1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Lib / tarfile.py

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
#-------------------------------------------------------------------
# tarfile.py
#-------------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2002 Lars Gustäbel <lars@gustaebel.de>
# All rights reserved.
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person
# obtaining a copy of this software and associated documentation
# files (the "Software"), to  deal in the Software  without
# restriction, including without limitation the rights to use,
# copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following
# conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be
# included in all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
# EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
# OF MERCHANTABILITY, FITNESS  FOR A PARTICULAR  PURPOSE AND
# NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
# OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#
"""Read from and write to tar format archives.
"""

__version__ = "$Revision$"
# $Source$

version   = "0.9.0"
__author__ = "Lars Gustäbel (lars@gustaebel.de)"
__date__  = "$Date$"
__cvsid__  = "$Id$"
__credits__ = "Gustavo Niemeyer, Niels Gustäbel, Richard Townsend."

#---------
# Imports
#---------
import sys
import os
import shutil
import stat
import errno
import time
import struct
import copy
import re
import operator

if sys.platform == 'mac':
  # This module needs work for MacOS9, especially in the area of pathname
  # handling. In many places it is assumed a simple substitution of / by the
  # local os.path.sep is good enough to convert pathnames, but this does not
  # work with the mac rooted:path:name versus :nonrooted:path:name syntax
  raise ImportError, "tarfile does not work for platform==mac"

try:
  import grp, pwd
except ImportError:
  grp = pwd = None

# from tarfile import *
__all__ = ["TarFile", "TarInfo", "is_tarfile", "TarError"]

#---------------------------------------------------------
# tar constants
#---------------------------------------------------------
NUL = "\0"           # the null character
BLOCKSIZE = 512         # length of processing blocks
RECORDSIZE = BLOCKSIZE * 20   # length of records
GNU_MAGIC = "ustar \0"     # magic gnu tar string
POSIX_MAGIC = "ustar\x0000"   # magic posix tar string

LENGTH_NAME = 100        # maximum length of a filename
LENGTH_LINK = 100        # maximum length of a linkname
LENGTH_PREFIX = 155       # maximum length of the prefix field

REGTYPE = "0"          # regular file
AREGTYPE = "\0"         # regular file
LNKTYPE = "1"          # link (inside tarfile)
SYMTYPE = "2"          # symbolic link
CHRTYPE = "3"          # character special device
BLKTYPE = "4"          # block special device
DIRTYPE = "5"          # directory
FIFOTYPE = "6"         # fifo special device
CONTTYPE = "7"         # contiguous file

GNUTYPE_LONGNAME = "L"     # GNU tar longname
GNUTYPE_LONGLINK = "K"     # GNU tar longlink
GNUTYPE_SPARSE = "S"      # GNU tar sparse file

XHDTYPE = "x"          # POSIX.1-2001 extended header
XGLTYPE = "g"          # POSIX.1-2001 global header
SOLARIS_XHDTYPE = "X"      # Solaris extended header

USTAR_FORMAT = 0        # POSIX.1-1988 (ustar) format
GNU_FORMAT = 1         # GNU tar format
PAX_FORMAT = 2         # POSIX.1-2001 (pax) format
DEFAULT_FORMAT = GNU_FORMAT

#---------------------------------------------------------
# tarfile constants
#---------------------------------------------------------
# File types that tarfile supports:
SUPPORTED_TYPES = (REGTYPE, AREGTYPE, LNKTYPE,
          SYMTYPE, DIRTYPE, FIFOTYPE,
          CONTTYPE, CHRTYPE, BLKTYPE,
          GNUTYPE_LONGNAME, GNUTYPE_LONGLINK,
          GNUTYPE_SPARSE)

# File types that will be treated as a regular file.
REGULAR_TYPES = (REGTYPE, AREGTYPE,
         CONTTYPE, GNUTYPE_SPARSE)

# File types that are part of the GNU tar format.
GNU_TYPES = (GNUTYPE_LONGNAME, GNUTYPE_LONGLINK,
       GNUTYPE_SPARSE)

# Fields from a pax header that override a TarInfo attribute.
PAX_FIELDS = ("path", "linkpath", "size", "mtime",
       "uid", "gid", "uname", "gname")

# Fields in a pax header that are numbers, all other fields
# are treated as strings.
PAX_NUMBER_FIELDS = {
  "atime": float,
  "ctime": float,
  "mtime": float,
  "uid": int,
  "gid": int,
  "size": int
}

#---------------------------------------------------------
# Bits used in the mode field, values in octal.
#---------------------------------------------------------
S_IFLNK = 0120000    # symbolic link
S_IFREG = 0100000    # regular file
S_IFBLK = 0060000    # block device
S_IFDIR = 0040000    # directory
S_IFCHR = 0020000    # character device
S_IFIFO = 0010000    # fifo

TSUID  = 04000     # set UID on execution
TSGID  = 02000     # set GID on execution
TSVTX  = 01000     # reserved

TUREAD = 0400      # read by owner
TUWRITE = 0200      # write by owner
TUEXEC = 0100      # execute/search by owner
TGREAD = 0040      # read by group
TGWRITE = 0020      # write by group
TGEXEC = 0010      # execute/search by group
TOREAD = 0004      # read by other
TOWRITE = 0002      # write by other
TOEXEC = 0001      # execute/search by other

#---------------------------------------------------------
# initialization
#---------------------------------------------------------
ENCODING = sys.getfilesystemencoding()
if ENCODING is None:
  ENCODING = sys.getdefaultencoding()

#---------------------------------------------------------
# Some useful functions
#---------------------------------------------------------

def stn(s, length):
  """Convert a python string to a null-terminated string buffer.
  """
  return s[:length] + (length - len(s)) * NUL

def nts(s):
  """Convert a null-terminated string field to a python string.
  """
  # Use the string up to the first null char.
  p = s.find("\0")
  if p == -1:
    return s
  return s[:p]

def nti(s):
  """Convert a number field to a python number.
  """
  # There are two possible encodings for a number field, see
  # itn() below.
  if s[0] != chr(0200):
    try:
      n = int(nts(s) or "0", 8)
    except ValueError:
      raise HeaderError("invalid header")
  else:
    n = 0L
    for i in xrange(len(s) - 1):
      n <<= 8
      n += ord(s[i + 1])
  return n

def itn(n, digits=8, format=DEFAULT_FORMAT):
  """Convert a python number to a number field.
  """
  # POSIX 1003.1-1988 requires numbers to be encoded as a string of
  # octal digits followed by a null-byte, this allows values up to
  # (8**(digits-1))-1. GNU tar allows storing numbers greater than
  # that if necessary. A leading 0200 byte indicates this particular
  # encoding, the following digits-1 bytes are a big-endian
  # representation. This allows values up to (256**(digits-1))-1.
  if 0 <= n < 8 ** (digits - 1):
    s = "%0*o" % (digits - 1, n) + NUL
  else:
    if format != GNU_FORMAT or n >= 256 ** (digits - 1):
      raise ValueError("overflow in number field")

    if n < 0:
      # XXX We mimic GNU tar's behaviour with negative numbers,
      # this could raise OverflowError.
      n = struct.unpack("L", struct.pack("l", n))[0]

    s = ""
    for i in xrange(digits - 1):
      s = chr(n & 0377) + s
      n >>= 8
    s = chr(0200) + s
  return s

def uts(s, encoding, errors):
  """Convert a unicode object to a string.
  """
  if errors == "utf-8":
    # An extra error handler similar to the -o invalid=UTF-8 option
    # in POSIX.1-2001. Replace untranslatable characters with their
    # UTF-8 representation.
    try:
      return s.encode(encoding, "strict")
    except UnicodeEncodeError:
      x = []
      for c in s:
        try:
          x.append(c.encode(encoding, "strict"))
        except UnicodeEncodeError:
          x.append(c.encode("utf8"))
      return "".join(x)
  else:
    return s.encode(encoding, errors)

def calc_chksums(buf):
  """Calculate the checksum for a member's header by summing up all
    characters except for the chksum field which is treated as if
    it was filled with spaces. According to the GNU tar sources,
    some tars (Sun and NeXT) calculate chksum with signed char,
    which will be different if there are chars in the buffer with
    the high bit set. So we calculate two checksums, unsigned and
    signed.
  """
  unsigned_chksum = 256 + sum(struct.unpack("148B", buf[:148]) + struct.unpack("356B", buf[156:512]))
  signed_chksum = 256 + sum(struct.unpack("148b", buf[:148]) + struct.unpack("356b", buf[156:512]))
  return unsigned_chksum, signed_chksum

def copyfileobj(src, dst, length=None):
  """Copy length bytes from fileobj src to fileobj dst.
    If length is None, copy the entire content.
  """
  if length == 0:
    return
  if length is None:
    shutil.copyfileobj(src, dst)
    return

  BUFSIZE = 16 * 1024
  blocks, remainder = divmod(length, BUFSIZE)
  for b in xrange(blocks):
    buf = src.read(BUFSIZE)
    if len(buf) < BUFSIZE:
      raise IOError("end of file reached")
    dst.write(buf)

  if remainder != 0:
    buf = src.read(remainder)
    if len(buf) < remainder:
      raise IOError("end of file reached")
    dst.write(buf)
  return

filemode_table = (
  ((S_IFLNK,   "l"),
   (S_IFREG,   "-"),
   (S_IFBLK,   "b"),
   (S_IFDIR,   "d"),
   (S_IFCHR,   "c"),
   (S_IFIFO,   "p")),

