1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Python / sysmodule.c

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

/* System module */

/*
Various bits of information used by the interpreter are collected in
module 'sys'.
Function member:
- exit(sts): raise SystemExit
Data members:
- stdin, stdout, stderr: standard file objects
- modules: the table of modules (dictionary)
- path: module search path (list of strings)
- argv: script arguments (list of strings)
- ps1, ps2: optional primary and secondary prompts (strings)
*/

#include "Python.h"
#include "code.h"
#include "frameobject.h"
#include "pythread.h"

#include "osdefs.h"

#ifdef MS_WINDOWS
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#endif /* MS_WINDOWS */

#ifdef MS_COREDLL
extern void *PyWin_DLLhModule;
/* A string loaded from the DLL at startup: */
extern const char *PyWin_DLLVersionString;
#endif

#ifdef __VMS
#include <unixlib.h>
#endif

#ifdef HAVE_LANGINFO_H
#include <locale.h>
#include <langinfo.h>
#endif

PyObject *
PySys_GetObject(const char *name)
{
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  PyObject *sd = tstate->interp->sysdict;
  if (sd == NULL)
    return NULL;
  return PyDict_GetItemString(sd, name);
}

int
PySys_SetObject(const char *name, PyObject *v)
{
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  PyObject *sd = tstate->interp->sysdict;
  if (v == NULL) {
    if (PyDict_GetItemString(sd, name) == NULL)
      return 0;
    else
      return PyDict_DelItemString(sd, name);
  }
  else
    return PyDict_SetItemString(sd, name, v);
}

/* Write repr(o) to sys.stdout using sys.stdout.encoding and 'backslashreplace'
  error handler. If sys.stdout has a buffer attribute, use
  sys.stdout.buffer.write(encoded), otherwise redecode the string and use
  sys.stdout.write(redecoded).

  Helper function for sys_displayhook(). */
static int
sys_displayhook_unencodable(PyObject *outf, PyObject *o)
{
  PyObject *stdout_encoding = NULL;
  PyObject *encoded, *escaped_str, *repr_str, *buffer, *result;
  char *stdout_encoding_str;
  int ret;
  _Py_IDENTIFIER(encoding);
  _Py_IDENTIFIER(buffer);

  stdout_encoding = _PyObject_GetAttrId(outf, &PyId_encoding);
  if (stdout_encoding == NULL)
    goto error;
  stdout_encoding_str = _PyUnicode_AsString(stdout_encoding);
  if (stdout_encoding_str == NULL)
    goto error;

  repr_str = PyObject_Repr(o);
  if (repr_str == NULL)
    goto error;
  encoded = PyUnicode_AsEncodedString(repr_str,
                    stdout_encoding_str,
                    "backslashreplace");
  Py_DECREF(repr_str);
  if (encoded == NULL)
    goto error;

  buffer = _PyObject_GetAttrId(outf, &PyId_buffer);
  if (buffer) {
    _Py_IDENTIFIER(write);
    result = _PyObject_CallMethodId(buffer, &PyId_write, "(O)", encoded);
    Py_DECREF(buffer);
    Py_DECREF(encoded);
    if (result == NULL)
      goto error;
    Py_DECREF(result);
  }
  else {
    PyErr_Clear();
    escaped_str = PyUnicode_FromEncodedObject(encoded,
                         stdout_encoding_str,
                         "strict");
    Py_DECREF(encoded);
    if (PyFile_WriteObject(escaped_str, outf, Py_PRINT_RAW) != 0) {
      Py_DECREF(escaped_str);
      goto error;
    }
    Py_DECREF(escaped_str);
  }
  ret = 0;
  goto finally;

error:
  ret = -1;
finally:
  Py_XDECREF(stdout_encoding);
  return ret;
}

static PyObject *
sys_displayhook(PyObject *self, PyObject *o)
{
  PyObject *outf;
  PyInterpreterState *interp = PyThreadState_GET()->interp;
  PyObject *modules = interp->modules;
  PyObject *builtins = PyDict_GetItemString(modules, "builtins");
  int err;
  _Py_IDENTIFIER(_);

  if (builtins == NULL) {
    PyErr_SetString(PyExc_RuntimeError, "lost builtins module");
    return NULL;
  }

  /* Print value except if None */
  /* After printing, also assign to '_' */
  /* Before, set '_' to None to avoid recursion */
  if (o == Py_None) {
    Py_INCREF(Py_None);
    return Py_None;
  }
  if (_PyObject_SetAttrId(builtins, &PyId__, Py_None) != 0)
    return NULL;
  outf = PySys_GetObject("stdout");
  if (outf == NULL || outf == Py_None) {
    PyErr_SetString(PyExc_RuntimeError, "lost sys.stdout");
    return NULL;
  }
  if (PyFile_WriteObject(o, outf, 0) != 0) {
    if (PyErr_ExceptionMatches(PyExc_UnicodeEncodeError)) {
      /* repr(o) is not encodable to sys.stdout.encoding with
       * sys.stdout.errors error handler (which is probably 'strict') */
      PyErr_Clear();
      err = sys_displayhook_unencodable(outf, o);
      if (err)
        return NULL;
    }
    else {
      return NULL;
    }
  }
  if (PyFile_WriteString("\n", outf) != 0)
    return NULL;
  if (_PyObject_SetAttrId(builtins, &PyId__, o) != 0)
    return NULL;
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(displayhook_doc,
"displayhook(object) -> None\n"
"\n"
"Print an object to sys.stdout and also save it in builtins._\n"
);

static PyObject *
sys_excepthook(PyObject* self, PyObject* args)
{
  PyObject *exc, *value, *tb;
  if (!PyArg_UnpackTuple(args, "excepthook", 3, 3, &exc, &value, &tb))
    return NULL;
  PyErr_Display(exc, value, tb);
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(excepthook_doc,
"excepthook(exctype, value, traceback) -> None\n"
"\n"
"Handle an exception by displaying it with a traceback on sys.stderr.\n"
);

static PyObject *
sys_exc_info(PyObject *self, PyObject *noargs)
{
  PyThreadState *tstate;
  tstate = PyThreadState_GET();
  return Py_BuildValue(
    "(OOO)",
    tstate->exc_type != NULL ? tstate->exc_type : Py_None,
    tstate->exc_value != NULL ? tstate->exc_value : Py_None,
    tstate->exc_traceback != NULL ?
      tstate->exc_traceback : Py_None);
}

PyDoc_STRVAR(exc_info_doc,
"exc_info() -> (type, value, traceback)\n\
\n\
Return information about the most recent exception caught by an except\n\
clause in the current stack frame or in an older stack frame."
);

static PyObject *
sys_exit(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *exit_code = 0;
  if (!PyArg_UnpackTuple(args, "exit", 0, 1, &exit_code))
    return NULL;
  /* Raise SystemExit so callers may catch it or clean up. */
  PyErr_SetObject(PyExc_SystemExit, exit_code);
  return NULL;
}

PyDoc_STRVAR(exit_doc,
"exit([status])\n\
\n\
Exit the interpreter by raising SystemExit(status).\n\
If the status is omitted or None, it defaults to zero (i.e., success).\n\
If the status is numeric, it will be used as the system exit status.\n\
If it is another kind of object, it will be printed and the system\n\
exit status will be one (i.e., failure)."
);


static PyObject *
sys_getdefaultencoding(PyObject *self)
{
  return PyUnicode_FromString(PyUnicode_GetDefaultEncoding());
}

PyDoc_STRVAR(getdefaultencoding_doc,
"getdefaultencoding() -> string\n\
\n\
Return the current default string encoding used by the Unicode \n\
implementation."
);

static PyObject *
sys_getfilesystemencoding(PyObject *self)
{
  if (Py_FileSystemDefaultEncoding)
    return PyUnicode_FromString(Py_FileSystemDefaultEncoding);
  PyErr_SetString(PyExc_RuntimeError,
          "filesystem encoding is not initialized");
  return NULL;
}

