extension modules
-----------------

- ``collections.deque`` objects didn't play quite right with garbage
 collection, which could lead to a segfault in a release build, or
 an assert failure in a debug build. Also, added overflow checks,
 better detection of mutation during iteration, and shielded deque
 comparisons from unusual subclass overrides of the __iter__() method.

Library
-------

- Patch 1046644: distutils build_ext grew two new options - --swig for
 specifying the swig executable to use, and --swig-opts to specify
 options to pass to swig. --swig-opts="-c++" is the new way to spell
 --swig-cpp.

- Patch 983206: distutils now obeys environment variable LDSHARED, if
 it is set.

- Added Peter Astrand's subprocess.py module. See PEP 324 for details.

- time.strptime() now properly escapes timezones and all other locale-specific
 strings for regex-specific symbols. Was breaking under Japanese Windows when
 the timezone was specified as "Tokyo (standard time)".
 Closes bug #1039270.

- Updates for the email package:

 + email.Utils.formatdate() grew a 'usegmt' argument for HTTP support.
 + All deprecated APIs that in email 2.x issued warnings have been removed:
  _encoder argument to the MIMEText constructor, Message.add_payload(),
  Utils.dump_address_pair(), Utils.decode(), Utils.encode()
 + New deprecations: Generator.__call__(), Message.get_type(),
  Message.get_main_type(), Message.get_subtype(), the 'strict' argument to
  the Parser constructor. These will be removed in email 3.1.
 + Support for Python earlier than 2.3 has been removed (see PEP 291).
 + All defect classes have been renamed to end in 'Defect'.
 + Some FeedParser fixes; also a MultipartInvariantViolationDefect will be
  added to messages that claim to be multipart but really aren't.
 + Updates to documentation.

- re's findall() and finditer() functions now take an optional flags argument
 just like the compile(), search(), and match() functions. Also, documented
 the previously existing start and stop parameters for the findall() and
 finditer() methods of regular expression objects.

- rfc822 Messages now support iterating over the headers.

- The (undocumented) tarfile.Tarfile.membernames has been removed;
 applications should use the getmember function.

- httplib now offers symbolic constants for the HTTP status codes.

- SF bug #1028306: Trying to compare a ``datetime.date`` to a
 ``datetime.datetime`` mistakenly compared only the year, month and day.
 Now it acts like a mixed-type comparison: ``False`` for ``==``,
 ``True`` for ``!=``, and raises ``TypeError`` for other comparison
 operators. Because datetime is a subclass of date, comparing only the
 base class (date) members can still be done, if that's desired, by
 forcing using of the approprate date method; e.g.,
 ``a_date.__eq__(a_datetime)`` is true if and only if the year, month
 and day members of ``a_date`` and ``a_datetime`` are equal.

- bdist_rpm now supports command line options --force-arch,
 {pre,post}-install, {pre,post}-uninstall, and
 {prep,build,install,clean,verify}-script.

- SF patch #998993: The UTF-8 and the UTF-16 stateful decoders now support
 decoding incomplete input (when the input stream is temporarily exhausted).
 ``codecs.StreamReader`` now implements buffering, which enables proper
 readline support for the UTF-16 decoders. ``codecs.StreamReader.read()``
 has a new argument ``chars`` which specifies the number of characters to
 return. ``codecs.StreamReader.readline()`` and
 ``codecs.StreamReader.readlines()`` have a new argument ``keepends``.
 Trailing "\n"s will be stripped from the lines if ``keepends`` is false.

- The documentation for doctest is greatly expanded, and now covers all
 the new public features (of which there are many).

- ``doctest.master`` was put back in, and ``doctest.testmod()`` once again
 updates it. This isn't good, because every ``testmod()`` call
 contributes to bloating the "hidden" state of ``doctest.master``, but
 some old code apparently relies on it. For now, all we can do is
 encourage people to stitch doctests together via doctest's unittest
 integration features instead.

- httplib now handles ipv6 address/port pairs.

- SF bug #1017864: ConfigParser now correctly handles default keys,
 processing them with ``ConfigParser.optionxform`` when supplied,
 consistent with the handling of config file entries and runtime-set
 options.

- SF bug #997050: Document, test, & check for non-string values in
 ConfigParser. Moved the new string-only restriction added in
 rev. 1.65 to the SafeConfigParser class, leaving existing
 ConfigParser & RawConfigParser behavior alone, and documented the
 conditions under which non-string values work.

Build
-----

- Building on darwin now includes /opt/local/include and /opt/local/lib for
 building extension modules. This is so as to include software installed as
 a DarwinPorts port <http://darwinports.opendarwin.org/>

- pyport.h now defines a Py_IS_NAN macro. It works as-is when the
 platform C computes true for ``x != x`` if and only if X is a NaN.
 Other platforms can override the default definition with a platform-
 specific spelling in that platform's pyconfig.h. You can also override
 pyport.h's default Py_IS_INFINITY definition now.

C API
-----

- SF patch 1044089: New function ``PyEval_ThreadsInitialized()`` returns
 non-zero if PyEval_InitThreads() has been called.

- The undocumented and unused extern int ``_PyThread_Started`` was removed.

- The C API calls ``PyInterpreterState_New()`` and ``PyThreadState_New()``
 are two of the very few advertised as being safe to call without holding
 the GIL. However, this wasn't true in a debug build, as bug 1041645
 demonstrated. In a debug build, Python redirects the ``PyMem`` family
 of calls to Python's small-object allocator, to get the benefit of
 its extra debugging capabilities. But Python's small-object allocator
 isn't threadsafe, relying on the GIL to avoid the expense of doing its
 own locking. ``PyInterpreterState_New()`` and ``PyThreadState_New()``
 call the platform ``malloc()`` directly now, regardless of build type.

- PyLong_AsUnsignedLong[Mask] now support int objects as well.

- SF patch #998993: ``PyUnicode_DecodeUTF8Stateful`` and
 ``PyUnicode_DecodeUTF16Stateful`` have been added, which implement stateful
 decoding.

Tests
-----

- test__locale ported to unittest

Mac
---

- ``plistlib`` now supports non-dict root objects. There is also a new
 interface for reading and writing plist files: ``readPlist(pathOrFile)``
 and ``writePlist(rootObject, pathOrFile)``

Tools/Demos
-----------

- The text file comparison scripts ``ndiff.py`` and ``diff.py`` now
 read the input files in universal-newline mode. This spares them
 from consuming a great deal of time to deduce the useless result that,
 e.g., a file with Windows line ends and a file with Linux line ends
 have no lines in common.


What's New in Python 2.4 alpha 3?
=================================

*Release date: 02-SEP-2004*

Core and builtins
-----------------

- SF patch #1007189: ``from ... import ...`` statements now allow the name
 list to be surrounded by parentheses.

- Some speedups for long arithmetic, thanks to Trevor Perrin. Gradeschool
 multiplication was sped a little by optimizing the C code. Gradeschool
 squaring was sped by about a factor of 2, by exploiting that about half
 the digit products are duplicates in a square. Because exponentiation
 uses squaring often, this also speeds long power. For example, the time
 to compute 17**1000000 dropped from about 14 seconds to 9 on my box due
 to this much. The cutoff for Karatsuba multiplication was raised,
 since gradeschool multiplication got quicker, and the cutoff was
 aggressively small regardless. The exponentiation algorithm was switched
 from right-to-left to left-to-right, which is more efficient for small
 bases. In addition, if the exponent is large, the algorithm now does
 5 bits (instead of 1 bit) at a time. That cut the time to compute
 17**1000000 on my box in half again, down to about 4.5 seconds.

- OverflowWarning is no longer generated. PEP 237 scheduled this to
 occur in Python 2.3, but since OverflowWarning was disabled by default,
 nobody realized it was still being generated. On the chance that user
 code is still using them, the Python builtin OverflowWarning, and
 corresponding C API PyExc_OverflowWarning, will exist until Python 2.5.

- Py_InitializeEx has been added.

- Fix the order of application of decorators. The proper order is bottom-up;
 the first decorator listed is the last one called.

- SF patch #1005778. Fix a seg fault if the list size changed while
 calling list.index(). This could happen if a rich comparison function
 modified the list.

- The ``func_name`` (a.k.a. ``__name__``) attribute of user-defined
 functions is now writable.

- code_new (a.k.a new.code()) now checks its arguments sufficiently
 carefully that passing them on to PyCode_New() won't trigger calls
 to Py_FatalError() or PyErr_BadInternalCall(). It is still the case
 that the returned code object might be entirely insane.

- Subclasses of string can no longer be interned. The semantics of
 interning were not clear here -- a subclass could be mutable, for
 example -- and had bugs. Explicitly interning a subclass of string
 via intern() will raise a TypeError. Internal operations that attempt
 to intern a string subclass will have no effect.

- Bug 1003935: xrange() could report bogus OverflowErrors. Documented
 what xrange() intends, and repaired tests accordingly.

Extension modules
-----------------

- difflib now supports HTML side-by-side diff.

- os.urandom has been added for systems that support sources of random
 data.

- Patch 1012740: truncate() on a writeable cStringIO now resets the
 position to the end of the stream. This is consistent with the original
 StringIO module and avoids inadvertently resurrecting data that was
 supposed to have been truncated away.

- Added socket.socketpair().

- Added CurrentByteIndex, CurrentColumnNumber, CurrentLineNumber
 members to xml.parsers.expat.XMLParser object.

- The mpz, rotor, and xreadlines modules, all deprecated in earlier
 versions of Python, have now been removed.

Library
-------

- Patch #934356: if a module defines __all__, believe that rather than using
 heuristics for filtering out imported names.

- Patch #941486: added os.path.lexists(), which returns True for broken
 symlinks, unlike os.path.exists().

- the random module now uses os.urandom() for seeding if it is available.
 Added a new generator based on os.urandom().

- difflib and diff.py can now generate HTML.

- bdist_rpm now includes version and release in the BuildRoot, and
 replaces - by ``_`` in version and release.

- distutils build/build_scripts now has an -e option to specify the
 path to the Python interpreter for installed scripts.

- PEP 292 classes Template and SafeTemplate are added to the string module.

- tarfile now generates GNU tar files by default.

- HTTPResponse has now a getheaders method.

- Patch #1006219: let inspect.getsource handle '@' decorators. Thanks Simon
 Percivall.

- logging.handlers.SMTPHandler.date_time has been removed;
 the class now uses email.Utils.formatdate to generate the time stamp.

- A new function tkFont.nametofont was added to return an existing
 font. The Font class constructor now has an additional exists argument
 which, if True, requests to return/configure an existing font, rather
 than creating a new one.

- Updated the decimal package's min() and max() methods to match the
 latest revision of the General Decimal Arithmetic Specification.
 Quiet NaNs are ignored and equal values are sorted based on sign
 and exponent.

- The decimal package's Context.copy() method now returns deep copies.

- Deprecated sys.exitfunc in favor of the atexit module. The sys.exitfunc
 attribute will be kept around for backwards compatibility and atexit
 will just become the one preferred way to do it.

- patch #675551: Add get_history_item and replace_history_item functions
 to the readline module.

- bug #989672: pdb.doc and the help messages for the help_d and help_u methods
 of the pdb.Pdb class gives have been corrected. d(own) goes to a newer
 frame, u(p) to an older frame, not the other way around.

- bug #990669: os.path.realpath() will resolve symlinks before normalizing the
 path, as normalizing the path may alter the meaning of the path if it
 contains symlinks.

- bug #851123: shutil.copyfile will raise an exception when trying to copy a
 file onto a link to itself. Thanks Gregory Ball.

- bug #570300: Fix inspect to resolve file locations using os.path.realpath()
 so as to properly list all functions in a module when the module itself is
 reached through a symlink. Thanks Johannes Gijsbers.

- doctest refactoring continued. See the docs for details. As part of
 this effort, some old and little- (never?) used features are now
 deprecated: the Tester class, the module is_private() function, and the
 isprivate argument to testmod(). The Tester class supplied a feeble
 "by hand" way to combine multiple doctests, if you knew exactly what
 you were doing. The newer doctest features for unittest integration
 already did a better job of that, are stronger now than ever, and the
 new DocTestRunner class is a saner foundation if you want to do it by
 hand. The "private name" filtering gimmick was a mistake from the
 start, and testmod() changed long ago to ignore it by default. If
 you want to filter out tests, the new DocTestFinder class can be used
 to return a list of all doctests, and you can filter that list by
 any computable criteria before passing it to a DocTestRunner instance.

- Bug #891637, patch #1005466: fix inspect.getargs() crash on def foo((bar)).

Tools/Demos
-----------

- IDLE's shortcut keys for windows are now case insensitive so that
 Control-V works the same as Control-v.

- pygettext.py: Generate POT-Creation-Date header in ISO format.

Build
-----

- Backward incompatibility: longintrepr.h now triggers a compile-time
 error if SHIFT (the number of bits in a Python long "digit") isn't
 divisible by 5. This new requirement allows simple code for the new
 5-bits-at-a-time long_pow() implementation. If necessary, the
 restriction could be removed (by complicating long_pow(), or by
 falling back to the 1-bit-at-a-time algorithm), but there are no
 plans to do so.

- bug #991962: When building with --disable-toolbox-glue on Darwin no
 attempt to build Mac-specific modules occurs.

- The --with-tsc flag to configure to enable VM profiling with the
 processor's timestamp counter now works on PPC platforms.

- patch #1006629: Define _XOPEN_SOURCE to 500 on Solaris 8/9 to match
 GCC's definition and avoid redefinition warnings.

- Detect pthreads support (provided by gnu pth pthread emulation) on
 GNU/k*BSD systems.

- bug #1005737, #1007249: Fixed several build problems and warnings
 found on old/legacy C compilers of HP-UX, IRIX and Tru64.

C API
-----

..

Documentation
-------------

- patch #1005936, bug #1009373: fix index entries which contain
 an underscore when viewed with Acrobat.

- bug #990669: os.path.normpath may alter the meaning of a path if
 it contains symbolic links. This has been documented in a comment
 since 1992, but is now in the library reference as well.

New platforms
-------------

- FreeBSD 6 is now supported.

Tests
-----

..

Windows
-------

- Boosted the stack reservation for python.exe and pythonw.exe from
 the default 1MB to 2MB. Stack frames under VC 7.1 for 2.4 are enough
 bigger than under VC 6.0 for 2.3.4 that deeply recursive progams
 within the default sys.getrecursionlimit() default value of 1000 were
 able to suffer undetected C stack overflows. The standard test program
 test_compiler was one such program. If a Python process on Windows
 "just vanishes" without a trace, and without an error message of any
 kind, but with an exit code of 128, undetected stack overflow may be
 the problem.

Mac
---

..


What's New in Python 2.4 alpha 2?
=================================

*Release date: 05-AUG-2004*

Core and builtins
-----------------

- Patch #980695: Implements efficient string concatenation for statements
 of the form s=s+t and s+=t. This will vary across implementations.
 Accordingly, the str.join() method is strongly preferred for performance
 sensitive code.

- PEP-0318, Function Decorators have been added to the language. These are
 implemented using the Java-style @decorator syntax, like so::

   @staticmethod
   def foo(bar):

 (The PEP needs to be updated to reflect the current state)

- When importing a module M raises an exception, Python no longer leaves M
 in sys.modules. Before 2.4a2 it did, and a subsequent import of M would
 succeed, picking up a module object from sys.modules reflecting as much
 of the initialization of M as completed before the exception was raised.
 Subsequent imports got no indication that M was in a partially-
 initialized state, and the importers could get into arbitrarily bad
 trouble as a result (the M they got was in an unintended state,
 arbitrarily far removed from M's author's intent). Now subsequent
 imports of M will continue raising exceptions (but if, for example, the
 source code for M is edited between import attempts, then perhaps later
 attempts will succeed, or raise a different exception).

 This can break existing code, but in such cases the code was probably
 working before by accident. In the Python source, the only case of
 breakage discovered was in a test accidentally relying on a damaged
 module remaining in sys.modules. Cases are also known where tests
 deliberately provoking import errors remove damaged modules from
 sys.modules themselves, and such tests will break now if they do an
 unconditional del sys.modules[M].

- u'%s' % obj will now try obj.__unicode__() first and fallback to
 obj.__str__() if no __unicode__ method can be found.

- Patch #550732: Add PyArg_VaParseTupleAndKeywords(). Analogous to
 PyArg_VaParse(). Both are now documented. Thanks Greg Chapman.

- Allow string and unicode return types from .encode()/.decode()
 methods on string and unicode objects. Added unicode.decode()
 which was missing for no apparent reason.

- An attempt to fix the mess that is Python's behaviour with
 signal handlers and threads, complicated by readline's behaviour.
 It's quite possible that there are still bugs here.

- Added C macros Py_CLEAR and Py_VISIT to ease the implementation of
 types that support garbage collection.

- Compiler now treats None as a constant.

- The type of values returned by __int__, __float__, __long__,
 __oct__, and __hex__ are now checked. Returning an invalid type
 will cause a TypeError to be raised. This matches the behavior of
 Jython.

- Implemented bind_textdomain_codeset() in locale module.

- Added a workaround for proper string operations in BSDs. str.split
 and str.is* methods can now work correctly with UTF-8 locales.

- Bug #989185: unicode.iswide() and unicode.width() is dropped and
 the East Asian Width support is moved to unicodedata extension
 module.

- Patch #941229: The source code encoding in interactive mode
 now refers sys.stdin.encoding not just ISO-8859-1 anymore. This
 allows for non-latin-1 users to write unicode strings directly.

Extension modules
-----------------

- cpickle now supports the same keyword arguments as pickle.

Library
-------

- Added new codecs and aliases for ISO_8859-11, ISO_8859-16 and
 TIS-620

- Thanks to Edward Loper, doctest has been massively refactored, and
 many new features were added. Full docs will appear later. For now
 the doctest module comments and new test cases give good coverage.
 The refactoring provides many hook points for customizing behavior
 (such as how to report errors, and how to compare expected to actual
 output). New features include a <BLANKLINE> marker for expected
 output containing blank lines, options to produce unified or context
 diffs when actual output doesn't match expectations, an option to
 normalize whitespace before comparing, and an option to use an
 ellipsis to signify "don't care" regions of output.

- Tkinter now supports the wish -sync and -use options.

- The following methods in time support passing of None: ctime(), gmtime(),
 and localtime(). If None is provided, the current time is used (the
 same as when the argument is omitted).
 [SF bug 658254, patch 663482]

- nntplib does now allow to ignore a .netrc file.

- urllib2 now recognizes Basic authentication even if other authentication
 schemes are offered.

- Bug #1001053. wave.open() now accepts unicode filenames.

- gzip.GzipFile has a new fileno() method, to retrieve the handle of the
 underlying file object (provided it has a fileno() method). This is
 needed if you want to use os.fsync() on a GzipFile.

- imaplib has two new methods: deleteacl and myrights.

- nntplib has two new methods: description and descriptions. They
 use a more RFC-compliant way of getting a newsgroup description.

- Bug #993394. Fix a possible red herring of KeyError in 'threading' being
 raised during interpreter shutdown from a registered function with atexit
 when dummy_threading is being used.

- Bug #857297/Patch #916874. Fix an error when extracting a hard link
 from a tarfile.

- Patch #846659. Fix an error in tarfile.py when using
 GNU longname/longlink creation.

- The obsolete FCNTL.py has been deleted. The builtin fcntl module
 has been available (on platforms that support fcntl) since Python
 1.5a3, and all FCNTL.py did is export fcntl's names, after generating
 a deprecation warning telling you to use fcntl directly.

- Several new unicode codecs are added: big5hkscs, euc_jis_2004,
 iso2022_jp_2004, shift_jis_2004.

- Bug #788520. Queue.{get, get_nowait, put, put_nowait} have new
 implementations, exploiting Conditions (which didn't exist at the time
 Queue was introduced). A minor semantic change is that the Full and
 Empty exceptions raised by non-blocking calls now occur only if the
 queue truly was full or empty at the instant the queue was checked (of
 course the Queue may no longer be full or empty by the time a calling
 thread sees those exceptions, though). Before, the exceptions could
 also be raised if it was "merely inconvenient" for the implementation
 to determine the true state of the Queue (because the Queue was locked
 by some other method in progress).

- Bugs #979794 and #980117: difflib.get_grouped_opcodes() now handles the
 case of comparing two empty lists. This affected both context_diff() and
 unified_diff(),

- Bug #980938: smtplib now prints debug output to sys.stderr.

- Bug #930024: posixpath.realpath() now handles infinite loops in symlinks by
 returning the last point in the path that was not part of any loop. Thanks
 AM Kuchling.

- Bug #980327: ntpath not handles compressing erroneous slashes between the
 drive letter and the rest of the path. Also clearly handles UNC addresses now
 as well. Thanks Paul Moore.

- bug #679953: zipfile.py should now work for files over 2 GB. The packed data
 for file sizes (compressed and uncompressed) was being stored as signed
 instead of unsigned.

- decimal.py now only uses signals in the IBM spec. The other conditions are
 no longer part of the public API.

- codecs module now has two new generic APIs: encode() and decode()
 which don't restrict the return types (unlike the unicode and
 string methods of the same name).

- Non-blocking SSL sockets work again; they were broken in Python 2.3.
 SF patch 945642.

- doctest unittest integration improvements:

 o Improved the unitest test output for doctest-based unit tests

 o Can now pass setUp and tearDown functions when creating
  DocTestSuites.

- The threading module has a new class, local, for creating objects
 that provide thread-local data.

- Bug #990307: when keep_empty_values is True, cgi.parse_qsl()
 no longer returns spurious empty fields.

- Implemented bind_textdomain_codeset() in gettext module.

- Introduced in gettext module the l*gettext() family of functions,
 which return translation strings encoded in the preferred encoding,
 as informed by locale module's getpreferredencoding().

- optparse module (and tests) upgraded to Optik 1.5a1. Changes:

 - Add expansion of default values in help text: the string
  "%default" in an option's help string is expanded to str() of
  that option's default value, or "none" if no default value.

 - Bug #955889: option default values that happen to be strings are
  now processed in the same way as values from the command line; this
  allows generation of nicer help when using custom types. Can
  be disabled with parser.set_process_default_values(False).

 - Bug #960515: don't crash when generating help for callback
  options that specify 'type', but not 'dest' or 'metavar'.

 - Feature #815264: change the default help format for short options
  that take an argument from e.g. "-oARG" to "-o ARG"; add
  set_short_opt_delimiter() and set_long_opt_delimiter() methods to
  HelpFormatter to allow (slight) customization of the formatting.

 - Patch #736940: internationalize Optik: all built-in user-
  targeted literal strings are passed through gettext.gettext(). (If
  you want translations (.po files), they're not included with Python
  -- you'll find them in the Optik source distribution from
  http://optik.sourceforge.net/ .)

 - Bug #878453: respect $COLUMNS environment variable for
  wrapping help output.

