Source

orange / Orange / datasets / brown-selected.tab

Full commit
alpha 0	alpha 7	alpha 14	alpha 21	alpha 28	alpha 35	alpha 42	alpha 49	alpha 56	alpha 63	alpha 70	alpha 77	alpha 84	alpha 91	alpha 98	alpha 105	alpha 112	alpha 119	Elu 0	Elu 30	Elu 60	Elu 90	Elu 120	Elu 150	Elu 180	Elu 210	Elu 240	Elu 270	Elu 300	Elu 330	Elu 360	Elu 390	cdc15 10	cdc15 30	cdc15 50	cdc15 70	cdc15 90	cdc15 110	cdc15 130	cdc15 150	cdc15 170	cdc15 190	cdc15 210	cdc15 230	cdc15 250	cdc15 270	cdc15 290	spo 0	spo 2	spo 5	spo 7	spo 9	spo 11	spo5 2	spo5 7	spo5 11	spo- early	spo- mid	heat 0	heat 10	heat 20	heat 40	heat 80	heat 160	dtt 15	dtt 30	dtt 60	dtt 120	cold 0	cold 20	cold 40	cold 160	diau a	diau b	diau c	diau d	diau e	diau f	diau g	function	gene
continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	continuous	d	string
																																																																															class 	meta
?	-0.023	0.057	0.007	0.018	-0.057	0.009	-0.034	-0.016	-0.046	0.06	-0.007	0.007	-0.092	0.057	-0.009	-0.009	-0.067	-0.051	-0.092	-0.023	-0.057	-0.041	-0.097	-0.083	-0.053	?	-0.046	-0.138	-0.002	-0.039	-0.083	-0.057	-0.067	-0.074	-0.099	-0.193	-0.108	-0.069	-0.108	-0.099	-0.17	-0.138	0.083	-0.099	-0.051	-0.154	-0.099	-0.014	0.179	0.257	0.232	0.209	-0.182	0.016	-0.028	0.133	0.297	0.076	0.018	0.124	0.179	0.016	0.368	-0.083	-0.057	-0.051	-0.193	0.131	0.099	0.274	0.117	-0.041	-0.032	-0.051	-0.021	-0.023	-0.083	-0.032	Proteas	YGR270W
-0.031	-0.031	-0.06	0.037	-0.071	-0.018	-0.026	-0.052	0.018	0.052	0.055	-0.026	-0.037	-0.084	-0.071	-0.016	-0.134	-0.058	0.087	0.068	-0.134	-0.11	-0.157	-0.089	-0.037	0.055	0.055	0.052	-0.024	0.073	0.076	0.06	-0.089	-0.128	-0.152	-0.039	0.016	0.026	0.026	0.01	-0.008	0.042	0.018	-0.123	0.089	0.026	0.063	-0.031	0.026	0.199	0.149	0.021	-0.024	-0.194	-0.079	-0.443	0.184	0.49	-0.052	0.073	0.102	0.128	-0.01	-0.045	-0.076	-0.008	0.113	0.016	-0.066	-0.212	-0.176	-0.176	0.031	-0.024	0.018	0.003	-0.008	0.021	-0.113	Proteas	YIL075C
-0.013	?	0.067	-0.025	0.017	0.008	-0.042	0.013	0.111	0.015	0.14	0.065	-0.019	-0.031	-0.025	0.084	-0.038	0.013	0.088	0.05	-0.117	0.025	-0.084	-0.057	-0.008	0.078	-0.002	0.006	-0.038	0.063	0.061	0.063	?	0.14	0.017	-0.159	-0.13	-0.121	-0.025	0.189	-0.029	-0.256	-0.061	0.038	-0.145	-0.029	-0.094	0.038	0.209	0.279	0.218	0.094	0.075	0.044	-0.052	-0.17	0.276	0.45	-0.061	-0.008	0.044	0.04	-0.088	-0.061	0.113	0.149	0.124	0.08	-0.063	-0.052	0.161	0.034	0.096	0.048	0.065	-0.013	-0.075	0.216	0.038	Proteas	YDL007W
0.003	0.025	0.067	0.083	-0.01	0.08	-0.019	0.057	0.051	-0.102	0.118	0.051	0.032	-0.032	0.013	0.025	?	-0.045	0.175	0.095	0.102	0.013	-0.003	0.035	0.057	0.045	0.022	0.045	0.095	0.095	0.067	0.099	-0.102	-0.07	-0.01	0.169	-0.086	-0.08	0.035	0.118	0.06	0.019	0.051	0.108	0.118	0.156	0.169	-0.013	0.172	0.181	0.178	0.114	0.095	-0.073	0.01	-0.134	0.261	0.502	0.105	-0.064	-0.057	-0.156	-0.143	-0.204	0.092	0.146	0.083	-0.054	-0.029	0.038	0.022	0.153	0.045	0.035	0.14	-0.003	-0.048	0.169	0.105	Proteas	YER094C
-0.068	-0.003	-0.041	0.022	-0.2	-0.011	-0.092	-0.016	0.008	0.078	0.011	-0.041	-0.027	-0.157	-0.116	-0.032	-0.078	-0.081	0.338	0.141	0.008	-0.011	-0.092	0.038	0.07	0.065	0.027	0.019	0.114	0.068	0.084	0.07	-0.092	-0.008	-0.059	-0.024	-0.068	-0.092	-0.011	-0.068	?	0.008	-0.078	0.23	0.157	0.057	0.141	0.003	0.111	0.168	0.16	0.038	-0.032	-0.019	-0.016	-0.173	0.214	0.47	0.011	0.008	0.022	-0.151	-0.078	-0.138	0.065	0.132	0.092	0.119	-0.024	0.003	-0.078	0.16	-0.041	-0.054	0.097	-0.054	-0.103	0.211	-0.011	Proteas	YFR004W