PyDoc_STRVAR(getfilesystemencoding_doc,
"getfilesystemencoding() -> string\n\
\n\
Return the encoding used to convert Unicode filenames in\n\
operating system filenames."
);

static PyObject *
sys_intern(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *s;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "U:intern", &s))
    return NULL;
  if (PyUnicode_CheckExact(s)) {
    Py_INCREF(s);
    PyUnicode_InternInPlace(&s);
    return s;
  }
  else {
    PyErr_Format(PyExc_TypeError,
            "can't intern %.400s", s->ob_type->tp_name);
    return NULL;
  }
}

PyDoc_STRVAR(intern_doc,
"intern(string) -> string\n\
\n\
``Intern'' the given string. This enters the string in the (global)\n\
table of interned strings whose purpose is to speed up dictionary lookups.\n\
Return the string itself or the previously interned string object with the\n\
same value.");


/*
 * Cached interned string objects used for calling the profile and
 * trace functions. Initialized by trace_init().
 */
static PyObject *whatstrings[7] = {NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL};

static int
trace_init(void)
{
  static char *whatnames[7] = {"call", "exception", "line", "return",
                  "c_call", "c_exception", "c_return"};
  PyObject *name;
  int i;
  for (i = 0; i < 7; ++i) {
    if (whatstrings[i] == NULL) {
      name = PyUnicode_InternFromString(whatnames[i]);
      if (name == NULL)
        return -1;
      whatstrings[i] = name;
    }
  }
  return 0;
}


static PyObject *
call_trampoline(PyThreadState *tstate, PyObject* callback,
        PyFrameObject *frame, int what, PyObject *arg)
{
  PyObject *args = PyTuple_New(3);
  PyObject *whatstr;
  PyObject *result;

  if (args == NULL)
    return NULL;
  Py_INCREF(frame);
  whatstr = whatstrings[what];
  Py_INCREF(whatstr);
  if (arg == NULL)
    arg = Py_None;
  Py_INCREF(arg);
  PyTuple_SET_ITEM(args, 0, (PyObject *)frame);
  PyTuple_SET_ITEM(args, 1, whatstr);
  PyTuple_SET_ITEM(args, 2, arg);

  /* call the Python-level function */
  PyFrame_FastToLocals(frame);
  result = PyEval_CallObject(callback, args);
  PyFrame_LocalsToFast(frame, 1);
  if (result == NULL)
    PyTraceBack_Here(frame);

  /* cleanup */
  Py_DECREF(args);
  return result;
}

static int
profile_trampoline(PyObject *self, PyFrameObject *frame,
          int what, PyObject *arg)
{
  PyThreadState *tstate = frame->f_tstate;
  PyObject *result;

  if (arg == NULL)
    arg = Py_None;
  result = call_trampoline(tstate, self, frame, what, arg);
  if (result == NULL) {
    PyEval_SetProfile(NULL, NULL);
    return -1;
  }
  Py_DECREF(result);
  return 0;
}

static int
trace_trampoline(PyObject *self, PyFrameObject *frame,
         int what, PyObject *arg)
{
  PyThreadState *tstate = frame->f_tstate;
  PyObject *callback;
  PyObject *result;

  if (what == PyTrace_CALL)
    callback = self;
  else
    callback = frame->f_trace;
  if (callback == NULL)
    return 0;
  result = call_trampoline(tstate, callback, frame, what, arg);
  if (result == NULL) {
    PyEval_SetTrace(NULL, NULL);
    Py_XDECREF(frame->f_trace);
    frame->f_trace = NULL;
    return -1;
  }
  if (result != Py_None) {
    PyObject *temp = frame->f_trace;
    frame->f_trace = NULL;
    Py_XDECREF(temp);
    frame->f_trace = result;
  }
  else {
    Py_DECREF(result);
  }
  return 0;
}

static PyObject *
sys_settrace(PyObject *self, PyObject *args)
{
  if (trace_init() == -1)
    return NULL;
  if (args == Py_None)
    PyEval_SetTrace(NULL, NULL);
  else
    PyEval_SetTrace(trace_trampoline, args);
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(settrace_doc,
"settrace(function)\n\
\n\
Set the global debug tracing function. It will be called on each\n\
function call. See the debugger chapter in the library manual."
);

static PyObject *
sys_gettrace(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  PyObject *temp = tstate->c_traceobj;

  if (temp == NULL)
    temp = Py_None;
  Py_INCREF(temp);
  return temp;
}

PyDoc_STRVAR(gettrace_doc,
"gettrace()\n\
\n\
Return the global debug tracing function set with sys.settrace.\n\
See the debugger chapter in the library manual."
);

static PyObject *
sys_setprofile(PyObject *self, PyObject *args)
{
  if (trace_init() == -1)
    return NULL;
  if (args == Py_None)
    PyEval_SetProfile(NULL, NULL);
  else
    PyEval_SetProfile(profile_trampoline, args);
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(setprofile_doc,
"setprofile(function)\n\
\n\
Set the profiling function. It will be called on each function call\n\
and return. See the profiler chapter in the library manual."
);

static PyObject *
sys_getprofile(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  PyObject *temp = tstate->c_profileobj;

  if (temp == NULL)
    temp = Py_None;
  Py_INCREF(temp);
  return temp;
}

PyDoc_STRVAR(getprofile_doc,
"getprofile()\n\
\n\
Return the profiling function set with sys.setprofile.\n\
See the profiler chapter in the library manual."
);

static int _check_interval = 100;

static PyObject *
sys_setcheckinterval(PyObject *self, PyObject *args)
{
  if (PyErr_WarnEx(PyExc_DeprecationWarning,
           "sys.getcheckinterval() and sys.setcheckinterval() "
           "are deprecated. Use sys.setswitchinterval() "
           "instead.", 1) < 0)
    return NULL;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "i:setcheckinterval", &_check_interval))
    return NULL;
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(setcheckinterval_doc,
"setcheckinterval(n)\n\
\n\
Tell the Python interpreter to check for asynchronous events every\n\
n instructions. This also affects how often thread switches occur."
);

static PyObject *
sys_getcheckinterval(PyObject *self, PyObject *args)
{
  if (PyErr_WarnEx(PyExc_DeprecationWarning,
           "sys.getcheckinterval() and sys.setcheckinterval() "
           "are deprecated. Use sys.getswitchinterval() "
           "instead.", 1) < 0)
    return NULL;
  return PyLong_FromLong(_check_interval);
}

PyDoc_STRVAR(getcheckinterval_doc,
"getcheckinterval() -> current check interval; see setcheckinterval()."
);

#ifdef WITH_THREAD
static PyObject *
sys_setswitchinterval(PyObject *self, PyObject *args)
{
  double d;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "d:setswitchinterval", &d))
    return NULL;
  if (d <= 0.0) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "switch interval must be strictly positive");
    return NULL;
  }
  _PyEval_SetSwitchInterval((unsigned long) (1e6 * d));
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(setswitchinterval_doc,
"setswitchinterval(n)\n\
\n\
Set the ideal thread switching delay inside the Python interpreter\n\
The actual frequency of switching threads can be lower if the\n\
interpreter executes long sequences of uninterruptible code\n\
(this is implementation-specific and workload-dependent).\n\
\n\
The parameter must represent the desired switching delay in seconds\n\
A typical value is 0.005 (5 milliseconds)."
);

static PyObject *
sys_getswitchinterval(PyObject *self, PyObject *args)
{
  return PyFloat_FromDouble(1e-6 * _PyEval_GetSwitchInterval());
}

PyDoc_STRVAR(getswitchinterval_doc,
"getswitchinterval() -> current thread switch interval; see setswitchinterval()."
);

