1. Dan Hagon
 2. ScHTML-citations

Commits

axiomsofchoice  committed bd748da

Got the bare bones of a minimal example working.

 • Participants
 • Parent commits 1734c27
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

File article.html

View file
 • Ignore whitespace
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
-	<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
+	<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
 	<script type="text/javascript" src="demo_files/loadabbrevs.js"></script>
   <script type="text/javascript; e4x=1" src="demo_files/xmle4x.js"></script> 
 	<script type="text/javascript" src="demo_files/xmldom.js"></script>

File demo_files/runcites.js

View file
 • Ignore whitespace
 var citationCAD1 = {
 	"citationItems": [
     {
-			id: "http://dx.doi.org/10.1038/nchem.402"
+			id: "http://dx.doi.org/10.1039/B411699M"
 		}
 	],
 	"properties": {
 var citationCAD2 = {
 	"citationItems": [
     {
-			id: "ITEM-2"
+			id: "http://dx.doi.org/10.1038/nchem.402"
 		}
 	],
 	"properties": {
 	}
 };
 
-var citationCAD3 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-3"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 3
-	}
-};
 
-var citationCAD4 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-4"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 4
-	}
-};
-
-var citationCAD5 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-5"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 5
-	}
-};
-
-var citationCAD6 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-6"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 6
-	}
-};
-
-var citationCAD7 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-21"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 7
-	}
-};
-
-var citationBB1 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-6",
-			label: "page",
-			locator: "223"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 1
-	}
-};
-
-var citationBB2 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-6"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-10",
-			label: "page",
-			locator: "685"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-11",
-			label: "page",
-			locator: "388"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-12",
-			label: "page",
-			locator: "359"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-10",
-			label: "page",
-			locator: "690"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-11",
-			label: "page",
-			locator: "393"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-12",
-			label: "page",
-			locator: "364"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-6",
-			locator: "15",
-			prefix:"<i>but see</i>"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 2
-	}
-};
-
-var citationBB3 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-13",
-			locator:"90",
-			label:"section"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-14",
-			locator:"7",
-			label:"section"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-15",
-			locator:"731-32",
-			label:"page"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-16"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 3
-	}
-};
-
-var citationBB4 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-2"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 4
-	}
-};
-
-var citationBB5 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-2",
-			label:"page",
-			locator:"482"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-13",
-			locator:"395",
-			label:"section"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-1",
-			label:"page",
-			locator:"25"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-1"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-1",
-			label:"page",
-			locator:"112"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 5
-	}
-};
-
-var citationBB6 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-16"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 6
-	}
-};
-
-var citationBB7 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-17",
-			label:"paragraph",
-			locator:"6"
-		},
-    {
-			id: "ITEM-18",
-			label:"page",
-			locator:"983"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 7
-	}
-};
-
-var citationBB8 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-19",
-			"suffix":"(appeal taken from Scot.)"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 8
-	}
-};
-
-var citationBB9 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-20",
-			suffix:"(appeal taken from B.C.)"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 9
-	}
-};
-
-var citationBB10 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-3",
-			prefix:"<b>En sinn Scholl beschéngt ass, da Mamm frësch blénken hun?</b> <i>See, e.g.</i>"
-		},
-    {
-			prefix:"<b>Der mä gutt Dach, eng onser bléit geplot mä.</b> <i>See generally</i>",
-			id: "ITEM-3",
-			suffix:"<b>(Iwer Engel Milliounen nei fu, blëtzen néierens d'Gaassen rou do.)</b>"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 10
-	}
-};
-
-var citationBB11 = {
-	"citationItems": [
-    {
-			id: "ITEM-13",
-			label:"section",
-			locator:"1"
-		}
-	],
-	"properties": {
-		"noteIndex": 11
-	}
-};
-
-
-var insert2 = function() {
+/**
+ * This function inserts the citations into the document at the appropriate point.
+ * @return
+ */
+var insert = function() {
 
