1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / NEWS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
+++++++++++
Python News
+++++++++++

(editors: check NEWS.help for information about editing NEWS using ReST.)

What's New in Python 2.3.6c1?
=============================

*Release date: 25-OCT-2006*

Core and builtins
-----------------

- Patch #1541585: fix buffer overrun when performing repr() on
 a unicode string in a build with wide unicode (UCS-4) support.
 This is the problem described in security advisory PSF-2006-001.

Extension modules
-----------------

- Apply fix for potential heap overflow in PCRE code (CAN-2005-2491).

Library
-------

- The email package has improved RFC 2231 support, specifically for
 recognizing the difference between encoded (name*0*=<blah>) and non-encoded
 (name*0=<blah>) parameter continuations. This may change the types of
 values returned from email.message.Message.get_param() and friends.
 Specifically in some cases where non-encoded continuations were used,
 get_param() used to return a 3-tuple of (None, None, string) whereas now it
 will just return the string (since non-encoded continuations don't have
 charset and language parts).

 Also, whereas % values were decoded in all parameter continuations, they are
 now only decoded in encoded parameter parts.

What's New in Python 2.3.5?
==============================

*Release date: 08-FEB-2005*

Core and builtins
-----------------

- Partially revert the fix for #1074011; don't try to fflush stdin anymore.

Library
-------

- Applied a security fix to SimpleXMLRPCserver (PSF-2005-001). This
 disables recursive traversal through instance attributes, which can
 be exploited in various ways.

- Bug #1114776. Applied a fix to the copy.py fix in 2.3.5rc1 to deal 
 with types that don't have an __mro__.


What's New in Python 2.3.5rc1?
==============================

*Release date: 26-JAN-2005*

Core and builtins
-----------------

- Bug #1074011: closing sys.std{in,out,err} now causes a flush() and 
 an ferror() call.

- Bug #1055820 Cyclic garbage collection was not protecting against that
 calling a live weakref to a piece of cyclic trash could resurrect an
 insane mutation of the trash if any Python code ran during gc (via
 running a dead object's __del__ method, running another callback on a
 weakref to a dead object, or via any Python code run in any other thread
 that managed to obtain the GIL while a __del__ or callback was running
 in the thread doing gc). The most likely symptom was "impossible"
 ``AttributeEror`` exceptions, appearing seemingly at random, on weakly
 referenced objects. The cure was to clear all weakrefs to unreachable
 objects before allowing any callbacks to run.

- Bug #951851: Python crashed when reading import table of certain
 Windows DLLs

- Bug #966623. classes created with type() in an exec(, {}) don't
 have a __module__, but code in typeobject assumed it would always
 be there.

- Bug #952807: Unpickling pickled instances of subclasses of
 datetime.date, datetime.datetime and datetime.time could yield insane
 objects. Thanks to Jiwon Seo for a fix.

- Bug #845802: Python crashed when __init__.py is a directory.

- Bug #875692: Improve signal handling, especially when using threads, by
 forcing an early re-execution of PyEval_EvalFrame() "periodic" code when
 things_to_do is not cleared by Py_MakePendingCalls().

Extension modules
-----------------

- Patch #1012280: Fix term.h compilation problems on Solaris.

- Patch #914291: Set locale while getting a line from readline.

- Bug #1005308: Define _BSD_TYPES.

- Patch #1005568: Use _SC_PAGESIZE on Irix in resourcemoudle.

- Patch #924294: Do no check for AF_INET6 if it is not defined.

- Patch #954115: Properly handle UNC roots in nt.stat.

- Bug #841757: xmlrpclib failed on structs with Unicode keys.

- Bug #954364: inspect.getframeinfo() sometimes produces incorrect traceback
 line numbers

- Patch #909007: Enable a bunch of safe bug workarounds in OpenSSL, for
 the sake of compatibility with various broken SSL implementations.

- Patch #945642: Fix non-blocking SSL sockets, which blocked on reads/writes.

- Bug #1083110: ``zlib.decompress.flush()`` would segfault if called
 immediately after creating the object, without any intervening 
 ``.decompress()`` calls.


Library
-------

- copy.py fixed to first lookup __copy__ from the instance being copied, 
 rather than only looking at the type - this was broken in 2.3. 

- Bug #1103844: fix distutils.install.dump_dirs() with negated options.

- Bug #1067732: wininst --install-script doesn't leave residual files anymore.

- Bug #1045381: strptime() now uses %U and %W for date calculations if the year
 and day of the week are also specified.

- Bug #1039270: Locale data is now escaped for regex metacharacters.

- Bug #807871: Fix tkMessageBox.askyesno result.

- Patch #1014992: In tarfile.readline, never return more than a line.

- Bug #1013882: Flush bz2 data even if nothing had been written so far.

- Patch #997284: Allow pydoc to work with XP Themes (.manifest file)

- Patch #808719: Ignore locale's encoding in IDLE if it is an empty string.

- Patch #946153: Add wait_visibility before grab_set.

- Patch #994595: urllib2 now recognizes Basic authentication even if
 other authentication schemes are offered.

- Bug #993394. A KeyError was being raised by Thread.__delete() for
 dummy_threading when called by atexit if an instance of Thread was created in
 an interpreter running in -O. The exception was of no importance and thus is
 now thrown away if raised.

- Bug #930024: posixpath.realpath() now detects loops from symlinks and returns
 the longest path before the loop begins.

- Bug #980327/Patch #988607: ntpath now compresses extra slashes between the
 drive letter and the rest of the path properly. Also removed ambiguity from
 UNC paths. Thanks Paul Moore.

- Bug #679953: zipfile can now handle file sizes over 2 GB. Previously the
 compressed and uncompressed file sizes were being stored as signed longs
 instead of unsigned as the ZIP spec specifies.

- Bug #981530: Fix UnboundLocalError in shutil.rmtree(). This affects
 the documented behavior: the function passed to the onerror()
 handler can now also be os.listdir.

- Bug #754449: threading.Thread will no longer mask exceptions raised during
 interpreter shutdown with another exception caused by attempting to output
 the initial exception. This fix also includes a backport of rev. 1.41 from
 HEAD.

- Bug #982215: The Back and Next buttons in bdist_wininst installers are now
 disabled during file copy operations.

- Bug #981299: rsync is now a recognized protocol in urlparse that uses a
 "netloc" portion of a URL.

- Patch #975885: Print file name in err msg in quiet mode of compileall.py.

- Bug #919012: shutil.move() raises an exception when you try to move a
 directory into itself.

- Bug #934282: make pydoc.stripid() be case-insensitive.

- Bug #891637, patch #1005466: fix inspect.getargs() crash on def foo((bar)).

- The distutils sdist command now ignores all .svn directories, in
 addition to CVS and RCS directories. .svn directories hold
 administrative files for the Subversion source control system.

- Bug #902501: fix unicode value of CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE
 in KOI8-U to unicode convertion table.

- Bug #1048816: fix bug in Ctrl-K at start of line in curses.textpad.Textbox

- Bug #1017553: fix bug in tarfile.filemode()

Tools/Demos
-----------

- pygettext.py: Generate POT-Creation-Date header in ISO format.

Macintosh
---------

- Bug #1091468: make frameworkinstall now works with DESTROOT builds

- Bug #1076490 (MacOS9 only): fixed a BuildApplication crash when it tried
 to actually save the application
 
Build
-----

- Patch #850977: Detect Tk on FreeBSD and OpenBSD.

- Bug #1034496: Use -h instead of -soname for Solaris compatibility.

- Patch #973204: Use -rpath instead of -R for runtime_library_dirs
 on Irix and True64.

- Bug #978645: Modules/getpath.c now builds properly under --disable-framework
 build under OS X.

What's New in Python 2.3.4 (final)?
===================================

*Release date: 27-May-2004*

What's New in Python 2.3.4rc1?
==============================

*Release date: 13-May-2004*

Core and builtins
-----------------

- Bug #858016: isinstance() and issubclass() can have their second
 argument be a tuple whose nested depth is capped at the interpreter's
 recursion limit. Raises RuntimeError if the limit reached.

- Made omitted callback and None equivalent for weakref.ref() and
 weakref.proxy(); the None case wasn't handled correctly in all
 cases.

- Fixed problem where PyWeakref_NewRef() and PyWeakref_NewProxy()
 assumed that initial existing entries in an object's weakref list
 would not be removed while allocating a new weakref object. Since
 GC could be invoked at that time, however, that assumption was
 invalid. In a truly obscure case of GC being triggered during
 creation for a new weakref object for an referent which already
 has a weakref without a callback which is only referenced from
 cyclic trash, a memory error can occur. This consistently created a
 segfault in a debug build, but provided less predictable behavior in
 a release build.

- Fixed a bug in object.__reduce_ex__ when using protocol 2. Failure
 to clear the error when attempts to get the __getstate__ attribute
 fail caused intermittent errors and odd behavior.

- fixed: if a file is opened with an explicit buffer size >= 1, repeated
 close() calls would attempt to free() the buffer already free()ed on
 the first call.

Library
-------

- Bug #876278: Unbounded recursion in modulefinder

- Brought platform.py in line with the 2.4 version, fixing support for
 newer Windows versions and a cache issue.

- Bug #950057: itertools.chain() and itertools.cycle() now handle
        exceptions immediately instead of waiting until the
        input source is updated.

- Bug #931848: Fix _sre.CODESIZE on 64-bit machines in UCS-4 mode.

- Bug #938076: Consider output encoding in XMLGenerator.

- Bug #936637: Properly delegate startElementNS in saxutils.XMLFilterBase.

- Bug #944082: Empty passwords in urllib2 are now supported.

- Bug #926075: Fixed a bug that returns a wrong pattern object
 for a string or unicode object in sre.compile() when a different
 type pattern with the same value exists.

- Bug #924361: Properly support normalization of empty unicode strings.

- Fixed a caching bug in platform.platform() where the argument of 'terse' was
 not taken into consideration when caching value.

- Bug #920575: A problem that _locale module segfaults on
 nl_langinfo(ERA) caused by GNU libc's illegal NULL return is fixed.

- Bug #883604: Fix Lib/test/test_strftime.py to escape characters from locale
 time values that might be mistaken as regex syntax.

- Bug #700055: .pth files can now have any type of line endings.

- Patch 817379: Allow absolute ftp paths in urllib2.

- Patch 711838: Support non-anonymous ftp URLs in urllib2.

Windows
-------

- The Windows installer now includes tix, the Tk Interface eXtension,
 a powerful set of user interface components that expands the capabilities
 of your Tcl/Tk and Python applications.

Build
-----

- Bug #929689: Don't define _XOPEN_SOURCE on UnixWare 7.1.4.


What's New in Python 2.3.3 (final)?
===================================

*Release date: 19-Dec-2003*

Core and builtins
-----------------

- Removed PendingDeprecationWarning from apply(). apply() remains
 deprecated, but the nuisance warning will not be issued.

Library
-------

- A couple of bugs were squished in trace.py

What's New in Python 2.3.3c1?
=============================

*Release date: 05-Dec-2003*

Core and builtins
-----------------

- Critical bugfix, for SF bug 839548: if a weakref with a callback,
 its callback, and its weakly referenced object, all became part of
 cyclic garbage during a single run of garbage collection, the order
 in which they were torn down was unpredictable. It was possible for
 the callback to see partially-torn-down objects, leading to immediate
 segfaults, or, if the callback resurrected garbage objects, to
 resurrect insane objects that caused segfaults (or other surprises)
 later. In one sense this wasn't surprising, because Python's cyclic gc
 had no knowledge of Python's weakref objects. It does now. When
 weakrefs with callbacks become part of cyclic garbage now, those
 weakrefs are cleared first. The callbacks don't trigger then,
 preventing the problems. If you need callbacks to trigger, then just
 as when cyclic gc is not involved, you need to write your code so
 that weakref objects outlive the objects they weakly reference.

- Critical bugfix, for SF bug 840829: if cyclic garbage collection
 happened to occur during a weakref callback for a new-style class
 instance, subtle memory corruption could result (in a release build;
 in a debug build, a segfault occurred reliably very soon after).
 This has been repaired.

- At Python shutdown time (Py_Finalize()), 2.3 called cyclic garbage
 collection twice, both before and after tearing down modules. The
 call after tearing down modules has been disabled, because too much
 of Python has been torn down then for __del__ methods and weakref
 callbacks to execute sanely. The most common symptom was a sequence
 of uninformative messages on stderr when Python shut down, produced
 by threads trying to raise exceptions, but unable to report the nature
 of their problems because too much of the sys module had already been
 destroyed.

- Patch #820195: object.__contains__() now returns True or False instead
 of 1 or 0.

Extension modules
-----------------

- Bug #852314: Fix return type of tkFileDialog.askdirectory on Unix.

- Bug #834676: Fix crashes when normalizing Hangul syllables.

- Bug #703198: Ignore "b" and "t" in os.popen on Unix.

- Patch #803998: Deal with errors in SSL_write correctly.

- The xml.parsers.expat module now provides Expat 1.95.7.

- Patch #813445: Add missing socket.IPPROTO_IPV6.

- Bug #807314: Properly raise an exception if non-existent Tcl
 variable is accessed.

- Bug #811028: ncurses.h breakage on FreeBSD/MacOS X

- Bug #814613: INET_ADDRSTRLEN fix needed for all compilers on SGI

Library
-------

- Bug #849662: UserDict.DictMixin had performance issues when
 an instance was tested for equality with None.

- Bug #848614: distutils' msvccompiler fails to find the MSVC6
 compiler because of incomplete registry entries.

