1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Modules / mathmodule.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
/* Math module -- standard C math library functions, pi and e */

/* Here are some comments from Tim Peters, extracted from the
  discussion attached to http://bugs.python.org/issue1640. They
  describe the general aims of the math module with respect to
  special values, IEEE-754 floating-point exceptions, and Python
  exceptions.

These are the "spirit of 754" rules:

1. If the mathematical result is a real number, but of magnitude too
large to approximate by a machine float, overflow is signaled and the
result is an infinity (with the appropriate sign).

2. If the mathematical result is a real number, but of magnitude too
small to approximate by a machine float, underflow is signaled and the
result is a zero (with the appropriate sign).

3. At a singularity (a value x such that the limit of f(y) as y
approaches x exists and is an infinity), "divide by zero" is signaled
and the result is an infinity (with the appropriate sign). This is
complicated a little by that the left-side and right-side limits may
not be the same; e.g., 1/x approaches +inf or -inf as x approaches 0
from the positive or negative directions. In that specific case, the
sign of the zero determines the result of 1/0.

4. At a point where a function has no defined result in the extended
reals (i.e., the reals plus an infinity or two), invalid operation is
signaled and a NaN is returned.

And these are what Python has historically /tried/ to do (but not
always successfully, as platform libm behavior varies a lot):

For #1, raise OverflowError.

For #2, return a zero (with the appropriate sign if that happens by
accident ;-)).

For #3 and #4, raise ValueError. It may have made sense to raise
Python's ZeroDivisionError in #3, but historically that's only been
raised for division by zero and mod by zero.

*/

/*
  In general, on an IEEE-754 platform the aim is to follow the C99
  standard, including Annex 'F', whenever possible. Where the
  standard recommends raising the 'divide-by-zero' or 'invalid'
  floating-point exceptions, Python should raise a ValueError. Where
  the standard recommends raising 'overflow', Python should raise an
  OverflowError. In all other circumstances a value should be
  returned.
 */

#include "Python.h"
#include "_math.h"

/*
  sin(pi*x), giving accurate results for all finite x (especially x
  integral or close to an integer). This is here for use in the
  reflection formula for the gamma function. It conforms to IEEE
  754-2008 for finite arguments, but not for infinities or nans.
*/

static const double pi = 3.141592653589793238462643383279502884197;
static const double sqrtpi = 1.772453850905516027298167483341145182798;
static const double logpi = 1.144729885849400174143427351353058711647;

static double
sinpi(double x)
{
  double y, r;
  int n;
  /* this function should only ever be called for finite arguments */
  assert(Py_IS_FINITE(x));
  y = fmod(fabs(x), 2.0);
  n = (int)round(2.0*y);
  assert(0 <= n && n <= 4);
  switch (n) {
  case 0:
    r = sin(pi*y);
    break;
  case 1:
    r = cos(pi*(y-0.5));
    break;
  case 2:
    /* N.B. -sin(pi*(y-1.0)) is *not* equivalent: it would give
      -0.0 instead of 0.0 when y == 1.0. */
    r = sin(pi*(1.0-y));
    break;
  case 3:
    r = -cos(pi*(y-1.5));
    break;
  case 4:
    r = sin(pi*(y-2.0));
    break;
  default:
    assert(0); /* should never get here */
    r = -1.23e200; /* silence gcc warning */
  }
  return copysign(1.0, x)*r;
}

/* Implementation of the real gamma function. In extensive but non-exhaustive
  random tests, this function proved accurate to within <= 10 ulps across the
  entire float domain. Note that accuracy may depend on the quality of the
  system math functions, the pow function in particular. Special cases
  follow C99 annex F. The parameters and method are tailored to platforms
  whose double format is the IEEE 754 binary64 format.

  Method: for x > 0.0 we use the Lanczos approximation with parameters N=13
  and g=6.024680040776729583740234375; these parameters are amongst those
  used by the Boost library. Following Boost (again), we re-express the
  Lanczos sum as a rational function, and compute it that way. The
  coefficients below were computed independently using MPFR, and have been
  double-checked against the coefficients in the Boost source code.

  For x < 0.0 we use the reflection formula.

  There's one minor tweak that deserves explanation: Lanczos' formula for
  Gamma(x) involves computing pow(x+g-0.5, x-0.5) / exp(x+g-0.5). For many x
  values, x+g-0.5 can be represented exactly. However, in cases where it
  can't be represented exactly the small error in x+g-0.5 can be magnified
  significantly by the pow and exp calls, especially for large x. A cheap
  correction is to multiply by (1 + e*g/(x+g-0.5)), where e is the error
  involved in the computation of x+g-0.5 (that is, e = computed value of
  x+g-0.5 - exact value of x+g-0.5). Here's the proof:

  Correction factor
  -----------------
  Write x+g-0.5 = y-e, where y is exactly representable as an IEEE 754
  double, and e is tiny. Then:

   pow(x+g-0.5,x-0.5)/exp(x+g-0.5) = pow(y-e, x-0.5)/exp(y-e)
   = pow(y, x-0.5)/exp(y) * C,

  where the correction_factor C is given by

   C = pow(1-e/y, x-0.5) * exp(e)

  Since e is tiny, pow(1-e/y, x-0.5) ~ 1-(x-0.5)*e/y, and exp(x) ~ 1+e, so:

   C ~ (1-(x-0.5)*e/y) * (1+e) ~ 1 + e*(y-(x-0.5))/y

  But y-(x-0.5) = g+e, and g+e ~ g. So we get C ~ 1 + e*g/y, and

   pow(x+g-0.5,x-0.5)/exp(x+g-0.5) ~ pow(y, x-0.5)/exp(y) * (1 + e*g/y),

  Note that for accuracy, when computing r*C it's better to do

   r + e*g/y*r;

  than

   r * (1 + e*g/y);

  since the addition in the latter throws away most of the bits of
  information in e*g/y.
*/

#define LANCZOS_N 13
static const double lanczos_g = 6.024680040776729583740234375;
static const double lanczos_g_minus_half = 5.524680040776729583740234375;
static const double lanczos_num_coeffs[LANCZOS_N] = {
  23531376880.410759688572007674451636754734846804940,
  42919803642.649098768957899047001988850926355848959,
  35711959237.355668049440185451547166705960488635843,
  17921034426.037209699919755754458931112671403265390,
  6039542586.3520280050642916443072979210699388420708,
  1439720407.3117216736632230727949123939715485786772,
  248874557.86205415651146038641322942321632125127801,
  31426415.585400194380614231628318205362874684987640,
  2876370.6289353724412254090516208496135991145378768,
  186056.26539522349504029498971604569928220784236328,
  8071.6720023658162106380029022722506138218516325024,
  210.82427775157934587250973392071336271166969580291,
  2.5066282746310002701649081771338373386264310793408
};

/* denominator is x*(x+1)*...*(x+LANCZOS_N-2) */
static const double lanczos_den_coeffs[LANCZOS_N] = {
  0.0, 39916800.0, 120543840.0, 150917976.0, 105258076.0, 45995730.0,
  13339535.0, 2637558.0, 357423.0, 32670.0, 1925.0, 66.0, 1.0};

/* gamma values for small positive integers, 1 though NGAMMA_INTEGRAL */
#define NGAMMA_INTEGRAL 23
static const double gamma_integral[NGAMMA_INTEGRAL] = {
  1.0, 1.0, 2.0, 6.0, 24.0, 120.0, 720.0, 5040.0, 40320.0, 362880.0,
  3628800.0, 39916800.0, 479001600.0, 6227020800.0, 87178291200.0,
  1307674368000.0, 20922789888000.0, 355687428096000.0,
  6402373705728000.0, 121645100408832000.0, 2432902008176640000.0,
  51090942171709440000.0, 1124000727777607680000.0,
};

/* Lanczos' sum L_g(x), for positive x */

static double
lanczos_sum(double x)
{
  double num = 0.0, den = 0.0;
  int i;
  assert(x > 0.0);
  /* evaluate the rational function lanczos_sum(x). For large
    x, the obvious algorithm risks overflow, so we instead
    rescale the denominator and numerator of the rational
    function by x**(1-LANCZOS_N) and treat this as a
    rational function in 1/x. This also reduces the error for
    larger x values. The choice of cutoff point (5.0 below) is
    somewhat arbitrary; in tests, smaller cutoff values than
    this resulted in lower accuracy. */
  if (x < 5.0) {
    for (i = LANCZOS_N; --i >= 0; ) {
      num = num * x + lanczos_num_coeffs[i];
      den = den * x + lanczos_den_coeffs[i];
    }
  }
  else {
    for (i = 0; i < LANCZOS_N; i++) {
      num = num / x + lanczos_num_coeffs[i];
      den = den / x + lanczos_den_coeffs[i];
    }
  }
  return num/den;
}

static double
m_tgamma(double x)
{
  double absx, r, y, z, sqrtpow;

