1. Armin Rigo
 2. cpython-withatomic

Source

cpython-withatomic / Misc / python-mode.el

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
;;; python-mode.el --- Major mode for editing Python programs

;; Copyright (C) 1992,1993,1994 Tim Peters

;; Author: 2003-2007 http://sf.net/projects/python-mode
;;     1995-2002 Barry A. Warsaw
;;     1992-1994 Tim Peters
;; Maintainer: python-mode@python.org
;; Created:  Feb 1992
;; Keywords:  python languages oop

(defconst py-version "$Revision$"
 "`python-mode' version number.")

;; This software is provided as-is, without express or implied
;; warranty. Permission to use, copy, modify, distribute or sell this
;; software, without fee, for any purpose and by any individual or
;; organization, is hereby granted, provided that the above copyright
;; notice and this paragraph appear in all copies.

;;; Commentary:

;; This is a major mode for editing Python programs. It was developed by Tim
;; Peters after an original idea by Michael A. Guravage. Tim subsequently
;; left the net and in 1995, Barry Warsaw inherited the mode. Tim's now back
;; but disavows all responsibility for the mode. In fact, we suspect he
;; doesn't even use Emacs any more. In 2003, python-mode.el was moved to its
;; own SourceForge project apart from the Python project, and now is
;; maintained by the volunteers at the python-mode@python.org mailing list.

;; pdbtrack support contributed by Ken Manheimer, April 2001. Skip Montanaro
;; has also contributed significantly to python-mode's development.

;; Please use the SourceForge Python project to submit bugs or
;; patches:
;;
;;   http://sourceforge.net/projects/python

;; INSTALLATION:

;; To install, just drop this file into a directory on your load-path and
;; byte-compile it. To set up Emacs to automatically edit files ending in
;; ".py" using python-mode add the following to your ~/.emacs file (GNU
;; Emacs) or ~/.xemacs/init.el file (XEmacs):
;;  (setq auto-mode-alist (cons '("\\.py$" . python-mode) auto-mode-alist))
;;  (setq interpreter-mode-alist (cons '("python" . python-mode)
;;                    interpreter-mode-alist))
;;  (autoload 'python-mode "python-mode" "Python editing mode." t)
;;
;; In XEmacs syntax highlighting should be enabled automatically. In GNU
;; Emacs you may have to add these lines to your ~/.emacs file:
;;  (global-font-lock-mode t)
;;  (setq font-lock-maximum-decoration t)

;; FOR MORE INFORMATION:

;; There is some information on python-mode.el at

;;   http://www.python.org/emacs/python-mode/
;;
;; It does contain links to other packages that you might find useful,
;; such as pdb interfaces, OO-Browser links, etc.

;; BUG REPORTING:

;; As mentioned above, please use the SourceForge Python project for
;; submitting bug reports or patches. The old recommendation, to use
;; C-c C-b will still work, but those reports have a higher chance of
;; getting buried in my mailbox. Please include a complete, but
;; concise code sample and a recipe for reproducing the bug. Send
;; suggestions and other comments to python-mode@python.org.

;; When in a Python mode buffer, do a C-h m for more help. It's
;; doubtful that a texinfo manual would be very useful, but if you
;; want to contribute one, I'll certainly accept it!

;;; Code:

(require 'comint)
(require 'custom)
(require 'cl)
(require 'compile)
(require 'ansi-color)


;; user definable variables
;; vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

(defgroup python nil
 "Support for the Python programming language, <http://www.python.org/>"
 :group 'languages
 :prefix "py-")

(defcustom py-tab-always-indent t
 "*Non-nil means TAB in Python mode should always reindent the current line,
regardless of where in the line point is when the TAB command is used."
 :type 'boolean
 :group 'python)

(defcustom py-python-command "python"
 "*Shell command used to start Python interpreter."
 :type 'string
 :group 'python)

(make-obsolete-variable 'py-jpython-command 'py-jython-command)
(defcustom py-jython-command "jython"
 "*Shell command used to start the Jython interpreter."
 :type 'string
 :group 'python
 :tag "Jython Command")

(defcustom py-default-interpreter 'cpython
 "*Which Python interpreter is used by default.
The value for this variable can be either `cpython' or `jython'.

When the value is `cpython', the variables `py-python-command' and
`py-python-command-args' are consulted to determine the interpreter
and arguments to use.

When the value is `jython', the variables `py-jython-command' and
`py-jython-command-args' are consulted to determine the interpreter
and arguments to use.

Note that this variable is consulted only the first time that a Python
mode buffer is visited during an Emacs session. After that, use
\\[py-toggle-shells] to change the interpreter shell."
 :type '(choice (const :tag "Python (a.k.a. CPython)" cpython)
		 (const :tag "Jython" jython))
 :group 'python)

(defcustom py-python-command-args '("-i")
 "*List of string arguments to be used when starting a Python shell."
 :type '(repeat string)
 :group 'python)

(make-obsolete-variable 'py-jpython-command-args 'py-jython-command-args)
(defcustom py-jython-command-args '("-i")
 "*List of string arguments to be used when starting a Jython shell."
 :type '(repeat string)
 :group 'python
 :tag "Jython Command Args")

(defcustom py-indent-offset 4
 "*Amount of offset per level of indentation.
`\\[py-guess-indent-offset]' can usually guess a good value when
you're editing someone else's Python code."
 :type 'integer
 :group 'python)

(defcustom py-continuation-offset 4
 "*Additional amount of offset to give for some continuation lines.
Continuation lines are those that immediately follow a backslash
terminated line. Only those continuation lines for a block opening
statement are given this extra offset."
 :type 'integer
 :group 'python)

(defcustom py-smart-indentation t
 "*Should `python-mode' try to automagically set some indentation variables?
When this variable is non-nil, two things happen when a buffer is set
to `python-mode':

  1. `py-indent-offset' is guessed from existing code in the buffer.
    Only guessed values between 2 and 8 are considered. If a valid
    guess can't be made (perhaps because you are visiting a new
    file), then the value in `py-indent-offset' is used.

  2. `indent-tabs-mode' is turned off if `py-indent-offset' does not
    equal `tab-width' (`indent-tabs-mode' is never turned on by
    Python mode). This means that for newly written code, tabs are
    only inserted in indentation if one tab is one indentation
    level, otherwise only spaces are used.

Note that both these settings occur *after* `python-mode-hook' is run,
so if you want to defeat the automagic configuration, you must also
set `py-smart-indentation' to nil in your `python-mode-hook'."
 :type 'boolean
 :group 'python)

(defcustom py-align-multiline-strings-p t
 "*Flag describing how multi-line triple quoted strings are aligned.
When this flag is non-nil, continuation lines are lined up under the
preceding line's indentation. When this flag is nil, continuation
lines are aligned to column zero."
 :type '(choice (const :tag "Align under preceding line" t)
		 (const :tag "Align to column zero" nil))
 :group 'python)

(defcustom py-block-comment-prefix "##"
 "*String used by \\[comment-region] to comment out a block of code.
This should follow the convention for non-indenting comment lines so
that the indentation commands won't get confused (i.e., the string
should be of the form `#x...' where `x' is not a blank or a tab, and
`...' is arbitrary). However, this string should not end in whitespace."
 :type 'string
 :group 'python)

(defcustom py-honor-comment-indentation t
 "*Controls how comment lines influence subsequent indentation.

When nil, all comment lines are skipped for indentation purposes, and
if possible, a faster algorithm is used (i.e. X/Emacs 19 and beyond).

When t, lines that begin with a single `#' are a hint to subsequent
line indentation. If the previous line is such a comment line (as
opposed to one that starts with `py-block-comment-prefix'), then its
indentation is used as a hint for this line's indentation. Lines that
begin with `py-block-comment-prefix' are ignored for indentation
purposes.

When not nil or t, comment lines that begin with a single `#' are used
as indentation hints, unless the comment character is in column zero."
 :type '(choice
	 (const :tag "Skip all comment lines (fast)" nil)
	 (const :tag "Single # `sets' indentation for next line" t)
	 (const :tag "Single # `sets' indentation except at column zero"
		 other)
	 )
 :group 'python)

(defcustom py-temp-directory
 (let ((ok '(lambda (x)
	    (and x
		  (setq x (expand-file-name x)) ; always true
		  (file-directory-p x)
		  (file-writable-p x)
		  x))))
  (or (funcall ok (getenv "TMPDIR"))
	(funcall ok "/usr/tmp")
	(funcall ok "/tmp")
	(funcall ok "/var/tmp")
	(funcall ok ".")
	(error
	 "Couldn't find a usable temp directory -- set `py-temp-directory'")))
 "*Directory used for temporary files created by a *Python* process.
By default, the first directory from this list that exists and that you
can write into: the value (if any) of the environment variable TMPDIR,
/usr/tmp, /tmp, /var/tmp, or the current directory."
 :type 'string
 :group 'python)

(defcustom py-beep-if-tab-change t
 "*Ring the bell if `tab-width' is changed.
If a comment of the form

 \t# vi:set tabsize=<number>:

is found before the first code line when the file is entered, and the
current value of (the general Emacs variable) `tab-width' does not
equal <number>, `tab-width' is set to <number>, a message saying so is
displayed in the echo area, and if `py-beep-if-tab-change' is non-nil
the Emacs bell is also rung as a warning."
 :type 'boolean
 :group 'python)

(defcustom py-jump-on-exception t
 "*Jump to innermost exception frame in *Python Output* buffer.
When this variable is non-nil and an exception occurs when running
Python code synchronously in a subprocess, jump immediately to the
source code of the innermost traceback frame."
 :type 'boolean
 :group 'python)

(defcustom py-ask-about-save t
 "If not nil, ask about which buffers to save before executing some code.
Otherwise, all modified buffers are saved without asking."
 :type 'boolean
 :group 'python)

(defcustom py-backspace-function 'backward-delete-char-untabify
 "*Function called by `py-electric-backspace' when deleting backwards."
 :type 'function
 :group 'python)

(defcustom py-delete-function 'delete-char
 "*Function called by `py-electric-delete' when deleting forwards."
 :type 'function
 :group 'python)

(defcustom py-imenu-show-method-args-p nil
 "*Controls echoing of arguments of functions & methods in the Imenu buffer.
When non-nil, arguments are printed."
 :type 'boolean
 :group 'python)
(make-variable-buffer-local 'py-indent-offset)

(defcustom py-pdbtrack-do-tracking-p t
 "*Controls whether the pdbtrack feature is enabled or not.
When non-nil, pdbtrack is enabled in all comint-based buffers,
e.g. shell buffers and the *Python* buffer. When using pdb to debug a
Python program, pdbtrack notices the pdb prompt and displays the
source file and line that the program is stopped at, much the same way
as gud-mode does for debugging C programs with gdb."
 :type 'boolean
 :group 'python)
(make-variable-buffer-local 'py-pdbtrack-do-tracking-p)

(defcustom py-pdbtrack-minor-mode-string " PDB"
 "*String to use in the minor mode list when pdbtrack is enabled."
 :type 'string
 :group 'python)

(defcustom py-import-check-point-max
 20000
 "Maximum number of characters to search for a Java-ish import statement.
When `python-mode' tries to calculate the shell to use (either a
CPython or a Jython shell), it looks at the so-called `shebang' line
-- i.e. #! line. If that's not available, it looks at some of the
file heading imports to see if they look Java-like."
 :type 'integer
 :group 'python
 )

(make-obsolete-variable 'py-jpython-packages 'py-jython-packages)
(defcustom py-jython-packages
 '("java" "javax" "org" "com")
 "Imported packages that imply `jython-mode'."
 :type '(repeat string)
 :group 'python)

;; Not customizable
(defvar py-master-file nil
 "If non-nil, execute the named file instead of the buffer's file.
The intent is to allow you to set this variable in the file's local
variable section, e.g.:

  # Local Variables:
  # py-master-file: \"master.py\"
  # End:

so that typing \\[py-execute-buffer] in that buffer executes the named
master file instead of the buffer's file. If the file name has a
relative path, the value of variable `default-directory' for the
buffer is prepended to come up with a file name.")
(make-variable-buffer-local 'py-master-file)

(defcustom py-pychecker-command "pychecker"
 "*Shell command used to run Pychecker."
 :type 'string
 :group 'python
 :tag "Pychecker Command")

(defcustom py-pychecker-command-args '("--stdlib")
 "*List of string arguments to be passed to pychecker."
 :type '(repeat string)
 :group 'python
 :tag "Pychecker Command Args")

(defvar py-shell-alist
 '(("jython" . 'jython)
  ("python" . 'cpython))
 "*Alist of interpreters and python shells. Used by `py-choose-shell'
to select the appropriate python interpreter mode for a file.")

(defcustom py-shell-input-prompt-1-regexp "^>>> "
 "*A regular expression to match the input prompt of the shell."
 :type 'string
 :group 'python)

(defcustom py-shell-input-prompt-2-regexp "^[.][.][.] "
 "*A regular expression to match the input prompt of the shell after the
 first line of input."
 :type 'string
 :group 'python)

(defcustom py-shell-switch-buffers-on-execute t
 "*Controls switching to the Python buffer where commands are
 executed. When non-nil the buffer switches to the Python buffer, if
 not no switching occurs."
 :type 'boolean
 :group 'python)


;; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
;; NO USER DEFINABLE VARIABLES BEYOND THIS POINT

(defvar py-line-number-offset 0
 "When an exception occurs as a result of py-execute-region, a
subsequent py-up-exception needs the line number where the region
started, in order to jump to the correct file line. This variable is
set in py-execute-region and used in py-jump-to-exception.")

(defconst py-emacs-features
 (let (features)
  features)
 "A list of features extant in the Emacs you are using.
There are many flavors of Emacs out there, with different levels of
support for features needed by `python-mode'.")

;; Face for None, True, False, self, and Ellipsis
(defvar py-pseudo-keyword-face 'py-pseudo-keyword-face
 "Face for pseudo keywords in Python mode, like self, True, False, Ellipsis.")
(make-face 'py-pseudo-keyword-face)

;; PEP 318 decorators
(defvar py-decorators-face 'py-decorators-face
 "Face method decorators.")
(make-face 'py-decorators-face)

;; Face for builtins
(defvar py-builtins-face 'py-builtins-face
 "Face for builtins like TypeError, object, open, and exec.")
(make-face 'py-builtins-face)

;; XXX, TODO, and FIXME comments and such
(defvar py-XXX-tag-face 'py-XXX-tag-face
 "Face for XXX, TODO, and FIXME tags")
(make-face 'py-XXX-tag-face)

(defun py-font-lock-mode-hook ()
 (or (face-differs-from-default-p 'py-pseudo-keyword-face)
   (copy-face 'font-lock-keyword-face 'py-pseudo-keyword-face))
 (or (face-differs-from-default-p 'py-builtins-face)
   (copy-face 'font-lock-keyword-face 'py-builtins-face))
 (or (face-differs-from-default-p 'py-decorators-face)
   (copy-face 'py-pseudo-keyword-face 'py-decorators-face))
 (or (face-differs-from-default-p 'py-XXX-tag-face)
   (copy-face 'font-lock-comment-face 'py-XXX-tag-face))
 )
(add-hook 'font-lock-mode-hook 'py-font-lock-mode-hook)

(defvar python-font-lock-keywords
 (let ((kw1 (mapconcat 'identity
			'("and"   "assert"  "break"  "class"
			 "continue" "def"   "del"   "elif"
			 "else"   "except"  "exec"  "for"
			 "from"   "global"  "if"   "import"
			 "in"    "is"    "lambda" "not"
			 "or"    "pass"   "print"  "raise"
			 "return"  "while"  "with"  "yield"
			 )
			"\\|"))
	(kw2 (mapconcat 'identity
			'("else:" "except:" "finally:" "try:")
			"\\|"))
	(kw3 (mapconcat 'identity
			'("ArithmeticError" "AssertionError"
			 "AttributeError" "DeprecationWarning" "EOFError"
			 "Ellipsis" "EnvironmentError" "Exception" "False"
			 "FloatingPointError" "FutureWarning" "IOError"
			 "ImportError" "IndentationError" "IndexError"
			 "KeyError" "KeyboardInterrupt" "LookupError"
			 "MemoryError" "NameError" "None" "NotImplemented"
			 "NotImplementedError" "OSError" "OverflowError"
			 "OverflowWarning" "PendingDeprecationWarning"
			 "ReferenceError" "RuntimeError" "RuntimeWarning"
			 "StopIteration" "SyntaxError"
			 "SyntaxWarning" "SystemError" "SystemExit"
			 "TabError" "True" "TypeError" "UnboundLocalError"
			 "UnicodeDecodeError" "UnicodeEncodeError"
			 "UnicodeError" "UnicodeTranslateError"
			 "UserWarning" "ValueError" "Warning"
			 "ZeroDivisionError" "__debug__"
			 "__import__" "__name__" "abs" "apply" "basestring"
			 "bool" "buffer" "callable" "chr" "classmethod"
			 "cmp" "compile" "complex" "copyright"
			 "delattr" "dict" "dir" "divmod"
			 "enumerate" "eval" "exit" "file"
			 "filter" "float" "getattr" "globals" "hasattr"
			 "hash" "hex" "id" "int"
			 "isinstance" "issubclass" "iter" "len" "license"
			 "list" "locals" "long" "map" "max" "min" "object"
			 "oct" "open" "ord" "pow" "property" "range"
			 "reload" "repr" "round"
			 "setattr" "slice" "staticmethod" "str" "sum"
			 "super" "tuple" "type" "unichr" "unicode" "vars"
			 "zip")
			"\\|"))
	(kw4 (mapconcat 'identity
			;; Exceptions and warnings
			'("ArithmeticError" "AssertionError"
			 "AttributeError" "DeprecationWarning" "EOFError"
			 "EnvironmentError" "Exception"
			 "FloatingPointError" "FutureWarning" "IOError"
			 "ImportError" "IndentationError" "IndexError"
			 "KeyError" "KeyboardInterrupt" "LookupError"
			 "MemoryError" "NameError" "NotImplemented"
			 "NotImplementedError" "OSError" "OverflowError"
			 "OverflowWarning" "PendingDeprecationWarning"
			 "ReferenceError" "RuntimeError" "RuntimeWarning"
			 "StandardError" "StopIteration" "SyntaxError"
			 "SyntaxWarning" "SystemError" "SystemExit"
			 "TabError" "TypeError" "UnboundLocalError"
			 "UnicodeDecodeError" "UnicodeEncodeError"
			 "UnicodeError" "UnicodeTranslateError"
			 "UserWarning" "ValueError" "Warning"
			 "ZeroDivisionError")
			"\\|"))
	)
  (list
   '("^[ \t]*\\(@.+\\)" 1 'py-decorators-face)
   ;; keywords
   (cons (concat "\\<\\(" kw1 "\\)\\>[ \n\t(]") 1)
   ;; builtins when they don't appear as object attributes
   (list (concat "\\([^. \t]\\|^\\)[ \t]*\\<\\(" kw3 "\\)\\>[ \n\t(]") 2
	  'py-builtins-face)
   ;; block introducing keywords with immediately following colons.
   ;; Yes "except" is in both lists.
   (cons (concat "\\<\\(" kw2 "\\)[ \n\t(]") 1)
   ;; Exceptions
   (list (concat "\\<\\(" kw4 "\\)[ \n\t:,(]") 1 'py-builtins-face)
   ;; `as' but only in "import foo as bar" or "with foo as bar"
   '("[ \t]*\\(\\<from\\>.*\\)?\\<import\\>.*\\<\\(as\\)\\>" . 2)
   '("[ \t]*\\<with\\>.*\\<\\(as\\)\\>" . 1)
   ;; classes
   '("\\<class[ \t]+\\([a-zA-Z_]+[a-zA-Z0-9_]*\\)" 1 font-lock-type-face)
   ;; functions
   '("\\<def[ \t]+\\([a-zA-Z_]+[a-zA-Z0-9_]*\\)"
    1 font-lock-function-name-face)
   ;; pseudo-keywords
   '("\\<\\(self\\|None\\|True\\|False\\|Ellipsis\\)\\>"
    1 py-pseudo-keyword-face)
   ;; XXX, TODO, and FIXME tags
   '("XXX\\|TODO\\|FIXME" 0 py-XXX-tag-face t)
   ))
 "Additional expressions to highlight in Python mode.")
(put 'python-mode 'font-lock-defaults '(python-font-lock-keywords))

;; have to bind py-file-queue before installing the kill-emacs-hook
(defvar py-file-queue nil
 "Queue of Python temp files awaiting execution.
Currently-active file is at the head of the list.")