-0.012	-0.009	-0.009	?	-0.051	0.042	-0.069	0.119	0.092	-0.042	0.113	?	0.003	-0.086	-0.03	0.075	-0.08	-0.012	0.203	0.063	0.003	-0.054	-0.095	-0.113	-0.042	-0.042	-0.027	-0.054	0.009	-0.051	0.003	-0.009	-0.113	-0.113	-0.101	-0.021	-0.051	-0.051	-0.012	?	-0.027	0.021	0.054	-0.027	0.11	0.045	0.083	-0.051	0.089	0.158	0.122	-0.069	-0.185	-0.086	-0.095	-0.364	0.301	0.546	-0.018	-0.009	0.024	-0.125	-0.119	-0.051	0.048	0.095	0.092	0.018	-0.03	-0.06	-0.06	0.06	0.113	0.063	0.033	-0.152	-0.101	-0.018	-0.206	Proteas	YDR427W
0.012	0.008	-0.006	-0.025	0.029	-0.019	0.062	-0.002	0.023	0.006	0.008	0.002	-0.012	-0.093	-0.025	-0.021	0.023	-0.056	0.12	0.122	-0.052	-0.066	-0.12	-0.071	-0.071	0.023	0.044	-0.025	-0.062	0.12	0.071	0.058	-0.185	-0.154	-0.133	-0.143	-0.116	-0.143	-0.06	-0.066	-0.093	-0.042	-0.025	0.023	0.149	0.116	0.139	-0.019	?	0.249	0.154	-0.006	-0.087	-0.042	-0.116	-0.361	0.293	0.471	-0.056	-0.066	-0.042	0.037	-0.056	-0.087	0.052	0.012	0.087	?	-0.066	-0.201	-0.029	-0.106	0.025	0.104	0.087	?	-0.002	0.17	0.029	Proteas	YKL145W
0.067	-0.064	0.011	0.022	0.05	-0.061	0.086	-0.056	0.033	0.008	-0.003	-0.025	-0.003	-0.117	-0.028	-0.028	0.003	-0.047	0.125	0.089	-0.083	-0.089	-0.125	-0.056	-0.075	0.042	0.044	0.039	-0.025	0.081	0.089	0.106	-0.119	-0.125	-0.094	-0.033	-0.039	-0.094	-0.019	-0.033	-0.028	0.033	0.033	-0.155	0.158	0.092	0.142	-0.039	0.236	0.233	0.214	-0.064	-0.089	0.031	-0.125	-0.358	0.208	0.439	-0.061	-0.039	0.003	0.011	-0.083	-0.083	0.1	0.122	0.033	0.028	-0.186	-0.13	?	-0.039	0.081	0.056	0.067	0.011	0.028	0.247	0.058	Proteas	YGL048C
0.093	0.027	0.044	0.066	-0.049	-0.011	-0.063	0.019	0.057	-0.087	0.109	0.038	-0.027	-0.098	-0.049	-0.003	-0.123	-0.038	0.208	0.033	-0.011	-0.063	-0.118	-0.109	-0.074	0.016	-0.011	-0.033	-0.008	0.079	0.027	-0.019	-0.118	-0.087	-0.109	-0.068	-0.109	-0.055	0.016	0.041	0.008	-0.019	0.063	0.126	0.027	0.112	0.175	-0.038	0.112	0.172	0.153	0.027	-0.038	-0.055	-0.093	-0.342	0.323	0.489	-0.003	-0.038	-0.016	-0.033	-0.169	-0.118	0.09	0.12	0.139	0.052	-0.038	0.003	-0.019	-0.041	0.066	0.041	-0.027	-0.128	-0.134	0.2	-0.016	Proteas	YFR050C
0.062	0.002	0.05	0.019	0.033	-0.033	0.033	?	0.076	-0.007	0.055	0.048	0.026	-0.024	-0.048	-0.029	-0.048	-0.017	0.284	0.133	0.019	0.036	-0.014	-0.024	0.01	0.06	0.048	-0.01	0.024	0.11	0.036	0.081	-0.122	-0.112	-0.107	-0.152	-0.26	-0.112	0.024	-0.021	-0.036	0.01	0.029	0.093	0.193	0.15	0.155	-0.021	0.091	0.16	0.055	-0.081	-0.138	-0.055	-0.095	-0.238	0.267	0.441	-0.112	-0.06	0.069	-0.055	-0.081	-0.152	0.138	0.081	0.167	0.081	-0.076	-0.064	-0.06	0.002	-0.007	-0.041	-0.024	-0.102	-0.064	0.248	0.069	Proteas	YDL097C
-0.037	-0.122	0.03	-0.007	0.017	0.052	0.017	-0.01	0.02	-0.017	0.05	-0.002	-0.05	-0.15	-0.055	-0.075	-0.05	-0.055	0.269	0.095	0.007	?	-0.025	-0.075	-0.025	0.03	0.02	-0.017	-0.017	0.062	0.025	0.045	-0.072	-0.002	0.05	0.08	0.135	0.1	0.095	0.075	0.09	0.007	0.1	0.007	0.035	0.017	0.05	?	0.092	0.2	0.075	-0.112	-0.172	-0.067	-0.117	-0.357	0.25	0.537	-0.072	-0.025	0.082	-0.085	-0.03	-0.117	0.11	0.025	0.08	0.11	-0.015	-0.015	-0.117	0.135	0.03	-0.015	0.027	-0.062	0.025	0.227	0.115	Proteas	YOR259C
-0.016	-0.051	0.073	0.064	-0.051	0.098	0.031	0.036	0.047	0.016	0.044	-0.016	-0.044	-0.109	-0.031	-0.04	0.067	0.002	0.155	0.1	-0.033	-0.04	-0.095	-0.142	-0.08	-0.067	-0.038	-0.067	-0.022	-0.007	-0.033	-0.08	-0.113	-0.095	-0.08	-0.113	-0.08	-0.093	-0.027	-0.049	-0.071	-0.056	-0.109	?	0.129	0.058	0.118	-0.033	0.155	0.251	0.198	-0.002	-0.071	-0.084	-0.071	-0.346	0.28	0.515	-0.06	-0.002	0.131	-0.109	-0.056	-0.158	0.044	0.047	0.053	0.053	0.007	-0.022	0.047	0.118	0.053	0.064	0.129	0.027	0.047	0.149	-0.002	Proteas	YPR108W
0.012	0.008	0.043	-0.002	?	?	-0.065	0.047	0.075	-0.002	?	0.014	-0.035	-0.051	0.002	0.012	-0.047	-0.051	0.26	0.043	-0.069	0.008	-0.02	-0.055	-0.035	-0.012	-0.069	-0.073	0.006	-0.037	-0.055	-0.03	-0.085	-0.081	-0.091	0.126	-0.037	-0.041	0.008	-0.03	-0.03	0.014	-0.002	0.047	0.12	0.059	0.081	0.049	0.183	0.24	0.134	-0.012	-0.081	-0.081	-0.118	-0.307	0.349	0.566	-0.061	-0.024	0.085	-0.081	-0.095	-0.099	0.089	0.051	0.112	0.069	0.037	0.069	0.006	0.144	0.079	0.024	0.008	-0.014	-0.041	0.183	0.063	Proteas	YER021W