  /* special cases */
  if (!Py_IS_FINITE(x)) {
    if (Py_IS_NAN(x) || x > 0.0)
      return x; /* tgamma(nan) = nan, tgamma(inf) = inf */
    else {
      errno = EDOM;
      return Py_NAN; /* tgamma(-inf) = nan, invalid */
    }
  }
  if (x == 0.0) {
    errno = EDOM;
    /* tgamma(+-0.0) = +-inf, divide-by-zero */
    return copysign(Py_HUGE_VAL, x);
  }

  /* integer arguments */
  if (x == floor(x)) {
    if (x < 0.0) {
      errno = EDOM; /* tgamma(n) = nan, invalid for */
      return Py_NAN; /* negative integers n */
    }
    if (x <= NGAMMA_INTEGRAL)
      return gamma_integral[(int)x - 1];
  }
  absx = fabs(x);

  /* tiny arguments: tgamma(x) ~ 1/x for x near 0 */
  if (absx < 1e-20) {
    r = 1.0/x;
    if (Py_IS_INFINITY(r))
      errno = ERANGE;
    return r;
  }

  /* large arguments: assuming IEEE 754 doubles, tgamma(x) overflows for
    x > 200, and underflows to +-0.0 for x < -200, not a negative
    integer. */
  if (absx > 200.0) {
    if (x < 0.0) {
      return 0.0/sinpi(x);
    }
    else {
      errno = ERANGE;
      return Py_HUGE_VAL;
    }
  }

  y = absx + lanczos_g_minus_half;
  /* compute error in sum */
  if (absx > lanczos_g_minus_half) {
    /* note: the correction can be foiled by an optimizing
      compiler that (incorrectly) thinks that an expression like
      a + b - a - b can be optimized to 0.0. This shouldn't
      happen in a standards-conforming compiler. */
    double q = y - absx;
    z = q - lanczos_g_minus_half;
  }
  else {
    double q = y - lanczos_g_minus_half;
    z = q - absx;
  }
  z = z * lanczos_g / y;
  if (x < 0.0) {
    r = -pi / sinpi(absx) / absx * exp(y) / lanczos_sum(absx);
    r -= z * r;
    if (absx < 140.0) {
      r /= pow(y, absx - 0.5);
    }
    else {
      sqrtpow = pow(y, absx / 2.0 - 0.25);
      r /= sqrtpow;
      r /= sqrtpow;
    }
  }
  else {
    r = lanczos_sum(absx) / exp(y);
    r += z * r;
    if (absx < 140.0) {
      r *= pow(y, absx - 0.5);
    }
    else {
      sqrtpow = pow(y, absx / 2.0 - 0.25);
      r *= sqrtpow;
      r *= sqrtpow;
    }
  }
  if (Py_IS_INFINITY(r))
    errno = ERANGE;
  return r;
}

/*
  lgamma: natural log of the absolute value of the Gamma function.
  For large arguments, Lanczos' formula works extremely well here.
*/

static double
m_lgamma(double x)
{
  double r, absx;

  /* special cases */
  if (!Py_IS_FINITE(x)) {
    if (Py_IS_NAN(x))
      return x; /* lgamma(nan) = nan */
    else
      return Py_HUGE_VAL; /* lgamma(+-inf) = +inf */
  }

  /* integer arguments */
  if (x == floor(x) && x <= 2.0) {
    if (x <= 0.0) {
      errno = EDOM; /* lgamma(n) = inf, divide-by-zero for */
      return Py_HUGE_VAL; /* integers n <= 0 */
    }
    else {
      return 0.0; /* lgamma(1) = lgamma(2) = 0.0 */
    }
  }

  absx = fabs(x);
  /* tiny arguments: lgamma(x) ~ -log(fabs(x)) for small x */
  if (absx < 1e-20)
    return -log(absx);

  /* Lanczos' formula. We could save a fraction of a ulp in accuracy by
    having a second set of numerator coefficients for lanczos_sum that
    absorbed the exp(-lanczos_g) term, and throwing out the lanczos_g
    subtraction below; it's probably not worth it. */
  r = log(lanczos_sum(absx)) - lanczos_g;
  r += (absx - 0.5) * (log(absx + lanczos_g - 0.5) - 1);
  if (x < 0.0)
    /* Use reflection formula to get value for negative x. */
    r = logpi - log(fabs(sinpi(absx))) - log(absx) - r;
  if (Py_IS_INFINITY(r))
    errno = ERANGE;
  return r;
}

/*
  Implementations of the error function erf(x) and the complementary error
  function erfc(x).

  Method: following 'Numerical Recipes' by Flannery, Press et. al. (2nd ed.,
  Cambridge University Press), we use a series approximation for erf for
  small x, and a continued fraction approximation for erfc(x) for larger x;
  combined with the relations erf(-x) = -erf(x) and erfc(x) = 1.0 - erf(x),
  this gives us erf(x) and erfc(x) for all x.

  The series expansion used is:

   erf(x) = x*exp(-x*x)/sqrt(pi) * [
           2/1 + 4/3 x**2 + 8/15 x**4 + 16/105 x**6 + ...]

  The coefficient of x**(2k-2) here is 4**k*factorial(k)/factorial(2*k).
  This series converges well for smallish x, but slowly for larger x.

  The continued fraction expansion used is:

   erfc(x) = x*exp(-x*x)/sqrt(pi) * [1/(0.5 + x**2 -) 0.5/(2.5 + x**2 - )
               3.0/(4.5 + x**2 - ) 7.5/(6.5 + x**2 - ) ...]

  after the first term, the general term has the form:

   k*(k-0.5)/(2*k+0.5 + x**2 - ...).

  This expansion converges fast for larger x, but convergence becomes
  infinitely slow as x approaches 0.0. The (somewhat naive) continued
  fraction evaluation algorithm used below also risks overflow for large x;
  but for large x, erfc(x) == 0.0 to within machine precision. (For
  example, erfc(30.0) is approximately 2.56e-393).

  Parameters: use series expansion for abs(x) < ERF_SERIES_CUTOFF and
  continued fraction expansion for ERF_SERIES_CUTOFF <= abs(x) <
  ERFC_CONTFRAC_CUTOFF. ERFC_SERIES_TERMS and ERFC_CONTFRAC_TERMS are the
  numbers of terms to use for the relevant expansions. */

#define ERF_SERIES_CUTOFF 1.5
#define ERF_SERIES_TERMS 25
#define ERFC_CONTFRAC_CUTOFF 30.0
#define ERFC_CONTFRAC_TERMS 50

/*
  Error function, via power series.

  Given a finite float x, return an approximation to erf(x).
  Converges reasonably fast for small x.
*/

static double
m_erf_series(double x)
{
  double x2, acc, fk, result;
  int i, saved_errno;

  x2 = x * x;
  acc = 0.0;
  fk = (double)ERF_SERIES_TERMS + 0.5;
  for (i = 0; i < ERF_SERIES_TERMS; i++) {
    acc = 2.0 + x2 * acc / fk;
    fk -= 1.0;
  }
  /* Make sure the exp call doesn't affect errno;
    see m_erfc_contfrac for more. */
  saved_errno = errno;
  result = acc * x * exp(-x2) / sqrtpi;
  errno = saved_errno;
  return result;
}

/*
  Complementary error function, via continued fraction expansion.

