1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Lib / turtle.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
#
# turtle.py: a Tkinter based turtle graphics module for Python
# Version 1.1b - 4. 5. 2009
#
# Copyright (C) 2006 - 2009 Gregor Lingl
# email: glingl@aon.at
#
# This software is provided 'as-is', without any express or implied
# warranty. In no event will the authors be held liable for any damages
# arising from the use of this software.
#
# Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
# including commercial applications, and to alter it and redistribute it
# freely, subject to the following restrictions:
#
# 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
#  claim that you wrote the original software. If you use this software
#  in a product, an acknowledgment in the product documentation would be
#  appreciated but is not required.
# 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
#  misrepresented as being the original software.
# 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.


"""
Turtle graphics is a popular way for introducing programming to
kids. It was part of the original Logo programming language developed
by Wally Feurzig and Seymour Papert in 1966.

Imagine a robotic turtle starting at (0, 0) in the x-y plane. Give it
the command turtle.forward(15), and it moves (on-screen!) 15 pixels in
the direction it is facing, drawing a line as it moves. Give it the
command turtle.left(25), and it rotates in-place 25 degrees clockwise.

By combining together these and similar commands, intricate shapes and
pictures can easily be drawn.

----- turtle.py

This module is an extended reimplementation of turtle.py from the
Python standard distribution up to Python 2.5. (See: http://www.python.org)

It tries to keep the merits of turtle.py and to be (nearly) 100%
compatible with it. This means in the first place to enable the
learning programmer to use all the commands, classes and methods
interactively when using the module from within IDLE run with
the -n switch.

Roughly it has the following features added:

- Better animation of the turtle movements, especially of turning the
 turtle. So the turtles can more easily be used as a visual feedback
 instrument by the (beginning) programmer.

- Different turtle shapes, gif-images as turtle shapes, user defined
 and user controllable turtle shapes, among them compound
 (multicolored) shapes. Turtle shapes can be stretched and tilted, which
 makes turtles very versatile geometrical objects.

- Fine control over turtle movement and screen updates via delay(),
 and enhanced tracer() and speed() methods.

- Aliases for the most commonly used commands, like fd for forward etc.,
 following the early Logo traditions. This reduces the boring work of
 typing long sequences of commands, which often occur in a natural way
 when kids try to program fancy pictures on their first encounter with
 turtle graphics.

- Turtles now have an undo()-method with configurable undo-buffer.

- Some simple commands/methods for creating event driven programs
 (mouse-, key-, timer-events). Especially useful for programming games.

- A scrollable Canvas class. The default scrollable Canvas can be
 extended interactively as needed while playing around with the turtle(s).

- A TurtleScreen class with methods controlling background color or
 background image, window and canvas size and other properties of the
 TurtleScreen.

- There is a method, setworldcoordinates(), to install a user defined
 coordinate-system for the TurtleScreen.

- The implementation uses a 2-vector class named Vec2D, derived from tuple.
 This class is public, so it can be imported by the application programmer,
 which makes certain types of computations very natural and compact.

- Appearance of the TurtleScreen and the Turtles at startup/import can be
 configured by means of a turtle.cfg configuration file.
 The default configuration mimics the appearance of the old turtle module.

- If configured appropriately the module reads in docstrings from a docstring
 dictionary in some different language, supplied separately and replaces
 the English ones by those read in. There is a utility function
 write_docstringdict() to write a dictionary with the original (English)
 docstrings to disc, so it can serve as a template for translations.

Behind the scenes there are some features included with possible
extensions in in mind. These will be commented and documented elsewhere.

"""

_ver = "turtle 1.1b- - for Python 3.1  - 4. 5. 2009"

# print(_ver)

import tkinter as TK
import types
import math
import time
import os

from os.path import isfile, split, join
from copy import deepcopy
from tkinter import simpledialog

_tg_classes = ['ScrolledCanvas', 'TurtleScreen', 'Screen',
        'RawTurtle', 'Turtle', 'RawPen', 'Pen', 'Shape', 'Vec2D']
_tg_screen_functions = ['addshape', 'bgcolor', 'bgpic', 'bye',
    'clearscreen', 'colormode', 'delay', 'exitonclick', 'getcanvas',
    'getshapes', 'listen', 'mainloop', 'mode', 'numinput',
    'onkey', 'onkeypress', 'onkeyrelease', 'onscreenclick', 'ontimer',
    'register_shape', 'resetscreen', 'screensize', 'setup',
    'setworldcoordinates', 'textinput', 'title', 'tracer', 'turtles', 'update',
    'window_height', 'window_width']
_tg_turtle_functions = ['back', 'backward', 'begin_fill', 'begin_poly', 'bk',
    'circle', 'clear', 'clearstamp', 'clearstamps', 'clone', 'color',
    'degrees', 'distance', 'dot', 'down', 'end_fill', 'end_poly', 'fd',
    'fillcolor', 'forward', 'get_poly', 'getpen', 'getscreen', 'get_shapepoly',
    'getturtle', 'goto', 'heading', 'hideturtle', 'home', 'ht', 'isdown',
    'isvisible', 'left', 'lt', 'onclick', 'ondrag', 'onrelease', 'pd',
    'pen', 'pencolor', 'pendown', 'pensize', 'penup', 'pos', 'position',
    'pu', 'radians', 'right', 'reset', 'resizemode', 'rt',
    'seth', 'setheading', 'setpos', 'setposition', 'settiltangle',
    'setundobuffer', 'setx', 'sety', 'shape', 'shapesize', 'shapetransform', 'shearfactor', 'showturtle',
    'speed', 'st', 'stamp', 'tilt', 'tiltangle', 'towards',
    'turtlesize', 'undo', 'undobufferentries', 'up', 'width',
    'write', 'xcor', 'ycor']
_tg_utilities = ['write_docstringdict', 'done']

__all__ = (_tg_classes + _tg_screen_functions + _tg_turtle_functions +
      _tg_utilities) # + _math_functions)

_alias_list = ['addshape', 'backward', 'bk', 'fd', 'ht', 'lt', 'pd', 'pos',
        'pu', 'rt', 'seth', 'setpos', 'setposition', 'st',
        'turtlesize', 'up', 'width']

_CFG = {"width" : 0.5,        # Screen
    "height" : 0.75,
    "canvwidth" : 400,
    "canvheight": 300,
    "leftright": None,
    "topbottom": None,
    "mode": "standard",     # TurtleScreen
    "colormode": 1.0,
    "delay": 10,
    "undobuffersize": 1000,   # RawTurtle
    "shape": "classic",
    "pencolor" : "black",
    "fillcolor" : "black",
    "resizemode" : "noresize",
    "visible" : True,
    "language": "english",    # docstrings
    "exampleturtle": "turtle",
    "examplescreen": "screen",
    "title": "Python Turtle Graphics",
    "using_IDLE": False
    }

def config_dict(filename):
  """Convert content of config-file into dictionary."""
  f = open(filename, "r")
  cfglines = f.readlines()
  f.close()
  cfgdict = {}
  for line in cfglines:
    line = line.strip()
    if not line or line.startswith("#"):
      continue
    try:
      key, value = line.split("=")
    except:
      print("Bad line in config-file %s:\n%s" % (filename,line))
      continue
    key = key.strip()
    value = value.strip()
    if value in ["True", "False", "None", "''", '""']:
      value = eval(value)
    else:
      try:
        if "." in value:
          value = float(value)
        else:
          value = int(value)
      except:
        pass # value need not be converted
    cfgdict[key] = value
  return cfgdict

def readconfig(cfgdict):
  """Read config-files, change configuration-dict accordingly.

  If there is a turtle.cfg file in the current working directory,
  read it from there. If this contains an importconfig-value,
  say 'myway', construct filename turtle_mayway.cfg else use
  turtle.cfg and read it from the import-directory, where
  turtle.py is located.
  Update configuration dictionary first according to config-file,
  in the import directory, then according to config-file in the
  current working directory.
  If no config-file is found, the default configuration is used.
  """
  default_cfg = "turtle.cfg"
  cfgdict1 = {}
  cfgdict2 = {}
  if isfile(default_cfg):
    cfgdict1 = config_dict(default_cfg)
  if "importconfig" in cfgdict1:
    default_cfg = "turtle_%s.cfg" % cfgdict1["importconfig"]
  try:
    head, tail = split(__file__)
    cfg_file2 = join(head, default_cfg)
  except:
    cfg_file2 = ""
  if isfile(cfg_file2):
    cfgdict2 = config_dict(cfg_file2)
  _CFG.update(cfgdict2)
  _CFG.update(cfgdict1)

try:
  readconfig(_CFG)
except:
  print ("No configfile read, reason unknown")


class Vec2D(tuple):
  """A 2 dimensional vector class, used as a helper class
  for implementing turtle graphics.
  May be useful for turtle graphics programs also.
  Derived from tuple, so a vector is a tuple!

  Provides (for a, b vectors, k number):
    a+b vector addition
    a-b vector subtraction
    a*b inner product
    k*a and a*k multiplication with scalar
    |a| absolute value of a
    a.rotate(angle) rotation
  """
  def __new__(cls, x, y):
    return tuple.__new__(cls, (x, y))
  def __add__(self, other):
    return Vec2D(self[0]+other[0], self[1]+other[1])
  def __mul__(self, other):
    if isinstance(other, Vec2D):
      return self[0]*other[0]+self[1]*other[1]
    return Vec2D(self[0]*other, self[1]*other)
  def __rmul__(self, other):
    if isinstance(other, int) or isinstance(other, float):
      return Vec2D(self[0]*other, self[1]*other)
  def __sub__(self, other):
    return Vec2D(self[0]-other[0], self[1]-other[1])
  def __neg__(self):
    return Vec2D(-self[0], -self[1])
  def __abs__(self):
    return (self[0]**2 + self[1]**2)**0.5
  def rotate(self, angle):
    """rotate self counterclockwise by angle
    """
    perp = Vec2D(-self[1], self[0])
    angle = angle * math.pi / 180.0
    c, s = math.cos(angle), math.sin(angle)
    return Vec2D(self[0]*c+perp[0]*s, self[1]*c+perp[1]*s)
  def __getnewargs__(self):
    return (self[0], self[1])
  def __repr__(self):
    return "(%.2f,%.2f)" % self


##############################################################################
### From here up to line  : Tkinter - Interface for turtle.py      ###
### May be replaced by an interface to some different graphics toolkit   ###
##############################################################################

## helper functions for Scrolled Canvas, to forward Canvas-methods
## to ScrolledCanvas class

def __methodDict(cls, _dict):
  """helper function for Scrolled Canvas"""
  baseList = list(cls.__bases__)
  baseList.reverse()
  for _super in baseList:
    __methodDict(_super, _dict)
  for key, value in cls.__dict__.items():
    if type(value) == types.FunctionType:
      _dict[key] = value

def __methods(cls):
  """helper function for Scrolled Canvas"""
  _dict = {}
  __methodDict(cls, _dict)
  return _dict.keys()

__stringBody = (
  'def %(method)s(self, *args, **kw): return ' +
  'self.%(attribute)s.%(method)s(*args, **kw)')

def __forwardmethods(fromClass, toClass, toPart, exclude = ()):
  ### MANY CHANGES ###
  _dict_1 = {}
  __methodDict(toClass, _dict_1)
  _dict = {}
  mfc = __methods(fromClass)
  for ex in _dict_1.keys():
    if ex[:1] == '_' or ex[-1:] == '_' or ex in exclude or ex in mfc:
      pass
    else:
      _dict[ex] = _dict_1[ex]

  for method, func in _dict.items():
    d = {'method': method, 'func': func}
    if isinstance(toPart, str):
      execString = \
        __stringBody % {'method' : method, 'attribute' : toPart}
    exec(execString, d)
    setattr(fromClass, method, d[method])  ### NEWU!


class ScrolledCanvas(TK.Frame):
  """Modeled after the scrolled canvas class from Grayons's Tkinter book.

  Used as the default canvas, which pops up automatically when
  using turtle graphics functions or the Turtle class.
  """
  def __init__(self, master, width=500, height=350,
                     canvwidth=600, canvheight=500):
    TK.Frame.__init__(self, master, width=width, height=height)
    self._rootwindow = self.winfo_toplevel()
    self.width, self.height = width, height
    self.canvwidth, self.canvheight = canvwidth, canvheight
    self.bg = "white"
    self._canvas = TK.Canvas(master, width=width, height=height,
                 bg=self.bg, relief=TK.SUNKEN, borderwidth=2)
    self.hscroll = TK.Scrollbar(master, command=self._canvas.xview,
                  orient=TK.HORIZONTAL)
    self.vscroll = TK.Scrollbar(master, command=self._canvas.yview)
    self._canvas.configure(xscrollcommand=self.hscroll.set,
                yscrollcommand=self.vscroll.set)
    self.rowconfigure(0, weight=1, minsize=0)
    self.columnconfigure(0, weight=1, minsize=0)
    self._canvas.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
        column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
    self.vscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
        column=1, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
    self.hscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=1,
        column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
    self.reset()
    self._rootwindow.bind('<Configure>', self.onResize)

  def reset(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg = None):
    """Adjust canvas and scrollbars according to given canvas size."""
    if canvwidth:
      self.canvwidth = canvwidth
    if canvheight:
      self.canvheight = canvheight
    if bg:
      self.bg = bg
    self._canvas.config(bg=bg,
            scrollregion=(-self.canvwidth//2, -self.canvheight//2,
                    self.canvwidth//2, self.canvheight//2))
    self._canvas.xview_moveto(0.5*(self.canvwidth - self.width + 30) /
                                self.canvwidth)
    self._canvas.yview_moveto(0.5*(self.canvheight- self.height + 30) /
                               self.canvheight)
    self.adjustScrolls()


  def adjustScrolls(self):
    """ Adjust scrollbars according to window- and canvas-size.
    """
    cwidth = self._canvas.winfo_width()
    cheight = self._canvas.winfo_height()
    self._canvas.xview_moveto(0.5*(self.canvwidth-cwidth)/self.canvwidth)
    self._canvas.yview_moveto(0.5*(self.canvheight-cheight)/self.canvheight)
    if cwidth < self.canvwidth or cheight < self.canvheight:
      self.hscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=1,
               column=0, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
      self.vscroll.grid(padx=1, in_ = self, pady=1, row=0,
               column=1, rowspan=1, columnspan=1, sticky='news')
    else:
      self.hscroll.grid_forget()
      self.vscroll.grid_forget()

  def onResize(self, event):
    """self-explanatory"""
    self.adjustScrolls()

  def bbox(self, *args):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    return self._canvas.bbox(*args)

  def cget(self, *args, **kwargs):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    return self._canvas.cget(*args, **kwargs)

  def config(self, *args, **kwargs):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    self._canvas.config(*args, **kwargs)

  def bind(self, *args, **kwargs):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    self._canvas.bind(*args, **kwargs)

  def unbind(self, *args, **kwargs):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    self._canvas.unbind(*args, **kwargs)

  def focus_force(self):
    """ 'forward' method, which canvas itself has inherited...
    """
    self._canvas.focus_force()

__forwardmethods(ScrolledCanvas, TK.Canvas, '_canvas')


class _Root(TK.Tk):
  """Root class for Screen based on Tkinter."""
  def __init__(self):
    TK.Tk.__init__(self)

  def setupcanvas(self, width, height, cwidth, cheight):
    self._canvas = ScrolledCanvas(self, width, height, cwidth, cheight)
    self._canvas.pack(expand=1, fill="both")

  def _getcanvas(self):
    return self._canvas

  def set_geometry(self, width, height, startx, starty):
    self.geometry("%dx%d%+d%+d"%(width, height, startx, starty))

  def ondestroy(self, destroy):
    self.wm_protocol("WM_DELETE_WINDOW", destroy)

  def win_width(self):
    return self.winfo_screenwidth()

  def win_height(self):
    return self.winfo_screenheight()

Canvas = TK.Canvas


class TurtleScreenBase(object):
  """Provide the basic graphics functionality.
    Interface between Tkinter and turtle.py.