(defvar py-pdbtrack-is-tracking-p nil)

(defvar py-pychecker-history nil)



;; Constants

(defconst py-stringlit-re
 (concat
  ;; These fail if backslash-quote ends the string (not worth
  ;; fixing?). They precede the short versions so that the first two
  ;; quotes don't look like an empty short string.
  ;;
  ;; (maybe raw), long single quoted triple quoted strings (SQTQ),
  ;; with potential embedded single quotes
  "[rR]?'''[^']*\\(\\('[^']\\|''[^']\\)[^']*\\)*'''"
  "\\|"
  ;; (maybe raw), long double quoted triple quoted strings (DQTQ),
  ;; with potential embedded double quotes
  "[rR]?\"\"\"[^\"]*\\(\\(\"[^\"]\\|\"\"[^\"]\\)[^\"]*\\)*\"\"\""
  "\\|"
  "[rR]?'\\([^'\n\\]\\|\\\\.\\)*'"	; single-quoted
  "\\|"				; or
  "[rR]?\"\\([^\"\n\\]\\|\\\\.\\)*\""	; double-quoted
  )
 "Regular expression matching a Python string literal.")

(defconst py-continued-re
 ;; This is tricky because a trailing backslash does not mean
 ;; continuation if it's in a comment
 (concat
  "\\(" "[^#'\"\n\\]" "\\|" py-stringlit-re "\\)*"
  "\\\\$")
 "Regular expression matching Python backslash continuation lines.")

(defconst py-blank-or-comment-re "[ \t]*\\($\\|#\\)"
 "Regular expression matching a blank or comment line.")

(defconst py-outdent-re
 (concat "\\(" (mapconcat 'identity
			  '("else:"
			   "except\\(\\s +.*\\)?:"
			   "finally:"
			   "elif\\s +.*:")
			  "\\|")
	 "\\)")
 "Regular expression matching statements to be dedented one level.")

(defconst py-block-closing-keywords-re
 "\\(return\\|raise\\|break\\|continue\\|pass\\)"
 "Regular expression matching keywords which typically close a block.")

(defconst py-no-outdent-re
 (concat
  "\\("
  (mapconcat 'identity
	   (list "try:"
		  "except\\(\\s +.*\\)?:"
		  "while\\s +.*:"
		  "for\\s +.*:"
		  "if\\s +.*:"
		  "elif\\s +.*:"
		  (concat py-block-closing-keywords-re "[ \t\n]")
		  )
	   "\\|")
	 "\\)")
 "Regular expression matching lines not to dedent after.")

(defvar py-traceback-line-re
 "[ \t]+File \"\\([^\"]+\\)\", line \\([0-9]+\\)"
 "Regular expression that describes tracebacks.")

;; pdbtrack constants
(defconst py-pdbtrack-stack-entry-regexp
; "^> \\([^(]+\\)(\\([0-9]+\\))\\([?a-zA-Z0-9_]+\\)()"
 "^> \\(.*\\)(\\([0-9]+\\))\\([?a-zA-Z0-9_]+\\)()"
 "Regular expression pdbtrack uses to find a stack trace entry.")

(defconst py-pdbtrack-input-prompt "\n[(<]*[Pp]db[>)]+ "
 "Regular expression pdbtrack uses to recognize a pdb prompt.")

(defconst py-pdbtrack-track-range 10000
 "Max number of characters from end of buffer to search for stack entry.")



;; Major mode boilerplate

;; define a mode-specific abbrev table for those who use such things
(defvar python-mode-abbrev-table nil
 "Abbrev table in use in `python-mode' buffers.")
(define-abbrev-table 'python-mode-abbrev-table nil)

(defvar python-mode-hook nil
 "*Hook called by `python-mode'.")

(make-obsolete-variable 'jpython-mode-hook 'jython-mode-hook)
(defvar jython-mode-hook nil
 "*Hook called by `jython-mode'. `jython-mode' also calls
`python-mode-hook'.")

(defvar py-shell-hook nil
 "*Hook called by `py-shell'.")

;; In previous version of python-mode.el, the hook was incorrectly
;; called py-mode-hook, and was not defvar'd. Deprecate its use.
(and (fboundp 'make-obsolete-variable)
   (make-obsolete-variable 'py-mode-hook 'python-mode-hook))

(defvar py-mode-map ()
 "Keymap used in `python-mode' buffers.")
(if py-mode-map
  nil
 (setq py-mode-map (make-sparse-keymap))
 ;; electric keys
 (define-key py-mode-map ":" 'py-electric-colon)
 ;; indentation level modifiers
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-l" 'py-shift-region-left)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-r" 'py-shift-region-right)
 (define-key py-mode-map "\C-c<"   'py-shift-region-left)
 (define-key py-mode-map "\C-c>"   'py-shift-region-right)
 ;; subprocess commands
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-c" 'py-execute-buffer)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-m" 'py-execute-import-or-reload)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-s" 'py-execute-string)
 (define-key py-mode-map "\C-c|"   'py-execute-region)
 (define-key py-mode-map "\e\C-x"  'py-execute-def-or-class)
 (define-key py-mode-map "\C-c!"   'py-shell)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-t" 'py-toggle-shells)
 ;; Caution! Enter here at your own risk. We are trying to support
 ;; several behaviors and it gets disgusting. :-( This logic ripped
 ;; largely from CC Mode.
 ;;
 ;; In XEmacs 19, Emacs 19, and Emacs 20, we use this to bind
 ;; backwards deletion behavior to DEL, which both Delete and
 ;; Backspace get translated to. There's no way to separate this
 ;; behavior in a clean way, so deal with it! Besides, it's been
 ;; this way since the dawn of time.
 (if (not (boundp 'delete-key-deletes-forward))
   (define-key py-mode-map "\177" 'py-electric-backspace)
  ;; However, XEmacs 20 actually achieved enlightenment. It is
  ;; possible to sanely define both backward and forward deletion
  ;; behavior under X separately (TTYs are forever beyond hope, but
  ;; who cares? XEmacs 20 does the right thing with these too).
  (define-key py-mode-map [delete]  'py-electric-delete)
  (define-key py-mode-map [backspace] 'py-electric-backspace))
 ;; Separate M-BS from C-M-h. The former should remain
 ;; backward-kill-word.
 (define-key py-mode-map [(control meta h)] 'py-mark-def-or-class)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-k" 'py-mark-block)
 ;; Miscellaneous
 (define-key py-mode-map "\C-c:"   'py-guess-indent-offset)
 (define-key py-mode-map "\C-c\t"  'py-indent-region)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-d" 'py-pdbtrack-toggle-stack-tracking)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-n" 'py-next-statement)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-p" 'py-previous-statement)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-u" 'py-goto-block-up)
 (define-key py-mode-map "\C-c#"   'py-comment-region)
 (define-key py-mode-map "\C-c?"   'py-describe-mode)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-h" 'py-help-at-point)
 (define-key py-mode-map "\e\C-a"  'py-beginning-of-def-or-class)
 (define-key py-mode-map "\e\C-e"  'py-end-of-def-or-class)
 (define-key py-mode-map "\C-c-"   'py-up-exception)
 (define-key py-mode-map "\C-c="   'py-down-exception)
 ;; stuff that is `standard' but doesn't interface well with
 ;; python-mode, which forces us to rebind to special commands
 (define-key py-mode-map "\C-xnd"  'py-narrow-to-defun)
 ;; information
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-b" 'py-submit-bug-report)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-v" 'py-version)
 (define-key py-mode-map "\C-c\C-w" 'py-pychecker-run)
 ;; shadow global bindings for newline-and-indent w/ the py- version.
 ;; BAW - this is extremely bad form, but I'm not going to change it
 ;; for now.
 (mapcar #'(lambda (key)
	   (define-key py-mode-map key 'py-newline-and-indent))
	 (where-is-internal 'newline-and-indent))
 ;; Force RET to be py-newline-and-indent even if it didn't get
 ;; mapped by the above code. motivation: Emacs' default binding for
 ;; RET is `newline' and C-j is `newline-and-indent'. Most Pythoneers
 ;; expect RET to do a `py-newline-and-indent' and any Emacsers who
 ;; dislike this are probably knowledgeable enough to do a rebind.
 ;; However, we do *not* change C-j since many Emacsers have already
 ;; swapped RET and C-j and they don't want C-j bound to `newline' to
 ;; change.
 (define-key py-mode-map "\C-m" 'py-newline-and-indent)
 )

(defvar py-mode-output-map nil
 "Keymap used in *Python Output* buffers.")
(if py-mode-output-map
  nil
 (setq py-mode-output-map (make-sparse-keymap))
 (define-key py-mode-output-map [button2] 'py-mouseto-exception)
 (define-key py-mode-output-map "\C-c\C-c" 'py-goto-exception)
 ;; TBD: Disable all self-inserting keys. This is bogus, we should
 ;; really implement this as *Python Output* buffer being read-only
 (mapcar #' (lambda (key)
	    (define-key py-mode-output-map key
		 #'(lambda () (interactive) (beep))))
	   (where-is-internal 'self-insert-command))
 )

(defvar py-shell-map nil
 "Keymap used in *Python* shell buffers.")
(if py-shell-map
  nil
 (setq py-shell-map (copy-keymap comint-mode-map))
 (define-key py-shell-map [tab]  'tab-to-tab-stop)
 (define-key py-shell-map "\C-c-" 'py-up-exception)
 (define-key py-shell-map "\C-c=" 'py-down-exception)
 )

(defvar py-mode-syntax-table nil
 "Syntax table used in `python-mode' buffers.")
(when (not py-mode-syntax-table)
 (setq py-mode-syntax-table (make-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?\( "()" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\) ")(" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\[ "(]" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\] ")[" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\{ "(}" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\} "){" py-mode-syntax-table)
 ;; Add operator symbols misassigned in the std table
 (modify-syntax-entry ?\$ "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\% "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\& "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\* "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\+ "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\- "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\/ "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\< "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\= "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\> "." py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\| "." py-mode-syntax-table)
 ;; For historical reasons, underscore is word class instead of
 ;; symbol class. GNU conventions say it should be symbol class, but
 ;; there's a natural conflict between what major mode authors want
 ;; and what users expect from `forward-word' and `backward-word'.
 ;; Guido and I have hashed this out and have decided to keep
 ;; underscore in word class. If you're tempted to change it, try
 ;; binding M-f and M-b to py-forward-into-nomenclature and
 ;; py-backward-into-nomenclature instead. This doesn't help in all
 ;; situations where you'd want the different behavior
 ;; (e.g. backward-kill-word).
 (modify-syntax-entry ?\_ "w" py-mode-syntax-table)
 ;; Both single quote and double quote are string delimiters
 (modify-syntax-entry ?\' "\"" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\" "\"" py-mode-syntax-table)
 ;; comment delimiters
 (modify-syntax-entry ?\# "<" py-mode-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?\n ">" py-mode-syntax-table)
 )

;; An auxiliary syntax table which places underscore and dot in the
;; symbol class for simplicity
(defvar py-dotted-expression-syntax-table nil
 "Syntax table used to identify Python dotted expressions.")
(when (not py-dotted-expression-syntax-table)
 (setq py-dotted-expression-syntax-table
	(copy-syntax-table py-mode-syntax-table))
 (modify-syntax-entry ?_ "_" py-dotted-expression-syntax-table)
 (modify-syntax-entry ?. "_" py-dotted-expression-syntax-table))



;; Utilities
(defmacro py-safe (&rest body)
 "Safely execute BODY, return nil if an error occurred."
 (` (condition-case nil
	 (progn (,@ body))
    (error nil))))

(defsubst py-keep-region-active ()
 "Keep the region active in XEmacs."
 ;; Ignore byte-compiler warnings you might see. Also note that
 ;; FSF's Emacs 19 does it differently; its policy doesn't require us
 ;; to take explicit action.
 (and (boundp 'zmacs-region-stays)
    (setq zmacs-region-stays t)))

(defsubst py-point (position)
 "Returns the value of point at certain commonly referenced POSITIONs.
POSITION can be one of the following symbols:

 bol -- beginning of line
 eol -- end of line
 bod -- beginning of def or class
 eod -- end of def or class
 bob -- beginning of buffer
 eob -- end of buffer
 boi -- back to indentation
 bos -- beginning of statement

This function does not modify point or mark."
 (let ((here (point)))
  (cond
   ((eq position 'bol) (beginning-of-line))
   ((eq position 'eol) (end-of-line))
   ((eq position 'bod) (py-beginning-of-def-or-class 'either))
   ((eq position 'eod) (py-end-of-def-or-class 'either))
   ;; Kind of funny, I know, but useful for py-up-exception.
   ((eq position 'bob) (beginning-of-buffer))
   ((eq position 'eob) (end-of-buffer))
   ((eq position 'boi) (back-to-indentation))
   ((eq position 'bos) (py-goto-initial-line))
   (t (error "Unknown buffer position requested: %s" position))
   )
  (prog1
	(point)
   (goto-char here))))

(defsubst py-highlight-line (from to file line)
 (cond
  ((fboundp 'make-extent)
  ;; XEmacs
  (let ((e (make-extent from to)))
   (set-extent-property e 'mouse-face 'highlight)
   (set-extent-property e 'py-exc-info (cons file line))
   (set-extent-property e 'keymap py-mode-output-map)))
  (t
  ;; Emacs -- Please port this!
  )
  ))

(defun py-in-literal (&optional lim)
 "Return non-nil if point is in a Python literal (a comment or string).
Optional argument LIM indicates the beginning of the containing form,
i.e. the limit on how far back to scan."
 ;; This is the version used for non-XEmacs, which has a nicer
 ;; interface.
 ;;
 ;; WARNING: Watch out for infinite recursion.
 (let* ((lim (or lim (py-point 'bod)))
	 (state (parse-partial-sexp lim (point))))
  (cond
   ((nth 3 state) 'string)
   ((nth 4 state) 'comment)
   (t nil))))

;; XEmacs has a built-in function that should make this much quicker.
;; In this case, lim is ignored
(defun py-fast-in-literal (&optional lim)
 "Fast version of `py-in-literal', used only by XEmacs.
Optional LIM is ignored."
 ;; don't have to worry about context == 'block-comment
 (buffer-syntactic-context))

(if (fboundp 'buffer-syntactic-context)
  (defalias 'py-in-literal 'py-fast-in-literal))



;; Menu definitions, only relevent if you have the easymenu.el package
;; (standard in the latest Emacs 19 and XEmacs 19 distributions).
(defvar py-menu nil
 "Menu for Python Mode.
This menu will get created automatically if you have the `easymenu'
package. Note that the latest X/Emacs releases contain this package.")