  ((TUREAD,    "r"),),
  ((TUWRITE,   "w"),),
  ((TUEXEC|TSUID, "s"),
   (TSUID,    "S"),
   (TUEXEC,    "x")),

  ((TGREAD,    "r"),),
  ((TGWRITE,   "w"),),
  ((TGEXEC|TSGID, "s"),
   (TSGID,    "S"),
   (TGEXEC,    "x")),

  ((TOREAD,    "r"),),
  ((TOWRITE,   "w"),),
  ((TOEXEC|TSVTX, "t"),
   (TSVTX,    "T"),
   (TOEXEC,    "x"))
)

def filemode(mode):
  """Convert a file's mode to a string of the form
    -rwxrwxrwx.
    Used by TarFile.list()
  """
  perm = []
  for table in filemode_table:
    for bit, char in table:
      if mode & bit == bit:
        perm.append(char)
        break
    else:
      perm.append("-")
  return "".join(perm)

if os.sep != "/":
  normpath = lambda path: os.path.normpath(path).replace(os.sep, "/")
else:
  normpath = os.path.normpath

class TarError(Exception):
  """Base exception."""
  pass
class ExtractError(TarError):
  """General exception for extract errors."""
  pass
class ReadError(TarError):
  """Exception for unreadble tar archives."""
  pass
class CompressionError(TarError):
  """Exception for unavailable compression methods."""
  pass
class StreamError(TarError):
  """Exception for unsupported operations on stream-like TarFiles."""
  pass
class HeaderError(TarError):
  """Exception for invalid headers."""
  pass

#---------------------------
# internal stream interface
#---------------------------
class _LowLevelFile:
  """Low-level file object. Supports reading and writing.
    It is used instead of a regular file object for streaming
    access.
  """

  def __init__(self, name, mode):
    mode = {
      "r": os.O_RDONLY,
      "w": os.O_WRONLY | os.O_CREAT | os.O_TRUNC,
    }[mode]
    if hasattr(os, "O_BINARY"):
      mode |= os.O_BINARY
    self.fd = os.open(name, mode, 0666)

  def close(self):
    os.close(self.fd)

  def read(self, size):
    return os.read(self.fd, size)

  def write(self, s):
    os.write(self.fd, s)

class _Stream:
  """Class that serves as an adapter between TarFile and
    a stream-like object. The stream-like object only
    needs to have a read() or write() method and is accessed
    blockwise. Use of gzip or bzip2 compression is possible.
    A stream-like object could be for example: sys.stdin,
    sys.stdout, a socket, a tape device etc.

    _Stream is intended to be used only internally.
  """

  def __init__(self, name, mode, comptype, fileobj, bufsize):
    """Construct a _Stream object.
    """
    self._extfileobj = True
    if fileobj is None:
      fileobj = _LowLevelFile(name, mode)
      self._extfileobj = False

    if comptype == '*':
      # Enable transparent compression detection for the
      # stream interface
      fileobj = _StreamProxy(fileobj)
      comptype = fileobj.getcomptype()

    self.name   = name or ""
    self.mode   = mode
    self.comptype = comptype
    self.fileobj = fileobj
    self.bufsize = bufsize
    self.buf   = ""
    self.pos   = 0L
    self.closed  = False

    if comptype == "gz":
      try:
        import zlib
      except ImportError:
        raise CompressionError("zlib module is not available")
      self.zlib = zlib
      self.crc = zlib.crc32("") & 0xffffffffL
      if mode == "r":
        self._init_read_gz()
      else:
        self._init_write_gz()

    if comptype == "bz2":
      try:
        import bz2
      except ImportError:
        raise CompressionError("bz2 module is not available")
      if mode == "r":
        self.dbuf = ""
        self.cmp = bz2.BZ2Decompressor()
      else:
        self.cmp = bz2.BZ2Compressor()

  def __del__(self):
    if hasattr(self, "closed") and not self.closed:
      self.close()

  def _init_write_gz(self):
    """Initialize for writing with gzip compression.
    """
    self.cmp = self.zlib.compressobj(9, self.zlib.DEFLATED,
                      -self.zlib.MAX_WBITS,
                      self.zlib.DEF_MEM_LEVEL,
                      0)
    timestamp = struct.pack("<L", long(time.time()))
    self.__write("\037\213\010\010%s\002\377" % timestamp)
    if self.name.endswith(".gz"):
      self.name = self.name[:-3]
    self.__write(self.name + NUL)

  def write(self, s):
    """Write string s to the stream.
    """
    if self.comptype == "gz":
      self.crc = self.zlib.crc32(s, self.crc) & 0xffffffffL
    self.pos += len(s)
    if self.comptype != "tar":
      s = self.cmp.compress(s)
    self.__write(s)

  def __write(self, s):
    """Write string s to the stream if a whole new block
      is ready to be written.
    """
    self.buf += s
    while len(self.buf) > self.bufsize:
      self.fileobj.write(self.buf[:self.bufsize])
      self.buf = self.buf[self.bufsize:]

  def close(self):
    """Close the _Stream object. No operation should be
      done on it afterwards.
    """
    if self.closed:
      return

    if self.mode == "w" and self.comptype != "tar":
      self.buf += self.cmp.flush()

    if self.mode == "w" and self.buf:
      self.fileobj.write(self.buf)
      self.buf = ""
      if self.comptype == "gz":
        # The native zlib crc is an unsigned 32-bit integer, but
        # the Python wrapper implicitly casts that to a signed C
        # long. So, on a 32-bit box self.crc may "look negative",
        # while the same crc on a 64-bit box may "look positive".
        # To avoid irksome warnings from the `struct` module, force
        # it to look positive on all boxes.
        self.fileobj.write(struct.pack("<L", self.crc & 0xffffffffL))
        self.fileobj.write(struct.pack("<L", self.pos & 0xffffFFFFL))

    if not self._extfileobj:
      self.fileobj.close()

    self.closed = True

  def _init_read_gz(self):
    """Initialize for reading a gzip compressed fileobj.
    """
    self.cmp = self.zlib.decompressobj(-self.zlib.MAX_WBITS)
    self.dbuf = ""

    # taken from gzip.GzipFile with some alterations
    if self.__read(2) != "\037\213":
      raise ReadError("not a gzip file")
    if self.__read(1) != "\010":
      raise CompressionError("unsupported compression method")

    flag = ord(self.__read(1))
    self.__read(6)

    if flag & 4:
      xlen = ord(self.__read(1)) + 256 * ord(self.__read(1))
      self.read(xlen)
    if flag & 8:
      while True:
        s = self.__read(1)
        if not s or s == NUL:
          break
    if flag & 16:
      while True:
        s = self.__read(1)
        if not s or s == NUL:
          break
    if flag & 2:
      self.__read(2)

  def tell(self):
    """Return the stream's file pointer position.
    """
    return self.pos

  def seek(self, pos=0):
    """Set the stream's file pointer to pos. Negative seeking
      is forbidden.
    """
    if pos - self.pos >= 0:
      blocks, remainder = divmod(pos - self.pos, self.bufsize)
      for i in xrange(blocks):
        self.read(self.bufsize)
      self.read(remainder)
    else:
      raise StreamError("seeking backwards is not allowed")
    return self.pos

  def read(self, size=None):
    """Return the next size number of bytes from the stream.
      If size is not defined, return all bytes of the stream
      up to EOF.
    """
    if size is None:
      t = []
      while True:
        buf = self._read(self.bufsize)
        if not buf:
          break
        t.append(buf)
      buf = "".join(t)
    else:
      buf = self._read(size)
    self.pos += len(buf)
    return buf

  def _read(self, size):
    """Return size bytes from the stream.
    """
    if self.comptype == "tar":
      return self.__read(size)

    c = len(self.dbuf)
    t = [self.dbuf]
    while c < size:
      buf = self.__read(self.bufsize)
      if not buf:
        break
      try:
        buf = self.cmp.decompress(buf)
      except IOError:
        raise ReadError("invalid compressed data")
      t.append(buf)
      c += len(buf)
    t = "".join(t)
    self.dbuf = t[size:]
    return t[:size]

  def __read(self, size):
    """Return size bytes from stream. If internal buffer is empty,
      read another block from the stream.
    """
    c = len(self.buf)
    t = [self.buf]
    while c < size:
      buf = self.fileobj.read(self.bufsize)
      if not buf:
        break
      t.append(buf)
      c += len(buf)
    t = "".join(t)
    self.buf = t[size:]
    return t[:size]
# class _Stream

class _StreamProxy(object):
  """Small proxy class that enables transparent compression
    detection for the Stream interface (mode 'r|*').
  """

  def __init__(self, fileobj):
    self.fileobj = fileobj
    self.buf = self.fileobj.read(BLOCKSIZE)

  def read(self, size):
    self.read = self.fileobj.read
    return self.buf

  def getcomptype(self):
    if self.buf.startswith("\037\213\010"):
      return "gz"
    if self.buf.startswith("BZh91"):
      return "bz2"
    return "tar"

  def close(self):
    self.fileobj.close()
# class StreamProxy

class _BZ2Proxy(object):
  """Small proxy class that enables external file object
    support for "r:bz2" and "w:bz2" modes. This is actually
    a workaround for a limitation in bz2 module's BZ2File
    class which (unlike gzip.GzipFile) has no support for
    a file object argument.
  """

  blocksize = 16 * 1024

  def __init__(self, fileobj, mode):
    self.fileobj = fileobj
    self.mode = mode
    self.name = getattr(self.fileobj, "name", None)
    self.init()

  def init(self):
    import bz2
    self.pos = 0
    if self.mode == "r":
      self.bz2obj = bz2.BZ2Decompressor()
      self.fileobj.seek(0)
      self.buf = ""
    else:
      self.bz2obj = bz2.BZ2Compressor()

  def read(self, size):
    b = [self.buf]
    x = len(self.buf)
    while x < size:
      raw = self.fileobj.read(self.blocksize)
      if not raw:
        break
      try:
        data = self.bz2obj.decompress(raw)
      except EOFError:
        break
      b.append(data)
      x += len(data)
    self.buf = "".join(b)

    buf = self.buf[:size]
    self.buf = self.buf[size:]
    self.pos += len(buf)
    return buf

  def seek(self, pos):
    if pos < self.pos:
      self.init()
    self.read(pos - self.pos)

  def tell(self):
    return self.pos

  def write(self, data):
    self.pos += len(data)
    raw = self.bz2obj.compress(data)
    self.fileobj.write(raw)

  def close(self):
    if self.mode == "w":
      raw = self.bz2obj.flush()
      self.fileobj.write(raw)
# class _BZ2Proxy