#endif /* WITH_THREAD */

#ifdef WITH_TSC
static PyObject *
sys_settscdump(PyObject *self, PyObject *args)
{
  int bool;
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_Get();

  if (!PyArg_ParseTuple(args, "i:settscdump", &bool))
    return NULL;
  if (bool)
    tstate->interp->tscdump = 1;
  else
    tstate->interp->tscdump = 0;
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;

}

PyDoc_STRVAR(settscdump_doc,
"settscdump(bool)\n\
\n\
If true, tell the Python interpreter to dump VM measurements to\n\
stderr. If false, turn off dump. The measurements are based on the\n\
processor's time-stamp counter."
);
#endif /* TSC */

static PyObject *
sys_setrecursionlimit(PyObject *self, PyObject *args)
{
  int new_limit;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "i:setrecursionlimit", &new_limit))
    return NULL;
  if (new_limit <= 0) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "recursion limit must be positive");
    return NULL;
  }
  Py_SetRecursionLimit(new_limit);
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

static PyTypeObject Hash_InfoType;

PyDoc_STRVAR(hash_info_doc,
"hash_info\n\
\n\
A struct sequence providing parameters used for computing\n\
numeric hashes. The attributes are read only.");

static PyStructSequence_Field hash_info_fields[] = {
  {"width", "width of the type used for hashing, in bits"},
  {"modulus", "prime number giving the modulus on which the hash "
        "function is based"},
  {"inf", "value to be used for hash of a positive infinity"},
  {"nan", "value to be used for hash of a nan"},
  {"imag", "multiplier used for the imaginary part of a complex number"},
  {NULL, NULL}
};

static PyStructSequence_Desc hash_info_desc = {
  "sys.hash_info",
  hash_info_doc,
  hash_info_fields,
  5,
};

static PyObject *
get_hash_info(void)
{
  PyObject *hash_info;
  int field = 0;
  hash_info = PyStructSequence_New(&Hash_InfoType);
  if (hash_info == NULL)
    return NULL;
  PyStructSequence_SET_ITEM(hash_info, field++,
               PyLong_FromLong(8*sizeof(Py_hash_t)));
  PyStructSequence_SET_ITEM(hash_info, field++,
               PyLong_FromSsize_t(_PyHASH_MODULUS));
  PyStructSequence_SET_ITEM(hash_info, field++,
               PyLong_FromLong(_PyHASH_INF));
  PyStructSequence_SET_ITEM(hash_info, field++,
               PyLong_FromLong(_PyHASH_NAN));
  PyStructSequence_SET_ITEM(hash_info, field++,
               PyLong_FromLong(_PyHASH_IMAG));
  if (PyErr_Occurred()) {
    Py_CLEAR(hash_info);
    return NULL;
  }
  return hash_info;
}


PyDoc_STRVAR(setrecursionlimit_doc,
"setrecursionlimit(n)\n\
\n\
Set the maximum depth of the Python interpreter stack to n. This\n\
limit prevents infinite recursion from causing an overflow of the C\n\
stack and crashing Python. The highest possible limit is platform-\n\
dependent."
);

static PyObject *
sys_getrecursionlimit(PyObject *self)
{
  return PyLong_FromLong(Py_GetRecursionLimit());
}

PyDoc_STRVAR(getrecursionlimit_doc,
"getrecursionlimit()\n\
\n\
Return the current value of the recursion limit, the maximum depth\n\
of the Python interpreter stack. This limit prevents infinite\n\
recursion from causing an overflow of the C stack and crashing Python."
);

#ifdef MS_WINDOWS
PyDoc_STRVAR(getwindowsversion_doc,
"getwindowsversion()\n\
\n\
Return information about the running version of Windows as a named tuple.\n\
The members are named: major, minor, build, platform, service_pack,\n\
service_pack_major, service_pack_minor, suite_mask, and product_type. For\n\
backward compatibility, only the first 5 items are available by indexing.\n\
All elements are numbers, except service_pack which is a string. Platform\n\
may be 0 for win32s, 1 for Windows 9x/ME, 2 for Windows NT/2000/XP/Vista/7,\n\
3 for Windows CE. Product_type may be 1 for a workstation, 2 for a domain\n\
controller, 3 for a server."
);

static PyTypeObject WindowsVersionType = {0, 0, 0, 0, 0, 0};

static PyStructSequence_Field windows_version_fields[] = {
  {"major", "Major version number"},
  {"minor", "Minor version number"},
  {"build", "Build number"},
  {"platform", "Operating system platform"},
  {"service_pack", "Latest Service Pack installed on the system"},
  {"service_pack_major", "Service Pack major version number"},
  {"service_pack_minor", "Service Pack minor version number"},
  {"suite_mask", "Bit mask identifying available product suites"},
  {"product_type", "System product type"},
  {0}
};

static PyStructSequence_Desc windows_version_desc = {
  "sys.getwindowsversion", /* name */
  getwindowsversion_doc,  /* doc */
  windows_version_fields,  /* fields */
  5             /* For backward compatibility,
                 only the first 5 items are accessible
                 via indexing, the rest are name only */
};

static PyObject *
sys_getwindowsversion(PyObject *self)
{
  PyObject *version;
  int pos = 0;
  OSVERSIONINFOEX ver;
  ver.dwOSVersionInfoSize = sizeof(ver);
  if (!GetVersionEx((OSVERSIONINFO*) &ver))
    return PyErr_SetFromWindowsErr(0);

  version = PyStructSequence_New(&WindowsVersionType);
  if (version == NULL)
    return NULL;

  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.dwMajorVersion));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.dwMinorVersion));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.dwBuildNumber));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.dwPlatformId));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyUnicode_FromString(ver.szCSDVersion));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.wServicePackMajor));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.wServicePackMinor));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.wSuiteMask));
  PyStructSequence_SET_ITEM(version, pos++, PyLong_FromLong(ver.wProductType));

  return version;
}

#endif /* MS_WINDOWS */

#ifdef HAVE_DLOPEN
static PyObject *
sys_setdlopenflags(PyObject *self, PyObject *args)
{
  int new_val;
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "i:setdlopenflags", &new_val))
    return NULL;
  if (!tstate)
    return NULL;
  tstate->interp->dlopenflags = new_val;
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}

PyDoc_STRVAR(setdlopenflags_doc,
"setdlopenflags(n) -> None\n\
\n\
Set the flags used by the interpreter for dlopen calls, such as when the\n\
interpreter loads extension modules. Among other things, this will enable\n\
a lazy resolving of symbols when importing a module, if called as\n\
sys.setdlopenflags(0). To share symbols across extension modules, call as\n\
sys.setdlopenflags(ctypes.RTLD_GLOBAL). Symbolic names for the flag modules\n\
can be found in the os module (RTLD_xxx constants, e.g. os.RTLD_LAZY).");

static PyObject *
sys_getdlopenflags(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyThreadState *tstate = PyThreadState_GET();
  if (!tstate)
    return NULL;
  return PyLong_FromLong(tstate->interp->dlopenflags);
}

PyDoc_STRVAR(getdlopenflags_doc,
"getdlopenflags() -> int\n\
\n\
Return the current value of the flags that are used for dlopen calls.\n\
The flag constants are defined in the ctypes and DLFCN modules.");

#endif /* HAVE_DLOPEN */

#ifdef USE_MALLOPT
/* Link with -lmalloc (or -lmpc) on an SGI */
#include <malloc.h>

static PyObject *
sys_mdebug(PyObject *self, PyObject *args)
{
  int flag;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "i:mdebug", &flag))
    return NULL;
  mallopt(M_DEBUG, flag);
  Py_INCREF(Py_None);
  return Py_None;
}
#endif /* USE_MALLOPT */

static PyObject *
sys_getsizeof(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwds)
{
  PyObject *res = NULL;
  static PyObject *gc_head_size = NULL;
  static char *kwlist[] = {"object", "default", 0};
  PyObject *o, *dflt = NULL;
  PyObject *method;
  _Py_IDENTIFIER(__sizeof__);

  if (!PyArg_ParseTupleAndKeywords(args, kwds, "O|O:getsizeof",
                   kwlist, &o, &dflt))
    return NULL;