- Patch #841977: modulefinder didn't find extension modules
 in packages.

- Bug #792101: Add missing file operations for httplib.SSLFile.

- Bug #811082: test_tempfile fails if space in install directory.

- Bug #780461: platform.mac_ver() raised MacOSError exception under OS X.

- Bug #812202: random.randrange() returned only even numbers
 for range lengths above 2**53.

- Bug #823328: urllib2's HTTP Digest Auth support works again.

Build
-----

- Bug #934635: Fixed a bug where the configure script couldn't detect
 getaddrinfo() properly if the KAME stack had SCTP support.

What's New in Python 2.3.2 (final)?
===================================

*Release date: 03-Oct-2003*

Core and builtins
-----------------

- A workaround for an OpenBSD compiler bug that meant python failed to
 detect floating point overflow in some cases.

Tools/Demos
-----------

- Tools/scripts/md5sum.py opens files in binary mode by default. Opening
 in text mode is almost certainly not what you want.

Extension modules
-----------------

- The documentation for bsddb now warns strongly about using the legacy
 API in multi-threaded applications.

What's New in Python 2.3.2c1?
=============================

*Release date: 30-Sep-2003*

Build
-----

- A bug in the autoconf machinery meant that os.fsync was never available.

- A bug in autoconf meant a bunch of symbols were undefined on HP/UX.

Mac
---

- The Framework build now identifies itself as 2.3.2.

What's New in Python 2.3.1?
===========================

*Release date: 23-Sep-2003*

Core and builtins
-----------------

- Patch #805613: Fix usage of the PTH library.

- Fixed a bug in the cache of length-one Unicode strings that could
 lead to a seg fault. The specific problem occurred when an earlier,
 non-fatal error left an uninitialized Unicode object in the
 freelist.

- Fixed a leak in class objects defining a comparison but not a hash
 function.

- Bug #789402, fixed memory leak when opening a file object.

- Fixed a leak when new code objects are instantiated.

- Bug #800796: slice(1).__hash__() now raises a TypeError, unhashable type.

- Bug #603724: Pass an explicit buffer to setvbuf in PyFile_SetBufSize().

- Bug #795506: The % formatting operator did not support '%F' as
 had been documented.

- Bug #775985: Only set stdout.encoding if a codec is available.

Extension modules
-----------------

- The _bsddb module now supports Berkeley DB 4.2.

- Bug #698282: Add __file__ to dynamic modules in multiple interpreters.

- Patch #798145: Return correct information from nl_langinfo(RADIXCHAR).

- Bug #797447: Correct confusing error message for unsupported locales.

- Patch #798534: fixed memory leak in os.popen().

- Bug #793826: re-ordered the reference counting code in
 itertools.izip() to prevent re-entrancy anomalies. Also,
 if given zero arguments, it now returns an empty iterator
 rather than raising a type error.

- Bug #770485: cStringIO did not support the f.closed attribute.

- Patch #781722: Gracefully reject AF_INET6 in socket.inet_pton
 if IPv6 is disabled.

- Bug #783312: Release host name memory in socket calls.

Library
-------

- Bug #709491: Reset __starttext_tag in sgmllib.

- The bsddb module and dbhash module now support the iterator and
 mapping protocols.

- Bug #711632: Reset all state members in HTMLParser.reset.

- Bug #792649: logging.ConfigStreamHandler had an uninitialized variable

- The csv module's DictReader and DictWriter classes now accept keyword
 arguments. This was an omission in the initial implementation.

- Bug #453515: filecmp.dircmp() can now make case insensitive
 filename comparisons.

- Bug #798254: doctest.py can now handle unbound methods.

- Bug #797650: textwrap.py now avoids an infinite loop when one of the
 indent arguments is set longer than the total width.

- Bug #796149: time.strptime() now handles having parentheses in the
 format string properly.

- The email package handles some RFC 2231 parameters with missing
 CHARSET fields better. It also includes a patch to parameter
 parsing when semicolons appear inside quotes.

- sets.py now runs under Py2.2. In addition, the argument restrictions
 for most set methods (but not the operators) have been relaxed to
 allow any iterable.

- Bug #801342: random.sample() now accepts a Set as a possible argument.
 Previously, it insisted that the population argument be indexable.

- Bug #778964: random.seed() now uses fractional seconds so that
 rapid successive, seeding calls will produce different sequences.

- Bug #777664: Add Tkconstants.HIDDEN.

- Bug #781065: test_normalization is updated to the current
 URL of the Unicode 3.2 normalization file.

- Bug #782369: fix memory leak in array module.

- Caching in _strptime.py has been re-introduced. This leads to a large
 performance boost at the cost of not being thread-safe from locale
 changes while executing time.strptime() .

- Bug #783952: time.strptime() now properly handles issue of
 time.tzname[0] == time.tzname[1] while time.daylight is set to be
 true.

IDLE
----

- Bug #788378: Handle locale.error.

- Bug #774680: IDLE now does not fail to save the file anymore
 if the Tk buffer is not a Unicode string, yet eol_convention is.

- Bug #782510: The idna codec would fail to support names with a
 trailing full-stop.

Tools/Demos
-----------

- Patch #713645: Fix typo in checkextensions_win32.

- Pynche was fixed to not crash when there is no ~/.pynche file and no
 -d option was given.

- texcheck.py now checks for double word errors and erroneous spacing markup.

Build
-----

- patch #762934: improve detection of broken implementations of tzset().

- Patch #798202: detect redhat9 Tcl/Tk in configure script.

Windows
-------

- The _winreg module could segfault when reading very large registry
 values, due to unchecked alloca() calls (SF bug 851056). The fix is
 uses either PyMem_Malloc(n) or PyString_FromStringAndSize(NULL, n),
 as appropriate, followed by a size check.

- The _ssl extension module was built using openssl-0.9.7b.

- The Windows installer includes documentation in HTMLHelp format
 instead of single HTML pages.


What's New in Python 2.3 final?
===============================

*Release date: 29-Jul-2003*

IDLE
----

- Bug 778400: IDLE hangs when selecting "Edit with IDLE" from explorer.
 This was unique to Windows, and was fixed by adding an -n switch to
 the command the Windows installer creates to execute "Edit with IDLE"
 context-menu actions.

- IDLE displays a new message upon startup: some "personal firewall"
 kinds of programs (for example, ZoneAlarm) open a dialog of their
 own when any program opens a socket. IDLE does use sockets, talking
 on the computer's internal loopback interface. This connection is not
 visible on any external interface and no data is sent to or received
 from the Internet. So, if you get such a dialog when opening IDLE,
 asking whether to let pythonw.exe talk to address 127.0.0.1, say yes,
 and rest assured no communication external to your machine is taking
 place. If you don't allow it, IDLE won't be able to start.


What's New in Python 2.3 release candidate 2?
=============================================

*Release date: 24-Jul-2003*

Core and builtins
-----------------

- It is now possible to import from zipfiles containing additional
 data bytes before the zip compatible archive. Zipfiles containing a
 comment at the end are still unsupported.

Extension modules
-----------------

- A longstanding bug in the parser module's initialization could cause
 fatal internal refcount confusion when the module got initialized more
 than once. This has been fixed.

- Fixed memory leak in pyexpat; using the parser's ParseFile() method
 with open files that aren't instances of the standard file type
 caused an instance of the bound .read() method to be leaked on every
 call.

- Fixed some leaks in the locale module.

Library
-------

- Lib/encodings/rot_13.py when used as a script, now more properly
 uses the first Python interpreter on your path.

- Removed caching of TimeRE (and thus LocaleTime) in _strptime.py to
 fix a locale related bug in the test suite. Although another patch
 was needed to actually fix the problem, the cache code was not
 restored.

IDLE
----

- Calltips patches.

Build
-----

- For MacOSX, added -mno-fused-madd to BASECFLAGS to fix test_coercion
 on Panther (OSX 10.3).

Windows
-------

- The tempfile module could do insane imports on Windows if PYTHONCASEOK
 was set, making temp file creation impossible. Repaired.

- Add a patch to workaround pthread_sigmask() bugs in Cygwin.

Mac
---

- Various fixes to pimp.

- Scripts runs with pythonw no longer had full window manager access.

- Don't force boot-disk-only install, for reasons unknown it causes
 more problems than it solves.


What's New in Python 2.3 release candidate 1?
=============================================

*Release date: 18-Jul-2003*

Core and builtins
-----------------

- The new function sys.getcheckinterval() returns the last value set
 by sys.setcheckinterval().

- Several bugs in the symbol table phase of the compiler have been
 fixed. Errors could be lost and compilation could fail without
 reporting an error. SF patch 763201.

- The interpreter is now more robust about importing the warnings
 module. In an executable generated by freeze or similar programs,
 earlier versions of 2.3 would fail if the warnings module could
 not be found on the file system. Fixes SF bug 771097.

- A warning about assignments to module attributes that shadow
 builtins, present in earlier releases of 2.3, has been removed.

- It is not possible to create subclasses of builtin types like str
 and tuple that define an itemsize. Earlier releases of Python 2.3
 allowed this by mistake, leading to crashes and other problems.

- The thread_id is now initialized to 0 in a non-thread build. SF bug
 770247.

- SF bug 762891: "del p[key]" on proxy object no longer raises SystemError.

Extension modules
-----------------

- weakref.proxy() can now handle "del obj[i]" for proxy objects
 defining __delitem__. Formerly, it generated a SystemError.

- SSL no longer crashes the interpreter when the remote side disconnects.

- On Unix the mmap module can again be used to map device files.

- time.strptime now exclusively uses the Python implementation
 contained within the _strptime module.

- The print slot of weakref proxy objects was removed, because it was
 not consistent with the object's repr slot.

- The mmap module only checks file size for regular files, not
 character or block devices. SF patch 708374.

- The cPickle Pickler garbage collection support was fixed to traverse
 the find_class attribute, if present.

- There are several fixes for the bsddb3 wrapper module.

 bsddb3 no longer crashes if an environment is closed before a cursor
 (SF bug 763298).

 The DB and DBEnv set_get_returns_none function was extended to take
 a level instead of a boolean flag. The new level 2 means that in
 addition, cursor.set()/.get() methods return None instead of raising
 an exception.

 A typo was fixed in DBCursor.join_item(), preventing a crash.

Library
-------

- distutils now supports MSVC 7.1

- doctest now examines all docstrings by default. Previously, it would
 skip over functions with private names (as indicated by the underscore
 naming convention). The old default created too much of a risk that
 user tests were being skipped inadvertently. Note, this change could
 break code in the unlikely case that someone had intentionally put
 failing tests in the docstrings of private functions. The breakage
 is easily fixable by specifying the old behavior when calling testmod()
 or Tester().

- There were several fixes to the way dumbdbms are closed. It's vital
 that a dumbdbm database be closed properly, else the on-disk data
 and directory files can be left in mutually inconsistent states.
 dumbdbm.py's _Database.__del__() method attempted to close the
 database properly, but a shutdown race in _Database._commit() could
 prevent this from working, so that a program trusting __del__() to
 get the on-disk files in synch could be badly surprised. The race
 has been repaired. A sync() method was also added so that shelve
 can guarantee data is written to disk.

 The close() method can now be called more than once without complaint.

- The classes in threading.py are now new-style classes. That they
 weren't before was an oversight.

- The urllib2 digest authentication handlers now define the correct
 auth_header. The earlier versions would fail at runtime.

- SF bug 763023: fix uncaught ZeroDivisionError in difflib ratio methods
 when there are no lines.

- SF bug 763637: fix exception in Tkinter with after_cancel
 which could occur with Tk 8.4

- SF bug 770601: CGIHTTPServer.py now passes the entire environment
 to child processes.

- SF bug 765238: add filter to fnmatch's __all__.

- SF bug 748201: make time.strptime() error messages more helpful.

- SF patch 764470: Do not dump the args attribute of a Fault object in
 xmlrpclib.

- SF patch 549151: urllib and urllib2 now redirect POSTs on 301
 responses.

- SF patch 766650: The whichdb module was fixed to recognize dbm files
 generated by gdbm on OS/2 EMX.

- SF bugs 763047 and 763052: fixes bug of timezone value being left as
 -1 when ``time.tzname[0] == time.tzname[1] and not time.daylight``
 is true when it should only when time.daylight is true.

- SF bug 764548: re now allows subclasses of str and unicode to be
 used as patterns.

- SF bug 763637: In Tkinter, change after_cancel() to handle tuples
 of varying sizes. Tk 8.4 returns a different number of values
 than Tk 8.3.

- SF bug 763023: difflib.ratio() did not catch zero division.

- The Queue module now has an __all__ attribute.

Tools/Demos
-----------

- See Lib/idlelib/NEWS.txt for IDLE news.

- SF bug 753592: webchecker/wsgui now handles user supplied directories.

- The trace.py script has been removed. It is now in the standard library.

Build
-----

- Python now compiles with -fno-strict-aliasing if possible (SF bug 766696).

- The socket module compiles on IRIX 6.5.10.

- An irix64 system is treated the same way as an irix6 system (SF
 patch 764560).

- Several definitions were missing on FreeBSD 5.x unless the
 __BSD_VISIBLE symbol was defined. configure now defines it as
 needed.

C API
-----

- Unicode objects now support mbcs as a built-in encoding, so the C
 API can use it without deferring to the encodings package.

Windows
-------

- The Windows implementation of PyThread_start_new_thread() never
 checked error returns from Windows functions correctly. As a result,
 it could claim to start a new thread even when the Microsoft
 _beginthread() function failed (due to "too many threads" -- this is
 on the order of thousands when it happens). In these cases, the
 Python exception ::

   thread.error: can't start new thread

 is raised now.