#------------------------
# Extraction file object
#------------------------
class _FileInFile(object):
  """A thin wrapper around an existing file object that
    provides a part of its data as an individual file
    object.
  """

  def __init__(self, fileobj, offset, size, sparse=None):
    self.fileobj = fileobj
    self.offset = offset
    self.size = size
    self.sparse = sparse
    self.position = 0

  def tell(self):
    """Return the current file position.
    """
    return self.position

  def seek(self, position):
    """Seek to a position in the file.
    """
    self.position = position

  def read(self, size=None):
    """Read data from the file.
    """
    if size is None:
      size = self.size - self.position
    else:
      size = min(size, self.size - self.position)

    if self.sparse is None:
      return self.readnormal(size)
    else:
      return self.readsparse(size)

  def readnormal(self, size):
    """Read operation for regular files.
    """
    self.fileobj.seek(self.offset + self.position)
    self.position += size
    return self.fileobj.read(size)

  def readsparse(self, size):
    """Read operation for sparse files.
    """
    data = []
    while size > 0:
      buf = self.readsparsesection(size)
      if not buf:
        break
      size -= len(buf)
      data.append(buf)
    return "".join(data)

  def readsparsesection(self, size):
    """Read a single section of a sparse file.
    """
    section = self.sparse.find(self.position)

    if section is None:
      return ""

    size = min(size, section.offset + section.size - self.position)

    if isinstance(section, _data):
      realpos = section.realpos + self.position - section.offset
      self.fileobj.seek(self.offset + realpos)
      self.position += size
      return self.fileobj.read(size)
    else:
      self.position += size
      return NUL * size
#class _FileInFile


class ExFileObject(object):
  """File-like object for reading an archive member.
    Is returned by TarFile.extractfile().
  """
  blocksize = 1024

  def __init__(self, tarfile, tarinfo):
    self.fileobj = _FileInFile(tarfile.fileobj,
                  tarinfo.offset_data,
                  tarinfo.size,
                  getattr(tarinfo, "sparse", None))
    self.name = tarinfo.name
    self.mode = "r"
    self.closed = False
    self.size = tarinfo.size

    self.position = 0
    self.buffer = ""

  def read(self, size=None):
    """Read at most size bytes from the file. If size is not
      present or None, read all data until EOF is reached.
    """
    if self.closed:
      raise ValueError("I/O operation on closed file")

    buf = ""
    if self.buffer:
      if size is None:
        buf = self.buffer
        self.buffer = ""
      else:
        buf = self.buffer[:size]
        self.buffer = self.buffer[size:]

    if size is None:
      buf += self.fileobj.read()
    else:
      buf += self.fileobj.read(size - len(buf))

    self.position += len(buf)
    return buf

  def readline(self, size=-1):
    """Read one entire line from the file. If size is present
      and non-negative, return a string with at most that
      size, which may be an incomplete line.
    """
    if self.closed:
      raise ValueError("I/O operation on closed file")

    if "\n" in self.buffer:
      pos = self.buffer.find("\n") + 1
    else:
      buffers = [self.buffer]
      while True:
        buf = self.fileobj.read(self.blocksize)
        buffers.append(buf)
        if not buf or "\n" in buf:
          self.buffer = "".join(buffers)
          pos = self.buffer.find("\n") + 1
          if pos == 0:
            # no newline found.
            pos = len(self.buffer)
          break

    if size != -1:
      pos = min(size, pos)

    buf = self.buffer[:pos]
    self.buffer = self.buffer[pos:]
    self.position += len(buf)
    return buf

  def readlines(self):
    """Return a list with all remaining lines.
    """
    result = []
    while True:
      line = self.readline()
      if not line: break
      result.append(line)
    return result

  def tell(self):
    """Return the current file position.
    """
    if self.closed:
      raise ValueError("I/O operation on closed file")

    return self.position

  def seek(self, pos, whence=os.SEEK_SET):
    """Seek to a position in the file.
    """
    if self.closed:
      raise ValueError("I/O operation on closed file")

    if whence == os.SEEK_SET:
      self.position = min(max(pos, 0), self.size)
    elif whence == os.SEEK_CUR:
      if pos < 0:
        self.position = max(self.position + pos, 0)
      else:
        self.position = min(self.position + pos, self.size)
    elif whence == os.SEEK_END:
      self.position = max(min(self.size + pos, self.size), 0)
    else:
      raise ValueError("Invalid argument")

    self.buffer = ""
    self.fileobj.seek(self.position)

  def close(self):
    """Close the file object.
    """
    self.closed = True

  def __iter__(self):
    """Get an iterator over the file's lines.
    """
    while True:
      line = self.readline()
      if not line:
        break
      yield line
#class ExFileObject

#------------------
# Exported Classes
#------------------
class TarInfo(object):
  """Informational class which holds the details about an
    archive member given by a tar header block.
    TarInfo objects are returned by TarFile.getmember(),
    TarFile.getmembers() and TarFile.gettarinfo() and are
    usually created internally.
  """

  def __init__(self, name=""):
    """Construct a TarInfo object. name is the optional name
      of the member.
    """
    self.name = name    # member name
    self.mode = 0644    # file permissions
    self.uid = 0      # user id
    self.gid = 0      # group id
    self.size = 0      # file size
    self.mtime = 0     # modification time
    self.chksum = 0     # header checksum
    self.type = REGTYPE   # member type
    self.linkname = ""   # link name
    self.uname = "root"   # user name
    self.gname = "root"   # group name
    self.devmajor = 0    # device major number
    self.devminor = 0    # device minor number

    self.offset = 0     # the tar header starts here
    self.offset_data = 0  # the file's data starts here

    self.pax_headers = {}  # pax header information

  # In pax headers the "name" and "linkname" field are called
  # "path" and "linkpath".
  def _getpath(self):
    return self.name
  def _setpath(self, name):
    self.name = name
  path = property(_getpath, _setpath)

  def _getlinkpath(self):
    return self.linkname
  def _setlinkpath(self, linkname):
    self.linkname = linkname
  linkpath = property(_getlinkpath, _setlinkpath)

  def __repr__(self):
    return "<%s %r at %#x>" % (self.__class__.__name__,self.name,id(self))

  def get_info(self, encoding, errors):
    """Return the TarInfo's attributes as a dictionary.
    """
    info = {
      "name":   normpath(self.name),
      "mode":   self.mode & 07777,
      "uid":   self.uid,
      "gid":   self.gid,
      "size":   self.size,
      "mtime":  self.mtime,
      "chksum":  self.chksum,
      "type":   self.type,
      "linkname": normpath(self.linkname) if self.linkname else "",
      "uname":  self.uname,
      "gname":  self.gname,
      "devmajor": self.devmajor,
      "devminor": self.devminor
    }

    if info["type"] == DIRTYPE and not info["name"].endswith("/"):
      info["name"] += "/"

    for key in ("name", "linkname", "uname", "gname"):
      if type(info[key]) is unicode:
        info[key] = info[key].encode(encoding, errors)

    return info

  def tobuf(self, format=DEFAULT_FORMAT, encoding=ENCODING, errors="strict"):
    """Return a tar header as a string of 512 byte blocks.
    """
    info = self.get_info(encoding, errors)

    if format == USTAR_FORMAT:
      return self.create_ustar_header(info)
    elif format == GNU_FORMAT:
      return self.create_gnu_header(info)
    elif format == PAX_FORMAT:
      return self.create_pax_header(info, encoding, errors)
    else:
      raise ValueError("invalid format")

  def create_ustar_header(self, info):
    """Return the object as a ustar header block.
    """
    info["magic"] = POSIX_MAGIC

    if len(info["linkname"]) > LENGTH_LINK:
      raise ValueError("linkname is too long")

    if len(info["name"]) > LENGTH_NAME:
      info["prefix"], info["name"] = self._posix_split_name(info["name"])

    return self._create_header(info, USTAR_FORMAT)

  def create_gnu_header(self, info):
    """Return the object as a GNU header block sequence.
    """
    info["magic"] = GNU_MAGIC

    buf = ""
    if len(info["linkname"]) > LENGTH_LINK:
      buf += self._create_gnu_long_header(info["linkname"], GNUTYPE_LONGLINK)

    if len(info["name"]) > LENGTH_NAME:
      buf += self._create_gnu_long_header(info["name"], GNUTYPE_LONGNAME)

    return buf + self._create_header(info, GNU_FORMAT)

  def create_pax_header(self, info, encoding, errors):
    """Return the object as a ustar header block. If it cannot be
      represented this way, prepend a pax extended header sequence
      with supplement information.
    """
    info["magic"] = POSIX_MAGIC
    pax_headers = self.pax_headers.copy()