    To port turtle.py to some different graphics toolkit
    a corresponding TurtleScreenBase class has to be implemented.
  """

  @staticmethod
  def _blankimage():
    """return a blank image object
    """
    img = TK.PhotoImage(width=1, height=1)
    img.blank()
    return img

  @staticmethod
  def _image(filename):
    """return an image object containing the
    imagedata from a gif-file named filename.
    """
    return TK.PhotoImage(file=filename)

  def __init__(self, cv):
    self.cv = cv
    if isinstance(cv, ScrolledCanvas):
      w = self.cv.canvwidth
      h = self.cv.canvheight
    else: # expected: ordinary TK.Canvas
      w = int(self.cv.cget("width"))
      h = int(self.cv.cget("height"))
      self.cv.config(scrollregion = (-w//2, -h//2, w//2, h//2 ))
    self.canvwidth = w
    self.canvheight = h
    self.xscale = self.yscale = 1.0

  def _createpoly(self):
    """Create an invisible polygon item on canvas self.cv)
    """
    return self.cv.create_polygon((0, 0, 0, 0, 0, 0), fill="", outline="")

  def _drawpoly(self, polyitem, coordlist, fill=None,
         outline=None, width=None, top=False):
    """Configure polygonitem polyitem according to provided
    arguments:
    coordlist is sequence of coordinates
    fill is filling color
    outline is outline color
    top is a boolean value, which specifies if polyitem
    will be put on top of the canvas' displaylist so it
    will not be covered by other items.
    """
    cl = []
    for x, y in coordlist:
      cl.append(x * self.xscale)
      cl.append(-y * self.yscale)
    self.cv.coords(polyitem, *cl)
    if fill is not None:
      self.cv.itemconfigure(polyitem, fill=fill)
    if outline is not None:
      self.cv.itemconfigure(polyitem, outline=outline)
    if width is not None:
      self.cv.itemconfigure(polyitem, width=width)
    if top:
      self.cv.tag_raise(polyitem)

  def _createline(self):
    """Create an invisible line item on canvas self.cv)
    """
    return self.cv.create_line(0, 0, 0, 0, fill="", width=2,
                  capstyle = TK.ROUND)

  def _drawline(self, lineitem, coordlist=None,
         fill=None, width=None, top=False):
    """Configure lineitem according to provided arguments:
    coordlist is sequence of coordinates
    fill is drawing color
    width is width of drawn line.
    top is a boolean value, which specifies if polyitem
    will be put on top of the canvas' displaylist so it
    will not be covered by other items.
    """
    if coordlist is not None:
      cl = []
      for x, y in coordlist:
        cl.append(x * self.xscale)
        cl.append(-y * self.yscale)
      self.cv.coords(lineitem, *cl)
    if fill is not None:
      self.cv.itemconfigure(lineitem, fill=fill)
    if width is not None:
      self.cv.itemconfigure(lineitem, width=width)
    if top:
      self.cv.tag_raise(lineitem)

  def _delete(self, item):
    """Delete graphics item from canvas.
    If item is"all" delete all graphics items.
    """
    self.cv.delete(item)

  def _update(self):
    """Redraw graphics items on canvas
    """
    self.cv.update()

  def _delay(self, delay):
    """Delay subsequent canvas actions for delay ms."""
    self.cv.after(delay)

  def _iscolorstring(self, color):
    """Check if the string color is a legal Tkinter color string.
    """
    try:
      rgb = self.cv.winfo_rgb(color)
      ok = True
    except TK.TclError:
      ok = False
    return ok

  def _bgcolor(self, color=None):
    """Set canvas' backgroundcolor if color is not None,
    else return backgroundcolor."""
    if color is not None:
      self.cv.config(bg = color)
      self._update()
    else:
      return self.cv.cget("bg")

  def _write(self, pos, txt, align, font, pencolor):
    """Write txt at pos in canvas with specified font
    and color.
    Return text item and x-coord of right bottom corner
    of text's bounding box."""
    x, y = pos
    x = x * self.xscale
    y = y * self.yscale
    anchor = {"left":"sw", "center":"s", "right":"se" }
    item = self.cv.create_text(x-1, -y, text = txt, anchor = anchor[align],
                    fill = pencolor, font = font)
    x0, y0, x1, y1 = self.cv.bbox(item)
    self.cv.update()
    return item, x1-1

##  def _dot(self, pos, size, color):
##    """may be implemented for some other graphics toolkit"""

  def _onclick(self, item, fun, num=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-click event on turtle.
    fun must be a function with two arguments, the coordinates
    of the clicked point on the canvas.
    num, the number of the mouse-button defaults to 1
    """
    if fun is None:
      self.cv.tag_unbind(item, "<Button-%s>" % num)
    else:
      def eventfun(event):
        x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
            -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
        fun(x, y)
      self.cv.tag_bind(item, "<Button-%s>" % num, eventfun, add)

  def _onrelease(self, item, fun, num=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-button-release event on turtle.
    fun must be a function with two arguments, the coordinates
    of the point on the canvas where mouse button is released.
    num, the number of the mouse-button defaults to 1

    If a turtle is clicked, first _onclick-event will be performed,
    then _onscreensclick-event.
    """
    if fun is None:
      self.cv.tag_unbind(item, "<Button%s-ButtonRelease>" % num)
    else:
      def eventfun(event):
        x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
            -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
        fun(x, y)
      self.cv.tag_bind(item, "<Button%s-ButtonRelease>" % num,
               eventfun, add)

  def _ondrag(self, item, fun, num=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-move-event (with pressed mouse button) on turtle.
    fun must be a function with two arguments, the coordinates of the
    actual mouse position on the canvas.
    num, the number of the mouse-button defaults to 1

    Every sequence of mouse-move-events on a turtle is preceded by a
    mouse-click event on that turtle.
    """
    if fun is None:
      self.cv.tag_unbind(item, "<Button%s-Motion>" % num)
    else:
      def eventfun(event):
        try:
          x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
              -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
          fun(x, y)
        except:
          pass
      self.cv.tag_bind(item, "<Button%s-Motion>" % num, eventfun, add)

  def _onscreenclick(self, fun, num=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-click event on canvas.
    fun must be a function with two arguments, the coordinates
    of the clicked point on the canvas.
    num, the number of the mouse-button defaults to 1

    If a turtle is clicked, first _onclick-event will be performed,
    then _onscreensclick-event.
    """
    if fun is None:
      self.cv.unbind("<Button-%s>" % num)
    else:
      def eventfun(event):
        x, y = (self.cv.canvasx(event.x)/self.xscale,
            -self.cv.canvasy(event.y)/self.yscale)
        fun(x, y)
      self.cv.bind("<Button-%s>" % num, eventfun, add)

  def _onkeyrelease(self, fun, key):
    """Bind fun to key-release event of key.
    Canvas must have focus. See method listen
    """
    if fun is None:
      self.cv.unbind("<KeyRelease-%s>" % key, None)
    else:
      def eventfun(event):
        fun()
      self.cv.bind("<KeyRelease-%s>" % key, eventfun)

  def _onkeypress(self, fun, key=None):
    """If key is given, bind fun to key-press event of key.
    Otherwise bind fun to any key-press.
    Canvas must have focus. See method listen.
    """
    if fun is None:
      if key is None:
        self.cv.unbind("<KeyPress>", None)
      else:
        self.cv.unbind("<KeyPress-%s>" % key, None)
    else:
      def eventfun(event):
        fun()
      if key is None:
        self.cv.bind("<KeyPress>", eventfun)
      else:
        self.cv.bind("<KeyPress-%s>" % key, eventfun)

  def _listen(self):
    """Set focus on canvas (in order to collect key-events)
    """
    self.cv.focus_force()

  def _ontimer(self, fun, t):
    """Install a timer, which calls fun after t milliseconds.
    """
    if t == 0:
      self.cv.after_idle(fun)
    else:
      self.cv.after(t, fun)

  def _createimage(self, image):
    """Create and return image item on canvas.
    """
    return self.cv.create_image(0, 0, image=image)

  def _drawimage(self, item, pos, image):
    """Configure image item as to draw image object
    at position (x,y) on canvas)
    """
    x, y = pos
    self.cv.coords(item, (x * self.xscale, -y * self.yscale))
    self.cv.itemconfig(item, image=image)

  def _setbgpic(self, item, image):
    """Configure image item as to draw image object
    at center of canvas. Set item to the first item
    in the displaylist, so it will be drawn below
    any other item ."""
    self.cv.itemconfig(item, image=image)
    self.cv.tag_lower(item)

  def _type(self, item):
    """Return 'line' or 'polygon' or 'image' depending on
    type of item.
    """
    return self.cv.type(item)

  def _pointlist(self, item):
    """returns list of coordinate-pairs of points of item
    Example (for insiders):
    >>> from turtle import *
    >>> getscreen()._pointlist(getturtle().turtle._item)
    [(0.0, 9.9999999999999982), (0.0, -9.9999999999999982),
    (9.9999999999999982, 0.0)]
    >>> """
    cl = list(self.cv.coords(item))
    pl = [(cl[i], -cl[i+1]) for i in range(0, len(cl), 2)]
    return pl

  def _setscrollregion(self, srx1, sry1, srx2, sry2):
    self.cv.config(scrollregion=(srx1, sry1, srx2, sry2))

  def _rescale(self, xscalefactor, yscalefactor):
    items = self.cv.find_all()
    for item in items:
      coordinates = list(self.cv.coords(item))
      newcoordlist = []
      while coordinates:
        x, y = coordinates[:2]
        newcoordlist.append(x * xscalefactor)
        newcoordlist.append(y * yscalefactor)
        coordinates = coordinates[2:]
      self.cv.coords(item, *newcoordlist)

  def _resize(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg=None):
    """Resize the canvas the turtles are drawing on. Does
    not alter the drawing window.
    """
    # needs amendment
    if not isinstance(self.cv, ScrolledCanvas):
      return self.canvwidth, self.canvheight
    if canvwidth is None and canvheight is None and bg is None:
      return self.cv.canvwidth, self.cv.canvheight
    if canvwidth is not None:
      self.canvwidth = canvwidth
    if canvheight is not None:
      self.canvheight = canvheight
    self.cv.reset(canvwidth, canvheight, bg)

  def _window_size(self):
    """ Return the width and height of the turtle window.
    """
    width = self.cv.winfo_width()
    if width <= 1: # the window isn't managed by a geometry manager
      width = self.cv['width']
    height = self.cv.winfo_height()
    if height <= 1: # the window isn't managed by a geometry manager
      height = self.cv['height']
    return width, height

  def mainloop(self):
    """Starts event loop - calling Tkinter's mainloop function.

    No argument.

    Must be last statement in a turtle graphics program.
    Must NOT be used if a script is run from within IDLE in -n mode
    (No subprocess) - for interactive use of turtle graphics.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.mainloop()

    """
    TK.mainloop()

  def textinput(self, title, prompt):
    """Pop up a dialog window for input of a string.

    Arguments: title is the title of the dialog window,
    prompt is a text mostly describing what information to input.

    Return the string input
    If the dialog is canceled, return None.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.textinput("NIM", "Name of first player:")

    """
    return simpledialog.askstring(title, prompt)

  def numinput(self, title, prompt, default=None, minval=None, maxval=None):
    """Pop up a dialog window for input of a number.

    Arguments: title is the title of the dialog window,
    prompt is a text mostly describing what numerical information to input.
    default: default value
    minval: minimum value for imput
    maxval: maximum value for input

    The number input must be in the range minval .. maxval if these are
    given. If not, a hint is issued and the dialog remains open for
    correction. Return the number input.
    If the dialog is canceled, return None.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.numinput("Poker", "Your stakes:", 1000, minval=10, maxval=10000)

    """
    return simpledialog.askfloat(title, prompt, initialvalue=default,
                   minvalue=minval, maxvalue=maxval)


##############################################################################
###         End of Tkinter - interface              ###
##############################################################################


class Terminator (Exception):
  """Will be raised in TurtleScreen.update, if _RUNNING becomes False.

  Thus stops execution of turtle graphics script. Main purpose: use in
  in the Demo-Viewer turtle.Demo.py.
  """
  pass


class TurtleGraphicsError(Exception):
  """Some TurtleGraphics Error
  """


class Shape(object):
  """Data structure modeling shapes.

  attribute _type is one of "polygon", "image", "compound"
  attribute _data is - depending on _type a poygon-tuple,
  an image or a list constructed using the addcomponent method.
  """
  def __init__(self, type_, data=None):
    self._type = type_
    if type_ == "polygon":
      if isinstance(data, list):
        data = tuple(data)
    elif type_ == "image":
      if isinstance(data, str):
        if data.lower().endswith(".gif") and isfile(data):
          data = TurtleScreen._image(data)
        # else data assumed to be Photoimage
    elif type_ == "compound":
      data = []
    else:
      raise TurtleGraphicsError("There is no shape type %s" % type_)
    self._data = data

  def addcomponent(self, poly, fill, outline=None):
    """Add component to a shape of type compound.

    Arguments: poly is a polygon, i. e. a tuple of number pairs.
    fill is the fillcolor of the component,
    outline is the outline color of the component.

    call (for a Shapeobject namend s):
    --  s.addcomponent(((0,0), (10,10), (-10,10)), "red", "blue")

    Example:
    >>> poly = ((0,0),(10,-5),(0,10),(-10,-5))
    >>> s = Shape("compound")
    >>> s.addcomponent(poly, "red", "blue")
    ### .. add more components and then use register_shape()
    """
    if self._type != "compound":
      raise TurtleGraphicsError("Cannot add component to %s Shape"
                                % self._type)
    if outline is None:
      outline = fill
    self._data.append([poly, fill, outline])


class Tbuffer(object):
  """Ring buffer used as undobuffer for RawTurtle objects."""
  def __init__(self, bufsize=10):
    self.bufsize = bufsize
    self.buffer = [[None]] * bufsize
    self.ptr = -1
    self.cumulate = False
  def reset(self, bufsize=None):
    if bufsize is None:
      for i in range(self.bufsize):
        self.buffer[i] = [None]
    else:
      self.bufsize = bufsize
      self.buffer = [[None]] * bufsize
    self.ptr = -1
  def push(self, item):
    if self.bufsize > 0:
      if not self.cumulate:
        self.ptr = (self.ptr + 1) % self.bufsize
        self.buffer[self.ptr] = item
      else:
        self.buffer[self.ptr].append(item)
  def pop(self):
    if self.bufsize > 0:
      item = self.buffer[self.ptr]
      if item is None:
        return None
      else:
        self.buffer[self.ptr] = [None]
        self.ptr = (self.ptr - 1) % self.bufsize
        return (item)
  def nr_of_items(self):
    return self.bufsize - self.buffer.count([None])
  def __repr__(self):
    return str(self.buffer) + " " + str(self.ptr)class TurtleScreen(TurtleScreenBase):
  """Provides screen oriented methods like setbg etc.

