Jure Žbontar avatar Jure Žbontar committed db9a835

Foo

Comments (0)

Files changed (1)

predavanja/xgrid.md

 z glavnim računalnikom na naslovu `xgrid.fri.uni-lj.si`, od koder je
 dostopnih 9 ostalih računalnikov z imeni `n2`, `n3`, vse do `n10`. 
 
+![shema](xgrid.svg)
+
+Seveda boste za dostop potrebovali uporabniško ime in geslo.
+
 	uporabniško ime: ps<X>
 	geslo: <ime>22
 
 Urbanovo uporabniško ime je torej `ps1`, njegovo geslo pa `urban1`.
 
 Računalniki si "delijo skupni disk", kar pomeni da bo vsaka datoteka,
-ki jo boste ustvarili na `n6` vidna tudi na `n2` ali `n8` ali `xgrid`.
+ki jo boste ustvarili na `n6` vidna tudi na `n2` ali `n8` ali
+`xgrid.fri.uni-lj.si`.
 
 Kako se na strežnik povežete je odvisno od operacijskega sistema, ki
 ga uporabljate in načina dela, na katerega ste navajeni.  V primerih,
 programi še majhni to ne bo velik problem. Kasneje pa bomo pazili, da
 bomo računalnike `n2` do `n10` obremenjevali približno enakomerno.
 Vsekakor pa se bomo, vsaj na začetku, držali pravila, da ničesar
-zahtevnejšega ne bomo izvajali na računalniku `xgrid`, prav?
+zahtevnejšega ne bomo izvajali na računalniku `xgrid.fri.uni-lj.si`,
+prav?
 
 
 ### Linux in tekstovni urejevalnik (vim/emacs) ###
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.