    # Test string fields for values that exceed the field length or cannot
    # be represented in ASCII encoding.
    for name, hname, length in (
        ("name", "path", LENGTH_NAME), ("linkname", "linkpath", LENGTH_LINK),
        ("uname", "uname", 32), ("gname", "gname", 32)):

      if hname in pax_headers:
        # The pax header has priority.
        continue

      val = info[name].decode(encoding, errors)

      # Try to encode the string as ASCII.
      try:
        val.encode("ascii")
      except UnicodeEncodeError:
        pax_headers[hname] = val
        continue

      if len(info[name]) > length:
        pax_headers[hname] = val

    # Test number fields for values that exceed the field limit or values
    # that like to be stored as float.
    for name, digits in (("uid", 8), ("gid", 8), ("size", 12), ("mtime", 12)):
      if name in pax_headers:
        # The pax header has priority. Avoid overflow.
        info[name] = 0
        continue

      val = info[name]
      if not 0 <= val < 8 ** (digits - 1) or isinstance(val, float):
        pax_headers[name] = unicode(val)
        info[name] = 0

    # Create a pax extended header if necessary.
    if pax_headers:
      buf = self._create_pax_generic_header(pax_headers)
    else:
      buf = ""

    return buf + self._create_header(info, USTAR_FORMAT)

  @classmethod
  def create_pax_global_header(cls, pax_headers):
    """Return the object as a pax global header block sequence.
    """
    return cls._create_pax_generic_header(pax_headers, type=XGLTYPE)

  def _posix_split_name(self, name):
    """Split a name longer than 100 chars into a prefix
      and a name part.
    """
    prefix = name[:LENGTH_PREFIX + 1]
    while prefix and prefix[-1] != "/":
      prefix = prefix[:-1]

    name = name[len(prefix):]
    prefix = prefix[:-1]

    if not prefix or len(name) > LENGTH_NAME:
      raise ValueError("name is too long")
    return prefix, name

  @staticmethod
  def _create_header(info, format):
    """Return a header block. info is a dictionary with file
      information, format must be one of the *_FORMAT constants.
    """
    parts = [
      stn(info.get("name", ""), 100),
      itn(info.get("mode", 0) & 07777, 8, format),
      itn(info.get("uid", 0), 8, format),
      itn(info.get("gid", 0), 8, format),
      itn(info.get("size", 0), 12, format),
      itn(info.get("mtime", 0), 12, format),
      "    ", # checksum field
      info.get("type", REGTYPE),
      stn(info.get("linkname", ""), 100),
      stn(info.get("magic", POSIX_MAGIC), 8),
      stn(info.get("uname", "root"), 32),
      stn(info.get("gname", "root"), 32),
      itn(info.get("devmajor", 0), 8, format),
      itn(info.get("devminor", 0), 8, format),
      stn(info.get("prefix", ""), 155)
    ]

    buf = struct.pack("%ds" % BLOCKSIZE, "".join(parts))
    chksum = calc_chksums(buf[-BLOCKSIZE:])[0]
    buf = buf[:-364] + "%06o\0" % chksum + buf[-357:]
    return buf

  @staticmethod
  def _create_payload(payload):
    """Return the string payload filled with zero bytes
      up to the next 512 byte border.
    """
    blocks, remainder = divmod(len(payload), BLOCKSIZE)
    if remainder > 0:
      payload += (BLOCKSIZE - remainder) * NUL
    return payload

  @classmethod
  def _create_gnu_long_header(cls, name, type):
    """Return a GNUTYPE_LONGNAME or GNUTYPE_LONGLINK sequence
      for name.
    """
    name += NUL

    info = {}
    info["name"] = "././@LongLink"
    info["type"] = type
    info["size"] = len(name)
    info["magic"] = GNU_MAGIC

    # create extended header + name blocks.
    return cls._create_header(info, USTAR_FORMAT) + \
        cls._create_payload(name)

  @classmethod
  def _create_pax_generic_header(cls, pax_headers, type=XHDTYPE):
    """Return a POSIX.1-2001 extended or global header sequence
      that contains a list of keyword, value pairs. The values
      must be unicode objects.
    """
    records = []
    for keyword, value in pax_headers.iteritems():
      keyword = keyword.encode("utf8")
      value = value.encode("utf8")
      l = len(keyword) + len(value) + 3  # ' ' + '=' + '\n'
      n = p = 0
      while True:
        n = l + len(str(p))
        if n == p:
          break
        p = n
      records.append("%d %s=%s\n" % (p, keyword, value))
    records = "".join(records)

    # We use a hardcoded "././@PaxHeader" name like star does
    # instead of the one that POSIX recommends.
    info = {}
    info["name"] = "././@PaxHeader"
    info["type"] = type
    info["size"] = len(records)
    info["magic"] = POSIX_MAGIC

    # Create pax header + record blocks.
    return cls._create_header(info, USTAR_FORMAT) + \
        cls._create_payload(records)

  @classmethod
  def frombuf(cls, buf):
    """Construct a TarInfo object from a 512 byte string buffer.
    """
    if len(buf) != BLOCKSIZE:
      raise HeaderError("truncated header")
    if buf.count(NUL) == BLOCKSIZE:
      raise HeaderError("empty header")

    chksum = nti(buf[148:156])
    if chksum not in calc_chksums(buf):
      raise HeaderError("bad checksum")

    obj = cls()
    obj.buf = buf
    obj.name = nts(buf[0:100])
    obj.mode = nti(buf[100:108])
    obj.uid = nti(buf[108:116])
    obj.gid = nti(buf[116:124])
    obj.size = nti(buf[124:136])
    obj.mtime = nti(buf[136:148])
    obj.chksum = chksum
    obj.type = buf[156:157]
    obj.linkname = nts(buf[157:257])
    obj.uname = nts(buf[265:297])
    obj.gname = nts(buf[297:329])
    obj.devmajor = nti(buf[329:337])
    obj.devminor = nti(buf[337:345])
    prefix = nts(buf[345:500])

    # Old V7 tar format represents a directory as a regular
    # file with a trailing slash.
    if obj.type == AREGTYPE and obj.name.endswith("/"):
      obj.type = DIRTYPE

    # Remove redundant slashes from directories.
    if obj.isdir():
      obj.name = obj.name.rstrip("/")

    # Reconstruct a ustar longname.
    if prefix and obj.type not in GNU_TYPES:
      obj.name = prefix + "/" + obj.name
    return obj

  @classmethod
  def fromtarfile(cls, tarfile):
    """Return the next TarInfo object from TarFile object
      tarfile.
    """
    buf = tarfile.fileobj.read(BLOCKSIZE)
    if not buf:
      return
    obj = cls.frombuf(buf)
    obj.offset = tarfile.fileobj.tell() - BLOCKSIZE
    return obj._proc_member(tarfile)

  #--------------------------------------------------------------------------
  # The following are methods that are called depending on the type of a
  # member. The entry point is _proc_member() which can be overridden in a
  # subclass to add custom _proc_*() methods. A _proc_*() method MUST
  # implement the following
  # operations:
  # 1. Set self.offset_data to the position where the data blocks begin,
  #  if there is data that follows.
  # 2. Set tarfile.offset to the position where the next member's header will
  #  begin.
  # 3. Return self or another valid TarInfo object.
  def _proc_member(self, tarfile):
    """Choose the right processing method depending on
      the type and call it.
    """
    if self.type in (GNUTYPE_LONGNAME, GNUTYPE_LONGLINK):
      return self._proc_gnulong(tarfile)
    elif self.type == GNUTYPE_SPARSE:
      return self._proc_sparse(tarfile)
    elif self.type in (XHDTYPE, XGLTYPE, SOLARIS_XHDTYPE):
      return self._proc_pax(tarfile)
    else:
      return self._proc_builtin(tarfile)

  def _proc_builtin(self, tarfile):
    """Process a builtin type or an unknown type which
      will be treated as a regular file.
    """
    self.offset_data = tarfile.fileobj.tell()
    offset = self.offset_data
    if self.isreg() or self.type not in SUPPORTED_TYPES:
      # Skip the following data blocks.
      offset += self._block(self.size)
    tarfile.offset = offset

    # Patch the TarInfo object with saved global
    # header information.
    self._apply_pax_info(tarfile.pax_headers, tarfile.encoding, tarfile.errors)

    return self

  def _proc_gnulong(self, tarfile):
    """Process the blocks that hold a GNU longname
      or longlink member.
    """
    buf = tarfile.fileobj.read(self._block(self.size))

    # Fetch the next header and process it.
    next = self.fromtarfile(tarfile)
    if next is None:
      raise HeaderError("missing subsequent header")