  Only relies upon the methods of TurtleScreenBase and NOT
  upon components of the underlying graphics toolkit -
  which is Tkinter in this case.
  """
  _RUNNING = True

  def __init__(self, cv, mode=_CFG["mode"],
         colormode=_CFG["colormode"], delay=_CFG["delay"]):
    self._shapes = {
          "arrow" : Shape("polygon", ((-10,0), (10,0), (0,10))),
         "turtle" : Shape("polygon", ((0,16), (-2,14), (-1,10), (-4,7),
               (-7,9), (-9,8), (-6,5), (-7,1), (-5,-3), (-8,-6),
               (-6,-8), (-4,-5), (0,-7), (4,-5), (6,-8), (8,-6),
               (5,-3), (7,1), (6,5), (9,8), (7,9), (4,7), (1,10),
               (2,14))),
         "circle" : Shape("polygon", ((10,0), (9.51,3.09), (8.09,5.88),
               (5.88,8.09), (3.09,9.51), (0,10), (-3.09,9.51),
               (-5.88,8.09), (-8.09,5.88), (-9.51,3.09), (-10,0),
               (-9.51,-3.09), (-8.09,-5.88), (-5.88,-8.09),
               (-3.09,-9.51), (-0.00,-10.00), (3.09,-9.51),
               (5.88,-8.09), (8.09,-5.88), (9.51,-3.09))),
         "square" : Shape("polygon", ((10,-10), (10,10), (-10,10),
               (-10,-10))),
        "triangle" : Shape("polygon", ((10,-5.77), (0,11.55),
               (-10,-5.77))),
         "classic": Shape("polygon", ((0,0),(-5,-9),(0,-7),(5,-9))),
          "blank" : Shape("image", self._blankimage())
         }

    self._bgpics = {"nopic" : ""}

    TurtleScreenBase.__init__(self, cv)
    self._mode = mode
    self._delayvalue = delay
    self._colormode = _CFG["colormode"]
    self._keys = []
    self.clear()

  def clear(self):
    """Delete all drawings and all turtles from the TurtleScreen.

    No argument.

    Reset empty TurtleScreen to its initial state: white background,
    no backgroundimage, no eventbindings and tracing on.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    screen.clear()

    Note: this method is not available as function.
    """
    self._delayvalue = _CFG["delay"]
    self._colormode = _CFG["colormode"]
    self._delete("all")
    self._bgpic = self._createimage("")
    self._bgpicname = "nopic"
    self._tracing = 1
    self._updatecounter = 0
    self._turtles = []
    self.bgcolor("white")
    for btn in 1, 2, 3:
      self.onclick(None, btn)
    self.onkeypress(None)
    for key in self._keys[:]:
      self.onkey(None, key)
      self.onkeypress(None, key)
    Turtle._pen = None

  def mode(self, mode=None):
    """Set turtle-mode ('standard', 'logo' or 'world') and perform reset.

    Optional argument:
    mode -- on of the strings 'standard', 'logo' or 'world'

    Mode 'standard' is compatible with turtle.py.
    Mode 'logo' is compatible with most Logo-Turtle-Graphics.
    Mode 'world' uses userdefined 'worldcoordinates'. *Attention*: in
    this mode angles appear distorted if x/y unit-ratio doesn't equal 1.
    If mode is not given, return the current mode.

       Mode   Initial turtle heading   positive angles
     ------------|-------------------------|-------------------
     'standard'  to the right (east)    counterclockwise
      'logo'    upward  (north)     clockwise

    Examples:
    >>> mode('logo')  # resets turtle heading to north
    >>> mode()
    'logo'
    """
    if mode == None:
      return self._mode
    mode = mode.lower()
    if mode not in ["standard", "logo", "world"]:
      raise TurtleGraphicsError("No turtle-graphics-mode %s" % mode)
    self._mode = mode
    if mode in ["standard", "logo"]:
      self._setscrollregion(-self.canvwidth//2, -self.canvheight//2,
                    self.canvwidth//2, self.canvheight//2)
      self.xscale = self.yscale = 1.0
    self.reset()

  def setworldcoordinates(self, llx, lly, urx, ury):
    """Set up a user defined coordinate-system.

    Arguments:
    llx -- a number, x-coordinate of lower left corner of canvas
    lly -- a number, y-coordinate of lower left corner of canvas
    urx -- a number, x-coordinate of upper right corner of canvas
    ury -- a number, y-coordinate of upper right corner of canvas

    Set up user coodinat-system and switch to mode 'world' if necessary.
    This performs a screen.reset. If mode 'world' is already active,
    all drawings are redrawn according to the new coordinates.

    But ATTENTION: in user-defined coordinatesystems angles may appear
    distorted. (see Screen.mode())

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.setworldcoordinates(-10,-0.5,50,1.5)
    >>> for _ in range(36):
        left(10)
        forward(0.5)
    """
    if self.mode() != "world":
      self.mode("world")
    xspan = float(urx - llx)
    yspan = float(ury - lly)
    wx, wy = self._window_size()
    self.screensize(wx-20, wy-20)
    oldxscale, oldyscale = self.xscale, self.yscale
    self.xscale = self.canvwidth / xspan
    self.yscale = self.canvheight / yspan
    srx1 = llx * self.xscale
    sry1 = -ury * self.yscale
    srx2 = self.canvwidth + srx1
    sry2 = self.canvheight + sry1
    self._setscrollregion(srx1, sry1, srx2, sry2)
    self._rescale(self.xscale/oldxscale, self.yscale/oldyscale)
    self.update()

  def register_shape(self, name, shape=None):
    """Adds a turtle shape to TurtleScreen's shapelist.

    Arguments:
    (1) name is the name of a gif-file and shape is None.
      Installs the corresponding image shape.
      !! Image-shapes DO NOT rotate when turning the turtle,
      !! so they do not display the heading of the turtle!
    (2) name is an arbitrary string and shape is a tuple
      of pairs of coordinates. Installs the corresponding
      polygon shape
    (3) name is an arbitrary string and shape is a
      (compound) Shape object. Installs the corresponding
      compound shape.
    To use a shape, you have to issue the command shape(shapename).

    call: register_shape("turtle.gif")
    --or: register_shape("tri", ((0,0), (10,10), (-10,10)))

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.register_shape("triangle", ((5,-3),(0,5),(-5,-3)))

    """
    if shape is None:
      # image
      if name.lower().endswith(".gif"):
        shape = Shape("image", self._image(name))
      else:
        raise TurtleGraphicsError("Bad arguments for register_shape.\n"
                     + "Use help(register_shape)" )
    elif isinstance(shape, tuple):
      shape = Shape("polygon", shape)
    ## else shape assumed to be Shape-instance
    self._shapes[name] = shape

  def _colorstr(self, color):
    """Return color string corresponding to args.

    Argument may be a string or a tuple of three
    numbers corresponding to actual colormode,
    i.e. in the range 0<=n<=colormode.

    If the argument doesn't represent a color,
    an error is raised.
    """
    if len(color) == 1:
      color = color[0]
    if isinstance(color, str):
      if self._iscolorstring(color) or color == "":
        return color
      else:
        raise TurtleGraphicsError("bad color string: %s" % str(color))
    try:
      r, g, b = color
    except:
      raise TurtleGraphicsError("bad color arguments: %s" % str(color))
    if self._colormode == 1.0:
      r, g, b = [round(255.0*x) for x in (r, g, b)]
    if not ((0 <= r <= 255) and (0 <= g <= 255) and (0 <= b <= 255)):
      raise TurtleGraphicsError("bad color sequence: %s" % str(color))
    return "#%02x%02x%02x" % (r, g, b)

  def _color(self, cstr):
    if not cstr.startswith("#"):
      return cstr
    if len(cstr) == 7:
      cl = [int(cstr[i:i+2], 16) for i in (1, 3, 5)]
    elif len(cstr) == 4:
      cl = [16*int(cstr[h], 16) for h in cstr[1:]]
    else:
      raise TurtleGraphicsError("bad colorstring: %s" % cstr)
    return tuple([c * self._colormode/255 for c in cl])

  def colormode(self, cmode=None):
    """Return the colormode or set it to 1.0 or 255.

    Optional argument:
    cmode -- one of the values 1.0 or 255

    r, g, b values of colortriples have to be in range 0..cmode.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.colormode()
    1.0
    >>> screen.colormode(255)
    >>> turtle.pencolor(240,160,80)
    """
    if cmode is None:
      return self._colormode
    if cmode == 1.0:
      self._colormode = float(cmode)
    elif cmode == 255:
      self._colormode = int(cmode)

  def reset(self):
    """Reset all Turtles on the Screen to their initial state.

    No argument.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.reset()
    """
    for turtle in self._turtles:
      turtle._setmode(self._mode)
      turtle.reset()

  def turtles(self):
    """Return the list of turtles on the screen.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.turtles()
    [<turtle.Turtle object at 0x00E11FB0>]
    """
    return self._turtles

  def bgcolor(self, *args):
    """Set or return backgroundcolor of the TurtleScreen.

    Arguments (if given): a color string or three numbers
    in the range 0..colormode or a 3-tuple of such numbers.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.bgcolor("orange")
    >>> screen.bgcolor()
    'orange'
    >>> screen.bgcolor(0.5,0,0.5)
    >>> screen.bgcolor()
    '#800080'
    """
    if args:
      color = self._colorstr(args)
    else:
      color = None
    color = self._bgcolor(color)
    if color is not None:
      color = self._color(color)
    return color

  def tracer(self, n=None, delay=None):
    """Turns turtle animation on/off and set delay for update drawings.

    Optional arguments:
    n -- nonnegative integer
    delay -- nonnegative integer

    If n is given, only each n-th regular screen update is really performed.
    (Can be used to accelerate the drawing of complex graphics.)
    Second arguments sets delay value (see RawTurtle.delay())

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.tracer(8, 25)
    >>> dist = 2
    >>> for i in range(200):
        fd(dist)
        rt(90)
        dist += 2
    """
    if n is None:
      return self._tracing
    self._tracing = int(n)
    self._updatecounter = 0
    if delay is not None:
      self._delayvalue = int(delay)
    if self._tracing:
      self.update()

  def delay(self, delay=None):
    """ Return or set the drawing delay in milliseconds.

    Optional argument:
    delay -- positive integer

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.delay(15)
    >>> screen.delay()
    15
    """
    if delay is None:
      return self._delayvalue
    self._delayvalue = int(delay)

  def _incrementudc(self):
    "Increment upadate counter."""
    if not TurtleScreen._RUNNING:
      TurtleScreen._RUNNNING = True
      raise Terminator
    if self._tracing > 0:
      self._updatecounter += 1
      self._updatecounter %= self._tracing

  def update(self):
    """Perform a TurtleScreen update.
    """
    tracing = self._tracing
    self._tracing = True
    for t in self.turtles():
      t._update_data()
      t._drawturtle()
    self._tracing = tracing
    self._update()

  def window_width(self):
    """ Return the width of the turtle window.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.window_width()
    640
    """
    return self._window_size()[0]

  def window_height(self):
    """ Return the height of the turtle window.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.window_height()
    480
    """
    return self._window_size()[1]

  def getcanvas(self):
    """Return the Canvas of this TurtleScreen.

    No argument.

    Example (for a Screen instance named screen):
    >>> cv = screen.getcanvas()
    >>> cv
    <turtle.ScrolledCanvas instance at 0x010742D8>
    """
    return self.cv

  def getshapes(self):
    """Return a list of names of all currently available turtle shapes.

    No argument.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.getshapes()
    ['arrow', 'blank', 'circle', ... , 'turtle']
    """
    return sorted(self._shapes.keys())

  def onclick(self, fun, btn=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-click event on canvas.

    Arguments:
    fun -- a function with two arguments, the coordinates of the
        clicked point on the canvas.
    num -- the number of the mouse-button, defaults to 1

    Example (for a TurtleScreen instance named screen
    and a Turtle instance named turtle):

    >>> screen.onclick(turtle.goto)

    ### Subsequently clicking into the TurtleScreen will
    ### make the turtle move to the clicked point.
    >>> screen.onclick(None)

    ### event-binding will be removed
    """
    self._onscreenclick(fun, btn, add)

  def onkey(self, fun, key):
    """Bind fun to key-release event of key.

    Arguments:
    fun -- a function with no arguments
    key -- a string: key (e.g. "a") or key-symbol (e.g. "space")

    In order to be able to register key-events, TurtleScreen
    must have focus. (See method listen.)

    Example (for a TurtleScreen instance named screen
    and a Turtle instance named turtle):

    >>> def f():
        fd(50)
        lt(60)


    >>> screen.onkey(f, "Up")
    >>> screen.listen()

    ### Subsequently the turtle can be moved by
    ### repeatedly pressing the up-arrow key,
    ### consequently drawing a hexagon
    """
    if fun == None:
      if key in self._keys:
        self._keys.remove(key)
    elif key not in self._keys:
      self._keys.append(key)
    self._onkeyrelease(fun, key)

  def onkeypress(self, fun, key=None):
    """Bind fun to key-press event of key if key is given,
    or to any key-press-event if no key is given.

    Arguments:
    fun -- a function with no arguments
    key -- a string: key (e.g. "a") or key-symbol (e.g. "space")

    In order to be able to register key-events, TurtleScreen
    must have focus. (See method listen.)

    Example (for a TurtleScreen instance named screen
    and a Turtle instance named turtle):

    >>> def f():
        fd(50)


    >>> screen.onkey(f, "Up")
    >>> screen.listen()

    ### Subsequently the turtle can be moved by
    ### repeatedly pressing the up-arrow key,
    ### or by keeping pressed the up-arrow key.
    ### consequently drawing a hexagon.
    """
    if fun == None:
      if key in self._keys:
        self._keys.remove(key)
    elif key is not None and key not in self._keys:
      self._keys.append(key)
    self._onkeypress(fun, key)

  def listen(self, xdummy=None, ydummy=None):
    """Set focus on TurtleScreen (in order to collect key-events)

    No arguments.
    Dummy arguments are provided in order
    to be able to pass listen to the onclick method.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.listen()
    """
    self._listen()

  def ontimer(self, fun, t=0):
    """Install a timer, which calls fun after t milliseconds.