(and (py-safe (require 'easymenu) t)
   (easy-menu-define
   py-menu py-mode-map "Python Mode menu"
   '("Python"
	["Comment Out Region"  py-comment-region (mark)]
	["Uncomment Region"   (py-comment-region (point) (mark) '(4)) (mark)]
	"-"
	["Mark current block"  py-mark-block t]
	["Mark current def"   py-mark-def-or-class t]
	["Mark current class"  (py-mark-def-or-class t) t]
	"-"
	["Shift region left"  py-shift-region-left (mark)]
	["Shift region right"  py-shift-region-right (mark)]
	"-"
	["Import/reload file"  py-execute-import-or-reload t]
	["Execute buffer"    py-execute-buffer t]
	["Execute region"    py-execute-region (mark)]
	["Execute def or class" py-execute-def-or-class (mark)]
	["Execute string"    py-execute-string t]
	["Start interpreter..." py-shell t]
	"-"
	["Go to start of block" py-goto-block-up t]
	["Go to start of class" (py-beginning-of-def-or-class t) t]
	["Move to end of class" (py-end-of-def-or-class t) t]
	["Move to start of def" py-beginning-of-def-or-class t]
	["Move to end of def"  py-end-of-def-or-class t]
	"-"
	["Describe mode"    py-describe-mode t]
	)))



;; Imenu definitions
(defvar py-imenu-class-regexp
 (concat				; <<classes>>
  "\\("				;
  "^[ \t]*"				; newline and maybe whitespace
  "\\(class[ \t]+[a-zA-Z0-9_]+\\)"	; class name
					; possibly multiple superclasses
  "\\([ \t]*\\((\\([a-zA-Z0-9_,. \t\n]\\)*)\\)?\\)"
  "[ \t]*:"				; and the final :
  "\\)"				; >>classes<<
  )
 "Regexp for Python classes for use with the Imenu package."
 )

(defvar py-imenu-method-regexp
 (concat                ; <<methods and functions>>
  "\\("                ;
  "^[ \t]*"              ; new line and maybe whitespace
  "\\(def[ \t]+"            ; function definitions start with def
  "\\([a-zA-Z0-9_]+\\)"        ;  name is here
					;  function arguments...
;;  "[ \t]*(\\([-+/a-zA-Z0-9_=,\* \t\n.()\"'#]*\\))"
  "[ \t]*(\\([^:#]*\\))"
  "\\)"                ; end of def
  "[ \t]*:"              ; and then the :
  "\\)"                ; >>methods and functions<<
  )
 "Regexp for Python methods/functions for use with the Imenu package."
 )

(defvar py-imenu-method-no-arg-parens '(2 8)
 "Indices into groups of the Python regexp for use with Imenu.

Using these values will result in smaller Imenu lists, as arguments to
functions are not listed.

See the variable `py-imenu-show-method-args-p' for more
information.")

(defvar py-imenu-method-arg-parens '(2 7)
 "Indices into groups of the Python regexp for use with imenu.
Using these values will result in large Imenu lists, as arguments to
functions are listed.

See the variable `py-imenu-show-method-args-p' for more
information.")

;; Note that in this format, this variable can still be used with the
;; imenu--generic-function. Otherwise, there is no real reason to have
;; it.
(defvar py-imenu-generic-expression
 (cons
  (concat
  py-imenu-class-regexp
  "\\|"				; or...
  py-imenu-method-regexp
  )
  py-imenu-method-no-arg-parens)
 "Generic Python expression which may be used directly with Imenu.
Used by setting the variable `imenu-generic-expression' to this value.
Also, see the function \\[py-imenu-create-index] for a better
alternative for finding the index.")

;; These next two variables are used when searching for the Python
;; class/definitions. Just saving some time in accessing the
;; generic-python-expression, really.
(defvar py-imenu-generic-regexp nil)
(defvar py-imenu-generic-parens nil)


(defun py-imenu-create-index-function ()
 "Python interface function for the Imenu package.
Finds all Python classes and functions/methods. Calls function
\\[py-imenu-create-index-engine]. See that function for the details
of how this works."
 (setq py-imenu-generic-regexp (car py-imenu-generic-expression)
	py-imenu-generic-parens (if py-imenu-show-method-args-p
				  py-imenu-method-arg-parens
				 py-imenu-method-no-arg-parens))
 (goto-char (point-min))
 ;; Warning: When the buffer has no classes or functions, this will
 ;; return nil, which seems proper according to the Imenu API, but
 ;; causes an error in the XEmacs port of Imenu. Sigh.
 (py-imenu-create-index-engine nil))

(defun py-imenu-create-index-engine (&optional start-indent)
 "Function for finding Imenu definitions in Python.

Finds all definitions (classes, methods, or functions) in a Python
file for the Imenu package.

Returns a possibly nested alist of the form

	(INDEX-NAME . INDEX-POSITION)

The second element of the alist may be an alist, producing a nested
list as in

	(INDEX-NAME . INDEX-ALIST)

This function should not be called directly, as it calls itself
recursively and requires some setup. Rather this is the engine for
the function \\[py-imenu-create-index-function].

It works recursively by looking for all definitions at the current
indention level. When it finds one, it adds it to the alist. If it
finds a definition at a greater indentation level, it removes the
previous definition from the alist. In its place it adds all
definitions found at the next indentation level. When it finds a
definition that is less indented then the current level, it returns
the alist it has created thus far.

The optional argument START-INDENT indicates the starting indentation
at which to continue looking for Python classes, methods, or
functions. If this is not supplied, the function uses the indentation
of the first definition found."
 (let (index-alist
	sub-method-alist
	looking-p
	def-name prev-name
	cur-indent def-pos
	(class-paren (first py-imenu-generic-parens))
	(def-paren  (second py-imenu-generic-parens)))
  (setq looking-p
	 (re-search-forward py-imenu-generic-regexp (point-max) t))
  (while looking-p
   (save-excursion
	;; used to set def-name to this value but generic-extract-name
	;; is new to imenu-1.14. this way it still works with
	;; imenu-1.11
	;;(imenu--generic-extract-name py-imenu-generic-parens))
	(let ((cur-paren (if (match-beginning class-paren)
			   class-paren def-paren)))
	 (setq def-name
		(buffer-substring-no-properties (match-beginning cur-paren)
						(match-end cur-paren))))
	(save-match-data
	 (py-beginning-of-def-or-class 'either))
	(beginning-of-line)
	(setq cur-indent (current-indentation)))
   ;; HACK: want to go to the next correct definition location. We
   ;; explicitly list them here but it would be better to have them
   ;; in a list.
   (setq def-pos
	  (or (match-beginning class-paren)
		(match-beginning def-paren)))
   ;; if we don't have a starting indent level, take this one
   (or start-indent
	 (setq start-indent cur-indent))
   ;; if we don't have class name yet, take this one
   (or prev-name
	 (setq prev-name def-name))
   ;; what level is the next definition on? must be same, deeper
   ;; or shallower indentation
   (cond
    ;; Skip code in comments and strings
    ((py-in-literal))
    ;; at the same indent level, add it to the list...
    ((= start-indent cur-indent)
	(push (cons def-name def-pos) index-alist))
    ;; deeper indented expression, recurse
    ((< start-indent cur-indent)
	;; the point is currently on the expression we're supposed to
	;; start on, so go back to the last expression. The recursive
	;; call will find this place again and add it to the correct
	;; list
	(re-search-backward py-imenu-generic-regexp (point-min) 'move)
	(setq sub-method-alist (py-imenu-create-index-engine cur-indent))
	(if sub-method-alist
	  ;; we put the last element on the index-alist on the start
	  ;; of the submethod alist so the user can still get to it.
	  (let ((save-elmt (pop index-alist)))
	   (push (cons prev-name
			 (cons save-elmt sub-method-alist))
		  index-alist))))
    ;; found less indented expression, we're done.
    (t
	(setq looking-p nil)
	(re-search-backward py-imenu-generic-regexp (point-min) t)))
   ;; end-cond
   (setq prev-name def-name)
   (and looking-p
	  (setq looking-p
		 (re-search-forward py-imenu-generic-regexp
				  (point-max) 'move))))
  (nreverse index-alist)))



(defun py-choose-shell-by-shebang ()
 "Choose CPython or Jython mode by looking at #! on the first line.
Returns the appropriate mode function.
Used by `py-choose-shell', and similar to but distinct from
`set-auto-mode', though it uses `auto-mode-interpreter-regexp' (if available)."
 ;; look for an interpreter specified in the first line
 ;; similar to set-auto-mode (files.el)
 (let* ((re (if (boundp 'auto-mode-interpreter-regexp)
		 auto-mode-interpreter-regexp
	    ;; stolen from Emacs 21.2
	    "#![ \t]?\\([^ \t\n]*/bin/env[ \t]\\)?\\([^ \t\n]+\\)"))
	 (interpreter (save-excursion
			(goto-char (point-min))
			(if (looking-at re)
			  (match-string 2)
			 "")))
	 elt)
  ;; Map interpreter name to a mode.
  (setq elt (assoc (file-name-nondirectory interpreter)
		   py-shell-alist))
  (and elt (caddr elt))))



(defun py-choose-shell-by-import ()
 "Choose CPython or Jython mode based imports.
If a file imports any packages in `py-jython-packages', within
`py-import-check-point-max' characters from the start of the file,
return `jython', otherwise return nil."
 (let (mode)
  (save-excursion
   (goto-char (point-min))
   (while (and (not mode)
		 (search-forward-regexp
		  "^\\(\\(from\\)\\|\\(import\\)\\) \\([^ \t\n.]+\\)"
		  py-import-check-point-max t))
	(setq mode (and (member (match-string 4) py-jython-packages)
			'jython
			))))
  mode))


(defun py-choose-shell ()
 "Choose CPython or Jython mode. Returns the appropriate mode function.
This does the following:
 - look for an interpreter with `py-choose-shell-by-shebang'
 - examine imports using `py-choose-shell-by-import'
 - default to the variable `py-default-interpreter'"
 (interactive)
 (or (py-choose-shell-by-shebang)
   (py-choose-shell-by-import)
   py-default-interpreter
;   'cpython ;; don't use to py-default-interpreter, because default
;        ;; is only way to choose CPython
   ))


;;;###autoload
(defun python-mode ()
 "Major mode for editing Python files.
To submit a problem report, enter `\\[py-submit-bug-report]' from a
`python-mode' buffer. Do `\\[py-describe-mode]' for detailed
documentation. To see what version of `python-mode' you are running,
enter `\\[py-version]'.

This mode knows about Python indentation, tokens, comments and
continuation lines. Paragraphs are separated by blank lines only.

COMMANDS
\\{py-mode-map}
VARIABLES

py-indent-offset\t\tindentation increment
py-block-comment-prefix\t\tcomment string used by `comment-region'
py-python-command\t\tshell command to invoke Python interpreter
py-temp-directory\t\tdirectory used for temp files (if needed)
py-beep-if-tab-change\t\tring the bell if `tab-width' is changed"
 (interactive)
 ;; set up local variables
 (kill-all-local-variables)
 (make-local-variable 'font-lock-defaults)
 (make-local-variable 'paragraph-separate)
 (make-local-variable 'paragraph-start)
 (make-local-variable 'require-final-newline)
 (make-local-variable 'comment-start)
 (make-local-variable 'comment-end)
 (make-local-variable 'comment-start-skip)
 (make-local-variable 'comment-column)
 (make-local-variable 'comment-indent-function)
 (make-local-variable 'indent-region-function)
 (make-local-variable 'indent-line-function)
 (make-local-variable 'add-log-current-defun-function)
 (make-local-variable 'fill-paragraph-function)
 ;;
 (set-syntax-table py-mode-syntax-table)
 (setq major-mode       'python-mode
	mode-name        "Python"
	local-abbrev-table   python-mode-abbrev-table
	font-lock-defaults   '(python-font-lock-keywords)
	paragraph-separate   "^[ \t]*$"
	paragraph-start     "^[ \t]*$"
	require-final-newline  t
	comment-start      "# "
	comment-end       ""
	comment-start-skip   "# *"
	comment-column     40
	comment-indent-function 'py-comment-indent-function
	indent-region-function 'py-indent-region
	indent-line-function  'py-indent-line
	;; tell add-log.el how to find the current function/method/variable
	add-log-current-defun-function 'py-current-defun

	fill-paragraph-function 'py-fill-paragraph
	)
 (use-local-map py-mode-map)
 ;; add the menu
 (if py-menu
   (easy-menu-add py-menu))
 ;; Emacs 19 requires this
 (if (boundp 'comment-multi-line)
   (setq comment-multi-line nil))
 ;; Install Imenu if available
 (when (py-safe (require 'imenu))
  (setq imenu-create-index-function #'py-imenu-create-index-function)
  (setq imenu-generic-expression py-imenu-generic-expression)
  (if (fboundp 'imenu-add-to-menubar)
	(imenu-add-to-menubar (format "%s-%s" "IM" mode-name)))
  )
 ;; Run the mode hook. Note that py-mode-hook is deprecated.
 (if python-mode-hook
   (run-hooks 'python-mode-hook)
  (run-hooks 'py-mode-hook))
 ;; Now do the automagical guessing
 (if py-smart-indentation
  (let ((offset py-indent-offset))
   ;; It's okay if this fails to guess a good value
   (if (and (py-safe (py-guess-indent-offset))
	    (<= py-indent-offset 8)
	    (>= py-indent-offset 2))
	 (setq offset py-indent-offset))
   (setq py-indent-offset offset)
   ;; Only turn indent-tabs-mode off if tab-width !=
   ;; py-indent-offset. Never turn it on, because the user must
   ;; have explicitly turned it off.
   (if (/= tab-width py-indent-offset)
	 (setq indent-tabs-mode nil))
   ))
 ;; Set the default shell if not already set
 (when (null py-which-shell)
  (py-toggle-shells (py-choose-shell))))


(make-obsolete 'jpython-mode 'jython-mode)
(defun jython-mode ()
 "Major mode for editing Jython/Jython files.
This is a simple wrapper around `python-mode'.
It runs `jython-mode-hook' then calls `python-mode.'
It is added to `interpreter-mode-alist' and `py-choose-shell'.
"
 (interactive)
 (python-mode)
 (py-toggle-shells 'jython)
 (when jython-mode-hook
   (run-hooks 'jython-mode-hook)))


;; It's handy to add recognition of Python files to the
;; interpreter-mode-alist and to auto-mode-alist. With the former, we
;; can specify different `derived-modes' based on the #! line, but
;; with the latter, we can't. So we just won't add them if they're
;; already added.
;;;###autoload
(let ((modes '(("jython" . jython-mode)
	    ("python" . python-mode))))
 (while modes
  (when (not (assoc (car modes) interpreter-mode-alist))
   (push (car modes) interpreter-mode-alist))
  (setq modes (cdr modes))))
;;;###autoload
(when (not (or (rassq 'python-mode auto-mode-alist)
	    (rassq 'jython-mode auto-mode-alist)))
 (push '("\\.py$" . python-mode) auto-mode-alist))



;; electric characters
(defun py-outdent-p ()
 "Returns non-nil if the current line should dedent one level."
 (save-excursion
  (and (progn (back-to-indentation)
		(looking-at py-outdent-re))
	 ;; short circuit infloop on illegal construct
	 (not (bobp))
	 (progn (forward-line -1)
		(py-goto-initial-line)
		(back-to-indentation)
		(while (or (looking-at py-blank-or-comment-re)
			  (bobp))
		 (backward-to-indentation 1))
		(not (looking-at py-no-outdent-re)))
	 )))

(defun py-electric-colon (arg)
 "Insert a colon.
In certain cases the line is dedented appropriately. If a numeric
argument ARG is provided, that many colons are inserted
non-electrically. Electric behavior is inhibited inside a string or
comment."
 (interactive "*P")
 (self-insert-command (prefix-numeric-value arg))
 ;; are we in a string or comment?
 (if (save-excursion
	(let ((pps (parse-partial-sexp (save-excursion
					 (py-beginning-of-def-or-class)
					 (point))
				    (point))))
	 (not (or (nth 3 pps) (nth 4 pps)))))
   (save-excursion
	(let ((here (point))
	   (outdent 0)
	   (indent (py-compute-indentation t)))
	 (if (and (not arg)
		  (py-outdent-p)
		  (= indent (save-excursion
			    (py-next-statement -1)
			    (py-compute-indentation t)))
		  )
	   (setq outdent py-indent-offset))
	 ;; Don't indent, only dedent. This assumes that any lines
	 ;; that are already dedented relative to
	 ;; py-compute-indentation were put there on purpose. It's
	 ;; highly annoying to have `:' indent for you. Use TAB, C-c
	 ;; C-l or C-c C-r to adjust. TBD: Is there a better way to
	 ;; determine this???
	 (if (< (current-indentation) indent) nil
	  (goto-char here)
	  (beginning-of-line)
	  (delete-horizontal-space)
	  (indent-to (- indent outdent))
	  )))))


;; Python subprocess utilities and filters
(defun py-execute-file (proc filename)
 "Send to Python interpreter process PROC \"exec(open('FILENAME').read())\".
Make that process's buffer visible and force display. Also make
comint believe the user typed this string so that
`kill-output-from-shell' does The Right Thing."
 (let ((curbuf (current-buffer))
	(procbuf (process-buffer proc))
;	(comint-scroll-to-bottom-on-output t)
	(msg (format "## working on region in file %s...\n" filename))
	(cmd (format "exec(open(r'%s').read())\n" filename)))
  (unwind-protect
	(save-excursion
	 (set-buffer procbuf)
	 (goto-char (point-max))
	 (move-marker (process-mark proc) (point))
	 (funcall (process-filter proc) proc msg))
   (set-buffer curbuf))
  (process-send-string proc cmd)))

(defun py-comint-output-filter-function (string)
 "Watch output for Python prompt and exec next file waiting in queue.
This function is appropriate for `comint-output-filter-functions'."
 ;;remove ansi terminal escape sequences from string, not sure why they are
 ;;still around...
 (setq string (ansi-color-filter-apply string))
 (when (and (string-match py-shell-input-prompt-1-regexp string)
          py-file-queue)
  (if py-shell-switch-buffers-on-execute
   (pop-to-buffer (current-buffer)))
  (py-safe (delete-file (car py-file-queue)))
  (setq py-file-queue (cdr py-file-queue))
  (if py-file-queue
	(let ((pyproc (get-buffer-process (current-buffer))))
	 (py-execute-file pyproc (car py-file-queue))))
  ))

(defun py-pdbtrack-overlay-arrow (activation)
 "Activate or de arrow at beginning-of-line in current buffer."
 ;; This was derived/simplified from edebug-overlay-arrow
 (cond (activation
	 (setq overlay-arrow-position (make-marker))
	 (setq overlay-arrow-string "=>")
	 (set-marker overlay-arrow-position (py-point 'bol) (current-buffer))
	 (setq py-pdbtrack-is-tracking-p t))
	(overlay-arrow-position
	 (setq overlay-arrow-position nil)
	 (setq py-pdbtrack-is-tracking-p nil))
	))

(defun py-pdbtrack-track-stack-file (text)
 "Show the file indicated by the pdb stack entry line, in a separate window.

Activity is disabled if the buffer-local variable
`py-pdbtrack-do-tracking-p' is nil.