    # Patch the TarInfo object from the next header with
    # the longname information.
    next.offset = self.offset
    if self.type == GNUTYPE_LONGNAME:
      next.name = nts(buf)
    elif self.type == GNUTYPE_LONGLINK:
      next.linkname = nts(buf)

    return next

  def _proc_sparse(self, tarfile):
    """Process a GNU sparse header plus extra headers.
    """
    buf = self.buf
    sp = _ringbuffer()
    pos = 386
    lastpos = 0L
    realpos = 0L
    # There are 4 possible sparse structs in the
    # first header.
    for i in xrange(4):
      try:
        offset = nti(buf[pos:pos + 12])
        numbytes = nti(buf[pos + 12:pos + 24])
      except ValueError:
        break
      if offset > lastpos:
        sp.append(_hole(lastpos, offset - lastpos))
      sp.append(_data(offset, numbytes, realpos))
      realpos += numbytes
      lastpos = offset + numbytes
      pos += 24

    isextended = ord(buf[482])
    origsize = nti(buf[483:495])

    # If the isextended flag is given,
    # there are extra headers to process.
    while isextended == 1:
      buf = tarfile.fileobj.read(BLOCKSIZE)
      pos = 0
      for i in xrange(21):
        try:
          offset = nti(buf[pos:pos + 12])
          numbytes = nti(buf[pos + 12:pos + 24])
        except ValueError:
          break
        if offset > lastpos:
          sp.append(_hole(lastpos, offset - lastpos))
        sp.append(_data(offset, numbytes, realpos))
        realpos += numbytes
        lastpos = offset + numbytes
        pos += 24
      isextended = ord(buf[504])

    if lastpos < origsize:
      sp.append(_hole(lastpos, origsize - lastpos))

    self.sparse = sp

    self.offset_data = tarfile.fileobj.tell()
    tarfile.offset = self.offset_data + self._block(self.size)
    self.size = origsize

    return self

  def _proc_pax(self, tarfile):
    """Process an extended or global header as described in
      POSIX.1-2001.
    """
    # Read the header information.
    buf = tarfile.fileobj.read(self._block(self.size))

    # A pax header stores supplemental information for either
    # the following file (extended) or all following files
    # (global).
    if self.type == XGLTYPE:
      pax_headers = tarfile.pax_headers
    else:
      pax_headers = tarfile.pax_headers.copy()

    # Parse pax header information. A record looks like that:
    # "%d %s=%s\n" % (length, keyword, value). length is the size
    # of the complete record including the length field itself and
    # the newline. keyword and value are both UTF-8 encoded strings.
    regex = re.compile(r"(\d+) ([^=]+)=", re.U)
    pos = 0
    while True:
      match = regex.match(buf, pos)
      if not match:
        break

      length, keyword = match.groups()
      length = int(length)
      value = buf[match.end(2) + 1:match.start(1) + length - 1]

      keyword = keyword.decode("utf8")
      value = value.decode("utf8")

      pax_headers[keyword] = value
      pos += length

    # Fetch the next header.
    next = self.fromtarfile(tarfile)

    if self.type in (XHDTYPE, SOLARIS_XHDTYPE):
      if next is None:
        raise HeaderError("missing subsequent header")

      # Patch the TarInfo object with the extended header info.
      next._apply_pax_info(pax_headers, tarfile.encoding, tarfile.errors)
      next.offset = self.offset

      if "size" in pax_headers:
        # If the extended header replaces the size field,
        # we need to recalculate the offset where the next
        # header starts.
        offset = next.offset_data
        if next.isreg() or next.type not in SUPPORTED_TYPES:
          offset += next._block(next.size)
        tarfile.offset = offset

    return next

  def _apply_pax_info(self, pax_headers, encoding, errors):
    """Replace fields with supplemental information from a previous
      pax extended or global header.
    """
    for keyword, value in pax_headers.iteritems():
      if keyword not in PAX_FIELDS:
        continue

      if keyword == "path":
        value = value.rstrip("/")

      if keyword in PAX_NUMBER_FIELDS:
        try:
          value = PAX_NUMBER_FIELDS[keyword](value)
        except ValueError:
          value = 0
      else:
        value = uts(value, encoding, errors)

      setattr(self, keyword, value)

    self.pax_headers = pax_headers.copy()

  def _block(self, count):
    """Round up a byte count by BLOCKSIZE and return it,
      e.g. _block(834) => 1024.
    """
    blocks, remainder = divmod(count, BLOCKSIZE)
    if remainder:
      blocks += 1
    return blocks * BLOCKSIZE

  def isreg(self):
    return self.type in REGULAR_TYPES
  def isfile(self):
    return self.isreg()
  def isdir(self):
    return self.type == DIRTYPE
  def issym(self):
    return self.type == SYMTYPE
  def islnk(self):
    return self.type == LNKTYPE
  def ischr(self):
    return self.type == CHRTYPE
  def isblk(self):
    return self.type == BLKTYPE
  def isfifo(self):
    return self.type == FIFOTYPE
  def issparse(self):
    return self.type == GNUTYPE_SPARSE
  def isdev(self):
    return self.type in (CHRTYPE, BLKTYPE, FIFOTYPE)
# class TarInfo

class TarFile(object):
  """The TarFile Class provides an interface to tar archives.
  """

  debug = 0          # May be set from 0 (no msgs) to 3 (all msgs)

  dereference = False     # If true, add content of linked file to the
                # tar file, else the link.

  ignore_zeros = False    # If true, skips empty or invalid blocks and
                # continues processing.

  errorlevel = 0       # If 0, fatal errors only appear in debug
                # messages (if debug >= 0). If > 0, errors
                # are passed to the caller as exceptions.

  format = DEFAULT_FORMAT   # The format to use when creating an archive.

  encoding = ENCODING     # Encoding for 8-bit character strings.

  errors = None        # Error handler for unicode conversion.

  tarinfo = TarInfo      # The default TarInfo class to use.

  fileobject = ExFileObject  # The default ExFileObject class to use.

  def __init__(self, name=None, mode="r", fileobj=None, format=None,
      tarinfo=None, dereference=None, ignore_zeros=None, encoding=None,
      errors=None, pax_headers=None, debug=None, errorlevel=None):
    """Open an (uncompressed) tar archive `name'. `mode' is either 'r' to
      read from an existing archive, 'a' to append data to an existing
      file or 'w' to create a new file overwriting an existing one. `mode'
      defaults to 'r'.
      If `fileobj' is given, it is used for reading or writing data. If it
      can be determined, `mode' is overridden by `fileobj's mode.
      `fileobj' is not closed, when TarFile is closed.
    """
    if len(mode) > 1 or mode not in "raw":
      raise ValueError("mode must be 'r', 'a' or 'w'")
    self.mode = mode
    self._mode = {"r": "rb", "a": "r+b", "w": "wb"}[mode]

    if not fileobj:
      if self.mode == "a" and not os.path.exists(name):
        # Create nonexistent files in append mode.
        self.mode = "w"
        self._mode = "wb"
      fileobj = bltn_open(name, self._mode)
      self._extfileobj = False
    else:
      if name is None and hasattr(fileobj, "name"):
        name = fileobj.name
      if hasattr(fileobj, "mode"):
        self._mode = fileobj.mode
      self._extfileobj = True
    self.name = os.path.abspath(name) if name else None
    self.fileobj = fileobj

    # Init attributes.
    if format is not None:
      self.format = format
    if tarinfo is not None:
      self.tarinfo = tarinfo
    if dereference is not None:
      self.dereference = dereference
    if ignore_zeros is not None:
      self.ignore_zeros = ignore_zeros
    if encoding is not None:
      self.encoding = encoding

    if errors is not None:
      self.errors = errors
    elif mode == "r":
      self.errors = "utf-8"
    else:
      self.errors = "strict"

    if pax_headers is not None and self.format == PAX_FORMAT:
      self.pax_headers = pax_headers
    else:
      self.pax_headers = {}

    if debug is not None:
      self.debug = debug
    if errorlevel is not None:
      self.errorlevel = errorlevel

    # Init datastructures.
    self.closed = False
    self.members = []    # list of members as TarInfo objects
    self._loaded = False  # flag if all members have been read
    self.offset = self.fileobj.tell()
                # current position in the archive file
    self.inodes = {}    # dictionary caching the inodes of
                # archive members already added

    try:
      if self.mode == "r":
        self.firstmember = None
        self.firstmember = self.next()

      if self.mode == "a":
        # Move to the end of the archive,
        # before the first empty block.
        self.firstmember = None
        while True:
          if self.next() is None:
            if self.offset > 0:
              self.fileobj.seek(- BLOCKSIZE, 1)
            break

      if self.mode in "aw":
        self._loaded = True

        if self.pax_headers:
          buf = self.tarinfo.create_pax_global_header(self.pax_headers.copy())
          self.fileobj.write(buf)
          self.offset += len(buf)
    except:
      if not self._extfileobj:
        self.fileobj.close()
      self.closed = True
      raise

  def _getposix(self):
    return self.format == USTAR_FORMAT
  def _setposix(self, value):
    import warnings
    warnings.warn("use the format attribute instead", DeprecationWarning,
           2)
    if value:
      self.format = USTAR_FORMAT
    else:
      self.format = GNU_FORMAT
  posix = property(_getposix, _setposix)

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Below are the classmethods which act as alternate constructors to the
  # TarFile class. The open() method is the only one that is needed for
  # public use; it is the "super"-constructor and is able to select an
  # adequate "sub"-constructor for a particular compression using the mapping
  # from OPEN_METH.
  #
  # This concept allows one to subclass TarFile without losing the comfort of
  # the super-constructor. A sub-constructor is registered and made available
  # by adding it to the mapping in OPEN_METH.