    Arguments:
    fun -- a function with no arguments.
    t -- a number >= 0

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):

    >>> running = True
    >>> def f():
        if running:
            fd(50)
            lt(60)
            screen.ontimer(f, 250)

    >>> f()  ### makes the turtle marching around
    >>> running = False
    """
    self._ontimer(fun, t)

  def bgpic(self, picname=None):
    """Set background image or return name of current backgroundimage.

    Optional argument:
    picname -- a string, name of a gif-file or "nopic".

    If picname is a filename, set the corresponing image as background.
    If picname is "nopic", delete backgroundimage, if present.
    If picname is None, return the filename of the current backgroundimage.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.bgpic()
    'nopic'
    >>> screen.bgpic("landscape.gif")
    >>> screen.bgpic()
    'landscape.gif'
    """
    if picname is None:
      return self._bgpicname
    if picname not in self._bgpics:
      self._bgpics[picname] = self._image(picname)
    self._setbgpic(self._bgpic, self._bgpics[picname])
    self._bgpicname = picname

  def screensize(self, canvwidth=None, canvheight=None, bg=None):
    """Resize the canvas the turtles are drawing on.

    Optional arguments:
    canvwidth -- positive integer, new width of canvas in pixels
    canvheight -- positive integer, new height of canvas in pixels
    bg -- colorstring or color-tupel, new backgroundcolor
    If no arguments are given, return current (canvaswidth, canvasheight)

    Do not alter the drawing window. To observe hidden parts of
    the canvas use the scrollbars. (Can make visible those parts
    of a drawing, which were outside the canvas before!)

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.screensize(2000,1500)
      ### e. g. to search for an erroneously escaped turtle ;-)
    """
    return self._resize(canvwidth, canvheight, bg)

  onscreenclick = onclick
  resetscreen = reset
  clearscreen = clear
  addshape = register_shape
  onkeyrelease = onkey

class TNavigator(object):
  """Navigation part of the RawTurtle.
  Implements methods for turtle movement.
  """
  START_ORIENTATION = {
    "standard": Vec2D(1.0, 0.0),
    "world"  : Vec2D(1.0, 0.0),
    "logo"  : Vec2D(0.0, 1.0) }
  DEFAULT_MODE = "standard"
  DEFAULT_ANGLEOFFSET = 0
  DEFAULT_ANGLEORIENT = 1

  def __init__(self, mode=DEFAULT_MODE):
    self._angleOffset = self.DEFAULT_ANGLEOFFSET
    self._angleOrient = self.DEFAULT_ANGLEORIENT
    self._mode = mode
    self.undobuffer = None
    self.degrees()
    self._mode = None
    self._setmode(mode)
    TNavigator.reset(self)

  def reset(self):
    """reset turtle to its initial values

    Will be overwritten by parent class
    """
    self._position = Vec2D(0.0, 0.0)
    self._orient = TNavigator.START_ORIENTATION[self._mode]

  def _setmode(self, mode=None):
    """Set turtle-mode to 'standard', 'world' or 'logo'.
    """
    if mode == None:
      return self._mode
    if mode not in ["standard", "logo", "world"]:
      return
    self._mode = mode
    if mode in ["standard", "world"]:
      self._angleOffset = 0
      self._angleOrient = 1
    else: # mode == "logo":
      self._angleOffset = self._fullcircle/4.
      self._angleOrient = -1

  def _setDegreesPerAU(self, fullcircle):
    """Helper function for degrees() and radians()"""
    self._fullcircle = fullcircle
    self._degreesPerAU = 360/fullcircle
    if self._mode == "standard":
      self._angleOffset = 0
    else:
      self._angleOffset = fullcircle/4.

  def degrees(self, fullcircle=360.0):
    """ Set angle measurement units to degrees.

    Optional argument:
    fullcircle - a number

    Set angle measurement units, i. e. set number
    of 'degrees' for a full circle. Dafault value is
    360 degrees.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.left(90)
    >>> turtle.heading()
    90
    >>> turtle.degrees(400.0) # angle measurement in gon
    >>> turtle.heading()
    100

    """
    self._setDegreesPerAU(fullcircle)

  def radians(self):
    """ Set the angle measurement units to radians.

    No arguments.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.heading()
    90
    >>> turtle.radians()
    >>> turtle.heading()
    1.5707963267948966
    """
    self._setDegreesPerAU(2*math.pi)

  def _go(self, distance):
    """move turtle forward by specified distance"""
    ende = self._position + self._orient * distance
    self._goto(ende)

  def _rotate(self, angle):
    """Turn turtle counterclockwise by specified angle if angle > 0."""
    angle *= self._degreesPerAU
    self._orient = self._orient.rotate(angle)

  def _goto(self, end):
    """move turtle to position end."""
    self._position = end

  def forward(self, distance):
    """Move the turtle forward by the specified distance.

    Aliases: forward | fd

    Argument:
    distance -- a number (integer or float)

    Move the turtle forward by the specified distance, in the direction
    the turtle is headed.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.position()
    (0.00, 0.00)
    >>> turtle.forward(25)
    >>> turtle.position()
    (25.00,0.00)
    >>> turtle.forward(-75)
    >>> turtle.position()
    (-50.00,0.00)
    """
    self._go(distance)

  def back(self, distance):
    """Move the turtle backward by distance.

    Aliases: back | backward | bk

    Argument:
    distance -- a number

    Move the turtle backward by distance ,opposite to the direction the
    turtle is headed. Do not change the turtle's heading.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.position()
    (0.00, 0.00)
    >>> turtle.backward(30)
    >>> turtle.position()
    (-30.00, 0.00)
    """
    self._go(-distance)

  def right(self, angle):
    """Turn turtle right by angle units.

    Aliases: right | rt

    Argument:
    angle -- a number (integer or float)

    Turn turtle right by angle units. (Units are by default degrees,
    but can be set via the degrees() and radians() functions.)
    Angle orientation depends on mode. (See this.)

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.heading()
    22.0
    >>> turtle.right(45)
    >>> turtle.heading()
    337.0
    """
    self._rotate(-angle)

  def left(self, angle):
    """Turn turtle left by angle units.

    Aliases: left | lt

    Argument:
    angle -- a number (integer or float)

    Turn turtle left by angle units. (Units are by default degrees,
    but can be set via the degrees() and radians() functions.)
    Angle orientation depends on mode. (See this.)

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.heading()
    22.0
    >>> turtle.left(45)
    >>> turtle.heading()
    67.0
    """
    self._rotate(angle)

  def pos(self):
    """Return the turtle's current location (x,y), as a Vec2D-vector.

    Aliases: pos | position

    No arguments.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pos()
    (0.00, 240.00)
    """
    return self._position

  def xcor(self):
    """ Return the turtle's x coordinate.

    No arguments.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> reset()
    >>> turtle.left(60)
    >>> turtle.forward(100)
    >>> print turtle.xcor()
    50.0
    """
    return self._position[0]

  def ycor(self):
    """ Return the turtle's y coordinate
    ---
    No arguments.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> reset()
    >>> turtle.left(60)
    >>> turtle.forward(100)
    >>> print turtle.ycor()
    86.6025403784
    """
    return self._position[1]


  def goto(self, x, y=None):
    """Move turtle to an absolute position.

    Aliases: setpos | setposition | goto:

    Arguments:
    x -- a number   or   a pair/vector of numbers
    y -- a number       None

    call: goto(x, y)     # two coordinates
    --or: goto((x, y))    # a pair (tuple) of coordinates
    --or: goto(vec)     # e.g. as returned by pos()

    Move turtle to an absolute position. If the pen is down,
    a line will be drawn. The turtle's orientation does not change.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> tp = turtle.pos()
    >>> tp
    (0.00, 0.00)
    >>> turtle.setpos(60,30)
    >>> turtle.pos()
    (60.00,30.00)
    >>> turtle.setpos((20,80))
    >>> turtle.pos()
    (20.00,80.00)
    >>> turtle.setpos(tp)
    >>> turtle.pos()
    (0.00,0.00)
    """
    if y is None:
      self._goto(Vec2D(*x))
    else:
      self._goto(Vec2D(x, y))

  def home(self):
    """Move turtle to the origin - coordinates (0,0).

    No arguments.

    Move turtle to the origin - coordinates (0,0) and set its
    heading to its start-orientation (which depends on mode).

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.home()
    """
    self.goto(0, 0)
    self.setheading(0)

  def setx(self, x):
    """Set the turtle's first coordinate to x

    Argument:
    x -- a number (integer or float)

    Set the turtle's first coordinate to x, leave second coordinate
    unchanged.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.position()
    (0.00, 240.00)
    >>> turtle.setx(10)
    >>> turtle.position()
    (10.00, 240.00)
    """
    self._goto(Vec2D(x, self._position[1]))

  def sety(self, y):
    """Set the turtle's second coordinate to y

    Argument:
    y -- a number (integer or float)

    Set the turtle's first coordinate to x, second coordinate remains
    unchanged.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.position()
    (0.00, 40.00)
    >>> turtle.sety(-10)
    >>> turtle.position()
    (0.00, -10.00)
    """
    self._goto(Vec2D(self._position[0], y))

  def distance(self, x, y=None):
    """Return the distance from the turtle to (x,y) in turtle step units.

    Arguments:
    x -- a number  or a pair/vector of numbers  or  a turtle instance
    y -- a number    None              None

    call: distance(x, y)     # two coordinates
    --or: distance((x, y))    # a pair (tuple) of coordinates
    --or: distance(vec)     # e.g. as returned by pos()
    --or: distance(mypen)    # where mypen is another turtle

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pos()
    (0.00, 0.00)
    >>> turtle.distance(30,40)
    50.0
    >>> pen = Turtle()
    >>> pen.forward(77)
    >>> turtle.distance(pen)
    77.0
    """
    if y is not None:
      pos = Vec2D(x, y)
    if isinstance(x, Vec2D):
      pos = x
    elif isinstance(x, tuple):
      pos = Vec2D(*x)
    elif isinstance(x, TNavigator):
      pos = x._position
    return abs(pos - self._position)

  def towards(self, x, y=None):
    """Return the angle of the line from the turtle's position to (x, y).

    Arguments:
    x -- a number  or a pair/vector of numbers  or  a turtle instance
    y -- a number    None              None

    call: distance(x, y)     # two coordinates
    --or: distance((x, y))    # a pair (tuple) of coordinates
    --or: distance(vec)     # e.g. as returned by pos()
    --or: distance(mypen)    # where mypen is another turtle

    Return the angle, between the line from turtle-position to position
    specified by x, y and the turtle's start orientation. (Depends on
    modes - "standard" or "logo")

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pos()
    (10.00, 10.00)
    >>> turtle.towards(0,0)
    225.0
    """
    if y is not None:
      pos = Vec2D(x, y)
    if isinstance(x, Vec2D):
      pos = x
    elif isinstance(x, tuple):
      pos = Vec2D(*x)
    elif isinstance(x, TNavigator):
      pos = x._position
    x, y = pos - self._position
    result = round(math.atan2(y, x)*180.0/math.pi, 10) % 360.0
    result /= self._degreesPerAU
    return (self._angleOffset + self._angleOrient*result) % self._fullcircle

  def heading(self):
    """ Return the turtle's current heading.

    No arguments.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.left(67)
    >>> turtle.heading()
    67.0
    """
    x, y = self._orient
    result = round(math.atan2(y, x)*180.0/math.pi, 10) % 360.0
    result /= self._degreesPerAU
    return (self._angleOffset + self._angleOrient*result) % self._fullcircle

  def setheading(self, to_angle):
    """Set the orientation of the turtle to to_angle.

    Aliases: setheading | seth

    Argument:
    to_angle -- a number (integer or float)

    Set the orientation of the turtle to to_angle.
    Here are some common directions in degrees:

     standard - mode:     logo-mode:
    -------------------|--------------------
      0 - east        0 - north
     90 - north       90 - east
     180 - west       180 - south
     270 - south       270 - west

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.setheading(90)
    >>> turtle.heading()
    90
    """
    angle = (to_angle - self.heading())*self._angleOrient
    full = self._fullcircle
    angle = (angle+full/2.)%full - full/2.
    self._rotate(angle)

  def circle(self, radius, extent = None, steps = None):
    """ Draw a circle with given radius.

    Arguments:
    radius -- a number
    extent (optional) -- a number
    steps (optional) -- an integer

    Draw a circle with given radius. The center is radius units left
    of the turtle; extent - an angle - determines which part of the
    circle is drawn. If extent is not given, draw the entire circle.
    If extent is not a full circle, one endpoint of the arc is the
    current pen position. Draw the arc in counterclockwise direction
    if radius is positive, otherwise in clockwise direction. Finally
    the direction of the turtle is changed by the amount of extent.

    As the circle is approximated by an inscribed regular polygon,
    steps determines the number of steps to use. If not given,
    it will be calculated automatically. Maybe used to draw regular
    polygons.

    call: circle(radius)         # full circle
    --or: circle(radius, extent)     # arc
    --or: circle(radius, extent, steps)
    --or: circle(radius, steps=6)     # 6-sided polygon

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.circle(50)
    >>> turtle.circle(120, 180) # semicircle
    """
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(["seq"])
      self.undobuffer.cumulate = True
    speed = self.speed()
    if extent is None:
      extent = self._fullcircle
    if steps is None:
      frac = abs(extent)/self._fullcircle
      steps = 1+int(min(11+abs(radius)/6.0, 59.0)*frac)
    w = 1.0 * extent / steps
    w2 = 0.5 * w
    l = 2.0 * radius * math.sin(w2*math.pi/180.0*self._degreesPerAU)
    if radius < 0:
      l, w, w2 = -l, -w, -w2
    tr = self._tracer()
    dl = self._delay()
    if speed == 0:
      self._tracer(0, 0)
    else:
      self.speed(0)
    self._rotate(w2)
    for i in range(steps):
      self.speed(speed)
      self._go(l)
      self.speed(0)
      self._rotate(w)
    self._rotate(-w2)
    if speed == 0:
      self._tracer(tr, dl)
    self.speed(speed)
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.cumulate = False

## three dummy methods to be implemented by child class:

  def speed(self, s=0):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""
  def _tracer(self, a=None, b=None):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""
  def _delay(self, n=None):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""

  fd = forward
  bk = back
  backward = back
  rt = right
  lt = left
  position = pos
  setpos = goto
  setposition = goto
  seth = setheading


class TPen(object):
  """Drawing part of the RawTurtle.
  Implements drawing properties.
  """
  def __init__(self, resizemode=_CFG["resizemode"]):
    self._resizemode = resizemode # or "user" or "noresize"
    self.undobuffer = None
    TPen._reset(self)

  def _reset(self, pencolor=_CFG["pencolor"],
           fillcolor=_CFG["fillcolor"]):
    self._pensize = 1
    self._shown = True
    self._pencolor = pencolor
    self._fillcolor = fillcolor
    self._drawing = True
    self._speed = 3
    self._stretchfactor = (1., 1.)
    self._shearfactor = 0.
    self._tilt = 0.
    self._shapetrafo = (1., 0., 0., 1.)
    self._outlinewidth = 1

  def resizemode(self, rmode=None):
    """Set resizemode to one of the values: "auto", "user", "noresize".