We depend on the pdb input prompt matching `py-pdbtrack-input-prompt'
at the beginning of the line.

If the traceback target file path is invalid, we look for the most
recently visited python-mode buffer which either has the name of the
current function \(or class) or which defines the function \(or
class). This is to provide for remote scripts, eg, Zope's 'Script
(Python)' - put a _copy_ of the script in a buffer named for the
script, and set to python-mode, and pdbtrack will find it.)"
 ;; Instead of trying to piece things together from partial text
 ;; (which can be almost useless depending on Emacs version), we
 ;; monitor to the point where we have the next pdb prompt, and then
 ;; check all text from comint-last-input-end to process-mark.
 ;;
 ;; Also, we're very conservative about clearing the overlay arrow,
 ;; to minimize residue. This means, for instance, that executing
 ;; other pdb commands wipe out the highlight. You can always do a
 ;; 'where' (aka 'w') command to reveal the overlay arrow.
 (let* ((origbuf (current-buffer))
	 (currproc (get-buffer-process origbuf)))

  (if (not (and currproc py-pdbtrack-do-tracking-p))
    (py-pdbtrack-overlay-arrow nil)

   (let* ((procmark (process-mark currproc))
       (block (buffer-substring (max comint-last-input-end
                      (- procmark
                       py-pdbtrack-track-range))
                   procmark))
       target target_fname target_lineno target_buffer)

    (if (not (string-match (concat py-pdbtrack-input-prompt "$") block))
      (py-pdbtrack-overlay-arrow nil)

     (setq target (py-pdbtrack-get-source-buffer block))

     (if (stringp target)
       (message "pdbtrack: %s" target)

      (setq target_lineno (car target))
      (setq target_buffer (cadr target))
      (setq target_fname (buffer-file-name target_buffer))
      (switch-to-buffer-other-window target_buffer)
      (goto-line target_lineno)
      (message "pdbtrack: line %s, file %s" target_lineno target_fname)
      (py-pdbtrack-overlay-arrow t)
      (pop-to-buffer origbuf t)

      )))))
 )

(defun py-pdbtrack-get-source-buffer (block)
 "Return line number and buffer of code indicated by block's traceback text.

We look first to visit the file indicated in the trace.

Failing that, we look for the most recently visited python-mode buffer
with the same name or having the named function.

If we're unable find the source code we return a string describing the
problem as best as we can determine."

 (if (not (string-match py-pdbtrack-stack-entry-regexp block))

   "Traceback cue not found"

  (let* ((filename (match-string 1 block))
      (lineno (string-to-int (match-string 2 block)))
      (funcname (match-string 3 block))
      funcbuffer)

   (cond ((file-exists-p filename)
       (list lineno (find-file-noselect filename)))

      ((setq funcbuffer (py-pdbtrack-grub-for-buffer funcname lineno))
       (if (string-match "/Script (Python)$" filename)
         ;; Add in number of lines for leading '##' comments:
         (setq lineno
            (+ lineno
             (save-excursion
              (set-buffer funcbuffer)
              (count-lines
               (point-min)
               (max (point-min)
                 (string-match "^\\([^#]\\|#[^#]\\|#$\\)"
                        (buffer-substring (point-min)
                                 (point-max)))
                 ))))))
       (list lineno funcbuffer))

      ((= (elt filename 0) ?\<)
       (format "(Non-file source: '%s')" filename))

      (t (format "Not found: %s(), %s" funcname filename)))
   )
  )
 )

(defun py-pdbtrack-grub-for-buffer (funcname lineno)
 "Find most recent buffer itself named or having function funcname.

We walk the buffer-list history for python-mode buffers that are
named for funcname or define a function funcname."
 (let ((buffers (buffer-list))
    buf
    got)
  (while (and buffers (not got))
   (setq buf (car buffers)
      buffers (cdr buffers))
   (if (and (save-excursion (set-buffer buf)
                (string= major-mode "python-mode"))
        (or (string-match funcname (buffer-name buf))
          (string-match (concat "^\\s-*\\(def\\|class\\)\\s-+"
                     funcname "\\s-*(")
                 (save-excursion
                  (set-buffer buf)
                  (buffer-substring (point-min)
                           (point-max))))))
     (setq got buf)))
  got))

(defun py-postprocess-output-buffer (buf)
 "Highlight exceptions found in BUF.
If an exception occurred return t, otherwise return nil. BUF must exist."
 (let (line file bol err-p)
  (save-excursion
   (set-buffer buf)
   (beginning-of-buffer)
   (while (re-search-forward py-traceback-line-re nil t)
	(setq file (match-string 1)
	   line (string-to-int (match-string 2))
	   bol (py-point 'bol))
	(py-highlight-line bol (py-point 'eol) file line)))
  (when (and py-jump-on-exception line)
   (beep)
   (py-jump-to-exception file line)
   (setq err-p t))
  err-p))



;;; Subprocess commands

;; only used when (memq 'broken-temp-names py-emacs-features)
(defvar py-serial-number 0)
(defvar py-exception-buffer nil)
(defconst py-output-buffer "*Python Output*")
(make-variable-buffer-local 'py-output-buffer)

;; for toggling between CPython and Jython
(defvar py-which-shell nil)
(defvar py-which-args py-python-command-args)
(defvar py-which-bufname "Python")
(make-variable-buffer-local 'py-which-shell)
(make-variable-buffer-local 'py-which-args)
(make-variable-buffer-local 'py-which-bufname)

(defun py-toggle-shells (arg)
 "Toggles between the CPython and Jython shells.

With positive argument ARG (interactively \\[universal-argument]),
uses the CPython shell, with negative ARG uses the Jython shell, and
with a zero argument, toggles the shell.

Programmatically, ARG can also be one of the symbols `cpython' or
`jython', equivalent to positive arg and negative arg respectively."
 (interactive "P")
 ;; default is to toggle
 (if (null arg)
   (setq arg 0))
 ;; preprocess arg
 (cond
  ((equal arg 0)
  ;; toggle
  (if (string-equal py-which-bufname "Python")
	(setq arg -1)
   (setq arg 1)))
  ((equal arg 'cpython) (setq arg 1))
  ((equal arg 'jython) (setq arg -1)))
 (let (msg)
  (cond
   ((< 0 arg)
   ;; set to CPython
   (setq py-which-shell py-python-command
	  py-which-args py-python-command-args
	  py-which-bufname "Python"
	  msg "CPython")
   (if (string-equal py-which-bufname "Jython")
	 (setq mode-name "Python")))
   ((> 0 arg)
   (setq py-which-shell py-jython-command
	  py-which-args py-jython-command-args
	  py-which-bufname "Jython"
	  msg "Jython")
   (if (string-equal py-which-bufname "Python")
	 (setq mode-name "Jython")))
   )
  (message "Using the %s shell" msg)
  (setq py-output-buffer (format "*%s Output*" py-which-bufname))))

;;;###autoload
(defun py-shell (&optional argprompt)
 "Start an interactive Python interpreter in another window.
This is like Shell mode, except that Python is running in the window
instead of a shell. See the `Interactive Shell' and `Shell Mode'
sections of the Emacs manual for details, especially for the key
bindings active in the `*Python*' buffer.

With optional \\[universal-argument], the user is prompted for the
flags to pass to the Python interpreter. This has no effect when this
command is used to switch to an existing process, only when a new
process is started. If you use this, you will probably want to ensure
that the current arguments are retained (they will be included in the
prompt). This argument is ignored when this function is called
programmatically, or when running in Emacs 19.34 or older.

Note: You can toggle between using the CPython interpreter and the
Jython interpreter by hitting \\[py-toggle-shells]. This toggles
buffer local variables which control whether all your subshell
interactions happen to the `*Jython*' or `*Python*' buffers (the
latter is the name used for the CPython buffer).

Warning: Don't use an interactive Python if you change sys.ps1 or
sys.ps2 from their default values, or if you're running code that
prints `>>> ' or `... ' at the start of a line. `python-mode' can't
distinguish your output from Python's output, and assumes that `>>> '
at the start of a line is a prompt from Python. Similarly, the Emacs
Shell mode code assumes that both `>>> ' and `... ' at the start of a
line are Python prompts. Bad things can happen if you fool either
mode.

Warning: If you do any editing *in* the process buffer *while* the
buffer is accepting output from Python, do NOT attempt to `undo' the
changes. Some of the output (nowhere near the parts you changed!) may
be lost if you do. This appears to be an Emacs bug, an unfortunate
interaction between undo and process filters; the same problem exists in
non-Python process buffers using the default (Emacs-supplied) process
filter."
 (interactive "P")
 ;; Set the default shell if not already set
 (when (null py-which-shell)
  (py-toggle-shells py-default-interpreter))
 (let ((args py-which-args))
  (when (and argprompt
	    (interactive-p)
	    (fboundp 'split-string))
   ;; TBD: Perhaps force "-i" in the final list?
   (setq args (split-string
		 (read-string (concat py-which-bufname
				    " arguments: ")
			    (concat
				(mapconcat 'identity py-which-args " ") " ")
			    ))))
  (if (not (equal (buffer-name) "*Python*"))
    (switch-to-buffer-other-window
     (apply 'make-comint py-which-bufname py-which-shell nil args))
   (apply 'make-comint py-which-bufname py-which-shell nil args))
  (make-local-variable 'comint-prompt-regexp)
  (setq comint-prompt-regexp (concat py-shell-input-prompt-1-regexp "\\|"
                    py-shell-input-prompt-2-regexp "\\|"
                    "^([Pp]db) "))
  (add-hook 'comint-output-filter-functions
	   'py-comint-output-filter-function)
  ;; pdbtrack
  (add-hook 'comint-output-filter-functions 'py-pdbtrack-track-stack-file)
  (setq py-pdbtrack-do-tracking-p t)
  (set-syntax-table py-mode-syntax-table)
  (use-local-map py-shell-map)
  (run-hooks 'py-shell-hook)
  ))

(defun py-clear-queue ()
 "Clear the queue of temporary files waiting to execute."
 (interactive)
 (let ((n (length py-file-queue)))
  (mapcar 'delete-file py-file-queue)
  (setq py-file-queue nil)
  (message "%d pending files de-queued." n)))


(defun py-execute-region (start end &optional async)
 "Execute the region in a Python interpreter.

The region is first copied into a temporary file (in the directory
`py-temp-directory'). If there is no Python interpreter shell
running, this file is executed synchronously using
`shell-command-on-region'. If the program is long running, use
\\[universal-argument] to run the command asynchronously in its own
buffer.

When this function is used programmatically, arguments START and END
specify the region to execute, and optional third argument ASYNC, if
non-nil, specifies to run the command asynchronously in its own
buffer.

If the Python interpreter shell is running, the region is exec()'d
in that shell. If you try to execute regions too quickly,
`python-mode' will queue them up and execute them one at a time when
it sees a `>>> ' prompt from Python. Each time this happens, the
process buffer is popped into a window (if it's not already in some
window) so you can see it, and a comment of the form

  \t## working on region in file <name>...

is inserted at the end. See also the command `py-clear-queue'."
 (interactive "r\nP")
 ;; Skip ahead to the first non-blank line
 (let* ((proc (get-process py-which-bufname))
	 (temp (if (memq 'broken-temp-names py-emacs-features)
		  (let
		    ((sn py-serial-number)
			(pid (and (fboundp 'emacs-pid) (emacs-pid))))
		   (setq py-serial-number (1+ py-serial-number))
		   (if pid
			 (format "python-%d-%d" sn pid)
		    (format "python-%d" sn)))
		 (make-temp-name "python-")))
	 (file (concat (expand-file-name temp py-temp-directory) ".py"))
	 (cur (current-buffer))
	 (buf (get-buffer-create file))
	 shell)
  ;; Write the contents of the buffer, watching out for indented regions.
  (save-excursion
   (goto-char start)
   (beginning-of-line)
   (while (and (looking-at "\\s *$")
		 (< (point) end))
	(forward-line 1))
   (setq start (point))
   (or (< start end)
	 (error "Region is empty"))
   (setq py-line-number-offset (count-lines 1 start))
   (let ((needs-if (/= (py-point 'bol) (py-point 'boi))))
	(set-buffer buf)
	(python-mode)
	(when needs-if
	 (insert "if 1:\n")
	 (setq py-line-number-offset (- py-line-number-offset 1)))
	(insert-buffer-substring cur start end)
	;; Set the shell either to the #! line command, or to the
	;; py-which-shell buffer local variable.
	(setq shell (or (py-choose-shell-by-shebang)
			(py-choose-shell-by-import)
			py-which-shell))))
  (cond
   ;; always run the code in its own asynchronous subprocess
   (async
   ;; User explicitly wants this to run in its own async subprocess
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(write-region (point-min) (point-max) file nil 'nomsg))
   (let* ((buf (generate-new-buffer-name py-output-buffer))
	   ;; TBD: a horrible hack, but why create new Custom variables?
	   (arg (if (string-equal py-which-bufname "Python")
		   "-u" "")))
	(start-process py-which-bufname buf shell arg file)
	(pop-to-buffer buf)
	(py-postprocess-output-buffer buf)
	;; TBD: clean up the temporary file!
	))
   ;; if the Python interpreter shell is running, queue it up for
   ;; execution there.
   (proc
   ;; use the existing python shell
   (save-excursion
	(set-buffer buf)
	(write-region (point-min) (point-max) file nil 'nomsg))
   (if (not py-file-queue)
	 (py-execute-file proc file)
	(message "File %s queued for execution" file))
   (setq py-file-queue (append py-file-queue (list file)))
   (setq py-exception-buffer (cons file (current-buffer))))
   (t
   ;; TBD: a horrible hack, but why create new Custom variables?
   (let ((cmd (concat py-which-shell (if (string-equal py-which-bufname
							 "Jython")
					  " -" ""))))
	;; otherwise either run it synchronously in a subprocess
	(save-excursion
	 (set-buffer buf)
	 (shell-command-on-region (point-min) (point-max)
				  cmd py-output-buffer))
	;; shell-command-on-region kills the output buffer if it never
	;; existed and there's no output from the command
	(if (not (get-buffer py-output-buffer))
	  (message "No output.")
	 (setq py-exception-buffer (current-buffer))
	 (let ((err-p (py-postprocess-output-buffer py-output-buffer)))
	  (pop-to-buffer py-output-buffer)
	  (if err-p
		(pop-to-buffer py-exception-buffer)))
	 ))
   ))
  ;; Clean up after ourselves.
  (kill-buffer buf)))


;; Code execution commands
(defun py-execute-buffer (&optional async)
 "Send the contents of the buffer to a Python interpreter.
If the file local variable `py-master-file' is non-nil, execute the
named file instead of the buffer's file.

If there is a *Python* process buffer it is used. If a clipping
restriction is in effect, only the accessible portion of the buffer is
sent. A trailing newline will be supplied if needed.

See the `\\[py-execute-region]' docs for an account of some
subtleties, including the use of the optional ASYNC argument."
 (interactive "P")
 (let ((old-buffer (current-buffer)))
  (if py-master-file
    (let* ((filename (expand-file-name py-master-file))
        (buffer (or (get-file-buffer filename)
              (find-file-noselect filename))))
     (set-buffer buffer)))
  (py-execute-region (point-min) (point-max) async)
    (pop-to-buffer old-buffer)))

(defun py-execute-import-or-reload (&optional async)
 "Import the current buffer's file in a Python interpreter.

If the file has already been imported, then do reload instead to get
the latest version.

If the file's name does not end in \".py\", then do exec instead.

If the current buffer is not visiting a file, do `py-execute-buffer'
instead.

If the file local variable `py-master-file' is non-nil, import or
reload the named file instead of the buffer's file. The file may be
saved based on the value of `py-execute-import-or-reload-save-p'.

See the `\\[py-execute-region]' docs for an account of some
subtleties, including the use of the optional ASYNC argument.

This may be preferable to `\\[py-execute-buffer]' because:

 - Definitions stay in their module rather than appearing at top
  level, where they would clutter the global namespace and not affect
  uses of qualified names (MODULE.NAME).

 - The Python debugger gets line number information about the functions."
 (interactive "P")
 ;; Check file local variable py-master-file
 (if py-master-file
   (let* ((filename (expand-file-name py-master-file))
       (buffer (or (get-file-buffer filename)
             (find-file-noselect filename))))
    (set-buffer buffer)))
 (let ((file (buffer-file-name (current-buffer))))
  (if file
    (progn
	 ;; Maybe save some buffers
	 (save-some-buffers (not py-ask-about-save) nil)
     (py-execute-string
      (if (string-match "\\.py$" file)
        (let ((f (file-name-sans-extension
			 (file-name-nondirectory file))))
         (format "if globals().has_key('%s'):\n  reload(%s)\nelse:\n  import %s\n"
             f f f))
       (format "exec(open(r'%s'))\n" file))
      async))
   ;; else
   (py-execute-buffer async))))


(defun py-execute-def-or-class (&optional async)
 "Send the current function or class definition to a Python interpreter.

If there is a *Python* process buffer it is used.

See the `\\[py-execute-region]' docs for an account of some
subtleties, including the use of the optional ASYNC argument."
 (interactive "P")
 (save-excursion
  (py-mark-def-or-class)
  ;; mark is before point
  (py-execute-region (mark) (point) async)))


(defun py-execute-string (string &optional async)
 "Send the argument STRING to a Python interpreter.

If there is a *Python* process buffer it is used.