 - Feature #988122: expand "%prog" in the 'description' passed
  to OptionParser, just like in the 'usage' and 'version' strings.
  (This is *not* done in the 'description' passed to OptionGroup.)

C API
-----

- PyImport_ExecCodeModule() and PyImport_ExecCodeModuleEx(): if an
 error occurs while loading the module, these now delete the module's
 entry from sys.modules. All ways of loading modules eventually call
 one of these, so this is an error-case change in semantics for all
 ways of loading modules. In rare cases, a module loader may wish
 to keep a module object in sys.modules despite that the module's
 code cannot be executed. In such cases, the module loader must
 arrange to reinsert the name and module object in sys.modules.
 PyImport_ReloadModule() has been changed to reinsert the original
 module object into sys.modules if the module reload fails, so that
 its visible semantics have not changed.

- A large pile of datetime field-extraction macros is now documented,
 thanks to Anthony Tuininga (patch #986010).

Documentation
-------------

- Improved the tutorial on creating types in C.

 - point out the importance of reassigning data members before
  assigning their values

 - correct my misconception about return values from visitprocs. Sigh.

 - mention the labor saving Py_VISIT and Py_CLEAR macros.

- Major rewrite of the math module docs, to address common confusions.

Tests
-----

- The test data files for the decimal test suite are now installed on
 platforms that use the Makefile.

- SF patch 995225: The test file testtar.tar accidentally contained
 CVS keywords (like $Id$), which could cause spurious failures in
 test_tarfile.py depending on how the test file was checked out.


What's New in Python 2.4 alpha 1?
=================================

*Release date: 08-JUL-2004*

Core and builtins
-----------------

- weakref.ref is now the type object also known as
 weakref.ReferenceType; it can be subclassed like any other new-style
 class. There's less per-entry overhead in WeakValueDictionary
 objects now (one object instead of three).

- Bug #951851: Python crashed when reading import table of certain
 Windows DLLs.

- Bug #215126. The locals argument to eval(), execfile(), and exec now
 accept any mapping type.

- marshal now shares interned strings. This change introduces
 a new .pyc magic.

- Bug #966623. classes created with type() in an exec(, {}) don't
 have a __module__, but code in typeobject assumed it would always
 be there.

- Python no longer relies on the LC_NUMERIC locale setting to be
 the "C" locale; as a result, it no longer tries to prevent changing
 the LC_NUMERIC category.

- Bug #952807: Unpickling pickled instances of subclasses of
 datetime.date, datetime.datetime and datetime.time could yield insane
 objects. Thanks to Jiwon Seo for a fix.

- Bug #845802: Python crashes when __init__.py is a directory.

- Unicode objects received two new methods: iswide() and width().
 These query East Asian width information, as specified in Unicode
 TR11.

- Improved the tuple hashing algorithm to give fewer collisions in
 common cases. Fixes bug #942952.

- Implemented generator expressions (PEP 289). Coded by Jiwon Seo.

- Enabled the profiling of C extension functions (and builtins) - check
 new documentation and modified profile and bdb modules for more details

- Set file.name to the object passed to open (instead of a new string)

- Moved tracebackobject into traceback.h and renamed to PyTracebackObject

- Optimized the byte coding for multiple assignments like "a,b=b,a" and
 "a,b,c=1,2,3". Improves their speed by 25% to 30%.

- Limit the nested depth of a tuple for the second argument to isinstance()
 and issubclass() to the recursion limit of the interpreter.
 Fixes bug #858016 .

- Optimized dict iterators, creating separate types for each
 and having them reveal their length. Also optimized the
 methods: keys(), values(), and items().

- Implemented a newcode opcode, LIST_APPEND, that simplifies
 the generated bytecode for list comprehensions and further
 improves their performance (about 35%).

- Implemented rich comparisons for floats, which seems to make
 comparisons involving NaNs somewhat less surprising when the
 underlying C compiler actually implements C99 semantics.

- Optimized list.extend() to save memory and no longer create
 intermediate sequences. Also, extend() now pre-allocates the
 needed memory whenever the length of the iterable is known in
 advance -- this halves the time to extend the list.

- Optimized list resize operations to make fewer calls to the system
 realloc(). Significantly speeds up list appends, list pops,
 list comprehensions, and the list constructor (when the input iterable
 length is not known).

- Changed the internal list over-allocation scheme. For larger lists,
 overallocation ranged between 3% and 25%. Now, it is a constant 12%.
 For smaller lists (n<8), overallocation was upto eight elements. Now,
 the overallocation is no more than three elements -- this improves space
 utilization for applications that have large numbers of small lists.

- Most list bodies now get re-used rather than freed. Speeds up list
 instantiation and deletion by saving calls to malloc() and free().

- The dict.update() method now accepts all the same argument forms
 as the dict() constructor. This now includes item lists and/or
 keyword arguments.

- Support for arbitrary objects supporting the read-only buffer
 interface as the co_code field of code objects (something that was
 only possible to create from C code) has been removed.

- Made omitted callback and None equivalent for weakref.ref() and
 weakref.proxy(); the None case wasn't handled correctly in all
 cases.

- Fixed problem where PyWeakref_NewRef() and PyWeakref_NewProxy()
 assumed that initial existing entries in an object's weakref list
 would not be removed while allocating a new weakref object. Since
 GC could be invoked at that time, however, that assumption was
 invalid. In a truly obscure case of GC being triggered during
 creation for a new weakref object for an referent which already
 has a weakref without a callback which is only referenced from
 cyclic trash, a memory error can occur. This consistently created a
 segfault in a debug build, but provided less predictable behavior in
 a release build.

- input() builtin function now respects compiler flags such as
 __future__ statements. SF patch 876178.

- Removed PendingDeprecationWarning from apply(). apply() remains
 deprecated, but the nuisance warning will not be issued.

- At Python shutdown time (Py_Finalize()), 2.3 called cyclic garbage
 collection twice, both before and after tearing down modules. The
 call after tearing down modules has been disabled, because too much
 of Python has been torn down then for __del__ methods and weakref
 callbacks to execute sanely. The most common symptom was a sequence
 of uninformative messages on stderr when Python shut down, produced
 by threads trying to raise exceptions, but unable to report the nature
 of their problems because too much of the sys module had already been
 destroyed.

- Removed FutureWarnings related to hex/oct literals and conversions
 and left shifts. (Thanks to Kalle Svensson for SF patch 849227.)
 This addresses most of the remaining semantic changes promised by
 PEP 237, except for repr() of a long, which still shows the trailing
 'L'. The PEP appears to promise warnings for operations that
 changed semantics compared to Python 2.3, but this is not
 implemented; we've suffered through enough warnings related to
 hex/oct literals and I think it's best to be silent now.

- For str and unicode objects, the ljust(), center(), and rjust()
 methods now accept an optional argument specifying a fill
 character other than a space.

- When method objects have an attribute that can be satisfied either
 by the function object or by the method object, the function
 object's attribute usually wins. Christian Tismer pointed out that
 that this is really a mistake, because this only happens for special
 methods (like __reduce__) where the method object's version is
 really more appropriate than the function's attribute. So from now
 on, all method attributes will have precedence over function
 attributes with the same name.

- Critical bugfix, for SF bug 839548: if a weakref with a callback,
 its callback, and its weakly referenced object, all became part of
 cyclic garbage during a single run of garbage collection, the order
 in which they were torn down was unpredictable. It was possible for
 the callback to see partially-torn-down objects, leading to immediate
 segfaults, or, if the callback resurrected garbage objects, to
 resurrect insane objects that caused segfaults (or other surprises)
 later. In one sense this wasn't surprising, because Python's cyclic gc
 had no knowledge of Python's weakref objects. It does now. When
 weakrefs with callbacks become part of cyclic garbage now, those
 weakrefs are cleared first. The callbacks don't trigger then,
 preventing the problems. If you need callbacks to trigger, then just
 as when cyclic gc is not involved, you need to write your code so
 that weakref objects outlive the objects they weakly reference.

- Critical bugfix, for SF bug 840829: if cyclic garbage collection
 happened to occur during a weakref callback for a new-style class
 instance, subtle memory corruption was the result (in a release build;
 in a debug build, a segfault occurred reliably very soon after).
 This has been repaired.

- Compiler flags set in PYTHONSTARTUP are now active in __main__.

- Added two builtin types, set() and frozenset().

- Added a reversed() builtin function that returns a reverse iterator
 over a sequence.

- Added a sorted() builtin function that returns a new sorted list
 from any iterable.

- CObjects are now mutable (on the C level) through PyCObject_SetVoidPtr.

- list.sort() now supports three keyword arguments: cmp, key, and reverse.
 The key argument can be a function of one argument that extracts a
 comparison key from the original record: mylist.sort(key=str.lower).
 The reverse argument is a boolean value and if True will change the
 sort order as if the comparison arguments were reversed. In addition,
 the documentation has been amended to provide a guarantee that all sorts
 starting with Py2.3 are guaranteed to be stable (the relative order of
 records with equal keys is unchanged).

- Added test whether wchar_t is signed or not. A signed wchar_t is not
 usable as internal unicode type base for Py_UNICODE since the
 unicode implementation assumes an unsigned type.

- Fixed a bug in the cache of length-one Unicode strings that could
 lead to a seg fault. The specific problem occurred when an earlier,
 non-fatal error left an uninitialized Unicode object in the
 freelist.

- The % formatting operator now supports '%F' which is equivalent to
 '%f'. This has always been documented but never implemented.

- complex(obj) could leak a little memory if obj wasn't a string or
 number.

- zip() with no arguments now returns an empty list instead of raising
 a TypeError exception.

- obj.__contains__() now returns True/False instead of 1/0. SF patch
 820195.

- Python no longer tries to be smart about recursive comparisons.
 When comparing containers with cyclic references to themselves it
 will now just hit the recursion limit. See SF patch 825639.

- str and unicode builtin types now have an rsplit() method that is
 same as split() except that it scans the string from the end
 working towards the beginning. See SF feature request 801847.

- Fixed a bug in object.__reduce_ex__ when using protocol 2. Failure
 to clear the error when attempts to get the __getstate__ attribute
 fail caused intermittent errors and odd behavior.

- buffer objects based on other objects no longer cache a pointer to
 the data and the data length. Instead, the appropriate tp_as_buffer
 method is called as necessary.

- fixed: if a file is opened with an explicit buffer size >= 1, repeated
 close() calls would attempt to free() the buffer already free()ed on
 the first call.


Extension modules
-----------------

- Added socket.getservbyport(), and make the second argument in
 getservbyname() and getservbyport() optional.

- time module code that deals with input POSIX timestamps will now raise
 ValueError if more than a second is lost in precision when the
 timestamp is cast to the platform C time_t type. There's no chance
 that the platform will do anything sensible with the result in such
 cases. This includes ctime(), localtime() and gmtime(). Assorted
 fromtimestamp() and utcfromtimestamp() methods in the datetime module
 were also protected. Closes bugs #919012 and 975996.

- fcntl.ioctl now warns if the mutate flag is not specified.

- nt now properly allows to refer to UNC roots, e.g. in nt.stat().

- the weakref module now supports additional objects: array.array,
 sre.pattern_objects, file objects, and sockets.

- operator.isMappingType() and operator.isSequenceType() now give
 fewer false positives.

- socket.sslerror is now a subclass of socket.error . Also added
 socket.error to the socket module's C API.

- Bug #920575: A problem where the _locale module segfaults on
 nl_langinfo(ERA) caused by GNU libc's illegal NULL return is fixed.

- array objects now support the copy module. Also, their resizing
 scheme has been updated to match that used for list objects. This improves
 the performance (speed and memory usage) of append() operations.
 Also, array.array() and array.extend() now accept any iterable argument
 for repeated appends without needing to create another temporary array.

- cStringIO.writelines() now accepts any iterable argument and writes
 the lines one at a time rather than joining them and writing once.
 Made a parallel change to StringIO.writelines(). Saves memory and
 makes suitable for use with generator expressions.

- time.strftime() now checks that the values in its time tuple argument
 are within the proper boundaries to prevent possible crashes from the
 platform's C library implementation of strftime(). Can possibly
 break code that uses values outside the range that didn't cause
 problems previously (such as sitting day of year to 0). Fixes bug
 #897625.

- The socket module now supports Bluetooth sockets, if the
 system has <bluetooth/bluetooth.h>

- Added a collections module containing a new datatype, deque(),
 offering high-performance, thread-safe, memory friendly appends
 and pops on either side of the deque.

- Several modules now take advantage of collections.deque() for
 improved performance: Queue, mutex, shlex, threading, and pydoc.

- The operator module has two new functions, attrgetter() and
 itemgetter() which are useful for creating fast data extractor
 functions for map(), list.sort(), itertools.groupby(), and
 other functions that expect a function argument.

- socket.SHUT_{RD,WR,RDWR} was added.

- os.getsid was added.

- The pwd module incorrectly advertised its struct type as
 struct_pwent; this has been renamed to struct_passwd. (The old name
 is still supported for backwards compatibility.)

- The xml.parsers.expat module now provides Expat 1.95.7.

- socket.IPPROTO_IPV6 was added.

- readline.clear_history was added.

- select.select() now accepts sequences for its first three arguments.

- cStringIO now supports the f.closed attribute.

- The signal module now exposes SIGRTMIN and SIGRTMAX (if available).

- curses module now supports use_default_colors(). [patch #739124]

- Bug #811028: ncurses.h breakage on FreeBSD/MacOS X

- Bug #814613: INET_ADDRSTRLEN fix needed for all compilers on SGI

- Implemented non-recursive SRE matching scheme (#757624).

- Implemented (?(id/name)yes|no) support in SRE (#572936).

- random.seed() with no arguments or None uses time.time() as a default
 seed. Modified to match Py2.2 behavior and use fractional seconds so
 that successive runs are more likely to produce different sequences.

- random.Random has a new method, getrandbits(k), which returns an int
 with k random bits. This method is now an optional part of the API
 for user defined generators. Any generator that defines genrandbits()
 can now use randrange() for ranges with a length >= 2**53. Formerly,
 randrange would return only even numbers for ranges that large (see
 SF bug #812202). Generators that do not define genrandbits() now
 issue a warning when randrange() is called with a range that large.

- itertools has a new function, groupby() for aggregating iterables
 into groups sharing the same key (as determined by a key function).
 It offers some of functionality of SQL's groupby keyword and of
 the Unix uniq filter.

- itertools now has a new tee() function which produces two independent
 iterators from a single iterable.

- itertools.izip() with no arguments now returns an empty iterator instead
 of raising a TypeError exception.

- Fixed #853061: allow BZ2Compressor.compress() to receive an empty string
 as parameter.

Library
-------

- Bug #981530: Fix UnboundLocalError in shutil.rmtree(). This affects
 the documented behavior: the function passed to the onerror()
 handler can now also be os.listdir.

- Bug #754449: threading.Thread objects no longer mask exceptions raised during
 interpreter shutdown with another exception from attempting to handle the
 original exception.

- Added decimal.py per PEP 327.

- Bug #981299: rsync is now a recognized protocol in urlparse that uses a
 "netloc" portion of a URL.

- Bug #919012: shutil.move() will not try to move a directory into itself.
 Thanks Johannes Gijsbers.

- Bug #934282: pydoc.stripid() is now case-insensitive. Thanks Robin Becker.

- Bug #823209: cmath.log() now takes an optional base argument so that its
 API matches math.log().

- Bug #957381: distutils bdist_rpm no longer fails on recent RPM versions
 that generate a -debuginfo.rpm

- os.path.devnull has been added for all supported platforms.

- Fixed #877165: distutils now picks the right C++ compiler command
 on cygwin and mingw32.

- urllib.urlopen().readline() now handles HTTP/0.9 correctly.

- refactored site.py into functions. Also wrote regression tests for the
 module.

- The distutils install command now supports the --home option and
 installation scheme for all platforms.

- asyncore.loop now has a repeat count parameter that defaults to
 looping forever.

- The distutils sdist command now ignores all .svn directories, in
 addition to CVS and RCS directories. .svn directories hold
 administrative files for the Subversion source control system.

- Added a new module: cookielib. Automatic cookie handling for HTTP
 clients. Also, support for cookielib has been added to urllib2, so
 urllib2.urlopen() can transparently handle cookies.

- stringprep.py now uses built-in set() instead of sets.Set().

- Bug #876278: Unbounded recursion in modulefinder

- Bug #780300: Swap public and system ID in LexicalHandler.startDTD.
 Applications relying on the wrong order need to be corrected.

- Bug #926075: Fixed a bug that returns a wrong pattern object
 for a string or unicode object in sre.compile() when a different
 type pattern with the same value exists.

- Added countcallers arg to trace.Trace class (--trackcalls command line arg
 when run from the command prompt).

- Fixed a caching bug in platform.platform() where the argument of 'terse' was
 not taken into consideration when caching value.

- Added two new command-line arguments for profile (output file and
 default sort).

- Added global runctx function to profile module

- Add hlist missing entryconfigure and entrycget methods.

- The ptcp154 codec was added for Kazakh character set support.

- Support non-anonymous ftp URLs in urllib2.

- The encodings package will now apply codec name aliases
 first before starting to try the import of the codec module.
 This simplifies overriding built-in codecs with external
 packages, e.g. the included CJK codecs with the JapaneseCodecs
 package, by adjusting the aliases dictionary in encodings.aliases
 accordingly.

- base64 now supports RFC 3548 Base16, Base32, and Base64 encoding and
 decoding standards.

- urllib2 now supports processors. A processor is a handler that
 implements an xxx_request or xxx_response method. These methods are
 called for all requests.

- distutils compilers now compile source files in the same order as
 they are passed to the compiler.

- pprint.pprint() and pprint.pformat() now have additional parameters
 indent, width and depth.

- Patch #750542: pprint now will pretty print subclasses of list, tuple
 and dict too, as long as they don't overwrite __repr__().

- Bug #848614: distutils' msvccompiler fails to find the MSVC6
 compiler because of incomplete registry entries.

- httplib.HTTP.putrequest now offers to omit the implicit Accept-Encoding.

- Patch #841977: modulefinder didn't find extension modules in packages

- imaplib.IMAP4.thread was added.

- Plugged a minor hole in tempfile.mktemp() due to the use of
 os.path.exists(), switched to using os.lstat() directly if possible.

- bisect.py and heapq.py now have underlying C implementations
 for better performance.

- heapq.py has two new functions, nsmallest() and nlargest().

- traceback.format_exc has been added (similar to print_exc but it returns
 a string).

- xmlrpclib.MultiCall has been added.

- poplib.POP3_SSL has been added.

- tmpfile.mkstemp now returns an absolute path even if dir is relative.

- urlparse is RFC 2396 compliant.

- The fieldnames argument to the csv module's DictReader constructor is now
 optional. If omitted, the first row of the file will be used as the
 list of fieldnames.

- encodings.bz2_codec was added for access to bz2 compression
 using "a long string".encode('bz2')

- Various improvements to unittest.py, realigned with PyUnit CVS.

- dircache now passes exceptions to the caller, instead of returning
 empty lists.

- The bsddb module and dbhash module now support the iterator and
 mapping protocols which make them more substitutable for dictionaries
 and shelves.

- The csv module's DictReader and DictWriter classes now accept keyword
 arguments. This was an omission in the initial implementation.

- The email package handles some RFC 2231 parameters with missing
 CHARSET fields better. It also includes a patch to parameter
 parsing when semicolons appear inside quotes.

- sets.py now runs under Py2.2. In addition, the argument restrictions
 for most set methods (but not the operators) have been relaxed to
 allow any iterable.

- _strptime.py now has a behind-the-scenes caching mechanism for the most
 recent TimeRE instance used along with the last five unique directive
 patterns. The overall module was also made more thread-safe.

- random.cunifvariate() and random.stdgamma() were deprecated in Py2.3
 and removed in Py2.4.

- Bug #823328: urllib2.py's HTTP Digest Auth support works again.

- Patch #873597: CJK codecs are imported into rank of default codecs.

Tools/Demos
-----------

- A hotshotmain script was added to the Tools/scripts directory that
 makes it easy to run a script under control of the hotshot profiler.

- The db2pickle and pickle2db scripts can now dump/load gdbm files.

- The file order on the command line of the pickle2db script was reversed.
 It is now [ picklefile ] dbfile. This provides better symmetry with
 db2pickle. The file arguments to both scripts are now source followed by
 destination in situations where both files are given.

- The pydoc script will display a link to the module documentation for
 modules determined to be part of the core distribution. The documentation
 base directory defaults to http://www.python.org/doc/current/lib/ but can
 be changed by setting the PYTHONDOCS environment variable.

- texcheck.py now detects double word errors.

- md5sum.py mistakenly opened input files in text mode by default, a
 silent and dangerous change from previous releases. It once again
 opens input files in binary mode by default. The -t and -b flags
 remain for compatibility with the 2.3 release, but -b is the default
 now.

- py-electric-colon now works when pending-delete/delete-selection mode is
 in effect

- py-help-at-point is no longer bound to the F1 key - it's still bound to
 C-c C-h

- Pynche was fixed to not crash when there is no ~/.pynche file and no
 -d option was given.

Build
-----

- Bug #978645: Modules/getpath.c now builds properly in --disable-framework
 build under OS X.

- Profiling using gprof is now available if Python is configured with
 --enable-profiling.

- Profiling the VM using the Pentium TSC is now possible if Python
 is configured --with-tsc.

- In order to find libraries, setup.py now also looks in /lib64, for use
 on AMD64.

- Bug #934635: Fixed a bug where the configure script couldn't detect
 getaddrinfo() properly if the KAME stack had SCTP support.

- Support for missing ANSI C header files (limits.h, stddef.h, etc) was
 removed.

- Systems requiring the D4, D6 or D7 variants of pthreads are no longer
 supported (see PEP 11).

- Universal newline support can no longer be disabled (see PEP 11).

- Support for DGUX, SunOS 4, IRIX 4 and Minix was removed (see PEP 11).

- Support for systems requiring --with-dl-dld or --with-sgi-dl was removed
 (see PEP 11).

- Tests for sizeof(char) were removed since ANSI C mandates that
 sizeof(char) must be 1.

C API
-----

- Thanks to Anthony Tuininga, the datetime module now supplies a C API
 containing type-check macros and constructors. See new docs in the
 Python/C API Reference Manual for details.

- Private function _PyTime_DoubleToTimet added, to convert a Python
 timestamp (C double) to platform time_t with some out-of-bounds
 checking. Declared in new header file timefuncs.h. It would be
 good to expose some other internal timemodule.c functions there.

- New public functions PyEval_EvaluateFrame and PyGen_New to expose
 generator objects.

- New public functions Py_IncRef() and Py_DecRef(), exposing the
 functionality of the Py_XINCREF() and Py_XDECREF macros. Useful for
 runtime dynamic embedding of Python. See patch #938302, by Bob
 Ippolito.

- Added a new macro, PySequence_Fast_ITEMS, which retrieves a fast sequence's
 underlying array of PyObject pointers. Useful for high speed looping.