    (Optional) Argument:
    rmode -- one of the strings "auto", "user", "noresize"

    Different resizemodes have the following effects:
     - "auto" adapts the appearance of the turtle
          corresponding to the value of pensize.
     - "user" adapts the appearance of the turtle according to the
          values of stretchfactor and outlinewidth (outline),
          which are set by shapesize()
     - "noresize" no adaption of the turtle's appearance takes place.
    If no argument is given, return current resizemode.
    resizemode("user") is called by a call of shapesize with arguments.


    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.resizemode("noresize")
    >>> turtle.resizemode()
    'noresize'
    """
    if rmode is None:
      return self._resizemode
    rmode = rmode.lower()
    if rmode in ["auto", "user", "noresize"]:
      self.pen(resizemode=rmode)

  def pensize(self, width=None):
    """Set or return the line thickness.

    Aliases: pensize | width

    Argument:
    width -- positive number

    Set the line thickness to width or return it. If resizemode is set
    to "auto" and turtleshape is a polygon, that polygon is drawn with
    the same line thickness. If no argument is given, current pensize
    is returned.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pensize()
    1
    turtle.pensize(10)  # from here on lines of width 10 are drawn
    """
    if width is None:
      return self._pensize
    self.pen(pensize=width)


  def penup(self):
    """Pull the pen up -- no drawing when moving.

    Aliases: penup | pu | up

    No argument

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.penup()
    """
    if not self._drawing:
      return
    self.pen(pendown=False)

  def pendown(self):
    """Pull the pen down -- drawing when moving.

    Aliases: pendown | pd | down

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pendown()
    """
    if self._drawing:
      return
    self.pen(pendown=True)

  def isdown(self):
    """Return True if pen is down, False if it's up.

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.penup()
    >>> turtle.isdown()
    False
    >>> turtle.pendown()
    >>> turtle.isdown()
    True
    """
    return self._drawing

  def speed(self, speed=None):
    """ Return or set the turtle's speed.

    Optional argument:
    speed -- an integer in the range 0..10 or a speedstring (see below)

    Set the turtle's speed to an integer value in the range 0 .. 10.
    If no argument is given: return current speed.

    If input is a number greater than 10 or smaller than 0.5,
    speed is set to 0.
    Speedstrings are mapped to speedvalues in the following way:
      'fastest' : 0
      'fast'  : 10
      'normal' : 6
      'slow'  : 3
      'slowest' : 1
    speeds from 1 to 10 enforce increasingly faster animation of
    line drawing and turtle turning.

    Attention:
    speed = 0 : *no* animation takes place. forward/back makes turtle jump
    and likewise left/right make the turtle turn instantly.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.speed(3)
    """
    speeds = {'fastest':0, 'fast':10, 'normal':6, 'slow':3, 'slowest':1 }
    if speed is None:
      return self._speed
    if speed in speeds:
      speed = speeds[speed]
    elif 0.5 < speed < 10.5:
      speed = int(round(speed))
    else:
      speed = 0
    self.pen(speed=speed)

  def color(self, *args):
    """Return or set the pencolor and fillcolor.

    Arguments:
    Several input formats are allowed.
    They use 0, 1, 2, or 3 arguments as follows:

    color()
      Return the current pencolor and the current fillcolor
      as a pair of color specification strings as are returned
      by pencolor and fillcolor.
    color(colorstring), color((r,g,b)), color(r,g,b)
      inputs as in pencolor, set both, fillcolor and pencolor,
      to the given value.
    color(colorstring1, colorstring2),
    color((r1,g1,b1), (r2,g2,b2))
      equivalent to pencolor(colorstring1) and fillcolor(colorstring2)
      and analogously, if the other input format is used.

    If turtleshape is a polygon, outline and interior of that polygon
    is drawn with the newly set colors.
    For mor info see: pencolor, fillcolor

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.color('red', 'green')
    >>> turtle.color()
    ('red', 'green')
    >>> colormode(255)
    >>> color((40, 80, 120), (160, 200, 240))
    >>> color()
    ('#285078', '#a0c8f0')
    """
    if args:
      l = len(args)
      if l == 1:
        pcolor = fcolor = args[0]
      elif l == 2:
        pcolor, fcolor = args
      elif l == 3:
        pcolor = fcolor = args
      pcolor = self._colorstr(pcolor)
      fcolor = self._colorstr(fcolor)
      self.pen(pencolor=pcolor, fillcolor=fcolor)
    else:
      return self._color(self._pencolor), self._color(self._fillcolor)

  def pencolor(self, *args):
    """ Return or set the pencolor.

    Arguments:
    Four input formats are allowed:
     - pencolor()
      Return the current pencolor as color specification string,
      possibly in hex-number format (see example).
      May be used as input to another color/pencolor/fillcolor call.
     - pencolor(colorstring)
      s is a Tk color specification string, such as "red" or "yellow"
     - pencolor((r, g, b))
      *a tuple* of r, g, and b, which represent, an RGB color,
      and each of r, g, and b are in the range 0..colormode,
      where colormode is either 1.0 or 255
     - pencolor(r, g, b)
      r, g, and b represent an RGB color, and each of r, g, and b
      are in the range 0..colormode

    If turtleshape is a polygon, the outline of that polygon is drawn
    with the newly set pencolor.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pencolor('brown')
    >>> tup = (0.2, 0.8, 0.55)
    >>> turtle.pencolor(tup)
    >>> turtle.pencolor()
    '#33cc8c'
    """
    if args:
      color = self._colorstr(args)
      if color == self._pencolor:
        return
      self.pen(pencolor=color)
    else:
      return self._color(self._pencolor)

  def fillcolor(self, *args):
    """ Return or set the fillcolor.

    Arguments:
    Four input formats are allowed:
     - fillcolor()
      Return the current fillcolor as color specification string,
      possibly in hex-number format (see example).
      May be used as input to another color/pencolor/fillcolor call.
     - fillcolor(colorstring)
      s is a Tk color specification string, such as "red" or "yellow"
     - fillcolor((r, g, b))
      *a tuple* of r, g, and b, which represent, an RGB color,
      and each of r, g, and b are in the range 0..colormode,
      where colormode is either 1.0 or 255
     - fillcolor(r, g, b)
      r, g, and b represent an RGB color, and each of r, g, and b
      are in the range 0..colormode

    If turtleshape is a polygon, the interior of that polygon is drawn
    with the newly set fillcolor.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.fillcolor('violet')
    >>> col = turtle.pencolor()
    >>> turtle.fillcolor(col)
    >>> turtle.fillcolor(0, .5, 0)
    """
    if args:
      color = self._colorstr(args)
      if color == self._fillcolor:
        return
      self.pen(fillcolor=color)
    else:
      return self._color(self._fillcolor)

  def showturtle(self):
    """Makes the turtle visible.

    Aliases: showturtle | st

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.hideturtle()
    >>> turtle.showturtle()
    """
    self.pen(shown=True)

  def hideturtle(self):
    """Makes the turtle invisible.

    Aliases: hideturtle | ht

    No argument.

    It's a good idea to do this while you're in the
    middle of a complicated drawing, because hiding
    the turtle speeds up the drawing observably.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.hideturtle()
    """
    self.pen(shown=False)

  def isvisible(self):
    """Return True if the Turtle is shown, False if it's hidden.

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.hideturtle()
    >>> print turtle.isvisible():
    False
    """
    return self._shown

  def pen(self, pen=None, **pendict):
    """Return or set the pen's attributes.

    Arguments:
      pen -- a dictionary with some or all of the below listed keys.
      **pendict -- one or more keyword-arguments with the below
             listed keys as keywords.

    Return or set the pen's attributes in a 'pen-dictionary'
    with the following key/value pairs:
      "shown"   :  True/False
      "pendown"  :  True/False
      "pencolor"  :  color-string or color-tuple
      "fillcolor" :  color-string or color-tuple
      "pensize"  :  positive number
      "speed"   :  number in range 0..10
      "resizemode" :  "auto" or "user" or "noresize"
      "stretchfactor": (positive number, positive number)
      "shearfactor":  number
      "outline"  :  positive number
      "tilt"    :  number

    This dictionary can be used as argument for a subsequent
    pen()-call to restore the former pen-state. Moreover one
    or more of these attributes can be provided as keyword-arguments.
    This can be used to set several pen attributes in one statement.


    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.pen(fillcolor="black", pencolor="red", pensize=10)
    >>> turtle.pen()
    {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
    'pencolor': 'red', 'pendown': True, 'fillcolor': 'black',
    'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3, 'shearfactor': 0.0}
    >>> penstate=turtle.pen()
    >>> turtle.color("yellow","")
    >>> turtle.penup()
    >>> turtle.pen()
    {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
    'pencolor': 'yellow', 'pendown': False, 'fillcolor': '',
    'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3, 'shearfactor': 0.0}
    >>> p.pen(penstate, fillcolor="green")
    >>> p.pen()
    {'pensize': 10, 'shown': True, 'resizemode': 'auto', 'outline': 1,
    'pencolor': 'red', 'pendown': True, 'fillcolor': 'green',
    'stretchfactor': (1,1), 'speed': 3, 'shearfactor': 0.0}
    """
    _pd = {"shown"     : self._shown,
        "pendown"    : self._drawing,
        "pencolor"   : self._pencolor,
        "fillcolor"   : self._fillcolor,
        "pensize"    : self._pensize,
        "speed"     : self._speed,
        "resizemode"  : self._resizemode,
        "stretchfactor" : self._stretchfactor,
        "shearfactor"  : self._shearfactor,
        "outline"    : self._outlinewidth,
        "tilt"     : self._tilt
        }

    if not (pen or pendict):
      return _pd

    if isinstance(pen, dict):
      p = pen
    else:
      p = {}
    p.update(pendict)

    _p_buf = {}
    for key in p:
      _p_buf[key] = _pd[key]

    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(("pen", _p_buf))

    newLine = False
    if "pendown" in p:
      if self._drawing != p["pendown"]:
        newLine = True
    if "pencolor" in p:
      if isinstance(p["pencolor"], tuple):
        p["pencolor"] = self._colorstr((p["pencolor"],))
      if self._pencolor != p["pencolor"]:
        newLine = True
    if "pensize" in p:
      if self._pensize != p["pensize"]:
        newLine = True
    if newLine:
      self._newLine()
    if "pendown" in p:
      self._drawing = p["pendown"]
    if "pencolor" in p:
      self._pencolor = p["pencolor"]
    if "pensize" in p:
      self._pensize = p["pensize"]
    if "fillcolor" in p:
      if isinstance(p["fillcolor"], tuple):
        p["fillcolor"] = self._colorstr((p["fillcolor"],))
      self._fillcolor = p["fillcolor"]
    if "speed" in p:
      self._speed = p["speed"]
    if "resizemode" in p:
      self._resizemode = p["resizemode"]
    if "stretchfactor" in p:
      sf = p["stretchfactor"]
      if isinstance(sf, (int, float)):
        sf = (sf, sf)
      self._stretchfactor = sf
    if "shearfactor" in p:
      self._shearfactor = p["shearfactor"]
    if "outline" in p:
      self._outlinewidth = p["outline"]
    if "shown" in p:
      self._shown = p["shown"]
    if "tilt" in p:
      self._tilt = p["tilt"]
    if "stretchfactor" in p or "tilt" in p or "shearfactor" in p:
      scx, scy = self._stretchfactor
      shf = self._shearfactor
      sa, ca = math.sin(self._tilt), math.cos(self._tilt)
      self._shapetrafo = ( scx*ca, scy*(shf*ca + sa),
                -scx*sa, scy*(ca - shf*sa))
    self._update()

## three dummy methods to be implemented by child class:

  def _newLine(self, usePos = True):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""
  def _update(self, count=True, forced=False):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""
  def _color(self, args):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""
  def _colorstr(self, args):
    """dummy method - to be overwritten by child class"""

  width = pensize
  up = penup
  pu = penup
  pd = pendown
  down = pendown
  st = showturtle
  ht = hideturtle


class _TurtleImage(object):
  """Helper class: Datatype to store Turtle attributes
  """

  def __init__(self, screen, shapeIndex):
    self.screen = screen
    self._type = None
    self._setshape(shapeIndex)

  def _setshape(self, shapeIndex):
    screen = self.screen
    self.shapeIndex = shapeIndex
    if self._type == "polygon" == screen._shapes[shapeIndex]._type:
      return
    if self._type == "image" == screen._shapes[shapeIndex]._type:
      return
    if self._type in ["image", "polygon"]:
      screen._delete(self._item)
    elif self._type == "compound":
      for item in self._item:
        screen._delete(item)
    self._type = screen._shapes[shapeIndex]._type
    if self._type == "polygon":
      self._item = screen._createpoly()
    elif self._type == "image":
      self._item = screen._createimage(screen._shapes["blank"]._data)
    elif self._type == "compound":
      self._item = [screen._createpoly() for item in
                     screen._shapes[shapeIndex]._data]


class RawTurtle(TPen, TNavigator):
  """Animation part of the RawTurtle.
  Puts RawTurtle upon a TurtleScreen and provides tools for
  its animation.
  """
  screens = []

  def __init__(self, canvas=None,
         shape=_CFG["shape"],
         undobuffersize=_CFG["undobuffersize"],
         visible=_CFG["visible"]):
    if isinstance(canvas, _Screen):
      self.screen = canvas
    elif isinstance(canvas, TurtleScreen):
      if canvas not in RawTurtle.screens:
        RawTurtle.screens.append(canvas)
      self.screen = canvas
    elif isinstance(canvas, (ScrolledCanvas, Canvas)):
      for screen in RawTurtle.screens:
        if screen.cv == canvas:
          self.screen = screen
          break
      else:
        self.screen = TurtleScreen(canvas)
        RawTurtle.screens.append(self.screen)
    else:
      raise TurtleGraphicsError("bad cavas argument %s" % canvas)

    screen = self.screen
    TNavigator.__init__(self, screen.mode())
    TPen.__init__(self)
    screen._turtles.append(self)
    self.drawingLineItem = screen._createline()
    self.turtle = _TurtleImage(screen, shape)
    self._poly = None
    self._creatingPoly = False
    self._fillitem = self._fillpath = None
    self._shown = visible
    self._hidden_from_screen = False
    self.currentLineItem = screen._createline()
    self.currentLine = [self._position]
    self.items = [self.currentLineItem]
    self.stampItems = []
    self._undobuffersize = undobuffersize
    self.undobuffer = Tbuffer(undobuffersize)
    self._update()

  def reset(self):
    """Delete the turtle's drawings and restore its default values.

    No argument.
,
    Delete the turtle's drawings from the screen, re-center the turtle
    and set variables to the default values.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.position()
    (0.00,-22.00)
    >>> turtle.heading()
    100.0
    >>> turtle.reset()
    >>> turtle.position()
    (0.00,0.00)
    >>> turtle.heading()
    0.0
    """
    TNavigator.reset(self)
    TPen._reset(self)
    self._clear()
    self._drawturtle()
    self._update()

  def setundobuffer(self, size):
    """Set or disable undobuffer.