  /* Initialize static variable for GC head size */
  if (gc_head_size == NULL) {
    gc_head_size = PyLong_FromSsize_t(sizeof(PyGC_Head));
    if (gc_head_size == NULL)
      return NULL;
  }

  /* Make sure the type is initialized. float gets initialized late */
  if (PyType_Ready(Py_TYPE(o)) < 0)
    return NULL;

  method = _PyObject_LookupSpecial(o, &PyId___sizeof__);
  if (method == NULL) {
    if (!PyErr_Occurred())
      PyErr_Format(PyExc_TypeError,
             "Type %.100s doesn't define __sizeof__",
             Py_TYPE(o)->tp_name);
  }
  else {
    res = PyObject_CallFunctionObjArgs(method, NULL);
    Py_DECREF(method);
  }

  /* Has a default value been given */
  if ((res == NULL) && (dflt != NULL) &&
    PyErr_ExceptionMatches(PyExc_TypeError))
  {
    PyErr_Clear();
    Py_INCREF(dflt);
    return dflt;
  }
  else if (res == NULL)
    return res;

  /* add gc_head size */
  if (PyObject_IS_GC(o)) {
    PyObject *tmp = res;
    res = PyNumber_Add(tmp, gc_head_size);
    Py_DECREF(tmp);
  }
  return res;
}

PyDoc_STRVAR(getsizeof_doc,
"getsizeof(object, default) -> int\n\
\n\
Return the size of object in bytes.");

static PyObject *
sys_getrefcount(PyObject *self, PyObject *arg)
{
  return PyLong_FromSsize_t(arg->ob_refcnt);
}

#ifdef Py_REF_DEBUG
static PyObject *
sys_gettotalrefcount(PyObject *self)
{
  return PyLong_FromSsize_t(_Py_GetRefTotal());
}
#endif /* Py_REF_DEBUG */

PyDoc_STRVAR(getrefcount_doc,
"getrefcount(object) -> integer\n\
\n\
Return the reference count of object. The count returned is generally\n\
one higher than you might expect, because it includes the (temporary)\n\
reference as an argument to getrefcount()."
);

#ifdef COUNT_ALLOCS
static PyObject *
sys_getcounts(PyObject *self)
{
  extern PyObject *get_counts(void);

  return get_counts();
}
#endif

PyDoc_STRVAR(getframe_doc,
"_getframe([depth]) -> frameobject\n\
\n\
Return a frame object from the call stack. If optional integer depth is\n\
given, return the frame object that many calls below the top of the stack.\n\
If that is deeper than the call stack, ValueError is raised. The default\n\
for depth is zero, returning the frame at the top of the call stack.\n\
\n\
This function should be used for internal and specialized\n\
purposes only."
);

static PyObject *
sys_getframe(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyFrameObject *f = PyThreadState_GET()->frame;
  int depth = -1;

  if (!PyArg_ParseTuple(args, "|i:_getframe", &depth))
    return NULL;

  while (depth > 0 && f != NULL) {
    f = f->f_back;
    --depth;
  }
  if (f == NULL) {
    PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
            "call stack is not deep enough");
    return NULL;
  }
  Py_INCREF(f);
  return (PyObject*)f;
}

PyDoc_STRVAR(current_frames_doc,
"_current_frames() -> dictionary\n\
\n\
Return a dictionary mapping each current thread T's thread id to T's\n\
current stack frame.\n\
\n\
This function should be used for specialized purposes only."
);

static PyObject *
sys_current_frames(PyObject *self, PyObject *noargs)
{
  return _PyThread_CurrentFrames();
}

PyDoc_STRVAR(call_tracing_doc,
"call_tracing(func, args) -> object\n\
\n\
Call func(*args), while tracing is enabled. The tracing state is\n\
saved, and restored afterwards. This is intended to be called from\n\
a debugger from a checkpoint, to recursively debug some other code."
);

static PyObject *
sys_call_tracing(PyObject *self, PyObject *args)
{
  PyObject *func, *funcargs;
  if (!PyArg_ParseTuple(args, "OO!:call_tracing", &func, &PyTuple_Type, &funcargs))
    return NULL;
  return _PyEval_CallTracing(func, funcargs);
}

PyDoc_STRVAR(callstats_doc,
"callstats() -> tuple of integers\n\
\n\
Return a tuple of function call statistics, if CALL_PROFILE was defined\n\
when Python was built. Otherwise, return None.\n\
\n\
When enabled, this function returns detailed, implementation-specific\n\
details about the number of function calls executed. The return value is\n\
a 11-tuple where the entries in the tuple are counts of:\n\
0. all function calls\n\
1. calls to PyFunction_Type objects\n\
2. PyFunction calls that do not create an argument tuple\n\
3. PyFunction calls that do not create an argument tuple\n\
  and bypass PyEval_EvalCodeEx()\n\
4. PyMethod calls\n\
5. PyMethod calls on bound methods\n\
6. PyType calls\n\
7. PyCFunction calls\n\
8. generator calls\n\
9. All other calls\n\
10. Number of stack pops performed by call_function()"
);

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

#ifdef Py_TRACE_REFS
/* Defined in objects.c because it uses static globals if that file */
extern PyObject *_Py_GetObjects(PyObject *, PyObject *);
#endif

#ifdef DYNAMIC_EXECUTION_PROFILE
/* Defined in ceval.c because it uses static globals if that file */
extern PyObject *_Py_GetDXProfile(PyObject *, PyObject *);
#endif

#ifdef __cplusplus
}
#endif

static PyObject *
sys_clear_type_cache(PyObject* self, PyObject* args)
{
  PyType_ClearCache();
  Py_RETURN_NONE;
}

PyDoc_STRVAR(sys_clear_type_cache__doc__,
"_clear_type_cache() -> None\n\
Clear the internal type lookup cache.");