- Created a new method flag, METH_COEXIST, which causes a method to be loaded
 even if already defined by a slot wrapper. This allows a __contains__
 method, for example, to co-exist with a defined sq_contains slot. This
 is helpful because the PyCFunction can take advantage of optimized calls
 whenever METH_O or METH_NOARGS flags are defined.

- Added a new function, PyDict_Contains(d, k) which is like
 PySequence_Contains() but is specific to dictionaries and executes
 about 10% faster.

- Added three new macros: Py_RETURN_NONE, Py_RETURN_TRUE, and Py_RETURN_FALSE.
 Each return the singleton they mention after Py_INCREF()ing them.

- Added a new function, PyTuple_Pack(n, ...) for constructing tuples from a
 variable length argument list of Python objects without having to invoke
 the more complex machinery of Py_BuildValue(). PyTuple_Pack(3, a, b, c)
 is equivalent to Py_BuildValue("(OOO)", a, b, c).

Windows
-------

- The _winreg module could segfault when reading very large registry
 values, due to unchecked alloca() calls (SF bug 851056). The fix is
 uses either PyMem_Malloc(n) or PyString_FromStringAndSize(NULL, n),
 as appropriate, followed by a size check.

- file.truncate() could misbehave if the file was open for update
 (modes r+, rb+, w+, wb+), and the most recent file operation before
 the truncate() call was an input operation. SF bug 801631.


What's New in Python 2.3 final?
===============================

*Release date: 29-Jul-2003*

IDLE
----

- Bug 778400: IDLE hangs when selecting "Edit with IDLE" from explorer.
 This was unique to Windows, and was fixed by adding an -n switch to
 the command the Windows installer creates to execute "Edit with IDLE"
 context-menu actions.

- IDLE displays a new message upon startup: some "personal firewall"
 kinds of programs (for example, ZoneAlarm) open a dialog of their
 own when any program opens a socket. IDLE does use sockets, talking
 on the computer's internal loopback interface. This connection is not
 visible on any external interface and no data is sent to or received
 from the Internet. So, if you get such a dialog when opening IDLE,
 asking whether to let pythonw.exe talk to address 127.0.0.1, say yes,
 and rest assured no communication external to your machine is taking
 place. If you don't allow it, IDLE won't be able to start.


What's New in Python 2.3 release candidate 2?
=============================================

*Release date: 24-Jul-2003*

Core and builtins
-----------------

- It is now possible to import from zipfiles containing additional
 data bytes before the zip compatible archive. Zipfiles containing a
 comment at the end are still unsupported.

Extension modules
-----------------

- A longstanding bug in the parser module's initialization could cause
 fatal internal refcount confusion when the module got initialized more
 than once. This has been fixed.

- Fixed memory leak in pyexpat; using the parser's ParseFile() method
 with open files that aren't instances of the standard file type
 caused an instance of the bound .read() method to be leaked on every
 call.

- Fixed some leaks in the locale module.

Library
-------

- Lib/encodings/rot_13.py when used as a script, now more properly
 uses the first Python interpreter on your path.

- Removed caching of TimeRE (and thus LocaleTime) in _strptime.py to
 fix a locale related bug in the test suite. Although another patch
 was needed to actually fix the problem, the cache code was not
 restored.

IDLE
----

- Calltips patches.

Build
-----

- For MacOSX, added -mno-fused-madd to BASECFLAGS to fix test_coercion
 on Panther (OSX 10.3).

C API
-----

Windows
-------

- The tempfile module could do insane imports on Windows if PYTHONCASEOK
 was set, making temp file creation impossible. Repaired.

- Add a patch to workaround pthread_sigmask() bugs in Cygwin.

Mac
---

- Various fixes to pimp.

- Scripts runs with pythonw no longer had full window manager access.

- Don't force boot-disk-only install, for reasons unknown it causes
 more problems than it solves.


What's New in Python 2.3 release candidate 1?
=============================================

*Release date: 18-Jul-2003*

Core and builtins
-----------------

- The new function sys.getcheckinterval() returns the last value set
 by sys.setcheckinterval().

- Several bugs in the symbol table phase of the compiler have been
 fixed. Errors could be lost and compilation could fail without
 reporting an error. SF patch 763201.

- The interpreter is now more robust about importing the warnings
 module. In an executable generated by freeze or similar programs,
 earlier versions of 2.3 would fail if the warnings module could
 not be found on the file system. Fixes SF bug 771097.

- A warning about assignments to module attributes that shadow
 builtins, present in earlier releases of 2.3, has been removed.

- It is not possible to create subclasses of builtin types like str
 and tuple that define an itemsize. Earlier releases of Python 2.3
 allowed this by mistake, leading to crashes and other problems.

- The thread_id is now initialized to 0 in a non-thread build. SF bug
 770247.

- SF bug 762891: "del p[key]" on proxy object no longer raises SystemError.

Extension modules
-----------------

- weakref.proxy() can now handle "del obj[i]" for proxy objects
 defining __delitem__. Formerly, it generated a SystemError.

- SSL no longer crashes the interpreter when the remote side disconnects.

- On Unix the mmap module can again be used to map device files.

- time.strptime now exclusively uses the Python implementation
 contained within the _strptime module.

- The print slot of weakref proxy objects was removed, because it was
 not consistent with the object's repr slot.

- The mmap module only checks file size for regular files, not
 character or block devices. SF patch 708374.

- The cPickle Pickler garbage collection support was fixed to traverse
 the find_class attribute, if present.

- There are several fixes for the bsddb3 wrapper module.

 bsddb3 no longer crashes if an environment is closed before a cursor
 (SF bug 763298).

 The DB and DBEnv set_get_returns_none function was extended to take
 a level instead of a boolean flag. The new level 2 means that in
 addition, cursor.set()/.get() methods return None instead of raising
 an exception.

 A typo was fixed in DBCursor.join_item(), preventing a crash.

Library
-------

- distutils now supports MSVC 7.1

- doctest now examines all docstrings by default. Previously, it would
 skip over functions with private names (as indicated by the underscore
 naming convention). The old default created too much of a risk that
 user tests were being skipped inadvertently. Note, this change could
 break code in the unlikely case that someone had intentionally put
 failing tests in the docstrings of private functions. The breakage
 is easily fixable by specifying the old behavior when calling testmod()
 or Tester().

- There were several fixes to the way dumbdbms are closed. It's vital
 that a dumbdbm database be closed properly, else the on-disk data
 and directory files can be left in mutually inconsistent states.
 dumbdbm.py's _Database.__del__() method attempted to close the
 database properly, but a shutdown race in _Database._commit() could
 prevent this from working, so that a program trusting __del__() to
 get the on-disk files in synch could be badly surprised. The race
 has been repaired. A sync() method was also added so that shelve
 can guarantee data is written to disk.

 The close() method can now be called more than once without complaint.

- The classes in threading.py are now new-style classes. That they
 weren't before was an oversight.

- The urllib2 digest authentication handlers now define the correct
 auth_header. The earlier versions would fail at runtime.

- SF bug 763023: fix uncaught ZeroDivisionError in difflib ratio methods
 when there are no lines.

- SF bug 763637: fix exception in Tkinter with after_cancel
 which could occur with Tk 8.4

- SF bug 770601: CGIHTTPServer.py now passes the entire environment
 to child processes.

- SF bug 765238: add filter to fnmatch's __all__.

- SF bug 748201: make time.strptime() error messages more helpful.

- SF patch 764470: Do not dump the args attribute of a Fault object in
 xmlrpclib.

- SF patch 549151: urllib and urllib2 now redirect POSTs on 301
 responses.

- SF patch 766650: The whichdb module was fixed to recognize dbm files
 generated by gdbm on OS/2 EMX.

- SF bugs 763047 and 763052: fixes bug of timezone value being left as
 -1 when ``time.tzname[0] == time.tzname[1] and not time.daylight``
 is true when it should only when time.daylight is true.

- SF bug 764548: re now allows subclasses of str and unicode to be
 used as patterns.

- SF bug 763637: In Tkinter, change after_cancel() to handle tuples
 of varying sizes. Tk 8.4 returns a different number of values
 than Tk 8.3.

- SF bug 763023: difflib.ratio() did not catch zero division.

- The Queue module now has an __all__ attribute.

Tools/Demos
-----------

- See Lib/idlelib/NEWS.txt for IDLE news.

- SF bug 753592: webchecker/wsgui now handles user supplied directories.

- The trace.py script has been removed. It is now in the standard library.

Build
-----

- Python now compiles with -fno-strict-aliasing if possible (SF bug 766696).

- The socket module compiles on IRIX 6.5.10.

- An irix64 system is treated the same way as an irix6 system (SF
 patch 764560).

- Several definitions were missing on FreeBSD 5.x unless the
 __BSD_VISIBLE symbol was defined. configure now defines it as
 needed.

C API
-----

- Unicode objects now support mbcs as a built-in encoding, so the C
 API can use it without deferring to the encodings package.

Windows
-------

- The Windows implementation of PyThread_start_new_thread() never
 checked error returns from Windows functions correctly. As a result,
 it could claim to start a new thread even when the Microsoft
 _beginthread() function failed (due to "too many threads" -- this is
 on the order of thousands when it happens). In these cases, the
 Python exception ::

   thread.error: can't start new thread

 is raised now.

- SF bug 766669: Prevent a GPF on interpreter exit when sockets are in
 use. The interpreter now calls WSACleanup() from Py_Finalize()
 instead of from DLL teardown.

Mac
---

- Bundlebuilder now inherits default values in the right way. It was
 previously possible for app bundles to get a type of "BNDL" instead
 of "APPL." Other improvements include, a --build-id option to
 specify the CFBundleIdentifier and using the --python option to set
 the executable in the bundle.

- Fixed two bugs in MacOSX framework handling.

- pythonw did not allow user interaction in 2.3rc1, this has been fixed.

- Python is now compiled with -mno-fused-madd, making all tests pass
 on Panther.

What's New in Python 2.3 beta 2?
================================

*Release date: 29-Jun-2003*

Core and builtins
-----------------

- A program can now set the environment variable PYTHONINSPECT to some
 string value in Python, and cause the interpreter to enter the
 interactive prompt at program exit, as if Python had been invoked
 with the -i option.

- list.index() now accepts optional start and stop arguments. Similar
 changes were made to UserList.index(). SF feature request 754014.

- SF patch 751998 fixes an unwanted side effect of the previous fix
 for SF bug 742860 (the next item).

- SF bug 742860: "WeakKeyDictionary __delitem__ uses iterkeys". This
 wasn't threadsafe, was very inefficient (expected time O(len(dict))
 instead of O(1)), and could raise a spurious RuntimeError if another
 thread mutated the dict during __delitem__, or if a comparison function
 mutated it. It also neglected to raise KeyError when the key wasn't
 present; didn't raise TypeError when the key wasn't of a weakly
 referencable type; and broke various more-or-less obscure dict
 invariants by using a sequence of equality comparisons over the whole
 set of dict keys instead of computing the key's hash code to narrow
 the search to those keys with the same hash code. All of these are
 considered to be bugs. A new implementation of __delitem__ repairs all
 that, but note that fixing these bugs may change visible behavior in
 code relying (whether intentionally or accidentally) on old behavior.

- SF bug 734869: Fixed a compiler bug that caused a fatal error when
 compiling a list comprehension that contained another list comprehension
 embedded in a lambda expression.

- SF bug 705231: builtin pow() no longer lets the platform C pow()
 raise -1.0 to integer powers, because (at least) glibc gets it wrong
 in some cases. The result should be -1.0 if the power is odd and 1.0
 if the power is even, and any float with a sufficiently large exponent
 is (mathematically) an exact even integer.

- SF bug 759227: A new-style class that implements __nonzero__() must
 return a bool or int (but not an int subclass) from that method. This
 matches the restriction on classic classes.

- The encoding attribute has been added for file objects, and set to
 the terminal encoding on Unix and Windows.

- The softspace attribute of file objects became read-only by oversight.
 It's writable again.

- Reverted a 2.3 beta 1 change to iterators for subclasses of list and
 tuple. By default, the iterators now access data elements directly
 instead of going through __getitem__. If __getitem__ access is
 preferred, then __iter__ can be overridden.

- SF bug 735247: The staticmethod and super types participate in
 garbage collection. Before this change, it was possible for leaks to
 occur in functions with non-global free variables that used these types.

Extension modules
-----------------

- the socket module has a new exception, socket.timeout, to allow
 timeouts to be handled separately from other socket errors.

- SF bug 751276: cPickle has fixed to propagate exceptions raised in
 user code. In earlier versions, cPickle caught and ignored any
 exception when it performed operations that it expected to raise
 specific exceptions like AttributeError.

- cPickle Pickler and Unpickler objects now participate in garbage
 collection.

- mimetools.choose_boundary() could return duplicate strings at times,
 especially likely on Windows. The strings returned are now guaranteed
 unique within a single program run.

- thread.interrupt_main() raises KeyboardInterrupt in the main thread.
 dummy_thread has also been modified to try to simulate the behavior.

- array.array.insert() now treats negative indices as being relative
 to the end of the array, just like list.insert() does. (SF bug #739313)

- The datetime module classes datetime, time, and timedelta are now
 properly subclassable.

- _tkinter.{get|set}busywaitinterval was added.

- itertools.islice() now accepts stop=None as documented.
 Fixes SF bug #730685.

- the bsddb185 module is built in one restricted instance -
 /usr/include/db.h exists and defines HASHVERSION to be 2. This is true
 for many BSD-derived systems.


Library
-------

- Some happy doctest extensions from Jim Fulton have been added to
 doctest.py. These are already being used in Zope3. The two
 primary ones:

 doctest.debug(module, name) extracts the doctests from the named object
 in the given module, puts them in a temp file, and starts pdb running
 on that file. This is great when a doctest fails.

 doctest.DocTestSuite(module=None) returns a synthesized unittest
 TestSuite instance, to be run by the unittest framework, which
 runs all the doctests in the module. This allows writing tests in
 doctest style (which can be clearer and shorter than writing tests
 in unittest style), without losing unittest's powerful testing
 framework features (which doctest lacks).

- For compatibility with doctests created before 2.3, if an expected
 output block consists solely of "1" and the actual output block
 consists solely of "True", it's accepted as a match; similarly
 for "0" and "False". This is quite un-doctest-like, but is practical.
 The behavior can be disabled by passing the new doctest module
 constant DONT_ACCEPT_TRUE_FOR_1 to the new optionflags optional
 argument.

- ZipFile.testzip() now only traps BadZipfile exceptions. Previously,
 a bare except caught to much and reported all errors as a problem
 in the archive.

- The logging module now has a new function, makeLogRecord() making
 LogHandler easier to interact with DatagramHandler and SocketHandler.

- The cgitb module has been extended to support plain text display (SF patch
 569574).

- A brand new version of IDLE (from the IDLEfork project at
 SourceForge) is now included as Lib/idlelib. The old Tools/idle is
 no more.

- Added a new module: trace (documentation missing). This module used
 to be distributed in Tools/scripts. It uses sys.settrace() to trace
 code execution -- either function calls or individual lines. It can
 generate tracing output during execution or a post-mortem report of
 code coverage.

- The threading module has new functions settrace() and setprofile()
 that cooperate with the functions of the same name in the sys
 module. A function registered with the threading module will
 be used for all threads it creates. The new trace module uses this
 to provide tracing for code running in threads.

- copy.py: applied SF patch 707900, fixing bug 702858, by Steven
 Taschuk. Copying a new-style class that had a reference to itself
 didn't work. (The same thing worked fine for old-style classes.)
 Builtin functions are now treated as atomic, fixing bug #746304.

- difflib.py has two new functions: context_diff() and unified_diff().

- More fixes to urllib (SF 549151): (a) When redirecting, always use
 GET. This is common practice and more-or-less sanctioned by the
 HTTP standard. (b) Add a handler for 307 redirection, which becomes
 an error for POST, but a regular redirect for GET and HEAD

- Added optional 'onerror' argument to os.walk(), to control error
 handling.

- inspect.is{method|data}descriptor was added, to allow pydoc display
 __doc__ of data descriptors.

- Fixed socket speed loss caused by use of the _socketobject wrapper class
 in socket.py.

- timeit.py now checks the current directory for imports.

- urllib2.py now knows how to order proxy classes, so the user doesn't
 have to insert it in front of other classes, nor do dirty tricks like
 inserting a "dummy" HTTPHandler after a ProxyHandler when building an
 opener with proxy support.

- Iterators have been added for dbm keys.

- random.Random objects can now be pickled.

Tools/Demos
-----------

- pydoc now offers help on keywords and topics.

- Tools/idle is gone; long live Lib/idlelib.

- diff.py prints file diffs in context, unified, or ndiff formats,
 providing a command line interface to difflib.py.

- texcheck.py is a new script for making a rough validation of Python LaTeX
 files.

Build
-----

- Setting DESTDIR during 'make install' now allows specifying a
 different root directory.

C API
-----

- PyType_Ready(): If a type declares that it participates in gc
 (Py_TPFLAGS_HAVE_GC), and its base class does not, and its base class's
 tp_free slot is the default _PyObject_Del, and type does not define
 a tp_free slot itself, _PyObject_GC_Del is assigned to type->tp_free.
 Previously _PyObject_Del was inherited, which could at best lead to a
 segfault. In addition, if even after this magic the type's tp_free
 slot is _PyObject_Del or NULL, and the type is a base type
 (Py_TPFLAGS_BASETYPE), TypeError is raised: since the type is a base
 type, its dealloc function must call type->tp_free, and since the type
 is gc'able, tp_free must not be NULL or _PyObject_Del.

- PyThreadState_SetAsyncExc(): A new API (deliberately accessible only
 from C) to interrupt a thread by sending it an exception. It is
 intentional that you have to write your own C extension to call it
 from Python.


New platforms
-------------

None this time.

Tests
-----

- test_imp rewritten so that it doesn't raise RuntimeError if run as a
 side effect of being imported ("import test.autotest").

Windows
-------

- The Windows installer ships with Tcl/Tk 8.4.3 (upgraded from 8.4.1).

- The installer always suggested that Python be installed on the C:
 drive, due to a hardcoded "C:" generated by the Wise installation
 wizard. People with machines where C: is not the system drive
 usually want Python installed on whichever drive is their system drive
 instead. We removed the hardcoded "C:", and two testers on machines
 where C: is not the system drive report that the installer now
 suggests their system drive. Note that you can always select the
 directory you want in the "Select Destination Directory" dialog --
 that's what it's for.

Mac
---

- There's a new module called "autoGIL", which offers a mechanism to
 automatically release the Global Interpreter Lock when an event loop
 goes to sleep, allowing other threads to run. It's currently only
 supported on OSX, in the Mach-O version.
- The OSA modules now allow direct access to properties of the
 toplevel application class (in AppleScript terminology).
- The Package Manager can now update itself.

SourceForge Bugs and Patches Applied
------------------------------------

430160, 471893, 501716, 542562, 549151, 569574, 595837, 596434,
598163, 604210, 604716, 610332, 612627, 614770, 620190, 621891,
622042, 639139, 640236, 644345, 649742, 649742, 658233, 660022,
661318, 661676, 662807, 662923, 666219, 672855, 678325, 682347,
683486, 684981, 685773, 686254, 692776, 692959, 693094, 696777,
697989, 700827, 703666, 708495, 708604, 708901, 710733, 711902,
713722, 715782, 718286, 719359, 719367, 723136, 723831, 723962,
724588, 724767, 724767, 725942, 726150, 726446, 726869, 727051,
727719, 727719, 727805, 728277, 728563, 728656, 729096, 729103,
729293, 729297, 729300, 729317, 729395, 729622, 729817, 730170,
730296, 730594, 730685, 730826, 730963, 731209, 731403, 731504,
731514, 731626, 731635, 731643, 731644, 731644, 731689, 732124,
732143, 732234, 732284, 732284, 732479, 732761, 732783, 732951,
733667, 733781, 734118, 734231, 734869, 735051, 735293, 735527,
735613, 735694, 736962, 736962, 737970, 738066, 739313, 740055,
740234, 740301, 741806, 742126, 742741, 742860, 742860, 742911,
744041, 744104, 744238, 744687, 744877, 745055, 745478, 745525,
745620, 746012, 746304, 746366, 746801, 746953, 747348, 747667,
747954, 748846, 748849, 748973, 748975, 749191, 749210, 749759,
749831, 749911, 750008, 750092, 750542, 750595, 751038, 751107,
751276, 751451, 751916, 751941, 751956, 751998, 752671, 753451,
753602, 753617, 753845, 753925, 754014, 754340, 754447, 755031,
755087, 755147, 755245, 755683, 755987, 756032, 756996, 757058,
757229, 757818, 757821, 757822, 758112, 758910, 759227, 759889,
760257, 760703, 760792, 761104, 761337, 761519, 761830, 762455


What's New in Python 2.3 beta 1?
================================

*Release date: 25-Apr-2003*

Core and builtins
-----------------

- New format codes B, H, I, k and K have been implemented for
 PyArg_ParseTuple and PyBuild_Value.

- New builtin function sum(seq, start=0) returns the sum of all the
 items in iterable object seq, plus start (items are normally numbers,
 and cannot be strings).

- bool() called without arguments now returns False rather than
 raising an exception. This is consistent with calling the
 constructors for the other builtin types -- called without argument
 they all return the false value of that type. (SF patch #724135)

- In support of PEP 269 (making the pgen parser generator accessible
 from Python), some changes to the pgen code structure were made; a
 few files that used to be linked only with pgen are now linked with
 Python itself.

- The repr() of a weakref object now shows the __name__ attribute of
 the referenced object, if it has one.

- super() no longer ignores data descriptors, except __class__. See
 the thread started at
 http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2003-April/034338.html

- list.insert(i, x) now interprets negative i as it would be
 interpreted by slicing, so negative values count from the end of the
 list. This was the only place where such an interpretation was not
 placed on a list index.

- range() now works even if the arguments are longs with magnitude
 larger than sys.maxint, as long as the total length of the sequence
 fits. E.g., range(2**100, 2**101, 2**100) is the following list:
 [1267650600228229401496703205376L]. (SF patch #707427.)

- Some horridly obscure problems were fixed involving interaction
 between garbage collection and old-style classes with "ambitious"
 getattr hooks. If an old-style instance didn't have a __del__ method,
 but did have a __getattr__ hook, and the instance became reachable
 only from an unreachable cycle, and the hook resurrected or deleted
 unreachable objects when asked to resolve "__del__", anything up to
 a segfault could happen. That's been repaired.

- dict.pop now takes an optional argument specifying a default
 value to return if the key is not in the dict. If a default is not
 given and the key is not found, a KeyError will still be raised.
 Parallel changes were made to UserDict.UserDict and UserDict.DictMixin.
 [SF patch #693753] (contributed by Michael Stone.)

- sys.getfilesystemencoding() was added to expose
 Py_FileSystemDefaultEncoding.