-0.053	0.167	-0.072	-0.024	-0.13	0.01	-0.024	-0.024	0.007	0.039	0.007	-0.048	-0.053	-0.13	-0.077	-0.072	-0.097	-0.048	0.256	0.142	0.058	-0.087	-0.104	-0.029	-0.043	0.056	0.034	-0.007	0.089	0.014	0.046	0.019	-0.123	-0.07	-0.056	-0.017	-0.053	-0.092	-0.056	-0.017	0.014	-0.007	0.06	0.121	0.101	0.007	0.126	0.034	0.164	0.208	0.135	-0.024	-0.13	0.024	-0.104	-0.42	0.181	0.403	-0.056	-0.017	?	-0.043	-0.072	-0.15	0.101	0.024	0.133	0.08	-0.123	0.027	-0.15	0.007	0.036	0.056	0.077	-0.041	-0.017	0.278	0.075	Proteas	YGR253C
0.011	-0.017	0.045	0.045	0.003	0.065	?	0.079	0.13	-0.076	0.107	?	0.011	-0.04	?	0.04	-0.02	-0.042	0.212	0.045	0.011	-0.003	-0.028	0.008	0.051	0.068	0.034	-0.02	0.04	0.065	-0.008	0.065	-0.096	-0.119	-0.102	-0.011	-0.034	-0.028	0.04	0.059	0.051	0.068	0.082	0.031	0.223	0.136	0.201	0.031	0.107	0.119	0.017	-0.085	-0.096	0.028	-0.082	-0.316	0.271	0.54	0.079	-0.04	0.051	-0.065	-0.138	-0.082	0.158	0.017	0.172	0.04	-0.008	0.003	-0.008	-0.042	0.034	0.107	0.096	0.023	-0.062	0.254	-0.096	Proteas	YGL011C
-0.022	-0.048	-0.041	-0.041	-0.086	-0.029	?	-0.101	-0.029	-0.086	-0.069	-0.086	-0.029	0.108	-0.101	-0.108	-0.096	-0.101	0.098	0.115	-0.072	-0.043	-0.069	-0.06	-0.022	0.05	0.074	-0.153	0.069	0.11	0.132	0.091	-0.069	-0.034	-0.041	-0.053	-0.048	-0.048	0.019	0.038	0.017	0.01	0.01	0.038	0.168	0.093	0.182	-0.002	0.115	0.194	0.055	-0.053	-0.103	-0.055	-0.091	-0.326	0.23	0.386	-0.129	-0.091	-0.081	-0.153	-0.153	-0.194	0.137	0.117	0.156	0.074	-0.149	-0.029	-0.194	-0.134	0.026	-0.022	-0.007	0.05	-0.034	0.216	-0.072	Proteas	YMR314W
-0.002	-0.009	-0.022	0.052	-0.083	0.031	-0.015	-0.007	0.039	0.044	0.05	-0.015	-0.013	-0.07	-0.037	-0.02	-0.05	-0.013	0.163	0.094	0.041	-0.07	-0.078	-0.054	-0.074	0.017	-0.015	0.026	0.026	0.057	0.022	0.05	0.017	0.024	-0.031	-0.054	-0.074	-0.037	0.013	0.041	0.022	0.057	0.061	0.19	0.126	0.089	0.139	0.024	0.218	0.24	0.214	0.022	-0.039	-0.059	-0.094	-0.368	0.242	0.44	-0.083	-0.131	-0.065	-0.187	-0.172	-0.155	0.074	0.124	0.089	0.022	-0.172	-0.07	-0.187	-0.098	0.015	-0.013	0.1	0.044	-0.002	0.124	-0.033	Proteas	YGR135W
0.045	0.041	0.056	0.043	0.002	-0.032	0.081	0.051	0.062	-0.03	0.056	-0.026	-0.002	-0.03	0.024	-0.058	0.071	-0.077	0.229	0.077	-0.039	-0.092	-0.047	-0.068	-0.019	-0.021	-0.039	-0.109	0.006	-0.026	-0.047	-0.062	-0.047	-0.049	-0.032	-0.058	-0.039	-0.058	0.026	0.026	0.009	0.034	-0.019	0.064	0.205	0.143	0.205	-0.068	0.124	0.156	0.124	-0.009	-0.124	-0.137	-0.058	-0.283	0.278	0.445	-0.054	-0.073	-0.062	-0.214	-0.152	-0.233	0.066	0.248	0.109	0.013	-0.101	-0.054	-0.152	-0.086	0.024	-0.062	0.062	-0.058	-0.032	0.105	-0.032	Proteas	YER012W
-0.002	-0.048	0.017	-0.041	-0.022	-0.053	0.051	-0.014	0.007	-0.024	-0.036	-0.087	-0.024	-0.166	-0.01	-0.14	0.058	0.103	0.154	0.024	-0.082	-0.053	-0.048	-0.022	-0.029	0.12	0.106	0.043	-0.022	0.075	0.048	0.082	-0.113	-0.123	-0.06	-0.043	-0.007	-0.017	0.029	0.024	0.034	0.043	0.082	-0.108	0.202	0.152	0.214	-0.082	0.118	0.132	0.147	-0.07	-0.123	-0.043	-0.091	-0.354	0.152	0.457	-0.087	-0.053	-0.043	-0.171	-0.108	-0.103	0.154	0.058	0.116	0.101	-0.101	0.017	-0.113	-0.007	0.002	-0.01	-0.034	-0.123	-0.048	-0.01	-0.262	Proteas	YPR103W
0.014	0.002	-0.009	-0.051	-0.028	-0.093	-0.002	-0.098	-0.058	-0.042	-0.033	-0.07	-0.023	-0.156	-0.07	-0.13	-0.035	-0.093	0.158	-0.028	-0.098	-0.214	-0.13	-0.126	-0.144	0.007	0.002	-0.028	0.007	0.095	0.058	0.065	-0.149	-0.177	-0.144	-0.088	-0.1	-0.13	-0.016	0.026	-0.007	-0.002	0.035	-0.184	0.123	0.112	0.144	-0.053	0.17	0.212	0.207	-0.047	-0.135	0.023	-0.084	-0.316	0.163	0.374	-0.047	-0.021	0.033	-0.109	-0.07	-0.135	0.091	0.077	0.074	-0.014	-0.074	-0.007	-0.135	-0.119	0.014	0.002	0.014	-0.074	-0.051	0.077	-0.2	Proteas	YJL001W