    Argument:
    size -- an integer or None

    If size is an integer an empty undobuffer of given size is installed.
    Size gives the maximum number of turtle-actions that can be undone
    by the undo() function.
    If size is None, no undobuffer is present.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.setundobuffer(42)
    """
    if size is None:
      self.undobuffer = None
    else:
      self.undobuffer = Tbuffer(size)

  def undobufferentries(self):
    """Return count of entries in the undobuffer.

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> while undobufferentries():
        undo()
    """
    if self.undobuffer is None:
      return 0
    return self.undobuffer.nr_of_items()

  def _clear(self):
    """Delete all of pen's drawings"""
    self._fillitem = self._fillpath = None
    for item in self.items:
      self.screen._delete(item)
    self.currentLineItem = self.screen._createline()
    self.currentLine = []
    if self._drawing:
      self.currentLine.append(self._position)
    self.items = [self.currentLineItem]
    self.clearstamps()
    self.setundobuffer(self._undobuffersize)


  def clear(self):
    """Delete the turtle's drawings from the screen. Do not move turtle.

    No arguments.

    Delete the turtle's drawings from the screen. Do not move turtle.
    State and position of the turtle as well as drawings of other
    turtles are not affected.

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.clear()
    """
    self._clear()
    self._update()

  def _update_data(self):
    self.screen._incrementudc()
    if self.screen._updatecounter != 0:
      return
    if len(self.currentLine)>1:
      self.screen._drawline(self.currentLineItem, self.currentLine,
                 self._pencolor, self._pensize)

  def _update(self):
    """Perform a Turtle-data update.
    """
    screen = self.screen
    if screen._tracing == 0:
      return
    elif screen._tracing == 1:
      self._update_data()
      self._drawturtle()
      screen._update()         # TurtleScreenBase
      screen._delay(screen._delayvalue) # TurtleScreenBase
    else:
      self._update_data()
      if screen._updatecounter == 0:
        for t in screen.turtles():
          t._drawturtle()
        screen._update()

  def _tracer(self, flag=None, delay=None):
    """Turns turtle animation on/off and set delay for update drawings.

    Optional arguments:
    n -- nonnegative integer
    delay -- nonnegative integer

    If n is given, only each n-th regular screen update is really performed.
    (Can be used to accelerate the drawing of complex graphics.)
    Second arguments sets delay value (see RawTurtle.delay())

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.tracer(8, 25)
    >>> dist = 2
    >>> for i in range(200):
        turtle.fd(dist)
        turtle.rt(90)
        dist += 2
    """
    return self.screen.tracer(flag, delay)

  def _color(self, args):
    return self.screen._color(args)

  def _colorstr(self, args):
    return self.screen._colorstr(args)

  def _cc(self, args):
    """Convert colortriples to hexstrings.
    """
    if isinstance(args, str):
      return args
    try:
      r, g, b = args
    except:
      raise TurtleGraphicsError("bad color arguments: %s" % str(args))
    if self.screen._colormode == 1.0:
      r, g, b = [round(255.0*x) for x in (r, g, b)]
    if not ((0 <= r <= 255) and (0 <= g <= 255) and (0 <= b <= 255)):
      raise TurtleGraphicsError("bad color sequence: %s" % str(args))
    return "#%02x%02x%02x" % (r, g, b)

  def clone(self):
    """Create and return a clone of the turtle.

    No argument.

    Create and return a clone of the turtle with same position, heading
    and turtle properties.

    Example (for a Turtle instance named mick):
    mick = Turtle()
    joe = mick.clone()
    """
    screen = self.screen
    self._newLine(self._drawing)

    turtle = self.turtle
    self.screen = None
    self.turtle = None # too make self deepcopy-able

    q = deepcopy(self)

    self.screen = screen
    self.turtle = turtle

    q.screen = screen
    q.turtle = _TurtleImage(screen, self.turtle.shapeIndex)

    screen._turtles.append(q)
    ttype = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]._type
    if ttype == "polygon":
      q.turtle._item = screen._createpoly()
    elif ttype == "image":
      q.turtle._item = screen._createimage(screen._shapes["blank"]._data)
    elif ttype == "compound":
      q.turtle._item = [screen._createpoly() for item in
               screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]._data]
    q.currentLineItem = screen._createline()
    q._update()
    return q

  def shape(self, name=None):
    """Set turtle shape to shape with given name / return current shapename.

    Optional argument:
    name -- a string, which is a valid shapename

    Set turtle shape to shape with given name or, if name is not given,
    return name of current shape.
    Shape with name must exist in the TurtleScreen's shape dictionary.
    Initially there are the following polygon shapes:
    'arrow', 'turtle', 'circle', 'square', 'triangle', 'classic'.
    To learn about how to deal with shapes see Screen-method register_shape.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape()
    'arrow'
    >>> turtle.shape("turtle")
    >>> turtle.shape()
    'turtle'
    """
    if name is None:
      return self.turtle.shapeIndex
    if not name in self.screen.getshapes():
      raise TurtleGraphicsError("There is no shape named %s" % name)
    self.turtle._setshape(name)
    self._update()

  def shapesize(self, stretch_wid=None, stretch_len=None, outline=None):
    """Set/return turtle's stretchfactors/outline. Set resizemode to "user".

    Optinonal arguments:
      stretch_wid : positive number
      stretch_len : positive number
      outline : positive number

    Return or set the pen's attributes x/y-stretchfactors and/or outline.
    Set resizemode to "user".
    If and only if resizemode is set to "user", the turtle will be displayed
    stretched according to its stretchfactors:
    stretch_wid is stretchfactor perpendicular to orientation
    stretch_len is stretchfactor in direction of turtles orientation.
    outline determines the width of the shapes's outline.

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.resizemode("user")
    >>> turtle.shapesize(5, 5, 12)
    >>> turtle.shapesize(outline=8)
    """
    if stretch_wid is stretch_len is outline == None:
      stretch_wid, stretch_len = self._stretchfactor
      return stretch_wid, stretch_len, self._outlinewidth
    if stretch_wid == 0 or stretch_len == 0:
      raise TurtleGraphicsError("stretch_wid/stretch_len must not be zero")
    if stretch_wid is not None:
      if stretch_len is None:
        stretchfactor = stretch_wid, stretch_wid
      else:
        stretchfactor = stretch_wid, stretch_len
    elif stretch_len is not None:
      stretchfactor = self._stretchfactor[0], stretch_len
    else:
      stretchfactor = self._stretchfactor
    if outline is None:
      outline = self._outlinewidth
    self.pen(resizemode="user",
         stretchfactor=stretchfactor, outline=outline)

  def shearfactor(self, shear=None):
    """Set or return the current shearfactor.

    Optional argument: shear -- number, tangent of the shear angle

    Shear the turtleshape according to the given shearfactor shear,
    which is the tangent of the shear angle. DO NOT change the
    turtle's heading (direction of movement).
    If shear is not given: return the current shearfactor, i. e. the
    tangent of the shear angle, by which lines parallel to the
    heading of the turtle are sheared.

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("circle")
    >>> turtle.shapesize(5,2)
    >>> turtle.shearfactor(0.5)
    >>> turtle.shearfactor()
    >>> 0.5
    """
    if shear is None:
      return self._shearfactor
    self.pen(resizemode="user", shearfactor=shear)

  def settiltangle(self, angle):
    """Rotate the turtleshape to point in the specified direction

    Argument: angle -- number

    Rotate the turtleshape to point in the direction specified by angle,
    regardless of its current tilt-angle. DO NOT change the turtle's
    heading (direction of movement).


    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("circle")
    >>> turtle.shapesize(5,2)
    >>> turtle.settiltangle(45)
    >>> stamp()
    >>> turtle.fd(50)
    >>> turtle.settiltangle(-45)
    >>> stamp()
    >>> turtle.fd(50)
    """
    tilt = -angle * self._degreesPerAU * self._angleOrient
    tilt = (tilt * math.pi / 180.0) % (2*math.pi)
    self.pen(resizemode="user", tilt=tilt)

  def tiltangle(self, angle=None):
    """Set or return the current tilt-angle.

    Optional argument: angle -- number

    Rotate the turtleshape to point in the direction specified by angle,
    regardless of its current tilt-angle. DO NOT change the turtle's
    heading (direction of movement).
    If angle is not given: return the current tilt-angle, i. e. the angle
    between the orientation of the turtleshape and the heading of the
    turtle (its direction of movement).

    Deprecated since Python 3.1

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("circle")
    >>> turtle.shapesize(5,2)
    >>> turtle.tilt(45)
    >>> turtle.tiltangle()
    >>>
    """
    if angle is None:
      tilt = -self._tilt * (180.0/math.pi) * self._angleOrient
      return (tilt / self._degreesPerAU) % self._fullcircle
    else:
      self.settiltangle(angle)

  def tilt(self, angle):
    """Rotate the turtleshape by angle.

    Argument:
    angle - a number

    Rotate the turtleshape by angle from its current tilt-angle,
    but do NOT change the turtle's heading (direction of movement).

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("circle")
    >>> turtle.shapesize(5,2)
    >>> turtle.tilt(30)
    >>> turtle.fd(50)
    >>> turtle.tilt(30)
    >>> turtle.fd(50)
    """
    self.settiltangle(angle + self.tiltangle())

  def shapetransform(self, t11=None, t12=None, t21=None, t22=None):
    """Set or return the current transformation matrix of the turtle shape.

    Optional arguments: t11, t12, t21, t22 -- numbers.

    If none of the matrix elements are given, return the transformation
    matrix.
    Otherwise set the given elements and transform the turtleshape
    according to the matrix consisting of first row t11, t12 and
    second row t21, 22.
    Modify stretchfactor, shearfactor and tiltangle according to the
    given matrix.

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("square")
    >>> turtle.shapesize(4,2)
    >>> turtle.shearfactor(-0.5)
    >>> turtle.shapetransform()
    >>> (4.0, -1.0, -0.0, 2.0)
    """
    if t11 is t12 is t21 is t22 is None:
      return self._shapetrafo
    m11, m12, m21, m22 = self._shapetrafo
    if t11 is not None: m11 = t11
    if t12 is not None: m12 = t12
    if t21 is not None: m21 = t21
    if t22 is not None: m22 = t22
    if t11 * t22 - t12 * t21 == 0:
      raise TurtleGraphicsError("Bad shape transform matrix: must not be singular")
    self._shapetrafo = (m11, m12, m21, m22)
    alfa = math.atan2(-m21, m11) % (2 * math.pi)
    sa, ca = math.sin(alfa), math.cos(alfa)
    a11, a12, a21, a22 = (ca*m11 - sa*m21, ca*m12 - sa*m22,
               sa*m11 + ca*m21, sa*m12 + ca*m22)
    self._stretchfactor = a11, a22
    self._shearfactor = a12/a22
    self._tilt = alfa
    self._update()


  def _polytrafo(self, poly):
    """Computes transformed polygon shapes from a shape
    according to current position and heading.
    """
    screen = self.screen
    p0, p1 = self._position
    e0, e1 = self._orient
    e = Vec2D(e0, e1 * screen.yscale / screen.xscale)
    e0, e1 = (1.0 / abs(e)) * e
    return [(p0+(e1*x+e0*y)/screen.xscale, p1+(-e0*x+e1*y)/screen.yscale)
                              for (x, y) in poly]

  def get_shapepoly(self):
    """Return the current shape polygon as tuple of coordinate pairs.

    No argument.

    Examples (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.shape("square")
    >>> turtle.shapetransform(4, -1, 0, 2)
    >>> turtle.get_shapepoly()
    ((50, -20), (30, 20), (-50, 20), (-30, -20))

    """
    shape = self.screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]
    if shape._type == "polygon":
      return self._getshapepoly(shape._data, shape._type == "compound")
    # else return None

  def _getshapepoly(self, polygon, compound=False):
    """Calculate transformed shape polygon according to resizemode
    and shapetransform.
    """
    if self._resizemode == "user" or compound:
      t11, t12, t21, t22 = self._shapetrafo
    elif self._resizemode == "auto":
      l = max(1, self._pensize/5.0)
      t11, t12, t21, t22 = l, 0, 0, l
    elif self._resizemode == "noresize":
      return polygon
    return tuple([(t11*x + t12*y, t21*x + t22*y) for (x, y) in polygon])

  def _drawturtle(self):
    """Manages the correct rendering of the turtle with respect to
    its shape, resizemode, stretch and tilt etc."""
    screen = self.screen
    shape = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]
    ttype = shape._type
    titem = self.turtle._item
    if self._shown and screen._updatecounter == 0 and screen._tracing > 0:
      self._hidden_from_screen = False
      tshape = shape._data
      if ttype == "polygon":
        if self._resizemode == "noresize": w = 1
        elif self._resizemode == "auto": w = self._pensize
        else: w =self._outlinewidth
        shape = self._polytrafo(self._getshapepoly(tshape))
        fc, oc = self._fillcolor, self._pencolor
        screen._drawpoly(titem, shape, fill=fc, outline=oc,
                           width=w, top=True)
      elif ttype == "image":
        screen._drawimage(titem, self._position, tshape)
      elif ttype == "compound":
        for item, (poly, fc, oc) in zip(titem, tshape):
          poly = self._polytrafo(self._getshapepoly(poly, True))
          screen._drawpoly(item, poly, fill=self._cc(fc),
                   outline=self._cc(oc), width=self._outlinewidth, top=True)
    else:
      if self._hidden_from_screen:
        return
      if ttype == "polygon":
        screen._drawpoly(titem, ((0, 0), (0, 0), (0, 0)), "", "")
      elif ttype == "image":
        screen._drawimage(titem, self._position,
                     screen._shapes["blank"]._data)
      elif ttype == "compound":
        for item in titem:
          screen._drawpoly(item, ((0, 0), (0, 0), (0, 0)), "", "")
      self._hidden_from_screen = True

############################## stamp stuff ###############################

  def stamp(self):
    """Stamp a copy of the turtleshape onto the canvas and return its id.

    No argument.

    Stamp a copy of the turtle shape onto the canvas at the current
    turtle position. Return a stamp_id for that stamp, which can be
    used to delete it by calling clearstamp(stamp_id).