  Given a positive float x, return an approximation to erfc(x). Converges
  reasonably fast for x large (say, x > 2.0), and should be safe from
  overflow if x and nterms are not too large. On an IEEE 754 machine, with x
  <= 30.0, we're safe up to nterms = 100. For x >= 30.0, erfc(x) is smaller
  than the smallest representable nonzero float. */

static double
m_erfc_contfrac(double x)
{
  double x2, a, da, p, p_last, q, q_last, b, result;
  int i, saved_errno;

  if (x >= ERFC_CONTFRAC_CUTOFF)
    return 0.0;

  x2 = x*x;
  a = 0.0;
  da = 0.5;
  p = 1.0; p_last = 0.0;
  q = da + x2; q_last = 1.0;
  for (i = 0; i < ERFC_CONTFRAC_TERMS; i++) {
    double temp;
    a += da;
    da += 2.0;
    b = da + x2;
    temp = p; p = b*p - a*p_last; p_last = temp;
    temp = q; q = b*q - a*q_last; q_last = temp;
  }
  /* Issue #8986: On some platforms, exp sets errno on underflow to zero;
    save the current errno value so that we can restore it later. */
  saved_errno = errno;
  result = p / q * x * exp(-x2) / sqrtpi;
  errno = saved_errno;
  return result;
}

/* Error function erf(x), for general x */

static double
m_erf(double x)
{
  double absx, cf;

  if (Py_IS_NAN(x))
    return x;
  absx = fabs(x);
  if (absx < ERF_SERIES_CUTOFF)
    return m_erf_series(x);
  else {
    cf = m_erfc_contfrac(absx);
    return x > 0.0 ? 1.0 - cf : cf - 1.0;
  }
}

/* Complementary error function erfc(x), for general x. */

static double
m_erfc(double x)
{
  double absx, cf;

  if (Py_IS_NAN(x))
    return x;
  absx = fabs(x);
  if (absx < ERF_SERIES_CUTOFF)
    return 1.0 - m_erf_series(x);
  else {
    cf = m_erfc_contfrac(absx);
    return x > 0.0 ? cf : 2.0 - cf;
  }
}

/*
  wrapper for atan2 that deals directly with special cases before
  delegating to the platform libm for the remaining cases. This
  is necessary to get consistent behaviour across platforms.
  Windows, FreeBSD and alpha Tru64 are amongst platforms that don't
  always follow C99.
*/

static double
m_atan2(double y, double x)
{
  if (Py_IS_NAN(x) || Py_IS_NAN(y))
    return Py_NAN;
  if (Py_IS_INFINITY(y)) {
    if (Py_IS_INFINITY(x)) {
      if (copysign(1., x) == 1.)
        /* atan2(+-inf, +inf) == +-pi/4 */
        return copysign(0.25*Py_MATH_PI, y);
      else
        /* atan2(+-inf, -inf) == +-pi*3/4 */
        return copysign(0.75*Py_MATH_PI, y);
    }
    /* atan2(+-inf, x) == +-pi/2 for finite x */
    return copysign(0.5*Py_MATH_PI, y);
  }
  if (Py_IS_INFINITY(x) || y == 0.) {
    if (copysign(1., x) == 1.)
      /* atan2(+-y, +inf) = atan2(+-0, +x) = +-0. */
      return copysign(0., y);
    else
      /* atan2(+-y, -inf) = atan2(+-0., -x) = +-pi. */
      return copysign(Py_MATH_PI, y);
  }
  return atan2(y, x);
}

/*
  Various platforms (Solaris, OpenBSD) do nonstandard things for log(0),
  log(-ve), log(NaN). Here are wrappers for log and log10 that deal with
  special values directly, passing positive non-special values through to
  the system log/log10.
 */

static double
m_log(double x)
{
  if (Py_IS_FINITE(x)) {
    if (x > 0.0)
      return log(x);
    errno = EDOM;
    if (x == 0.0)
      return -Py_HUGE_VAL; /* log(0) = -inf */
    else
      return Py_NAN; /* log(-ve) = nan */
  }
  else if (Py_IS_NAN(x))
    return x; /* log(nan) = nan */
  else if (x > 0.0)
    return x; /* log(inf) = inf */
  else {
    errno = EDOM;
    return Py_NAN; /* log(-inf) = nan */
  }
}

/*
  log2: log to base 2.

  Uses an algorithm that should:

   (a) produce exact results for powers of 2, and
   (b) give a monotonic log2 (for positive finite floats),
     assuming that the system log is monotonic.
*/

static double
m_log2(double x)
{
  if (!Py_IS_FINITE(x)) {
    if (Py_IS_NAN(x))
      return x; /* log2(nan) = nan */
    else if (x > 0.0)
      return x; /* log2(+inf) = +inf */
    else {
      errno = EDOM;
      return Py_NAN; /* log2(-inf) = nan, invalid-operation */
    }
  }

  if (x > 0.0) {
#ifdef HAVE_LOG2
    return log2(x);
#else
    double m;
    int e;
    m = frexp(x, &e);
    /* We want log2(m * 2**e) == log(m) / log(2) + e. Care is needed when
     * x is just greater than 1.0: in that case e is 1, log(m) is negative,
     * and we get significant cancellation error from the addition of
     * log(m) / log(2) to e. The slight rewrite of the expression below
     * avoids this problem.
     */
    if (x >= 1.0) {
      return log(2.0 * m) / log(2.0) + (e - 1);
    }
    else {
      return log(m) / log(2.0) + e;
    }
#endif
  }
  else if (x == 0.0) {
    errno = EDOM;
    return -Py_HUGE_VAL; /* log2(0) = -inf, divide-by-zero */
  }
  else {
    errno = EDOM;
    return Py_NAN; /* log2(-inf) = nan, invalid-operation */
  }
}

static double
m_log10(double x)
{
  if (Py_IS_FINITE(x)) {
    if (x > 0.0)
      return log10(x);
    errno = EDOM;
    if (x == 0.0)
      return -Py_HUGE_VAL; /* log10(0) = -inf */
    else
      return Py_NAN; /* log10(-ve) = nan */
  }
  else if (Py_IS_NAN(x))
    return x; /* log10(nan) = nan */
  else if (x > 0.0)
    return x; /* log10(inf) = inf */
  else {
    errno = EDOM;
    return Py_NAN; /* log10(-inf) = nan */
  }
}


/* Call is_error when errno != 0, and where x is the result libm
 * returned. is_error will usually set up an exception and return
 * true (1), but may return false (0) without setting up an exception.
 */
static int
is_error(double x)
{
  int result = 1;   /* presumption of guilt */
  assert(errno);   /* non-zero errno is a precondition for calling */
  if (errno == EDOM)
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError, "math domain error");

  else if (errno == ERANGE) {
    /* ANSI C generally requires libm functions to set ERANGE
     * on overflow, but also generally *allows* them to set
     * ERANGE on underflow too. There's no consistency about
     * the latter across platforms.
     * Alas, C99 never requires that errno be set.
     * Here we suppress the underflow errors (libm functions
     * should return a zero on underflow, and +- HUGE_VAL on
     * overflow, so testing the result for zero suffices to
     * distinguish the cases).
     *
     * On some platforms (Ubuntu/ia64) it seems that errno can be
     * set to ERANGE for subnormal results that do *not* underflow
     * to zero. So to be safe, we'll ignore ERANGE whenever the
     * function result is less than one in absolute value.
     */
    if (fabs(x) < 1.0)
      result = 0;
    else
      PyErr_SetString(PyExc_OverflowError,
              "math range error");
  }
  else
    /* Unexpected math error */
    PyErr_SetFromErrno(PyExc_ValueError);
  return result;
}

/*
  math_1 is used to wrap a libm function f that takes a double
  arguments and returns a double.

  The error reporting follows these rules, which are designed to do
  the right thing on C89/C99 platforms and IEEE 754/non IEEE 754
  platforms.

  - a NaN result from non-NaN inputs causes ValueError to be raised
  - an infinite result from finite inputs causes OverflowError to be
   raised if can_overflow is 1, or raises ValueError if can_overflow
   is 0.
  - if the result is finite and errno == EDOM then ValueError is
   raised
  - if the result is finite and nonzero and errno == ERANGE then
   OverflowError is raised

  The last rule is used to catch overflow on platforms which follow
  C89 but for which HUGE_VAL is not an infinity.

  For the majority of one-argument functions these rules are enough
  to ensure that Python's functions behave as specified in 'Annex F'
  of the C99 standard, with the 'invalid' and 'divide-by-zero'
  floating-point exceptions mapping to Python's ValueError and the
  'overflow' floating-point exception mapping to OverflowError.
  math_1 only works for functions that don't have singularities *and*
  the possibility of overflow; fortunately, that covers everything we
  care about right now.
*/

static PyObject *
math_1_to_whatever(PyObject *arg, double (*func) (double),
          PyObject *(*from_double_func) (double),
          int can_overflow)
{
  double x, r;
  x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_1", return 0);
  r = (*func)(x);
  PyFPE_END_PROTECT(r);
  if (Py_IS_NAN(r) && !Py_IS_NAN(x)) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "math domain error"); /* invalid arg */
    return NULL;
  }
  if (Py_IS_INFINITY(r) && Py_IS_FINITE(x)) {
    if (can_overflow)
      PyErr_SetString(PyExc_OverflowError,
              "math range error"); /* overflow */
    else
      PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
              "math domain error"); /* singularity */
    return NULL;
  }
  if (Py_IS_FINITE(r) && errno && is_error(r))
    /* this branch unnecessary on most platforms */
    return NULL;

  return (*from_double_func)(r);
}

/* variant of math_1, to be used when the function being wrapped is known to
  set errno properly (that is, errno = EDOM for invalid or divide-by-zero,
  errno = ERANGE for overflow). */

static PyObject *
math_1a(PyObject *arg, double (*func) (double))
{
  double x, r;
  x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_1a", return 0);
  r = (*func)(x);
  PyFPE_END_PROTECT(r);
  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  return PyFloat_FromDouble(r);
}

/*
  math_2 is used to wrap a libm function f that takes two double
  arguments and returns a double.