-0.042	0.062	-0.03	0.03	-0.045	-0.05	0.02	-0.042	0.015	0.06	-0.01	0.01	-0.022	-0.166	-0.062	-0.139	-0.062	-0.045	0.161	0.129	-0.015	-0.057	-0.055	-0.03	0.017	0.127	0.099	0.122	0.092	0.134	0.142	0.124	-0.233	0.03	0.114	-0.079	-0.075	-0.002	-0.042	?	0.06	-0.037	-0.084	-0.099	-0.079	-0.045	-0.05	-0.05	0.174	0.189	0.082	-0.067	-0.154	0.01	-0.144	-0.256	0.306	0.459	-0.057	-0.05	0.007	-0.055	-0.134	-0.117	0.05	0.112	0.099	0.082	-0.149	-0.007	-0.149	-0.03	0.03	-0.03	0.04	0.02	-0.045	0.127	-0.154	Proteas	YOR362C
-0.026	-0.069	0.002	-0.032	-0.002	-0.082	0.045	-0.049	?	-0.054	-0.006	-0.069	-0.026	-0.144	-0.021	-0.064	0.002	-0.062	0.092	0.064	-0.037	0.026	-0.006	-0.019	0.015	0.039	0.045	0.026	-0.026	0.084	0.08	0.03	-0.148	-0.12	-0.077	-0.062	-0.015	-0.002	0.021	-0.002	-0.03	-0.009	0.052	-0.092	0.129	0.041	0.125	-0.077	0.232	0.26	0.191	-0.021	-0.11	0.006	-0.133	-0.417	0.314	0.524	-0.015	0.03	0.114	0.021	-0.015	0.049	0.056	?	0.049	0.03	0.021	-0.043	0.024	-0.163	0.032	0.041	0.03	-0.032	-0.019	0.097	-0.092	Proteas	YOR157C
-0.056	-0.124	-0.043	-0.059	-0.074	-0.028	0.002	-0.041	-0.05	-0.115	-0.05	-0.091	-0.107	-0.196	-0.056	-0.119	-0.063	-0.078	0.119	0.1	-0.07	-0.087	-0.074	-0.091	-0.132	-0.017	-0.028	-0.067	-0.002	-0.017	-0.011	-0.074	-0.1	-0.091	-0.1	-0.08	-0.063	-0.083	-0.404	-0.043	-0.05	-0.05	0.028	0.043	0.085	0.046	0.089	-0.063	0.17	0.22	0.146	-0.063	-0.137	-0.063	-0.1	-0.445	0.18	0.363	-0.078	-0.011	0.03	-0.08	-0.031	-0.033	0.083	0.006	0.022	0.006	-0.022	0.019	-0.006	0.057	0.028	0.03	0.074	-0.022	-0.011	0.106	-0.05	Proteas	YOL038W
-0.021	-0.07	-0.075	-0.093	-0.084	-0.126	0.016	0.105	-0.021	0.068	-0.07	0.009	-0.051	-0.089	-0.089	-0.021	-0.084	0.014	0.016	0.026	-0.343	-0.002	-0.093	-0.11	-0.126	0.086	0.068	0.044	-0.047	0.061	0.131	0.075	-0.023	-0.051	?	0.026	-0.068	-0.04	0.026	0.033	0.023	?	0.089	0.315	0.163	0.126	0.191	0.117	0.152	0.142	0.105	-0.007	-0.135	0.037	-0.002	-0.254	0.191	0.411	-0.07	-0.028	0.016	-0.084	-0.093	-0.14	0.117	0.105	0.124	0.033	-0.063	0.035	-0.161	0.028	-0.002	0.009	0.098	0.037	-0.1	0.145	-0.023	Proteas	YBL041W
-0.102	-0.096	-0.075	-0.12	-0.051	-0.102	0.06	-0.075	-0.03	0.063	-0.09	-0.069	-0.108	-0.147	-0.069	-0.054	0.018	-0.09	0.126	0.018	?	-0.12	-0.045	-0.036	-0.036	0.144	0.132	0.087	0.033	0.096	0.126	0.12	-0.129	-0.114	-0.087	-0.054	-0.012	-0.114	-0.042	-0.054	-0.009	-0.021	0.036	-0.223	0.12	0.087	0.129	-0.087	0.135	0.132	0.102	-0.153	-0.238	-0.003	0.057	-0.259	0.304	0.46	-0.081	-0.018	0.003	-0.036	-0.018	-0.114	0.06	-0.045	0.072	-0.009	-0.108	-0.003	0.048	-0.012	0.003	-0.081	?	-0.051	-0.06	0.093	-0.153	Proteas	YHR200W
0.007	-0.067	-0.016	-0.051	-0.041	-0.113	-0.002	-0.099	-0.016	-0.051	-0.014	-0.034	-0.032	-0.133	-0.103	-0.074	-0.083	-0.083	0.136	0.014	-0.067	-0.163	-0.117	-0.129	-0.124	0.048	0.041	0.053	0.014	0.048	0.149	0.085	-0.113	-0.092	-0.103	-0.108	-0.062	-0.087	0.002	-0.034	-0.032	0.034	0.044	-0.074	0.17	0.129	0.159	-0.014	0.094	0.122	0.053	-0.163	-0.182	-0.062	-0.147	-0.412	0.205	0.35	-0.034	-0.007	0.048	-0.021	-0.074	-0.067	0.078	0.069	0.085	0.067	-0.016	0.037	0.297	0.212	-0.034	0.117	0.018	-0.007	-0.087	0.076	?	Proteas	YDR394W
0.019	-0.077	0.106	0.019	0.074	-0.114	0.021	0.043	0.053	-0.008	0.082	-0.016	-0.024	-0.165	0.032	-0.061	0.016	0.008	0.048	-0.027	-0.154	-0.16	-0.112	-0.229	-0.154	-0.04	-0.053	-0.061	-0.189	-0.024	-0.027	-0.096	-0.077	-0.067	-0.059	-0.085	-0.061	-0.072	0.029	0.011	?	-0.016	0.029	0.104	0.149	0.069	0.101	-0.045	0.226	0.189	0.146	-0.067	-0.13	0.011	-0.144	-0.333	0.25	0.354	-0.037	-0.008	0.011	-0.112	-0.101	-0.053	0.122	0.067	0.098	0.117	0.019	-0.027	0.16	0.162	0.019	0.085	0.101	-0.04	-0.011	0.218	-0.048	Proteas	YOR117W