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.color("blue")
    >>> turtle.stamp()
    13
    >>> turtle.fd(50)
    """
    screen = self.screen
    shape = screen._shapes[self.turtle.shapeIndex]
    ttype = shape._type
    tshape = shape._data
    if ttype == "polygon":
      stitem = screen._createpoly()
      if self._resizemode == "noresize": w = 1
      elif self._resizemode == "auto": w = self._pensize
      else: w =self._outlinewidth
      shape = self._polytrafo(self._getshapepoly(tshape))
      fc, oc = self._fillcolor, self._pencolor
      screen._drawpoly(stitem, shape, fill=fc, outline=oc,
                         width=w, top=True)
    elif ttype == "image":
      stitem = screen._createimage("")
      screen._drawimage(stitem, self._position, tshape)
    elif ttype == "compound":
      stitem = []
      for element in tshape:
        item = screen._createpoly()
        stitem.append(item)
      stitem = tuple(stitem)
      for item, (poly, fc, oc) in zip(stitem, tshape):
        poly = self._polytrafo(self._getshapepoly(poly, True))
        screen._drawpoly(item, poly, fill=self._cc(fc),
                 outline=self._cc(oc), width=self._outlinewidth, top=True)
    self.stampItems.append(stitem)
    self.undobuffer.push(("stamp", stitem))
    return stitem

  def _clearstamp(self, stampid):
    """does the work for clearstamp() and clearstamps()
    """
    if stampid in self.stampItems:
      if isinstance(stampid, tuple):
        for subitem in stampid:
          self.screen._delete(subitem)
      else:
        self.screen._delete(stampid)
      self.stampItems.remove(stampid)
    # Delete stampitem from undobuffer if necessary
    # if clearstamp is called directly.
    item = ("stamp", stampid)
    buf = self.undobuffer
    if item not in buf.buffer:
      return
    index = buf.buffer.index(item)
    buf.buffer.remove(item)
    if index <= buf.ptr:
      buf.ptr = (buf.ptr - 1) % buf.bufsize
    buf.buffer.insert((buf.ptr+1)%buf.bufsize, [None])

  def clearstamp(self, stampid):
    """Delete stamp with given stampid

    Argument:
    stampid - an integer, must be return value of previous stamp() call.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.color("blue")
    >>> astamp = turtle.stamp()
    >>> turtle.fd(50)
    >>> turtle.clearstamp(astamp)
    """
    self._clearstamp(stampid)
    self._update()

  def clearstamps(self, n=None):
    """Delete all or first/last n of turtle's stamps.

    Optional argument:
    n -- an integer

    If n is None, delete all of pen's stamps,
    else if n > 0 delete first n stamps
    else if n < 0 delete last n stamps.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> for i in range(8):
        turtle.stamp(); turtle.fd(30)
    ...
    >>> turtle.clearstamps(2)
    >>> turtle.clearstamps(-2)
    >>> turtle.clearstamps()
    """
    if n is None:
      toDelete = self.stampItems[:]
    elif n >= 0:
      toDelete = self.stampItems[:n]
    else:
      toDelete = self.stampItems[n:]
    for item in toDelete:
      self._clearstamp(item)
    self._update()

  def _goto(self, end):
    """Move the pen to the point end, thereby drawing a line
    if pen is down. All other methodes for turtle movement depend
    on this one.
    """
    ## Version mit undo-stuff
    go_modes = ( self._drawing,
           self._pencolor,
           self._pensize,
           isinstance(self._fillpath, list))
    screen = self.screen
    undo_entry = ("go", self._position, end, go_modes,
           (self.currentLineItem,
           self.currentLine[:],
           screen._pointlist(self.currentLineItem),
           self.items[:])
           )
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(undo_entry)
    start = self._position
    if self._speed and screen._tracing == 1:
      diff = (end-start)
      diffsq = (diff[0]*screen.xscale)**2 + (diff[1]*screen.yscale)**2
      nhops = 1+int((diffsq**0.5)/(3*(1.1**self._speed)*self._speed))
      delta = diff * (1.0/nhops)
      for n in range(1, nhops):
        if n == 1:
          top = True
        else:
          top = False
        self._position = start + delta * n
        if self._drawing:
          screen._drawline(self.drawingLineItem,
                   (start, self._position),
                   self._pencolor, self._pensize, top)
        self._update()
      if self._drawing:
        screen._drawline(self.drawingLineItem, ((0, 0), (0, 0)),
                        fill="", width=self._pensize)
    # Turtle now at end,
    if self._drawing: # now update currentLine
      self.currentLine.append(end)
    if isinstance(self._fillpath, list):
      self._fillpath.append(end)
    ######  vererbung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    self._position = end
    if self._creatingPoly:
      self._poly.append(end)
    if len(self.currentLine) > 42: # 42! answer to the ultimate question
                    # of life, the universe and everything
      self._newLine()
    self._update() #count=True)

  def _undogoto(self, entry):
    """Reverse a _goto. Used for undo()
    """
    old, new, go_modes, coodata = entry
    drawing, pc, ps, filling = go_modes
    cLI, cL, pl, items = coodata
    screen = self.screen
    if abs(self._position - new) > 0.5:
      print ("undogoto: HALLO-DA-STIMMT-WAS-NICHT!")
    # restore former situation
    self.currentLineItem = cLI
    self.currentLine = cL

    if pl == [(0, 0), (0, 0)]:
      usepc = ""
    else:
      usepc = pc
    screen._drawline(cLI, pl, fill=usepc, width=ps)

    todelete = [i for i in self.items if (i not in items) and
                    (screen._type(i) == "line")]
    for i in todelete:
      screen._delete(i)
      self.items.remove(i)

    start = old
    if self._speed and screen._tracing == 1:
      diff = old - new
      diffsq = (diff[0]*screen.xscale)**2 + (diff[1]*screen.yscale)**2
      nhops = 1+int((diffsq**0.5)/(3*(1.1**self._speed)*self._speed))
      delta = diff * (1.0/nhops)
      for n in range(1, nhops):
        if n == 1:
          top = True
        else:
          top = False
        self._position = new + delta * n
        if drawing:
          screen._drawline(self.drawingLineItem,
                   (start, self._position),
                   pc, ps, top)
        self._update()
      if drawing:
        screen._drawline(self.drawingLineItem, ((0, 0), (0, 0)),
                        fill="", width=ps)
    # Turtle now at position old,
    self._position = old
    ## if undo is done during crating a polygon, the last vertex
    ## will be deleted. if the polygon is entirel deleted,
    ## creatigPoly will be set to False.
    ## Polygons created before the last one will not be affected by undo()
    if self._creatingPoly:
      if len(self._poly) > 0:
        self._poly.pop()
      if self._poly == []:
        self._creatingPoly = False
        self._poly = None
    if filling:
      if self._fillpath == []:
        self._fillpath = None
        print("Unwahrscheinlich in _undogoto!")
      elif self._fillpath is not None:
        self._fillpath.pop()
    self._update() #count=True)

  def _rotate(self, angle):
    """Turns pen clockwise by angle.
    """
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(("rot", angle, self._degreesPerAU))
    angle *= self._degreesPerAU
    neworient = self._orient.rotate(angle)
    tracing = self.screen._tracing
    if tracing == 1 and self._speed > 0:
      anglevel = 3.0 * self._speed
      steps = 1 + int(abs(angle)/anglevel)
      delta = 1.0*angle/steps
      for _ in range(steps):
        self._orient = self._orient.rotate(delta)
        self._update()
    self._orient = neworient
    self._update()

  def _newLine(self, usePos=True):
    """Closes current line item and starts a new one.
      Remark: if current line became too long, animation
      performance (via _drawline) slowed down considerably.
    """
    if len(self.currentLine) > 1:
      self.screen._drawline(self.currentLineItem, self.currentLine,
                   self._pencolor, self._pensize)
      self.currentLineItem = self.screen._createline()
      self.items.append(self.currentLineItem)
    else:
      self.screen._drawline(self.currentLineItem, top=True)
    self.currentLine = []
    if usePos:
      self.currentLine = [self._position]

  def filling(self):
    """Return fillstate (True if filling, False else).

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.begin_fill()
    >>> if turtle.filling():
        turtle.pensize(5)
    else:
        turtle.pensize(3)
    """
    return isinstance(self._fillpath, list)

  def begin_fill(self):
    """Called just before drawing a shape to be filled.

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.color("black", "red")
    >>> turtle.begin_fill()
    >>> turtle.circle(60)
    >>> turtle.end_fill()
    """
    if not self.filling():
      self._fillitem = self.screen._createpoly()
      self.items.append(self._fillitem)
    self._fillpath = [self._position]
    self._newLine()
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(("beginfill", self._fillitem))
    self._update()


  def end_fill(self):
    """Fill the shape drawn after the call begin_fill().

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.color("black", "red")
    >>> turtle.begin_fill()
    >>> turtle.circle(60)
    >>> turtle.end_fill()
    """
    if self.filling():
      if len(self._fillpath) > 2:
        self.screen._drawpoly(self._fillitem, self._fillpath,
                   fill=self._fillcolor)
        if self.undobuffer:
          self.undobuffer.push(("dofill", self._fillitem))
      self._fillitem = self._fillpath = None
      self._update()

  def dot(self, size=None, *color):
    """Draw a dot with diameter size, using color.

    Optional argumentS:
    size -- an integer >= 1 (if given)
    color -- a colorstring or a numeric color tuple

    Draw a circular dot with diameter size, using color.
    If size is not given, the maximum of pensize+4 and 2*pensize is used.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.dot()
    >>> turtle.fd(50); turtle.dot(20, "blue"); turtle.fd(50)
    """
    if not color:
      if isinstance(size, (str, tuple)):
        color = self._colorstr(size)
        size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
      else:
        color = self._pencolor
        if not size:
          size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
    else:
      if size is None:
        size = self._pensize + max(self._pensize, 4)
      color = self._colorstr(color)
    if hasattr(self.screen, "_dot"):
      item = self.screen._dot(self._position, size, color)
      self.items.append(item)
      if self.undobuffer:
        self.undobuffer.push(("dot", item))
    else:
      pen = self.pen()
      if self.undobuffer:
        self.undobuffer.push(["seq"])
        self.undobuffer.cumulate = True
      try:
        if self.resizemode() == 'auto':
          self.ht()
        self.pendown()
        self.pensize(size)
        self.pencolor(color)
        self.forward(0)
      finally:
        self.pen(pen)
      if self.undobuffer:
        self.undobuffer.cumulate = False

  def _write(self, txt, align, font):
    """Performs the writing for write()
    """
    item, end = self.screen._write(self._position, txt, align, font,
                             self._pencolor)
    self.items.append(item)
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(("wri", item))
    return end

  def write(self, arg, move=False, align="left", font=("Arial", 8, "normal")):
    """Write text at the current turtle position.

    Arguments:
    arg -- info, which is to be written to the TurtleScreen
    move (optional) -- True/False
    align (optional) -- one of the strings "left", "center" or right"
    font (optional) -- a triple (fontname, fontsize, fonttype)

    Write text - the string representation of arg - at the current
    turtle position according to align ("left", "center" or right")
    and with the given font.
    If move is True, the pen is moved to the bottom-right corner
    of the text. By default, move is False.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.write('Home = ', True, align="center")
    >>> turtle.write((0,0), True)
    """
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.push(["seq"])
      self.undobuffer.cumulate = True
    end = self._write(str(arg), align.lower(), font)
    if move:
      x, y = self.pos()
      self.setpos(end, y)
    if self.undobuffer:
      self.undobuffer.cumulate = False

  def begin_poly(self):
    """Start recording the vertices of a polygon.

    No argument.

    Start recording the vertices of a polygon. Current turtle position
    is first point of polygon.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.begin_poly()
    """
    self._poly = [self._position]
    self._creatingPoly = True

  def end_poly(self):
    """Stop recording the vertices of a polygon.

    No argument.

    Stop recording the vertices of a polygon. Current turtle position is
    last point of polygon. This will be connected with the first point.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.end_poly()
    """
    self._creatingPoly = False

  def get_poly(self):
    """Return the lastly recorded polygon.

    No argument.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> p = turtle.get_poly()
    >>> turtle.register_shape("myFavouriteShape", p)
    """
    ## check if there is any poly?
    if self._poly is not None:
      return tuple(self._poly)

  def getscreen(self):
    """Return the TurtleScreen object, the turtle is drawing on.

    No argument.

    Return the TurtleScreen object, the turtle is drawing on.
    So TurtleScreen-methods can be called for that object.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> ts = turtle.getscreen()
    >>> ts
    <turtle.TurtleScreen object at 0x0106B770>
    >>> ts.bgcolor("pink")
    """
    return self.screen

  def getturtle(self):
    """Return the Turtleobject itself.

    No argument.

    Only reasonable use: as a function to return the 'anonymous turtle':

    Example:
    >>> pet = getturtle()
    >>> pet.fd(50)
    >>> pet
    <turtle.Turtle object at 0x0187D810>
    >>> turtles()
    [<turtle.Turtle object at 0x0187D810>]
    """
    return self

  getpen = getturtle


  ################################################################
  ### screen oriented methods recurring to methods of TurtleScreen
  ################################################################

  def _delay(self, delay=None):
    """Set delay value which determines speed of turtle animation.
    """
    return self.screen.delay(delay)

  def onclick(self, fun, btn=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-click event on this turtle on canvas.

    Arguments:
    fun -- a function with two arguments, to which will be assigned
        the coordinates of the clicked point on the canvas.
    num -- number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).
    add -- True or False. If True, new binding will be added, otherwise
        it will replace a former binding.

    Example for the anonymous turtle, i. e. the procedural way:

    >>> def turn(x, y):
        left(360)

    >>> onclick(turn) # Now clicking into the turtle will turn it.
    >>> onclick(None) # event-binding will be removed
    """
    self.screen._onclick(self.turtle._item, fun, btn, add)
    self._update()

  def onrelease(self, fun, btn=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-button-release event on this turtle on canvas.

    Arguments:
    fun -- a function with two arguments, to which will be assigned
        the coordinates of the clicked point on the canvas.
    num -- number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).

    Example (for a MyTurtle instance named joe):
    >>> class MyTurtle(Turtle):
        def glow(self,x,y):
            self.fillcolor("red")
        def unglow(self,x,y):
            self.fillcolor("")

    >>> joe = MyTurtle()
    >>> joe.onclick(joe.glow)
    >>> joe.onrelease(joe.unglow)
    ### clicking on joe turns fillcolor red,
    ### unclicking turns it to transparent.
    """
    self.screen._onrelease(self.turtle._item, fun, btn, add)
    self._update()

  def ondrag(self, fun, btn=1, add=None):
    """Bind fun to mouse-move event on this turtle on canvas.

    Arguments:
    fun -- a function with two arguments, to which will be assigned
        the coordinates of the clicked point on the canvas.
    num -- number of the mouse-button defaults to 1 (left mouse button).

    Every sequence of mouse-move-events on a turtle is preceded by a
    mouse-click event on that turtle.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> turtle.ondrag(turtle.goto)

    ### Subsequently clicking and dragging a Turtle will
    ### move it across the screen thereby producing handdrawings
    ### (if pen is down).
    """
    self.screen._ondrag(self.turtle._item, fun, btn, add)


  def _undo(self, action, data):
    """Does the main part of the work for undo()
    """
    if self.undobuffer is None:
      return
    if action == "rot":
      angle, degPAU = data
      self._rotate(-angle*degPAU/self._degreesPerAU)
      dummy = self.undobuffer.pop()
    elif action == "stamp":
      stitem = data[0]
      self.clearstamp(stitem)
    elif action == "go":
      self._undogoto(data)
    elif action in ["wri", "dot"]:
      item = data[0]
      self.screen._delete(item)
      self.items.remove(item)
    elif action == "dofill":
      item = data[0]
      self.screen._drawpoly(item, ((0, 0),(0, 0),(0, 0)),
                 fill="", outline="")
    elif action == "beginfill":
      item = data[0]
      self._fillitem = self._fillpath = None
      if item in self.items:
        self.screen._delete(item)
        self.items.remove(item)
    elif action == "pen":
      TPen.pen(self, data[0])
      self.undobuffer.pop()

  def undo(self):
    """undo (repeatedly) the last turtle action.