  The error reporting follows these rules, which are designed to do
  the right thing on C89/C99 platforms and IEEE 754/non IEEE 754
  platforms.

  - a NaN result from non-NaN inputs causes ValueError to be raised
  - an infinite result from finite inputs causes OverflowError to be
   raised.
  - if the result is finite and errno == EDOM then ValueError is
   raised
  - if the result is finite and nonzero and errno == ERANGE then
   OverflowError is raised

  The last rule is used to catch overflow on platforms which follow
  C89 but for which HUGE_VAL is not an infinity.

  For most two-argument functions (copysign, fmod, hypot, atan2)
  these rules are enough to ensure that Python's functions behave as
  specified in 'Annex F' of the C99 standard, with the 'invalid' and
  'divide-by-zero' floating-point exceptions mapping to Python's
  ValueError and the 'overflow' floating-point exception mapping to
  OverflowError.
*/

static PyObject *
math_1(PyObject *arg, double (*func) (double), int can_overflow)
{
  return math_1_to_whatever(arg, func, PyFloat_FromDouble, can_overflow);
}

static PyObject *
math_1_to_int(PyObject *arg, double (*func) (double), int can_overflow)
{
  return math_1_to_whatever(arg, func, PyLong_FromDouble, can_overflow);
}

static PyObject *
math_2(PyObject *args, double (*func) (double, double), char *funcname)
{
  PyObject *ox, *oy;
  double x, y, r;
  if (! PyArg_UnpackTuple(args, funcname, 2, 2, &ox, &oy))
    return NULL;
  x = PyFloat_AsDouble(ox);
  y = PyFloat_AsDouble(oy);
  if ((x == -1.0 || y == -1.0) && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_2", return 0);
  r = (*func)(x, y);
  PyFPE_END_PROTECT(r);
  if (Py_IS_NAN(r)) {
    if (!Py_IS_NAN(x) && !Py_IS_NAN(y))
      errno = EDOM;
    else
      errno = 0;
  }
  else if (Py_IS_INFINITY(r)) {
    if (Py_IS_FINITE(x) && Py_IS_FINITE(y))
      errno = ERANGE;
    else
      errno = 0;
  }
  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  else
    return PyFloat_FromDouble(r);
}

#define FUNC1(funcname, func, can_overflow, docstring)         \
  static PyObject * math_##funcname(PyObject *self, PyObject *args) { \
    return math_1(args, func, can_overflow);              \
  }\
  PyDoc_STRVAR(math_##funcname##_doc, docstring);

#define FUNC1A(funcname, func, docstring)                \
  static PyObject * math_##funcname(PyObject *self, PyObject *args) { \
    return math_1a(args, func);                   \
  }\
  PyDoc_STRVAR(math_##funcname##_doc, docstring);

#define FUNC2(funcname, func, docstring) \
  static PyObject * math_##funcname(PyObject *self, PyObject *args) { \
    return math_2(args, func, #funcname); \
  }\
  PyDoc_STRVAR(math_##funcname##_doc, docstring);

FUNC1(acos, acos, 0,
   "acos(x)\n\nReturn the arc cosine (measured in radians) of x.")
FUNC1(acosh, m_acosh, 0,
   "acosh(x)\n\nReturn the hyperbolic arc cosine (measured in radians) of x.")
FUNC1(asin, asin, 0,
   "asin(x)\n\nReturn the arc sine (measured in radians) of x.")
FUNC1(asinh, m_asinh, 0,
   "asinh(x)\n\nReturn the hyperbolic arc sine (measured in radians) of x.")
FUNC1(atan, atan, 0,
   "atan(x)\n\nReturn the arc tangent (measured in radians) of x.")
FUNC2(atan2, m_atan2,
   "atan2(y, x)\n\nReturn the arc tangent (measured in radians) of y/x.\n"
   "Unlike atan(y/x), the signs of both x and y are considered.")
FUNC1(atanh, m_atanh, 0,
   "atanh(x)\n\nReturn the hyperbolic arc tangent (measured in radians) of x.")

static PyObject * math_ceil(PyObject *self, PyObject *number) {
  _Py_IDENTIFIER(__ceil__);
  PyObject *method, *result;

  method = _PyObject_LookupSpecial(number, &PyId___ceil__);
  if (method == NULL) {
    if (PyErr_Occurred())
      return NULL;
    return math_1_to_int(number, ceil, 0);
  }
  result = PyObject_CallFunctionObjArgs(method, NULL);
  Py_DECREF(method);
  return result;
}

PyDoc_STRVAR(math_ceil_doc,
       "ceil(x)\n\nReturn the ceiling of x as an int.\n"
       "This is the smallest integral value >= x.");

FUNC2(copysign, copysign,
   "copysign(x, y)\n\nReturn x with the sign of y.")
FUNC1(cos, cos, 0,
   "cos(x)\n\nReturn the cosine of x (measured in radians).")
FUNC1(cosh, cosh, 1,
   "cosh(x)\n\nReturn the hyperbolic cosine of x.")
FUNC1A(erf, m_erf,
    "erf(x)\n\nError function at x.")
FUNC1A(erfc, m_erfc,
    "erfc(x)\n\nComplementary error function at x.")
FUNC1(exp, exp, 1,
   "exp(x)\n\nReturn e raised to the power of x.")
FUNC1(expm1, m_expm1, 1,
   "expm1(x)\n\nReturn exp(x)-1.\n"
   "This function avoids the loss of precision involved in the direct "
   "evaluation of exp(x)-1 for small x.")
FUNC1(fabs, fabs, 0,
   "fabs(x)\n\nReturn the absolute value of the float x.")

static PyObject * math_floor(PyObject *self, PyObject *number) {
  _Py_IDENTIFIER(__floor__);
  PyObject *method, *result;

  method = _PyObject_LookupSpecial(number, &PyId___floor__);
  if (method == NULL) {
    if (PyErr_Occurred())
      return NULL;
    return math_1_to_int(number, floor, 0);
  }
  result = PyObject_CallFunctionObjArgs(method, NULL);
  Py_DECREF(method);
  return result;
}

PyDoc_STRVAR(math_floor_doc,
       "floor(x)\n\nReturn the floor of x as an int.\n"
       "This is the largest integral value <= x.");

FUNC1A(gamma, m_tgamma,
   "gamma(x)\n\nGamma function at x.")
FUNC1A(lgamma, m_lgamma,
   "lgamma(x)\n\nNatural logarithm of absolute value of Gamma function at x.")
FUNC1(log1p, m_log1p, 0,
   "log1p(x)\n\nReturn the natural logarithm of 1+x (base e).\n"
   "The result is computed in a way which is accurate for x near zero.")
FUNC1(sin, sin, 0,
   "sin(x)\n\nReturn the sine of x (measured in radians).")
FUNC1(sinh, sinh, 1,
   "sinh(x)\n\nReturn the hyperbolic sine of x.")
FUNC1(sqrt, sqrt, 0,
   "sqrt(x)\n\nReturn the square root of x.")
FUNC1(tan, tan, 0,
   "tan(x)\n\nReturn the tangent of x (measured in radians).")
FUNC1(tanh, tanh, 0,
   "tanh(x)\n\nReturn the hyperbolic tangent of x.")

/* Precision summation function as msum() by Raymond Hettinger in
  <http://aspn.activestate.com/ASPN/Cookbook/Python/Recipe/393090>,
  enhanced with the exact partials sum and roundoff from Mark
  Dickinson's post at <http://bugs.python.org/file10357/msum4.py>.
  See those links for more details, proofs and other references.

  Note 1: IEEE 754R floating point semantics are assumed,
  but the current implementation does not re-establish special
  value semantics across iterations (i.e. handling -Inf + Inf).