See the `\\[py-execute-region]' docs for an account of some
subtleties, including the use of the optional ASYNC argument."
 (interactive "sExecute Python command: ")
 (save-excursion
  (set-buffer (get-buffer-create
         (generate-new-buffer-name " *Python Command*")))
  (insert string)
  (py-execute-region (point-min) (point-max) async)))



(defun py-jump-to-exception (file line)
 "Jump to the Python code in FILE at LINE."
 (let ((buffer (cond ((string-equal file "<stdin>")
		    (if (consp py-exception-buffer)
			  (cdr py-exception-buffer)
			 py-exception-buffer))
		   ((and (consp py-exception-buffer)
			  (string-equal file (car py-exception-buffer)))
		    (cdr py-exception-buffer))
		   ((py-safe (find-file-noselect file)))
		   ;; could not figure out what file the exception
		   ;; is pointing to, so prompt for it
		   (t (find-file (read-file-name "Exception file: "
						  nil
						  file t))))))
  ;; Fiddle about with line number
  (setq line (+ py-line-number-offset line))

  (pop-to-buffer buffer)
  ;; Force Python mode
  (if (not (eq major-mode 'python-mode))
	(python-mode))
  (goto-line line)
  (message "Jumping to exception in file %s on line %d" file line)))

(defun py-mouseto-exception (event)
 "Jump to the code which caused the Python exception at EVENT.
EVENT is usually a mouse click."
 (interactive "e")
 (cond
  ((fboundp 'event-point)
  ;; XEmacs
  (let* ((point (event-point event))
	  (buffer (event-buffer event))
	  (e (and point buffer (extent-at point buffer 'py-exc-info)))
	  (info (and e (extent-property e 'py-exc-info))))
   (message "Event point: %d, info: %s" point info)
   (and info
	  (py-jump-to-exception (car info) (cdr info)))
   ))
  ;; Emacs -- Please port this!
  ))

(defun py-goto-exception ()
 "Go to the line indicated by the traceback."
 (interactive)
 (let (file line)
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (if (looking-at py-traceback-line-re)
	 (setq file (match-string 1)
		line (string-to-int (match-string 2)))))
  (if (not file)
	(error "Not on a traceback line"))
  (py-jump-to-exception file line)))

(defun py-find-next-exception (start buffer searchdir errwhere)
 "Find the next Python exception and jump to the code that caused it.
START is the buffer position in BUFFER from which to begin searching
for an exception. SEARCHDIR is a function, either
`re-search-backward' or `re-search-forward' indicating the direction
to search. ERRWHERE is used in an error message if the limit (top or
bottom) of the trackback stack is encountered."
 (let (file line)
  (save-excursion
   (set-buffer buffer)
   (goto-char (py-point start))
   (if (funcall searchdir py-traceback-line-re nil t)
	 (setq file (match-string 1)
		line (string-to-int (match-string 2)))))
  (if (and file line)
	(py-jump-to-exception file line)
   (error "%s of traceback" errwhere))))

(defun py-down-exception (&optional bottom)
 "Go to the next line down in the traceback.
With \\[univeral-argument] (programmatically, optional argument
BOTTOM), jump to the bottom (innermost) exception in the exception
stack."
 (interactive "P")
 (let* ((proc (get-process "Python"))
	 (buffer (if proc "*Python*" py-output-buffer)))
  (if bottom
	(py-find-next-exception 'eob buffer 're-search-backward "Bottom")
   (py-find-next-exception 'eol buffer 're-search-forward "Bottom"))))

(defun py-up-exception (&optional top)
 "Go to the previous line up in the traceback.
With \\[universal-argument] (programmatically, optional argument TOP)
jump to the top (outermost) exception in the exception stack."
 (interactive "P")
 (let* ((proc (get-process "Python"))
	 (buffer (if proc "*Python*" py-output-buffer)))
  (if top
	(py-find-next-exception 'bob buffer 're-search-forward "Top")
   (py-find-next-exception 'bol buffer 're-search-backward "Top"))))


;; Electric deletion
(defun py-electric-backspace (arg)
 "Delete preceding character or levels of indentation.
Deletion is performed by calling the function in `py-backspace-function'
with a single argument (the number of characters to delete).

If point is at the leftmost column, delete the preceding newline.

Otherwise, if point is at the leftmost non-whitespace character of a
line that is neither a continuation line nor a non-indenting comment
line, or if point is at the end of a blank line, this command reduces
the indentation to match that of the line that opened the current
block of code. The line that opened the block is displayed in the
echo area to help you keep track of where you are. With
\\[universal-argument] dedents that many blocks (but not past column
zero).

Otherwise the preceding character is deleted, converting a tab to
spaces if needed so that only a single column position is deleted.
\\[universal-argument] specifies how many characters to delete;
default is 1.

When used programmatically, argument ARG specifies the number of
blocks to dedent, or the number of characters to delete, as indicated
above."
 (interactive "*p")
 (if (or (/= (current-indentation) (current-column))
	 (bolp)
	 (py-continuation-line-p)
;	 (not py-honor-comment-indentation)
;	 (looking-at "#[^ \t\n]")	; non-indenting #
	 )
   (funcall py-backspace-function arg)
  ;; else indent the same as the colon line that opened the block
  ;; force non-blank so py-goto-block-up doesn't ignore it
  (insert-char ?* 1)
  (backward-char)
  (let ((base-indent 0)		; indentation of base line
	 (base-text "")		; and text of base line
	 (base-found-p nil))
   (save-excursion
	(while (< 0 arg)
	 (condition-case nil		; in case no enclosing block
	   (progn
		(py-goto-block-up 'no-mark)
		(setq base-indent (current-indentation)
		   base-text  (py-suck-up-leading-text)
		   base-found-p t))
	  (error nil))
	 (setq arg (1- arg))))
   (delete-char 1)			; toss the dummy character
   (delete-horizontal-space)
   (indent-to base-indent)
   (if base-found-p
	 (message "Closes block: %s" base-text)))))


(defun py-electric-delete (arg)
 "Delete preceding or following character or levels of whitespace.

The behavior of this function depends on the variable
`delete-key-deletes-forward'. If this variable is nil (or does not
exist, as in older Emacsen and non-XEmacs versions), then this
function behaves identically to \\[c-electric-backspace].

If `delete-key-deletes-forward' is non-nil and is supported in your
Emacs, then deletion occurs in the forward direction, by calling the
function in `py-delete-function'.

\\[universal-argument] (programmatically, argument ARG) specifies the
number of characters to delete (default is 1)."
 (interactive "*p")
 (if (or (and (fboundp 'delete-forward-p) ;XEmacs 21
	    (delete-forward-p))
	 (and (boundp 'delete-key-deletes-forward) ;XEmacs 20
	    delete-key-deletes-forward))
   (funcall py-delete-function arg)
  (py-electric-backspace arg)))

;; required for pending-del and delsel modes
(put 'py-electric-colon 'delete-selection t) ;delsel
(put 'py-electric-colon 'pending-delete  t) ;pending-del
(put 'py-electric-backspace 'delete-selection 'supersede) ;delsel
(put 'py-electric-backspace 'pending-delete  'supersede) ;pending-del
(put 'py-electric-delete  'delete-selection 'supersede) ;delsel
(put 'py-electric-delete  'pending-delete  'supersede) ;pending-del



(defun py-indent-line (&optional arg)
 "Fix the indentation of the current line according to Python rules.
With \\[universal-argument] (programmatically, the optional argument
ARG non-nil), ignore dedenting rules for block closing statements
(e.g. return, raise, break, continue, pass)

This function is normally bound to `indent-line-function' so
\\[indent-for-tab-command] will call it."
 (interactive "P")
 (let* ((ci (current-indentation))
	 (move-to-indentation-p (<= (current-column) ci))
	 (need (py-compute-indentation (not arg)))
     (cc (current-column)))
  ;; dedent out a level if previous command was the same unless we're in
  ;; column 1
  (if (and (equal last-command this-command)
       (/= cc 0))
    (progn
     (beginning-of-line)
     (delete-horizontal-space)
     (indent-to (* (/ (- cc 1) py-indent-offset) py-indent-offset)))
   (progn
	;; see if we need to dedent
	(if (py-outdent-p)
	  (setq need (- need py-indent-offset)))
	(if (or py-tab-always-indent
		move-to-indentation-p)
	  (progn (if (/= ci need)
		    (save-excursion
		    (beginning-of-line)
		    (delete-horizontal-space)
		    (indent-to need)))
		  (if move-to-indentation-p (back-to-indentation)))
	  (insert-tab))))))

(defun py-newline-and-indent ()
 "Strives to act like the Emacs `newline-and-indent'.
This is just `strives to' because correct indentation can't be computed
from scratch for Python code. In general, deletes the whitespace before
point, inserts a newline, and takes an educated guess as to how you want
the new line indented."
 (interactive)
 (let ((ci (current-indentation)))
  (if (< ci (current-column))		; if point beyond indentation
	(newline-and-indent)
   ;; else try to act like newline-and-indent "normally" acts
   (beginning-of-line)
   (insert-char ?\n 1)
   (move-to-column ci))))

(defun py-compute-indentation (honor-block-close-p)
 "Compute Python indentation.
When HONOR-BLOCK-CLOSE-P is non-nil, statements such as `return',
`raise', `break', `continue', and `pass' force one level of
dedenting."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (let* ((bod (py-point 'bod))
	  (pps (parse-partial-sexp bod (point)))
	  (boipps (parse-partial-sexp bod (py-point 'boi)))
	  placeholder)
   (cond
    ;; are we inside a multi-line string or comment?
    ((or (and (nth 3 pps) (nth 3 boipps))
	  (and (nth 4 pps) (nth 4 boipps)))
	(save-excursion
	 (if (not py-align-multiline-strings-p) 0
	  ;; skip back over blank & non-indenting comment lines
	  ;; note: will skip a blank or non-indenting comment line
	  ;; that happens to be a continuation line too
	  (re-search-backward "^[ \t]*\\([^ \t\n#]\\|#[ \t\n]\\)" nil 'move)
	  (back-to-indentation)
	  (current-column))))
    ;; are we on a continuation line?
    ((py-continuation-line-p)
	(let ((startpos (point))
	   (open-bracket-pos (py-nesting-level))
	   endpos searching found state cind cline)
	 (if open-bracket-pos
	   (progn
		(setq endpos (py-point 'bol))
		(py-goto-initial-line)
		(setq cind (current-indentation))
		(setq cline cind)
		(dolist (bp 
			 (nth 9 (save-excursion
				 (parse-partial-sexp (point) endpos)))
			 cind)
		 (if (search-forward "\n" bp t) (setq cline cind))
		 (goto-char (1+ bp))
		 (skip-chars-forward " \t")
		 (setq cind (if (memq (following-char) '(?\n ?# ?\\))
				 (+ cline py-indent-offset)
			    (current-column)))))
	  ;; else on backslash continuation line
	  (forward-line -1)
	  (if (py-continuation-line-p) ; on at least 3rd line in block
		(current-indentation)	; so just continue the pattern
	   ;; else started on 2nd line in block, so indent more.
	   ;; if base line is an assignment with a start on a RHS,
	   ;; indent to 2 beyond the leftmost "="; else skip first
	   ;; chunk of non-whitespace characters on base line, + 1 more
	   ;; column
	   (end-of-line)
	   (setq endpos (point)
		  searching t)
	   (back-to-indentation)
	   (setq startpos (point))
	   ;; look at all "=" from left to right, stopping at first
	   ;; one not nested in a list or string
	   (while searching
		(skip-chars-forward "^=" endpos)
		(if (= (point) endpos)
		  (setq searching nil)
		 (forward-char 1)
		 (setq state (parse-partial-sexp startpos (point)))
		 (if (and (zerop (car state)) ; not in a bracket
			  (null (nth 3 state))) ; & not in a string
		   (progn
			(setq searching nil) ; done searching in any case
			(setq found
			   (not (or
				  (eq (following-char) ?=)
				  (memq (char-after (- (point) 2))
					 '(?< ?> ?!)))))))))
	   (if (or (not found)	; not an assignment
		   (looking-at "[ \t]*\\\\")) ; <=><spaces><backslash>
		 (progn
		  (goto-char startpos)
		  (skip-chars-forward "^ \t\n")))
	   ;; if this is a continuation for a block opening
	   ;; statement, add some extra offset.
	   (+ (current-column) (if (py-statement-opens-block-p)
				   py-continuation-offset 0)
		 1)
	   ))))

    ;; not on a continuation line
    ((bobp) (current-indentation))

    ;; Dfn: "Indenting comment line". A line containing only a
    ;; comment, but which is treated like a statement for
    ;; indentation calculation purposes. Such lines are only
    ;; treated specially by the mode; they are not treated
    ;; specially by the Python interpreter.

    ;; The rules for indenting comment lines are a line where:
    ;;  - the first non-whitespace character is `#', and
    ;;  - the character following the `#' is whitespace, and
    ;;  - the line is dedented with respect to (i.e. to the left
    ;;   of) the indentation of the preceding non-blank line.

    ;; The first non-blank line following an indenting comment
    ;; line is given the same amount of indentation as the
    ;; indenting comment line.

    ;; All other comment-only lines are ignored for indentation
    ;; purposes.

    ;; Are we looking at a comment-only line which is *not* an
    ;; indenting comment line? If so, we assume that it's been
    ;; placed at the desired indentation, so leave it alone.
    ;; Indenting comment lines are aligned as statements down
    ;; below.
    ((and (looking-at "[ \t]*#[^ \t\n]")
	   ;; NOTE: this test will not be performed in older Emacsen
	   (fboundp 'forward-comment)
	   (<= (current-indentation)
		 (save-excursion
		  (forward-comment (- (point-max)))
		  (current-indentation))))
	(current-indentation))

    ;; else indentation based on that of the statement that
    ;; precedes us; use the first line of that statement to
    ;; establish the base, in case the user forced a non-std
    ;; indentation for the continuation lines (if any)
    (t
	;; skip back over blank & non-indenting comment lines note:
	;; will skip a blank or non-indenting comment line that
	;; happens to be a continuation line too. use fast Emacs 19
	;; function if it's there.
	(if (and (eq py-honor-comment-indentation nil)
		 (fboundp 'forward-comment))
	  (forward-comment (- (point-max)))
	 (let ((prefix-re (concat py-block-comment-prefix "[ \t]*"))
		done)
	  (while (not done)
	   (re-search-backward "^[ \t]*\\([^ \t\n#]\\|#\\)" nil 'move)
	   (setq done (or (bobp)
			   (and (eq py-honor-comment-indentation t)
				 (save-excursion
				  (back-to-indentation)
				  (not (looking-at prefix-re))
				  ))
			   (and (not (eq py-honor-comment-indentation t))
				 (save-excursion
				  (back-to-indentation)
				  (and (not (looking-at prefix-re))
					 (or (looking-at "[^#]")
					   (not (zerop (current-column)))
					   ))
				  ))
			   ))
	   )))
	;; if we landed inside a string, go to the beginning of that
	;; string. this handles triple quoted, multi-line spanning
	;; strings.
	(py-goto-beginning-of-tqs (nth 3 (parse-partial-sexp bod (point))))
	;; now skip backward over continued lines
	(setq placeholder (point))
	(py-goto-initial-line)
	;; we may *now* have landed in a TQS, so find the beginning of
	;; this string.
	(py-goto-beginning-of-tqs
	 (save-excursion (nth 3 (parse-partial-sexp
				 placeholder (point)))))
	(+ (current-indentation)
	  (if (py-statement-opens-block-p)
	    py-indent-offset
	   (if (and honor-block-close-p (py-statement-closes-block-p))
		 (- py-indent-offset)
	    0)))
	)))))

(defun py-guess-indent-offset (&optional global)
 "Guess a good value for, and change, `py-indent-offset'.

By default, make a buffer-local copy of `py-indent-offset' with the
new value, so that other Python buffers are not affected. With
\\[universal-argument] (programmatically, optional argument GLOBAL),
change the global value of `py-indent-offset'. This affects all
Python buffers (that don't have their own buffer-local copy), both
those currently existing and those created later in the Emacs session.

Some people use a different value for `py-indent-offset' than you use.
There's no excuse for such foolishness, but sometimes you have to deal
with their ugly code anyway. This function examines the file and sets
`py-indent-offset' to what it thinks it was when they created the
mess.

Specifically, it searches forward from the statement containing point,
looking for a line that opens a block of code. `py-indent-offset' is
set to the difference in indentation between that line and the Python
statement following it. If the search doesn't succeed going forward,
it's tried again going backward."
 (interactive "P")			; raw prefix arg
 (let (new-value
	(start (point))
	(restart (point))
	(found nil)
	colon-indent)
  (py-goto-initial-line)
  (while (not (or found (eobp)))
   (when (and (re-search-forward ":[ \t]*\\($\\|[#\\]\\)" nil 'move)
		 (not (py-in-literal restart)))
	(setq restart (point))
	(py-goto-initial-line)
	(if (py-statement-opens-block-p)
	  (setq found t)
	 (goto-char restart))))
  (unless found
   (goto-char start)
   (py-goto-initial-line)
   (while (not (or found (bobp)))
	(setq found (and
		   (re-search-backward ":[ \t]*\\($\\|[#\\]\\)" nil 'move)
		   (or (py-goto-initial-line) t) ; always true -- side effect
		   (py-statement-opens-block-p)))))
  (setq colon-indent (current-indentation)
	 found (and found (zerop (py-next-statement 1)))
	 new-value (- (current-indentation) colon-indent))
  (goto-char start)
  (if (not found)
	(error "Sorry, couldn't guess a value for py-indent-offset")
   (funcall (if global 'kill-local-variable 'make-local-variable)
	    'py-indent-offset)
   (setq py-indent-offset new-value)
   (or noninteractive
	 (message "%s value of py-indent-offset set to %d"
		  (if global "Global" "Local")
		  py-indent-offset)))
  ))

(defun py-comment-indent-function ()
 "Python version of `comment-indent-function'."
 ;; This is required when filladapt is turned off. Without it, when
 ;; filladapt is not used, comments which start in column zero
 ;; cascade one character to the right
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (let ((eol (py-point 'eol)))
   (and comment-start-skip
	  (re-search-forward comment-start-skip eol t)
	  (setq eol (match-beginning 0)))
   (goto-char eol)
   (skip-chars-backward " \t")
   (max comment-column (+ (current-column) (if (bolp) 0 1)))
   )))

(defun py-narrow-to-defun (&optional class)
 "Make text outside current defun invisible.
The defun visible is the one that contains point or follows point.
Optional CLASS is passed directly to `py-beginning-of-def-or-class'."
 (interactive "P")
 (save-excursion
  (widen)
  (py-end-of-def-or-class class)
  (let ((end (point)))
   (py-beginning-of-def-or-class class)
   (narrow-to-region (point) end))))


(defun py-shift-region (start end count)
 "Indent lines from START to END by COUNT spaces."
 (save-excursion
  (goto-char end)
  (beginning-of-line)
  (setq end (point))
  (goto-char start)
  (beginning-of-line)
  (setq start (point))
  (indent-rigidly start end count)))

(defun py-shift-region-left (start end &optional count)
 "Shift region of Python code to the left.
The lines from the line containing the start of the current region up
to (but not including) the line containing the end of the region are
shifted to the left, by `py-indent-offset' columns.