static PyMethodDef sys_methods[] = {
  /* Might as well keep this in alphabetic order */
  {"callstats", (PyCFunction)PyEval_GetCallStats, METH_NOARGS,
   callstats_doc},
  {"_clear_type_cache",    sys_clear_type_cache,   METH_NOARGS,
   sys_clear_type_cache__doc__},
  {"_current_frames", sys_current_frames, METH_NOARGS,
   current_frames_doc},
  {"displayhook",   sys_displayhook, METH_O, displayhook_doc},
  {"exc_info",    sys_exc_info, METH_NOARGS, exc_info_doc},
  {"excepthook",   sys_excepthook, METH_VARARGS, excepthook_doc},
  {"exit",      sys_exit, METH_VARARGS, exit_doc},
  {"getdefaultencoding", (PyCFunction)sys_getdefaultencoding,
   METH_NOARGS, getdefaultencoding_doc},
#ifdef HAVE_DLOPEN
  {"getdlopenflags", (PyCFunction)sys_getdlopenflags, METH_NOARGS,
   getdlopenflags_doc},
#endif
#ifdef COUNT_ALLOCS
  {"getcounts",    (PyCFunction)sys_getcounts, METH_NOARGS},
#endif
#ifdef DYNAMIC_EXECUTION_PROFILE
  {"getdxp",     _Py_GetDXProfile, METH_VARARGS},
#endif
  {"getfilesystemencoding", (PyCFunction)sys_getfilesystemencoding,
   METH_NOARGS, getfilesystemencoding_doc},
#ifdef Py_TRACE_REFS
  {"getobjects",   _Py_GetObjects, METH_VARARGS},
#endif
#ifdef Py_REF_DEBUG
  {"gettotalrefcount", (PyCFunction)sys_gettotalrefcount, METH_NOARGS},
#endif
  {"getrefcount",   (PyCFunction)sys_getrefcount, METH_O, getrefcount_doc},
  {"getrecursionlimit", (PyCFunction)sys_getrecursionlimit, METH_NOARGS,
   getrecursionlimit_doc},
  {"getsizeof",  (PyCFunction)sys_getsizeof,
   METH_VARARGS | METH_KEYWORDS, getsizeof_doc},
  {"_getframe", sys_getframe, METH_VARARGS, getframe_doc},
#ifdef MS_WINDOWS
  {"getwindowsversion", (PyCFunction)sys_getwindowsversion, METH_NOARGS,
   getwindowsversion_doc},
#endif /* MS_WINDOWS */
  {"intern",     sys_intern,   METH_VARARGS, intern_doc},
#ifdef USE_MALLOPT
  {"mdebug",     sys_mdebug, METH_VARARGS},
#endif
  {"setcheckinterval",    sys_setcheckinterval, METH_VARARGS,
   setcheckinterval_doc},
  {"getcheckinterval",    sys_getcheckinterval, METH_NOARGS,
   getcheckinterval_doc},
#ifdef WITH_THREAD
  {"setswitchinterval",    sys_setswitchinterval, METH_VARARGS,
   setswitchinterval_doc},
  {"getswitchinterval",    sys_getswitchinterval, METH_NOARGS,
   getswitchinterval_doc},
#endif
#ifdef HAVE_DLOPEN
  {"setdlopenflags", sys_setdlopenflags, METH_VARARGS,
   setdlopenflags_doc},
#endif
  {"setprofile",   sys_setprofile, METH_O, setprofile_doc},
  {"getprofile",   sys_getprofile, METH_NOARGS, getprofile_doc},
  {"setrecursionlimit", sys_setrecursionlimit, METH_VARARGS,
   setrecursionlimit_doc},
#ifdef WITH_TSC
  {"settscdump", sys_settscdump, METH_VARARGS, settscdump_doc},
#endif
  {"settrace",    sys_settrace, METH_O, settrace_doc},
  {"gettrace",    sys_gettrace, METH_NOARGS, gettrace_doc},
  {"call_tracing", sys_call_tracing, METH_VARARGS, call_tracing_doc},
  {NULL,       NULL}      /* sentinel */
};

static PyObject *
list_builtin_module_names(void)
{
  PyObject *list = PyList_New(0);
  int i;
  if (list == NULL)
    return NULL;
  for (i = 0; PyImport_Inittab[i].name != NULL; i++) {
    PyObject *name = PyUnicode_FromString(
      PyImport_Inittab[i].name);
    if (name == NULL)
      break;
    PyList_Append(list, name);
    Py_DECREF(name);
  }
  if (PyList_Sort(list) != 0) {
    Py_DECREF(list);
    list = NULL;
  }
  if (list) {
    PyObject *v = PyList_AsTuple(list);
    Py_DECREF(list);
    list = v;
  }
  return list;
}

static PyObject *warnoptions = NULL;

void
PySys_ResetWarnOptions(void)
{
  if (warnoptions == NULL || !PyList_Check(warnoptions))
    return;
  PyList_SetSlice(warnoptions, 0, PyList_GET_SIZE(warnoptions), NULL);
}

void
PySys_AddWarnOptionUnicode(PyObject *unicode)
{
  if (warnoptions == NULL || !PyList_Check(warnoptions)) {
    Py_XDECREF(warnoptions);
    warnoptions = PyList_New(0);
    if (warnoptions == NULL)
      return;
  }
  PyList_Append(warnoptions, unicode);
}

void
PySys_AddWarnOption(const wchar_t *s)
{
  PyObject *unicode;
  unicode = PyUnicode_FromWideChar(s, -1);
  if (unicode == NULL)
    return;
  PySys_AddWarnOptionUnicode(unicode);
  Py_DECREF(unicode);
}

int
PySys_HasWarnOptions(void)
{
  return (warnoptions != NULL && (PyList_Size(warnoptions) > 0)) ? 1 : 0;
}

static PyObject *xoptions = NULL;

static PyObject *
get_xoptions(void)
{
  if (xoptions == NULL || !PyDict_Check(xoptions)) {
    Py_XDECREF(xoptions);
    xoptions = PyDict_New();
  }
  return xoptions;
}

void
PySys_AddXOption(const wchar_t *s)
{
  PyObject *opts;
  PyObject *name = NULL, *value = NULL;
  const wchar_t *name_end;

  opts = get_xoptions();
  if (opts == NULL)
    goto error;

  name_end = wcschr(s, L'=');
  if (!name_end) {
    name = PyUnicode_FromWideChar(s, -1);
    value = Py_True;
    Py_INCREF(value);
  }
  else {
    name = PyUnicode_FromWideChar(s, name_end - s);
    value = PyUnicode_FromWideChar(name_end + 1, -1);
  }
  if (name == NULL || value == NULL)
    goto error;
  PyDict_SetItem(opts, name, value);
  Py_DECREF(name);
  Py_DECREF(value);
  return;

error:
  Py_XDECREF(name);
  Py_XDECREF(value);
  /* No return value, therefore clear error state if possible */
  if (_Py_atomic_load_relaxed(&_PyThreadState_Current))
    PyErr_Clear();
}

PyObject *
PySys_GetXOptions(void)
{
  return get_xoptions();
}

/* XXX This doc string is too long to be a single string literal in VC++ 5.0.
  Two literals concatenated works just fine. If you have a K&R compiler
  or other abomination that however *does* understand longer strings,
  get rid of the !!! comment in the middle and the quotes that surround it. */
PyDoc_VAR(sys_doc) =
PyDoc_STR(
"This module provides access to some objects used or maintained by the\n\
interpreter and to functions that interact strongly with the interpreter.\n\
\n\
Dynamic objects:\n\
\n\
argv -- command line arguments; argv[0] is the script pathname if known\n\
path -- module search path; path[0] is the script directory, else ''\n\
modules -- dictionary of loaded modules\n\
\n\
displayhook -- called to show results in an interactive session\n\
excepthook -- called to handle any uncaught exception other than SystemExit\n\
 To customize printing in an interactive session or to install a custom\n\
 top-level exception handler, assign other functions to replace these.\n\
\n\
stdin -- standard input file object; used by input()\n\
stdout -- standard output file object; used by print()\n\
stderr -- standard error object; used for error messages\n\
 By assigning other file objects (or objects that behave like files)\n\
 to these, it is possible to redirect all of the interpreter's I/O.\n\
\n\
last_type -- type of last uncaught exception\n\
last_value -- value of last uncaught exception\n\
last_traceback -- traceback of last uncaught exception\n\
 These three are only available in an interactive session after a\n\
 traceback has been printed.\n\
"
)
/* concatenating string here */
PyDoc_STR(
"\n\
Static objects:\n\
\n\
builtin_module_names -- tuple of module names built into this interpreter\n\
copyright -- copyright notice pertaining to this interpreter\n\
exec_prefix -- prefix used to find the machine-specific Python library\n\
executable -- absolute path of the executable binary of the Python interpreter\n\
float_info -- a struct sequence with information about the float implementation.\n\
float_repr_style -- string indicating the style of repr() output for floats\n\
hexversion -- version information encoded as a single integer\n\
int_info -- a struct sequence with information about the int implementation.\n\
maxsize -- the largest supported length of containers.\n\
maxunicode -- the value of the largest Unicode codepoint\n\
platform -- platform identifier\n\
prefix -- prefix used to find the Python library\n\
thread_info -- a struct sequence with information about the thread implementation.\n\
version -- the version of this interpreter as a string\n\
version_info -- version information as a named tuple\n\
"
)
#ifdef MS_WINDOWS
/* concatenating string here */
PyDoc_STR(
"dllhandle -- [Windows only] integer handle of the Python DLL\n\
winver -- [Windows only] version number of the Python DLL\n\
"
)
#endif /* MS_WINDOWS */
PyDoc_STR(
"__stdin__ -- the original stdin; don't touch!\n\
__stdout__ -- the original stdout; don't touch!\n\
__stderr__ -- the original stderr; don't touch!\n\
__displayhook__ -- the original displayhook; don't touch!\n\
__excepthook__ -- the original excepthook; don't touch!\n\
\n\
Functions:\n\
\n\
displayhook() -- print an object to the screen, and save it in builtins._\n\
excepthook() -- print an exception and its traceback to sys.stderr\n\
exc_info() -- return thread-safe information about the current exception\n\
exit() -- exit the interpreter by raising SystemExit\n\
getdlopenflags() -- returns flags to be used for dlopen() calls\n\
getprofile() -- get the global profiling function\n\
getrefcount() -- return the reference count for an object (plus one :-)\n\
getrecursionlimit() -- return the max recursion depth for the interpreter\n\
getsizeof() -- return the size of an object in bytes\n\
gettrace() -- get the global debug tracing function\n\
setcheckinterval() -- control how often the interpreter checks for events\n\
setdlopenflags() -- set the flags to be used for dlopen() calls\n\
setprofile() -- set the global profiling function\n\
setrecursionlimit() -- set the max recursion depth for the interpreter\n\
settrace() -- set the global debug tracing function\n\
"
)
/* end of sys_doc */ ;