  Note 2: No provision is made for intermediate overflow handling;
  therefore, sum([1e+308, 1e-308, 1e+308]) returns 1e+308 while
  sum([1e+308, 1e+308, 1e-308]) raises an OverflowError due to the
  overflow of the first partial sum.

  Note 3: The intermediate values lo, yr, and hi are declared volatile so
  aggressive compilers won't algebraically reduce lo to always be exactly 0.0.
  Also, the volatile declaration forces the values to be stored in memory as
  regular doubles instead of extended long precision (80-bit) values. This
  prevents double rounding because any addition or subtraction of two doubles
  can be resolved exactly into double-sized hi and lo values. As long as the
  hi value gets forced into a double before yr and lo are computed, the extra
  bits in downstream extended precision operations (x87 for example) will be
  exactly zero and therefore can be losslessly stored back into a double,
  thereby preventing double rounding.

  Note 4: A similar implementation is in Modules/cmathmodule.c.
  Be sure to update both when making changes.

  Note 5: The signature of math.fsum() differs from __builtin__.sum()
  because the start argument doesn't make sense in the context of
  accurate summation. Since the partials table is collapsed before
  returning a result, sum(seq2, start=sum(seq1)) may not equal the
  accurate result returned by sum(itertools.chain(seq1, seq2)).
*/

#define NUM_PARTIALS 32 /* initial partials array size, on stack */

/* Extend the partials array p[] by doubling its size. */
static int             /* non-zero on error */
_fsum_realloc(double **p_ptr, Py_ssize_t n,
       double *ps,  Py_ssize_t *m_ptr)
{
  void *v = NULL;
  Py_ssize_t m = *m_ptr;

  m += m; /* double */
  if (n < m && m < (PY_SSIZE_T_MAX / sizeof(double))) {
    double *p = *p_ptr;
    if (p == ps) {
      v = PyMem_Malloc(sizeof(double) * m);
      if (v != NULL)
        memcpy(v, ps, sizeof(double) * n);
    }
    else
      v = PyMem_Realloc(p, sizeof(double) * m);
  }
  if (v == NULL) {    /* size overflow or no memory */
    PyErr_SetString(PyExc_MemoryError, "math.fsum partials");
    return 1;
  }
  *p_ptr = (double*) v;
  *m_ptr = m;
  return 0;
}

/* Full precision summation of a sequence of floats.

  def msum(iterable):
    partials = [] # sorted, non-overlapping partial sums
    for x in iterable:
      i = 0
      for y in partials:
        if abs(x) < abs(y):
          x, y = y, x
        hi = x + y
        lo = y - (hi - x)
        if lo:
          partials[i] = lo
          i += 1
        x = hi
      partials[i:] = [x]
    return sum_exact(partials)

  Rounded x+y stored in hi with the roundoff stored in lo. Together hi+lo
  are exactly equal to x+y. The inner loop applies hi/lo summation to each
  partial so that the list of partial sums remains exact.

  Sum_exact() adds the partial sums exactly and correctly rounds the final
  result (using the round-half-to-even rule). The items in partials remain
  non-zero, non-special, non-overlapping and strictly increasing in
  magnitude, but possibly not all having the same sign.

  Depends on IEEE 754 arithmetic guarantees and half-even rounding.
*/

static PyObject*
math_fsum(PyObject *self, PyObject *seq)
{
  PyObject *item, *iter, *sum = NULL;
  Py_ssize_t i, j, n = 0, m = NUM_PARTIALS;
  double x, y, t, ps[NUM_PARTIALS], *p = ps;
  double xsave, special_sum = 0.0, inf_sum = 0.0;
  volatile double hi, yr, lo;

  iter = PyObject_GetIter(seq);
  if (iter == NULL)
    return NULL;

  PyFPE_START_PROTECT("fsum", Py_DECREF(iter); return NULL)

  for(;;) {      /* for x in iterable */
    assert(0 <= n && n <= m);
    assert((m == NUM_PARTIALS && p == ps) ||
        (m > NUM_PARTIALS && p != NULL));

    item = PyIter_Next(iter);
    if (item == NULL) {
      if (PyErr_Occurred())
        goto _fsum_error;
      break;
    }
    x = PyFloat_AsDouble(item);
    Py_DECREF(item);
    if (PyErr_Occurred())
      goto _fsum_error;

    xsave = x;
    for (i = j = 0; j < n; j++) {    /* for y in partials */
      y = p[j];
      if (fabs(x) < fabs(y)) {
        t = x; x = y; y = t;
      }
      hi = x + y;
      yr = hi - x;
      lo = y - yr;
      if (lo != 0.0)
        p[i++] = lo;
      x = hi;
    }

    n = i;               /* ps[i:] = [x] */
    if (x != 0.0) {
      if (! Py_IS_FINITE(x)) {
        /* a nonfinite x could arise either as
          a result of intermediate overflow, or
          as a result of a nan or inf in the
          summands */
        if (Py_IS_FINITE(xsave)) {
          PyErr_SetString(PyExc_OverflowError,
             "intermediate overflow in fsum");
          goto _fsum_error;
        }
        if (Py_IS_INFINITY(xsave))
          inf_sum += xsave;
        special_sum += xsave;
        /* reset partials */
        n = 0;
      }
      else if (n >= m && _fsum_realloc(&p, n, ps, &m))
        goto _fsum_error;
      else
        p[n++] = x;
    }
  }

  if (special_sum != 0.0) {
    if (Py_IS_NAN(inf_sum))
      PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
              "-inf + inf in fsum");
    else
      sum = PyFloat_FromDouble(special_sum);
    goto _fsum_error;
  }

  hi = 0.0;
  if (n > 0) {
    hi = p[--n];
    /* sum_exact(ps, hi) from the top, stop when the sum becomes
      inexact. */
    while (n > 0) {
      x = hi;
      y = p[--n];
      assert(fabs(y) < fabs(x));
      hi = x + y;
      yr = hi - x;
      lo = y - yr;
      if (lo != 0.0)
        break;
    }
    /* Make half-even rounding work across multiple partials.
      Needed so that sum([1e-16, 1, 1e16]) will round-up the last
      digit to two instead of down to zero (the 1e-16 makes the 1
      slightly closer to two). With a potential 1 ULP rounding
      error fixed-up, math.fsum() can guarantee commutativity. */
    if (n > 0 && ((lo < 0.0 && p[n-1] < 0.0) ||
           (lo > 0.0 && p[n-1] > 0.0))) {
      y = lo * 2.0;
      x = hi + y;
      yr = x - hi;
      if (y == yr)
        hi = x;
    }
  }
  sum = PyFloat_FromDouble(hi);

_fsum_error:
  PyFPE_END_PROTECT(hi)
  Py_DECREF(iter);
  if (p != ps)
    PyMem_Free(p);
  return sum;
}

#undef NUM_PARTIALS

PyDoc_STRVAR(math_fsum_doc,
"fsum(iterable)\n\n\
Return an accurate floating point sum of values in the iterable.\n\
Assumes IEEE-754 floating point arithmetic.");

/* Return the smallest integer k such that n < 2**k, or 0 if n == 0.
 * Equivalent to floor(lg(x))+1. Also equivalent to: bitwidth_of_type -
 * count_leading_zero_bits(x)
 */

/* XXX: This routine does more or less the same thing as
 * bits_in_digit() in Objects/longobject.c. Someday it would be nice to
 * consolidate them. On BSD, there's a library function called fls()
 * that we could use, and GCC provides __builtin_clz().
 */

static unsigned long
bit_length(unsigned long n)
{
  unsigned long len = 0;
  while (n != 0) {
    ++len;
    n >>= 1;
  }
  return len;
}

static unsigned long
count_set_bits(unsigned long n)
{
  unsigned long count = 0;
  while (n != 0) {
    ++count;
    n &= n - 1; /* clear least significant bit */
  }
  return count;
}