- SF bug 766669: Prevent a GPF on interpreter exit when sockets are in
 use. The interpreter now calls WSACleanup() from Py_Finalize()
 instead of from DLL teardown.

Mac
---

- Bundlebuilder now inherits default values in the right way. It was
 previously possible for app bundles to get a type of "BNDL" instead
 of "APPL." Other improvements include, a --build-id option to
 specify the CFBundleIdentifier and using the --python option to set
 the executable in the bundle.

- Fixed two bugs in MacOSX framework handling.

- pythonw did not allow user interaction in 2.3rc1, this has been fixed.

- Python is now compiled with -mno-fused-madd, making all tests pass
 on Panther.

What's New in Python 2.3 beta 2?
================================

*Release date: 29-Jun-2003*

Core and builtins
-----------------

- A program can now set the environment variable PYTHONINSPECT to some
 string value in Python, and cause the interpreter to enter the
 interactive prompt at program exit, as if Python had been invoked
 with the -i option.

- list.index() now accepts optional start and stop arguments. Similar
 changes were made to UserList.index(). SF feature request 754014.

- SF patch 751998 fixes an unwanted side effect of the previous fix
 for SF bug 742860 (the next item).

- SF bug 742860: "WeakKeyDictionary __delitem__ uses iterkeys". This
 wasn't threadsafe, was very inefficient (expected time O(len(dict))
 instead of O(1)), and could raise a spurious RuntimeError if another
 thread mutated the dict during __delitem__, or if a comparison function
 mutated it. It also neglected to raise KeyError when the key wasn't
 present; didn't raise TypeError when the key wasn't of a weakly
 referencable type; and broke various more-or-less obscure dict
 invariants by using a sequence of equality comparisons over the whole
 set of dict keys instead of computing the key's hash code to narrow
 the search to those keys with the same hash code. All of these are
 considered to be bugs. A new implementation of __delitem__ repairs all
 that, but note that fixing these bugs may change visible behavior in
 code relying (whether intentionally or accidentally) on old behavior.

- SF bug 734869: Fixed a compiler bug that caused a fatal error when
 compiling a list comprehension that contained another list comprehension
 embedded in a lambda expression.

- SF bug 705231: builtin pow() no longer lets the platform C pow()
 raise -1.0 to integer powers, because (at least) glibc gets it wrong
 in some cases. The result should be -1.0 if the power is odd and 1.0
 if the power is even, and any float with a sufficiently large exponent
 is (mathematically) an exact even integer.

- SF bug 759227: A new-style class that implements __nonzero__() must
 return a bool or int (but not an int subclass) from that method. This
 matches the restriction on classic classes.

- The encoding attribute has been added for file objects, and set to
 the terminal encoding on Unix and Windows.

- The softspace attribute of file objects became read-only by oversight.
 It's writable again.

- Reverted a 2.3 beta 1 change to iterators for subclasses of list and
 tuple. By default, the iterators now access data elements directly
 instead of going through __getitem__. If __getitem__ access is
 preferred, then __iter__ can be overridden.

- SF bug 735247: The staticmethod and super types participate in
 garbage collection. Before this change, it was possible for leaks to
 occur in functions with non-global free variables that used these types.

Extension modules
-----------------

- the socket module has a new exception, socket.timeout, to allow
 timeouts to be handled separately from other socket errors.

- SF bug 751276: cPickle has fixed to propagate exceptions raised in
 user code. In earlier versions, cPickle caught and ignored any
 exception when it performed operations that it expected to raise
 specific exceptions like AttributeError.

- cPickle Pickler and Unpickler objects now participate in garbage
 collection.

- mimetools.choose_boundary() could return duplicate strings at times,
 especially likely on Windows. The strings returned are now guaranteed
 unique within a single program run.

- thread.interrupt_main() raises KeyboardInterrupt in the main thread.
 dummy_thread has also been modified to try to simulate the behavior.

- array.array.insert() now treats negative indices as being relative
 to the end of the array, just like list.insert() does. (SF bug #739313)

- The datetime module classes datetime, time, and timedelta are now
 properly subclassable.

- _tkinter.{get|set}busywaitinterval was added.

- itertools.islice() now accepts stop=None as documented.
 Fixes SF bug #730685.

- the bsddb185 module is built in one restricted instance -
 /usr/include/db.h exists and defines HASHVERSION to be 2. This is true
 for many BSD-derived systems.


Library
-------

- Some happy doctest extensions from Jim Fulton have been added to
 doctest.py. These are already being used in Zope3. The two
 primary ones:

 doctest.debug(module, name) extracts the doctests from the named object
 in the given module, puts them in a temp file, and starts pdb running
 on that file. This is great when a doctest fails.

 doctest.DocTestSuite(module=None) returns a synthesized unittest
 TestSuite instance, to be run by the unittest framework, which
 runs all the doctests in the module. This allows writing tests in
 doctest style (which can be clearer and shorter than writing tests
 in unittest style), without losing unittest's powerful testing
 framework features (which doctest lacks).

- For compatibility with doctests created before 2.3, if an expected
 output block consists solely of "1" and the actual output block
 consists solely of "True", it's accepted as a match; similarly
 for "0" and "False". This is quite un-doctest-like, but is practical.
 The behavior can be disabled by passing the new doctest module
 constant DONT_ACCEPT_TRUE_FOR_1 to the new optionflags optional
 argument.

- ZipFile.testzip() now only traps BadZipfile exceptions. Previously,
 a bare except caught to much and reported all errors as a problem
 in the archive.

- The logging module now has a new function, makeLogRecord() making
 LogHandler easier to interact with DatagramHandler and SocketHandler.

- The cgitb module has been extended to support plain text display (SF patch
 569574).

- A brand new version of IDLE (from the IDLEfork project at
 SourceForge) is now included as Lib/idlelib. The old Tools/idle is
 no more.

- Added a new module: trace (documentation missing). This module used
 to be distributed in Tools/scripts. It uses sys.settrace() to trace
 code execution -- either function calls or individual lines. It can
 generate tracing output during execution or a post-mortem report of
 code coverage.

- The threading module has new functions settrace() and setprofile()
 that cooperate with the functions of the same name in the sys
 module. A function registered with the threading module will
 be used for all threads it creates. The new trace module uses this
 to provide tracing for code running in threads.

- copy.py: applied SF patch 707900, fixing bug 702858, by Steven
 Taschuk. Copying a new-style class that had a reference to itself
 didn't work. (The same thing worked fine for old-style classes.)
 Builtin functions are now treated as atomic, fixing bug #746304.

- difflib.py has two new functions: context_diff() and unified_diff().

- More fixes to urllib (SF 549151): (a) When redirecting, always use
 GET. This is common practice and more-or-less sanctioned by the
 HTTP standard. (b) Add a handler for 307 redirection, which becomes
 an error for POST, but a regular redirect for GET and HEAD

- Added optional 'onerror' argument to os.walk(), to control error
 handling.

- inspect.is{method|data}descriptor was added, to allow pydoc display
 __doc__ of data descriptors.

- Fixed socket speed loss caused by use of the _socketobject wrapper class
 in socket.py.

- timeit.py now checks the current directory for imports.

- urllib2.py now knows how to order proxy classes, so the user doesn't
 have to insert it in front of other classes, nor do dirty tricks like
 inserting a "dummy" HTTPHandler after a ProxyHandler when building an
 opener with proxy support.

- Iterators have been added for dbm keys.

- random.Random objects can now be pickled.

Tools/Demos
-----------

- pydoc now offers help on keywords and topics.

- Tools/idle is gone; long live Lib/idlelib.

- diff.py prints file diffs in context, unified, or ndiff formats,
 providing a command line interface to difflib.py.

- texcheck.py is a new script for making a rough validation of Python LaTeX
 files.

Build
-----

- Setting DESTDIR during 'make install' now allows specifying a
 different root directory.

C API
-----

- PyType_Ready(): If a type declares that it participates in gc
 (Py_TPFLAGS_HAVE_GC), and its base class does not, and its base class's
 tp_free slot is the default _PyObject_Del, and type does not define
 a tp_free slot itself, _PyObject_GC_Del is assigned to type->tp_free.
 Previously _PyObject_Del was inherited, which could at best lead to a
 segfault. In addition, if even after this magic the type's tp_free
 slot is _PyObject_Del or NULL, and the type is a base type
 (Py_TPFLAGS_BASETYPE), TypeError is raised: since the type is a base
 type, its dealloc function must call type->tp_free, and since the type
 is gc'able, tp_free must not be NULL or _PyObject_Del.

- PyThreadState_SetAsyncExc(): A new API (deliberately accessible only
 from C) to interrupt a thread by sending it an exception. It is
 intentional that you have to write your own C extension to call it
 from Python.


New platforms
-------------

None this time.

Tests
-----

- test_imp rewritten so that it doesn't raise RuntimeError if run as a
 side effect of being imported ("import test.autotest").

Windows
-------

- The Windows installer ships with Tcl/Tk 8.4.3 (upgraded from 8.4.1).

- The installer always suggested that Python be installed on the C:
 drive, due to a hardcoded "C:" generated by the Wise installation
 wizard. People with machines where C: is not the system drive
 usually want Python installed on whichever drive is their system drive
 instead. We removed the hardcoded "C:", and two testers on machines
 where C: is not the system drive report that the installer now
 suggests their system drive. Note that you can always select the
 directory you want in the "Select Destination Directory" dialog --
 that's what it's for.

Mac
---

- There's a new module called "autoGIL", which offers a mechanism to
 automatically release the Global Interpreter Lock when an event loop
 goes to sleep, allowing other threads to run. It's currently only
 supported on OSX, in the Mach-O version.
- The OSA modules now allow direct access to properties of the
 toplevel application class (in AppleScript terminology).
- The Package Manager can now update itself.

SourceForge Bugs and Patches Applied
------------------------------------

430160, 471893, 501716, 542562, 549151, 569574, 595837, 596434,
598163, 604210, 604716, 610332, 612627, 614770, 620190, 621891,
622042, 639139, 640236, 644345, 649742, 649742, 658233, 660022,
661318, 661676, 662807, 662923, 666219, 672855, 678325, 682347,
683486, 684981, 685773, 686254, 692776, 692959, 693094, 696777,
697989, 700827, 703666, 708495, 708604, 708901, 710733, 711902,
713722, 715782, 718286, 719359, 719367, 723136, 723831, 723962,
724588, 724767, 724767, 725942, 726150, 726446, 726869, 727051,
727719, 727719, 727805, 728277, 728563, 728656, 729096, 729103,
729293, 729297, 729300, 729317, 729395, 729622, 729817, 730170,
730296, 730594, 730685, 730826, 730963, 731209, 731403, 731504,
731514, 731626, 731635, 731643, 731644, 731644, 731689, 732124,
732143, 732234, 732284, 732284, 732479, 732761, 732783, 732951,
733667, 733781, 734118, 734231, 734869, 735051, 735293, 735527,
735613, 735694, 736962, 736962, 737970, 738066, 739313, 740055,
740234, 740301, 741806, 742126, 742741, 742860, 742860, 742911,
744041, 744104, 744238, 744687, 744877, 745055, 745478, 745525,
745620, 746012, 746304, 746366, 746801, 746953, 747348, 747667,
747954, 748846, 748849, 748973, 748975, 749191, 749210, 749759,
749831, 749911, 750008, 750092, 750542, 750595, 751038, 751107,
751276, 751451, 751916, 751941, 751956, 751998, 752671, 753451,
753602, 753617, 753845, 753925, 754014, 754340, 754447, 755031,
755087, 755147, 755245, 755683, 755987, 756032, 756996, 757058,
757229, 757818, 757821, 757822, 758112, 758910, 759227, 759889,
760257, 760703, 760792, 761104, 761337, 761519, 761830, 762455


What's New in Python 2.3 beta 1?
================================

*Release date: 25-Apr-2003*

Core and builtins
-----------------

- New format codes B, H, I, k and K have been implemented for
 PyArg_ParseTuple and PyBuild_Value.

- New builtin function sum(seq, start=0) returns the sum of all the
 items in iterable object seq, plus start (items are normally numbers,
 and cannot be strings).

- bool() called without arguments now returns False rather than
 raising an exception. This is consistent with calling the
 constructors for the other builtin types -- called without argument
 they all return the false value of that type. (SF patch #724135)

- In support of PEP 269 (making the pgen parser generator accessible
 from Python), some changes to the pgen code structure were made; a
 few files that used to be linked only with pgen are now linked with
 Python itself.

- The repr() of a weakref object now shows the __name__ attribute of
 the referenced object, if it has one.

- super() no longer ignores data descriptors, except __class__. See
 the thread started at
 http://mail.python.org/pipermail/python-dev/2003-April/034338.html

- list.insert(i, x) now interprets negative i as it would be
 interpreted by slicing, so negative values count from the end of the
 list. This was the only place where such an interpretation was not
 placed on a list index.

- range() now works even if the arguments are longs with magnitude
 larger than sys.maxint, as long as the total length of the sequence
 fits. E.g., range(2**100, 2**101, 2**100) is the following list:
 [1267650600228229401496703205376L]. (SF patch #707427.)

- Some horridly obscure problems were fixed involving interaction
 between garbage collection and old-style classes with "ambitious"
 getattr hooks. If an old-style instance didn't have a __del__ method,
 but did have a __getattr__ hook, and the instance became reachable
 only from an unreachable cycle, and the hook resurrected or deleted
 unreachable objects when asked to resolve "__del__", anything up to
 a segfault could happen. That's been repaired.