- New function sys.exc_clear() clears the current exception. This is
 rarely needed, but can sometimes be useful to release objects
 referenced by the traceback held in sys.exc_info()[2]. (SF patch
 #693195.)

- On 64-bit systems, a dictionary could contain duplicate long/int keys
 if the key value was larger than 2**32. See SF bug #689659.

- Fixed SF bug #663074. The codec system was using global static
 variables to store internal data. As a result, any attempts to use the
 unicode system with multiple active interpreters, or successive
 interpreter executions, would fail.

- "%c" % u"a" now returns a unicode string instead of raising a
 TypeError. u"%c" % 0xffffffff now raises a OverflowError instead
 of a ValueError to be consistent with "%c" % 256. See SF patch #710127.

Extension modules
-----------------

- The socket module now provides the functions inet_pton and inet_ntop
 for converting between string and packed representation of IP
 addresses. There is also a new module variable, has_ipv6, which is
 True iff the current Python has IPv6 support. See SF patch #658327.

- Tkinter wrappers around Tcl variables now pass objects directly
 to Tcl, instead of first converting them to strings.

- The .*? pattern in the re module is now special-cased to avoid the
 recursion limit. (SF patch #720991 -- many thanks to Gary Herron
 and Greg Chapman.)

- New function sys.call_tracing() allows pdb to debug code
 recursively.

- New function gc.get_referents(obj) returns a list of objects
 directly referenced by obj. In effect, it exposes what the object's
 tp_traverse slot does, and can be helpful when debugging memory
 leaks.

- The iconv module has been removed from this release.

- The platform-independent routines for packing floats in IEEE formats
 (struct.pack's <f, >f, <d, and >d codes; pickle and cPickle's protocol 1
 pickling of floats) ignored that rounding can cause a carry to
 propagate. The worst consequence was that, in rare cases, <f and >f
 could produce strings that, when unpacked again, were a factor of 2
 away from the original float. This has been fixed. See SF bug
 #705836.

- New function time.tzset() provides access to the C library tzset()
 function, if supported. (SF patch #675422.)

- Using createfilehandler, deletefilehandler, createtimerhandler functions
 on Tkinter.tkinter (_tkinter module) no longer crashes the interpreter.
 See SF bug #692416.

- Modified the fcntl.ioctl() function to allow modification of a passed
 mutable buffer (for details see the reference documentation).

- Made user requested changes to the itertools module.
 Subsumed the times() function into repeat().
 Added chain() and cycle().

- The rotor module is now deprecated; the encryption algorithm it uses
 is not believed to be secure, and including crypto code with Python
 has implications for exporting and importing it in various countries.

- The socket module now always uses the _socketobject wrapper class, even on
 platforms which have dup(2). The makefile() method is built directly
 on top of the socket without duplicating the file descriptor, allowing
 timeouts to work properly.

Library
-------

- New generator function os.walk() is an easy-to-use alternative to
 os.path.walk(). See os module docs for details. os.path.walk()
 isn't deprecated at this time, but may become deprecated in a
 future release.

- Added new module "platform" which provides a wide range of tools
 for querying platform dependent features.

- netrc now allows ASCII punctuation characters in passwords.

- shelve now supports the optional writeback argument, and exposes
 pickle protocol versions.

- Several methods of nntplib.NNTP have grown an optional file argument
 which specifies a file where to divert the command's output
 (already supported by the body() method). (SF patch #720468)

- The self-documenting XML server library DocXMLRPCServer was added.

- Support for internationalized domain names has been added through
 the 'idna' and 'punycode' encodings, the 'stringprep' module, the
 'mkstringprep' tool, and enhancements to the socket and httplib
 modules.

- htmlentitydefs has two new dictionaries: name2codepoint maps
 HTML entity names to Unicode codepoints (as integers).
 codepoint2name is the reverse mapping. See SF patch #722017.

- pdb has a new command, "debug", which lets you step through
 arbitrary code from the debugger's (pdb) prompt.

- unittest.failUnlessEqual and its equivalent unittest.assertEqual now
 return 'not a == b' rather than 'a != b'. This gives the desired
 result for classes that define __eq__ without defining __ne__.

- sgmllib now supports SGML marked sections, in particular the
 MS Office extensions.

- The urllib module now offers support for the iterator protocol.
 SF patch 698520 contributed by Brett Cannon.

- New module timeit provides a simple framework for timing the
 execution speed of expressions and statements.

- sets.Set objects now support mixed-type __eq__ and __ne__, instead
 of raising TypeError. If x is a Set object and y is a non-Set object,
 x == y is False, and x != y is True. This is akin to the change made
 for mixed-type comparisons of datetime objects in 2.3a2; more info
 about the rationale is in the NEWS entry for that. See also SF bug
 report <http://www.python.org/sf/693121>.

- On Unix platforms, if os.listdir() is called with a Unicode argument,
 it now returns Unicode strings. (This behavior was added earlier
 to the Windows NT/2k/XP version of os.listdir().)

- Distutils: both 'py_modules' and 'packages' keywords can now be specified
 in core.setup(). Previously you could supply one or the other, but
 not both of them. (SF patch #695090 from Bernhard Herzog)

- New csv package makes it easy to read/write CSV files.

- Module shlex has been extended to allow posix-like shell parsings,
 including a split() function for easy spliting of quoted strings and
 commands. An iterator interface was also implemented.

Tools/Demos
-----------

- New script combinerefs.py helps analyze new PYTHONDUMPREFS output.
 See the module docstring for details.

Build
-----

- Fix problem building on OSF1 because the compiler only accepted
 preprocessor directives that start in column 1. (SF bug #691793.)

C API
-----

- Added PyGC_Collect(), equivalent to calling gc.collect().

- PyThreadState_GetDict() was changed not to raise an exception or
 issue a fatal error when no current thread state is available. This
 makes it possible to print dictionaries when no thread is active.

- LONG_LONG was renamed to PY_LONG_LONG. Extensions that use this and
 need compatibility with previous versions can use this:

  #ifndef PY_LONG_LONG
  #define PY_LONG_LONG LONG_LONG
  #endif

- Added PyObject_SelfIter() to fill the tp_iter slot for the
 typical case where the method returns its self argument.

- The extended type structure used for heap types (new-style
 classes defined by Python code using a class statement) is now
 exported from object.h as PyHeapTypeObject. (SF patch #696193.)

New platforms
-------------

None this time.

Tests
-----

- test_timeout now requires -u network to be passed to regrtest to run.
 See SF bug #692988.

Windows
-------

- os.fsync() now exists on Windows, and calls the Microsoft _commit()
 function.

- New function winsound.MessageBeep() wraps the Win32 API
 MessageBeep().

Mac
---

- os.listdir() now returns Unicode strings on MacOS X when called with
 a Unicode argument. See the general news item under "Library".

- A new method MacOS.WMAvailable() returns true if it is safe to access
 the window manager, false otherwise.

- EasyDialogs dialogs are now movable-modal, and if the application is
 currently in the background they will ask to be moved to the foreground
 before displaying.

- OSA Scripting support has improved a lot, and gensuitemodule.py can now
 be used by mere mortals. The documentation is now also more or less
 complete.

- The IDE (in a framework build) now includes introductory documentation
 in Apple Help Viewer format.


What's New in Python 2.3 alpha 2?
=================================

*Release date: 19-Feb-2003*

Core and builtins
-----------------

- Negative positions returned from PEP 293 error callbacks are now
 treated as being relative to the end of the input string. Positions
 that are out of bounds raise an IndexError.

- sys.path[0] (the directory from which the script is loaded) is now
 turned into an absolute pathname, unless it is the empty string.
 (SF patch #664376.)

- Finally fixed the bug in compile() and exec where a string ending
 with an indented code block but no newline would raise SyntaxError.
 This would have been a four-line change in parsetok.c... Except
 codeop.py depends on this behavior, so a compilation flag had to be
 invented that causes the tokenizer to revert to the old behavior;
 this required extra changes to 2 .h files, 2 .c files, and 2 .py
 files. (Fixes SF bug #501622.)

- If a new-style class defines neither __new__ nor __init__, its
 constructor would ignore all arguments. This is changed now: the
 constructor refuses arguments in this case. This might break code
 that worked under Python 2.2. The simplest fix is to add a no-op
 __init__: ``def __init__(self, *args, **kw): pass``.

- Through a bytecode optimizer bug (and I bet you didn't even know
 Python *had* a bytecode optimizer :-), "unsigned" hex/oct constants
 with a leading minus sign would come out with the wrong sign.
 ("Unsigned" hex/oct constants are those with a face value in the
 range sys.maxint+1 through sys.maxint*2+1, inclusive; these have
 always been interpreted as negative numbers through sign folding.)
 E.g. 0xffffffff is -1, and -(0xffffffff) is 1, but -0xffffffff would
 come out as -4294967295. This was the case in Python 2.2 through
 2.2.2 and 2.3a1, and in Python 2.4 it will once again have that
 value, but according to PEP 237 it really needs to be 1 now. This
 will be backported to Python 2.2.3 a well. (SF #660455)

- int(s, base) sometimes sign-folds hex and oct constants; it only
 does this when base is 0 and s.strip() starts with a '0'. When the
 sign is actually folded, as in int("0xffffffff", 0) on a 32-bit
 machine, which returns -1, a FutureWarning is now issued; in Python
 2.4, this will return 4294967295L, as do int("+0xffffffff", 0) and
 int("0xffffffff", 16) right now. (PEP 347)

- super(X, x): x may now be a proxy for an X instance, i.e.
 issubclass(x.__class__, X) but not issubclass(type(x), X).

- isinstance(x, X): if X is a new-style class, this is now equivalent
 to issubclass(type(x), X) or issubclass(x.__class__, X). Previously
 only type(x) was tested. (For classic classes this was already the
 case.)

- compile(), eval() and the exec statement now fully support source code
 passed as unicode strings.

- int subclasses can be initialized with longs if the value fits in an int.
 See SF bug #683467.

- long(string, base) takes time linear in len(string) when base is a power
 of 2 now. It used to take time quadratic in len(string).

- filter returns now Unicode results for Unicode arguments.

- raw_input can now return Unicode objects.

- List objects' sort() method now accepts None as the comparison function.
 Passing None is semantically identical to calling sort() with no
 arguments.

- Fixed crash when printing a subclass of str and __str__ returned self.
 See SF bug #667147.

- Fixed an invalid RuntimeWarning and an undetected error when trying
 to convert a long integer into a float which couldn't fit.
 See SF bug #676155.

- Function objects now have a __module__ attribute that is bound to
 the name of the module in which the function was defined. This
 applies for C functions and methods as well as functions and methods
 defined in Python. This attribute is used by pickle.whichmodule(),
 which changes the behavior of whichmodule slightly. In Python 2.2
 whichmodule() returns "__main__" for functions that are not defined
 at the top-level of a module (examples: methods, nested functions).
 Now whichmodule() will return the proper module name.

Extension modules
-----------------

- operator.isNumberType() now checks that the object has a nb_int or
 nb_float slot, rather than simply checking whether it has a non-NULL
 tp_as_number pointer.

- The imp module now has ways to acquire and release the "import
 lock": imp.acquire_lock() and imp.release_lock(). Note: this is a
 reentrant lock, so releasing the lock only truly releases it when
 this is the last release_lock() call. You can check with
 imp.lock_held(). (SF bug #580952 and patch #683257.)

- Change to cPickle to match pickle.py (see below and PEP 307).

- Fix some bugs in the parser module. SF bug #678518.

- Thanks to Scott David Daniels, a subtle bug in how the zlib
 extension implemented flush() was fixed. Scott also rewrote the
 zlib test suite using the unittest module. (SF bug #640230 and
 patch #678531.)

- Added an itertools module containing high speed, memory efficient
 looping constructs inspired by tools from Haskell and SML.

- The SSL module now handles sockets with a timeout set correctly (SF
 patch #675750, fixing SF bug #675552).

- os/posixmodule has grown the sysexits.h constants (EX_OK and friends).

- Fixed broken threadstate swap in readline that could cause fatal
 errors when a readline hook was being invoked while a background
 thread was active. (SF bugs #660476 and #513033.)

- fcntl now exposes the strops.h I_* constants.

- Fix a crash on Solaris that occurred when calling close() on
 an mmap'ed file which was already closed. (SF patch #665913)

- Fixed several serious bugs in the zipimport implementation.

- datetime changes:

 The date class is now properly subclassable. (SF bug #720908)

 The datetime and datetimetz classes have been collapsed into a single
 datetime class, and likewise the time and timetz classes into a single
 time class. Previously, a datetimetz object with tzinfo=None acted
 exactly like a datetime object, and similarly for timetz. This wasn't
 enough of a difference to justify distinct classes, and life is simpler
 now.

 today() and now() now round system timestamps to the closest
 microsecond <http://www.python.org/sf/661086>. This repairs an
 irritation most likely seen on Windows systems.

 In dt.astimezone(tz), if tz.utcoffset(dt) returns a duration,
 ValueError is raised if tz.dst(dt) returns None (2.3a1 treated it
 as 0 instead, but a tzinfo subclass wishing to participate in
 time zone conversion has to take a stand on whether it supports
 DST; if you don't care about DST, then code dst() to return 0 minutes,
 meaning that DST is never in effect).

 The tzinfo methods utcoffset() and dst() must return a timedelta object
 (or None) now. In 2.3a1 they could also return an int or long, but that
 was an unhelpfully redundant leftover from an earlier version wherein
 they couldn't return a timedelta. TOOWTDI.

 The example tzinfo class for local time had a bug. It was replaced
 by a later example coded by Guido.

 datetime.astimezone(tz) no longer raises an exception when the
 input datetime has no UTC equivalent in tz. For typical "hybrid" time
 zones (a single tzinfo subclass modeling both standard and daylight
 time), this case can arise one hour per year, at the hour daylight time
 ends. See new docs for details. In short, the new behavior mimics
 the local wall clock's behavior of repeating an hour in local time.

 dt.astimezone() can no longer be used to convert between naive and aware
 datetime objects. If you merely want to attach, or remove, a tzinfo
 object, without any conversion of date and time members, use
 dt.replace(tzinfo=whatever) instead, where "whatever" is None or a
 tzinfo subclass instance.

 A new method tzinfo.fromutc(dt) can be overridden in tzinfo subclasses
 to give complete control over how a UTC time is to be converted to
 a local time. The default astimezone() implementation calls fromutc()
 as its last step, so a tzinfo subclass can affect that too by overriding
 fromutc(). It's expected that the default fromutc() implementation will
 be suitable as-is for "almost all" time zone subclasses, but the
 creativity of political time zone fiddling appears unbounded -- fromutc()
 allows the highly motivated to emulate any scheme expressible in Python.

 datetime.now(): The optional tzinfo argument was undocumented (that's
 repaired), and its name was changed to tz ("tzinfo" is overloaded enough
 already). With a tz argument, now(tz) used to return the local date
 and time, and attach tz to it, without any conversion of date and time
 members. This was less than useful. Now now(tz) returns the current
 date and time as local time in tz's time zone, akin to ::

   tz.fromutc(datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc))

 where "utc" is an instance of a tzinfo subclass modeling UTC. Without
 a tz argument, now() continues to return the current local date and time,
 as a naive datetime object.

 datetime.fromtimestamp(): Like datetime.now() above, this had less than
 useful behavior when the optional tinzo argument was specified. See
 also SF bug report <http://www.python.org/sf/660872>.

 date and datetime comparison: In order to prevent comparison from
 falling back to the default compare-object-addresses strategy, these
 raised TypeError whenever they didn't understand the other object type.
 They still do, except when the other object has a "timetuple" attribute,
 in which case they return NotImplemented now. This gives other
 datetime objects (e.g., mxDateTime) a chance to intercept the
 comparison.

 date, time, datetime and timedelta comparison: When the exception
 for mixed-type comparisons in the last paragraph doesn't apply, if
 the comparison is == then False is returned, and if the comparison is
 != then True is returned. Because dict lookup and the "in" operator
 only invoke __eq__, this allows, for example, ::

   if some_datetime in some_sequence:

 and ::

   some_dict[some_timedelta] = whatever

 to work as expected, without raising TypeError just because the
 sequence is heterogeneous, or the dict has mixed-type keys. [This
 seems like a good idea to implement for all mixed-type comparisons
 that don't want to allow falling back to address comparison.]

 The constructors building a datetime from a timestamp could raise
 ValueError if the platform C localtime()/gmtime() inserted "leap
 seconds". Leap seconds are ignored now. On such platforms, it's
 possible to have timestamps that differ by a second, yet where
 datetimes constructed from them are equal.

 The pickle format of date, time and datetime objects has changed
 completely. The undocumented pickler and unpickler functions no
 longer exist. The undocumented __setstate__() and __getstate__()
 methods no longer exist either.

Library
-------

- The logging module was updated slightly; the WARN level was renamed
 to WARNING, and the matching function/method warn() to warning().

- The pickle and cPickle modules were updated with a new pickling
 protocol (documented by pickletools.py, see below) and several
 extensions to the pickle customization API (__reduce__, __setstate__
 etc.). The copy module now uses more of the pickle customization
 API to copy objects that don't implement __copy__ or __deepcopy__.
 See PEP 307 for details.

- The distutils "register" command now uses http://www.python.org/pypi
 as the default repository. (See PEP 301.)

- the platform dependent path related variables sep, altsep, extsep,
 pathsep, curdir, pardir and defpath are now defined in the platform
 dependent path modules (e.g. ntpath.py) rather than os.py, so these
 variables are now available via os.path. They continue to be
 available from the os module.
 (see <http://www.python.org/sf/680789>).

- array.array was added to the types repr.py knows about (see
 <http://www.python.org/sf/680789>).

- The new pickletools.py contains lots of documentation about pickle
 internals, and supplies some helpers for working with pickles, such as
 a symbolic pickle disassembler.

- Xmlrpclib.py now supports the builtin boolean type.

- py_compile has a new 'doraise' flag and a new PyCompileError
 exception.

- SimpleXMLRPCServer now supports CGI through the CGIXMLRPCRequestHandler
 class.

- The sets module now raises TypeError in __cmp__, to clarify that
 sets are not intended to be three-way-compared; the comparison
 operators are overloaded as subset/superset tests.

- Bastion.py and rexec.py are disabled. These modules are not safe in
 Python 2.2. or 2.3.

- realpath is now exported when doing ``from poxixpath import *``.
 It is also exported for ntpath, macpath, and os2emxpath.
 See SF bug #659228.

- New module tarfile from Lars Gust�bel provides a comprehensive interface
 to tar archive files with transparent gzip and bzip2 compression.
 See SF patch #651082.

- urlparse can now parse imap:// URLs. See SF feature request #618024.

- Tkinter.Canvas.scan_dragto() provides an optional parameter to support
 the gain value which is passed to Tk. SF bug# 602259.

- Fix logging.handlers.SysLogHandler protocol when using UNIX domain sockets.
 See SF patch #642974.

- The dospath module was deleted. Use the ntpath module when manipulating
 DOS paths from other platforms.

Tools/Demos
-----------

- Two new scripts (db2pickle.py and pickle2db.py) were added to the
 Tools/scripts directory to facilitate conversion from the old bsddb module
 to the new one. While the user-visible API of the new module is
 compatible with the old one, it's likely that the version of the
 underlying database library has changed. To convert from the old library,
 run the db2pickle.py script using the old version of Python to convert it
 to a pickle file. After upgrading Python, run the pickle2db.py script
 using the new version of Python to reconstitute your database. For
 example:

  % python2.2 db2pickle.py -h some.db > some.pickle
  % python2.3 pickle2db.py -h some.db.new < some.pickle

 Run the scripts without any args to get a usage message.


Build
-----

- The audio driver tests (test_ossaudiodev.py and
 test_linuxaudiodev.py) are no longer run by default. This is
 because they don't always work, depending on your hardware and
 software. To run these tests, you must use an invocation like ::

  ./python Lib/test/regrtest.py -u audio test_ossaudiodev

- On systems which build using the configure script, compiler flags which
 used to be lumped together using the OPT flag have been split into two
 groups, OPT and BASECFLAGS. OPT is meant to carry just optimization- and
 debug-related flags like "-g" and "-O3". BASECFLAGS is meant to carry
 compiler flags that are required to get a clean compile. On some
 platforms (many Linux flavors in particular) BASECFLAGS will be empty by
 default. On others, such as Mac OS X and SCO, it will contain required
 flags. This change allows people building Python to override OPT without
 fear of clobbering compiler flags which are required to get a clean build.

- On Darwin/Mac OS X platforms, /sw/lib and /sw/include are added to the
 relevant search lists in setup.py. This allows users building Python to
 take advantage of the many packages available from the fink project
 <http://fink.sf.net/>.

- A new Makefile target, scriptsinstall, installs a number of useful scripts
 from the Tools/scripts directory.

C API
-----

- PyEval_GetFrame() is now declared to return a ``PyFrameObject *``
 instead of a plain ``PyObject *``. (SF patch #686601.)

- PyNumber_Check() now checks that the object has a nb_int or nb_float
 slot, rather than simply checking whether it has a non-NULL
 tp_as_number pointer.

- A C type that inherits from a base type that defines tp_as_buffer
 will now inherit the tp_as_buffer pointer if it doesn't define one.
 (SF #681367)

- The PyArg_Parse functions now issue a DeprecationWarning if a float
 argument is provided when an integer is specified (this affects the 'b',
 'B', 'h', 'H', 'i', and 'l' codes). Future versions of Python will
 raise a TypeError.

Tests
-----

- Several tests weren't being run from regrtest.py (test_timeout.py,
 test_tarfile.py, test_netrc.py, test_multifile.py,
 test_importhooks.py and test_imp.py). Now they are. (Note to
 developers: please read Lib/test/README when creating a new test, to
 make sure to do it right! All tests need to use either unittest or
 pydoc.)

- Added test_posix.py, a test suite for the posix module.

- Added test_hexoct.py, a test suite for hex/oct constant folding.

Windows
-------

- The timeout code for socket connect() didn't work right; this has
 now been fixed. test_timeout.py should pass (at least most of the
 time).

- distutils' msvccompiler class now passes the preprocessor options to
 the resource compiler. See SF patch #669198.

- The bsddb module now ships with Sleepycat's 4.1.25.NC, the latest
 release without strong cryptography.

- sys.path[0], if it contains a directory name, is now always an
 absolute pathname. (SF patch #664376.)

- The new logging package is now installed by the Windows installer. It
 wasn't in 2.3a1 due to oversight.

Mac
---

- There are new dialogs EasyDialogs.AskFileForOpen, AskFileForSave
 and AskFolder. The old macfs.StandardGetFile and friends are deprecated.

- Most of the standard library now uses pathnames or FSRefs in preference
 of FSSpecs, and use the underlying Carbon.File and Carbon.Folder modules
 in stead of macfs. macfs will probably be deprecated in the future.

- Type Carbon.File.FSCatalogInfo and supporting methods have been implemented.
 This also makes macfs.FSSpec.SetDates() work again.