/* Divide-and-conquer factorial algorithm
 *
 * Based on the formula and psuedo-code provided at:
 * http://www.luschny.de/math/factorial/binarysplitfact.html
 *
 * Faster algorithms exist, but they're more complicated and depend on
 * a fast prime factorization algorithm.
 *
 * Notes on the algorithm
 * ----------------------
 *
 * factorial(n) is written in the form 2**k * m, with m odd. k and m are
 * computed separately, and then combined using a left shift.
 *
 * The function factorial_odd_part computes the odd part m (i.e., the greatest
 * odd divisor) of factorial(n), using the formula:
 *
 *  factorial_odd_part(n) =
 *
 *    product_{i >= 0} product_{0 < j <= n / 2**i, j odd} j
 *
 * Example: factorial_odd_part(20) =
 *
 *    (1) *
 *    (1) *
 *    (1 * 3 * 5) *
 *    (1 * 3 * 5 * 7 * 9)
 *    (1 * 3 * 5 * 7 * 9 * 11 * 13 * 15 * 17 * 19)
 *
 * Here i goes from large to small: the first term corresponds to i=4 (any
 * larger i gives an empty product), and the last term corresponds to i=0.
 * Each term can be computed from the last by multiplying by the extra odd
 * numbers required: e.g., to get from the penultimate term to the last one,
 * we multiply by (11 * 13 * 15 * 17 * 19).
 *
 * To see a hint of why this formula works, here are the same numbers as above
 * but with the even parts (i.e., the appropriate powers of 2) included. For
 * each subterm in the product for i, we multiply that subterm by 2**i:
 *
 *  factorial(20) =
 *
 *    (16) *
 *    (8) *
 *    (4 * 12 * 20) *
 *    (2 * 6 * 10 * 14 * 18) *
 *    (1 * 3 * 5 * 7 * 9 * 11 * 13 * 15 * 17 * 19)
 *
 * The factorial_partial_product function computes the product of all odd j in
 * range(start, stop) for given start and stop. It's used to compute the
 * partial products like (11 * 13 * 15 * 17 * 19) in the example above. It
 * operates recursively, repeatedly splitting the range into two roughly equal
 * pieces until the subranges are small enough to be computed using only C
 * integer arithmetic.
 *
 * The two-valuation k (i.e., the exponent of the largest power of 2 dividing
 * the factorial) is computed independently in the main math_factorial
 * function. By standard results, its value is:
 *
 *  two_valuation = n//2 + n//4 + n//8 + ....
 *
 * It can be shown (e.g., by complete induction on n) that two_valuation is
 * equal to n - count_set_bits(n), where count_set_bits(n) gives the number of
 * '1'-bits in the binary expansion of n.
 */

/* factorial_partial_product: Compute product(range(start, stop, 2)) using
 * divide and conquer. Assumes start and stop are odd and stop > start.
 * max_bits must be >= bit_length(stop - 2). */

static PyObject *
factorial_partial_product(unsigned long start, unsigned long stop,
             unsigned long max_bits)
{
  unsigned long midpoint, num_operands;
  PyObject *left = NULL, *right = NULL, *result = NULL;

  /* If the return value will fit an unsigned long, then we can
   * multiply in a tight, fast loop where each multiply is O(1).
   * Compute an upper bound on the number of bits required to store
   * the answer.
   *
   * Storing some integer z requires floor(lg(z))+1 bits, which is
   * conveniently the value returned by bit_length(z). The
   * product x*y will require at most
   * bit_length(x) + bit_length(y) bits to store, based
   * on the idea that lg product = lg x + lg y.
   *
   * We know that stop - 2 is the largest number to be multiplied. From
   * there, we have: bit_length(answer) <= num_operands *
   * bit_length(stop - 2)
   */

  num_operands = (stop - start) / 2;
  /* The "num_operands <= 8 * SIZEOF_LONG" check guards against the
   * unlikely case of an overflow in num_operands * max_bits. */
  if (num_operands <= 8 * SIZEOF_LONG &&
    num_operands * max_bits <= 8 * SIZEOF_LONG) {
    unsigned long j, total;
    for (total = start, j = start + 2; j < stop; j += 2)
      total *= j;
    return PyLong_FromUnsignedLong(total);
  }

  /* find midpoint of range(start, stop), rounded up to next odd number. */
  midpoint = (start + num_operands) | 1;
  left = factorial_partial_product(start, midpoint,
                   bit_length(midpoint - 2));
  if (left == NULL)
    goto error;
  right = factorial_partial_product(midpoint, stop, max_bits);
  if (right == NULL)
    goto error;
  result = PyNumber_Multiply(left, right);

 error:
  Py_XDECREF(left);
  Py_XDECREF(right);
  return result;
}

/* factorial_odd_part: compute the odd part of factorial(n). */

static PyObject *
factorial_odd_part(unsigned long n)
{
  long i;
  unsigned long v, lower, upper;
  PyObject *partial, *tmp, *inner, *outer;

  inner = PyLong_FromLong(1);
  if (inner == NULL)
    return NULL;
  outer = inner;
  Py_INCREF(outer);

  upper = 3;
  for (i = bit_length(n) - 2; i >= 0; i--) {
    v = n >> i;
    if (v <= 2)
      continue;
    lower = upper;
    /* (v + 1) | 1 = least odd integer strictly larger than n / 2**i */
    upper = (v + 1) | 1;
    /* Here inner is the product of all odd integers j in the range (0,
      n/2**(i+1)]. The factorial_partial_product call below gives the
      product of all odd integers j in the range (n/2**(i+1), n/2**i]. */
    partial = factorial_partial_product(lower, upper, bit_length(upper-2));
    /* inner *= partial */
    if (partial == NULL)
      goto error;
    tmp = PyNumber_Multiply(inner, partial);
    Py_DECREF(partial);
    if (tmp == NULL)
      goto error;
    Py_DECREF(inner);
    inner = tmp;
    /* Now inner is the product of all odd integers j in the range (0,
      n/2**i], giving the inner product in the formula above. */

    /* outer *= inner; */
    tmp = PyNumber_Multiply(outer, inner);
    if (tmp == NULL)
      goto error;
    Py_DECREF(outer);
    outer = tmp;
  }

  goto done;

 error:
  Py_DECREF(outer);
 done:
  Py_DECREF(inner);
  return outer;
}

/* Lookup table for small factorial values */

static const unsigned long SmallFactorials[] = {
  1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320,
  362880, 3628800, 39916800, 479001600,
#if SIZEOF_LONG >= 8
  6227020800, 87178291200, 1307674368000,
  20922789888000, 355687428096000, 6402373705728000,
  121645100408832000, 2432902008176640000
#endif
};

static PyObject *
math_factorial(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  long x;
  PyObject *result, *odd_part, *two_valuation;

  if (PyFloat_Check(arg)) {
    PyObject *lx;
    double dx = PyFloat_AS_DOUBLE((PyFloatObject *)arg);
    if (!(Py_IS_FINITE(dx) && dx == floor(dx))) {
      PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
              "factorial() only accepts integral values");
      return NULL;
    }
    lx = PyLong_FromDouble(dx);
    if (lx == NULL)
      return NULL;
    x = PyLong_AsLong(lx);
    Py_DECREF(lx);
  }
  else
    x = PyLong_AsLong(arg);

  if (x == -1 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  if (x < 0) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "factorial() not defined for negative values");
    return NULL;
  }

  /* use lookup table if x is small */
  if (x < (long)Py_ARRAY_LENGTH(SmallFactorials))
    return PyLong_FromUnsignedLong(SmallFactorials[x]);

  /* else express in the form odd_part * 2**two_valuation, and compute as
    odd_part << two_valuation. */
  odd_part = factorial_odd_part(x);
  if (odd_part == NULL)
    return NULL;
  two_valuation = PyLong_FromLong(x - count_set_bits(x));
  if (two_valuation == NULL) {
    Py_DECREF(odd_part);
    return NULL;
  }
  result = PyNumber_Lshift(odd_part, two_valuation);
  Py_DECREF(two_valuation);
  Py_DECREF(odd_part);
  return result;
}

PyDoc_STRVAR(math_factorial_doc,
"factorial(x) -> Integral\n"
"\n"
"Find x!. Raise a ValueError if x is negative or non-integral.");

static PyObject *
math_trunc(PyObject *self, PyObject *number)
{
  _Py_IDENTIFIER(__trunc__);
  PyObject *trunc, *result;

  if (Py_TYPE(number)->tp_dict == NULL) {
    if (PyType_Ready(Py_TYPE(number)) < 0)
      return NULL;
  }

  trunc = _PyObject_LookupSpecial(number, &PyId___trunc__);
  if (trunc == NULL) {
    if (!PyErr_Occurred())
      PyErr_Format(PyExc_TypeError,
             "type %.100s doesn't define __trunc__ method",
             Py_TYPE(number)->tp_name);
    return NULL;
  }
  result = PyObject_CallFunctionObjArgs(trunc, NULL);
  Py_DECREF(trunc);
  return result;
}