- dict.pop now takes an optional argument specifying a default
 value to return if the key is not in the dict. If a default is not
 given and the key is not found, a KeyError will still be raised.
 Parallel changes were made to UserDict.UserDict and UserDict.DictMixin.
 [SF patch #693753] (contributed by Michael Stone.)

- sys.getfilesystemencoding() was added to expose
 Py_FileSystemDefaultEncoding.

- New function sys.exc_clear() clears the current exception. This is
 rarely needed, but can sometimes be useful to release objects
 referenced by the traceback held in sys.exc_info()[2]. (SF patch
 #693195.)

- On 64-bit systems, a dictionary could contain duplicate long/int keys
 if the key value was larger than 2**32. See SF bug #689659.

- Fixed SF bug #663074. The codec system was using global static
 variables to store internal data. As a result, any attempts to use the
 unicode system with multiple active interpreters, or successive
 interpreter executions, would fail.

- "%c" % u"a" now returns a unicode string instead of raising a
 TypeError. u"%c" % 0xffffffff now raises a OverflowError instead
 of a ValueError to be consistent with "%c" % 256. See SF patch #710127.

Extension modules
-----------------

- The socket module now provides the functions inet_pton and inet_ntop
 for converting between string and packed representation of IP
 addresses. There is also a new module variable, has_ipv6, which is
 True iff the current Python has IPv6 support. See SF patch #658327.

- Tkinter wrappers around Tcl variables now pass objects directly
 to Tcl, instead of first converting them to strings.

- The .*? pattern in the re module is now special-cased to avoid the
 recursion limit. (SF patch #720991 -- many thanks to Gary Herron
 and Greg Chapman.)

- New function sys.call_tracing() allows pdb to debug code
 recursively.

- New function gc.get_referents(obj) returns a list of objects
 directly referenced by obj. In effect, it exposes what the object's
 tp_traverse slot does, and can be helpful when debugging memory
 leaks.

- The iconv module has been removed from this release.

- The platform-independent routines for packing floats in IEEE formats
 (struct.pack's <f, >f, <d, and >d codes; pickle and cPickle's protocol 1
 pickling of floats) ignored that rounding can cause a carry to
 propagate. The worst consequence was that, in rare cases, <f and >f
 could produce strings that, when unpacked again, were a factor of 2
 away from the original float. This has been fixed. See SF bug
 #705836.

- New function time.tzset() provides access to the C library tzset()
 function, if supported. (SF patch #675422.)

- Using createfilehandler, deletefilehandler, createtimerhandler functions
 on Tkinter.tkinter (_tkinter module) no longer crashes the interpreter.
 See SF bug #692416.

- Modified the fcntl.ioctl() function to allow modification of a passed
 mutable buffer (for details see the reference documentation).

- Made user requested changes to the itertools module.
 Subsumed the times() function into repeat().
 Added chain() and cycle().

- The rotor module is now deprecated; the encryption algorithm it uses
 is not believed to be secure, and including crypto code with Python
 has implications for exporting and importing it in various countries.

- The socket module now always uses the _socketobject wrapper class, even on
 platforms which have dup(2). The makefile() method is built directly
 on top of the socket without duplicating the file descriptor, allowing
 timeouts to work properly.

Library
-------

- New generator function os.walk() is an easy-to-use alternative to
 os.path.walk(). See os module docs for details. os.path.walk()
 isn't deprecated at this time, but may become deprecated in a
 future release.

- Added new module "platform" which provides a wide range of tools
 for querying platform dependent features.

- netrc now allows ASCII punctuation characters in passwords.

- shelve now supports the optional writeback argument, and exposes
 pickle protocol versions.

- Several methods of nntplib.NNTP have grown an optional file argument
 which specifies a file where to divert the command's output
 (already supported by the body() method). (SF patch #720468)

- The self-documenting XML server library DocXMLRPCServer was added.

- Support for internationalized domain names has been added through
 the 'idna' and 'punycode' encodings, the 'stringprep' module, the
 'mkstringprep' tool, and enhancements to the socket and httplib
 modules.

- htmlentitydefs has two new dictionaries: name2codepoint maps
 HTML entity names to Unicode codepoints (as integers).
 codepoint2name is the reverse mapping. See SF patch #722017.

- pdb has a new command, "debug", which lets you step through
 arbitrary code from the debugger's (pdb) prompt.

- unittest.failUnlessEqual and its equivalent unittest.assertEqual now
 return 'not a == b' rather than 'a != b'. This gives the desired
 result for classes that define __eq__ without defining __ne__.

- sgmllib now supports SGML marked sections, in particular the
 MS Office extensions.

- The urllib module now offers support for the iterator protocol.
 SF patch 698520 contributed by Brett Cannon.

- New module timeit provides a simple framework for timing the
 execution speed of expressions and statements.

- sets.Set objects now support mixed-type __eq__ and __ne__, instead
 of raising TypeError. If x is a Set object and y is a non-Set object,
 x == y is False, and x != y is True. This is akin to the change made
 for mixed-type comparisons of datetime objects in 2.3a2; more info
 about the rationale is in the NEWS entry for that. See also SF bug
 report <http://www.python.org/sf/693121>.

- On Unix platforms, if os.listdir() is called with a Unicode argument,
 it now returns Unicode strings. (This behavior was added earlier
 to the Windows NT/2k/XP version of os.listdir().)

- Distutils: both 'py_modules' and 'packages' keywords can now be specified
 in core.setup(). Previously you could supply one or the other, but
 not both of them. (SF patch #695090 from Bernhard Herzog)

- New csv package makes it easy to read/write CSV files.

- Module shlex has been extended to allow posix-like shell parsings,
 including a split() function for easy spliting of quoted strings and
 commands. An iterator interface was also implemented.

Tools/Demos
-----------

- New script combinerefs.py helps analyze new PYTHONDUMPREFS output.
 See the module docstring for details.

Build
-----

- Fix problem building on OSF1 because the compiler only accepted
 preprocessor directives that start in column 1. (SF bug #691793.)

C API
-----

- Added PyGC_Collect(), equivalent to calling gc.collect().

- PyThreadState_GetDict() was changed not to raise an exception or
 issue a fatal error when no current thread state is available. This
 makes it possible to print dictionaries when no thread is active.

- LONG_LONG was renamed to PY_LONG_LONG. Extensions that use this and
 need compatibility with previous versions can use this:

  #ifndef PY_LONG_LONG
  #define PY_LONG_LONG LONG_LONG
  #endif

- Added PyObject_SelfIter() to fill the tp_iter slot for the
 typical case where the method returns its self argument.

- The extended type structure used for heap types (new-style
 classes defined by Python code using a class statement) is now
 exported from object.h as PyHeapTypeObject. (SF patch #696193.)

New platforms
-------------

None this time.

Tests
-----

- test_timeout now requires -u network to be passed to regrtest to run.
 See SF bug #692988.

Windows
-------

- os.fsync() now exists on Windows, and calls the Microsoft _commit()
 function.

- New function winsound.MessageBeep() wraps the Win32 API
 MessageBeep().

Mac
---

- os.listdir() now returns Unicode strings on MacOS X when called with
 a Unicode argument. See the general news item under "Library".

- A new method MacOS.WMAvailable() returns true if it is safe to access
 the window manager, false otherwise.

- EasyDialogs dialogs are now movable-modal, and if the application is
 currently in the background they will ask to be moved to the foreground
 before displaying.

- OSA Scripting support has improved a lot, and gensuitemodule.py can now
 be used by mere mortals. The documentation is now also more or less
 complete.

- The IDE (in a framework build) now includes introductory documentation
 in Apple Help Viewer format.


What's New in Python 2.3 alpha 2?
=================================

*Release date: 19-Feb-2003*

Core and builtins
-----------------

- Negative positions returned from PEP 293 error callbacks are now
 treated as being relative to the end of the input string. Positions
 that are out of bounds raise an IndexError.

- sys.path[0] (the directory from which the script is loaded) is now
 turned into an absolute pathname, unless it is the empty string.
 (SF patch #664376.)

- Finally fixed the bug in compile() and exec where a string ending
 with an indented code block but no newline would raise SyntaxError.
 This would have been a four-line change in parsetok.c... Except
 codeop.py depends on this behavior, so a compilation flag had to be
 invented that causes the tokenizer to revert to the old behavior;
 this required extra changes to 2 .h files, 2 .c files, and 2 .py
 files. (Fixes SF bug #501622.)

- If a new-style class defines neither __new__ nor __init__, its
 constructor would ignore all arguments. This is changed now: the
 constructor refuses arguments in this case. This might break code
 that worked under Python 2.2. The simplest fix is to add a no-op
 __init__: ``def __init__(self, *args, **kw): pass``.

- Through a bytecode optimizer bug (and I bet you didn't even know
 Python *had* a bytecode optimizer :-), "unsigned" hex/oct constants
 with a leading minus sign would come out with the wrong sign.
 ("Unsigned" hex/oct constants are those with a face value in the
 range sys.maxint+1 through sys.maxint*2+1, inclusive; these have
 always been interpreted as negative numbers through sign folding.)
 E.g. 0xffffffff is -1, and -(0xffffffff) is 1, but -0xffffffff would
 come out as -4294967295. This was the case in Python 2.2 through
 2.2.2 and 2.3a1, and in Python 2.4 it will once again have that
 value, but according to PEP 237 it really needs to be 1 now. This
 will be backported to Python 2.2.3 a well. (SF #660455)

- int(s, base) sometimes sign-folds hex and oct constants; it only
 does this when base is 0 and s.strip() starts with a '0'. When the
 sign is actually folded, as in int("0xffffffff", 0) on a 32-bit
 machine, which returns -1, a FutureWarning is now issued; in Python
 2.4, this will return 4294967295L, as do int("+0xffffffff", 0) and
 int("0xffffffff", 16) right now. (PEP 347)

- super(X, x): x may now be a proxy for an X instance, i.e.
 issubclass(x.__class__, X) but not issubclass(type(x), X).

- isinstance(x, X): if X is a new-style class, this is now equivalent
 to issubclass(type(x), X) or issubclass(x.__class__, X). Previously
 only type(x) was tested. (For classic classes this was already the
 case.)

- compile(), eval() and the exec statement now fully support source code
 passed as unicode strings.

- int subclasses can be initialized with longs if the value fits in an int.
 See SF bug #683467.

- long(string, base) takes time linear in len(string) when base is a power
 of 2 now. It used to take time quadratic in len(string).

- filter returns now Unicode results for Unicode arguments.

- raw_input can now return Unicode objects.

- List objects' sort() method now accepts None as the comparison function.
 Passing None is semantically identical to calling sort() with no
 arguments.

- Fixed crash when printing a subclass of str and __str__ returned self.
 See SF bug #667147.

- Fixed an invalid RuntimeWarning and an undetected error when trying
 to convert a long integer into a float which couldn't fit.
 See SF bug #676155.

- Function objects now have a __module__ attribute that is bound to
 the name of the module in which the function was defined. This
 applies for C functions and methods as well as functions and methods
 defined in Python. This attribute is used by pickle.whichmodule(),
 which changes the behavior of whichmodule slightly. In Python 2.2
 whichmodule() returns "__main__" for functions that are not defined
 at the top-level of a module (examples: methods, nested functions).
 Now whichmodule() will return the proper module name.

Extension modules
-----------------

- operator.isNumberType() now checks that the object has a nb_int or
 nb_float slot, rather than simply checking whether it has a non-NULL
 tp_as_number pointer.

- The imp module now has ways to acquire and release the "import
 lock": imp.acquire_lock() and imp.release_lock(). Note: this is a
 reentrant lock, so releasing the lock only truly releases it when
 this is the last release_lock() call. You can check with
 imp.lock_held(). (SF bug #580952 and patch #683257.)

- Change to cPickle to match pickle.py (see below and PEP 307).

- Fix some bugs in the parser module. SF bug #678518.

- Thanks to Scott David Daniels, a subtle bug in how the zlib
 extension implemented flush() was fixed. Scott also rewrote the
 zlib test suite using the unittest module. (SF bug #640230 and
 patch #678531.)

- Added an itertools module containing high speed, memory efficient
 looping constructs inspired by tools from Haskell and SML.

- The SSL module now handles sockets with a timeout set correctly (SF
 patch #675750, fixing SF bug #675552).

- os/posixmodule has grown the sysexits.h constants (EX_OK and friends).

- Fixed broken threadstate swap in readline that could cause fatal
 errors when a readline hook was being invoked while a background
 thread was active. (SF bugs #660476 and #513033.)

- fcntl now exposes the strops.h I_* constants.

- Fix a crash on Solaris that occurred when calling close() on
 an mmap'ed file which was already closed. (SF patch #665913)

- Fixed several serious bugs in the zipimport implementation.

- datetime changes:

 The date class is now properly subclassable. (SF bug #720908)

 The datetime and datetimetz classes have been collapsed into a single
 datetime class, and likewise the time and timetz classes into a single
 time class. Previously, a datetimetz object with tzinfo=None acted
 exactly like a datetime object, and similarly for timetz. This wasn't
 enough of a difference to justify distinct classes, and life is simpler
 now.

 today() and now() now round system timestamps to the closest
 microsecond <http://www.python.org/sf/661086>. This repairs an
 irritation most likely seen on Windows systems.

 In dt.astimezone(tz), if tz.utcoffset(dt) returns a duration,
 ValueError is raised if tz.dst(dt) returns None (2.3a1 treated it
 as 0 instead, but a tzinfo subclass wishing to participate in
 time zone conversion has to take a stand on whether it supports
 DST; if you don't care about DST, then code dst() to return 0 minutes,
 meaning that DST is never in effect).