PyDoc_STRVAR(flags__doc__,
"sys.flags\n\
\n\
Flags provided through command line arguments or environment vars.");

static PyTypeObject FlagsType;

static PyStructSequence_Field flags_fields[] = {
  {"debug",          "-d"},
  {"inspect",         "-i"},
  {"interactive",       "-i"},
  {"optimize",        "-O or -OO"},
  {"dont_write_bytecode",   "-B"},
  {"no_user_site",      "-s"},
  {"no_site",         "-S"},
  {"ignore_environment",   "-E"},
  {"verbose",         "-v"},
#ifdef RISCOS
  {"riscos_wimp",       "???"},
#endif
  /* {"unbuffered",          "-u"}, */
  /* {"skip_first",          "-x"}, */
  {"bytes_warning",      "-b"},
  {"quiet",          "-q"},
  {"hash_randomization",   "-R"},
  {0}
};

static PyStructSequence_Desc flags_desc = {
  "sys.flags",    /* name */
  flags__doc__,    /* doc */
  flags_fields,    /* fields */
#ifdef RISCOS
  13
#else
  12
#endif
};

static PyObject*
make_flags(void)
{
  int pos = 0;
  PyObject *seq;

  seq = PyStructSequence_New(&FlagsType);
  if (seq == NULL)
    return NULL;

#define SetFlag(flag) \
  PyStructSequence_SET_ITEM(seq, pos++, PyLong_FromLong(flag))

  SetFlag(Py_DebugFlag);
  SetFlag(Py_InspectFlag);
  SetFlag(Py_InteractiveFlag);
  SetFlag(Py_OptimizeFlag);
  SetFlag(Py_DontWriteBytecodeFlag);
  SetFlag(Py_NoUserSiteDirectory);
  SetFlag(Py_NoSiteFlag);
  SetFlag(Py_IgnoreEnvironmentFlag);
  SetFlag(Py_VerboseFlag);
#ifdef RISCOS
  SetFlag(Py_RISCOSWimpFlag);
#endif
  /* SetFlag(saw_unbuffered_flag); */
  /* SetFlag(skipfirstline); */
  SetFlag(Py_BytesWarningFlag);
  SetFlag(Py_QuietFlag);
  SetFlag(Py_HashRandomizationFlag);
#undef SetFlag

  if (PyErr_Occurred()) {
    return NULL;
  }
  return seq;
}

PyDoc_STRVAR(version_info__doc__,
"sys.version_info\n\
\n\
Version information as a named tuple.");

static PyTypeObject VersionInfoType;

static PyStructSequence_Field version_info_fields[] = {
  {"major", "Major release number"},
  {"minor", "Minor release number"},
  {"micro", "Patch release number"},
  {"releaselevel", "'alpha', 'beta', 'candidate', or 'release'"},
  {"serial", "Serial release number"},
  {0}
};

static PyStructSequence_Desc version_info_desc = {
  "sys.version_info",   /* name */
  version_info__doc__,  /* doc */
  version_info_fields,  /* fields */
  5
};

static PyObject *
make_version_info(void)
{
  PyObject *version_info;
  char *s;
  int pos = 0;

  version_info = PyStructSequence_New(&VersionInfoType);
  if (version_info == NULL) {
    return NULL;
  }

  /*
   * These release level checks are mutually exclusive and cover
   * the field, so don't get too fancy with the pre-processor!
   */
#if PY_RELEASE_LEVEL == PY_RELEASE_LEVEL_ALPHA
  s = "alpha";
#elif PY_RELEASE_LEVEL == PY_RELEASE_LEVEL_BETA
  s = "beta";
#elif PY_RELEASE_LEVEL == PY_RELEASE_LEVEL_GAMMA
  s = "candidate";
#elif PY_RELEASE_LEVEL == PY_RELEASE_LEVEL_FINAL
  s = "final";
#endif

#define SetIntItem(flag) \
  PyStructSequence_SET_ITEM(version_info, pos++, PyLong_FromLong(flag))
#define SetStrItem(flag) \
  PyStructSequence_SET_ITEM(version_info, pos++, PyUnicode_FromString(flag))

  SetIntItem(PY_MAJOR_VERSION);
  SetIntItem(PY_MINOR_VERSION);
  SetIntItem(PY_MICRO_VERSION);
  SetStrItem(s);
  SetIntItem(PY_RELEASE_SERIAL);
#undef SetIntItem
#undef SetStrItem

  if (PyErr_Occurred()) {
    Py_CLEAR(version_info);
    return NULL;
  }
  return version_info;
}

static struct PyModuleDef sysmodule = {
  PyModuleDef_HEAD_INIT,
  "sys",
  sys_doc,
  -1, /* multiple "initialization" just copies the module dict. */
  sys_methods,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  NULL
};

PyObject *
_PySys_Init(void)
{
  PyObject *m, *v, *sysdict;
  char *s;

  m = PyModule_Create(&sysmodule);
  if (m == NULL)
    return NULL;
  sysdict = PyModule_GetDict(m);
#define SET_SYS_FROM_STRING(key, value)         \
  v = value;                     \
  if (v != NULL)                   \
    PyDict_SetItemString(sysdict, key, v);     \
  Py_XDECREF(v)

  /* Check that stdin is not a directory
  Using shell redirection, you can redirect stdin to a directory,
  crashing the Python interpreter. Catch this common mistake here
  and output a useful error message. Note that under MS Windows,
  the shell already prevents that. */
#if !defined(MS_WINDOWS)
  {
    struct stat sb;
    if (fstat(fileno(stdin), &sb) == 0 &&
      S_ISDIR(sb.st_mode)) {
      /* There's nothing more we can do. */
      /* Py_FatalError() will core dump, so just exit. */
      PySys_WriteStderr("Python error: <stdin> is a directory, cannot continue\n");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
  }
#endif