- There is a new module pimp, the package install manager for Python, and
 accompanying applet PackageManager. These allow you to easily download
 and install pretested extension packages either in source or binary
 form. Only in MacPython-OSX.

- Applets are now built with bundlebuilder in MacPython-OSX, which should make
 them more robust and also provides a path towards BuildApplication. The
 downside of this change is that applets can no longer be run from the
 Terminal window, this will hopefully be fixed in the 2.3b1.


What's New in Python 2.3 alpha 1?
=================================

*Release date: 31-Dec-2002*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- One can now assign to __bases__ and __name__ of new-style classes.

- dict() now accepts keyword arguments so that dict(one=1, two=2)
 is the equivalent of {"one": 1, "two": 2}. Accordingly,
 the existing (but undocumented) 'items' keyword argument has
 been eliminated. This means that dict(items=someMapping) now has
 a different meaning than before.

- int() now returns a long object if the argument is outside the
 integer range, so int("4" * 1000), int(1e200) and int(1L<<1000) will
 all return long objects instead of raising an OverflowError.

- Assignment to __class__ is disallowed if either the old or the new
 class is a statically allocated type object (such as defined by an
 extension module). This prevents anomalies like 2.__class__ = bool.

- New-style object creation and deallocation have been sped up
 significantly; they are now faster than classic instance creation
 and deallocation.

- The __slots__ variable can now mention "private" names, and the
 right thing will happen (e.g. __slots__ = ["__foo"]).

- The built-ins slice() and buffer() are now callable types. The
 types classobj (formerly class), code, function, instance, and
 instancemethod (formerly instance-method), which have no built-in
 names but are accessible through the types module, are now also
 callable. The type dict-proxy is renamed to dictproxy.

- Cycles going through the __class__ link of a new-style instance are
 now detected by the garbage collector.

- Classes using __slots__ are now properly garbage collected.
 [SF bug 519621]

- Tightened the __slots__ rules: a slot name must be a valid Python
 identifier.

- The constructor for the module type now requires a name argument and
 takes an optional docstring argument. Previously, this constructor
 ignored its arguments. As a consequence, deriving a class from a
 module (not from the module type) is now illegal; previously this
 created an unnamed module, just like invoking the module type did.
 [SF bug 563060]

- A new type object, 'basestring', is added. This is a common base type
 for 'str' and 'unicode', and can be used instead of
 types.StringTypes, e.g. to test whether something is "a string":
 isinstance(x, basestring) is True for Unicode and 8-bit strings. This
 is an abstract base class and cannot be instantiated directly.

- Changed new-style class instantiation so that when C's __new__
 method returns something that's not a C instance, its __init__ is
 not called. [SF bug #537450]

- Fixed super() to work correctly with class methods. [SF bug #535444]

- If you try to pickle an instance of a class that has __slots__ but
 doesn't define or override __getstate__, a TypeError is now raised.
 This is done by adding a bozo __getstate__ to the class that always
 raises TypeError. (Before, this would appear to be pickled, but the
 state of the slots would be lost.)

Core and builtins
-----------------

- Import from zipfiles is now supported. The name of a zipfile placed
 on sys.path causes the import statement to look for importable Python
 modules (with .py, pyc and .pyo extensions) and packages inside the
 zipfile. The zipfile import follows the specification (though not
 the sample implementation) of PEP 273. The semantics of __path__ are
 compatible with those that have been implemented in Jython since
 Jython 2.1.

- PEP 302 has been accepted. Although it was initially developed to
 support zipimport, it offers a new, general import hook mechanism.
 Several new variables have been added to the sys module:
 sys.meta_path, sys.path_hooks, and sys.path_importer_cache; these
 make extending the import statement much more convenient than
 overriding the __import__ built-in function. For a description of
 these, see PEP 302.

- A frame object's f_lineno attribute can now be written to from a
 trace function to change which line will execute next. A command to
 exploit this from pdb has been added. [SF patch #643835]

- The _codecs support module for codecs.py was turned into a builtin
 module to assure that at least the builtin codecs are available
 to the Python parser for source code decoding according to PEP 263.

- issubclass now supports a tuple as the second argument, just like
 isinstance does. ``issubclass(X, (A, B))`` is equivalent to
 ``issubclass(X, A) or issubclass(X, B)``.

- Thanks to Armin Rigo, the last known way to provoke a system crash
 by cleverly arranging for a comparison function to mutate a list
 during a list.sort() operation has been fixed. The effect of
 attempting to mutate a list, or even to inspect its contents or
 length, while a sort is in progress, is not defined by the language.
 The C implementation of Python 2.3 attempts to detect mutations,
 and raise ValueError if one occurs, but there's no guarantee that
 all mutations will be caught, or that any will be caught across
 releases or implementations.

- Unicode file name processing for Windows (PEP 277) is implemented.
 All platforms now have an os.path.supports_unicode_filenames attribute,
 which is set to True on Windows NT/2000/XP, and False elsewhere.

- Codec error handling callbacks (PEP 293) are implemented.
 Error handling in unicode.encode or str.decode can now be customized.

- A subtle change to the semantics of the built-in function intern():
 interned strings are no longer immortal. You must keep a reference
 to the return value intern() around to get the benefit.

- Use of 'None' as a variable, argument or attribute name now
 issues a SyntaxWarning. In the future, None may become a keyword.

- SET_LINENO is gone. co_lnotab is now consulted to determine when to
 call the trace function. C code that accessed f_lineno should call
 PyCode_Addr2Line instead (f_lineno is still there, but only kept up
 to date when there is a trace function set).

- There's a new warning category, FutureWarning. This is used to warn
 about a number of situations where the value or sign of an integer
 result will change in Python 2.4 as a result of PEP 237 (integer
 unification). The warnings implement stage B0 mentioned in that
 PEP. The warnings are about the following situations:

  - Octal and hex literals without 'L' prefix in the inclusive range
   [0x80000000..0xffffffff]; these are currently negative ints, but
   in Python 2.4 they will be positive longs with the same bit
   pattern.

  - Left shifts on integer values that cause the outcome to lose
   bits or have a different sign than the left operand. To be
   precise: x<<n where this currently doesn't yield the same value
   as long(x)<<n; in Python 2.4, the outcome will be long(x)<<n.

  - Conversions from ints to string that show negative values as
   unsigned ints in the inclusive range [0x80000000..0xffffffff];
   this affects the functions hex() and oct(), and the string
   formatting codes %u, %o, %x, and %X. In Python 2.4, these will
   show signed values (e.g. hex(-1) currently returns "0xffffffff";
   in Python 2.4 it will return "-0x1").

- The bits manipulated under the cover by sys.setcheckinterval() have
 been changed. Both the check interval and the ticker used to be
 per-thread values. They are now just a pair of global variables.
 In addition, the default check interval was boosted from 10 to 100
 bytecode instructions. This may have some effect on systems that
 relied on the old default value. In particular, in multi-threaded
 applications which try to be highly responsive, response time will
 increase by some (perhaps imperceptible) amount.

- When multiplying very large integers, a version of the so-called
 Karatsuba algorithm is now used. This is most effective if the
 inputs have roughly the same size. If they both have about N digits,
 Karatsuba multiplication has O(N**1.58) runtime (the exponent is
 log_base_2(3)) instead of the previous O(N**2). Measured results may
 be better or worse than that, depending on platform quirks. Besides
 the O() improvement in raw instruction count, the Karatsuba algorithm
 appears to have much better cache behavior on extremely large integers
 (starting in the ballpark of a million bits). Note that this is a
 simple implementation, and there's no intent here to compete with,
 e.g., GMP. It gives a very nice speedup when it applies, but a package
 devoted to fast large-integer arithmetic should run circles around it.

- u'%c' will now raise a ValueError in case the argument is an
 integer outside the valid range of Unicode code point ordinals.

- The tempfile module has been overhauled for enhanced security. The
 mktemp() function is now deprecated; new, safe replacements are
 mkstemp() (for files) and mkdtemp() (for directories), and the
 higher-level functions NamedTemporaryFile() and TemporaryFile().
 Use of some global variables in this module is also deprecated; the
 new functions have keyword arguments to provide the same
 functionality. All Lib, Tools and Demo modules that used the unsafe
 interfaces have been updated to use the safe replacements. Thanks
 to Zack Weinberg!

- When x is an object whose class implements __mul__ and __rmul__,
 1.0*x would correctly invoke __rmul__, but 1*x would erroneously
 invoke __mul__. This was due to the sequence-repeat code in the int
 type. This has been fixed now.

- Previously, "str1 in str2" required str1 to be a string of length 1.
 This restriction has been relaxed to allow str1 to be a string of
 any length. Thus "'el' in 'hello world'" returns True now.

- File objects are now their own iterators. For a file f, iter(f) now
 returns f (unless f is closed), and f.next() is similar to
 f.readline() when EOF is not reached; however, f.next() uses a
 readahead buffer that messes up the file position, so mixing
 f.next() and f.readline() (or other methods) doesn't work right.
 Calling f.seek() drops the readahead buffer, but other operations
 don't. It so happens that this gives a nice additional speed boost
 to "for line in file:"; the xreadlines method and corresponding
 module are now obsolete. Thanks to Oren Tirosh!

- Encoding declarations (PEP 263, phase 1) have been implemented. A
 comment of the form "# -*- coding: <encodingname> -*-" in the first
 or second line of a Python source file indicates the encoding.

- list.sort() has a new implementation. While cross-platform results
 may vary, and in data-dependent ways, this is much faster on many
 kinds of partially ordered lists than the previous implementation,
 and reported to be just as fast on randomly ordered lists on
 several major platforms. This sort is also stable (if A==B and A
 precedes B in the list at the start, A precedes B after the sort too),
 although the language definition does not guarantee stability. A
 potential drawback is that list.sort() may require temp space of
 len(list)*2 bytes (``*4`` on a 64-bit machine). It's therefore possible
 for list.sort() to raise MemoryError now, even if a comparison function
 does not. See <http://www.python.org/sf/587076> for full details.

- All standard iterators now ensure that, once StopIteration has been
 raised, all future calls to next() on the same iterator will also
 raise StopIteration. There used to be various counterexamples to
 this behavior, which could caused confusion or subtle program
 breakage, without any benefits. (Note that this is still an
 iterator's responsibility; the iterator framework does not enforce
 this.)

- Ctrl+C handling on Windows has been made more consistent with
 other platforms. KeyboardInterrupt can now reliably be caught,
 and Ctrl+C at an interactive prompt no longer terminates the
 process under NT/2k/XP (it never did under Win9x). Ctrl+C will
 interrupt time.sleep() in the main thread, and any child processes
 created via the popen family (on win2k; we can't make win9x work
 reliably) are also interrupted (as generally happens on for Linux/Unix.)
 [SF bugs 231273, 439992 and 581232]

- sys.getwindowsversion() has been added on Windows. This
 returns a tuple with information about the version of Windows
 currently running.

- Slices and repetitions of buffer objects now consistently return
 a string. Formerly, strings would be returned most of the time,
 but a buffer object would be returned when the repetition count
 was one or when the slice range was all inclusive.

- Unicode objects in sys.path are no longer ignored but treated
 as directory names.

- Fixed string.startswith and string.endswith builtin methods
 so they accept negative indices. [SF bug 493951]

- Fixed a bug with a continue inside a try block and a yield in the
 finally clause. [SF bug 567538]

- Most builtin sequences now support "extended slices", i.e. slices
 with a third "stride" parameter. For example, "hello world"[::-1]
 gives "dlrow olleh".

- A new warning PendingDeprecationWarning was added to provide
 direction on features which are in the process of being deprecated.
 The warning will not be printed by default. To see the pending
 deprecations, use -Walways::PendingDeprecationWarning::
 as a command line option or warnings.filterwarnings() in code.

- Deprecated features of xrange objects have been removed as
 promised. The start, stop, and step attributes and the tolist()
 method no longer exist. xrange repetition and slicing have been
 removed.

- New builtin function enumerate(x), from PEP 279. Example:
 enumerate("abc") is an iterator returning (0,"a"), (1,"b"), (2,"c").
 The argument can be an arbitrary iterable object.

- The assert statement no longer tests __debug__ at runtime. This means
 that assert statements cannot be disabled by assigning a false value
 to __debug__.

- A method zfill() was added to str and unicode, that fills a numeric
 string to the left with zeros. For example,
 "+123".zfill(6) -> "+00123".

- Complex numbers supported divmod() and the // and % operators, but
 these make no sense. Since this was documented, they're being
 deprecated now.

- String and unicode methods lstrip(), rstrip() and strip() now take
 an optional argument that specifies the characters to strip. For
 example, "Foo!!!?!?!?".rstrip("?!") -> "Foo".

- There's a new dictionary constructor (a class method of the dict
 class), dict.fromkeys(iterable, value=None). It constructs a
 dictionary with keys taken from the iterable and all values set to a
 single value. It can be used for building sets and for removing
 duplicates from sequences.

- Added a new dict method pop(key). This removes and returns the
 value corresponding to key. [SF patch #539949]

- A new built-in type, bool, has been added, as well as built-in
 names for its two values, True and False. Comparisons and sundry
 other operations that return a truth value have been changed to
 return a bool instead. Read PEP 285 for an explanation of why this
 is backward compatible.

- Fixed two bugs reported as SF #535905: under certain conditions,
 deallocating a deeply nested structure could cause a segfault in the
 garbage collector, due to interaction with the "trashcan" code;
 access to the current frame during destruction of a local variable
 could access a pointer to freed memory.

- The optional object allocator ("pymalloc") has been enabled by
 default. The recommended practice for memory allocation and
 deallocation has been streamlined. A header file is included,
 Misc/pymemcompat.h, which can be bundled with 3rd party extensions
 and lets them use the same API with Python versions from 1.5.2
 onwards.

- PyErr_Display will provide file and line information for all exceptions
 that have an attribute print_file_and_line, not just SyntaxErrors.

- The UTF-8 codec will now encode and decode Unicode surrogates
 correctly and without raising exceptions for unpaired ones.

- Universal newlines (PEP 278) is implemented. Briefly, using 'U'
 instead of 'r' when opening a text file for reading changes the line
 ending convention so that any of '\r', '\r\n', and '\n' is
 recognized (even mixed in one file); all three are converted to
 '\n', the standard Python line end character.

- file.xreadlines() now raises a ValueError if the file is closed:
 Previously, an xreadlines object was returned which would raise
 a ValueError when the xreadlines.next() method was called.

- sys.exit() inadvertently allowed more than one argument.
 An exception will now be raised if more than one argument is used.

- Changed evaluation order of dictionary literals to conform to the
 general left to right evaluation order rule. Now {f1(): f2()} will
 evaluate f1 first.

- Fixed bug #521782: when a file was in non-blocking mode, file.read()
 could silently lose data or wrongly throw an unknown error.

- The sq_repeat, sq_inplace_repeat, sq_concat and sq_inplace_concat
 slots are now always tried after trying the corresponding nb_* slots.
 This fixes a number of minor bugs (see bug #624807).

- Fix problem with dynamic loading on 64-bit AIX (see bug #639945).

Extension modules
-----------------

- Added three operators to the operator module:
  operator.pow(a,b) which is equivalent to: a**b.
  operator.is_(a,b) which is equivalent to: a is b.
  operator.is_not(a,b) which is equivalent to: a is not b.

- posix.openpty now works on all systems that have /dev/ptmx.

- A module zipimport exists to support importing code from zip
 archives.

- The new datetime module supplies classes for manipulating dates and
 times. The basic design came from the Zope "fishbowl process", and
 favors practical commercial applications over calendar esoterica. See

   http://www.zope.org/Members/fdrake/DateTimeWiki/FrontPage

- _tkinter now returns Tcl objects, instead of strings. Objects which
 have Python equivalents are converted to Python objects, other objects
 are wrapped. This can be configured through the wantobjects method,
 or Tkinter.wantobjects.

- The PyBSDDB wrapper around the Sleepycat Berkeley DB library has
 been added as the package bsddb. The traditional bsddb module is
 still available in source code, but not built automatically anymore,
 and is now named bsddb185. This supports Berkeley DB versions from
 3.0 to 4.1. For help converting your databases from the old module (which
 probably used an obsolete version of Berkeley DB) to the new module, see
 the db2pickle.py and pickle2db.py scripts described in the Tools/Demos
 section above.

- unicodedata was updated to Unicode 3.2. It supports normalization
 and names for Hangul syllables and CJK unified ideographs.

- resource.getrlimit() now returns longs instead of ints.

- readline now dynamically adjusts its input/output stream if
 sys.stdin/stdout changes.

- The _tkinter module (and hence Tkinter) has dropped support for
 Tcl/Tk 8.0 and 8.1. Only Tcl/Tk versions 8.2, 8.3 and 8.4 are
 supported.

- cPickle.BadPickleGet is now a class.

- The time stamps in os.stat_result are floating point numbers
 after stat_float_times has been called.

- If the size passed to mmap.mmap() is larger than the length of the
 file on non-Windows platforms, a ValueError is raised. [SF bug 585792]

- The xreadlines module is slated for obsolescence.

- The strptime function in the time module is now always available (a
 Python implementation is used when the C library doesn't define it).

- The 'new' module is no longer an extension, but a Python module that
 only exists for backwards compatibility. Its contents are no longer
 functions but callable type objects.

- The bsddb.*open functions can now take 'None' as a filename.
 This will create a temporary in-memory bsddb that won't be
 written to disk.

- posix.getloadavg, posix.lchown, posix.killpg, posix.mknod, and
 posix.getpgid have been added where available.

- The locale module now exposes the C library's gettext interface. It
 also has a new function getpreferredencoding.

- A security hole ("double free") was found in zlib-1.1.3, a popular
 third party compression library used by some Python modules. The
 hole was quickly plugged in zlib-1.1.4, and the Windows build of
 Python now ships with zlib-1.1.4.

- pwd, grp, and resource return enhanced tuples now, with symbolic
 field names.

- array.array is now a type object. A new format character
 'u' indicates Py_UNICODE arrays. For those, .tounicode and
 .fromunicode methods are available. Arrays now support __iadd__
 and __imul__.

- dl now builds on every system that has dlfcn.h. Failure in case
 of sizeof(int)!=sizeof(long)!=sizeof(void*) is delayed until dl.open
 is called.

- The sys module acquired a new attribute, api_version, which evaluates
 to the value of the PYTHON_API_VERSION macro with which the
 interpreter was compiled.

- Fixed bug #470582: sre module would return a tuple (None, 'a', 'ab')
 when applying the regular expression '^((a)c)?(ab)$' on 'ab'. It now
 returns (None, None, 'ab'), as expected. Also fixed handling of
 lastindex/lastgroup match attributes in similar cases. For example,
 when running the expression r'(a)(b)?b' over 'ab', lastindex must be
 1, not 2.

- Fixed bug #581080: sre scanner was not checking the buffer limit
 before increasing the current pointer. This was creating an infinite
 loop in the search function, once the pointer exceeded the buffer
 limit.

- The os.fdopen function now enforces a file mode starting with the
 letter 'r', 'w' or 'a', otherwise a ValueError is raised. This fixes
 bug #623464.

- The linuxaudiodev module is now deprecated; it is being replaced by
 ossaudiodev. The interface has been extended to cover a lot more of
 OSS (see www.opensound.com), including most DSP ioctls and the
 OSS mixer API. Documentation forthcoming in 2.3a2.

Library
-------

- imaplib.py now supports SSL (Tino Lange and Piers Lauder).

- Freeze's modulefinder.py has been moved to the standard library;
 slightly improved so it will issue less false missing submodule
 reports (see sf path #643711 for details). Documentation will follow
 with Python 2.3a2.

- os.path exposes getctime.

- unittest.py now has two additional methods called assertAlmostEqual()
 and failIfAlmostEqual(). They implement an approximate comparison
 by rounding the difference between the two arguments and comparing
 the result to zero. Approximate comparison is essential for
 unit tests of floating point results.

- calendar.py now depends on the new datetime module rather than
 the time module. As a result, the range of allowable dates
 has been increased.

- pdb has a new 'j(ump)' command to select the next line to be
 executed.

- The distutils created windows installers now can run a
 postinstallation script.

- doctest.testmod can now be called without argument, which means to
 test the current module.

- When canceling a server that implemented threading with a keyboard
 interrupt, the server would shut down but not terminate (waiting on
 client threads). A new member variable, daemon_threads, was added to
 the ThreadingMixIn class in SocketServer.py to make it explicit that
 this behavior needs to be controlled.

- A new module, optparse, provides a fancy alternative to getopt for
 command line parsing. It is a slightly modified version of Greg
 Ward's Optik package.

- UserDict.py now defines a DictMixin class which defines all dictionary
 methods for classes that already have a minimum mapping interface.
 This greatly simplifies writing classes that need to be substitutable
 for dictionaries (such as the shelve module).

- shelve.py now subclasses from UserDict.DictMixin. Now shelve supports
 all dictionary methods. This eases the transition to persistent
 storage for scripts originally written with dictionaries in mind.

- shelve.open and the various classes in shelve.py now accept an optional
 binary flag, which defaults to False. If True, the values stored in the
 shelf are binary pickles.

- A new package, logging, implements the logging API defined by PEP
 282. The code is written by Vinay Sajip.

- StreamReader, StreamReaderWriter and StreamRecoder in the codecs
 modules are iterators now.

- gzip.py now handles files exceeding 2GB. Files over 4GB also work
 now (provided the OS supports it, and Python is configured with large
 file support), but in that case the underlying gzip file format can
 record only the least-significant 32 bits of the file size, so that
 some tools working with gzipped files may report an incorrect file
 size.

- xml.sax.saxutils.unescape has been added, to replace entity references
 with their entity value.

- Queue.Queue.{put,get} now support an optional timeout argument.

- Various features of Tk 8.4 are exposed in Tkinter.py. The multiple
 option of tkFileDialog is exposed as function askopenfile{,name}s.

- Various configure methods of Tkinter have been stream-lined, so that
 tag_configure, image_configure, window_configure now return a
 dictionary when invoked with no argument.

- Importing the readline module now no longer has the side effect of
 calling setlocale(LC_CTYPE, ""). The initial "C" locale, or
 whatever locale is explicitly set by the user, is preserved. If you
 want repr() of 8-bit strings in your preferred encoding to preserve
 all printable characters of that encoding, you have to add the
 following code to your $PYTHONSTARTUP file or to your application's
 main():

  import locale
  locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, "")

- shutil.move was added. shutil.copytree now reports errors as an
 exception at the end, instead of printing error messages.

- Encoding name normalization was generalized to not only
 replace hyphens with underscores, but also all other non-alphanumeric
 characters (with the exception of the dot which is used for Python
 package names during lookup). The aliases.py mapping was updated
 to the new standard.

- mimetypes has two new functions: guess_all_extensions() which
 returns a list of all known extensions for a mime type, and
 add_type() which adds one mapping between a mime type and
 an extension to the database.