 The tzinfo methods utcoffset() and dst() must return a timedelta object
 (or None) now. In 2.3a1 they could also return an int or long, but that
 was an unhelpfully redundant leftover from an earlier version wherein
 they couldn't return a timedelta. TOOWTDI.

 The example tzinfo class for local time had a bug. It was replaced
 by a later example coded by Guido.

 datetime.astimezone(tz) no longer raises an exception when the
 input datetime has no UTC equivalent in tz. For typical "hybrid" time
 zones (a single tzinfo subclass modeling both standard and daylight
 time), this case can arise one hour per year, at the hour daylight time
 ends. See new docs for details. In short, the new behavior mimics
 the local wall clock's behavior of repeating an hour in local time.

 dt.astimezone() can no longer be used to convert between naive and aware
 datetime objects. If you merely want to attach, or remove, a tzinfo
 object, without any conversion of date and time members, use
 dt.replace(tzinfo=whatever) instead, where "whatever" is None or a
 tzinfo subclass instance.

 A new method tzinfo.fromutc(dt) can be overridden in tzinfo subclasses
 to give complete control over how a UTC time is to be converted to
 a local time. The default astimezone() implementation calls fromutc()
 as its last step, so a tzinfo subclass can affect that too by overriding
 fromutc(). It's expected that the default fromutc() implementation will
 be suitable as-is for "almost all" time zone subclasses, but the
 creativity of political time zone fiddling appears unbounded -- fromutc()
 allows the highly motivated to emulate any scheme expressible in Python.

 datetime.now(): The optional tzinfo argument was undocumented (that's
 repaired), and its name was changed to tz ("tzinfo" is overloaded enough
 already). With a tz argument, now(tz) used to return the local date
 and time, and attach tz to it, without any conversion of date and time
 members. This was less than useful. Now now(tz) returns the current
 date and time as local time in tz's time zone, akin to ::

   tz.fromutc(datetime.utcnow().replace(tzinfo=utc))

 where "utc" is an instance of a tzinfo subclass modeling UTC. Without
 a tz argument, now() continues to return the current local date and time,
 as a naive datetime object.

 datetime.fromtimestamp(): Like datetime.now() above, this had less than
 useful behavior when the optional tinzo argument was specified. See
 also SF bug report <http://www.python.org/sf/660872>.

 date and datetime comparison: In order to prevent comparison from
 falling back to the default compare-object-addresses strategy, these
 raised TypeError whenever they didn't understand the other object type.
 They still do, except when the other object has a "timetuple" attribute,
 in which case they return NotImplemented now. This gives other
 datetime objects (e.g., mxDateTime) a chance to intercept the
 comparison.

 date, time, datetime and timedelta comparison: When the exception
 for mixed-type comparisons in the last paragraph doesn't apply, if
 the comparison is == then False is returned, and if the comparison is
 != then True is returned. Because dict lookup and the "in" operator
 only invoke __eq__, this allows, for example, ::

   if some_datetime in some_sequence:

 and ::

   some_dict[some_timedelta] = whatever

 to work as expected, without raising TypeError just because the
 sequence is heterogeneous, or the dict has mixed-type keys. [This
 seems like a good idea to implement for all mixed-type comparisons
 that don't want to allow falling back to address comparison.]

 The constructors building a datetime from a timestamp could raise
 ValueError if the platform C localtime()/gmtime() inserted "leap
 seconds". Leap seconds are ignored now. On such platforms, it's
 possible to have timestamps that differ by a second, yet where
 datetimes constructed from them are equal.

 The pickle format of date, time and datetime objects has changed
 completely. The undocumented pickler and unpickler functions no
 longer exist. The undocumented __setstate__() and __getstate__()
 methods no longer exist either.

Library
-------

- The logging module was updated slightly; the WARN level was renamed
 to WARNING, and the matching function/method warn() to warning().

- The pickle and cPickle modules were updated with a new pickling
 protocol (documented by pickletools.py, see below) and several
 extensions to the pickle customization API (__reduce__, __setstate__
 etc.). The copy module now uses more of the pickle customization
 API to copy objects that don't implement __copy__ or __deepcopy__.
 See PEP 307 for details.

- The distutils "register" command now uses http://www.python.org/pypi
 as the default repository. (See PEP 301.)

- the platform dependent path related variables sep, altsep, extsep,
 pathsep, curdir, pardir and defpath are now defined in the platform
 dependent path modules (e.g. ntpath.py) rather than os.py, so these
 variables are now available via os.path. They continue to be
 available from the os module.
 (see <http://www.python.org/sf/680789>).

- array.array was added to the types repr.py knows about (see
 <http://www.python.org/sf/680789>).

- The new pickletools.py contains lots of documentation about pickle
 internals, and supplies some helpers for working with pickles, such as
 a symbolic pickle disassembler.

- Xmlrpclib.py now supports the builtin boolean type.

- py_compile has a new 'doraise' flag and a new PyCompileError
 exception.

- SimpleXMLRPCServer now supports CGI through the CGIXMLRPCRequestHandler
 class.

- The sets module now raises TypeError in __cmp__, to clarify that
 sets are not intended to be three-way-compared; the comparison
 operators are overloaded as subset/superset tests.

- Bastion.py and rexec.py are disabled. These modules are not safe in
 Python 2.2. or 2.3.

- realpath is now exported when doing ``from poxixpath import *``.
 It is also exported for ntpath, macpath, and os2emxpath.
 See SF bug #659228.

- New module tarfile from Lars Gust�bel provides a comprehensive interface
 to tar archive files with transparent gzip and bzip2 compression.
 See SF patch #651082.

- urlparse can now parse imap:// URLs. See SF feature request #618024.

- Tkinter.Canvas.scan_dragto() provides an optional parameter to support
 the gain value which is passed to Tk. SF bug# 602259.

- Fix logging.handlers.SysLogHandler protocol when using UNIX domain sockets.
 See SF patch #642974.

- The dospath module was deleted. Use the ntpath module when manipulating
 DOS paths from other platforms.

Tools/Demos
-----------

- Two new scripts (db2pickle.py and pickle2db.py) were added to the
 Tools/scripts directory to facilitate conversion from the old bsddb module
 to the new one. While the user-visible API of the new module is
 compatible with the old one, it's likely that the version of the
 underlying database library has changed. To convert from the old library,
 run the db2pickle.py script using the old version of Python to convert it
 to a pickle file. After upgrading Python, run the pickle2db.py script
 using the new version of Python to reconstitute your database. For
 example:

  % python2.2 db2pickle.py -h some.db > some.pickle
  % python2.3 pickle2db.py -h some.db.new < some.pickle

 Run the scripts without any args to get a usage message.


Build
-----

- The audio driver tests (test_ossaudiodev.py and
 test_linuxaudiodev.py) are no longer run by default. This is
 because they don't always work, depending on your hardware and
 software. To run these tests, you must use an invocation like ::

  ./python Lib/test/regrtest.py -u audio test_ossaudiodev

- On systems which build using the configure script, compiler flags which
 used to be lumped together using the OPT flag have been split into two
 groups, OPT and BASECFLAGS. OPT is meant to carry just optimization- and
 debug-related flags like "-g" and "-O3". BASECFLAGS is meant to carry
 compiler flags that are required to get a clean compile. On some
 platforms (many Linux flavors in particular) BASECFLAGS will be empty by
 default. On others, such as Mac OS X and SCO, it will contain required
 flags. This change allows people building Python to override OPT without
 fear of clobbering compiler flags which are required to get a clean build.

- On Darwin/Mac OS X platforms, /sw/lib and /sw/include are added to the
 relevant search lists in setup.py. This allows users building Python to
 take advantage of the many packages available from the fink project
 <http://fink.sf.net/>.

- A new Makefile target, scriptsinstall, installs a number of useful scripts
 from the Tools/scripts directory.

C API
-----

- PyEval_GetFrame() is now declared to return a ``PyFrameObject *``
 instead of a plain ``PyObject *``. (SF patch #686601.)

- PyNumber_Check() now checks that the object has a nb_int or nb_float
 slot, rather than simply checking whether it has a non-NULL
 tp_as_number pointer.

- A C type that inherits from a base type that defines tp_as_buffer
 will now inherit the tp_as_buffer pointer if it doesn't define one.
 (SF #681367)

- The PyArg_Parse functions now issue a DeprecationWarning if a float
 argument is provided when an integer is specified (this affects the 'b',
 'B', 'h', 'H', 'i', and 'l' codes). Future versions of Python will
 raise a TypeError.

Tests
-----

- Several tests weren't being run from regrtest.py (test_timeout.py,
 test_tarfile.py, test_netrc.py, test_multifile.py,
 test_importhooks.py and test_imp.py). Now they are. (Note to
 developers: please read Lib/test/README when creating a new test, to
 make sure to do it right! All tests need to use either unittest or
 pydoc.)

- Added test_posix.py, a test suite for the posix module.

- Added test_hexoct.py, a test suite for hex/oct constant folding.

Windows
-------

- The timeout code for socket connect() didn't work right; this has
 now been fixed. test_timeout.py should pass (at least most of the
 time).

- distutils' msvccompiler class now passes the preprocessor options to
 the resource compiler. See SF patch #669198.

- The bsddb module now ships with Sleepycat's 4.1.25.NC, the latest
 release without strong cryptography.

- sys.path[0], if it contains a directory name, is now always an
 absolute pathname. (SF patch #664376.)

- The new logging package is now installed by the Windows installer. It
 wasn't in 2.3a1 due to oversight.

Mac
---

- There are new dialogs EasyDialogs.AskFileForOpen, AskFileForSave
 and AskFolder. The old macfs.StandardGetFile and friends are deprecated.

- Most of the standard library now uses pathnames or FSRefs in preference
 of FSSpecs, and use the underlying Carbon.File and Carbon.Folder modules
 in stead of macfs. macfs will probably be deprecated in the future.

- Type Carbon.File.FSCatalogInfo and supporting methods have been implemented.
 This also makes macfs.FSSpec.SetDates() work again.

- There is a new module pimp, the package install manager for Python, and
 accompanying applet PackageManager. These allow you to easily download
 and install pretested extension packages either in source or binary
 form. Only in MacPython-OSX.

- Applets are now built with bundlebuilder in MacPython-OSX, which should make
 them more robust and also provides a path towards BuildApplication. The
 downside of this change is that applets can no longer be run from the
 Terminal window, this will hopefully be fixed in the 2.3b1.


What's New in Python 2.3 alpha 1?
=================================

*Release date: 31-Dec-2002*

Type/class unification and new-style classes
--------------------------------------------

- One can now assign to __bases__ and __name__ of new-style classes.

- dict() now accepts keyword arguments so that dict(one=1, two=2)
 is the equivalent of {"one": 1, "two": 2}. Accordingly,
 the existing (but undocumented) 'items' keyword argument has
 been eliminated. This means that dict(items=someMapping) now has
 a different meaning than before.

- int() now returns a long object if the argument is outside the
 integer range, so int("4" * 1000), int(1e200) and int(1L<<1000) will
 all return long objects instead of raising an OverflowError.

- Assignment to __class__ is disallowed if either the old or the new
 class is a statically allocated type object (such as defined by an
 extension module). This prevents anomalies like 2.__class__ = bool.

- New-style object creation and deallocation have been sped up
 significantly; they are now faster than classic instance creation
 and deallocation.

- The __slots__ variable can now mention "private" names, and the
 right thing will happen (e.g. __slots__ = ["__foo"]).

- The built-ins slice() and buffer() are now callable types. The
 types classobj (formerly class), code, function, instance, and
 instancemethod (formerly instance-method), which have no built-in
 names but are accessible through the types module, are now also
 callable. The type dict-proxy is renamed to dictproxy.

- Cycles going through the __class__ link of a new-style instance are
 now detected by the garbage collector.

- Classes using __slots__ are now properly garbage collected.
 [SF bug 519621]

- Tightened the __slots__ rules: a slot name must be a valid Python
 identifier.

- The constructor for the module type now requires a name argument and
 takes an optional docstring argument. Previously, this constructor
 ignored its arguments. As a consequence, deriving a class from a
 module (not from the module type) is now illegal; previously this
 created an unnamed module, just like invoking the module type did.
 [SF bug 563060]

- A new type object, 'basestring', is added. This is a common base type
 for 'str' and 'unicode', and can be used instead of
 types.StringTypes, e.g. to test whether something is "a string":
 isinstance(x, basestring) is True for Unicode and 8-bit strings. This
 is an abstract base class and cannot be instantiated directly.

- Changed new-style class instantiation so that when C's __new__
 method returns something that's not a C instance, its __init__ is
 not called. [SF bug #537450]

- Fixed super() to work correctly with class methods. [SF bug #535444]

- If you try to pickle an instance of a class that has __slots__ but
 doesn't define or override __getstate__, a TypeError is now raised.
 This is done by adding a bozo __getstate__ to the class that always
 raises TypeError. (Before, this would appear to be pickled, but the
 state of the slots would be lost.)

Core and builtins
-----------------

- Import from zipfiles is now supported. The name of a zipfile placed
 on sys.path causes the import statement to look for importable Python
 modules (with .py, pyc and .pyo extensions) and packages inside the
 zipfile. The zipfile import follows the specification (though not
 the sample implementation) of PEP 273. The semantics of __path__ are
 compatible with those that have been implemented in Jython since
 Jython 2.1.