  /* stdin/stdout/stderr are now set by pythonrun.c */

  PyDict_SetItemString(sysdict, "__displayhook__",
             PyDict_GetItemString(sysdict, "displayhook"));
  PyDict_SetItemString(sysdict, "__excepthook__",
             PyDict_GetItemString(sysdict, "excepthook"));
  SET_SYS_FROM_STRING("version",
             PyUnicode_FromString(Py_GetVersion()));
  SET_SYS_FROM_STRING("hexversion",
             PyLong_FromLong(PY_VERSION_HEX));
  SET_SYS_FROM_STRING("_mercurial",
            Py_BuildValue("(szz)", "CPython", _Py_hgidentifier(),
                   _Py_hgversion()));
  SET_SYS_FROM_STRING("dont_write_bytecode",
             PyBool_FromLong(Py_DontWriteBytecodeFlag));
  SET_SYS_FROM_STRING("api_version",
            PyLong_FromLong(PYTHON_API_VERSION));
  SET_SYS_FROM_STRING("copyright",
            PyUnicode_FromString(Py_GetCopyright()));
  SET_SYS_FROM_STRING("platform",
            PyUnicode_FromString(Py_GetPlatform()));
  SET_SYS_FROM_STRING("executable",
            PyUnicode_FromWideChar(
                Py_GetProgramFullPath(), -1));
  SET_SYS_FROM_STRING("prefix",
            PyUnicode_FromWideChar(Py_GetPrefix(), -1));
  SET_SYS_FROM_STRING("exec_prefix",
            PyUnicode_FromWideChar(Py_GetExecPrefix(), -1));
  SET_SYS_FROM_STRING("maxsize",
            PyLong_FromSsize_t(PY_SSIZE_T_MAX));
  SET_SYS_FROM_STRING("float_info",
            PyFloat_GetInfo());
  SET_SYS_FROM_STRING("int_info",
            PyLong_GetInfo());
  /* initialize hash_info */
  if (Hash_InfoType.tp_name == 0)
    PyStructSequence_InitType(&Hash_InfoType, &hash_info_desc);
  SET_SYS_FROM_STRING("hash_info",
            get_hash_info());
  SET_SYS_FROM_STRING("maxunicode",
            PyLong_FromLong(0x10FFFF));
  SET_SYS_FROM_STRING("builtin_module_names",
            list_builtin_module_names());
  {
    /* Assumes that longs are at least 2 bytes long.
      Should be safe! */
    unsigned long number = 1;
    char *value;

    s = (char *) &number;
    if (s[0] == 0)
      value = "big";
    else
      value = "little";
    SET_SYS_FROM_STRING("byteorder",
              PyUnicode_FromString(value));
  }
#ifdef MS_COREDLL
  SET_SYS_FROM_STRING("dllhandle",
            PyLong_FromVoidPtr(PyWin_DLLhModule));
  SET_SYS_FROM_STRING("winver",
            PyUnicode_FromString(PyWin_DLLVersionString));
#endif
#ifdef ABIFLAGS
  SET_SYS_FROM_STRING("abiflags",
            PyUnicode_FromString(ABIFLAGS));
#endif
  if (warnoptions == NULL) {
    warnoptions = PyList_New(0);
  }
  else {
    Py_INCREF(warnoptions);
  }
  if (warnoptions != NULL) {
    PyDict_SetItemString(sysdict, "warnoptions", warnoptions);
  }

  v = get_xoptions();
  if (v != NULL) {
    PyDict_SetItemString(sysdict, "_xoptions", v);
  }

  /* version_info */
  if (VersionInfoType.tp_name == 0)
    PyStructSequence_InitType(&VersionInfoType, &version_info_desc);
  SET_SYS_FROM_STRING("version_info", make_version_info());
  /* prevent user from creating new instances */
  VersionInfoType.tp_init = NULL;
  VersionInfoType.tp_new = NULL;

  /* flags */
  if (FlagsType.tp_name == 0)
    PyStructSequence_InitType(&FlagsType, &flags_desc);
  SET_SYS_FROM_STRING("flags", make_flags());
  /* prevent user from creating new instances */
  FlagsType.tp_init = NULL;
  FlagsType.tp_new = NULL;


#if defined(MS_WINDOWS)
  /* getwindowsversion */
  if (WindowsVersionType.tp_name == 0)
    PyStructSequence_InitType(&WindowsVersionType, &windows_version_desc);
  /* prevent user from creating new instances */
  WindowsVersionType.tp_init = NULL;
  WindowsVersionType.tp_new = NULL;
#endif

  /* float repr style: 0.03 (short) vs 0.029999999999999999 (legacy) */
#ifndef PY_NO_SHORT_FLOAT_REPR
  SET_SYS_FROM_STRING("float_repr_style",
            PyUnicode_FromString("short"));
#else
  SET_SYS_FROM_STRING("float_repr_style",
            PyUnicode_FromString("legacy"));
#endif

#ifdef WITH_THREAD
  SET_SYS_FROM_STRING("thread_info", PyThread_GetInfo());
#endif

#undef SET_SYS_FROM_STRING
  if (PyErr_Occurred())
    return NULL;
  return m;
}

static PyObject *
makepathobject(const wchar_t *path, wchar_t delim)
{
  int i, n;
  const wchar_t *p;
  PyObject *v, *w;

  n = 1;
  p = path;
  while ((p = wcschr(p, delim)) != NULL) {
    n++;
    p++;
  }
  v = PyList_New(n);
  if (v == NULL)
    return NULL;
  for (i = 0; ; i++) {
    p = wcschr(path, delim);
    if (p == NULL)
      p = path + wcslen(path); /* End of string */
    w = PyUnicode_FromWideChar(path, (Py_ssize_t)(p - path));
    if (w == NULL) {
      Py_DECREF(v);
      return NULL;
    }
    PyList_SetItem(v, i, w);
    if (*p == '\0')
      break;
    path = p+1;
  }
  return v;
}

void
PySys_SetPath(const wchar_t *path)
{
  PyObject *v;
  if ((v = makepathobject(path, DELIM)) == NULL)
    Py_FatalError("can't create sys.path");
  if (PySys_SetObject("path", v) != 0)
    Py_FatalError("can't assign sys.path");
  Py_DECREF(v);
}

static PyObject *
makeargvobject(int argc, wchar_t **argv)
{
  PyObject *av;
  if (argc <= 0 || argv == NULL) {
    /* Ensure at least one (empty) argument is seen */
    static wchar_t *empty_argv[1] = {L""};
    argv = empty_argv;
    argc = 1;
  }
  av = PyList_New(argc);
  if (av != NULL) {
    int i;
    for (i = 0; i < argc; i++) {
#ifdef __VMS
      PyObject *v;

      /* argv[0] is the script pathname if known */
      if (i == 0) {
        char* fn = decc$translate_vms(argv[0]);
        if ((fn == (char *)0) || fn == (char *)-1)
          v = PyUnicode_FromString(argv[0]);
        else
          v = PyUnicode_FromString(
            decc$translate_vms(argv[0]));
      } else
        v = PyUnicode_FromString(argv[i]);
#else
      PyObject *v = PyUnicode_FromWideChar(argv[i], -1);
#endif
      if (v == NULL) {
        Py_DECREF(av);
        av = NULL;
        break;
      }
      PyList_SetItem(av, i, v);
    }
  }
  return av;
}

#define _HAVE_SCRIPT_ARGUMENT(argc, argv) \
 (argc > 0 && argv0 != NULL && \
  wcscmp(argv0, L"-c") != 0 && wcscmp(argv0, L"-m") != 0)

static void
sys_update_path(int argc, wchar_t **argv)
{
  wchar_t *argv0;
  wchar_t *p = NULL;
  Py_ssize_t n = 0;
  PyObject *a;
  PyObject *path;
#ifdef HAVE_READLINK
  wchar_t link[MAXPATHLEN+1];
  wchar_t argv0copy[2*MAXPATHLEN+1];
  int nr = 0;
#endif
#if defined(HAVE_REALPATH)
  wchar_t fullpath[MAXPATHLEN];
#elif defined(MS_WINDOWS) && !defined(MS_WINCE)
  wchar_t fullpath[MAX_PATH];
#endif

  path = PySys_GetObject("path");
  if (path == NULL)
    return;

  argv0 = argv[0];

