1. biolab
 2. Untitled project
 3. emc-sola

Commits

Jure Žbontar  committed 02d1fd1

Veliko novega.

 • Participants
 • Parent commits 2fc7ffb
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (4)

File predavanja/cv.md

View file
 • Ignore whitespace
+K-kratno prečno preverjanje
+===========================
+
+Učne primere razdelimo na K približno enako velikih kosov.
+
+
+1. Napiši funkcijo `logloss(y, P)`, ki implementira
+[Multi Class Log Loss](https://www.kaggle.com/wiki/MultiClassLogLoss) - mero,
+ki jo želimo na tekmovanju minimizirati.
+
+    >>> P = majority(X, y, X)
+    >>> logloss(y, P)
+    1.098612288668108
+
+    >>> y = np.array([0, 2, 1, 1])
+    >>> P = np.array([
+    ...   [0.7, 0.1, 0.2],
+    ...   [0.1, 0.1, 0.8],
+    ...   [0.2, 0.7, 0.1],
+    ...   [0.4, 0.5, 0.1],
+    ... ])
+    >>> logloss(y, P)
+    0.407410154937905
+
+  <div class="solution">
+
+    def logloss(y, P):
+      # Vrstice se morajo sesteti v 1.
+      P = P / np.sum(P, axis=1)[:,None]
+
+      # Iz vsake vrstice izberemo stolpec, ki nas zanima.
+      p = P[xrange(y.size), y]
+
+      # Verjetnosti izven intervala (1e-15, 1 - 1e-15) odscipnemo.
+      eps = 1e-15
+      p = np.clip(p, eps, 1 - eps)
+
+      return -np.mean(np.log(p))
+  </div>

File predavanja/head.html

View file
 • Ignore whitespace
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
 <style type="text/css">
-	body { font-family: Helvetica; margin: auto; width: 960px;}
+body {
+	font-family: Verdana; 
+	margin: auto; 
+	width: 800px;
+}
 </style>
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript">

File predavanja/majority.md

View file
 • Ignore whitespace
 Večinski klasifikator (Majority)
 ================================
 
+Večinski klasifikator je prav gotovo eden izmed najbolj preprostih
+algoritmov, ki jih srečamo v strojnem učenju. Njegovo delovanje
+najlažje razložimo na primeru. Recimo, da je v učni množici 100
+primerov. 60 v prvem razredu, 30 v drugem, preostalih 10 pa v tretjem
+razredu. Večinski klasifikator bo za vsak testni primer napovedal
+verjetnosti `[0.6, 0.3, 0.1]`, ne glede na atribute primera. 
 
+Najbrž je težko videti kdaj bi bil tako preprost algoritem sploh
+uporaben. Ponavadi ga boste uporabili, ko boste točnost svojega
+klasifikatorja želeli primerjati z nekim osnovnim modelom.
 
-`majority(X, y, X_test)`
 
+1. Naloži podatke `iris.data`. Prve štiri stolpce spravi v redko
+matriko `X`, zadnjega pa v navaden seznam `y`. Čeprav podatki niso redki,
+se bomo delali kot da so.
 