- PEP 302 has been accepted. Although it was initially developed to
 support zipimport, it offers a new, general import hook mechanism.
 Several new variables have been added to the sys module:
 sys.meta_path, sys.path_hooks, and sys.path_importer_cache; these
 make extending the import statement much more convenient than
 overriding the __import__ built-in function. For a description of
 these, see PEP 302.

- A frame object's f_lineno attribute can now be written to from a
 trace function to change which line will execute next. A command to
 exploit this from pdb has been added. [SF patch #643835]

- The _codecs support module for codecs.py was turned into a builtin
 module to assure that at least the builtin codecs are available
 to the Python parser for source code decoding according to PEP 263.

- issubclass now supports a tuple as the second argument, just like
 isinstance does. ``issubclass(X, (A, B))`` is equivalent to
 ``issubclass(X, A) or issubclass(X, B)``.

- Thanks to Armin Rigo, the last known way to provoke a system crash
 by cleverly arranging for a comparison function to mutate a list
 during a list.sort() operation has been fixed. The effect of
 attempting to mutate a list, or even to inspect its contents or
 length, while a sort is in progress, is not defined by the language.
 The C implementation of Python 2.3 attempts to detect mutations,
 and raise ValueError if one occurs, but there's no guarantee that
 all mutations will be caught, or that any will be caught across
 releases or implementations.

- Unicode file name processing for Windows (PEP 277) is implemented.
 All platforms now have an os.path.supports_unicode_filenames attribute,
 which is set to True on Windows NT/2000/XP, and False elsewhere.

- Codec error handling callbacks (PEP 293) are implemented.
 Error handling in unicode.encode or str.decode can now be customized.

- A subtle change to the semantics of the built-in function intern():
 interned strings are no longer immortal. You must keep a reference
 to the return value intern() around to get the benefit.

- Use of 'None' as a variable, argument or attribute name now
 issues a SyntaxWarning. In the future, None may become a keyword.

- SET_LINENO is gone. co_lnotab is now consulted to determine when to
 call the trace function. C code that accessed f_lineno should call
 PyCode_Addr2Line instead (f_lineno is still there, but only kept up
 to date when there is a trace function set).

- There's a new warning category, FutureWarning. This is used to warn
 about a number of situations where the value or sign of an integer
 result will change in Python 2.4 as a result of PEP 237 (integer
 unification). The warnings implement stage B0 mentioned in that
 PEP. The warnings are about the following situations:

  - Octal and hex literals without 'L' prefix in the inclusive range
   [0x80000000..0xffffffff]; these are currently negative ints, but
   in Python 2.4 they will be positive longs with the same bit
   pattern.

  - Left shifts on integer values that cause the outcome to lose
   bits or have a different sign than the left operand. To be
   precise: x<<n where this currently doesn't yield the same value
   as long(x)<<n; in Python 2.4, the outcome will be long(x)<<n.

  - Conversions from ints to string that show negative values as
   unsigned ints in the inclusive range [0x80000000..0xffffffff];
   this affects the functions hex() and oct(), and the string
   formatting codes %u, %o, %x, and %X. In Python 2.4, these will
   show signed values (e.g. hex(-1) currently returns "0xffffffff";
   in Python 2.4 it will return "-0x1").

- The bits manipulated under the cover by sys.setcheckinterval() have
 been changed. Both the check interval and the ticker used to be
 per-thread values. They are now just a pair of global variables.
 In addition, the default check interval was boosted from 10 to 100
 bytecode instructions. This may have some effect on systems that
 relied on the old default value. In particular, in multi-threaded
 applications which try to be highly responsive, response time will
 increase by some (perhaps imperceptible) amount.

- When multiplying very large integers, a version of the so-called
 Karatsuba algorithm is now used. This is most effective if the
 inputs have roughly the same size. If they both have about N digits,
 Karatsuba multiplication has O(N**1.58) runtime (the exponent is
 log_base_2(3)) instead of the previous O(N**2). Measured results may
 be better or worse than that, depending on platform quirks. Besides
 the O() improvement in raw instruction count, the Karatsuba algorithm
 appears to have much better cache behavior on extremely large integers
 (starting in the ballpark of a million bits). Note that this is a
 simple implementation, and there's no intent here to compete with,
 e.g., GMP. It gives a very nice speedup when it applies, but a package
 devoted to fast large-integer arithmetic should run circles around it.

- u'%c' will now raise a ValueError in case the argument is an
 integer outside the valid range of Unicode code point ordinals.

- The tempfile module has been overhauled for enhanced security. The
 mktemp() function is now deprecated; new, safe replacements are
 mkstemp() (for files) and mkdtemp() (for directories), and the
 higher-level functions NamedTemporaryFile() and TemporaryFile().
 Use of some global variables in this module is also deprecated; the
 new functions have keyword arguments to provide the same
 functionality. All Lib, Tools and Demo modules that used the unsafe
 interfaces have been updated to use the safe replacements. Thanks
 to Zack Weinberg!

- When x is an object whose class implements __mul__ and __rmul__,
 1.0*x would correctly invoke __rmul__, but 1*x would erroneously
 invoke __mul__. This was due to the sequence-repeat code in the int
 type. This has been fixed now.

- Previously, "str1 in str2" required str1 to be a string of length 1.
 This restriction has been relaxed to allow str1 to be a string of
 any length. Thus "'el' in 'hello world'" returns True now.

- File objects are now their own iterators. For a file f, iter(f) now
 returns f (unless f is closed), and f.next() is similar to
 f.readline() when EOF is not reached; however, f.next() uses a
 readahead buffer that messes up the file position, so mixing
 f.next() and f.readline() (or other methods) doesn't work right.
 Calling f.seek() drops the readahead buffer, but other operations
 don't. It so happens that this gives a nice additional speed boost
 to "for line in file:"; the xreadlines method and corresponding
 module are now obsolete. Thanks to Oren Tirosh!

- Encoding declarations (PEP 263, phase 1) have been implemented. A
 comment of the form "# -*- coding: <encodingname> -*-" in the first
 or second line of a Python source file indicates the encoding.

- list.sort() has a new implementation. While cross-platform results
 may vary, and in data-dependent ways, this is much faster on many
 kinds of partially ordered lists than the previous implementation,
 and reported to be just as fast on randomly ordered lists on
 several major platforms. This sort is also stable (if A==B and A
 precedes B in the list at the start, A precedes B after the sort too),
 although the language definition does not guarantee stability. A
 potential drawback is that list.sort() may require temp space of
 len(list)*2 bytes (``*4`` on a 64-bit machine). It's therefore possible
 for list.sort() to raise MemoryError now, even if a comparison function
 does not. See <http://www.python.org/sf/587076> for full details.

- All standard iterators now ensure that, once StopIteration has been
 raised, all future calls to next() on the same iterator will also
 raise StopIteration. There used to be various counterexamples to
 this behavior, which could caused confusion or subtle program
 breakage, without any benefits. (Note that this is still an
 iterator's responsibility; the iterator framework does not enforce
 this.)

- Ctrl+C handling on Windows has been made more consistent with
 other platforms. KeyboardInterrupt can now reliably be caught,
 and Ctrl+C at an interactive prompt no longer terminates the
 process under NT/2k/XP (it never did under Win9x). Ctrl+C will
 interrupt time.sleep() in the main thread, and any child processes
 created via the popen family (on win2k; we can't make win9x work
 reliably) are also interrupted (as generally happens on for Linux/Unix.)
 [SF bugs 231273, 439992 and 581232]

- sys.getwindowsversion() has been added on Windows. This
 returns a tuple with information about the version of Windows
 currently running.

- Slices and repetitions of buffer objects now consistently return
 a string. Formerly, strings would be returned most of the time,
 but a buffer object would be returned when the repetition count
 was one or when the slice range was all inclusive.

- Unicode objects in sys.path are no longer ignored but treated
 as directory names.

- Fixed string.startswith and string.endswith builtin methods
 so they accept negative indices. [SF bug 493951]

- Fixed a bug with a continue inside a try block and a yield in the
 finally clause. [SF bug 567538]

- Most builtin sequences now support "extended slices", i.e. slices
 with a third "stride" parameter. For example, "hello world"[::-1]
 gives "dlrow olleh".

- A new warning PendingDeprecationWarning was added to provide
 direction on features which are in the process of being deprecated.
 The warning will not be printed by default. To see the pending
 deprecations, use -Walways::PendingDeprecationWarning::
 as a command line option or warnings.filterwarnings() in code.

- Deprecated features of xrange objects have been removed as
 promised. The start, stop, and step attributes and the tolist()
 method no longer exist. xrange repetition and slicing have been
 removed.

- New builtin function enumerate(x), from PEP 279. Example:
 enumerate("abc") is an iterator returning (0,"a"), (1,"b"), (2,"c").
 The argument can be an arbitrary iterable object.

- The assert statement no longer tests __debug__ at runtime. This means
 that assert statements cannot be disabled by assigning a false value
 to __debug__.

- A method zfill() was added to str and unicode, that fills a numeric
 string to the left with zeros. For example,
 "+123".zfill(6) -> "+00123".

- Complex numbers supported divmod() and the // and % operators, but
 these make no sense. Since this was documented, they're being
 deprecated now.

- String and unicode methods lstrip(), rstrip() and strip() now take
 an optional argument that specifies the characters to strip. For
 example, "Foo!!!?!?!?".rstrip("?!") -> "Foo".

- There's a new dictionary constructor (a class method of the dict
 class), dict.fromkeys(iterable, value=None). It constructs a
 dictionary with keys taken from the iterable and all values set to a
 single value. It can be used for building sets and for removing
 duplicates from sequences.

- Added a new dict method pop(key). This removes and returns the
 value corresponding to key. [SF patch #539949]

- A new built-in type, bool, has been added, as well as built-in
 names for its two values, True and False. Comparisons and sundry
 other operations that return a truth value have been changed to
 return a bool instead. Read PEP 285 for an explanation of why this
 is backward compatible.

- Fixed two bugs reported as SF #535905: under certain conditions,
 deallocating a deeply nested structure could cause a segfault in the
 garbage collector, due to interaction with the "trashcan" code;
 access to the current frame during destruction of a local variable
 could access a pointer to freed memory.

- The optional object allocator ("pymalloc") has been enabled by
 default. The recommended practice for memory allocation and
 deallocation has been streamlined. A header file is included,
 Misc/pymemcompat.h, which can be bundled with 3rd party extensions
 and lets them use the same API with Python versions from 1.5.2
 onwards.

- PyErr_Display will provide file and line information for all exceptions
 that have an attribute print_file_and_line, not just SyntaxErrors.

- The UTF-8 codec will now encode and decode Unicode surrogates
 correctly and without raising exceptions for unpaired ones.

- Universal newlines (PEP 278) is implemented. Briefly, using 'U'
 instead of 'r' when opening a text file for reading changes the line
 ending convention so that any of '\r', '\r\n', and '\n' is
 recognized (even mixed in one file); all three are converted to
 '\n', the standard Python line end character.

- file.xreadlines() now raises a ValueError if the file is closed:
 Previously, an xreadlines object was returned which would raise
 a ValueError when the xreadlines.next() method was called.

- sys.exit() inadvertently allowed more than one argument.
 An exception will now be raised if more than one argument is used.

- Changed evaluation order of dictionary literals to conform to the
 general left to right evaluation order rule. Now {f1(): f2()} will
 evaluate f1 first.

- Fixed bug #521782: when a file was in non-blocking mode, file.read()
 could silently lose data or wrongly throw an unknown error.

- The sq_repeat, sq_inplace_repeat, sq_concat and sq_inplace_concat
 slots are now always tried after trying the corresponding nb_* slots.
 This fixes a number of minor bugs (see bug #624807).

- Fix problem with dynamic loading on 64-bit AIX (see bug #639945).

Extension modules
-----------------

- Added three operators to the operator module:
  operator.pow(a,b) which is equivalent to: a**b.
  operator.is_(a,b) which is equivalent to: a is b.
  operator.is_not(a,b) which is equivalent to: a is not b.

- posix.openpty now works on all systems that have /dev/ptmx.

- A module zipimport exists to support importing code from zip
 archives.

- The new datetime module supplies classes for manipulating dates and
 times. The basic design came from the Zope "fishbowl process", and
 favors practical commercial applications over calendar esoterica. See

   http://www.zope.org/Members/fdrake/DateTimeWiki/FrontPage

- _tkinter now returns Tcl objects, instead of strings. Objects which
 have Python equivalents are converted to Python objects, other objects
 are wrapped. This can be configured through the wantobjects method,
 or Tkinter.wantobjects.

- The PyBSDDB wrapper around the Sleepycat Berkeley DB library has
 been added as the package bsddb. The traditional bsddb module is
 still available in source code, but not built automatically anymore,
 and is now named bsddb185. This supports Berkeley DB versions from
 3.0 to 4.1. For help converting your databases from the old module (which
 probably used an obsolete version of Berkeley DB) to the new module, see
 the db2pickle.py and pickle2db.py scripts described in the Tools/Demos
 section above.

- unicodedata was updated to Unicode 3.2. It supports normalization
 and names for Hangul syllables and CJK unified ideographs.

- resource.getrlimit() now returns longs instead of ints.

- readline now dynamically adjusts its input/output stream if
 sys.stdin/stdout changes.

- The _tkinter module (and hence Tkinter) has dropped support for
 Tcl/Tk 8.0 and 8.1. Only Tcl/Tk versions 8.2, 8.3 and 8.4 are
 supported.

- cPickle.BadPickleGet is now a class.

- The time stamps in os.stat_result are floating point numbers
 after stat_float_times has been called.