  @classmethod
  def open(cls, name=None, mode="r", fileobj=None, bufsize=RECORDSIZE, **kwargs):
    """Open a tar archive for reading, writing or appending. Return
      an appropriate TarFile class.

      mode:
      'r' or 'r:*' open for reading with transparent compression
      'r:'     open for reading exclusively uncompressed
      'r:gz'    open for reading with gzip compression
      'r:bz2'   open for reading with bzip2 compression
      'a' or 'a:' open for appending, creating the file if necessary
      'w' or 'w:' open for writing without compression
      'w:gz'    open for writing with gzip compression
      'w:bz2'   open for writing with bzip2 compression

      'r|*'    open a stream of tar blocks with transparent compression
      'r|'     open an uncompressed stream of tar blocks for reading
      'r|gz'    open a gzip compressed stream of tar blocks
      'r|bz2'   open a bzip2 compressed stream of tar blocks
      'w|'     open an uncompressed stream for writing
      'w|gz'    open a gzip compressed stream for writing
      'w|bz2'   open a bzip2 compressed stream for writing
    """

    if not name and not fileobj:
      raise ValueError("nothing to open")

    if mode in ("r", "r:*"):
      # Find out which *open() is appropriate for opening the file.
      for comptype in cls.OPEN_METH:
        func = getattr(cls, cls.OPEN_METH[comptype])
        if fileobj is not None:
          saved_pos = fileobj.tell()
        try:
          return func(name, "r", fileobj, **kwargs)
        except (ReadError, CompressionError), e:
          if fileobj is not None:
            fileobj.seek(saved_pos)
          continue
      raise ReadError("file could not be opened successfully")

    elif ":" in mode:
      filemode, comptype = mode.split(":", 1)
      filemode = filemode or "r"
      comptype = comptype or "tar"

      # Select the *open() function according to
      # given compression.
      if comptype in cls.OPEN_METH:
        func = getattr(cls, cls.OPEN_METH[comptype])
      else:
        raise CompressionError("unknown compression type %r" % comptype)
      return func(name, filemode, fileobj, **kwargs)

    elif "|" in mode:
      filemode, comptype = mode.split("|", 1)
      filemode = filemode or "r"
      comptype = comptype or "tar"

      if filemode not in "rw":
        raise ValueError("mode must be 'r' or 'w'")

      t = cls(name, filemode,
          _Stream(name, filemode, comptype, fileobj, bufsize),
          **kwargs)
      t._extfileobj = False
      return t

    elif mode in "aw":
      return cls.taropen(name, mode, fileobj, **kwargs)

    raise ValueError("undiscernible mode")

  @classmethod
  def taropen(cls, name, mode="r", fileobj=None, **kwargs):
    """Open uncompressed tar archive name for reading or writing.
    """
    if len(mode) > 1 or mode not in "raw":
      raise ValueError("mode must be 'r', 'a' or 'w'")
    return cls(name, mode, fileobj, **kwargs)

  @classmethod
  def gzopen(cls, name, mode="r", fileobj=None, compresslevel=9, **kwargs):
    """Open gzip compressed tar archive name for reading or writing.
      Appending is not allowed.
    """
    if len(mode) > 1 or mode not in "rw":
      raise ValueError("mode must be 'r' or 'w'")

    try:
      import gzip
      gzip.GzipFile
    except (ImportError, AttributeError):
      raise CompressionError("gzip module is not available")

    if fileobj is None:
      fileobj = bltn_open(name, mode + "b")

    try:
      t = cls.taropen(name, mode,
        gzip.GzipFile(name, mode, compresslevel, fileobj),
        **kwargs)
    except IOError:
      raise ReadError("not a gzip file")
    t._extfileobj = False
    return t

  @classmethod
  def bz2open(cls, name, mode="r", fileobj=None, compresslevel=9, **kwargs):
    """Open bzip2 compressed tar archive name for reading or writing.
      Appending is not allowed.
    """
    if len(mode) > 1 or mode not in "rw":
      raise ValueError("mode must be 'r' or 'w'.")

    try:
      import bz2
    except ImportError:
      raise CompressionError("bz2 module is not available")

    if fileobj is not None:
      fileobj = _BZ2Proxy(fileobj, mode)
    else:
      fileobj = bz2.BZ2File(name, mode, compresslevel=compresslevel)

    try:
      t = cls.taropen(name, mode, fileobj, **kwargs)
    except IOError:
      raise ReadError("not a bzip2 file")
    t._extfileobj = False
    return t

  # All *open() methods are registered here.
  OPEN_METH = {
    "tar": "taropen",  # uncompressed tar
    "gz": "gzopen",  # gzip compressed tar
    "bz2": "bz2open"  # bzip2 compressed tar
  }

  #--------------------------------------------------------------------------
  # The public methods which TarFile provides:

  def close(self):
    """Close the TarFile. In write-mode, two finishing zero blocks are
      appended to the archive.
    """
    if self.closed:
      return

    if self.mode in "aw":
      self.fileobj.write(NUL * (BLOCKSIZE * 2))
      self.offset += (BLOCKSIZE * 2)
      # fill up the end with zero-blocks
      # (like option -b20 for tar does)
      blocks, remainder = divmod(self.offset, RECORDSIZE)
      if remainder > 0:
        self.fileobj.write(NUL * (RECORDSIZE - remainder))

    if not self._extfileobj:
      self.fileobj.close()
    self.closed = True

  def getmember(self, name):
    """Return a TarInfo object for member `name'. If `name' can not be
      found in the archive, KeyError is raised. If a member occurs more
      than once in the archive, its last occurrence is assumed to be the
      most up-to-date version.
    """
    tarinfo = self._getmember(name)
    if tarinfo is None:
      raise KeyError("filename %r not found" % name)
    return tarinfo

  def getmembers(self):
    """Return the members of the archive as a list of TarInfo objects. The
      list has the same order as the members in the archive.
    """
    self._check()
    if not self._loaded:  # if we want to obtain a list of
      self._load()    # all members, we first have to
                # scan the whole archive.
    return self.members

  def getnames(self):
    """Return the members of the archive as a list of their names. It has
      the same order as the list returned by getmembers().
    """
    return [tarinfo.name for tarinfo in self.getmembers()]

  def gettarinfo(self, name=None, arcname=None, fileobj=None):
    """Create a TarInfo object for either the file `name' or the file
      object `fileobj' (using os.fstat on its file descriptor). You can
      modify some of the TarInfo's attributes before you add it using
      addfile(). If given, `arcname' specifies an alternative name for the
      file in the archive.
    """
    self._check("aw")

    # When fileobj is given, replace name by
    # fileobj's real name.
    if fileobj is not None:
      name = fileobj.name

    # Building the name of the member in the archive.
    # Backward slashes are converted to forward slashes,
    # Absolute paths are turned to relative paths.
    if arcname is None:
      arcname = name
    arcname = normpath(arcname)
    drv, arcname = os.path.splitdrive(arcname)
    while arcname[0:1] == "/":
      arcname = arcname[1:]

    # Now, fill the TarInfo object with
    # information specific for the file.
    tarinfo = self.tarinfo()
    tarinfo.tarfile = self

    # Use os.stat or os.lstat, depending on platform
    # and if symlinks shall be resolved.
    if fileobj is None:
      if hasattr(os, "lstat") and not self.dereference:
        statres = os.lstat(name)
      else:
        statres = os.stat(name)
    else:
      statres = os.fstat(fileobj.fileno())
    linkname = ""

    stmd = statres.st_mode
    if stat.S_ISREG(stmd):
      inode = (statres.st_ino, statres.st_dev)
      if not self.dereference and statres.st_nlink > 1 and \
          inode in self.inodes and arcname != self.inodes[inode]:
        # Is it a hardlink to an already
        # archived file?
        type = LNKTYPE
        linkname = self.inodes[inode]
      else:
        # The inode is added only if its valid.
        # For win32 it is always 0.
        type = REGTYPE
        if inode[0]:
          self.inodes[inode] = arcname
    elif stat.S_ISDIR(stmd):
      type = DIRTYPE
    elif stat.S_ISFIFO(stmd):
      type = FIFOTYPE
    elif stat.S_ISLNK(stmd):
      type = SYMTYPE
      linkname = os.readlink(name)
    elif stat.S_ISCHR(stmd):
      type = CHRTYPE
    elif stat.S_ISBLK(stmd):
      type = BLKTYPE
    else:
      return None