PyDoc_STRVAR(math_trunc_doc,
"trunc(x:Real) -> Integral\n"
"\n"
"Truncates x to the nearest Integral toward 0. Uses the __trunc__ magic method.");

static PyObject *
math_frexp(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  int i;
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  /* deal with special cases directly, to sidestep platform
    differences */
  if (Py_IS_NAN(x) || Py_IS_INFINITY(x) || !x) {
    i = 0;
  }
  else {
    PyFPE_START_PROTECT("in math_frexp", return 0);
    x = frexp(x, &i);
    PyFPE_END_PROTECT(x);
  }
  return Py_BuildValue("(di)", x, i);
}

PyDoc_STRVAR(math_frexp_doc,
"frexp(x)\n"
"\n"
"Return the mantissa and exponent of x, as pair (m, e).\n"
"m is a float and e is an int, such that x = m * 2.**e.\n"
"If x is 0, m and e are both 0. Else 0.5 <= abs(m) < 1.0.");

static PyObject *
math_ldexp(PyObject *self, PyObject *args)
{
  double x, r;
  PyObject *oexp;
  long exp;
  int overflow;
  if (! PyArg_ParseTuple(args, "dO:ldexp", &x, &oexp))
    return NULL;

  if (PyLong_Check(oexp)) {
    /* on overflow, replace exponent with either LONG_MAX
      or LONG_MIN, depending on the sign. */
    exp = PyLong_AsLongAndOverflow(oexp, &overflow);
    if (exp == -1 && PyErr_Occurred())
      return NULL;
    if (overflow)
      exp = overflow < 0 ? LONG_MIN : LONG_MAX;
  }
  else {
    PyErr_SetString(PyExc_TypeError,
            "Expected an int or long as second argument "
            "to ldexp.");
    return NULL;
  }

  if (x == 0. || !Py_IS_FINITE(x)) {
    /* NaNs, zeros and infinities are returned unchanged */
    r = x;
    errno = 0;
  } else if (exp > INT_MAX) {
    /* overflow */
    r = copysign(Py_HUGE_VAL, x);
    errno = ERANGE;
  } else if (exp < INT_MIN) {
    /* underflow to +-0 */
    r = copysign(0., x);
    errno = 0;
  } else {
    errno = 0;
    PyFPE_START_PROTECT("in math_ldexp", return 0);
    r = ldexp(x, (int)exp);
    PyFPE_END_PROTECT(r);
    if (Py_IS_INFINITY(r))
      errno = ERANGE;
  }

  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  return PyFloat_FromDouble(r);
}

PyDoc_STRVAR(math_ldexp_doc,
"ldexp(x, i)\n\n\
Return x * (2**i).");

static PyObject *
math_modf(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double y, x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  /* some platforms don't do the right thing for NaNs and
    infinities, so we take care of special cases directly. */
  if (!Py_IS_FINITE(x)) {
    if (Py_IS_INFINITY(x))
      return Py_BuildValue("(dd)", copysign(0., x), x);
    else if (Py_IS_NAN(x))
      return Py_BuildValue("(dd)", x, x);
  }

  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_modf", return 0);
  x = modf(x, &y);
  PyFPE_END_PROTECT(x);
  return Py_BuildValue("(dd)", x, y);
}

PyDoc_STRVAR(math_modf_doc,
"modf(x)\n"
"\n"
"Return the fractional and integer parts of x. Both results carry the sign\n"
"of x and are floats.");

/* A decent logarithm is easy to compute even for huge longs, but libm can't
  do that by itself -- loghelper can. func is log or log10, and name is
  "log" or "log10". Note that overflow of the result isn't possible: a long
  can contain no more than INT_MAX * SHIFT bits, so has value certainly less
  than 2**(2**64 * 2**16) == 2**2**80, and log2 of that is 2**80, which is
  small enough to fit in an IEEE single. log and log10 are even smaller.
  However, intermediate overflow is possible for a long if the number of bits
  in that long is larger than PY_SSIZE_T_MAX. */

static PyObject*
loghelper(PyObject* arg, double (*func)(double), char *funcname)
{
  /* If it is long, do it ourselves. */
  if (PyLong_Check(arg)) {
    double x, result;
    Py_ssize_t e;

    /* Negative or zero inputs give a ValueError. */
    if (Py_SIZE(arg) <= 0) {
      PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
              "math domain error");
      return NULL;
    }

    x = PyLong_AsDouble(arg);
    if (x == -1.0 && PyErr_Occurred()) {
      if (!PyErr_ExceptionMatches(PyExc_OverflowError))
        return NULL;
      /* Here the conversion to double overflowed, but it's possible
        to compute the log anyway. Clear the exception and continue. */
      PyErr_Clear();
      x = _PyLong_Frexp((PyLongObject *)arg, &e);
      if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
        return NULL;
      /* Value is ~= x * 2**e, so the log ~= log(x) + log(2) * e. */
      result = func(x) + func(2.0) * e;
    }
    else
      /* Successfully converted x to a double. */
      result = func(x);
    return PyFloat_FromDouble(result);
  }

  /* Else let libm handle it by itself. */
  return math_1(arg, func, 0);
}

static PyObject *
math_log(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *arg;
  PyObject *base = NULL;
  PyObject *num, *den;
  PyObject *ans;

  if (!PyArg_UnpackTuple(args, "log", 1, 2, &arg, &base))
    return NULL;

  num = loghelper(arg, m_log, "log");
  if (num == NULL || base == NULL)
    return num;

  den = loghelper(base, m_log, "log");
  if (den == NULL) {
    Py_DECREF(num);
    return NULL;
  }

  ans = PyNumber_TrueDivide(num, den);
  Py_DECREF(num);
  Py_DECREF(den);
  return ans;
}

PyDoc_STRVAR(math_log_doc,
"log(x[, base])\n\n\
Return the logarithm of x to the given base.\n\
If the base not specified, returns the natural logarithm (base e) of x.");

static PyObject *
math_log2(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  return loghelper(arg, m_log2, "log2");
}

PyDoc_STRVAR(math_log2_doc,
"log2(x)\n\nReturn the base 2 logarithm of x.");

static PyObject *
math_log10(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  return loghelper(arg, m_log10, "log10");
}

PyDoc_STRVAR(math_log10_doc,
"log10(x)\n\nReturn the base 10 logarithm of x.");

static PyObject *
math_fmod(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *ox, *oy;
  double r, x, y;
  if (! PyArg_UnpackTuple(args, "fmod", 2, 2, &ox, &oy))
    return NULL;
  x = PyFloat_AsDouble(ox);
  y = PyFloat_AsDouble(oy);
  if ((x == -1.0 || y == -1.0) && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  /* fmod(x, +/-Inf) returns x for finite x. */
  if (Py_IS_INFINITY(y) && Py_IS_FINITE(x))
    return PyFloat_FromDouble(x);
  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_fmod", return 0);
  r = fmod(x, y);
  PyFPE_END_PROTECT(r);
  if (Py_IS_NAN(r)) {
    if (!Py_IS_NAN(x) && !Py_IS_NAN(y))
      errno = EDOM;
    else
      errno = 0;
  }
  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  else
    return PyFloat_FromDouble(r);
}

PyDoc_STRVAR(math_fmod_doc,
"fmod(x, y)\n\nReturn fmod(x, y), according to platform C."
" x % y may differ.");

static PyObject *
math_hypot(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *ox, *oy;
  double r, x, y;
  if (! PyArg_UnpackTuple(args, "hypot", 2, 2, &ox, &oy))
    return NULL;
  x = PyFloat_AsDouble(ox);
  y = PyFloat_AsDouble(oy);
  if ((x == -1.0 || y == -1.0) && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  /* hypot(x, +/-Inf) returns Inf, even if x is a NaN. */
  if (Py_IS_INFINITY(x))
    return PyFloat_FromDouble(fabs(x));
  if (Py_IS_INFINITY(y))
    return PyFloat_FromDouble(fabs(y));
  errno = 0;
  PyFPE_START_PROTECT("in math_hypot", return 0);
  r = hypot(x, y);
  PyFPE_END_PROTECT(r);
  if (Py_IS_NAN(r)) {
    if (!Py_IS_NAN(x) && !Py_IS_NAN(y))
      errno = EDOM;
    else
      errno = 0;
  }
  else if (Py_IS_INFINITY(r)) {
    if (Py_IS_FINITE(x) && Py_IS_FINITE(y))
      errno = ERANGE;
    else
      errno = 0;
  }
  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  else
    return PyFloat_FromDouble(r);
}