- If the size passed to mmap.mmap() is larger than the length of the
 file on non-Windows platforms, a ValueError is raised. [SF bug 585792]

- The xreadlines module is slated for obsolescence.

- The strptime function in the time module is now always available (a
 Python implementation is used when the C library doesn't define it).

- The 'new' module is no longer an extension, but a Python module that
 only exists for backwards compatibility. Its contents are no longer
 functions but callable type objects.

- The bsddb.*open functions can now take 'None' as a filename.
 This will create a temporary in-memory bsddb that won't be
 written to disk.

- posix.getloadavg, posix.lchown, posix.killpg, posix.mknod, and
 posix.getpgid have been added where available.

- The locale module now exposes the C library's gettext interface. It
 also has a new function getpreferredencoding.

- A security hole ("double free") was found in zlib-1.1.3, a popular
 third party compression library used by some Python modules. The
 hole was quickly plugged in zlib-1.1.4, and the Windows build of
 Python now ships with zlib-1.1.4.

- pwd, grp, and resource return enhanced tuples now, with symbolic
 field names.

- array.array is now a type object. A new format character
 'u' indicates Py_UNICODE arrays. For those, .tounicode and
 .fromunicode methods are available. Arrays now support __iadd__
 and __imul__.

- dl now builds on every system that has dlfcn.h. Failure in case
 of sizeof(int)!=sizeof(long)!=sizeof(void*) is delayed until dl.open
 is called.

- The sys module acquired a new attribute, api_version, which evaluates
 to the value of the PYTHON_API_VERSION macro with which the
 interpreter was compiled.

- Fixed bug #470582: sre module would return a tuple (None, 'a', 'ab')
 when applying the regular expression '^((a)c)?(ab)$' on 'ab'. It now
 returns (None, None, 'ab'), as expected. Also fixed handling of
 lastindex/lastgroup match attributes in similar cases. For example,
 when running the expression r'(a)(b)?b' over 'ab', lastindex must be
 1, not 2.

- Fixed bug #581080: sre scanner was not checking the buffer limit
 before increasing the current pointer. This was creating an infinite
 loop in the search function, once the pointer exceeded the buffer
 limit.

- The os.fdopen function now enforces a file mode starting with the
 letter 'r', 'w' or 'a', otherwise a ValueError is raised. This fixes
 bug #623464.

- The linuxaudiodev module is now deprecated; it is being replaced by
 ossaudiodev. The interface has been extended to cover a lot more of
 OSS (see www.opensound.com), including most DSP ioctls and the
 OSS mixer API. Documentation forthcoming in 2.3a2.

Library
-------

- imaplib.py now supports SSL (Tino Lange and Piers Lauder).

- Freeze's modulefinder.py has been moved to the standard library;
 slightly improved so it will issue less false missing submodule
 reports (see sf path #643711 for details). Documentation will follow
 with Python 2.3a2.

- os.path exposes getctime.

- unittest.py now has two additional methods called assertAlmostEqual()
 and failIfAlmostEqual(). They implement an approximate comparison
 by rounding the difference between the two arguments and comparing
 the result to zero. Approximate comparison is essential for
 unit tests of floating point results.

- calendar.py now depends on the new datetime module rather than
 the time module. As a result, the range of allowable dates
 has been increased.

- pdb has a new 'j(ump)' command to select the next line to be
 executed.

- The distutils created windows installers now can run a
 postinstallation script.

- doctest.testmod can now be called without argument, which means to
 test the current module.

- When canceling a server that implemented threading with a keyboard
 interrupt, the server would shut down but not terminate (waiting on
 client threads). A new member variable, daemon_threads, was added to
 the ThreadingMixIn class in SocketServer.py to make it explicit that
 this behavior needs to be controlled.

- A new module, optparse, provides a fancy alternative to getopt for
 command line parsing. It is a slightly modified version of Greg
 Ward's Optik package.

- UserDict.py now defines a DictMixin class which defines all dictionary
 methods for classes that already have a minimum mapping interface.
 This greatly simplifies writing classes that need to be substitutable
 for dictionaries (such as the shelve module).

- shelve.py now subclasses from UserDict.DictMixin. Now shelve supports
 all dictionary methods. This eases the transition to persistent
 storage for scripts originally written with dictionaries in mind.

- shelve.open and the various classes in shelve.py now accept an optional
 binary flag, which defaults to False. If True, the values stored in the
 shelf are binary pickles.

- A new package, logging, implements the logging API defined by PEP
 282. The code is written by Vinay Sajip.

- StreamReader, StreamReaderWriter and StreamRecoder in the codecs
 modules are iterators now.

- gzip.py now handles files exceeding 2GB. Files over 4GB also work
 now (provided the OS supports it, and Python is configured with large
 file support), but in that case the underlying gzip file format can
 record only the least-significant 32 bits of the file size, so that
 some tools working with gzipped files may report an incorrect file
 size.

- xml.sax.saxutils.unescape has been added, to replace entity references
 with their entity value.

- Queue.Queue.{put,get} now support an optional timeout argument.

- Various features of Tk 8.4 are exposed in Tkinter.py. The multiple
 option of tkFileDialog is exposed as function askopenfile{,name}s.

- Various configure methods of Tkinter have been stream-lined, so that
 tag_configure, image_configure, window_configure now return a
 dictionary when invoked with no argument.

- Importing the readline module now no longer has the side effect of
 calling setlocale(LC_CTYPE, ""). The initial "C" locale, or
 whatever locale is explicitly set by the user, is preserved. If you
 want repr() of 8-bit strings in your preferred encoding to preserve
 all printable characters of that encoding, you have to add the
 following code to your $PYTHONSTARTUP file or to your application's
 main():

  import locale
  locale.setlocale(locale.LC_CTYPE, "")

- shutil.move was added. shutil.copytree now reports errors as an
 exception at the end, instead of printing error messages.

- Encoding name normalization was generalized to not only
 replace hyphens with underscores, but also all other non-alphanumeric
 characters (with the exception of the dot which is used for Python
 package names during lookup). The aliases.py mapping was updated
 to the new standard.

- mimetypes has two new functions: guess_all_extensions() which
 returns a list of all known extensions for a mime type, and
 add_type() which adds one mapping between a mime type and
 an extension to the database.

- New module: sets, defines the class Set that implements a mutable
 set type using the keys of a dict to represent the set. There's
 also a class ImmutableSet which is useful when you need sets of sets
 or when you need to use sets as dict keys, and a class BaseSet which
 is the base class of the two.

- Added random.sample(population,k) for random sampling without replacement.
 Returns a k length list of unique elements chosen from the population.

- random.randrange(-sys.maxint-1, sys.maxint) no longer raises
 OverflowError. That is, it now accepts any combination of 'start'
 and 'stop' arguments so long as each is in the range of Python's
 bounded integers.

- Thanks to Raymond Hettinger, random.random() now uses a new core
 generator. The Mersenne Twister algorithm is implemented in C,
 threadsafe, faster than the previous generator, has an astronomically
 large period (2**19937-1), creates random floats to full 53-bit
 precision, and may be the most widely tested random number generator
 in existence.

 The random.jumpahead(n) method has different semantics for the new
 generator. Instead of jumping n steps ahead, it uses n and the
 existing state to create a new state. This means that jumpahead()
 continues to support multi-threaded code needing generators of
 non-overlapping sequences. However, it will break code which relies
 on jumpahead moving a specific number of steps forward.

 The attributes random.whseed and random.__whseed have no meaning for
 the new generator. Code using these attributes should switch to a
 new class, random.WichmannHill which is provided for backward
 compatibility and to make an alternate generator available.

- New "algorithms" module: heapq, implements a heap queue. Thanks to
 Kevin O'Connor for the code and Fran�ois Pinard for an entertaining
 write-up explaining the theory and practical uses of heaps.

- New encoding for the Palm OS character set: palmos.

- binascii.crc32() and the zipfile module had problems on some 64-bit
 platforms. These have been fixed. On a platform with 8-byte C longs,
 crc32() now returns a signed-extended 4-byte result, so that its value
 as a Python int is equal to the value computed a 32-bit platform.

- xml.dom.minidom.toxml and toprettyxml now take an optional encoding
 argument.

- Some fixes in the copy module: when an object is copied through its
 __reduce__ method, there was no check for a __setstate__ method on
 the result [SF patch 565085]; deepcopy should treat instances of
 custom metaclasses the same way it treats instances of type 'type'
 [SF patch 560794].

- Sockets now support timeout mode. After s.settimeout(T), where T is
 a float expressing seconds, subsequent operations raise an exception
 if they cannot be completed within T seconds. To disable timeout
 mode, use s.settimeout(None). There's also a module function,
 socket.setdefaulttimeout(T), which sets the default for all sockets
 created henceforth.

- getopt.gnu_getopt was added. This supports GNU-style option
 processing, where options can be mixed with non-option arguments.

- Stop using strings for exceptions. String objects used for
 exceptions are now classes deriving from Exception. The objects
 changed were: Tkinter.TclError, bdb.BdbQuit, macpath.norm_error,
 tabnanny.NannyNag, and xdrlib.Error.

- Constants BOM_UTF8, BOM_UTF16, BOM_UTF16_LE, BOM_UTF16_BE,
 BOM_UTF32, BOM_UTF32_LE and BOM_UTF32_BE that represent the Byte
 Order Mark in UTF-8, UTF-16 and UTF-32 encodings for little and
 big endian systems were added to the codecs module. The old names
 BOM32_* and BOM64_* were off by a factor of 2.

- Added conversion functions math.degrees() and math.radians().

- math.log() now takes an optional argument: math.log(x[, base]).

- ftplib.retrlines() now tests for callback is None rather than testing
 for False. Was causing an error when given a callback object which
 was callable but also returned len() as zero. The change may
 create new breakage if the caller relied on the undocumented behavior
 and called with callback set to [] or some other False value not
 identical to None.

- random.gauss() uses a piece of hidden state used by nothing else,
 and the .seed() and .whseed() methods failed to reset it. In other
 words, setting the seed didn't completely determine the sequence of
 results produced by random.gauss(). It does now. Programs repeatedly
 mixing calls to a seed method with calls to gauss() may see different
 results now.

- The pickle.Pickler class grew a clear_memo() method to mimic that
 provided by cPickle.Pickler.

- difflib's SequenceMatcher class now does a dynamic analysis of
 which elements are so frequent as to constitute noise. For
 comparing files as sequences of lines, this generally works better
 than the IS_LINE_JUNK function, and function ndiff's linejunk
 argument defaults to None now as a result. A happy benefit is
 that SequenceMatcher may run much faster now when applied
 to large files with many duplicate lines (for example, C program
 text with lots of repeated "}" and "return NULL;" lines).

- New Text.dump() method in Tkinter module.

- New distutils commands for building packagers were added to
 support pkgtool on Solaris and swinstall on HP-UX.

- distutils now has a new abstract binary packager base class
 command/bdist_packager, which simplifies writing packagers.
 This will hopefully provide the missing bits to encourage
 people to submit more packagers, e.g. for Debian, FreeBSD
 and other systems.

- The UTF-16, -LE and -BE stream readers now raise a
 NotImplementedError for all calls to .readline(). Previously, they
 used to just produce garbage or fail with an encoding error --
 UTF-16 is a 2-byte encoding and the C lib's line reading APIs don't
 work well with these.

- compileall now supports quiet operation.

- The BaseHTTPServer now implements optional HTTP/1.1 persistent
 connections.

- socket module: the SSL support was broken out of the main
 _socket module C helper and placed into a new _ssl helper
 which now gets imported by socket.py if available and working.

- encodings package: added aliases for all supported IANA character
 sets

- ftplib: to safeguard the user's privacy, anonymous login will use
 "anonymous@" as default password, rather than the real user and host
 name.

- webbrowser: tightened up the command passed to os.system() so that
 arbitrary shell code can't be executed because a bogus URL was
 passed in.

- gettext.translation has an optional fallback argument, and
 gettext.find an optional all argument. Translations will now fallback
 on a per-message basis. The module supports plural forms, by means
 of gettext.[d]ngettext and Translation.[u]ngettext.

- distutils bdist commands now offer a --skip-build option.

- warnings.warn now accepts a Warning instance as first argument.

- The xml.sax.expatreader.ExpatParser class will no longer create
 circular references by using itself as the locator that gets passed
 to the content handler implementation. [SF bug #535474]

- The email.Parser.Parser class now properly parses strings regardless
 of their line endings, which can be any of \r, \n, or \r\n (CR, LF,
 or CRLF). Also, the Header class's constructor default arguments
 has changed slightly so that an explicit maxlinelen value is always
 honored, and so unicode conversion error handling can be specified.

- distutils' build_ext command now links C++ extensions with the C++
 compiler available in the Makefile or CXX environment variable, if
 running under \*nix.

- New module bz2: provides a comprehensive interface for the bz2 compression
 library. It implements a complete file interface, one-shot (de)compression
 functions, and types for sequential (de)compression.

- New pdb command 'pp' which is like 'p' except that it pretty-prints
 the value of its expression argument.

- Now bdist_rpm distutils command understands a verify_script option in
 the config file, including the contents of the referred filename in
 the "%verifyscript" section of the rpm spec file.

- Fixed bug #495695: webbrowser module would run graphic browsers in a
 unix environment even if DISPLAY was not set. Also, support for
 skipstone browser was included.

- Fixed bug #636769: rexec would run unallowed code if subclasses of
 strings were used as parameters for certain functions.

Tools/Demos
-----------

- pygettext.py now supports globbing on Windows, and accepts module
 names in addition to accepting file names.