    # Fill the TarInfo object with all
    # information we can get.
    tarinfo.name = arcname
    tarinfo.mode = stmd
    tarinfo.uid = statres.st_uid
    tarinfo.gid = statres.st_gid
    if type == REGTYPE:
      tarinfo.size = statres.st_size
    else:
      tarinfo.size = 0L
    tarinfo.mtime = statres.st_mtime
    tarinfo.type = type
    tarinfo.linkname = linkname
    if pwd:
      try:
        tarinfo.uname = pwd.getpwuid(tarinfo.uid)[0]
      except KeyError:
        pass
    if grp:
      try:
        tarinfo.gname = grp.getgrgid(tarinfo.gid)[0]
      except KeyError:
        pass

    if type in (CHRTYPE, BLKTYPE):
      if hasattr(os, "major") and hasattr(os, "minor"):
        tarinfo.devmajor = os.major(statres.st_rdev)
        tarinfo.devminor = os.minor(statres.st_rdev)
    return tarinfo

  def list(self, verbose=True):
    """Print a table of contents to sys.stdout. If `verbose' is False, only
      the names of the members are printed. If it is True, an `ls -l'-like
      output is produced.
    """
    self._check()

    for tarinfo in self:
      if verbose:
        print filemode(tarinfo.mode),
        print "%s/%s" % (tarinfo.uname or tarinfo.uid,
                 tarinfo.gname or tarinfo.gid),
        if tarinfo.ischr() or tarinfo.isblk():
          print "%10s" % ("%d,%d" \
                  % (tarinfo.devmajor, tarinfo.devminor)),
        else:
          print "%10d" % tarinfo.size,
        print "%d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d" \
           % time.localtime(tarinfo.mtime)[:6],

      print tarinfo.name + ("/" if tarinfo.isdir() else ""),

      if verbose:
        if tarinfo.issym():
          print "->", tarinfo.linkname,
        if tarinfo.islnk():
          print "link to", tarinfo.linkname,
      print

  def add(self, name, arcname=None, recursive=True, exclude=None):
    """Add the file `name' to the archive. `name' may be any type of file
      (directory, fifo, symbolic link, etc.). If given, `arcname'
      specifies an alternative name for the file in the archive.
      Directories are added recursively by default. This can be avoided by
      setting `recursive' to False. `exclude' is a function that should
      return True for each filename to be excluded.
    """
    self._check("aw")

    if arcname is None:
      arcname = name

    # Exclude pathnames.
    if exclude is not None and exclude(name):
      self._dbg(2, "tarfile: Excluded %r" % name)
      return

    # Skip if somebody tries to archive the archive...
    if self.name is not None and os.path.abspath(name) == self.name:
      self._dbg(2, "tarfile: Skipped %r" % name)
      return

    # Special case: The user wants to add the current
    # working directory.
    if name == ".":
      if recursive:
        if arcname == ".":
          arcname = ""
        for f in os.listdir(name):
          self.add(f, os.path.join(arcname, f), recursive, exclude)
      return

    self._dbg(1, name)

    # Create a TarInfo object from the file.
    tarinfo = self.gettarinfo(name, arcname)

    if tarinfo is None:
      self._dbg(1, "tarfile: Unsupported type %r" % name)
      return

    # Append the tar header and data to the archive.
    if tarinfo.isreg():
      f = bltn_open(name, "rb")
      self.addfile(tarinfo, f)
      f.close()

    elif tarinfo.isdir():
      self.addfile(tarinfo)
      if recursive:
        for f in os.listdir(name):
          self.add(os.path.join(name, f), os.path.join(arcname, f), recursive, exclude)

    else:
      self.addfile(tarinfo)

  def addfile(self, tarinfo, fileobj=None):
    """Add the TarInfo object `tarinfo' to the archive. If `fileobj' is
      given, tarinfo.size bytes are read from it and added to the archive.
      You can create TarInfo objects using gettarinfo().
      On Windows platforms, `fileobj' should always be opened with mode
      'rb' to avoid irritation about the file size.
    """
    self._check("aw")

    tarinfo = copy.copy(tarinfo)

    buf = tarinfo.tobuf(self.format, self.encoding, self.errors)
    self.fileobj.write(buf)
    self.offset += len(buf)

    # If there's data to follow, append it.
    if fileobj is not None:
      copyfileobj(fileobj, self.fileobj, tarinfo.size)
      blocks, remainder = divmod(tarinfo.size, BLOCKSIZE)
      if remainder > 0:
        self.fileobj.write(NUL * (BLOCKSIZE - remainder))
        blocks += 1
      self.offset += blocks * BLOCKSIZE

    self.members.append(tarinfo)

  def extractall(self, path=".", members=None):
    """Extract all members from the archive to the current working
      directory and set owner, modification time and permissions on
      directories afterwards. `path' specifies a different directory
      to extract to. `members' is optional and must be a subset of the
      list returned by getmembers().
    """
    directories = []

    if members is None:
      members = self

    for tarinfo in members:
      if tarinfo.isdir():
        # Extract directories with a safe mode.
        directories.append(tarinfo)
        tarinfo = copy.copy(tarinfo)
        tarinfo.mode = 0700
      self.extract(tarinfo, path)

    # Reverse sort directories.
    directories.sort(key=operator.attrgetter('name'))
    directories.reverse()

    # Set correct owner, mtime and filemode on directories.
    for tarinfo in directories:
      dirpath = os.path.join(path, tarinfo.name)
      try:
        self.chown(tarinfo, dirpath)
        self.utime(tarinfo, dirpath)
        self.chmod(tarinfo, dirpath)
      except ExtractError, e:
        if self.errorlevel > 1:
          raise
        else:
          self._dbg(1, "tarfile: %s" % e)

  def extract(self, member, path=""):
    """Extract a member from the archive to the current working directory,
      using its full name. Its file information is extracted as accurately
      as possible. `member' may be a filename or a TarInfo object. You can
      specify a different directory using `path'.
    """
    self._check("r")

    if isinstance(member, basestring):
      tarinfo = self.getmember(member)
    else:
      tarinfo = member

    # Prepare the link target for makelink().
    if tarinfo.islnk():
      tarinfo._link_target = os.path.join(path, tarinfo.linkname)

    try:
      self._extract_member(tarinfo, os.path.join(path, tarinfo.name))
    except EnvironmentError, e:
      if self.errorlevel > 0:
        raise
      else:
        if e.filename is None:
          self._dbg(1, "tarfile: %s" % e.strerror)
        else:
          self._dbg(1, "tarfile: %s %r" % (e.strerror, e.filename))
    except ExtractError, e:
      if self.errorlevel > 1:
        raise
      else:
        self._dbg(1, "tarfile: %s" % e)

  def extractfile(self, member):
    """Extract a member from the archive as a file object. `member' may be
      a filename or a TarInfo object. If `member' is a regular file, a
      file-like object is returned. If `member' is a link, a file-like
      object is constructed from the link's target. If `member' is none of
      the above, None is returned.
      The file-like object is read-only and provides the following
      methods: read(), readline(), readlines(), seek() and tell()
    """
    self._check("r")

    if isinstance(member, basestring):
      tarinfo = self.getmember(member)
    else:
      tarinfo = member

    if tarinfo.isreg():
      return self.fileobject(self, tarinfo)

    elif tarinfo.type not in SUPPORTED_TYPES:
      # If a member's type is unknown, it is treated as a
      # regular file.
      return self.fileobject(self, tarinfo)

    elif tarinfo.islnk() or tarinfo.issym():
      if isinstance(self.fileobj, _Stream):
        # A small but ugly workaround for the case that someone tries
        # to extract a (sym)link as a file-object from a non-seekable
        # stream of tar blocks.
        raise StreamError("cannot extract (sym)link as file object")
      else:
        # A (sym)link's file object is its target's file object.
        return self.extractfile(self._getmember(tarinfo.linkname,
                            tarinfo))
    else:
      # If there's no data associated with the member (directory, chrdev,
      # blkdev, etc.), return None instead of a file object.
      return None

  def _extract_member(self, tarinfo, targetpath):
    """Extract the TarInfo object tarinfo to a physical
      file called targetpath.
    """
    # Fetch the TarInfo object for the given name
    # and build the destination pathname, replacing
    # forward slashes to platform specific separators.
    if targetpath[-1:] == "/":
      targetpath = targetpath[:-1]
    targetpath = os.path.normpath(targetpath)

    # Create all upper directories.
    upperdirs = os.path.dirname(targetpath)
    if upperdirs and not os.path.exists(upperdirs):
      # Create directories that are not part of the archive with
      # default permissions.
      os.makedirs(upperdirs)

    if tarinfo.islnk() or tarinfo.issym():
      self._dbg(1, "%s -> %s" % (tarinfo.name, tarinfo.linkname))
    else:
      self._dbg(1, tarinfo.name)

    if tarinfo.isreg():
      self.makefile(tarinfo, targetpath)
    elif tarinfo.isdir():
      self.makedir(tarinfo, targetpath)
    elif tarinfo.isfifo():
      self.makefifo(tarinfo, targetpath)
    elif tarinfo.ischr() or tarinfo.isblk():
      self.makedev(tarinfo, targetpath)
    elif tarinfo.islnk() or tarinfo.issym():
      self.makelink(tarinfo, targetpath)
    elif tarinfo.type not in SUPPORTED_TYPES:
      self.makeunknown(tarinfo, targetpath)
    else:
      self.makefile(tarinfo, targetpath)

    self.chown(tarinfo, targetpath)
    if not tarinfo.issym():
      self.chmod(tarinfo, targetpath)
      self.utime(tarinfo, targetpath)

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Below are the different file methods. They are called via
  # _extract_member() when extract() is called. They can be replaced in a
  # subclass to implement other functionality.