#ifdef HAVE_READLINK
  if (_HAVE_SCRIPT_ARGUMENT(argc, argv))
    nr = _Py_wreadlink(argv0, link, MAXPATHLEN);
  if (nr > 0) {
    /* It's a symlink */
    link[nr] = '\0';
    if (link[0] == SEP)
      argv0 = link; /* Link to absolute path */
    else if (wcschr(link, SEP) == NULL)
      ; /* Link without path */
    else {
      /* Must join(dirname(argv0), link) */
      wchar_t *q = wcsrchr(argv0, SEP);
      if (q == NULL)
        argv0 = link; /* argv0 without path */
      else {
        /* Must make a copy */
        wcscpy(argv0copy, argv0);
        q = wcsrchr(argv0copy, SEP);
        wcscpy(q+1, link);
        argv0 = argv0copy;
      }
    }
  }
#endif /* HAVE_READLINK */
#if SEP == '\\' /* Special case for MS filename syntax */
  if (_HAVE_SCRIPT_ARGUMENT(argc, argv)) {
    wchar_t *q;
#if defined(MS_WINDOWS) && !defined(MS_WINCE)
    /* This code here replaces the first element in argv with the full
    path that it represents. Under CE, there are no relative paths so
    the argument must be the full path anyway. */
    wchar_t *ptemp;
    if (GetFullPathNameW(argv0,
              Py_ARRAY_LENGTH(fullpath),
              fullpath,
              &ptemp)) {
      argv0 = fullpath;
    }
#endif
    p = wcsrchr(argv0, SEP);
    /* Test for alternate separator */
    q = wcsrchr(p ? p : argv0, '/');
    if (q != NULL)
      p = q;
    if (p != NULL) {
      n = p + 1 - argv0;
      if (n > 1 && p[-1] != ':')
        n--; /* Drop trailing separator */
    }
  }
#else /* All other filename syntaxes */
  if (_HAVE_SCRIPT_ARGUMENT(argc, argv)) {
#if defined(HAVE_REALPATH)
    if (_Py_wrealpath(argv0, fullpath, PATH_MAX)) {
      argv0 = fullpath;
    }
#endif
    p = wcsrchr(argv0, SEP);
  }
  if (p != NULL) {
    n = p + 1 - argv0;
#if SEP == '/' /* Special case for Unix filename syntax */
    if (n > 1)
      n--; /* Drop trailing separator */
#endif /* Unix */
  }
#endif /* All others */
  a = PyUnicode_FromWideChar(argv0, n);
  if (a == NULL)
    Py_FatalError("no mem for sys.path insertion");
  if (PyList_Insert(path, 0, a) < 0)
    Py_FatalError("sys.path.insert(0) failed");
  Py_DECREF(a);
}

void
PySys_SetArgvEx(int argc, wchar_t **argv, int updatepath)
{
  PyObject *av = makeargvobject(argc, argv);
  if (av == NULL)
    Py_FatalError("no mem for sys.argv");
  if (PySys_SetObject("argv", av) != 0)
    Py_FatalError("can't assign sys.argv");
  Py_DECREF(av);
  if (updatepath)
    sys_update_path(argc, argv);
}

void
PySys_SetArgv(int argc, wchar_t **argv)
{
  PySys_SetArgvEx(argc, argv, 1);
}

/* Reimplementation of PyFile_WriteString() no calling indirectly
  PyErr_CheckSignals(): avoid the call to PyObject_Str(). */

static int
sys_pyfile_write_unicode(PyObject *unicode, PyObject *file)
{
  PyObject *writer = NULL, *args = NULL, *result = NULL;
  int err;
  _Py_IDENTIFIER(write);

  if (file == NULL)
    return -1;

  writer = _PyObject_GetAttrId(file, &PyId_write);
  if (writer == NULL)
    goto error;

  args = PyTuple_Pack(1, unicode);
  if (args == NULL)
    goto error;

  result = PyEval_CallObject(writer, args);
  if (result == NULL) {
    goto error;
  } else {
    err = 0;
    goto finally;
  }

error:
  err = -1;
finally:
  Py_XDECREF(writer);
  Py_XDECREF(args);
  Py_XDECREF(result);
  return err;
}

static int
sys_pyfile_write(const char *text, PyObject *file)
{
  PyObject *unicode = NULL;
  int err;

  if (file == NULL)
    return -1;

  unicode = PyUnicode_FromString(text);
  if (unicode == NULL)
    return -1;

  err = sys_pyfile_write_unicode(unicode, file);
  Py_DECREF(unicode);
  return err;
}

/* APIs to write to sys.stdout or sys.stderr using a printf-like interface.
  Adapted from code submitted by Just van Rossum.

  PySys_WriteStdout(format, ...)
  PySys_WriteStderr(format, ...)

   The first function writes to sys.stdout; the second to sys.stderr. When
   there is a problem, they write to the real (C level) stdout or stderr;
   no exceptions are raised.

   PyErr_CheckSignals() is not called to avoid the execution of the Python
   signal handlers: they may raise a new exception whereas sys_write()
   ignores all exceptions.

   Both take a printf-style format string as their first argument followed
   by a variable length argument list determined by the format string.

   *** WARNING ***

   The format should limit the total size of the formatted output string to
   1000 bytes. In particular, this means that no unrestricted "%s" formats
   should occur; these should be limited using "%.<N>s where <N> is a
   decimal number calculated so that <N> plus the maximum size of other
   formatted text does not exceed 1000 bytes. Also watch out for "%f",
   which can print hundreds of digits for very large numbers.

 */

static void
sys_write(char *name, FILE *fp, const char *format, va_list va)
{
  PyObject *file;
  PyObject *error_type, *error_value, *error_traceback;
  char buffer[1001];
  int written;

  PyErr_Fetch(&error_type, &error_value, &error_traceback);
  file = PySys_GetObject(name);
  written = PyOS_vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, va);
  if (sys_pyfile_write(buffer, file) != 0) {
    PyErr_Clear();
    fputs(buffer, fp);
  }
  if (written < 0 || (size_t)written >= sizeof(buffer)) {
    const char *truncated = "... truncated";
    if (sys_pyfile_write(truncated, file) != 0)
      fputs(truncated, fp);
  }
  PyErr_Restore(error_type, error_value, error_traceback);
}

void
PySys_WriteStdout(const char *format, ...)
{
  va_list va;

  va_start(va, format);
  sys_write("stdout", stdout, format, va);
  va_end(va);
}

void
PySys_WriteStderr(const char *format, ...)
{
  va_list va;

  va_start(va, format);
  sys_write("stderr", stderr, format, va);
  va_end(va);
}

static void
sys_format(char *name, FILE *fp, const char *format, va_list va)
{
  PyObject *file, *message;
  PyObject *error_type, *error_value, *error_traceback;
  char *utf8;

  PyErr_Fetch(&error_type, &error_value, &error_traceback);
  file = PySys_GetObject(name);
  message = PyUnicode_FromFormatV(format, va);
  if (message != NULL) {
    if (sys_pyfile_write_unicode(message, file) != 0) {
      PyErr_Clear();
      utf8 = _PyUnicode_AsString(message);
      if (utf8 != NULL)
        fputs(utf8, fp);
    }
    Py_DECREF(message);
  }
  PyErr_Restore(error_type, error_value, error_traceback);
}

void
PySys_FormatStdout(const char *format, ...)
{
  va_list va;

  va_start(va, format);
  sys_format("stdout", stdout, format, va);
  va_end(va);
}

void
PySys_FormatStderr(const char *format, ...)
{
  va_list va;

  va_start(va, format);
  sys_format("stderr", stderr, format, va);
  va_end(va);
}