-	def majority(X, y, X_test):
-		hist = np.bincount(y)
-		hist_normalized = hist / float(np.sum(hist))
-		return np.tile(hist_normalized, (X_test.shape[0], 1))
+	<div class="solution">
+
+		data = np.loadtxt('iris.data')
+		X, y = sp.csr_matrix(data[:,:-1]), data[:,-1].astype(np.int)
+	</div>
+
+
+2. Napiši funkcijo `majority(X, y, X_test)`,
+ki implementira večinski klasifikator
+([namig](http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.bincount.html)).
+Funkcijo preverite na podatkih iris.
+
+		>>> P = majority(X, y, X)
+		>>> P.shape
+		(150, 3)
+		>>> P
+		array([[ 0.33333333, 0.33333333, 0.33333333],
+			  [ 0.33333333, 0.33333333, 0.33333333],
+			  ...
+			  [ 0.33333333, 0.33333333, 0.33333333]])
+
+
+	<div class="solution">
+
+		def majority(X, y, X_test):
+			hist = np.bincount(y)
+			hist_normalized = hist / float(np.sum(hist))
+			return np.tile(hist_normalized, (X_test.shape[0], 1))
+	</div>
+
+Večinski klasifikator na EMC podatkih
+=====================================
+
+1. S pomočjo knjižnice
+[EMC_IO](http://www.kaggle.com/c/emc-data-science/data), ki so jo
+napisali organizatorji, preberite podatke tekmovanja. Redko matriko
+`X` sestavite tako, da zložite matriki `70_30_train_data.csv` in
+`70_30_test_data.csv` (v tem vrstnem redu), seznam `y` pa zgradite
+iz vsebine datoteke `70_30_train_labels.csv`. 
+
+		>>> X.shape
+		(175315, 592158)
+		>>> type(X)
+		<class 'scipy.sparse.csr.csr_matrix'>
+		>>> y.shape
+		(122663,)
+		>>> type(y)
+		<type 'numpy.ndarray'>
+
+	Na koncu vse skupaj
+	[zapiklajte](http://docs.python.org/library/pickle.html), da vam ne bo
+	treba vsakič znova brati vhodne podatke, s čimer boste pohitrili zagon
+	vašega programa.
+
+	<div class="solution">
+
+		import pickle
+		import EMC_IO
+
+		X_tr = EMC_IO.EMC_ReadData('70_30_train_data.csv')
+		X_te = EMC_IO.EMC_ReadData('70_30_test_data.csv')
+		y = EMC_IO.EMC_ReadLabels('70_30_train_labels.csv')
+
+		# Ne pozabite na tocsr ...
+		X = sp.vstack((X_tr, X_te)).tocsr()
+
+		# ... ali na pickle.HIGHEST_PROTOCOL!
+		pickle.dump((X, y), open('data.pkl', 'wb'), pickle.HIGHEST_PROTOCOL)
+	</div>
+
+2. Na učnih podatkih zgradite večinski klasifikator in z njim napovejte
+testne podatke. Porazdelitev razredov na učnih podatkih je
+
+		[ 0.00307346 0.00035871 0.00398653 ..., 0.00031794 0.00064404 0.00178538]
+
+	<div class="solution">
+
+		X, y = pickle.load(open('data.pkl', 'rb'))
+		num_train = y.size
+
+		P = majority(X[:num_train], y, X[num_train:])
+		print P
+	</div>
+
+3. Napiši funkcijo `submit(P)`, ki sprejme matriko napovedanih verjetnosti
+in jih, v csv formatu, zapiše v izhodno datoteko `submission.csv` 
+([namig](http://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/generated/numpy.savetxt.html)).
+Dodatne točke dobite, če vam uspe izhodno datoteko skompresirati.
+
+	<div class="solution">
+
+		def submit(P):
+			np.savetxt('submission.csv.gz', P, delimiter=',')
+
+		P = majority(X[:num_train], y, X[num_train:])
+		submit(P)
+	</div>
+
+4. S programom `validate.py` ocenite kvaliteto večinskega klasifikatorja.
+
+	$ validate.py submission.csv.gz
+	3.39244154342

File predavanja/sparse.md

View file
 • Ignore whitespace
 	import numpy as np
 	import scipy.sparse as sp
 
+ter da sta matriki `X` in `Xcsr` definirani tako
+
+	X = [[1.0, 0, 1.0, 2.0],
+		 [6.0, 0, 0 , 0 ],
+		 [0 , 0, 0 , 0 ],
+		 [0 , 0, 0 , 9.0],
+		 [0 , 0, 0 , 0 ]]
+		 
+	Xcsr = sp.csr_matrix(X)
+
 1. V `scipy`ju so redke matrike predstavljene s tremi `numpy`jevimi
 tabelami: `data`, `indices` in `indptr`. Kakšna je njihova vsebina,
 ko matriko `X` zapišemo v formatu `csr`. Kaj pa v formatu `csc`?
 
-		X = [[1.0, 0, 1.0, 2.0],
-		   [6.0, 0, 0 , 0 ],
-		   [0 , 0, 0 , 0 ],
-		   [0 , 0, 0 , 9.0],
-		   [0 , 0, 0 , 0 ]]
-
 	<div class="solution">
 
 	V formatu `csr`:
 
 	</div>
 
-2. Napiši program, ki izračuna vsoto vseh elementov redke matrike `Xcsr = sp.csr_matrix(X)`
+2. Napiši program, ki izračuna vsoto vseh elementov redke matrike `Xcsr`.
 	
 	<div class="solution">
 
 		print Xcsr.toarray()
 	</div>
 
-4. Napiši program, ki v matriki `Xcsr` obdrži le stolpce, ki vsebujejo vsaj dve neničelni vrednosti.
+4. Podan imaš `numpy`jev seznam `row_indices = np.array([True, False, False, True, True])`.
+Napiši program, ki v matriki `Xcsr` obdrži le tisti vrstice, pri katerih je ustrezna
+vrednost v seznamu `row_indices` enaka `True`. V primeru iz naloge bi torej obdržali prvo,
+četrto in peto vrstico.
+
+	<div class="solution">
+
+		Xcsr = Xcsr[np.nonzero(row_indices)[0]]
+		print Xcsr.toarray()
+	</div>
+
+5. Napiši program, ki v matriki `Xcsr` obdrži le stolpce, ki vsebujejo vsaj dve neničelni vrednosti.
 
 	<div class="solution">