Source

cargobot / levels / 1-easy / 2-shuffle-sort.txt

Full commit
1
3
-
>V<1234

-

bybyby

-
bbb

yyy
-
1:
  [ 2][ 3][ 3][ 2][ 1]
2:
  [ V][ >]
3:
  [ V][ <]