0.107	0.133	0.138	0.136	0.046	0.061	-0.034	0.087	0.07	-0.034	0.082	0.034	0.019	-0.061	-0.044	0.027	-0.007	0.024	0.221	0.128	0.017	-0.048	-0.07	-0.07	-0.029	0.024	-0.017	-0.048	0.029	0.029	0.036	0.061	-0.109	-0.104	-0.109	-0.036	-0.022	0.017	0.078	0.058	0.015	0.095	0.128	0.107	0.204	0.138	0.206	-0.022	0.16	?	0.08	-0.022	-0.073	-0.015	-0.136	-0.303	0.31	0.436	0.061	0.087	0.138	0.08	0.002	0.046	0.056	0.073	0.17	0.119	-0.024	-0.002	0.017	0.141	0.104	0.082	0.027	-0.044	-0.065	0.228	0.027	Proteas	YFR052W
0.036	-0.034	?	0.008	-0.011	-0.061	0.023	-0.013	0.023	-0.032	0.002	-0.023	-0.017	-0.11	-0.038	-0.017	-0.023	-0.034	0.23	0.036	-0.048	-0.038	-0.114	-0.103	-0.061	-0.08	-0.048	-0.042	-0.011	0.027	-0.011	-0.051	-0.097	0.044	-0.107	-0.017	-0.141	-0.044	-0.072	0.105	-0.245	-0.287	-0.065	0.049	-0.232	-0.029	-0.127	0.029	0.137	0.249	0.135	0.023	-0.019	-0.08	-0.044	-0.245	0.2	0.365	-0.131	-0.055	-0.029	-0.207	-0.15	-0.224	0.044	0.122	0.07	0.061	-0.122	-0.061	-0.103	0.046	0.053	0.059	0.093	0.044	-0.065	0.171	0.091	Proteas	YDL147W
-0.016	-0.088	-0.016	?	-0.006	0.033	-0.022	-0.039	0.005	-0.023	0.03	-0.042	-0.042	-0.111	-0.042	-0.08	-0.016	-0.067	0.158	-0.039	-0.08	-0.067	-0.124	-0.119	-0.091	-0.08	-0.08	-0.116	-0.08	-0.05	-0.05	-0.091	0.031	0.053	0.049	0.005	0.009	-0.014	?	-0.042	-0.066	-0.022	-0.009	-0.085	-0.05	-0.094	-0.105	-0.014	0.225	0.301	0.293	0.189	0.125	-0.05	-0.028	-0.157	0.235	0.398	-0.111	-0.116	-0.05	-0.191	-0.1	-0.224	0.072	0.142	0.023	0.002	-0.077	-0.147	-0.074	-0.132	0.041	0.002	0.063	-0.023	0.023	0.221	0.135	Proteas	YOR261C
-0.062	-0.084	-0.028	?	-0.082	-0.101	-0.011	0.09	-0.02	0.082	-0.084	0.065	-0.056	-0.02	-0.039	0.135	0.003	0.189	0.163	-0.082	-0.084	-0.158	-0.163	-0.056	-0.051	-0.039	0.042	0.017	-0.02	0.059	0.07	0.011	-0.051	-0.039	0.008	0.003	0.023	?	0.017	0.039	-0.076	0.008	0.084	-0.008	0.155	0.129	0.175	-0.039	0.084	0.189	0.09	-0.065	-0.18	-0.056	-0.121	-0.414	0.194	0.388	-0.011	0.11	0.042	-0.09	-0.039	-0.076	-0.048	-0.017	0.034	0.087	-0.101	0.068	-0.082	-0.008	-0.042	-0.042	-0.138	-0.189	-0.118	0.068	-0.281	Proteas	YBR173C
-0.102	-0.033	-0.033	-0.09	-0.137	-0.017	-0.059	-0.043	0.05	0.038	-0.014	-0.054	-0.064	-0.132	-0.071	0.019	-0.099	-0.04	0.009	0.073	-0.033	-0.04	-0.059	-0.017	-0.033	0.038	0.007	0.038	0.076	0.073	0.017	0.05	-0.069	0.066	0.028	-0.09	-0.054	0.071	0.057	0.128	0.137	0.059	0.073	0.286	0.246	0.123	0.222	0.007	-0.095	-0.151	-0.222	-0.251	-0.388	0.116	-0.128	-0.322	-0.137	-0.014	-0.069	-0.035	-0.002	-0.047	-0.069	-0.033	0.069	0.151	0.087	0.057	-0.142	0.08	-0.099	-0.085	0.009	-0.028	0.09	0.033	0.035	0.213	-0.009	Resp	YGR207C
-0.096	-0.082	-0.023	-0.099	-0.049	-0.062	-0.029	-0.082	-0.066	-0.082	-0.062	-0.125	-0.058	-0.138	-0.023	-0.096	-0.033	-0.088	0.131	0.021	0.027	0.016	-0.012	0.027	0.029	0.057	0.06	0.039	-0.043	0.076	0.035	-0.002	0.039	-0.008	0.021	-0.082	-0.105	-0.082	0.103	0.121	-0.078	-0.287	-0.082	0.191	-0.183	0.041	-0.074	-0.066	0.019	-0.018	-0.027	-0.088	-0.138	0.06	-0.006	-0.138	-0.273	-0.304	0.008	0.057	-0.053	-0.092	-0.053	-0.027	-0.07	-0.084	-0.117	-0.033	-0.018	-0.008	-0.062	-0.105	-0.045	-0.045	-0.018	0.016	0.125	0.351	0.448	Resp	YNL052W
-0.032	?	0.023	0.015	-0.036	-0.025	-0.095	0.013	0.03	-0.049	0.076	0.008	-0.047	-0.038	-0.006	0.051	-0.068	-0.008	0.142	-0.013	-0.013	-0.042	-0.072	-0.08	-0.076	0.013	-0.013	-0.085	-0.072	-0.047	-0.089	-0.019	-0.053	-0.038	0.053	0.083	-0.032	-0.061	-0.127	0.326	0.463	-0.205	-0.089	0.053	-0.224	-0.061	-0.188	-0.032	-0.178	?	-0.25	-0.303	-0.265	-0.006	-0.135	-0.002	-0.119	-0.167	0.008	0.144	0.015	0.032	0.055	0.053	-0.038	0.078	-0.025	-0.032	-0.061	0.006	0.032	0.006	-0.057	0.049	-0.072	-0.038	-0.146	-0.038	0.11	Proteas	YDR069C