If a prefix argument is given, the region is instead shifted by that
many columns. With no active region, dedent only the current line.
You cannot dedent the region if any line is already at column zero."
 (interactive
  (let ((p (point))
	 (m (mark))
	 (arg current-prefix-arg))
   (if m
	 (list (min p m) (max p m) arg)
    (list p (save-excursion (forward-line 1) (point)) arg))))
 ;; if any line is at column zero, don't shift the region
 (save-excursion
  (goto-char start)
  (while (< (point) end)
   (back-to-indentation)
   (if (and (zerop (current-column))
	    (not (looking-at "\\s *$")))
	 (error "Region is at left edge"))
   (forward-line 1)))
 (py-shift-region start end (- (prefix-numeric-value
				 (or count py-indent-offset))))
 (py-keep-region-active))

(defun py-shift-region-right (start end &optional count)
 "Shift region of Python code to the right.
The lines from the line containing the start of the current region up
to (but not including) the line containing the end of the region are
shifted to the right, by `py-indent-offset' columns.

If a prefix argument is given, the region is instead shifted by that
many columns. With no active region, indent only the current line."
 (interactive
  (let ((p (point))
	 (m (mark))
	 (arg current-prefix-arg))
   (if m
	 (list (min p m) (max p m) arg)
    (list p (save-excursion (forward-line 1) (point)) arg))))
 (py-shift-region start end (prefix-numeric-value
			   (or count py-indent-offset)))
 (py-keep-region-active))

(defun py-indent-region (start end &optional indent-offset)
 "Reindent a region of Python code.

The lines from the line containing the start of the current region up
to (but not including) the line containing the end of the region are
reindented. If the first line of the region has a non-whitespace
character in the first column, the first line is left alone and the
rest of the region is reindented with respect to it. Else the entire
region is reindented with respect to the (closest code or indenting
comment) statement immediately preceding the region.

This is useful when code blocks are moved or yanked, when enclosing
control structures are introduced or removed, or to reformat code
using a new value for the indentation offset.

If a numeric prefix argument is given, it will be used as the value of
the indentation offset. Else the value of `py-indent-offset' will be
used.

Warning: The region must be consistently indented before this function
is called! This function does not compute proper indentation from
scratch (that's impossible in Python), it merely adjusts the existing
indentation to be correct in context.

Warning: This function really has no idea what to do with
non-indenting comment lines, and shifts them as if they were indenting
comment lines. Fixing this appears to require telepathy.

Special cases: whitespace is deleted from blank lines; continuation
lines are shifted by the same amount their initial line was shifted,
in order to preserve their relative indentation with respect to their
initial line; and comment lines beginning in column 1 are ignored."
 (interactive "*r\nP")			; region; raw prefix arg
 (save-excursion
  (goto-char end)  (beginning-of-line) (setq end (point-marker))
  (goto-char start) (beginning-of-line)
  (let ((py-indent-offset (prefix-numeric-value
			   (or indent-offset py-indent-offset)))
	 (indents '(-1))		; stack of active indent levels
	 (target-column 0)		; column to which to indent
	 (base-shifted-by 0)		; amount last base line was shifted
	 (indent-base (if (looking-at "[ \t\n]")
			  (py-compute-indentation t)
			 0))
	 ci)
   (while (< (point) end)
	(setq ci (current-indentation))
	;; figure out appropriate target column
	(cond
	 ((or (eq (following-char) ?#)	; comment in column 1
	   (looking-at "[ \t]*$"))	; entirely blank
	 (setq target-column 0))
	 ((py-continuation-line-p)	; shift relative to base line
	 (setq target-column (+ ci base-shifted-by)))
	 (t				; new base line
	 (if (> ci (car indents))	; going deeper; push it
	   (setq indents (cons ci indents))
	  ;; else we should have seen this indent before
	  (setq indents (memq ci indents)) ; pop deeper indents
	  (if (null indents)
		(error "Bad indentation in region, at line %d"
		    (save-restriction
			 (widen)
			 (1+ (count-lines 1 (point)))))))
	 (setq target-column (+ indent-base
				 (* py-indent-offset
				  (- (length indents) 2))))
	 (setq base-shifted-by (- target-column ci))))
	;; shift as needed
	(if (/= ci target-column)
	  (progn
	   (delete-horizontal-space)
	   (indent-to target-column)))
	(forward-line 1))))
 (set-marker end nil))

(defun py-comment-region (beg end &optional arg)
 "Like `comment-region' but uses double hash (`#') comment starter."
 (interactive "r\nP")
 (let ((comment-start py-block-comment-prefix))
  (comment-region beg end arg)))


;; Functions for moving point
(defun py-previous-statement (count)
 "Go to the start of the COUNTth preceding Python statement.
By default, goes to the previous statement. If there is no such
statement, goes to the first statement. Return count of statements
left to move. `Statements' do not include blank, comment, or
continuation lines."
 (interactive "p")			; numeric prefix arg
 (if (< count 0) (py-next-statement (- count))
  (py-goto-initial-line)
  (let (start)
   (while (and
	   (setq start (point))	; always true -- side effect
	   (> count 0)
	   (zerop (forward-line -1))
	   (py-goto-statement-at-or-above))
	(setq count (1- count)))
   (if (> count 0) (goto-char start)))
  count))

(defun py-next-statement (count)
 "Go to the start of next Python statement.
If the statement at point is the i'th Python statement, goes to the
start of statement i+COUNT. If there is no such statement, goes to the
last statement. Returns count of statements left to move. `Statements'
do not include blank, comment, or continuation lines."
 (interactive "p")			; numeric prefix arg
 (if (< count 0) (py-previous-statement (- count))
  (beginning-of-line)
  (let (start)
   (while (and
	   (setq start (point))	; always true -- side effect
	   (> count 0)
	   (py-goto-statement-below))
	(setq count (1- count)))
   (if (> count 0) (goto-char start)))
  count))

(defun py-goto-block-up (&optional nomark)
 "Move up to start of current block.
Go to the statement that starts the smallest enclosing block; roughly
speaking, this will be the closest preceding statement that ends with a
colon and is indented less than the statement you started on. If
successful, also sets the mark to the starting point.

`\\[py-mark-block]' can be used afterward to mark the whole code
block, if desired.

If called from a program, the mark will not be set if optional argument
NOMARK is not nil."
 (interactive)
 (let ((start (point))
	(found nil)
	initial-indent)
  (py-goto-initial-line)
  ;; if on blank or non-indenting comment line, use the preceding stmt
  (if (looking-at "[ \t]*\\($\\|#[^ \t\n]\\)")
	(progn
	 (py-goto-statement-at-or-above)
	 (setq found (py-statement-opens-block-p))))
  ;; search back for colon line indented less
  (setq initial-indent (current-indentation))
  (if (zerop initial-indent)
	;; force fast exit
	(goto-char (point-min)))
  (while (not (or found (bobp)))
   (setq found
	  (and
	   (re-search-backward ":[ \t]*\\($\\|[#\\]\\)" nil 'move)
	   (or (py-goto-initial-line) t) ; always true -- side effect
	   (< (current-indentation) initial-indent)
	   (py-statement-opens-block-p))))
  (if found
	(progn
	 (or nomark (push-mark start))
	 (back-to-indentation))
   (goto-char start)
   (error "Enclosing block not found"))))

(defun py-beginning-of-def-or-class (&optional class count)
 "Move point to start of `def' or `class'.

Searches back for the closest preceding `def'. If you supply a prefix
arg, looks for a `class' instead. The docs below assume the `def'
case; just substitute `class' for `def' for the other case.
Programmatically, if CLASS is `either', then moves to either `class'
or `def'.

When second optional argument is given programmatically, move to the
COUNTth start of `def'.

If point is in a `def' statement already, and after the `d', simply
moves point to the start of the statement.

Otherwise (i.e. when point is not in a `def' statement, or at or
before the `d' of a `def' statement), searches for the closest
preceding `def' statement, and leaves point at its start. If no such
statement can be found, leaves point at the start of the buffer.

Returns t iff a `def' statement is found by these rules.

Note that doing this command repeatedly will take you closer to the
start of the buffer each time.

To mark the current `def', see `\\[py-mark-def-or-class]'."
 (interactive "P")			; raw prefix arg
 (setq count (or count 1))
 (let ((at-or-before-p (<= (current-column) (current-indentation)))
	(start-of-line (goto-char (py-point 'bol)))
	(start-of-stmt (goto-char (py-point 'bos)))
	(start-re (cond ((eq class 'either) "^[ \t]*\\(class\\|def\\)\\>")
			(class "^[ \t]*class\\>")
			(t "^[ \t]*def\\>")))
	)
  ;; searching backward
  (if (and (< 0 count)
	   (or (/= start-of-stmt start-of-line)
		 (not at-or-before-p)))
	(end-of-line))
  ;; search forward
  (if (and (> 0 count)
	   (zerop (current-column))
	   (looking-at start-re))
	(end-of-line))
  (if (re-search-backward start-re nil 'move count)
	(goto-char (match-beginning 0)))))

;; Backwards compatibility
(defalias 'beginning-of-python-def-or-class 'py-beginning-of-def-or-class)

(defun py-end-of-def-or-class (&optional class count)
 "Move point beyond end of `def' or `class' body.

By default, looks for an appropriate `def'. If you supply a prefix
arg, looks for a `class' instead. The docs below assume the `def'
case; just substitute `class' for `def' for the other case.
Programmatically, if CLASS is `either', then moves to either `class'
or `def'.

When second optional argument is given programmatically, move to the
COUNTth end of `def'.

If point is in a `def' statement already, this is the `def' we use.

Else, if the `def' found by `\\[py-beginning-of-def-or-class]'
contains the statement you started on, that's the `def' we use.

Otherwise, we search forward for the closest following `def', and use that.

If a `def' can be found by these rules, point is moved to the start of
the line immediately following the `def' block, and the position of the
start of the `def' is returned.

Else point is moved to the end of the buffer, and nil is returned.

Note that doing this command repeatedly will take you closer to the
end of the buffer each time.

To mark the current `def', see `\\[py-mark-def-or-class]'."
 (interactive "P")			; raw prefix arg
 (if (and count (/= count 1))
   (py-beginning-of-def-or-class (- 1 count)))
 (let ((start (progn (py-goto-initial-line) (point)))
	(which (cond ((eq class 'either) "\\(class\\|def\\)")
		   (class "class")
		   (t "def")))
	(state 'not-found))
  ;; move point to start of appropriate def/class
  (if (looking-at (concat "[ \t]*" which "\\>")) ; already on one
	(setq state 'at-beginning)
   ;; else see if py-beginning-of-def-or-class hits container
   (if (and (py-beginning-of-def-or-class class)
	    (progn (py-goto-beyond-block)
		   (> (point) start)))
	 (setq state 'at-end)
	;; else search forward
	(goto-char start)
	(if (re-search-forward (concat "^[ \t]*" which "\\>") nil 'move)
	  (progn (setq state 'at-beginning)
		  (beginning-of-line)))))
  (cond
   ((eq state 'at-beginning) (py-goto-beyond-block) t)
   ((eq state 'at-end) t)
   ((eq state 'not-found) nil)
   (t (error "Internal error in `py-end-of-def-or-class'")))))

;; Backwards compabitility
(defalias 'end-of-python-def-or-class 'py-end-of-def-or-class)


;; Functions for marking regions
(defun py-mark-block (&optional extend just-move)
 "Mark following block of lines. With prefix arg, mark structure.
Easier to use than explain. It sets the region to an `interesting'
block of succeeding lines. If point is on a blank line, it goes down to
the next non-blank line. That will be the start of the region. The end
of the region depends on the kind of line at the start:

 - If a comment, the region will include all succeeding comment lines up
  to (but not including) the next non-comment line (if any).

 - Else if a prefix arg is given, and the line begins one of these
  structures:

   if elif else try except finally for while def class

  the region will be set to the body of the structure, including
  following blocks that `belong' to it, but excluding trailing blank
  and comment lines. E.g., if on a `try' statement, the `try' block
  and all (if any) of the following `except' and `finally' blocks
  that belong to the `try' structure will be in the region. Ditto
  for if/elif/else, for/else and while/else structures, and (a bit
  degenerate, since they're always one-block structures) def and
  class blocks.

 - Else if no prefix argument is given, and the line begins a Python
  block (see list above), and the block is not a `one-liner' (i.e.,
  the statement ends with a colon, not with code), the region will
  include all succeeding lines up to (but not including) the next
  code statement (if any) that's indented no more than the starting
  line, except that trailing blank and comment lines are excluded.
  E.g., if the starting line begins a multi-statement `def'
  structure, the region will be set to the full function definition,
  but without any trailing `noise' lines.

 - Else the region will include all succeeding lines up to (but not
  including) the next blank line, or code or indenting-comment line
  indented strictly less than the starting line. Trailing indenting
  comment lines are included in this case, but not trailing blank
  lines.

A msg identifying the location of the mark is displayed in the echo
area; or do `\\[exchange-point-and-mark]' to flip down to the end.

If called from a program, optional argument EXTEND plays the role of
the prefix arg, and if optional argument JUST-MOVE is not nil, just
moves to the end of the block (& does not set mark or display a msg)."
 (interactive "P")			; raw prefix arg
 (py-goto-initial-line)
 ;; skip over blank lines
 (while (and
	 (looking-at "[ \t]*$")	; while blank line
	 (not (eobp)))			; & somewhere to go
  (forward-line 1))
 (if (eobp)
   (error "Hit end of buffer without finding a non-blank stmt"))
 (let ((initial-pos (point))
	(initial-indent (current-indentation))
	last-pos			; position of last stmt in region
	(followers
	 '((if elif else) (elif elif else) (else)
	  (try except finally) (except except) (finally)
	  (for else) (while else)
	  (def) (class) ) )
	first-symbol next-symbol)

  (cond
   ;; if comment line, suck up the following comment lines
   ((looking-at "[ \t]*#")
   (re-search-forward "^[ \t]*[^ \t#]" nil 'move) ; look for non-comment
   (re-search-backward "^[ \t]*#")	; and back to last comment in block
   (setq last-pos (point)))

   ;; else if line is a block line and EXTEND given, suck up
   ;; the whole structure
   ((and extend
	  (setq first-symbol (py-suck-up-first-keyword) )
	  (assq first-symbol followers))
   (while (and
	   (or (py-goto-beyond-block) t) ; side effect
	   (forward-line -1)		; side effect
	   (setq last-pos (point))	; side effect
	   (py-goto-statement-below)
	   (= (current-indentation) initial-indent)
	   (setq next-symbol (py-suck-up-first-keyword))
	   (memq next-symbol (cdr (assq first-symbol followers))))
	(setq first-symbol next-symbol)))

   ;; else if line *opens* a block, search for next stmt indented <=
   ((py-statement-opens-block-p)
   (while (and
	   (setq last-pos (point))	; always true -- side effect
	   (py-goto-statement-below)
	   (> (current-indentation) initial-indent)
	   )))

   ;; else plain code line; stop at next blank line, or stmt or
   ;; indenting comment line indented <
   (t
   (while (and
	   (setq last-pos (point))	; always true -- side effect
	   (or (py-goto-beyond-final-line) t)
	   (not (looking-at "[ \t]*$")) ; stop at blank line
	   (or
	    (>= (current-indentation) initial-indent)
	    (looking-at "[ \t]*#[^ \t\n]"))) ; ignore non-indenting #
	nil)))

  ;; skip to end of last stmt
  (goto-char last-pos)
  (py-goto-beyond-final-line)

  ;; set mark & display
  (if just-move
	()				; just return
   (push-mark (point) 'no-msg)
   (forward-line -1)
   (message "Mark set after: %s" (py-suck-up-leading-text))
   (goto-char initial-pos))))

(defun py-mark-def-or-class (&optional class)
 "Set region to body of def (or class, with prefix arg) enclosing point.
Pushes the current mark, then point, on the mark ring (all language
modes do this, but although it's handy it's never documented ...).

In most Emacs language modes, this function bears at least a
hallucinogenic resemblance to `\\[py-end-of-def-or-class]' and
`\\[py-beginning-of-def-or-class]'.

And in earlier versions of Python mode, all 3 were tightly connected.
Turned out that was more confusing than useful: the `goto start' and
`goto end' commands are usually used to search through a file, and
people expect them to act a lot like `search backward' and `search
forward' string-search commands. But because Python `def' and `class'
can nest to arbitrary levels, finding the smallest def containing
point cannot be done via a simple backward search: the def containing
point may not be the closest preceding def, or even the closest
preceding def that's indented less. The fancy algorithm required is
appropriate for the usual uses of this `mark' command, but not for the
`goto' variations.

So the def marked by this command may not be the one either of the
`goto' commands find: If point is on a blank or non-indenting comment
line, moves back to start of the closest preceding code statement or
indenting comment line. If this is a `def' statement, that's the def
we use. Else searches for the smallest enclosing `def' block and uses
that. Else signals an error.

When an enclosing def is found: The mark is left immediately beyond
the last line of the def block. Point is left at the start of the
def, except that: if the def is preceded by a number of comment lines
followed by (at most) one optional blank line, point is left at the
start of the comments; else if the def is preceded by a blank line,
point is left at its start.