- New module: sets, defines the class Set that implements a mutable
 set type using the keys of a dict to represent the set. There's
 also a class ImmutableSet which is useful when you need sets of sets
 or when you need to use sets as dict keys, and a class BaseSet which
 is the base class of the two.

- Added random.sample(population,k) for random sampling without replacement.
 Returns a k length list of unique elements chosen from the population.

- random.randrange(-sys.maxint-1, sys.maxint) no longer raises
 OverflowError. That is, it now accepts any combination of 'start'
 and 'stop' arguments so long as each is in the range of Python's
 bounded integers.

- Thanks to Raymond Hettinger, random.random() now uses a new core
 generator. The Mersenne Twister algorithm is implemented in C,
 threadsafe, faster than the previous generator, has an astronomically
 large period (2**19937-1), creates random floats to full 53-bit
 precision, and may be the most widely tested random number generator
 in existence.

 The random.jumpahead(n) method has different semantics for the new
 generator. Instead of jumping n steps ahead, it uses n and the
 existing state to create a new state. This means that jumpahead()
 continues to support multi-threaded code needing generators of
 non-overlapping sequences. However, it will break code which relies
 on jumpahead moving a specific number of steps forward.

 The attributes random.whseed and random.__whseed have no meaning for
 the new generator. Code using these attributes should switch to a
 new class, random.WichmannHill which is provided for backward
 compatibility and to make an alternate generator available.

- New "algorithms" module: heapq, implements a heap queue. Thanks to
 Kevin O'Connor for the code and Fran�ois Pinard for an entertaining
 write-up explaining the theory and practical uses of heaps.

- New encoding for the Palm OS character set: palmos.

- binascii.crc32() and the zipfile module had problems on some 64-bit
 platforms. These have been fixed. On a platform with 8-byte C longs,
 crc32() now returns a signed-extended 4-byte result, so that its value
 as a Python int is equal to the value computed a 32-bit platform.

- xml.dom.minidom.toxml and toprettyxml now take an optional encoding
 argument.

- Some fixes in the copy module: when an object is copied through its
 __reduce__ method, there was no check for a __setstate__ method on
 the result [SF patch 565085]; deepcopy should treat instances of
 custom metaclasses the same way it treats instances of type 'type'
 [SF patch 560794].

- Sockets now support timeout mode. After s.settimeout(T), where T is
 a float expressing seconds, subsequent operations raise an exception
 if they cannot be completed within T seconds. To disable timeout
 mode, use s.settimeout(None). There's also a module function,
 socket.setdefaulttimeout(T), which sets the default for all sockets
 created henceforth.

- getopt.gnu_getopt was added. This supports GNU-style option
 processing, where options can be mixed with non-option arguments.

- Stop using strings for exceptions. String objects used for
 exceptions are now classes deriving from Exception. The objects
 changed were: Tkinter.TclError, bdb.BdbQuit, macpath.norm_error,
 tabnanny.NannyNag, and xdrlib.Error.

- Constants BOM_UTF8, BOM_UTF16, BOM_UTF16_LE, BOM_UTF16_BE,
 BOM_UTF32, BOM_UTF32_LE and BOM_UTF32_BE that represent the Byte
 Order Mark in UTF-8, UTF-16 and UTF-32 encodings for little and
 big endian systems were added to the codecs module. The old names
 BOM32_* and BOM64_* were off by a factor of 2.

- Added conversion functions math.degrees() and math.radians().

- math.log() now takes an optional argument: math.log(x[, base]).

- ftplib.retrlines() now tests for callback is None rather than testing
 for False. Was causing an error when given a callback object which
 was callable but also returned len() as zero. The change may
 create new breakage if the caller relied on the undocumented behavior
 and called with callback set to [] or some other False value not
 identical to None.

- random.gauss() uses a piece of hidden state used by nothing else,
 and the .seed() and .whseed() methods failed to reset it. In other
 words, setting the seed didn't completely determine the sequence of
 results produced by random.gauss(). It does now. Programs repeatedly
 mixing calls to a seed method with calls to gauss() may see different
 results now.

- The pickle.Pickler class grew a clear_memo() method to mimic that
 provided by cPickle.Pickler.

- difflib's SequenceMatcher class now does a dynamic analysis of
 which elements are so frequent as to constitute noise. For
 comparing files as sequences of lines, this generally works better
 than the IS_LINE_JUNK function, and function ndiff's linejunk
 argument defaults to None now as a result. A happy benefit is
 that SequenceMatcher may run much faster now when applied
 to large files with many duplicate lines (for example, C program
 text with lots of repeated "}" and "return NULL;" lines).

- New Text.dump() method in Tkinter module.

- New distutils commands for building packagers were added to
 support pkgtool on Solaris and swinstall on HP-UX.

- distutils now has a new abstract binary packager base class
 command/bdist_packager, which simplifies writing packagers.
 This will hopefully provide the missing bits to encourage
 people to submit more packagers, e.g. for Debian, FreeBSD
 and other systems.

- The UTF-16, -LE and -BE stream readers now raise a
 NotImplementedError for all calls to .readline(). Previously, they
 used to just produce garbage or fail with an encoding error --
 UTF-16 is a 2-byte encoding and the C lib's line reading APIs don't
 work well with these.

- compileall now supports quiet operation.

- The BaseHTTPServer now implements optional HTTP/1.1 persistent
 connections.

- socket module: the SSL support was broken out of the main
 _socket module C helper and placed into a new _ssl helper
 which now gets imported by socket.py if available and working.

- encodings package: added aliases for all supported IANA character
 sets

- ftplib: to safeguard the user's privacy, anonymous login will use
 "anonymous@" as default password, rather than the real user and host
 name.

- webbrowser: tightened up the command passed to os.system() so that
 arbitrary shell code can't be executed because a bogus URL was
 passed in.

- gettext.translation has an optional fallback argument, and
 gettext.find an optional all argument. Translations will now fallback
 on a per-message basis. The module supports plural forms, by means
 of gettext.[d]ngettext and Translation.[u]ngettext.

- distutils bdist commands now offer a --skip-build option.

- warnings.warn now accepts a Warning instance as first argument.

- The xml.sax.expatreader.ExpatParser class will no longer create
 circular references by using itself as the locator that gets passed
 to the content handler implementation. [SF bug #535474]

- The email.Parser.Parser class now properly parses strings regardless
 of their line endings, which can be any of \r, \n, or \r\n (CR, LF,
 or CRLF). Also, the Header class's constructor default arguments
 has changed slightly so that an explicit maxlinelen value is always
 honored, and so unicode conversion error handling can be specified.

- distutils' build_ext command now links C++ extensions with the C++
 compiler available in the Makefile or CXX environment variable, if
 running under \*nix.

- New module bz2: provides a comprehensive interface for the bz2 compression
 library. It implements a complete file interface, one-shot (de)compression
 functions, and types for sequential (de)compression.

- New pdb command 'pp' which is like 'p' except that it pretty-prints
 the value of its expression argument.

- Now bdist_rpm distutils command understands a verify_script option in
 the config file, including the contents of the referred filename in
 the "%verifyscript" section of the rpm spec file.

- Fixed bug #495695: webbrowser module would run graphic browsers in a
 unix environment even if DISPLAY was not set. Also, support for
 skipstone browser was included.

- Fixed bug #636769: rexec would run unallowed code if subclasses of
 strings were used as parameters for certain functions.

Tools/Demos
-----------

- pygettext.py now supports globbing on Windows, and accepts module
 names in addition to accepting file names.

- The SGI demos (Demo/sgi) have been removed. Nobody thought they
 were interesting any more. (The SGI library modules and extensions
 are still there; it is believed that at least some of these are
 still used and useful.)

- IDLE supports the new encoding declarations (PEP 263); it can also
 deal with legacy 8-bit files if they use the locale's encoding. It
 allows non-ASCII strings in the interactive shell and executes them
 in the locale's encoding.

- freeze.py now produces binaries which can import shared modules,
 unlike before when this failed due to missing symbol exports in
 the generated binary.

Build
-----

- On Unix, IDLE is now installed automatically.

- The fpectl module is not built by default; it's dangerous or useless
 except in the hands of experts.

- The public Python C API will generally be declared using PyAPI_FUNC
 and PyAPI_DATA macros, while Python extension module init functions
 will be declared with PyMODINIT_FUNC. DL_EXPORT/DL_IMPORT macros
 are deprecated.

- A bug was fixed that could cause COUNT_ALLOCS builds to segfault, or
 get into infinite loops, when a new-style class got garbage-collected.
 Unfortunately, to avoid this, the way COUNT_ALLOCS works requires
 that new-style classes be immortal in COUNT_ALLOCS builds. Note that
 COUNT_ALLOCS is not enabled by default, in either release or debug
 builds, and that new-style classes are immortal only in COUNT_ALLOCS
 builds.

- Compiling out the cyclic garbage collector is no longer an option.
 The old symbol WITH_CYCLE_GC is now ignored, and Python.h arranges
 that it's always defined (for the benefit of any extension modules
 that may be conditionalizing on it). A bonus is that any extension
 type participating in cyclic gc can choose to participate in the
 Py_TRASHCAN mechanism now too; in the absence of cyclic gc, this used
 to require editing the core to teach the trashcan mechanism about the
 new type.

- According to Annex F of the current C standard,

  The Standard C macro HUGE_VAL and its float and long double analogs,
  HUGE_VALF and HUGE_VALL, expand to expressions whose values are
  positive infinities.

 Python only uses the double HUGE_VAL, and only to #define its own symbol
 Py_HUGE_VAL. Some platforms have incorrect definitions for HUGE_VAL.
 pyport.h used to try to worm around that, but the workarounds triggered
 other bugs on other platforms, so we gave up. If your platform defines
 HUGE_VAL incorrectly, you'll need to #define Py_HUGE_VAL to something
 that works on your platform. The only instance of this I'm sure about
 is on an unknown subset of Cray systems, described here:

 http://www.cray.com/swpubs/manuals/SN-2194_2.0/html-SN-2194_2.0/x3138.htm

 Presumably 2.3a1 breaks such systems. If anyone uses such a system, help!

- The configure option --without-doc-strings can be used to remove the
 doc strings from the builtin functions and modules; this reduces the
 size of the executable.

- The universal newlines option (PEP 278) is on by default. On Unix
 it can be disabled by passing --without-universal-newlines to the
 configure script. On other platforms, remove
 WITH_UNIVERSAL_NEWLINES from pyconfig.h.

- On Unix, a shared libpython2.3.so can be created with --enable-shared.

- All uses of the CACHE_HASH, INTERN_STRINGS, and DONT_SHARE_SHORT_STRINGS
 preprocessor symbols were eliminated. The internal decisions they
 controlled stopped being experimental long ago.

- The tools used to build the documentation now work under Cygwin as
 well as Unix.

- The bsddb and dbm module builds have been changed to try and avoid version
 skew problems and disable linkage with Berkeley DB 1.85 unless the
 installer knows what s/he's doing. See the section on building these
 modules in the README file for details.

C API
-----

- PyNumber_Check() now returns true for string and unicode objects.
 This is a result of these types having a partially defined
 tp_as_number slot. (This is not a feature, but an indication that
 PyNumber_Check() is not very useful to determine numeric behavior.
 It may be deprecated.)

- The string object's layout has changed: the pointer member
 ob_sinterned has been replaced by an int member ob_sstate. On some
 platforms (e.g. most 64-bit systems) this may change the offset of
 the ob_sval member, so as a precaution the API_VERSION has been
 incremented. The apparently unused feature of "indirect interned
 strings", supported by the ob_sinterned member, is gone. Interned
 strings are now usually mortal; there is a new API,
 PyString_InternImmortal() that creates immortal interned strings.
 (The ob_sstate member can only take three values; however, while
 making it a char saves a few bytes per string object on average, in
 it also slowed things down a bit because ob_sval was no longer
 aligned.)

- The Py_InitModule*() functions now accept NULL for the 'methods'
 argument. Modules without global functions are becoming more common
 now that factories can be types rather than functions.

- New C API PyUnicode_FromOrdinal() which exposes unichr() at C
 level.

- New functions PyErr_SetExcFromWindowsErr() and
 PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename(). Similar to
 PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename() and
 PyErr_SetFromWindowsErr(), but they allow to specify
 the exception type to raise. Available on Windows.

- Py_FatalError() is now declared as taking a const char* argument. It
 was previously declared without const. This should not affect working
 code.

- Added new macro PySequence_ITEM(o, i) that directly calls
 sq_item without rechecking that o is a sequence and without
 adjusting for negative indices.

- PyRange_New() now raises ValueError if the fourth argument is not 1.
 This is part of the removal of deprecated features of the xrange
 object.

- PyNumber_Coerce() and PyNumber_CoerceEx() now also invoke the type's
 coercion if both arguments have the same type but this type has the
 CHECKTYPES flag set. This is to better support proxies.

- The type of tp_free has been changed from "``void (*)(PyObject *)``" to
 "``void (*)(void *)``".

- PyObject_Del, PyObject_GC_Del are now functions instead of macros.

- A type can now inherit its metatype from its base type. Previously,
 when PyType_Ready() was called, if ob_type was found to be NULL, it
 was always set to &PyType_Type; now it is set to base->ob_type,
 where base is tp_base, defaulting to &PyObject_Type.

- PyType_Ready() accidentally did not inherit tp_is_gc; now it does.

- The PyCore_* family of APIs have been removed.

- The "u#" parser marker will now pass through Unicode objects as-is
 without going through the buffer API.

- The enumerators of cmp_op have been renamed to use the prefix ``PyCmp_``.

- An old #define of ANY as void has been removed from pyport.h. This
 hasn't been used since Python's pre-ANSI days, and the #define has
 been marked as obsolete since then. SF bug 495548 says it created
 conflicts with other packages, so keeping it around wasn't harmless.

- Because Python's magic number scheme broke on January 1st, we decided
 to stop Python development. Thanks for all the fish!

- Some of us don't like fish, so we changed Python's magic number
 scheme to a new one. See Python/import.c for details.

New platforms
-------------

- OpenVMS is now supported.

- AtheOS is now supported.

- the EMX runtime environment on OS/2 is now supported.

- GNU/Hurd is now supported.

Tests
-----

- The regrtest.py script's -u option now provides a way to say "allow
 all resources except this one." For example, to allow everything
 except bsddb, give the option '-uall,-bsddb'.

Windows
-------

- The Windows distribution now ships with version 4.0.14 of the
 Sleepycat Berkeley database library. This should be a huge
 improvement over the previous Berkeley DB 1.85, which had many
 bugs.
 XXX What are the licensing issues here?
 XXX If a user has a database created with a previous version of
 XXX   Python, what must they do to convert it?
 XXX I'm still not sure how to link this thing (see PCbuild/readme.txt).
 XXX The version # is likely to change before 2.3a1.

- The Windows distribution now ships with a Secure Sockets Library (SLL)
  module (_ssl.pyd)

- The Windows distribution now ships with Tcl/Tk version 8.4.1 (it
 previously shipped with Tcl/Tk 8.3.2).

- When Python is built under a Microsoft compiler, sys.version now
 includes the compiler version number (_MSC_VER). For example, under
 MSVC 6, sys.version contains the substring "MSC v.1200 ". 1200 is
 the value of _MSC_VER under MSVC 6.

- Sometimes the uninstall executable (UNWISE.EXE) vanishes. One cause
 of that has been fixed in the installer (disabled Wise's "delete in-
 use files" uninstall option).

- Fixed a bug in urllib's proxy handling in Windows. [SF bug #503031]

- The installer now installs Start menu shortcuts under (the local
 equivalent of) "All Users" when doing an Admin install.

- file.truncate([newsize]) now works on Windows for all newsize values.
 It used to fail if newsize didn't fit in 32 bits, reflecting a
 limitation of MS _chsize (which is no longer used).

- os.waitpid() is now implemented for Windows, and can be used to block
 until a specified process exits. This is similar to, but not exactly
 the same as, os.waitpid() on POSIX systems. If you're waiting for
 a specific process whose pid was obtained from one of the spawn()
 functions, the same Python os.waitpid() code works across platforms.
 See the docs for details. The docs were changed to clarify that
 spawn functions return, and waitpid requires, a process handle on
 Windows (not the same thing as a Windows process id).

- New tempfile.TemporaryFile implementation for Windows: this doesn't
 need a TemporaryFileWrapper wrapper anymore, and should be immune
 to a nasty problem: before 2.3, if you got a temp file on Windows, it
 got wrapped in an object whose close() method first closed the
 underlying file, then deleted the file. This usually worked fine.
 However, the spawn family of functions on Windows create (at a low C
 level) the same set of open files in the spawned process Q as were
 open in the spawning process P. If a temp file f was among them, then
 doing f.close() in P first closed P's C-level file handle on f, but Q's
 C-level file handle on f remained open, so the attempt in P to delete f
 blew up with a "Permission denied" error (Windows doesn't allow
 deleting open files). This was surprising, subtle, and difficult to
 work around.

- The os module now exports all the symbolic constants usable with the
 low-level os.open() on Windows: the new constants in 2.3 are
 O_NOINHERIT, O_SHORT_LIVED, O_TEMPORARY, O_RANDOM and O_SEQUENTIAL.
 The others were also available in 2.2: O_APPEND, O_BINARY, O_CREAT,
 O_EXCL, O_RDONLY, O_RDWR, O_TEXT, O_TRUNC and O_WRONLY. Contrary
 to Microsoft docs, O_SHORT_LIVED does not seem to imply O_TEMPORARY
 (so specify both if you want both; note that neither is useful unless
 specified with O_CREAT too).

Mac
----

- Mac/Relnotes is gone, the release notes are now here.

- Python (the OSX-only, unix-based version, not the OS9-compatible CFM
 version) now fully supports unicode strings as arguments to various file
 system calls, eg. open(), file(), os.stat() and os.listdir().

- The current naming convention for Python on the Macintosh is that MacPython
 refers to the unix-based OSX-only version, and MacPython-OS9 refers to the
 CFM-based version that runs on both OS9 and OSX.

- All MacPython-OS9 functionality is now available in an OSX unix build,
 including the Carbon modules, the IDE, OSA support, etc. A lot of this
 will only work correctly in a framework build, though, because you cannot
 talk to the window manager unless your application is run from a .app
 bundle. There is a command line tool "pythonw" that runs your script
 with an interpreter living in such a .app bundle, this interpreter should
 be used to run any Python script using the window manager (including
 Tkinter or wxPython scripts).

- Most of Mac/Lib has moved to Lib/plat-mac, which is again used both in
 MacPython-OSX and MacPython-OS9. The only modules remaining in Mac/Lib
 are specifically for MacPython-OS9 (CFM support, preference resources, etc).

- A new utility PythonLauncher will start a Python interpreter when a .py or
 .pyw script is double-clicked in the Finder. By default .py scripts are
 run with a normal Python interpreter in a Terminal window and .pyw
 files are run with a window-aware pythonw interpreter without a Terminal
 window, but all this can be customized.

- MacPython-OS9 is now Carbon-only, so it runs on Mac OS 9 or Mac OS X and
 possibly on Mac OS 8.6 with the right CarbonLib installed, but not on earlier
 releases.

- Many tools such as BuildApplet.py and gensuitemodule.py now support a command
 line interface too.

- All the Carbon classes are now PEP253 compliant, meaning that you can
 subclass them from Python. Most of the attributes have gone, you should
 now use the accessor function call API, which is also what Apple's
 documentation uses. Some attributes such as grafport.visRgn are still
 available for convenience.

- New Carbon modules File (implementing the APIs in Files.h and Aliases.h)
 and Folder (APIs from Folders.h). The old macfs builtin module is
 gone, and replaced by a Python wrapper around the new modules.

- Pathname handling should now be fully consistent: MacPython-OSX always uses
 unix pathnames and MacPython-OS9 always uses colon-separated Mac pathnames
 (also when running on Mac OS X).

- New Carbon modules Help and AH give access to the Carbon Help Manager.
 There are hooks in the IDE to allow accessing the Python documentation
 (and Apple's Carbon and Cocoa documentation) through the Help Viewer.
 See Mac/OSX/README for converting the Python documentation to a
 Help Viewer compatible form and installing it.

- OSA support has been redesigned and the generated Python classes now
 mirror the inheritance defined by the underlying OSA classes.

- MacPython no longer maps both \r and \n to \n on input for any text file.
 This feature has been replaced by universal newline support (PEP278).

- The default encoding for Python sourcefiles in MacPython-OS9 is no longer
 mac-roman (or whatever your local Mac encoding was) but "ascii", like on
 other platforms. If you really need sourcefiles with Mac characters in them
 you can change this in site.py.


What's New in Python 2.2 final?
===============================

*Release date: 21-Dec-2001*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- pickle.py, cPickle: allow pickling instances of new-style classes
 with a custom metaclass.

Core and builtins
-----------------

- weakref proxy object: when comparing, unwrap both arguments if both
 are proxies.

Extension modules
-----------------

- binascii.b2a_base64(): fix a potential buffer overrun when encoding
 very short strings.

- cPickle: the obscure "fast" mode was suspected of causing stack
 overflows on the Mac. Hopefully fixed this by setting the recursion
 limit much smaller. If the limit is too low (it only affects
 performance), you can change it by defining PY_CPICKLE_FAST_LIMIT
 when compiling cPickle.c (or in pyconfig.h).

Library
-------

- dumbdbm.py: fixed a dumb old bug (the file didn't get synched at
 close or delete time).

- rfc822.py: fixed a bug where the address '<>' was converted to None
 instead of an empty string (also fixes the email.Utils module).

- xmlrpclib.py: version 1.0.0; uses precision for doubles.

- test suite: the pickle and cPickle tests were not executing any code
 when run from the standard regression test.

Tools/Demos
-----------

Build
-----

C API
-----

New platforms
-------------

Tests
-----

Windows
-------

- distutils package: fixed broken Windows installers (bdist_wininst).

- tempfile.py: prevent mysterious warnings when TemporaryFileWrapper
 instances are deleted at process exit time.

- socket.py: prevent mysterious warnings when socket instances are
 deleted at process exit time.

- posixmodule.c: fix a Windows crash with stat() of a filename ending
 in backslash.

Mac
----

- The Carbon toolbox modules have been upgraded to Universal Headers
 3.4, and experimental CoreGraphics and CarbonEvents modules have
 been added. All only for framework-enabled MacOSX.


What's New in Python 2.2c1?
===========================

*Release date: 14-Dec-2001*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- Guido's tutorial introduction to the new type/class features has
 been extensively updated. See

   http://www.python.org/2.2/descrintro.html

 That remains the primary documentation in this area.

- Fixed a leak: instance variables declared with __slots__ were never
 deleted!

- The "delete attribute" method of descriptor objects is called
 __delete__, not __del__. In previous releases, it was mistakenly
 called __del__, which created an unfortunate overloading condition
 with finalizers. (The "get attribute" and "set attribute" methods
 are still called __get__ and __set__, respectively.)