0.014	0.028	0.089	0.046	-0.018	0.012	-0.107	-0.011	-0.025	-0.114	0.018	-0.016	-0.018	-0.053	-0.032	0.007	-0.039	-0.039	0.162	0.027	0.11	0.119	0.055	0.057	0.05	0.007	-0.002	0.034	0.053	0.014	-0.012	0.005	-0.178	-0.235	-0.114	0.078	0.098	0.123	0.109	0.103	0.053	0.037	0.089	0.171	0.089	0.044	0.096	-0.032	0.028	-0.084	-0.158	-0.229	-0.229	0.091	-0.1	-0.21	-0.153	-0.173	-0.002	0.089	-0.032	-0.06	-0.103	0.043	-0.044	-0.141	-0.071	-0.126	-0.007	0.069	-0.126	0.002	0.021	0.052	0.091	0.11	0.167	0.361	0.388	Resp	YGL187C
0.017	-0.005	0.007	-0.005	0.027	-0.02	0.042	0.007	0.024	-0.045	0.012	-0.025	0.034	-0.034	0.047	-0.039	0.049	-0.061	0.209	-0.012	0.013	-0.025	-0.01	-0.037	-0.01	-0.051	-0.034	-0.079	-0.037	0.012	-0.017	-0.072	-0.071	-0.072	0.005	0.074	0.15	0.113	0.138	0.125	0.089	0.096	0.13	0.01	0.148	0.123	0.184	-0.007	-0.083	-0.133	-0.158	-0.236	-0.263	0.032	-0.094	-0.158	-0.211	-0.229	0.012	0.062	0.054	-0.145	-0.072	-0.045	-0.072	-0.002	-0.045	-0.025	-0.049	0.01	-0.061	-0.128	0.007	-0.012	0.005	0.005	0.15	0.42	0.396	Resp	YGL191W
-0.034	0.002	0.016	-0.03	-0.028	-0.046	-0.014	-0.04	-0.077	-0.072	-0.072	-0.135	-0.014	-0.113	-0.028	-0.113	0.062	-0.099	0.193	-0.024	0.04	-0.05	-0.002	-0.121	-0.008	-0.024	-0.012	-0.034	0.052	-0.002	-0.012	-0.024	-0.159	-0.129	-0.028	0.103	0.185	0.175	0.155	0.133	0.072	0.117	0.167	0.046	0.149	0.115	0.165	-0.058	-0.02	-0.095	-0.121	-0.219	-0.201	0.079	-0.087	-0.149	-0.185	-0.282	0.02	0.093	0.016	-0.077	-0.024	0.008	0.014	-0.072	-0.002	0.006	0.022	0.006	-0.139	-0.232	0.016	0.006	0.085	0.066	0.173	0.266	0.334	Resp	YLR395C
-0.022	-0.053	0.031	-0.006	0.071	-0.063	0.045	0.028	0.016	0.028	-0.011	0.041	-0.002	0.025	0.028	0.025	0.019	0.058	-0.085	-0.08	-0.071	-0.031	-0.024	-0.005	-0.028	0.039	0.102	0.078	-0.056	0.063	0.067	0.033	-0.091	-0.119	-0.031	0.088	0.141	0.11	0.1	0.091	0.045	0.064	0.1	-0.016	0.082	0.052	0.077	0.036	-0.05	-0.105	-0.196	-0.342	-0.353	0.063	-0.116	-0.304	-0.196	-0.207	-0.027	0.093	0.013	-0.088	-0.009	-0.191	-0.094	-0.1	-0.014	-0.014	0.022	-0.024	-0.074	-0.111	0.053	0.058	0.149	0.094	0.176	0.22	0.34	Resp	YBL099W
-0.011	-0.033	0.011	0.022	?	0.037	0.055	0.033	0.006	-0.007	-0.022	-0.033	0.055	-0.041	0.037	-0.041	0.002	-0.026	0.131	0.006	0.037	-0.028	0.066	0.059	-0.087	0.088	0.052	0.088	0.074	0.116	0.039	0.055	-0.09	-0.111	0.011	0.171	0.159	0.116	0.162	0.147	0.111	0.123	0.166	-0.217	0.118	0.096	0.129	-0.022	-0.066	-0.155	-0.225	-0.311	-0.348	0.129	-0.103	-0.271	-0.173	-0.251	0.029	0.02	-0.033	-0.028	-0.042	-0.033	0.072	-0.063	-0.037	0.022	-0.083	-0.055	?	-0.026	-0.031	0.02	0.127	0.053	0.072	0.206	0.201	Resp	YDR298C
0.025	-0.032	0.022	0.033	0.076	0.004	0.051	0.01	-0.006	-0.014	0.021	0.014	0.032	-0.014	0.042	-0.001	0.008	-0.028	-0.006	-0.01	-0.006	-0.063	-0.032	-0.013	-0.01	0.061	0.082	0.05	?	0.092	0.075	0.021	-0.117	-0.128	-0.028	0.079	0.1	0.114	0.119	0.11	0.113	0.083	0.101	0.075	0.083	0.076	0.081	-0.001	-0.086	-0.179	-0.269	-0.394	-0.425	0.178	-0.113	-0.242	-0.143	-0.263	0.006	0.058	-0.008	0.017	-0.035	-0.019	0.008	-0.113	-0.013	-0.047	0.025	-0.058	0.001	-0.117	0.01	0.006	0.036	0.051	0.081	0.179	0.297	Resp	YJR121W
-0.073	0.051	?	-0.049	-0.031	-0.095	-0.037	-0.105	-0.037	-0.065	-0.02	-0.049	0.051	-0.105	-0.024	-0.071	-0.071	-0.071	0.002	-0.102	-0.076	-0.073	-0.049	-0.017	-0.065	-0.01	-0.002	-0.034	-0.046	0.014	-0.037	-0.042	-0.076	-0.029	0.053	0.131	0.165	0.16	0.168	0.141	0.168	0.139	0.18	0.097	0.231	0.206	0.286	-0.039	-0.065	-0.073	-0.102	-0.195	-0.25	0.058	-0.058	-0.185	-0.19	-0.207	-0.039	-0.054	-0.058	-0.095	-0.121	-0.207	-0.058	-0.025	-0.049	-0.061	-0.099	-0.039	-0.212	-0.151	?	-0.015	0.014	-0.02	0.095	0.18	0.226	Resp	YLR038C