    No argument.

    undo (repeatedly) the last turtle action.
    Number of available undo actions is determined by the size of
    the undobuffer.

    Example (for a Turtle instance named turtle):
    >>> for i in range(4):
        turtle.fd(50); turtle.lt(80)

    >>> for i in range(8):
        turtle.undo()
    """
    if self.undobuffer is None:
      return
    item = self.undobuffer.pop()
    action = item[0]
    data = item[1:]
    if action == "seq":
      while data:
        item = data.pop()
        self._undo(item[0], item[1:])
    else:
      self._undo(action, data)

  turtlesize = shapesize

RawPen = RawTurtle

### Screen - Singleton ########################

def Screen():
  """Return the singleton screen object.
  If none exists at the moment, create a new one and return it,
  else return the existing one."""
  if Turtle._screen is None:
    Turtle._screen = _Screen()
  return Turtle._screen

class _Screen(TurtleScreen):

  _root = None
  _canvas = None
  _title = _CFG["title"]

  def __init__(self):
    # XXX there is no need for this code to be conditional,
    # as there will be only a single _Screen instance, anyway
    # XXX actually, the turtle demo is injecting root window,
    # so perhaps the conditional creation of a root should be
    # preserved (perhaps by passing it as an optional parameter)
    if _Screen._root is None:
      _Screen._root = self._root = _Root()
      self._root.title(_Screen._title)
      self._root.ondestroy(self._destroy)
    if _Screen._canvas is None:
      width = _CFG["width"]
      height = _CFG["height"]
      canvwidth = _CFG["canvwidth"]
      canvheight = _CFG["canvheight"]
      leftright = _CFG["leftright"]
      topbottom = _CFG["topbottom"]
      self._root.setupcanvas(width, height, canvwidth, canvheight)
      _Screen._canvas = self._root._getcanvas()
      TurtleScreen.__init__(self, _Screen._canvas)
      self.setup(width, height, leftright, topbottom)

  def setup(self, width=_CFG["width"], height=_CFG["height"],
       startx=_CFG["leftright"], starty=_CFG["topbottom"]):
    """ Set the size and position of the main window.

    Arguments:
    width: as integer a size in pixels, as float a fraction of the screen.
     Default is 50% of screen.
    height: as integer the height in pixels, as float a fraction of the
     screen. Default is 75% of screen.
    startx: if positive, starting position in pixels from the left
     edge of the screen, if negative from the right edge
     Default, startx=None is to center window horizontally.
    starty: if positive, starting position in pixels from the top
     edge of the screen, if negative from the bottom edge
     Default, starty=None is to center window vertically.

    Examples (for a Screen instance named screen):
    >>> screen.setup (width=200, height=200, startx=0, starty=0)

    sets window to 200x200 pixels, in upper left of screen

    >>> screen.setup(width=.75, height=0.5, startx=None, starty=None)

    sets window to 75% of screen by 50% of screen and centers
    """
    if not hasattr(self._root, "set_geometry"):
      return
    sw = self._root.win_width()
    sh = self._root.win_height()
    if isinstance(width, float) and 0 <= width <= 1:
      width = sw*width
    if startx is None:
      startx = (sw - width) / 2
    if isinstance(height, float) and 0 <= height <= 1:
      height = sh*height
    if starty is None:
      starty = (sh - height) / 2
    self._root.set_geometry(width, height, startx, starty)
    self.update()

  def title(self, titlestring):
    """Set title of turtle-window

    Argument:
    titlestring -- a string, to appear in the titlebar of the
            turtle graphics window.

    This is a method of Screen-class. Not available for TurtleScreen-
    objects.

    Example (for a Screen instance named screen):
    >>> screen.title("Welcome to the turtle-zoo!")
    """
    if _Screen._root is not None:
      _Screen._root.title(titlestring)
    _Screen._title = titlestring

  def _destroy(self):
    root = self._root
    if root is _Screen._root:
      Turtle._pen = None
      Turtle._screen = None
      _Screen._root = None
      _Screen._canvas = None
    TurtleScreen._RUNNING = True
    root.destroy()

  def bye(self):
    """Shut the turtlegraphics window.

    Example (for a TurtleScreen instance named screen):
    >>> screen.bye()
    """
    self._destroy()

  def exitonclick(self):
    """Go into mainloop until the mouse is clicked.

    No arguments.

    Bind bye() method to mouseclick on TurtleScreen.
    If "using_IDLE" - value in configuration dictionary is False
    (default value), enter mainloop.
    If IDLE with -n switch (no subprocess) is used, this value should be
    set to True in turtle.cfg. In this case IDLE's mainloop
    is active also for the client script.

    This is a method of the Screen-class and not available for
    TurtleScreen instances.

    Example (for a Screen instance named screen):
    >>> screen.exitonclick()

    """
    def exitGracefully(x, y):
      """Screen.bye() with two dummy-parameters"""
      self.bye()
    self.onclick(exitGracefully)
    if _CFG["using_IDLE"]:
      return
    try:
      mainloop()
    except AttributeError:
      exit(0)


class Turtle(RawTurtle):
  """RawTurtle auto-crating (scrolled) canvas.

  When a Turtle object is created or a function derived from some
  Turtle method is called a TurtleScreen object is automatically created.
  """
  _pen = None
  _screen = None

  def __init__(self,
         shape=_CFG["shape"],
         undobuffersize=_CFG["undobuffersize"],
         visible=_CFG["visible"]):
    if Turtle._screen is None:
      Turtle._screen = Screen()
    RawTurtle.__init__(self, Turtle._screen,
              shape=shape,
              undobuffersize=undobuffersize,
              visible=visible)

Pen = Turtle

def _getpen():
  """Create the 'anonymous' turtle if not already present."""
  if Turtle._pen is None:
    Turtle._pen = Turtle()
  return Turtle._pen

def _getscreen():
  """Create a TurtleScreen if not already present."""
  if Turtle._screen is None:
    Turtle._screen = Screen()
  return Turtle._screen

def write_docstringdict(filename="turtle_docstringdict"):
  """Create and write docstring-dictionary to file.

  Optional argument:
  filename -- a string, used as filename
        default value is turtle_docstringdict

  Has to be called explicitely, (not used by the turtle-graphics classes)
  The docstring dictionary will be written to the Python script <filname>.py
  It is intended to serve as a template for translation of the docstrings
  into different languages.
  """
  docsdict = {}

  for methodname in _tg_screen_functions:
    key = "_Screen."+methodname
    docsdict[key] = eval(key).__doc__
  for methodname in _tg_turtle_functions:
    key = "Turtle."+methodname
    docsdict[key] = eval(key).__doc__

  f = open("%s.py" % filename,"w")
  keys = sorted([x for x in docsdict.keys()
            if x.split('.')[1] not in _alias_list])
  f.write('docsdict = {\n\n')
  for key in keys[:-1]:
    f.write('%s :\n' % repr(key))
    f.write('    """%s\n""",\n\n' % docsdict[key])
  key = keys[-1]
  f.write('%s :\n' % repr(key))
  f.write('    """%s\n"""\n\n' % docsdict[key])
  f.write("}\n")
  f.close()

def read_docstrings(lang):
  """Read in docstrings from lang-specific docstring dictionary.

  Transfer docstrings, translated to lang, from a dictionary-file
  to the methods of classes Screen and Turtle and - in revised form -
  to the corresponding functions.
  """
  modname = "turtle_docstringdict_%(language)s" % {'language':lang.lower()}
  module = __import__(modname)
  docsdict = module.docsdict
  for key in docsdict:
    try:
#      eval(key).im_func.__doc__ = docsdict[key]
      eval(key).__doc__ = docsdict[key]
    except:
      print("Bad docstring-entry: %s" % key)

_LANGUAGE = _CFG["language"]

try:
  if _LANGUAGE != "english":
    read_docstrings(_LANGUAGE)
except ImportError:
  print("Cannot find docsdict for", _LANGUAGE)
except:
  print ("Unknown Error when trying to import %s-docstring-dictionary" %
                                 _LANGUAGE)


def getmethparlist(ob):
  "Get strings describing the arguments for the given object"
  argText1 = argText2 = ""
  # bit of a hack for methods - turn it into a function
  # but we drop the "self" param.
  # Try and build one for Python defined functions
  argOffset = 1
  counter = ob.__code__.co_argcount
  items2 = list(ob.__code__.co_varnames[argOffset:counter])
  realArgs = ob.__code__.co_varnames[argOffset:counter]
  defaults = ob.__defaults__ or []
  defaults = list(map(lambda name: "=%s" % repr(name), defaults))
  defaults = [""] * (len(realArgs)-len(defaults)) + defaults
  items1 = list(map(lambda arg, dflt: arg+dflt, realArgs, defaults))
  if ob.__code__.co_flags & 0x4:
    items1.append("*"+ob.__code__.co_varnames[counter])
    items2.append("*"+ob.__code__.co_varnames[counter])
    counter += 1
  if ob.__code__.co_flags & 0x8:
    items1.append("**"+ob.__code__.co_varnames[counter])
    items2.append("**"+ob.__code__.co_varnames[counter])
  argText1 = ", ".join(items1)
  argText1 = "(%s)" % argText1
  argText2 = ", ".join(items2)
  argText2 = "(%s)" % argText2
  return argText1, argText2

def _turtle_docrevise(docstr):
  """To reduce docstrings from RawTurtle class for functions
  """
  import re
  if docstr is None:
    return None
  turtlename = _CFG["exampleturtle"]
  newdocstr = docstr.replace("%s." % turtlename,"")
  parexp = re.compile(r' \(.+ %s\):' % turtlename)
  newdocstr = parexp.sub(":", newdocstr)
  return newdocstr

def _screen_docrevise(docstr):
  """To reduce docstrings from TurtleScreen class for functions
  """
  import re
  if docstr is None:
    return None
  screenname = _CFG["examplescreen"]
  newdocstr = docstr.replace("%s." % screenname,"")
  parexp = re.compile(r' \(.+ %s\):' % screenname)
  newdocstr = parexp.sub(":", newdocstr)
  return newdocstr

## The following mechanism makes all methods of RawTurtle and Turtle available
## as functions. So we can enhance, change, add, delete methods to these
## classes and do not need to change anything here.


for methodname in _tg_screen_functions:
  pl1, pl2 = getmethparlist(eval('_Screen.' + methodname))
  if pl1 == "":
    print(">>>>>>", pl1, pl2)
    continue
  defstr = ("def %(key)s%(pl1)s: return _getscreen().%(key)s%(pl2)s" %
                  {'key':methodname, 'pl1':pl1, 'pl2':pl2})
  exec(defstr)
  eval(methodname).__doc__ = _screen_docrevise(eval('_Screen.'+methodname).__doc__)

for methodname in _tg_turtle_functions:
  pl1, pl2 = getmethparlist(eval('Turtle.' + methodname))
  if pl1 == "":
    print(">>>>>>", pl1, pl2)
    continue
  defstr = ("def %(key)s%(pl1)s: return _getpen().%(key)s%(pl2)s" %
                  {'key':methodname, 'pl1':pl1, 'pl2':pl2})
  exec(defstr)
  eval(methodname).__doc__ = _turtle_docrevise(eval('Turtle.'+methodname).__doc__)


done = mainloop

if __name__ == "__main__":
  def switchpen():
    if isdown():
      pu()
    else:
      pd()

  def demo1():
    """Demo of old turtle.py - module"""
    reset()
    tracer(True)
    up()
    backward(100)
    down()
    # draw 3 squares; the last filled
    width(3)
    for i in range(3):
      if i == 2:
        begin_fill()
      for _ in range(4):
        forward(20)
        left(90)
      if i == 2:
        color("maroon")
        end_fill()
      up()
      forward(30)
      down()
    width(1)
    color("black")
    # move out of the way
    tracer(False)
    up()
    right(90)
    forward(100)
    right(90)
    forward(100)
    right(180)
    down()
    # some text
    write("startstart", 1)
    write("start", 1)
    color("red")
    # staircase
    for i in range(5):
      forward(20)
      left(90)
      forward(20)
      right(90)
    # filled staircase
    tracer(True)
    begin_fill()
    for i in range(5):
      forward(20)
      left(90)
      forward(20)
      right(90)
    end_fill()
    # more text

  def demo2():
    """Demo of some new features."""
    speed(1)
    st()
    pensize(3)
    setheading(towards(0, 0))
    radius = distance(0, 0)/2.0
    rt(90)
    for _ in range(18):
      switchpen()
      circle(radius, 10)
    write("wait a moment...")
    while undobufferentries():
      undo()
    reset()
    lt(90)
    colormode(255)
    laenge = 10
    pencolor("green")
    pensize(3)
    lt(180)
    for i in range(-2, 16):
      if i > 0:
        begin_fill()
        fillcolor(255-15*i, 0, 15*i)
      for _ in range(3):
        fd(laenge)
        lt(120)
      end_fill()
      laenge += 10
      lt(15)
      speed((speed()+1)%12)
    #end_fill()

    lt(120)
    pu()
    fd(70)
    rt(30)
    pd()
    color("red","yellow")
    speed(0)
    begin_fill()
    for _ in range(4):
      circle(50, 90)
      rt(90)
      fd(30)
      rt(90)
    end_fill()
    lt(90)
    pu()
    fd(30)
    pd()
    shape("turtle")

    tri = getturtle()
    tri.resizemode("auto")
    turtle = Turtle()
    turtle.resizemode("auto")
    turtle.shape("turtle")
    turtle.reset()
    turtle.left(90)
    turtle.speed(0)
    turtle.up()
    turtle.goto(280, 40)
    turtle.lt(30)
    turtle.down()
    turtle.speed(6)
    turtle.color("blue","orange")
    turtle.pensize(2)
    tri.speed(6)
    setheading(towards(turtle))
    count = 1
    while tri.distance(turtle) > 4:
      turtle.fd(3.5)
      turtle.lt(0.6)
      tri.setheading(tri.towards(turtle))
      tri.fd(4)
      if count % 20 == 0:
        turtle.stamp()
        tri.stamp()
        switchpen()
      count += 1
    tri.write("CAUGHT! ", font=("Arial", 16, "bold"), align="right")
    tri.pencolor("black")
    tri.pencolor("red")

    def baba(xdummy, ydummy):
      clearscreen()
      bye()

    time.sleep(2)

    while undobufferentries():
      tri.undo()
      turtle.undo()
    tri.fd(50)
    tri.write(" Click me!", font = ("Courier", 12, "bold") )
    tri.onclick(baba, 1)

  demo1()
  demo2()
  exitonclick()