- Some subtle issues with the super built-in were fixed:

 (a) When super itself is subclassed, its __get__ method would still
   return an instance of the base class (i.e., of super).

 (b) super(C, C()).__class__ would return C rather than super. This
   is confusing. To fix this, I decided to change the semantics of
   super so that it only applies to code attributes, not to data
   attributes. After all, overriding data attributes is not
   supported anyway.

 (c) The __get__ method didn't check whether the argument was an
   instance of the type used in creation of the super instance.

- Previously, hash() of an instance of a subclass of a mutable type
 (list or dictionary) would return some value, rather than raising
 TypeError. This has been fixed. Also, directly calling
 dict.__hash__ and list.__hash__ now raises the same TypeError
 (previously, these were the same as object.__hash__).

- New-style objects now support deleting their __dict__. This is for
 all intents and purposes equivalent to assigning a brand new empty
 dictionary, but saves space if the object is not used further.

Core and builtins
-----------------

- -Qnew now works as documented in PEP 238: when -Qnew is passed on
 the command line, all occurrences of "/" use true division instead
 of classic division. See the PEP for details. Note that "all"
 means all instances in library and 3rd-party modules, as well as in
 your own code. As the PEP says, -Qnew is intended for use only in
 educational environments with control over the libraries in use.
 Note that test_coercion.py in the standard Python test suite fails
 under -Qnew; this is expected, and won't be repaired until true
 division becomes the default (in the meantime, test_coercion is
 testing the current rules).

- complex() now only allows the first argument to be a string
 argument, and raises TypeError if either the second arg is a string
 or if the second arg is specified when the first is a string.

Extension modules
-----------------

- gc.get_referents was renamed to gc.get_referrers.

Library
-------

- Functions in the os.spawn() family now release the global interpreter
 lock around calling the platform spawn. They should always have done
 this, but did not before 2.2c1. Multithreaded programs calling
 an os.spawn function with P_WAIT will no longer block all Python threads
 until the spawned program completes. It's possible that some programs
 relies on blocking, although more likely by accident than by design.

- webbrowser defaults to netscape.exe on OS/2 now.

- Tix.ResizeHandle exposes detach_widget, hide, and show.

- The charset alias windows_1252 has been added.

- types.StringTypes is a tuple containing the defined string types;
 usually this will be (str, unicode), but if Python was compiled
 without Unicode support it will be just (str,).

- The pulldom and minidom modules were synchronized to PyXML.

Tools/Demos
-----------

- A new script called Tools/scripts/google.py was added, which fires
 off a search on Google.

Build
-----

- Note that release builds of Python should arrange to define the
 preprocessor symbol NDEBUG on the command line (or equivalent).
 In the 2.2 pre-release series we tried to define this by magic in
 Python.h instead, but it proved to cause problems for extension
 authors. The Unix, Windows and Mac builds now all define NDEBUG in
 release builds via cmdline (or equivalent) instead. Ports to
 other platforms should do likewise.

- It is no longer necessary to use --with-suffix when building on a
 case-insensitive file system (such as Mac OS X HFS+). In the build
 directory an extension is used, but not in the installed python.

C API
-----

- New function PyDict_MergeFromSeq2() exposes the builtin dict
 constructor's logic for updating a dictionary from an iterable object
 producing key-value pairs.

- PyArg_ParseTupleAndKeywords() requires that the number of entries in
 the keyword list equal the number of argument specifiers. This
 wasn't checked correctly, and PyArg_ParseTupleAndKeywords could even
 dump core in some bad cases. This has been repaired. As a result,
 PyArg_ParseTupleAndKeywords may raise RuntimeError in bad cases that
 previously went unchallenged.

New platforms
-------------

Tests
-----

Windows
-------

Mac
----

- In unix-Python on Mac OS X (and darwin) sys.platform is now "darwin",
 without any trailing digits.

- Changed logic for finding python home in Mac OS X framework Pythons.
 Now sys.executable points to the executable again, in stead of to
 the shared library. The latter is used only for locating the python
 home.


What's New in Python 2.2b2?
===========================

*Release date: 16-Nov-2001*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- Multiple inheritance mixing new-style and classic classes in the
 list of base classes is now allowed, so this works now:

   class Classic: pass
   class Mixed(Classic, object): pass

 The MRO (method resolution order) for each base class is respected
 according to its kind, but the MRO for the derived class is computed
 using new-style MRO rules if any base class is a new-style class.
 This needs to be documented.

- The new builtin dictionary() constructor, and dictionary type, have
 been renamed to dict. This reflects a decade of common usage.

- dict() now accepts an iterable object producing 2-sequences. For
 example, dict(d.items()) == d for any dictionary d. The argument,
 and the elements of the argument, can be any iterable objects.

- New-style classes can now have a __del__ method, which is called
 when the instance is deleted (just like for classic classes).

- Assignment to object.__dict__ is now possible, for objects that are
 instances of new-style classes that have a __dict__ (unless the base
 class forbids it).

- Methods of built-in types now properly check for keyword arguments
 (formerly these were silently ignored). The only built-in methods
 that take keyword arguments are __call__, __init__ and __new__.

- The socket function has been converted to a type; see below.

Core and builtins
-----------------

- Assignment to __debug__ raises SyntaxError at compile-time. This
 was promised when 2.1c1 was released as "What's New in Python 2.1c1"
 (see below) says.

- Clarified the error messages for unsupported operands to an operator
 (like 1 + '').

Extension modules
-----------------

- mmap has a new keyword argument, "access", allowing a uniform way for
 both Windows and Unix users to create read-only, write-through and
 copy-on-write memory mappings. This was previously possible only on
 Unix. A new keyword argument was required to support this in a
 uniform way because the mmap() signatures had diverged across
 platforms. Thanks to Jay T Miller for repairing this!

- By default, the gc.garbage list now contains only those instances in
 unreachable cycles that have __del__ methods; in 2.1 it contained all
 instances in unreachable cycles. "Instances" here has been generalized
 to include instances of both new-style and old-style classes.

- The socket module defines a new method for socket objects,
 sendall(). This is like send() but may make multiple calls to
 send() until all data has been sent. Also, the socket function has
 been converted to a subclassable type, like list and tuple (etc.)
 before it; socket and SocketType are now the same thing.

- Various bugfixes to the curses module. There is now a test suite
 for the curses module (you have to run it manually).

- binascii.b2a_base64 no longer places an arbitrary restriction of 57
 bytes on its input.

Library
-------

- tkFileDialog exposes a Directory class and askdirectory
 convenience function.

- Symbolic group names in regular expressions must be unique. For
 example, the regexp r'(?P<abc>)(?P<abc>)' is not allowed, because a
 single name can't mean both "group 1" and "group 2" simultaneously.
 Python 2.2 detects this error at regexp compilation time;
 previously, the error went undetected, and results were
 unpredictable. Also in sre, the pattern.split(), pattern.sub(), and
 pattern.subn() methods have been rewritten in C. Also, an
 experimental function/method finditer() has been added, which works
 like findall() but returns an iterator.

- Tix exposes more commands through the classes DirSelectBox,
 DirSelectDialog, ListNoteBook, Meter, CheckList, and the
 methods tix_addbitmapdir, tix_cget, tix_configure, tix_filedialog,
 tix_getbitmap, tix_getimage, tix_option_get, and tix_resetoptions.

- Traceback objects are now scanned by cyclic garbage collection, so
 cycles created by casual use of sys.exc_info() no longer cause
 permanent memory leaks (provided garbage collection is enabled).

- os.extsep -- a new variable needed by the RISCOS support. It is the
 separator used by extensions, and is '.' on all platforms except
 RISCOS, where it is '/'. There is no need to use this variable
 unless you have a masochistic desire to port your code to RISCOS.

- mimetypes.py has optional support for non-standard, but commonly
 found types. guess_type() and guess_extension() now accept an
 optional 'strict' flag, defaulting to true, which controls whether
 recognize non-standard types or not. A few non-standard types we
 know about have been added. Also, when run as a script, there are
 new -l and -e options.

- statcache is now deprecated.

- email.Utils.formatdate() now produces the preferred RFC 2822 style
 dates with numeric timezones (it used to produce obsolete dates
 hard coded to "GMT" timezone). An optional 'localtime' flag is
 added to produce dates in the local timezone, with daylight savings
 time properly taken into account.

- In pickle and cPickle, instead of masking errors in load() by
 transforming them into SystemError, we let the original exception
 propagate out. Also, implement support for __safe_for_unpickling__
 in pickle, as it already was supported in cPickle.

Tools/Demos
-----------

Build
-----

- The dbm module is built using libdb1 if available. The bsddb module
 is built with libdb3 if available.

- Misc/Makefile.pre.in has been removed by BDFL pronouncement.

C API
-----

- New function PySequence_Fast_GET_SIZE() returns the size of a non-
 NULL result from PySequence_Fast(), more quickly than calling
 PySequence_Size().

- New argument unpacking function PyArg_UnpackTuple() added.

- New functions PyObject_CallFunctionObjArgs() and
 PyObject_CallMethodObjArgs() have been added to make it more
 convenient and efficient to call functions and methods from C.

- PyArg_ParseTupleAndKeywords() no longer masks errors, so it's
 possible that this will propagate errors it didn't before.

- New function PyObject_CheckReadBuffer(), which returns true if its
 argument supports the single-segment readable buffer interface.

New platforms
-------------

- We've finally confirmed that this release builds on HP-UX 11.00,
 *with* threads, and passes the test suite.

- Thanks to a series of patches from Michael Muller, Python may build
 again under OS/2 Visual Age C++.

- Updated RISCOS port by Dietmar Schwertberger.

Tests
-----

- Added a test script for the curses module. It isn't run automatically;
 regrtest.py must be run with '-u curses' to enable it.

Windows
-------

Mac
----

- PythonScript has been moved to unsupported and is slated to be
 removed completely in the next release.

- It should now be possible to build applets that work on both OS9 and
 OSX.

- The core is now linked with CoreServices not Carbon; as a side
 result, default 8bit encoding on OSX is now ASCII.

- Python should now build on OSX 10.1.1


What's New in Python 2.2b1?
===========================

*Release date: 19-Oct-2001*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- New-style classes are now always dynamic (except for built-in and
 extension types). There is no longer a performance penalty, and I
 no longer see another reason to keep this baggage around. One relic
 remains: the __dict__ of a new-style class is a read-only proxy; you
 must set the class's attribute to modify it. As a consequence, the
 __defined__ attribute of new-style types no longer exists, for lack
 of need: there is once again only one __dict__ (although in the
 future a __cache__ may be resurrected with a similar function, if I
 can prove that it actually speeds things up).

- C.__doc__ now works as expected for new-style classes (in 2.2a4 it
 always returned None, even when there was a class docstring).

- doctest now finds and runs docstrings attached to new-style classes,
 class methods, static methods, and properties.

Core and builtins
-----------------

- A very subtle syntactical pitfall in list comprehensions was fixed.
 For example: [a+b for a in 'abc', for b in 'def']. The comma in
 this example is a mistake. Previously, this would silently let 'a'
 iterate over the singleton tuple ('abc',), yielding ['abcd', 'abce',
 'abcf'] rather than the intended ['ad', 'ae', 'af', 'bd', 'be',
 'bf', 'cd', 'ce', 'cf']. Now, this is flagged as a syntax error.
 Note that [a for a in <singleton>] is a convoluted way to say
 [<singleton>] anyway, so it's not like any expressiveness is lost.

- getattr(obj, name, default) now only catches AttributeError, as
 documented, rather than returning the default value for all
 exceptions (which could mask bugs in a __getattr__ hook, for
 example).

- Weak reference objects are now part of the core and offer a C API.
 A bug which could allow a core dump when binary operations involved
 proxy reference has been fixed. weakref.ReferenceError is now a
 built-in exception.

- unicode(obj) now behaves more like str(obj), accepting arbitrary
 objects, and calling a __unicode__ method if it exists.
 unicode(obj, encoding) and unicode(obj, encoding, errors) still
 require an 8-bit string or character buffer argument.

- isinstance() now allows any object as the first argument and a
 class, a type or something with a __bases__ tuple attribute for the
 second argument. The second argument may also be a tuple of a
 class, type, or something with __bases__, in which case isinstance()
 will return true if the first argument is an instance of any of the
 things contained in the second argument tuple. E.g.

 isinstance(x, (A, B))

 returns true if x is an instance of A or B.

Extension modules
-----------------

- thread.start_new_thread() now returns the thread ID (previously None).

- binascii has now two quopri support functions, a2b_qp and b2a_qp.

- readline now supports setting the startup_hook and the
 pre_event_hook, and adds the add_history() function.

- os and posix supports chroot(), setgroups() and unsetenv() where
 available. The stat(), fstat(), statvfs() and fstatvfs() functions
 now return "pseudo-sequences" -- the various fields can now be
 accessed as attributes (e.g. os.stat("/").st_mtime) but for
 backwards compatibility they also behave as a fixed-length sequence.
 Some platform-specific fields (e.g. st_rdev) are only accessible as
 attributes.

- time: localtime(), gmtime() and strptime() now return a
 pseudo-sequence similar to the os.stat() return value, with
 attributes like tm_year etc.

- Decompression objects in the zlib module now accept an optional
 second parameter to decompress() that specifies the maximum amount
 of memory to use for the uncompressed data.

- optional SSL support in the socket module now exports OpenSSL
 functions RAND_add(), RAND_egd(), and RAND_status(). These calls
 are useful on platforms like Solaris where OpenSSL does not
 automatically seed its PRNG. Also, the keyfile and certfile
 arguments to socket.ssl() are now optional.

- posixmodule (and by extension, the os module on POSIX platforms) now
 exports O_LARGEFILE, O_DIRECT, O_DIRECTORY, and O_NOFOLLOW.

Library
-------

- doctest now excludes functions and classes not defined by the module
 being tested, thanks to Tim Hochberg.

- HotShot, a new profiler implemented using a C-based callback, has
 been added. This substantially reduces the overhead of profiling,
 but it is still quite preliminary. Support modules and
 documentation will be added in upcoming releases (before 2.2 final).

- profile now produces correct output in situations where an exception
 raised in Python is cleared by C code (e.g. hasattr()). This used
 to cause wrong output, including spurious claims of recursive
 functions and attribution of time spent to the wrong function.

 The code and documentation for the derived OldProfile and HotProfile
 profiling classes was removed. The code hasn't worked for years (if
 you tried to use them, they raised exceptions). OldProfile
 intended to reproduce the behavior of the profiler Python used more
 than 7 years ago, and isn't interesting anymore. HotProfile intended
 to provide a faster profiler (but producing less information), and
 that's a worthy goal we intend to meet via a different approach (but
 without losing information).

- Profile.calibrate() has a new implementation that should deliver
 a much better system-specific calibration constant. The constant can
 now be specified in an instance constructor, or as a Profile class or
 instance variable, instead of by editing profile.py's source code.
 Calibration must still be done manually (see the docs for the profile
 module).

 Note that Profile.calibrate() must be overridden by subclasses.
 Improving the accuracy required exploiting detailed knowledge of
 profiler internals; the earlier method abstracted away the details
 and measured a simplified model instead, but consequently computed
 a constant too small by a factor of 2 on some modern machines.

- quopri's encode and decode methods take an optional header parameter,
 which indicates whether output is intended for the header 'Q'
 encoding.

- The SocketServer.ThreadingMixIn class now closes the request after
 finish_request() returns. (Not when it errors out though.)

- The nntplib module's NNTP.body() method has grown a 'file' argument
 to allow saving the message body to a file.

- The email package has added a class email.Parser.HeaderParser which
 only parses headers and does not recurse into the message's body.
 Also, the module/class MIMEAudio has been added for representing
 audio data (contributed by Anthony Baxter).

- ftplib should be able to handle files > 2GB.

- ConfigParser.getboolean() now also interprets TRUE, FALSE, YES, NO,
 ON, and OFF.

- xml.dom.minidom NodeList objects now support the length attribute
 and item() method as required by the DOM specifications.

Tools/Demos
-----------

- Demo/dns was removed. It no longer serves any purpose; a package
 derived from it is now maintained by Anthony Baxter, see
 http://PyDNS.SourceForge.net.

- The freeze tool has been made more robust, and two new options have
 been added: -X and -E.

Build
-----

- configure will use CXX in LINKCC if CXX is used to build main() and
 the system requires to link a C++ main using the C++ compiler.

C API
-----

- The documentation for the tp_compare slot is updated to require that
 the return value must be -1, 0, 1; an arbitrary number <0 or >0 is
 not correct. This is not yet enforced but will be enforced in
 Python 2.3; even later, we may use -2 to indicate errors and +2 for
 "NotImplemented". Right now, -1 should be used for an error return.

- PyLong_AsLongLong() now accepts int (as well as long) arguments.
 Consequently, PyArg_ParseTuple's 'L' code also accepts int (as well
 as long) arguments.

- PyThread_start_new_thread() now returns a long int giving the thread
 ID, if one can be calculated; it returns -1 for error, 0 if no
 thread ID is calculated (this is an incompatible change, but only
 the thread module used this API). This code has only really been
 tested on Linux and Windows; other platforms please beware (and
 report any bugs or strange behavior).

- PyUnicode_FromEncodedObject() no longer accepts Unicode objects as
 input.

New platforms
-------------

Tests
-----

Windows
-------

- Installer: If you install IDLE, and don't disable file-extension
 registration, a new "Edit with IDLE" context (right-click) menu entry
 is created for .py and .pyw files.

- The signal module now supports SIGBREAK on Windows, thanks to Steven
 Scott. Note that SIGBREAK is unique to Windows. The default SIGBREAK
 action remains to call Win32 ExitProcess(). This can be changed via
 signal.signal(). For example::

   # Make Ctrl+Break raise KeyboardInterrupt, like Python's default Ctrl+C
   # (SIGINT) behavior.
   import signal
   signal.signal(signal.SIGBREAK, signal.default_int_handler)

   try:
     while 1:
       pass
   except KeyboardInterrupt:
     # We get here on Ctrl+C or Ctrl+Break now; if we had not changed
     # SIGBREAK, only on Ctrl+C (and Ctrl+Break would terminate the
     # program without the possibility for any Python-level cleanup).
     print "Clean exit"


What's New in Python 2.2a4?
===========================

*Release date: 28-Sep-2001*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- pydoc and inspect are now aware of new-style classes;
 e.g. help(list) at the interactive prompt now shows proper
 documentation for all operations on list objects.

- Applications using Jim Fulton's ExtensionClass module can now safely
 be used with Python 2.2. In particular, Zope 2.4.1 now works with
 Python 2.2 (as well as with Python 2.1.1). The Demo/metaclass
 examples also work again. It is hoped that Gtk and Boost also work
 with 2.2a4 and beyond. (If you can confirm this, please write
 webmaster@python.org; if there are still problems, please open a bug
 report on SourceForge.)

- property() now takes 4 keyword arguments: fget, fset, fdel and doc.
 These map to read-only attributes 'fget', 'fset', 'fdel', and '__doc__'
 in the constructed property object. fget, fset and fdel weren't
 discoverable from Python in 2.2a3. __doc__ is new, and allows to
 associate a docstring with a property.

- Comparison overloading is now more completely implemented. For
 example, a str subclass instance can properly be compared to a str
 instance, and it can properly overload comparison. Ditto for most
 other built-in object types.

- The repr() of new-style classes has changed; instead of <type
 'M.Foo'> a new-style class is now rendered as <class 'M.Foo'>,
 *except* for built-in types, which are still rendered as <type
 'Foo'> (to avoid upsetting existing code that might parse or
 otherwise rely on repr() of certain type objects).

- The repr() of new-style objects is now always <Foo object at XXX>;
 previously, it was sometimes <Foo instance at XXX>.

- For new-style classes, what was previously called __getattr__ is now
 called __getattribute__. This method, if defined, is called for
 *every* attribute access. A new __getattr__ hook more similar to the
 one in classic classes is defined which is called only if regular
 attribute access raises AttributeError; to catch *all* attribute
 access, you can use __getattribute__ (for new-style classes). If
 both are defined, __getattribute__ is called first, and if it raises
 AttributeError, __getattr__ is called.

- The __class__ attribute of new-style objects can be assigned to.
 The new class must have the same C-level object layout as the old
 class.

- The builtin file type can be subclassed now. In the usual pattern,
 "file" is the name of the builtin type, and file() is a new builtin
 constructor, with the same signature as the builtin open() function.
 file() is now the preferred way to open a file.

- Previously, __new__ would only see sequential arguments passed to
 the type in a constructor call; __init__ would see both sequential
 and keyword arguments. This made no sense whatsoever any more, so
 now both __new__ and __init__ see all arguments.

- Previously, hash() applied to an instance of a subclass of str or
 unicode always returned 0. This has been repaired.

- Previously, an operation on an instance of a subclass of an
 immutable type (int, long, float, complex, tuple, str, unicode),
 where the subtype didn't override the operation (and so the
 operation was handled by the builtin type), could return that
 instance instead a value of the base type. For example, if s was of
 a str subclass type, s[:] returned s as-is. Now it returns a str
 with the same value as s.

- Provisional support for pickling new-style objects has been added.

Core
----

- file.writelines() now accepts any iterable object producing strings.

- PyUnicode_FromEncodedObject() now works very much like
 PyObject_Str(obj) in that it tries to use __str__/tp_str
 on the object if the object is not a string or buffer. This
 makes unicode() behave like str() when applied to non-string/buffer
 objects.

- PyFile_WriteObject now passes Unicode objects to the file's write
 method. As a result, all file-like objects which may be the target
 of a print statement must support Unicode objects, i.e. they must
 at least convert them into ASCII strings.

- Thread scheduling on Solaris should be improved; it is no longer
 necessary to insert a small sleep at the start of a thread in order
 to let other runnable threads be scheduled.

Library
-------

- StringIO.StringIO instances and cStringIO.StringIO instances support
 read character buffer compatible objects for their .write() methods.
 These objects are converted to strings and then handled as such
 by the instances.

- The "email" package has been added. This is basically a port of the
 mimelib package <http://sf.net/projects/mimelib> with API changes
 and some implementations updated to use iterators and generators.

- difflib.ndiff() and difflib.Differ.compare() are generators now. This
 restores the ability of Tools/scripts/ndiff.py to start producing output
 before the entire comparison is complete.

- StringIO.StringIO instances and cStringIO.StringIO instances support
 iteration just like file objects (i.e. their .readline() method is
 called for each iteration until it returns an empty string).

- The codecs module has grown four new helper APIs to access
 builtin codecs: getencoder(), getdecoder(), getreader(),
 getwriter().

- SimpleXMLRPCServer: a new module (based upon SimpleHTMLServer)
 simplifies writing XML RPC servers.

- os.path.realpath(): a new function that returns the absolute pathname
 after interpretation of symbolic links. On non-Unix systems, this
 is an alias for os.path.abspath().

- operator.indexOf() (PySequence_Index() in the C API) now works with any
 iterable object.