The intent is to mark the containing def/class and its associated
documentation, to make moving and duplicating functions and classes
pleasant."
 (interactive "P")			; raw prefix arg
 (let ((start (point))
	(which (cond ((eq class 'either) "\\(class\\|def\\)")
		   (class "class")
		   (t "def"))))
  (push-mark start)
  (if (not (py-go-up-tree-to-keyword which))
	(progn (goto-char start)
	    (error "Enclosing %s not found"
		   (if (eq class 'either)
			 "def or class"
			which)))
   ;; else enclosing def/class found
   (setq start (point))
   (py-goto-beyond-block)
   (push-mark (point))
   (goto-char start)
   (if (zerop (forward-line -1))	; if there is a preceding line
	 (progn
	  (if (looking-at "[ \t]*$")	; it's blank
		(setq start (point))	; so reset start point
	   (goto-char start))	; else try again
	  (if (zerop (forward-line -1))
		(if (looking-at "[ \t]*#") ; a comment
		  ;; look back for non-comment line
		  ;; tricky: note that the regexp matches a blank
		  ;; line, cuz \n is in the 2nd character class
		  (and
		   (re-search-backward "^[ \t]*[^ \t#]" nil 'move)
		   (forward-line 1))
		 ;; no comment, so go back
		 (goto-char start)))))))
 (exchange-point-and-mark)
 (py-keep-region-active))

;; ripped from cc-mode
(defun py-forward-into-nomenclature (&optional arg)
 "Move forward to end of a nomenclature section or word.
With \\[universal-argument] (programmatically, optional argument ARG),
do it that many times.

A `nomenclature' is a fancy way of saying AWordWithMixedCaseNotUnderscores."
 (interactive "p")
 (let ((case-fold-search nil))
  (if (> arg 0)
	(re-search-forward
	 "\\(\\W\\|[_]\\)*\\([A-Z]*[a-z0-9]*\\)"
	 (point-max) t arg)
   (while (and (< arg 0)
		 (re-search-backward
		  "\\(\\W\\|[a-z0-9]\\)[A-Z]+\\|\\(\\W\\|[_]\\)\\w+"
		  (point-min) 0))
	(forward-char 1)
	(setq arg (1+ arg)))))
 (py-keep-region-active))

(defun py-backward-into-nomenclature (&optional arg)
 "Move backward to beginning of a nomenclature section or word.
With optional ARG, move that many times. If ARG is negative, move
forward.

A `nomenclature' is a fancy way of saying AWordWithMixedCaseNotUnderscores."
 (interactive "p")
 (py-forward-into-nomenclature (- arg))
 (py-keep-region-active))



;; pdbtrack functions
(defun py-pdbtrack-toggle-stack-tracking (arg)
 (interactive "P")
 (if (not (get-buffer-process (current-buffer)))
   (error "No process associated with buffer '%s'" (current-buffer)))
 ;; missing or 0 is toggle, >0 turn on, <0 turn off
 (if (or (not arg)
	 (zerop (setq arg (prefix-numeric-value arg))))
   (setq py-pdbtrack-do-tracking-p (not py-pdbtrack-do-tracking-p))
  (setq py-pdbtrack-do-tracking-p (> arg 0)))
 (message "%sabled Python's pdbtrack"
      (if py-pdbtrack-do-tracking-p "En" "Dis")))

(defun turn-on-pdbtrack ()
 (interactive)
 (py-pdbtrack-toggle-stack-tracking 1))

(defun turn-off-pdbtrack ()
 (interactive)
 (py-pdbtrack-toggle-stack-tracking 0))



;; Pychecker

;; hack for FSF Emacs
(unless (fboundp 'read-shell-command)
 (defalias 'read-shell-command 'read-string))

(defun py-pychecker-run (command)
 "*Run pychecker (default on the file currently visited)."
 (interactive
  (let ((default
      (format "%s %s %s" py-pychecker-command
		  (mapconcat 'identity py-pychecker-command-args " ")
		  (buffer-file-name)))
	 (last (when py-pychecker-history
		 (let* ((lastcmd (car py-pychecker-history))
			(cmd (cdr (reverse (split-string lastcmd))))
			(newcmd (reverse (cons (buffer-file-name) cmd))))
		  (mapconcat 'identity newcmd " ")))))

   (list
   (if (fboundp 'read-shell-command)
	 (read-shell-command "Run pychecker like this: "
			   (if last
				 last
				default)
			   'py-pychecker-history)
	(read-string "Run pychecker like this: "
		   (if last
			 last
		    default)
		   'py-pychecker-history))
	)))
 (save-some-buffers (not py-ask-about-save) nil)
 (compile-internal command "No more errors"))



;; pydoc commands. The guts of this function is stolen from XEmacs's
;; symbol-near-point, but without the useless regexp-quote call on the
;; results, nor the interactive bit. Also, we've added the temporary
;; syntax table setting, which Skip originally had broken out into a
;; separate function. Note that Emacs doesn't have the original
;; function.
(defun py-symbol-near-point ()
 "Return the first textual item to the nearest point."
 ;; alg stolen from etag.el
 (save-excursion
  (with-syntax-table py-dotted-expression-syntax-table
   (if (or (bobp) (not (memq (char-syntax (char-before)) '(?w ?_))))
	 (while (not (looking-at "\\sw\\|\\s_\\|\\'"))
	  (forward-char 1)))
   (while (looking-at "\\sw\\|\\s_")
	(forward-char 1))
   (if (re-search-backward "\\sw\\|\\s_" nil t)
	 (progn (forward-char 1)
		 (buffer-substring (point)
				  (progn (forward-sexp -1)
					 (while (looking-at "\\s'")
					  (forward-char 1))
					 (point))))
	nil))))

(defun py-help-at-point ()
 "Get help from Python based on the symbol nearest point."
 (interactive)
 (let* ((sym (py-symbol-near-point))
	 (base (substring sym 0 (or (search "." sym :from-end t) 0)))
	 cmd)
  (if (not (equal base ""))
    (setq cmd (concat "import " base "\n")))
  (setq cmd (concat "import pydoc\n"
           cmd
		   "try: pydoc.help('" sym "')\n"
		   "except: print 'No help available on:', \"" sym "\""))
  (message cmd)
  (py-execute-string cmd)
  (set-buffer "*Python Output*")
  ;; BAW: Should we really be leaving the output buffer in help-mode?
  (help-mode)))



;; Documentation functions

;; dump the long form of the mode blurb; does the usual doc escapes,
;; plus lines of the form ^[vc]:name$ to suck variable & command docs
;; out of the right places, along with the keys they're on & current
;; values
(defun py-dump-help-string (str)
 (with-output-to-temp-buffer "*Help*"
  (let ((locals (buffer-local-variables))
	 funckind funcname func funcdoc
	 (start 0) mstart end
	 keys )
   (while (string-match "^%\\([vc]\\):\\(.+\\)\n" str start)
	(setq mstart (match-beginning 0) end (match-end 0)
	   funckind (substring str (match-beginning 1) (match-end 1))
	   funcname (substring str (match-beginning 2) (match-end 2))
	   func (intern funcname))
	(princ (substitute-command-keys (substring str start mstart)))
	(cond
	 ((equal funckind "c")		; command
	 (setq funcdoc (documentation func)
		keys (concat
		   "Key(s): "
		   (mapconcat 'key-description
				 (where-is-internal func py-mode-map)
				 ", "))))
	 ((equal funckind "v")		; variable
	 (setq funcdoc (documentation-property func 'variable-documentation)
		keys (if (assq func locals)
			 (concat
			 "Local/Global values: "
			 (prin1-to-string (symbol-value func))
			 " / "
			 (prin1-to-string (default-value func)))
		    (concat
			"Value: "
			(prin1-to-string (symbol-value func))))))
	 (t				; unexpected
	 (error "Error in py-dump-help-string, tag `%s'" funckind)))
	(princ (format "\n-> %s:\t%s\t%s\n\n"
		    (if (equal funckind "c") "Command" "Variable")
		    funcname keys))
	(princ funcdoc)
	(terpri)
	(setq start end))
   (princ (substitute-command-keys (substring str start))))
  (print-help-return-message)))

(defun py-describe-mode ()
 "Dump long form of Python-mode docs."
 (interactive)
 (py-dump-help-string "Major mode for editing Python files.
Knows about Python indentation, tokens, comments and continuation lines.
Paragraphs are separated by blank lines only.

Major sections below begin with the string `@'; specific function and
variable docs begin with `->'.

@EXECUTING PYTHON CODE

\\[py-execute-import-or-reload]\timports or reloads the file in the Python interpreter
\\[py-execute-buffer]\tsends the entire buffer to the Python interpreter
\\[py-execute-region]\tsends the current region
\\[py-execute-def-or-class]\tsends the current function or class definition
\\[py-execute-string]\tsends an arbitrary string
\\[py-shell]\tstarts a Python interpreter window; this will be used by
\tsubsequent Python execution commands
%c:py-execute-import-or-reload
%c:py-execute-buffer
%c:py-execute-region
%c:py-execute-def-or-class
%c:py-execute-string
%c:py-shell

@VARIABLES

py-indent-offset\tindentation increment
py-block-comment-prefix\tcomment string used by comment-region

py-python-command\tshell command to invoke Python interpreter
py-temp-directory\tdirectory used for temp files (if needed)

py-beep-if-tab-change\tring the bell if tab-width is changed
%v:py-indent-offset
%v:py-block-comment-prefix
%v:py-python-command
%v:py-temp-directory
%v:py-beep-if-tab-change

@KINDS OF LINES

Each physical line in the file is either a `continuation line' (the
preceding line ends with a backslash that's not part of a comment, or
the paren/bracket/brace nesting level at the start of the line is
non-zero, or both) or an `initial line' (everything else).

An initial line is in turn a `blank line' (contains nothing except
possibly blanks or tabs), a `comment line' (leftmost non-blank
character is `#'), or a `code line' (everything else).

Comment Lines

Although all comment lines are treated alike by Python, Python mode
recognizes two kinds that act differently with respect to indentation.

An `indenting comment line' is a comment line with a blank, tab or
nothing after the initial `#'. The indentation commands (see below)
treat these exactly as if they were code lines: a line following an
indenting comment line will be indented like the comment line. All
other comment lines (those with a non-whitespace character immediately
following the initial `#') are `non-indenting comment lines', and
their indentation is ignored by the indentation commands.

Indenting comment lines are by far the usual case, and should be used
whenever possible. Non-indenting comment lines are useful in cases
like these:

\ta = b  # a very wordy single-line comment that ends up being
\t    #... continued onto another line

\tif a == b:
##\t\tprint 'panic!' # old code we've `commented out'
\t\treturn a

Since the `#...' and `##' comment lines have a non-whitespace
character following the initial `#', Python mode ignores them when
computing the proper indentation for the next line.

Continuation Lines and Statements

The Python-mode commands generally work on statements instead of on
individual lines, where a `statement' is a comment or blank line, or a
code line and all of its following continuation lines (if any)
considered as a single logical unit. The commands in this mode
generally (when it makes sense) automatically move to the start of the
statement containing point, even if point happens to be in the middle
of some continuation line.


@INDENTATION

Primarily for entering new code:
\t\\[indent-for-tab-command]\t indent line appropriately
\t\\[py-newline-and-indent]\t insert newline, then indent
\t\\[py-electric-backspace]\t reduce indentation, or delete single character

Primarily for reindenting existing code:
\t\\[py-guess-indent-offset]\t guess py-indent-offset from file content; change locally
\t\\[universal-argument] \\[py-guess-indent-offset]\t ditto, but change globally

\t\\[py-indent-region]\t reindent region to match its context
\t\\[py-shift-region-left]\t shift region left by py-indent-offset
\t\\[py-shift-region-right]\t shift region right by py-indent-offset

Unlike most programming languages, Python uses indentation, and only
indentation, to specify block structure. Hence the indentation supplied
automatically by Python-mode is just an educated guess: only you know
the block structure you intend, so only you can supply correct
indentation.

The \\[indent-for-tab-command] and \\[py-newline-and-indent] keys try to suggest plausible indentation, based on
the indentation of preceding statements. E.g., assuming
py-indent-offset is 4, after you enter
\tif a > 0: \\[py-newline-and-indent]
the cursor will be moved to the position of the `_' (_ is not a
character in the file, it's just used here to indicate the location of
the cursor):
\tif a > 0:
\t  _
If you then enter `c = d' \\[py-newline-and-indent], the cursor will move
to
\tif a > 0:
\t  c = d
\t  _
Python-mode cannot know whether that's what you intended, or whether
\tif a > 0:
\t  c = d
\t_
was your intent. In general, Python-mode either reproduces the
indentation of the (closest code or indenting-comment) preceding
statement, or adds an extra py-indent-offset blanks if the preceding
statement has `:' as its last significant (non-whitespace and non-
comment) character. If the suggested indentation is too much, use
\\[py-electric-backspace] to reduce it.

Continuation lines are given extra indentation. If you don't like the
suggested indentation, change it to something you do like, and Python-
mode will strive to indent later lines of the statement in the same way.

If a line is a continuation line by virtue of being in an unclosed
paren/bracket/brace structure (`list', for short), the suggested
indentation depends on whether the current line contains the first item
in the list. If it does, it's indented py-indent-offset columns beyond
the indentation of the line containing the open bracket. If you don't
like that, change it by hand. The remaining items in the list will mimic
whatever indentation you give to the first item.

If a line is a continuation line because the line preceding it ends with
a backslash, the third and following lines of the statement inherit their
indentation from the line preceding them. The indentation of the second
line in the statement depends on the form of the first (base) line: if
the base line is an assignment statement with anything more interesting
than the backslash following the leftmost assigning `=', the second line
is indented two columns beyond that `='. Else it's indented to two
columns beyond the leftmost solid chunk of non-whitespace characters on
the base line.

Warning: indent-region should not normally be used! It calls \\[indent-for-tab-command]
repeatedly, and as explained above, \\[indent-for-tab-command] can't guess the block
structure you intend.
%c:indent-for-tab-command
%c:py-newline-and-indent
%c:py-electric-backspace


The next function may be handy when editing code you didn't write:
%c:py-guess-indent-offset


The remaining `indent' functions apply to a region of Python code. They
assume the block structure (equals indentation, in Python) of the region
is correct, and alter the indentation in various ways while preserving
the block structure:
%c:py-indent-region
%c:py-shift-region-left
%c:py-shift-region-right

@MARKING & MANIPULATING REGIONS OF CODE

\\[py-mark-block]\t mark block of lines
\\[py-mark-def-or-class]\t mark smallest enclosing def
\\[universal-argument] \\[py-mark-def-or-class]\t mark smallest enclosing class
\\[comment-region]\t comment out region of code
\\[universal-argument] \\[comment-region]\t uncomment region of code
%c:py-mark-block
%c:py-mark-def-or-class
%c:comment-region

@MOVING POINT

\\[py-previous-statement]\t move to statement preceding point
\\[py-next-statement]\t move to statement following point
\\[py-goto-block-up]\t move up to start of current block
\\[py-beginning-of-def-or-class]\t move to start of def
\\[universal-argument] \\[py-beginning-of-def-or-class]\t move to start of class
\\[py-end-of-def-or-class]\t move to end of def
\\[universal-argument] \\[py-end-of-def-or-class]\t move to end of class

The first two move to one statement beyond the statement that contains
point. A numeric prefix argument tells them to move that many
statements instead. Blank lines, comment lines, and continuation lines
do not count as `statements' for these commands. So, e.g., you can go
to the first code statement in a file by entering
\t\\[beginning-of-buffer]\t to move to the top of the file
\t\\[py-next-statement]\t to skip over initial comments and blank lines
Or do `\\[py-previous-statement]' with a huge prefix argument.
%c:py-previous-statement
%c:py-next-statement
%c:py-goto-block-up
%c:py-beginning-of-def-or-class
%c:py-end-of-def-or-class

@LITTLE-KNOWN EMACS COMMANDS PARTICULARLY USEFUL IN PYTHON MODE

`\\[indent-new-comment-line]' is handy for entering a multi-line comment.

`\\[set-selective-display]' with a `small' prefix arg is ideally suited for viewing the
overall class and def structure of a module.

`\\[back-to-indentation]' moves point to a line's first non-blank character.

`\\[indent-relative]' is handy for creating odd indentation.

@OTHER EMACS HINTS

If you don't like the default value of a variable, change its value to
whatever you do like by putting a `setq' line in your .emacs file.
E.g., to set the indentation increment to 4, put this line in your
.emacs:
\t(setq py-indent-offset 4)
To see the value of a variable, do `\\[describe-variable]' and enter the variable
name at the prompt.

When entering a key sequence like `C-c C-n', it is not necessary to
release the CONTROL key after doing the `C-c' part -- it suffices to
press the CONTROL key, press and release `c' (while still holding down
CONTROL), press and release `n' (while still holding down CONTROL), &
then release CONTROL.

Entering Python mode calls with no arguments the value of the variable
`python-mode-hook', if that value exists and is not nil; for backward
compatibility it also tries `py-mode-hook'; see the `Hooks' section of
the Elisp manual for details.

Obscure: When python-mode is first loaded, it looks for all bindings
to newline-and-indent in the global keymap, and shadows them with
local bindings to py-newline-and-indent."))