PyDoc_STRVAR(math_hypot_doc,
"hypot(x, y)\n\nReturn the Euclidean distance, sqrt(x*x + y*y).");

/* pow can't use math_2, but needs its own wrapper: the problem is
  that an infinite result can arise either as a result of overflow
  (in which case OverflowError should be raised) or as a result of
  e.g. 0.**-5. (for which ValueError needs to be raised.)
*/

static PyObject *
math_pow(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *ox, *oy;
  double r, x, y;
  int odd_y;

  if (! PyArg_UnpackTuple(args, "pow", 2, 2, &ox, &oy))
    return NULL;
  x = PyFloat_AsDouble(ox);
  y = PyFloat_AsDouble(oy);
  if ((x == -1.0 || y == -1.0) && PyErr_Occurred())
    return NULL;

  /* deal directly with IEEE specials, to cope with problems on various
    platforms whose semantics don't exactly match C99 */
  r = 0.; /* silence compiler warning */
  if (!Py_IS_FINITE(x) || !Py_IS_FINITE(y)) {
    errno = 0;
    if (Py_IS_NAN(x))
      r = y == 0. ? 1. : x; /* NaN**0 = 1 */
    else if (Py_IS_NAN(y))
      r = x == 1. ? 1. : y; /* 1**NaN = 1 */
    else if (Py_IS_INFINITY(x)) {
      odd_y = Py_IS_FINITE(y) && fmod(fabs(y), 2.0) == 1.0;
      if (y > 0.)
        r = odd_y ? x : fabs(x);
      else if (y == 0.)
        r = 1.;
      else /* y < 0. */
        r = odd_y ? copysign(0., x) : 0.;
    }
    else if (Py_IS_INFINITY(y)) {
      if (fabs(x) == 1.0)
        r = 1.;
      else if (y > 0. && fabs(x) > 1.0)
        r = y;
      else if (y < 0. && fabs(x) < 1.0) {
        r = -y; /* result is +inf */
        if (x == 0.) /* 0**-inf: divide-by-zero */
          errno = EDOM;
      }
      else
        r = 0.;
    }
  }
  else {
    /* let libm handle finite**finite */
    errno = 0;
    PyFPE_START_PROTECT("in math_pow", return 0);
    r = pow(x, y);
    PyFPE_END_PROTECT(r);
    /* a NaN result should arise only from (-ve)**(finite
      non-integer); in this case we want to raise ValueError. */
    if (!Py_IS_FINITE(r)) {
      if (Py_IS_NAN(r)) {
        errno = EDOM;
      }
      /*
        an infinite result here arises either from:
        (A) (+/-0.)**negative (-> divide-by-zero)
        (B) overflow of x**y with x and y finite
      */
      else if (Py_IS_INFINITY(r)) {
        if (x == 0.)
          errno = EDOM;
        else
          errno = ERANGE;
      }
    }
  }

  if (errno && is_error(r))
    return NULL;
  else
    return PyFloat_FromDouble(r);
}

PyDoc_STRVAR(math_pow_doc,
"pow(x, y)\n\nReturn x**y (x to the power of y).");

static const double degToRad = Py_MATH_PI / 180.0;
static const double radToDeg = 180.0 / Py_MATH_PI;

static PyObject *
math_degrees(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return PyFloat_FromDouble(x * radToDeg);
}

PyDoc_STRVAR(math_degrees_doc,
"degrees(x)\n\n\
Convert angle x from radians to degrees.");

static PyObject *
math_radians(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return PyFloat_FromDouble(x * degToRad);
}

PyDoc_STRVAR(math_radians_doc,
"radians(x)\n\n\
Convert angle x from degrees to radians.");

static PyObject *
math_isfinite(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return PyBool_FromLong((long)Py_IS_FINITE(x));
}

PyDoc_STRVAR(math_isfinite_doc,
"isfinite(x) -> bool\n\n\
Return True if x is neither an infinity nor a NaN, and False otherwise.");

static PyObject *
math_isnan(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return PyBool_FromLong((long)Py_IS_NAN(x));
}

PyDoc_STRVAR(math_isnan_doc,
"isnan(x) -> bool\n\n\
Return True if x is a NaN (not a number), and False otherwise.");

static PyObject *
math_isinf(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  double x = PyFloat_AsDouble(arg);
  if (x == -1.0 && PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return PyBool_FromLong((long)Py_IS_INFINITY(x));
}

PyDoc_STRVAR(math_isinf_doc,
"isinf(x) -> bool\n\n\
Return True if x is a positive or negative infinity, and False otherwise.");

static PyMethodDef math_methods[] = {
  {"acos",      math_acos,   METH_O,     math_acos_doc},
  {"acosh",      math_acosh,   METH_O,     math_acosh_doc},
  {"asin",      math_asin,   METH_O,     math_asin_doc},
  {"asinh",      math_asinh,   METH_O,     math_asinh_doc},
  {"atan",      math_atan,   METH_O,     math_atan_doc},
  {"atan2",      math_atan2,   METH_VARARGS,  math_atan2_doc},
  {"atanh",      math_atanh,   METH_O,     math_atanh_doc},
  {"ceil",      math_ceil,   METH_O,     math_ceil_doc},
  {"copysign",    math_copysign, METH_VARARGS,  math_copysign_doc},
  {"cos",       math_cos,    METH_O,     math_cos_doc},
  {"cosh",      math_cosh,   METH_O,     math_cosh_doc},
  {"degrees",     math_degrees,  METH_O,     math_degrees_doc},
  {"erf",       math_erf,    METH_O,     math_erf_doc},
  {"erfc",      math_erfc,   METH_O,     math_erfc_doc},
  {"exp",       math_exp,    METH_O,     math_exp_doc},
  {"expm1",      math_expm1,   METH_O,     math_expm1_doc},
  {"fabs",      math_fabs,   METH_O,     math_fabs_doc},
  {"factorial",    math_factorial, METH_O,     math_factorial_doc},
  {"floor",      math_floor,   METH_O,     math_floor_doc},
  {"fmod",      math_fmod,   METH_VARARGS,  math_fmod_doc},
  {"frexp",      math_frexp,   METH_O,     math_frexp_doc},
  {"fsum",      math_fsum,   METH_O,     math_fsum_doc},
  {"gamma",      math_gamma,   METH_O,     math_gamma_doc},
  {"hypot",      math_hypot,   METH_VARARGS,  math_hypot_doc},
  {"isfinite",    math_isfinite, METH_O,     math_isfinite_doc},
  {"isinf",      math_isinf,   METH_O,     math_isinf_doc},
  {"isnan",      math_isnan,   METH_O,     math_isnan_doc},
  {"ldexp",      math_ldexp,   METH_VARARGS,  math_ldexp_doc},
  {"lgamma",     math_lgamma,  METH_O,     math_lgamma_doc},
  {"log",       math_log,    METH_VARARGS,  math_log_doc},
  {"log1p",      math_log1p,   METH_O,     math_log1p_doc},
  {"log10",      math_log10,   METH_O,     math_log10_doc},
  {"log2",      math_log2,   METH_O,     math_log2_doc},
  {"modf",      math_modf,   METH_O,     math_modf_doc},
  {"pow",       math_pow,    METH_VARARGS,  math_pow_doc},
  {"radians",     math_radians,  METH_O,     math_radians_doc},
  {"sin",       math_sin,    METH_O,     math_sin_doc},
  {"sinh",      math_sinh,   METH_O,     math_sinh_doc},
  {"sqrt",      math_sqrt,   METH_O,     math_sqrt_doc},
  {"tan",       math_tan,    METH_O,     math_tan_doc},
  {"tanh",      math_tanh,   METH_O,     math_tanh_doc},
  {"trunc",      math_trunc,   METH_O,     math_trunc_doc},
  {NULL,       NULL}      /* sentinel */
};


PyDoc_STRVAR(module_doc,
"This module is always available. It provides access to the\n"
"mathematical functions defined by the C standard.");


static struct PyModuleDef mathmodule = {
  PyModuleDef_HEAD_INIT,
  "math",
  module_doc,
  -1,
  math_methods,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL
};

PyMODINIT_FUNC
PyInit_math(void)
{
  PyObject *m;

  m = PyModule_Create(&mathmodule);
  if (m == NULL)
    goto finally;

  PyModule_AddObject(m, "pi", PyFloat_FromDouble(Py_MATH_PI));
  PyModule_AddObject(m, "e", PyFloat_FromDouble(Py_MATH_E));

  finally:
  return m;
}