-0.036	-0.047	-0.006	-0.034	-0.01	-0.052	?	-0.069	-0.017	-0.066	-0.022	-0.044	-0.013	-0.063	?	-0.047	-0.042	-0.026	-0.013	-0.093	-0.104	-0.013	-0.058	-0.017	-0.055	-0.047	0.02	0.023	-0.044	0.028	0.016	-0.058	-0.05	-0.055	0.023	0.076	0.101	0.063	0.074	0.055	0.054	0.041	0.074	-0.063	0.118	0.099	0.137	-0.009	-0.104	-0.239	-0.233	-0.292	-0.309	0.134	-0.082	-0.122	-0.254	-0.3	-0.122	-0.009	-0.115	-0.204	-0.122	-0.204	0.066	0.061	0.026	?	-0.079	-0.079	-0.239	-0.208	0.01	0.009	0.042	0.031	0.149	0.181	0.204	Resp	YPL078C
-0.067	0.299	0.014	0.014	-0.035	-0.079	-0.104	-0.134	-0.042	-0.16	-0.051	-0.113	0.113	-0.069	-0.069	0.067	-0.088	0.007	-0.053	-0.13	-0.002	0.032	-0.097	0.007	-0.171	0.007	-0.009	0.028	-0.067	0.025	0.058	-0.046	-0.039	-0.051	0.044	0.06	0.09	0.086	0.097	0.095	0.06	0.014	0.074	0.06	0.074	0.046	0.079	-0.067	-0.023	-0.134	-0.218	-0.273	-0.206	0.137	-0.083	-0.118	-0.125	-0.245	-0.074	0.032	-0.009	-0.118	-0.104	-0.093	-0.023	-0.093	-0.097	-0.113	-0.028	-0.009	-0.188	-0.289	0.025	0.046	0.083	0.032	0.151	0.225	0.269	Resp	YDR377W
0.002	0.006	-0.013	-0.006	-0.017	-0.056	-0.044	-0.056	-0.023	-0.077	-0.012	-0.044	-0.017	-0.083	-0.035	-0.027	-0.142	-0.069	0.05	-0.077	-0.002	-0.013	-0.012	-0.038	-0.058	-0.035	-0.042	-0.073	-0.042	-0.013	-0.012	-0.048	0.086	0.044	0.094	0.131	0.081	0.121	0.138	0.113	0.113	0.021	0.111	0.123	0.119	0.136	0.175	-0.058	-0.09	-0.098	-0.165	-0.334	-0.334	0.021	-0.111	-0.192	-0.165	-0.334	-0.073	0.002	-0.048	-0.198	-0.119	-0.027	-0.017	-0.013	-0.044	-0.023	-0.056	0.175	-0.077	-0.104	-0.002	-0.035	-0.058	0.015	0.013	0.288	0.261	Resp	YLR295C
-0.16	-0.196	-0.057	-0.114	-0.08	-0.103	-0.044	0.095	-0.076	-0.023	-0.065	-0.044	-0.042	-0.055	-0.032	0.055	-0.154	-0.065	-0.029	-0.097	-0.061	-0.097	-0.042	-0.065	-0.061	-0.069	0.015	0.021	-0.061	0.036	-0.038	-0.08	-0.128	0.015	-0.069	-0.061	-0.029	-0.044	-0.011	0.099	0.036	-0.17	0.034	0.065	-0.233	-0.048	-0.061	0.057	-0.044	-0.175	-0.238	-0.273	-0.273	0.164	-0.023	-0.141	-0.179	-0.219	-0.097	?	-0.011	-0.225	-0.086	-0.135	-0.013	0.019	-0.019	-0.072	-0.019	-0.019	-0.132	-0.097	0.021	-0.027	0.086	0.006	0.053	0.214	0.334	Resp	YBR039W
-0.07	-0.015	-0.023	0.062	-0.08	0.046	-0.069	0.005	-0.041	0.011	0.026	-0.015	-0.011	-0.01	-0.02	?	-0.005	-0.011	0.117	0.065	0.054	-0.007	0.034	0.086	0.07	0.034	0.026	0.041	0.049	0.024	?	-0.023	0.072	0.023	-0.101	-0.088	-0.101	-0.077	-0.059	0.129	0.326	-0.137	-0.158	0.104	-0.095	-0.104	-0.129	0.023	-0.116	-0.153	-0.276	-0.336	-0.336	0.078	-0.08	-0.163	-0.21	-0.21	-0.091	0.033	0.011	-0.129	-0.069	-0.07	0.059	0.011	?	0.02	-0.044	0.046	-0.137	-0.116	0.007	-0.007	0.033	0.06	0.086	0.285	0.196	Resp	YDL004W
0.017	0.029	0.044	0.048	0.048	0.038	0.002	0.025	0.063	0.002	0.114	0.008	0.023	-0.008	0.029	0.04	-0.025	-0.099	0.124	-0.048	0.013	0.061	0.044	0.013	?	-0.013	-0.036	-0.008	-0.013	0.002	-0.038	-0.013	-0.015	-0.063	0.055	0.122	0.095	0.143	0.124	0.103	0.118	0.025	0.105	0.13	0.177	0.139	0.177	-0.019	-0.076	-0.16	-0.17	-0.271	-0.286	0.042	0.006	-0.135	-0.242	-0.336	?	0.065	-0.042	-0.145	-0.122	-0.141	0.055	0.053	0.025	0.023	0.267	0.111	-0.019	-0.046	-0.053	-0.071	-0.053	-0.042	0.015	0.303	0.254	Resp	YKL016C
0.033	0.096	0.043	0.047	-0.053	0.033	-0.018	0.002	0.007	0.045	-0.002	-0.069	-0.025	-0.069	-0.04	-0.065	-0.018	-0.058	0.279	0.1	0.134	0.013	0.053	0.051	0.018	0.053	0.007	0.013	0.072	0.08	0.029	0.051	0.013	?	0.087	0.178	0.203	0.205	0.203	0.201	0.161	0.15	0.188	0.252	0.214	0.201	0.284	0.014	-0.045	-0.092	-0.121	-0.101	-0.176	0.062	-0.065	-0.156	-0.098	-0.112	0.025	0.136	0.053	-0.045	-0.065	0.007	-0.049	0.053	0.051	0.08	-0.005	0.071	-0.002	-0.031	-0.013	-0.049	0.034	0.069	0.078	0.313	0.172	Resp	YJL166W
