Source

cpython-withatomic / PC / python_exe.rc

1           ICON    DISCARDABLE     "pycon.ico"