- The SGI demos (Demo/sgi) have been removed. Nobody thought they
 were interesting any more. (The SGI library modules and extensions
 are still there; it is believed that at least some of these are
 still used and useful.)

- IDLE supports the new encoding declarations (PEP 263); it can also
 deal with legacy 8-bit files if they use the locale's encoding. It
 allows non-ASCII strings in the interactive shell and executes them
 in the locale's encoding.

- freeze.py now produces binaries which can import shared modules,
 unlike before when this failed due to missing symbol exports in
 the generated binary.

Build
-----

- On Unix, IDLE is now installed automatically.

- The fpectl module is not built by default; it's dangerous or useless
 except in the hands of experts.

- The public Python C API will generally be declared using PyAPI_FUNC
 and PyAPI_DATA macros, while Python extension module init functions
 will be declared with PyMODINIT_FUNC. DL_EXPORT/DL_IMPORT macros
 are deprecated.

- A bug was fixed that could cause COUNT_ALLOCS builds to segfault, or
 get into infinite loops, when a new-style class got garbage-collected.
 Unfortunately, to avoid this, the way COUNT_ALLOCS works requires
 that new-style classes be immortal in COUNT_ALLOCS builds. Note that
 COUNT_ALLOCS is not enabled by default, in either release or debug
 builds, and that new-style classes are immortal only in COUNT_ALLOCS
 builds.

- Compiling out the cyclic garbage collector is no longer an option.
 The old symbol WITH_CYCLE_GC is now ignored, and Python.h arranges
 that it's always defined (for the benefit of any extension modules
 that may be conditionalizing on it). A bonus is that any extension
 type participating in cyclic gc can choose to participate in the
 Py_TRASHCAN mechanism now too; in the absence of cyclic gc, this used
 to require editing the core to teach the trashcan mechanism about the
 new type.

- According to Annex F of the current C standard,

  The Standard C macro HUGE_VAL and its float and long double analogs,
  HUGE_VALF and HUGE_VALL, expand to expressions whose values are
  positive infinities.

 Python only uses the double HUGE_VAL, and only to #define its own symbol
 Py_HUGE_VAL. Some platforms have incorrect definitions for HUGE_VAL.
 pyport.h used to try to worm around that, but the workarounds triggered
 other bugs on other platforms, so we gave up. If your platform defines
 HUGE_VAL incorrectly, you'll need to #define Py_HUGE_VAL to something
 that works on your platform. The only instance of this I'm sure about
 is on an unknown subset of Cray systems, described here:

 http://www.cray.com/swpubs/manuals/SN-2194_2.0/html-SN-2194_2.0/x3138.htm

 Presumably 2.3a1 breaks such systems. If anyone uses such a system, help!

- The configure option --without-doc-strings can be used to remove the
 doc strings from the builtin functions and modules; this reduces the
 size of the executable.

- The universal newlines option (PEP 278) is on by default. On Unix
 it can be disabled by passing --without-universal-newlines to the
 configure script. On other platforms, remove
 WITH_UNIVERSAL_NEWLINES from pyconfig.h.

- On Unix, a shared libpython2.3.so can be created with --enable-shared.

- All uses of the CACHE_HASH, INTERN_STRINGS, and DONT_SHARE_SHORT_STRINGS
 preprocessor symbols were eliminated. The internal decisions they
 controlled stopped being experimental long ago.

- The tools used to build the documentation now work under Cygwin as
 well as Unix.

- The bsddb and dbm module builds have been changed to try and avoid version
 skew problems and disable linkage with Berkeley DB 1.85 unless the
 installer knows what s/he's doing. See the section on building these
 modules in the README file for details.

C API
-----

- PyNumber_Check() now returns true for string and unicode objects.
 This is a result of these types having a partially defined
 tp_as_number slot. (This is not a feature, but an indication that
 PyNumber_Check() is not very useful to determine numeric behavior.
 It may be deprecated.)

- The string object's layout has changed: the pointer member
 ob_sinterned has been replaced by an int member ob_sstate. On some
 platforms (e.g. most 64-bit systems) this may change the offset of
 the ob_sval member, so as a precaution the API_VERSION has been
 incremented. The apparently unused feature of "indirect interned
 strings", supported by the ob_sinterned member, is gone. Interned
 strings are now usually mortal; there is a new API,
 PyString_InternImmortal() that creates immortal interned strings.
 (The ob_sstate member can only take three values; however, while
 making it a char saves a few bytes per string object on average, in
 it also slowed things down a bit because ob_sval was no longer
 aligned.)

- The Py_InitModule*() functions now accept NULL for the 'methods'
 argument. Modules without global functions are becoming more common
 now that factories can be types rather than functions.

- New C API PyUnicode_FromOrdinal() which exposes unichr() at C
 level.

- New functions PyErr_SetExcFromWindowsErr() and
 PyErr_SetExcFromWindowsErrWithFilename(). Similar to
 PyErr_SetFromWindowsErrWithFilename() and
 PyErr_SetFromWindowsErr(), but they allow to specify
 the exception type to raise. Available on Windows.

- Py_FatalError() is now declared as taking a const char* argument. It
 was previously declared without const. This should not affect working
 code.

- Added new macro PySequence_ITEM(o, i) that directly calls
 sq_item without rechecking that o is a sequence and without
 adjusting for negative indices.

- PyRange_New() now raises ValueError if the fourth argument is not 1.
 This is part of the removal of deprecated features of the xrange
 object.

- PyNumber_Coerce() and PyNumber_CoerceEx() now also invoke the type's
 coercion if both arguments have the same type but this type has the
 CHECKTYPES flag set. This is to better support proxies.

- The type of tp_free has been changed from "``void (*)(PyObject *)``" to
 "``void (*)(void *)``".

- PyObject_Del, PyObject_GC_Del are now functions instead of macros.

- A type can now inherit its metatype from its base type. Previously,
 when PyType_Ready() was called, if ob_type was found to be NULL, it
 was always set to &PyType_Type; now it is set to base->ob_type,
 where base is tp_base, defaulting to &PyObject_Type.

- PyType_Ready() accidentally did not inherit tp_is_gc; now it does.

- The PyCore_* family of APIs have been removed.

- The "u#" parser marker will now pass through Unicode objects as-is
 without going through the buffer API.

- The enumerators of cmp_op have been renamed to use the prefix ``PyCmp_``.

- An old #define of ANY as void has been removed from pyport.h. This
 hasn't been used since Python's pre-ANSI days, and the #define has
 been marked as obsolete since then. SF bug 495548 says it created
 conflicts with other packages, so keeping it around wasn't harmless.

- Because Python's magic number scheme broke on January 1st, we decided
 to stop Python development. Thanks for all the fish!

- Some of us don't like fish, so we changed Python's magic number
 scheme to a new one. See Python/import.c for details.

New platforms
-------------

- OpenVMS is now supported.

- AtheOS is now supported.

- the EMX runtime environment on OS/2 is now supported.

- GNU/Hurd is now supported.

Tests
-----

- The regrtest.py script's -u option now provides a way to say "allow
 all resources except this one." For example, to allow everything
 except bsddb, give the option '-uall,-bsddb'.

Windows
-------

- The Windows distribution now ships with version 4.0.14 of the
 Sleepycat Berkeley database library. This should be a huge
 improvement over the previous Berkeley DB 1.85, which had many
 bugs.
 XXX What are the licensing issues here?
 XXX If a user has a database created with a previous version of
 XXX   Python, what must they do to convert it?
 XXX I'm still not sure how to link this thing (see PCbuild/readme.txt).
 XXX The version # is likely to change before 2.3a1.

- The Windows distribution now ships with a Secure Sockets Library (SLL)
  module (_ssl.pyd)

- The Windows distribution now ships with Tcl/Tk version 8.4.1 (it
 previously shipped with Tcl/Tk 8.3.2).

- When Python is built under a Microsoft compiler, sys.version now
 includes the compiler version number (_MSC_VER). For example, under
 MSVC 6, sys.version contains the substring "MSC v.1200 ". 1200 is
 the value of _MSC_VER under MSVC 6.

- Sometimes the uninstall executable (UNWISE.EXE) vanishes. One cause
 of that has been fixed in the installer (disabled Wise's "delete in-
 use files" uninstall option).

- Fixed a bug in urllib's proxy handling in Windows. [SF bug #503031]

- The installer now installs Start menu shortcuts under (the local
 equivalent of) "All Users" when doing an Admin install.

- file.truncate([newsize]) now works on Windows for all newsize values.
 It used to fail if newsize didn't fit in 32 bits, reflecting a
 limitation of MS _chsize (which is no longer used).

- os.waitpid() is now implemented for Windows, and can be used to block
 until a specified process exits. This is similar to, but not exactly
 the same as, os.waitpid() on POSIX systems. If you're waiting for
 a specific process whose pid was obtained from one of the spawn()
 functions, the same Python os.waitpid() code works across platforms.
 See the docs for details. The docs were changed to clarify that
 spawn functions return, and waitpid requires, a process handle on
 Windows (not the same thing as a Windows process id).

- New tempfile.TemporaryFile implementation for Windows: this doesn't
 need a TemporaryFileWrapper wrapper anymore, and should be immune
 to a nasty problem: before 2.3, if you got a temp file on Windows, it
 got wrapped in an object whose close() method first closed the
 underlying file, then deleted the file. This usually worked fine.
 However, the spawn family of functions on Windows create (at a low C
 level) the same set of open files in the spawned process Q as were
 open in the spawning process P. If a temp file f was among them, then
 doing f.close() in P first closed P's C-level file handle on f, but Q's
 C-level file handle on f remained open, so the attempt in P to delete f
 blew up with a "Permission denied" error (Windows doesn't allow
 deleting open files). This was surprising, subtle, and difficult to
 work around.

- The os module now exports all the symbolic constants usable with the
 low-level os.open() on Windows: the new constants in 2.3 are
 O_NOINHERIT, O_SHORT_LIVED, O_TEMPORARY, O_RANDOM and O_SEQUENTIAL.
 The others were also available in 2.2: O_APPEND, O_BINARY, O_CREAT,
 O_EXCL, O_RDONLY, O_RDWR, O_TEXT, O_TRUNC and O_WRONLY. Contrary
 to Microsoft docs, O_SHORT_LIVED does not seem to imply O_TEMPORARY
 (so specify both if you want both; note that neither is useful unless
 specified with O_CREAT too).

Mac
----

- Mac/Relnotes is gone, the release notes are now here.

- Python (the OSX-only, unix-based version, not the OS9-compatible CFM
 version) now fully supports unicode strings as arguments to various file
 system calls, eg. open(), file(), os.stat() and os.listdir().

- The current naming convention for Python on the Macintosh is that MacPython
 refers to the unix-based OSX-only version, and MacPython-OS9 refers to the
 CFM-based version that runs on both OS9 and OSX.

- All MacPython-OS9 functionality is now available in an OSX unix build,
 including the Carbon modules, the IDE, OSA support, etc. A lot of this
 will only work correctly in a framework build, though, because you cannot
 talk to the window manager unless your application is run from a .app
 bundle. There is a command line tool "pythonw" that runs your script
 with an interpreter living in such a .app bundle, this interpreter should
 be used to run any Python script using the window manager (including
 Tkinter or wxPython scripts).

- Most of Mac/Lib has moved to Lib/plat-mac, which is again used both in
 MacPython-OSX and MacPython-OS9. The only modules remaining in Mac/Lib
 are specifically for MacPython-OS9 (CFM support, preference resources, etc).

- A new utility PythonLauncher will start a Python interpreter when a .py or
 .pyw script is double-clicked in the Finder. By default .py scripts are
 run with a normal Python interpreter in a Terminal window and .pyw
 files are run with a window-aware pythonw interpreter without a Terminal
 window, but all this can be customized.

- MacPython-OS9 is now Carbon-only, so it runs on Mac OS 9 or Mac OS X and
 possibly on Mac OS 8.6 with the right CarbonLib installed, but not on earlier
 releases.

- Many tools such as BuildApplet.py and gensuitemodule.py now support a command
 line interface too.

- All the Carbon classes are now PEP253 compliant, meaning that you can
 subclass them from Python. Most of the attributes have gone, you should
 now use the accessor function call API, which is also what Apple's
 documentation uses. Some attributes such as grafport.visRgn are still
 available for convenience.

- New Carbon modules File (implementing the APIs in Files.h and Aliases.h)
 and Folder (APIs from Folders.h). The old macfs builtin module is
 gone, and replaced by a Python wrapper around the new modules.

- Pathname handling should now be fully consistent: MacPython-OSX always uses
 unix pathnames and MacPython-OS9 always uses colon-separated Mac pathnames
 (also when running on Mac OS X).

- New Carbon modules Help and AH give access to the Carbon Help Manager.
 There are hooks in the IDE to allow accessing the Python documentation
 (and Apple's Carbon and Cocoa documentation) through the Help Viewer.
 See Mac/OSX/README for converting the Python documentation to a
 Help Viewer compatible form and installing it.

- OSA support has been redesigned and the generated Python classes now
 mirror the inheritance defined by the underlying OSA classes.

- MacPython no longer maps both \r and \n to \n on input for any text file.
 This feature has been replaced by universal newline support (PEP278).

- The default encoding for Python sourcefiles in MacPython-OS9 is no longer
 mac-roman (or whatever your local Mac encoding was) but "ascii", like on
 other platforms. If you really need sourcefiles with Mac characters in them
 you can change this in site.py.

----

**(For information about older versions, consult the HISTORY file.)**