 	ScHTML2_CSL_JSON() ;
-	alert(data);
+	alert(data.toString());
 	
 	var citeproc, output;
 	var sys = new Sys(abbreviations);
 	}
 
 } ;
-
-var insert = function(){
-	var citeproc, output;
-	var sys = new Sys(abbreviations);
-
-	// Chicago Author-Date
-	citeproc = new CSL.Engine(sys, chicago_author_date);
-	var citeInserter = new CiteInserter("citation_cad","cad");
-	
-	var cad1 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD1);
-	citeInserter.insertCite(cad1);
-	var cad2 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD2);
-	citeInserter.insertCite(cad2);
-	var cad3 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD3);
-	citeInserter.insertCite(cad3);
-	var cad4 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD4);
-	citeInserter.insertCite(cad4);
-	var cad5 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD5);
-	citeInserter.insertCite(cad5);
-	var cad6 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD6);
-	citeInserter.insertCite(cad6);
-	var cad7 = citeproc.appendCitationCluster(citationCAD7);
-	//alert("Targeted update of cites\naffected by name addition:\n"+cad7);
-	citeInserter.insertCite(cad7);
-	output = citeproc.makeBibliography();
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("chicago_author_date",output);
-	}
-
-	// Bluebook and subsectioned bib
-	citeproc = new CSL.Engine(sys,bluebook_demo);
-	citeInserter = new CiteInserter("citation", "citation");
-	citeproc.setAbbreviations("default");
-
-	var citation1 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB1);
-	citeInserter.insertCite(citation1);
-	var citation2 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB2);
-	citeInserter.insertCite(citation2);
-	var citation3 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB3);
-	citeInserter.insertCite(citation3);
-	var citation4 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB4);
-	citeInserter.insertCite(citation4);
-	var citation5 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB5);
-	citeInserter.insertCite(citation5);
-	var citation6 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB6);
-	citeInserter.insertCite(citation6);
-	var citation7 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB7);
-	citeInserter.insertCite(citation7);
-	var citation8 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB8);
-	citeInserter.insertCite(citation8);
-	var citation9 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB9);
-	citeInserter.insertCite(citation9);
-	var citation10 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB10);
-	citeInserter.insertCite(citation10);
-	var citation11 = citeproc.appendCitationCluster(citationBB11);
-	citeInserter.insertCite(citation11);
-
-	var cases = {
-		"include" : [
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "legal_case"
-			},
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "legislation"
-			}
-		]
-	};
-	output = citeproc.makeBibliography(cases);
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("bluebook_demo_legal_stuff",output);
-	}
-	var books = {
-		"select" : [
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "book"
-			}
-		]
-	};
-	output = citeproc.makeBibliography(books);
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("bluebook_demo_books",output);
-	}
-	var articles = {
-		"exclude" : [
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "book"
-			},
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "legal_case"
-			},
-			{
-				"field" : "type",
-				"value" : "legislation"
-			}
-		]
-	};
-	output = citeproc.makeBibliography(articles);
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("bluebook_demo_articles",output);
-	}
-
-	// Listing
-	citeproc = new CSL.Engine(sys,chicago_author_date_listing);
-	citeproc.updateItems(["ITEM-1", "ITEM-3", "ITEM-4", "ITEM-5", "ITEM-6", "ITEM-7", "ITEM-8","ITEM-9"]);
-	citeproc.setAbbreviations("default");
-	output = citeproc.makeBibliography();
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("chicago_author_date_listing",output);
-	}
-
-	// IEEE
-	citeproc = new CSL.Engine(sys,ieee);
-	citeproc.updateItems(["ITEM-1", "ITEM-2", "ITEM-3", "ITEM-4", "ITEM-5", "ITEM-6"]);
-	citeproc.setAbbreviations("slightly_weird");
-	output = citeproc.makeBibliography();
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("ieee",output);
-	}
-
-	// Annotated
-	citeproc = new CSL.Engine(sys,chicago_fullnote_bibliography2);
-	citeproc.updateItems(["ITEM-1", "ITEM-2", "ITEM-3", "ITEM-4", "ITEM-5", "ITEM-6"]);
-	citeproc.setAbbreviations("default");
-	output = citeproc.makeBibliography();
-	if (output && output.length && output[1].length){
-		output = output[0].bibstart + output[1].join("") + output[0].bibend;
-		pointedStickInnerHtml("chicago_fullnote_bibliography2",output);
-	}
-};