- smtplib now supports various authentication and security features of
 the SMTP protocol through the new login() and starttls() methods.

- hmac: a new module implementing keyed hashing for message
 authentication.

- mimetypes now recognizes more extensions and file types. At the
 same time, some mappings not sanctioned by IANA were removed.

- The "compiler" package has been brought up to date to the state of
 Python 2.2 bytecode generation. It has also been promoted from a
 Tool to a standard library package. (Tools/compiler still exists as
 a sample driver.)

Build
-----

- Large file support (LFS) is now automatic when the platform supports
 it; no more manual configuration tweaks are needed. On Linux, at
 least, it's possible to have a system whose C library supports large
 files but whose kernel doesn't; in this case, large file support is
 still enabled but doesn't do you any good unless you upgrade your
 kernel or share your Python executable with another system whose
 kernel has large file support.

- The configure script now supplies plausible defaults in a
 cross-compilation environment. This doesn't mean that the supplied
 values are always correct, or that cross-compilation now works
 flawlessly -- but it's a first step (and it shuts up most of
 autoconf's warnings about AC_TRY_RUN).

- The Unix build is now a bit less chatty, courtesy of the parser
 generator. The build is completely silent (except for errors) when
 using "make -s", thanks to a -q option to setup.py.

C API
-----

- The "structmember" API now supports some new flag bits to deny read
 and/or write access to attributes in restricted execution mode.

New platforms
-------------

- Compaq's iPAQ handheld, running the "familiar" Linux distribution
 (http://familiar.handhelds.org).

Tests
-----

- The "classic" standard tests, which work by comparing stdout to
 an expected-output file under Lib/test/output/, no longer stop at
 the first mismatch. Instead the test is run to completion, and a
 variant of ndiff-style comparison is used to report all differences.
 This is much easier to understand than the previous style of reporting.

- The unittest-based standard tests now use regrtest's test_main()
 convention, instead of running as a side-effect of merely being
 imported. This allows these tests to be run in more natural and
 flexible ways as unittests, outside the regrtest framework.

- regrtest.py is much better integrated with unittest and doctest now,
 especially in regard to reporting errors.

Windows
-------

- Large file support now also works for files > 4GB, on filesystems
 that support it (NTFS under Windows 2000). See "What's New in
 Python 2.2a3" for more detail.


What's New in Python 2.2a3?
===========================

*Release Date: 07-Sep-2001*

Core
----

- Conversion of long to float now raises OverflowError if the long is too
 big to represent as a C double.

- The 3-argument builtin pow() no longer allows a third non-None argument
 if either of the first two arguments is a float, or if both are of
 integer types and the second argument is negative (in which latter case
 the arguments are converted to float, so this is really the same
 restriction).

- The builtin dir() now returns more information, and sometimes much
 more, generally naming all attributes of an object, and all attributes
 reachable from the object via its class, and from its class's base
 classes, and so on from them too. Example: in 2.2a2, dir([]) returned
 an empty list. In 2.2a3,

 >>> dir([])
 ['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__',
  '__eq__', '__ge__', '__getattr__', '__getitem__', '__getslice__',
  '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__le__',
  '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__repr__',
  '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__setslice__', '__str__',
  'append', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove',
  'reverse', 'sort']

 dir(module) continues to return only the module's attributes, though.

- Overflowing operations on plain ints now return a long int rather
 than raising OverflowError. This is a partial implementation of PEP
 237. You can use -Wdefault::OverflowWarning to enable a warning for
 this situation, and -Werror::OverflowWarning to revert to the old
 OverflowError exception.

- A new command line option, -Q<arg>, is added to control run-time
 warnings for the use of classic division. (See PEP 238.) Possible
 values are -Qold, -Qwarn, -Qwarnall, and -Qnew. The default is
 -Qold, meaning the / operator has its classic meaning and no
 warnings are issued. Using -Qwarn issues a run-time warning about
 all uses of classic division for int and long arguments; -Qwarnall
 also warns about classic division for float and complex arguments
 (for use with fixdiv.py).
 [Note: the remainder of this item (preserved below) became
 obsolete in 2.2c1 -- -Qnew has global effect in 2.2] ::

  Using -Qnew is questionable; it turns on new division by default, but
  only in the __main__ module. You can usefully combine -Qwarn or
  -Qwarnall and -Qnew: this gives the __main__ module new division, and
  warns about classic division everywhere else.

- Many built-in types can now be subclassed. This applies to int,
 long, float, str, unicode, and tuple. (The types complex, list and
 dictionary can also be subclassed; this was introduced earlier.)
 Note that restrictions apply when subclassing immutable built-in
 types: you can only affect the value of the instance by overloading
 __new__. You can add mutable attributes, and the subclass instances
 will have a __dict__ attribute, but you cannot change the "value"
 (as implemented by the base class) of an immutable subclass instance
 once it is created.

- The dictionary constructor now takes an optional argument, a
 mapping-like object, and initializes the dictionary from its
 (key, value) pairs.

- A new built-in type, super, has been added. This facilitates making
 "cooperative super calls" in a multiple inheritance setting. For an
 explanation, see http://www.python.org/2.2/descrintro.html#cooperation

- A new built-in type, property, has been added. This enables the
 creation of "properties". These are attributes implemented by
 getter and setter functions (or only one of these for read-only or
 write-only attributes), without the need to override __getattr__.
 See http://www.python.org/2.2/descrintro.html#property

- The syntax of floating-point and imaginary literals has been
 liberalized, to allow leading zeroes. Examples of literals now
 legal that were SyntaxErrors before:

   00.0  0e3  0100j  07.5  00000000000000000008.

- An old tokenizer bug allowed floating point literals with an incomplete
 exponent, such as 1e and 3.1e-. Such literals now raise SyntaxError.

Library
-------

- telnetlib includes symbolic names for the options, and support for
 setting an option negotiation callback. It also supports processing
 of suboptions.

- The new C standard no longer requires that math libraries set errno to
 ERANGE on overflow. For platform libraries that exploit this new
 freedom, Python's overflow-checking was wholly broken. A new overflow-
 checking scheme attempts to repair that, but may not be reliable on all
 platforms (C doesn't seem to provide anything both useful and portable
 in this area anymore).

- Asynchronous timeout actions are available through the new class
 threading.Timer.

- math.log and math.log10 now return sensible results for even huge
 long arguments. For example, math.log10(10 ** 10000) ~= 10000.0.

- A new function, imp.lock_held(), returns 1 when the import lock is
 currently held. See the docs for the imp module.

- pickle, cPickle and marshal on 32-bit platforms can now correctly read
 dumps containing ints written on platforms where Python ints are 8 bytes.
 When read on a box where Python ints are 4 bytes, such values are
 converted to Python longs.

- In restricted execution mode (using the rexec module), unmarshalling
 code objects is no longer allowed. This plugs a security hole.

- unittest.TestResult instances no longer store references to tracebacks
 generated by test failures. This prevents unexpected dangling references
 to objects that should be garbage collected between tests.

Tools
-----

- Tools/scripts/fixdiv.py has been added which can be used to fix
 division operators as per PEP 238.

Build
-----

- If you are an adventurous person using Mac OS X you may want to look at
 Mac/OSX. There is a Makefile there that will build Python as a real Mac
 application, which can be used for experimenting with Carbon or Cocoa.
 Discussion of this on pythonmac-sig, please.

C API
-----

- New function PyObject_Dir(obj), like Python __builtin__.dir(obj).

- Note that PyLong_AsDouble can fail! This has always been true, but no
 callers checked for it. It's more likely to fail now, because overflow
 errors are properly detected now. The proper way to check::

   double x = PyLong_AsDouble(some_long_object);
   if (x == -1.0 && PyErr_Occurred()) {
       /* The conversion failed. */
   }

- The GC API has been changed. Extensions that use the old API will still
 compile but will not participate in GC. To upgrade an extension
 module:

  - rename Py_TPFLAGS_GC to PyTPFLAGS_HAVE_GC

  - use PyObject_GC_New or PyObject_GC_NewVar to allocate objects and
   PyObject_GC_Del to deallocate them

  - rename PyObject_GC_Init to PyObject_GC_Track and PyObject_GC_Fini
   to PyObject_GC_UnTrack

  - remove PyGC_HEAD_SIZE from object size calculations

  - remove calls to PyObject_AS_GC and PyObject_FROM_GC

- Two new functions: PyString_FromFormat() and PyString_FromFormatV().
 These can be used safely to construct string objects from a
 sprintf-style format string (similar to the format string supported
 by PyErr_Format()).

New platforms
-------------

- Stephen Hansen contributed patches sufficient to get a clean compile
 under Borland C (Windows), but he reports problems running it and ran
 out of time to complete the port. Volunteers? Expect a MemoryError
 when importing the types module; this is probably shallow, and
 causing later failures too.

Tests
-----

Windows
-------

- Large file support is now enabled on Win32 platforms as well as on
 Win64. This means that, for example, you can use f.tell() and f.seek()
 to manipulate files larger than 2 gigabytes (provided you have enough
 disk space, and are using a Windows filesystem that supports large
 partitions). Windows filesystem limits: FAT has a 2GB (gigabyte)
 filesize limit, and large file support makes no difference there.
 FAT32's limit is 4GB, and files >= 2GB are easier to use from Python now.
 NTFS has no practical limit on file size, and files of any size can be
 used from Python now.

- The w9xpopen hack is now used on Windows NT and 2000 too when COMPSPEC
 points to command.com (patch from Brian Quinlan).


What's New in Python 2.2a2?
===========================

*Release Date: 22-Aug-2001*

Build
-----

- Tim Peters developed a brand new Windows installer using Wise 8.1,
 generously donated to us by Wise Solutions.

- configure supports a new option --enable-unicode, with the values
 ucs2 and ucs4 (new in 2.2a1). With --disable-unicode, the Unicode
 type and supporting code is completely removed from the interpreter.

- A new configure option --enable-framework builds a Mac OS X framework,
 which "make frameworkinstall" will install. This provides a starting
 point for more mac-like functionality, join pythonmac-sig@python.org
 if you are interested in helping.

- The NeXT platform is no longer supported.

- The 'new' module is now statically linked.

Tools
-----

- The new Tools/scripts/cleanfuture.py can be used to automatically
 edit out obsolete future statements from Python source code. See
 the module docstring for details.

Tests
-----

- regrtest.py now knows which tests are expected to be skipped on some
 platforms, allowing to give clearer test result output. regrtest
 also has optional --use/-u switch to run normally disabled tests
 which require network access or consume significant disk resources.

- Several new tests in the standard test suite, with special thanks to
 Nick Mathewson.

Core
----

- The floor division operator // has been added as outlined in PEP
 238. The / operator still provides classic division (and will until
 Python 3.0) unless "from __future__ import division" is included, in
 which case the / operator will provide true division. The operator
 module provides truediv() and floordiv() functions. Augmented
 assignment variants are included, as are the equivalent overloadable
 methods and C API methods. See the PEP for a full discussion:
 <http://python.sf.net/peps/pep-0238.html>

- Future statements are now effective in simulated interactive shells
 (like IDLE). This should "just work" by magic, but read Michael
 Hudson's "Future statements in simulated shells" PEP 264 for full
 details: <http://python.sf.net/peps/pep-0264.html>.

- The type/class unification (PEP 252-253) was integrated into the
 trunk and is not so tentative any more (the exact specification of
 some features is still tentative). A lot of work has done on fixing
 bugs and adding robustness and features (performance still has to
 come a long way).

- Warnings about a mismatch in the Python API during extension import
 now use the Python warning framework (which makes it possible to
 write filters for these warnings).

- A function's __dict__ (aka func_dict) will now always be a
 dictionary. It used to be possible to delete it or set it to None,
 but now both actions raise TypeErrors. It is still legal to set it
 to a dictionary object. Getting func.__dict__ before any attributes
 have been assigned now returns an empty dictionary instead of None.

- A new command line option, -E, was added which disables the use of
 all environment variables, or at least those that are specifically
 significant to Python. Usually those have a name starting with
 "PYTHON". This was used to fix a problem where the tests fail if
 the user happens to have PYTHONHOME or PYTHONPATH pointing to an
 older distribution.

Library
-------

- New class Differ and new functions ndiff() and restore() in difflib.py.
 These package the algorithms used by the popular Tools/scripts/ndiff.py,
 for programmatic reuse.

- New function xml.sax.saxutils.quoteattr(): Quote an XML attribute
 value using the minimal quoting required for the value; more
 reliable than using xml.sax.saxutils.escape() for attribute values.

- Readline completion support for cmd.Cmd was added.

- Calling os.tempnam() or os.tmpnam() generate RuntimeWarnings.

- Added function threading.BoundedSemaphore()

- Added Ka-Ping Yee's cgitb.py module.

- The 'new' module now exposes the CO_xxx flags.

- The gc module offers the get_referents function.

New platforms
-------------

C API
-----

- Two new APIs PyOS_snprintf() and PyOS_vsnprintf() were added
 which provide a cross-platform implementations for the
 relatively new snprintf()/vsnprintf() C lib APIs. In contrast to
 the standard sprintf() and vsprintf() C lib APIs, these versions
 apply bounds checking on the used buffer which enhances protection
 against buffer overruns.

- Unicode APIs now use name mangling to assure that mixing interpreters
 and extensions using different Unicode widths is rendered next to
 impossible. Trying to import an incompatible Unicode-aware extension
 will result in an ImportError. Unicode extensions writers must make
 sure to check the Unicode width compatibility in their extensions by
 using at least one of the mangled Unicode APIs in the extension.

- Two new flags METH_NOARGS and METH_O are available in method definition
 tables to simplify implementation of methods with no arguments and a
 single untyped argument. Calling such methods is more efficient than
 calling corresponding METH_VARARGS methods. METH_OLDARGS is now
 deprecated.

Windows
-------

- "import module" now compiles module.pyw if it exists and nothing else
 relevant is found.


What's New in Python 2.2a1?
===========================

*Release date: 18-Jul-2001*

Core
----

- TENTATIVELY, a large amount of code implementing much of what's
 described in PEP 252 (Making Types Look More Like Classes) and PEP
 253 (Subtyping Built-in Types) was added. This will be released
 with Python 2.2a1. Documentation will be provided separately
 through http://www.python.org/2.2/. The purpose of releasing this
 with Python 2.2a1 is to test backwards compatibility. It is
 possible, though not likely, that a decision is made not to release
 this code as part of 2.2 final, if any serious backwards
 incompatibilities are found during alpha testing that cannot be
 repaired.

- Generators were added; this is a new way to create an iterator (see
 below) using what looks like a simple function containing one or
 more 'yield' statements. See PEP 255. Since this adds a new
 keyword to the language, this feature must be enabled by including a
 future statement: "from __future__ import generators" (see PEP 236).
 Generators will become a standard feature in a future release
 (probably 2.3). Without this future statement, 'yield' remains an
 ordinary identifier, but a warning is issued each time it is used.
 (These warnings currently don't conform to the warnings framework of
 PEP 230; we intend to fix this in 2.2a2.)

- The UTF-16 codec was modified to be more RFC compliant. It will now
 only remove BOM characters at the start of the string and then
 only if running in native mode (UTF-16-LE and -BE won't remove a
 leading BMO character).

- Strings now have a new method .decode() to complement the already
 existing .encode() method. These two methods provide direct access
 to the corresponding decoders and encoders of the registered codecs.

 To enhance the usability of the .encode() method, the special
 casing of Unicode object return values was dropped (Unicode objects
 were auto-magically converted to string using the default encoding).

 Both methods will now return whatever the codec in charge of the
 requested encoding returns as object, e.g. Unicode codecs will
 return Unicode objects when decoding is requested ("���".decode("latin-1")
 will return u"���"). This enables codec writer to create codecs
 for various simple to use conversions.

 New codecs were added to demonstrate these new features (the .encode()
 and .decode() columns indicate the type of the returned objects):

 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |Name   | .encode() | .decode() | Description         |
 +=========+===========+===========+=============================+
 |uu    | string  | string  | UU codec (e.g. for email)  |
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |base64  | string  | string  | base64 codec        |
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |quopri  | string  | string  | quoted-printable codec   |
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |zlib   | string  | string  | zlib compression      |
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |hex   | string  | string  | 2-byte hex codec      |
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+
 |rot-13  | string  | Unicode  | ROT-13 Unicode charmap codec|
 +---------+-----------+-----------+-----------------------------+

- Some operating systems now support the concept of a default Unicode
 encoding for file system operations. Notably, Windows supports 'mbcs'
 as the default. The Macintosh will also adopt this concept in the medium
 term, although the default encoding for that platform will be other than
 'mbcs'.

 On operating system that support non-ASCII filenames, it is common for
 functions that return filenames (such as os.listdir()) to return Python
 string objects pre-encoded using the default file system encoding for
 the platform. As this encoding is likely to be different from Python's
 default encoding, converting this name to a Unicode object before passing
 it back to the Operating System would result in a Unicode error, as Python
 would attempt to use its default encoding (generally ASCII) rather than
 the default encoding for the file system.

 In general, this change simply removes surprises when working with
 Unicode and the file system, making these operations work as you expect,
 increasing the transparency of Unicode objects in this context.
 See [????] for more details, including examples.

- Float (and complex) literals in source code were evaluated to full
 precision only when running from a .py file; the same code loaded from a
 .pyc (or .pyo) file could suffer numeric differences starting at about the
 12th significant decimal digit. For example, on a machine with IEEE-754
 floating arithmetic,

   x = 9007199254740992.0
   print long(x)

 printed 9007199254740992 if run directly from .py, but 9007199254740000
 if from a compiled (.pyc or .pyo) file. This was due to marshal using
 str(float) instead of repr(float) when building code objects. marshal
 now uses repr(float) instead, which should reproduce floats to full
 machine precision (assuming the platform C float<->string I/O conversion
 functions are of good quality).

 This may cause floating-point results to change in some cases, and
 usually for the better, but may also cause numerically unstable
 algorithms to break.

- The implementation of dicts suffers fewer collisions, which has speed
 benefits. However, the order in which dict entries appear in dict.keys(),
 dict.values() and dict.items() may differ from previous releases for a
 given dict. Nothing is defined about this order, so no program should
 rely on it. Nevertheless, it's easy to write test cases that rely on the
 order by accident, typically because of printing the str() or repr() of a
 dict to an "expected results" file. See Lib/test/test_support.py's new
 sortdict(dict) function for a simple way to display a dict in sorted
 order.

- Many other small changes to dicts were made, resulting in faster
 operation along the most common code paths.

- Dictionary objects now support the "in" operator: "x in dict" means
 the same as dict.has_key(x).

- The update() method of dictionaries now accepts generic mapping
 objects. Specifically the argument object must support the .keys()
 and __getitem__() methods. This allows you to say, for example,
 {}.update(UserDict())

- Iterators were added; this is a generalized way of providing values
 to a for loop. See PEP 234. There's a new built-in function iter()
 to return an iterator. There's a new protocol to get the next value
 from an iterator using the next() method (in Python) or the
 tp_iternext slot (in C). There's a new protocol to get iterators
 using the __iter__() method (in Python) or the tp_iter slot (in C).
 Iterating (i.e. a for loop) over a dictionary generates its keys.
 Iterating over a file generates its lines.

- The following functions were generalized to work nicely with iterator
 arguments::

  map(), filter(), reduce(), zip()
  list(), tuple() (PySequence_Tuple() and PySequence_Fast() in C API)
  max(), min()
  join() method of strings
  extend() method of lists
  'x in y' and 'x not in y' (PySequence_Contains() in C API)
  operator.countOf() (PySequence_Count() in C API)
  right-hand side of assignment statements with multiple targets, such as ::
    x, y, z = some_iterable_object_returning_exactly_3_values

- Accessing module attributes is significantly faster (for example,
 random.random or os.path or yourPythonModule.yourAttribute).

- Comparing dictionary objects via == and != is faster, and now works even
 if the keys and values don't support comparisons other than ==.

- Comparing dictionaries in ways other than == and != is slower: there were
 insecurities in the dict comparison implementation that could cause Python
 to crash if the element comparison routines for the dict keys and/or
 values mutated the dicts. Making the code bulletproof slowed it down.

- Collisions in dicts are resolved via a new approach, which can help
 dramatically in bad cases. For example, looking up every key in a dict
 d with d.keys() == [i << 16 for i in range(20000)] is approximately 500x
 faster now. Thanks to Christian Tismer for pointing out the cause and
 the nature of an effective cure (last December! better late than never).

- repr() is much faster for large containers (dict, list, tuple).


Library
-------

- The constants ascii_letters, ascii_lowercase. and ascii_uppercase
 were added to the string module. These a locale-independent
 constants, unlike letters, lowercase, and uppercase. These are now
 use in appropriate locations in the standard library.

- The flags used in dlopen calls can now be configured using
 sys.setdlopenflags and queried using sys.getdlopenflags.

- Fredrik Lundh's xmlrpclib is now a standard library module. This
 provides full client-side XML-RPC support. In addition,
 Demo/xmlrpc/ contains two server frameworks (one SocketServer-based,
 one asyncore-based). Thanks to Eric Raymond for the documentation.

- The xrange() object is simplified: it no longer supports slicing,
 repetition, comparisons, efficient 'in' checking, the tolist()
 method, or the start, stop and step attributes. See PEP 260.

- A new function fnmatch.filter to filter lists of file names was added.

- calendar.py uses month and day names based on the current locale.

- strop is now *really* obsolete (this was announced before with 1.6),
 and issues DeprecationWarning when used (except for the four items
 that are still imported into string.py).

- Cookie.py now sorts key+value pairs by key in output strings.

- pprint.isrecursive(object) didn't correctly identify recursive objects.
 Now it does.

- pprint functions now much faster for large containers (tuple, list, dict).

- New 'q' and 'Q' format codes in the struct module, corresponding to C
 types "long long" and "unsigned long long" (on Windows, __int64). In
 native mode, these can be used only when the platform C compiler supports
 these types (when HAVE_LONG_LONG is #define'd by the Python config
 process), and then they inherit the sizes and alignments of the C types.
 In standard mode, 'q' and 'Q' are supported on all platforms, and are
 8-byte integral types.

- The site module installs a new built-in function 'help' that invokes
 pydoc.help. It must be invoked as 'help()'; when invoked as 'help',
 it displays a message reminding the user to use 'help()' or
 'help(object)'.

Tests
-----

- New test_mutants.py runs dict comparisons where the key and value
 comparison operators mutate the dicts randomly during comparison. This
 rapidly causes Python to crash under earlier releases (not for the faint
 of heart: it can also cause Win9x to freeze or reboot!).

- New test_pprint.py verifies that pprint.isrecursive() and
 pprint.isreadable() return sensible results. Also verifies that simple
 cases produce correct output.

C API
-----

- Removed the unused last_is_sticky argument from the internal
 _PyTuple_Resize(). If this affects you, you were cheating.

----

**(For information about older versions, consult the HISTORY file.)**