(require 'info-look)
;; The info-look package does not always provide this function (it
;; appears this is the case with XEmacs 21.1)
(when (fboundp 'info-lookup-maybe-add-help)
 (info-lookup-maybe-add-help
  :mode 'python-mode
  :regexp "[a-zA-Z0-9_]+"
  :doc-spec '(("(python-lib)Module Index")
	    ("(python-lib)Class-Exception-Object Index")
	    ("(python-lib)Function-Method-Variable Index")
	    ("(python-lib)Miscellaneous Index")))
 )


;; Helper functions
(defvar py-parse-state-re
 (concat
  "^[ \t]*\\(elif\\|else\\|while\\|def\\|class\\)\\>"
  "\\|"
  "^[^ #\t\n]"))

(defun py-parse-state ()
 "Return the parse state at point (see `parse-partial-sexp' docs)."
 (save-excursion
  (let ((here (point))
	 pps done)
   (while (not done)
	;; back up to the first preceding line (if any; else start of
	;; buffer) that begins with a popular Python keyword, or a
	;; non- whitespace and non-comment character. These are good
	;; places to start parsing to see whether where we started is
	;; at a non-zero nesting level. It may be slow for people who
	;; write huge code blocks or huge lists ... tough beans.
	(re-search-backward py-parse-state-re nil 'move)
	(beginning-of-line)
	;; In XEmacs, we have a much better way to test for whether
	;; we're in a triple-quoted string or not. Emacs does not
	;; have this built-in function, which is its loss because
	;; without scanning from the beginning of the buffer, there's
	;; no accurate way to determine this otherwise.
	(save-excursion (setq pps (parse-partial-sexp (point) here)))
	;; make sure we don't land inside a triple-quoted string
	(setq done (or (not (nth 3 pps))
		    (bobp)))
	;; Just go ahead and short circuit the test back to the
	;; beginning of the buffer. This will be slow, but not
	;; nearly as slow as looping through many
	;; re-search-backwards.
	(if (not done)
	  (goto-char (point-min))))
   pps)))

(defun py-nesting-level ()
 "Return the buffer position of the last unclosed enclosing list.
If nesting level is zero, return nil."
 (let ((status (py-parse-state)))
  (if (zerop (car status))
	nil				; not in a nest
   (car (cdr status)))))		; char# of open bracket

(defun py-backslash-continuation-line-p ()
 "Return t iff preceding line ends with backslash that is not in a comment."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (and
   ;; use a cheap test first to avoid the regexp if possible
   ;; use 'eq' because char-after may return nil
   (eq (char-after (- (point) 2)) ?\\ )
   ;; make sure; since eq test passed, there is a preceding line
   (forward-line -1)			; always true -- side effect
   (looking-at py-continued-re))))

(defun py-continuation-line-p ()
 "Return t iff current line is a continuation line."
 (save-excursion
  (beginning-of-line)
  (or (py-backslash-continuation-line-p)
	(py-nesting-level))))

(defun py-goto-beginning-of-tqs (delim)
 "Go to the beginning of the triple quoted string we find ourselves in.
DELIM is the TQS string delimiter character we're searching backwards
for."
 (let ((skip (and delim (make-string 1 delim)))
	(continue t))
  (when skip
   (save-excursion
	(while continue
	 (py-safe (search-backward skip))
	 (setq continue (and (not (bobp))
			   (= (char-before) ?\\))))
	(if (and (= (char-before) delim)
		 (= (char-before (1- (point))) delim))
	  (setq skip (make-string 3 delim))))
   ;; we're looking at a triple-quoted string
   (py-safe (search-backward skip)))))

(defun py-goto-initial-line ()
 "Go to the initial line of the current statement.
Usually this is the line we're on, but if we're on the 2nd or
following lines of a continuation block, we need to go up to the first
line of the block."
 ;; Tricky: We want to avoid quadratic-time behavior for long
 ;; continued blocks, whether of the backslash or open-bracket
 ;; varieties, or a mix of the two. The following manages to do that
 ;; in the usual cases.
 ;;
 ;; Also, if we're sitting inside a triple quoted string, this will
 ;; drop us at the line that begins the string.
 (let (open-bracket-pos)
  (while (py-continuation-line-p)
   (beginning-of-line)
   (if (py-backslash-continuation-line-p)
	 (while (py-backslash-continuation-line-p)
	  (forward-line -1))
	;; else zip out of nested brackets/braces/parens
	(while (setq open-bracket-pos (py-nesting-level))
	 (goto-char open-bracket-pos)))))
 (beginning-of-line))

(defun py-goto-beyond-final-line ()
 "Go to the point just beyond the fine line of the current statement.
Usually this is the start of the next line, but if this is a
multi-line statement we need to skip over the continuation lines."
 ;; Tricky: Again we need to be clever to avoid quadratic time
 ;; behavior.
 ;;
 ;; XXX: Not quite the right solution, but deals with multi-line doc
 ;; strings
 (if (looking-at (concat "[ \t]*\\(" py-stringlit-re "\\)"))
   (goto-char (match-end 0)))
 ;;
 (forward-line 1)
 (let (state)
  (while (and (py-continuation-line-p)
		(not (eobp)))
   ;; skip over the backslash flavor
   (while (and (py-backslash-continuation-line-p)
		 (not (eobp)))
	(forward-line 1))
   ;; if in nest, zip to the end of the nest
   (setq state (py-parse-state))
   (if (and (not (zerop (car state)))
	    (not (eobp)))
	 (progn
	  (parse-partial-sexp (point) (point-max) 0 nil state)
	  (forward-line 1))))))

(defun py-statement-opens-block-p ()
 "Return t iff the current statement opens a block.
I.e., iff it ends with a colon that is not in a comment. Point should
be at the start of a statement."
 (save-excursion
  (let ((start (point))
	 (finish (progn (py-goto-beyond-final-line) (1- (point))))
	 (searching t)
	 (answer nil)
	 state)
   (goto-char start)
   (while searching
	;; look for a colon with nothing after it except whitespace, and
	;; maybe a comment
	(if (re-search-forward ":\\([ \t]\\|\\\\\n\\)*\\(#.*\\)?$"
			    finish t)
	  (if (eq (point) finish)	; note: no `else' clause; just
					; keep searching if we're not at
					; the end yet
		;; sure looks like it opens a block -- but it might
		;; be in a comment
		(progn
		 (setq searching nil)	; search is done either way
		 (setq state (parse-partial-sexp start
						 (match-beginning 0)))
		 (setq answer (not (nth 4 state)))))
	 ;; search failed: couldn't find another interesting colon
	 (setq searching nil)))
   answer)))

(defun py-statement-closes-block-p ()
 "Return t iff the current statement closes a block.
I.e., if the line starts with `return', `raise', `break', `continue',
and `pass'. This doesn't catch embedded statements."
 (let ((here (point)))
  (py-goto-initial-line)
  (back-to-indentation)
  (prog1
	(looking-at (concat py-block-closing-keywords-re "\\>"))
   (goto-char here))))

(defun py-goto-beyond-block ()
 "Go to point just beyond the final line of block begun by the current line.
This is the same as where `py-goto-beyond-final-line' goes unless
we're on colon line, in which case we go to the end of the block.
Assumes point is at the beginning of the line."
 (if (py-statement-opens-block-p)
   (py-mark-block nil 'just-move)
  (py-goto-beyond-final-line)))

(defun py-goto-statement-at-or-above ()
 "Go to the start of the first statement at or preceding point.
Return t if there is such a statement, otherwise nil. `Statement'
does not include blank lines, comments, or continuation lines."
 (py-goto-initial-line)
 (if (looking-at py-blank-or-comment-re)
   ;; skip back over blank & comment lines
   ;; note: will skip a blank or comment line that happens to be
   ;; a continuation line too
   (if (re-search-backward "^[ \t]*[^ \t#\n]" nil t)
	 (progn (py-goto-initial-line) t)
	nil)
  t))

(defun py-goto-statement-below ()
 "Go to start of the first statement following the statement containing point.
Return t if there is such a statement, otherwise nil. `Statement'
does not include blank lines, comments, or continuation lines."
 (beginning-of-line)
 (let ((start (point)))
  (py-goto-beyond-final-line)
  (while (and
	  (or (looking-at py-blank-or-comment-re)
		(py-in-literal))
	  (not (eobp)))
   (forward-line 1))
  (if (eobp)
	(progn (goto-char start) nil)
   t)))

(defun py-go-up-tree-to-keyword (key)
 "Go to begining of statement starting with KEY, at or preceding point.

KEY is a regular expression describing a Python keyword. Skip blank
lines and non-indenting comments. If the statement found starts with
KEY, then stop, otherwise go back to first enclosing block starting
with KEY. If successful, leave point at the start of the KEY line and
return t. Otherwise, leave point at an undefined place and return nil."
 ;; skip blanks and non-indenting #
 (py-goto-initial-line)
 (while (and
	 (looking-at "[ \t]*\\($\\|#[^ \t\n]\\)")
	 (zerop (forward-line -1)))	; go back
  nil)
 (py-goto-initial-line)
 (let* ((re (concat "[ \t]*" key "\\>"))
	 (case-fold-search nil)		; let* so looking-at sees this
	 (found (looking-at re))
	 (dead nil))
  (while (not (or found dead))
   (condition-case nil		; in case no enclosing block
	 (py-goto-block-up 'no-mark)
	(error (setq dead t)))
   (or dead (setq found (looking-at re))))
  (beginning-of-line)
  found))

(defun py-suck-up-leading-text ()
 "Return string in buffer from start of indentation to end of line.
Prefix with \"...\" if leading whitespace was skipped."
 (save-excursion
  (back-to-indentation)
  (concat
   (if (bolp) "" "...")
   (buffer-substring (point) (progn (end-of-line) (point))))))

(defun py-suck-up-first-keyword ()
 "Return first keyword on the line as a Lisp symbol.
`Keyword' is defined (essentially) as the regular expression
([a-z]+). Returns nil if none was found."
 (let ((case-fold-search nil))
  (if (looking-at "[ \t]*\\([a-z]+\\)\\>")
	(intern (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
   nil)))

(defun py-current-defun ()
 "Python value for `add-log-current-defun-function'.
This tells add-log.el how to find the current function/method/variable."
 (save-excursion

  ;; Move back to start of the current statement.

  (py-goto-initial-line)
  (back-to-indentation)
  (while (and (or (looking-at py-blank-or-comment-re)
		  (py-in-literal))
		(not (bobp)))
   (backward-to-indentation 1))
  (py-goto-initial-line)

  (let ((scopes "")
	 (sep "")
	 dead assignment)

   ;; Check for an assignment. If this assignment exists inside a
   ;; def, it will be overwritten inside the while loop. If it
   ;; exists at top lever or inside a class, it will be preserved.

   (when (looking-at "[ \t]*\\([a-zA-Z0-9_]+\\)[ \t]*=")
	(setq scopes (buffer-substring (match-beginning 1) (match-end 1)))
	(setq assignment t)
	(setq sep "."))

   ;; Prepend the name of each outer socpe (def or class).

   (while (not dead)
	(if (and (py-go-up-tree-to-keyword "\\(class\\|def\\)")
		 (looking-at
		 "[ \t]*\\(class\\|def\\)[ \t]*\\([a-zA-Z0-9_]+\\)[ \t]*"))
	  (let ((name (buffer-substring (match-beginning 2) (match-end 2))))
	   (if (and assignment (looking-at "[ \t]*def"))
		 (setq scopes name)
		(setq scopes (concat name sep scopes))
		(setq sep "."))))
	(setq assignment nil)
	(condition-case nil		; Terminate nicely at top level.
	  (py-goto-block-up 'no-mark)
	 (error (setq dead t))))
   (if (string= scopes "")
	 nil
	scopes))))



(defconst py-help-address "python-mode@python.org"
 "Address accepting submission of bug reports.")

(defun py-version ()
 "Echo the current version of `python-mode' in the minibuffer."
 (interactive)
 (message "Using `python-mode' version %s" py-version)
 (py-keep-region-active))

;; only works under Emacs 19
;(eval-when-compile
; (require 'reporter))

(defun py-submit-bug-report (enhancement-p)
 "Submit via mail a bug report on `python-mode'.
With \\[universal-argument] (programmatically, argument ENHANCEMENT-P
non-nil) just submit an enhancement request."
 (interactive
  (list (not (y-or-n-p
	    "Is this a bug report (hit `n' to send other comments)? "))))
 (let ((reporter-prompt-for-summary-p (if enhancement-p
					  "(Very) brief summary: "
					 t)))
  (require 'reporter)
  (reporter-submit-bug-report
   py-help-address			;address
   (concat "python-mode " py-version)	;pkgname
   ;; varlist
   (if enhancement-p nil
    '(py-python-command
	 py-indent-offset
	 py-block-comment-prefix
	 py-temp-directory
	 py-beep-if-tab-change))
   nil				;pre-hooks
   nil				;post-hooks
   "Dear Barry,")			;salutation
  (if enhancement-p nil
   (set-mark (point))
   (insert
"Please replace this text with a sufficiently large code sample\n\
and an exact recipe so that I can reproduce your problem. Failure\n\
to do so may mean a greater delay in fixing your bug.\n\n")
   (exchange-point-and-mark)
   (py-keep-region-active))))


(defun py-kill-emacs-hook ()
 "Delete files in `py-file-queue'.
These are Python temporary files awaiting execution."
 (mapcar #'(lambda (filename)
	   (py-safe (delete-file filename)))
	 py-file-queue))

;; arrange to kill temp files when Emacs exists
(add-hook 'kill-emacs-hook 'py-kill-emacs-hook)
(add-hook 'comint-output-filter-functions 'py-pdbtrack-track-stack-file)

;; Add a designator to the minor mode strings
(or (assq 'py-pdbtrack-is-tracking-p minor-mode-alist)
  (push '(py-pdbtrack-is-tracking-p py-pdbtrack-minor-mode-string)
	 minor-mode-alist))



;;; paragraph and string filling code from Bernhard Herzog
;;; see http://mail.python.org/pipermail/python-list/2002-May/103189.html

(defun py-fill-comment (&optional justify)
 "Fill the comment paragraph around point"
 (let (;; Non-nil if the current line contains a comment.
	has-comment

	;; If has-comment, the appropriate fill-prefix for the comment.
	comment-fill-prefix)

  ;; Figure out what kind of comment we are looking at.
  (save-excursion
   (beginning-of-line)
   (cond
    ;; A line with nothing but a comment on it?
    ((looking-at "[ \t]*#[# \t]*")
	(setq has-comment t
	   comment-fill-prefix (buffer-substring (match-beginning 0)
						  (match-end 0))))

    ;; A line with some code, followed by a comment? Remember that the hash
    ;; which starts the comment shouldn't be part of a string or character.
    ((progn
	 (while (not (looking-at "#\\|$"))
	  (skip-chars-forward "^#\n\"'\\")
	  (cond
	   ((eq (char-after (point)) ?\\) (forward-char 2))
	   ((memq (char-after (point)) '(?\" ?')) (forward-sexp 1))))
	 (looking-at "#+[\t ]*"))
	(setq has-comment t)
	(setq comment-fill-prefix
	   (concat (make-string (current-column) ? )
		   (buffer-substring (match-beginning 0) (match-end 0)))))))

  (if (not has-comment)
	(fill-paragraph justify)

   ;; Narrow to include only the comment, and then fill the region.
   (save-restriction
	(narrow-to-region

	 ;; Find the first line we should include in the region to fill.
	 (save-excursion
	  (while (and (zerop (forward-line -1))
		    (looking-at "^[ \t]*#")))

	  ;; We may have gone to far. Go forward again.
	  (or (looking-at "^[ \t]*#")
	    (forward-line 1))
	  (point))

	 ;; Find the beginning of the first line past the region to fill.
	 (save-excursion
	  (while (progn (forward-line 1)
			 (looking-at "^[ \t]*#")))
	  (point)))

	;; Lines with only hashes on them can be paragraph boundaries.
	(let ((paragraph-start (concat paragraph-start "\\|[ \t#]*$"))
	   (paragraph-separate (concat paragraph-separate "\\|[ \t#]*$"))
	   (fill-prefix comment-fill-prefix))
	 ;;(message "paragraph-start %S paragraph-separate %S"
	 ;;paragraph-start paragraph-separate)
	 (fill-paragraph justify))))
  t))


(defun py-fill-string (start &optional justify)
 "Fill the paragraph around (point) in the string starting at start"
 ;; basic strategy: narrow to the string and call the default
 ;; implementation
 (let (;; the start of the string's contents
	string-start
	;; the end of the string's contents
	string-end
	;; length of the string's delimiter
	delim-length
	;; The string delimiter
	delim
	)

  (save-excursion
   (goto-char start)
   (if (looking-at "\\('''\\|\"\"\"\\|'\\|\"\\)\\\\?\n?")
	 (setq string-start (match-end 0)
		delim-length (- (match-end 1) (match-beginning 1))
		delim (buffer-substring-no-properties (match-beginning 1)
						   (match-end 1)))
	(error "The parameter start is not the beginning of a python string"))

   ;; if the string is the first token on a line and doesn't start with
   ;; a newline, fill as if the string starts at the beginning of the
   ;; line. this helps with one line docstrings
   (save-excursion
	(beginning-of-line)
	(and (/= (char-before string-start) ?\n)
	   (looking-at (concat "[ \t]*" delim))
	   (setq string-start (point))))

   (forward-sexp (if (= delim-length 3) 2 1))

   ;; with both triple quoted strings and single/double quoted strings
   ;; we're now directly behind the first char of the end delimiter
   ;; (this doesn't work correctly when the triple quoted string
   ;; contains the quote mark itself). The end of the string's contents
   ;; is one less than point
   (setq string-end (1- (point))))

  ;; Narrow to the string's contents and fill the current paragraph
  (save-restriction
   (narrow-to-region string-start string-end)
   (let ((ends-with-newline (= (char-before (point-max)) ?\n)))
	(fill-paragraph justify)
	(if (and (not ends-with-newline)
		 (= (char-before (point-max)) ?\n))
	  ;; the default fill-paragraph implementation has inserted a
	  ;; newline at the end. Remove it again.
	  (save-excursion
	   (goto-char (point-max))
	   (delete-char -1)))))

  ;; return t to indicate that we've done our work
  t))

(defun py-fill-paragraph (&optional justify)
 "Like \\[fill-paragraph], but handle Python comments and strings.
If any of the current line is a comment, fill the comment or the
paragraph of it that point is in, preserving the comment's indentation
and initial `#'s.
If point is inside a string, narrow to that string and fill.
"
 (interactive "P")
 ;; fill-paragraph will narrow incorrectly
 (save-restriction
  (widen)
  (let* ((bod (py-point 'bod))
	  (pps (parse-partial-sexp bod (point))))
   (cond
    ;; are we inside a comment or on a line with only whitespace before
    ;; the comment start?
    ((or (nth 4 pps)
	  (save-excursion (beginning-of-line) (looking-at "[ \t]*#")))
	(py-fill-comment justify))
    ;; are we inside a string?
    ((nth 3 pps)
	(py-fill-string (nth 8 pps)))
    ;; are we at the opening quote of a string, or in the indentation?
    ((save-excursion
	 (forward-word 1)
	 (eq (py-in-literal) 'string))
	(save-excursion
	 (py-fill-string (py-point 'boi))))
    ;; are we at or after the closing quote of a string?
    ((save-excursion
	 (backward-word 1)
	 (eq (py-in-literal) 'string))
	(save-excursion
	 (py-fill-string (py-point 'boi))))
    ;; otherwise use the default
    (t
	(fill-paragraph justify))))))



(provide 'python-mode)
;;; python-mode.el ends here