  def makedir(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a directory called targetpath.
    """
    try:
      # Use a safe mode for the directory, the real mode is set
      # later in _extract_member().
      os.mkdir(targetpath, 0700)
    except EnvironmentError, e:
      if e.errno != errno.EEXIST:
        raise

  def makefile(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a file called targetpath.
    """
    source = self.extractfile(tarinfo)
    target = bltn_open(targetpath, "wb")
    copyfileobj(source, target)
    source.close()
    target.close()

  def makeunknown(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a file from a TarInfo object with an unknown type
      at targetpath.
    """
    self.makefile(tarinfo, targetpath)
    self._dbg(1, "tarfile: Unknown file type %r, " \
           "extracted as regular file." % tarinfo.type)

  def makefifo(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a fifo called targetpath.
    """
    if hasattr(os, "mkfifo"):
      os.mkfifo(targetpath)
    else:
      raise ExtractError("fifo not supported by system")

  def makedev(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a character or block device called targetpath.
    """
    if not hasattr(os, "mknod") or not hasattr(os, "makedev"):
      raise ExtractError("special devices not supported by system")

    mode = tarinfo.mode
    if tarinfo.isblk():
      mode |= stat.S_IFBLK
    else:
      mode |= stat.S_IFCHR

    os.mknod(targetpath, mode,
         os.makedev(tarinfo.devmajor, tarinfo.devminor))

  def makelink(self, tarinfo, targetpath):
    """Make a (symbolic) link called targetpath. If it cannot be created
     (platform limitation), we try to make a copy of the referenced file
     instead of a link.
    """
    linkpath = tarinfo.linkname
    try:
      if tarinfo.issym():
        os.symlink(linkpath, targetpath)
      else:
        # See extract().
        os.link(tarinfo._link_target, targetpath)
    except AttributeError:
      if tarinfo.issym():
        linkpath = os.path.join(os.path.dirname(tarinfo.name),
                    linkpath)
        linkpath = normpath(linkpath)

      try:
        self._extract_member(self.getmember(linkpath), targetpath)
      except (EnvironmentError, KeyError), e:
        linkpath = os.path.normpath(linkpath)
        try:
          shutil.copy2(linkpath, targetpath)
        except EnvironmentError, e:
          raise IOError("link could not be created")

  def chown(self, tarinfo, targetpath):
    """Set owner of targetpath according to tarinfo.
    """
    if pwd and hasattr(os, "geteuid") and os.geteuid() == 0:
      # We have to be root to do so.
      try:
        g = grp.getgrnam(tarinfo.gname)[2]
      except KeyError:
        try:
          g = grp.getgrgid(tarinfo.gid)[2]
        except KeyError:
          g = os.getgid()
      try:
        u = pwd.getpwnam(tarinfo.uname)[2]
      except KeyError:
        try:
          u = pwd.getpwuid(tarinfo.uid)[2]
        except KeyError:
          u = os.getuid()
      try:
        if tarinfo.issym() and hasattr(os, "lchown"):
          os.lchown(targetpath, u, g)
        else:
          if sys.platform != "os2emx":
            os.chown(targetpath, u, g)
      except EnvironmentError, e:
        raise ExtractError("could not change owner")

  def chmod(self, tarinfo, targetpath):
    """Set file permissions of targetpath according to tarinfo.
    """
    if hasattr(os, 'chmod'):
      try:
        os.chmod(targetpath, tarinfo.mode)
      except EnvironmentError, e:
        raise ExtractError("could not change mode")

  def utime(self, tarinfo, targetpath):
    """Set modification time of targetpath according to tarinfo.
    """
    if not hasattr(os, 'utime'):
      return
    try:
      os.utime(targetpath, (tarinfo.mtime, tarinfo.mtime))
    except EnvironmentError, e:
      raise ExtractError("could not change modification time")

  #--------------------------------------------------------------------------
  def next(self):
    """Return the next member of the archive as a TarInfo object, when
      TarFile is opened for reading. Return None if there is no more
      available.
    """
    self._check("ra")
    if self.firstmember is not None:
      m = self.firstmember
      self.firstmember = None
      return m

    # Read the next block.
    self.fileobj.seek(self.offset)
    while True:
      try:
        tarinfo = self.tarinfo.fromtarfile(self)
        if tarinfo is None:
          return
        self.members.append(tarinfo)

      except HeaderError, e:
        if self.ignore_zeros:
          self._dbg(2, "0x%X: %s" % (self.offset, e))
          self.offset += BLOCKSIZE
          continue
        else:
          if self.offset == 0:
            raise ReadError(str(e))
          return None
      break

    return tarinfo

  #--------------------------------------------------------------------------
  # Little helper methods:

  def _getmember(self, name, tarinfo=None):
    """Find an archive member by name from bottom to top.
      If tarinfo is given, it is used as the starting point.
    """
    # Ensure that all members have been loaded.
    members = self.getmembers()

    if tarinfo is None:
      end = len(members)
    else:
      end = members.index(tarinfo)

    for i in xrange(end - 1, -1, -1):
      if name == members[i].name:
        return members[i]

  def _load(self):
    """Read through the entire archive file and look for readable
      members.
    """
    while True:
      tarinfo = self.next()
      if tarinfo is None:
        break
    self._loaded = True

  def _check(self, mode=None):
    """Check if TarFile is still open, and if the operation's mode
      corresponds to TarFile's mode.
    """
    if self.closed:
      raise IOError("%s is closed" % self.__class__.__name__)
    if mode is not None and self.mode not in mode:
      raise IOError("bad operation for mode %r" % self.mode)

  def __iter__(self):
    """Provide an iterator object.
    """
    if self._loaded:
      return iter(self.members)
    else:
      return TarIter(self)

  def _dbg(self, level, msg):
    """Write debugging output to sys.stderr.
    """
    if level <= self.debug:
      print >> sys.stderr, msg
# class TarFile

class TarIter:
  """Iterator Class.

    for tarinfo in TarFile(...):
      suite...
  """

  def __init__(self, tarfile):
    """Construct a TarIter object.
    """
    self.tarfile = tarfile
    self.index = 0
  def __iter__(self):
    """Return iterator object.
    """
    return self
  def next(self):
    """Return the next item using TarFile's next() method.
      When all members have been read, set TarFile as _loaded.
    """
    # Fix for SF #1100429: Under rare circumstances it can
    # happen that getmembers() is called during iteration,
    # which will cause TarIter to stop prematurely.
    if not self.tarfile._loaded:
      tarinfo = self.tarfile.next()
      if not tarinfo:
        self.tarfile._loaded = True
        raise StopIteration
    else:
      try:
        tarinfo = self.tarfile.members[self.index]
      except IndexError:
        raise StopIteration
    self.index += 1
    return tarinfo

# Helper classes for sparse file support
class _section:
  """Base class for _data and _hole.
  """
  def __init__(self, offset, size):
    self.offset = offset
    self.size = size
  def __contains__(self, offset):
    return self.offset <= offset < self.offset + self.size

class _data(_section):
  """Represent a data section in a sparse file.
  """
  def __init__(self, offset, size, realpos):
    _section.__init__(self, offset, size)
    self.realpos = realpos

class _hole(_section):
  """Represent a hole section in a sparse file.
  """
  pass

class _ringbuffer(list):
  """Ringbuffer class which increases performance
    over a regular list.
  """
  def __init__(self):
    self.idx = 0
  def find(self, offset):
    idx = self.idx
    while True:
      item = self[idx]
      if offset in item:
        break
      idx += 1
      if idx == len(self):
        idx = 0
      if idx == self.idx:
        # End of File
        return None
    self.idx = idx
    return item

#---------------------------------------------
# zipfile compatible TarFile class
#---------------------------------------------
TAR_PLAIN = 0      # zipfile.ZIP_STORED
TAR_GZIPPED = 8     # zipfile.ZIP_DEFLATED
class TarFileCompat:
  """TarFile class compatible with standard module zipfile's
    ZipFile class.
  """
  def __init__(self, file, mode="r", compression=TAR_PLAIN):
    from warnings import warnpy3k
    warnpy3k("the TarFileCompat class has been removed in Python 3.0",
        stacklevel=2)
    if compression == TAR_PLAIN:
      self.tarfile = TarFile.taropen(file, mode)
    elif compression == TAR_GZIPPED:
      self.tarfile = TarFile.gzopen(file, mode)
    else:
      raise ValueError("unknown compression constant")
    if mode[0:1] == "r":
      members = self.tarfile.getmembers()
      for m in members:
        m.filename = m.name
        m.file_size = m.size
        m.date_time = time.gmtime(m.mtime)[:6]
  def namelist(self):
    return map(lambda m: m.name, self.infolist())
  def infolist(self):
    return filter(lambda m: m.type in REGULAR_TYPES,
           self.tarfile.getmembers())
  def printdir(self):
    self.tarfile.list()
  def testzip(self):
    return
  def getinfo(self, name):
    return self.tarfile.getmember(name)
  def read(self, name):
    return self.tarfile.extractfile(self.tarfile.getmember(name)).read()
  def write(self, filename, arcname=None, compress_type=None):
    self.tarfile.add(filename, arcname)
  def writestr(self, zinfo, bytes):
    try:
      from cStringIO import StringIO
    except ImportError:
      from StringIO import StringIO
    import calendar
    tinfo = TarInfo(zinfo.filename)
    tinfo.size = len(bytes)
    tinfo.mtime = calendar.timegm(zinfo.date_time)
    self.tarfile.addfile(tinfo, StringIO(bytes))
  def close(self):
    self.tarfile.close()
#class TarFileCompat

#--------------------
# exported functions
#--------------------
def is_tarfile(name):
  """Return True if name points to a tar archive that we
    are able to handle, else return False.
  """
  try:
    t = open(name)
    t.close()
    return True
  except TarError:
    return False

bltn_open = open
open = TarFile.open