-0.017	-0.067	0.049	?	0.01	-0.121	-0.022	-0.148	-0.057	-0.111	-0.044	-0.133	-0.007	-0.126	-0.022	-0.116	-0.049	-0.067	-0.126	-0.239	-0.126	-0.165	-0.188	-0.094	-0.126	-0.079	0.01	-0.037	-0.099	-0.022	-0.062	-0.104	-0.084	-0.057	-0.049	-0.106	-0.099	-0.133	?	0.262	0.057	-0.262	-0.057	0.064	-0.158	-0.044	-0.126	-0.175	-0.072	-0.089	-0.044	-0.17	-0.2	-0.054	-0.089	-0.308	-0.104	-0.2	0.101	0.047	0.015	-0.03	-0.067	0.007	-0.079	-0.025	-0.084	-0.165	?	0.096	-0.138	-0.138	-0.099	-0.126	-0.015	-0.035	0.059	0.121	0.101	Resp	YPL271W
-0.002	-0.036	-0.058	0.007	-0.031	-0.005	-0.031	-0.007	0.038	0.02	0.014	0.056	0.056	-0.013	0.067	0.022	0.002	0.033	-0.125	0.029	0.078	0.11	0.096	0.128	0.06	0.121	0.07	0.105	0.058	0.07	0.007	0.022	-0.058	0.018	0.022	0.067	-0.042	0.052	0.042	0.056	0.058	0.002	0.038	0.188	-0.04	-0.042	-0.036	-0.045	-0.072	-0.065	-0.072	-0.042	0.02	-0.018	0.007	-0.042	-0.085	-0.161	-0.061	-0.265	-0.419	-0.238	-0.146	-0.166	0.079	-0.005	-0.042	-0.208	-0.146	-0.134	-0.305	-0.462	0.002	-0.011	-0.007	-0.022	0.011	0.067	-0.031	Ribo	YKL180W
0.039	-0.074	0.013	0.006	0.049	0.082	0.032	0.044	0.047	0.057	0.068	0.054	0.054	-0.077	0.085	0.024	0.079	0.076	-0.074	-0.128	-0.085	?	-0.016	-0.063	-0.054	-0.024	0.011	-0.011	-0.046	0.006	-0.009	-0.074	-0.035	0.013	0.057	0.038	0.079	0.087	0.114	0.122	0.112	0.051	0.081	0.079	0.063	0.098	0.18	0.002	?	?	?	-0.141	-0.077	0.262	?	0.092	-0.149	-0.253	-0.035	-0.074	-0.344	-0.325	-0.239	-0.259	-0.027	0.107	-0.036	-0.133	-0.022	-0.158	-0.092	-0.299	0.03	0.044	0.092	0.047	0.047	-0.098	-0.221	Ribo	YDL184C
0.016	-0.111	-0.018	-0.127	-0.01	-0.093	0.078	-0.065	-0.003	-0.036	-0.026	-0.083	-0.01	-0.15	-0.065	-0.075	?	-0.098	0.137	-0.083	-0.109	-0.161	-0.15	-0.197	-0.145	-0.078	0.016	0.067	-0.14	0.083	0.078	0.01	-0.127	-0.15	-0.111	-0.098	-0.065	-0.06	0.021	0.016	-0.031	0.021	0.065	-0.161	0.085	0.085	0.106	-0.078	0.016	0.078	0.098	-0.057	-0.155	-0.122	-0.031	-0.259	0.117	0.326	-0.075	-0.098	-0.003	-0.093	-0.026	-0.37	0.041	-0.008	0.039	-0.039	-0.078	-0.15	0.003	-0.251	0.016	-0.036	-0.078	-0.155	-0.065	-0.075	-0.184	Proteas	YML092C
0.021	-0.041	0.051	-0.03	0.021	-0.035	0.002	0.104	?	0.034	-0.011	0.073	0.011	-0.03	0.069	0.046	0.106	0.092	-0.106	-0.016	0.051	0.08	0.129	0.089	0.069	0.092	0.051	0.05	-0.005	-0.002	-0.012	-0.051	-0.087	-0.041	0.014	0.028	0.057	0.037	0.034	0.027	-0.005	-0.044	0.005	0.043	-0.025	-0.051	-0.011	-0.032	?	-0.035	-0.048	-0.071	0.025	0.027	0.043	0.051	0.014	0.019	-0.011	-0.177	-0.344	-0.308	-0.163	-0.067	0.051	-0.149	-0.131	-0.216	0.074	0.005	-0.344	-0.228	0.019	0.035	0.014	-0.074	-0.177	-0.267	-0.437	Ribo	YBR048W
-0.039	0.019	-0.046	0.02	-0.054	0.031	-0.061	0.034	0.051	0.09	0.071	-0.017	0.032	-0.01	0.066	0.061	0.061	0.047	-0.102	0.061	-0.005	0.066	0.125	0.129	0.127	0.093	0.063	0.083	0.108	0.007	-0.015	-0.005	-0.046	0.041	-0.002	0.017	-0.015	0.005	0.027	0.064	0.034	-0.034	-0.01	0.144	-0.064	0.031	-0.042	0.002	-0.037	-0.071	-0.105	0.051	-0.061	0.012	0.119	0.11	-0.012	-0.039	-0.034	-0.256	-0.419	-0.303	-0.19	-0.237	0.088	0.066	-0.058	-0.19	-0.058	-0.049	-0.195	-0.264	0.075	0.017	0.019	-0.061	-0.015	-0.224	-0.339	Ribo	YDR450W
0.006	-0.022	-0.037	0.011	-0.016	0.022	0.006	0.046	0.053	0.037	0.067	0.03	0.026	0.016	0.059	0.064	0.024	0.059	-0.086	0.024	-0.058	0.106	0.161	0.15	0.16	0.149	0.11	0.101	0.078	0.059	0.002	0.067	-0.029	-0.006	0.029	0.034	0.059	0.032	0.045	0.042	0.051	-0.011	0.011	0.107	0.01	-0.014	0.006	-0.01	-0.118	-0.078	-0.075	-0.016	-0.043	0.048	0.059	0.123	-0.005	-0.043	-0.04	-0.235	-0.422	-0.286	-0.174	-0.122	0.066	-0.014	-0.064	-0.169	-0.043	-0.072	-0.147	-0.286	0.054	0.037	0.03	-0.029	-0.082	-0.249	-0.395	Ribo	YHL033C
-0.022	-0.1	-0.09	-0.087	-0.043	-0.103	-0.013	0.04	-0.022	-0.009	-0.042	0.03	-0.025	-0.029	0.004	0.055	0.001	0.014	-0.129	-0.009	0.009	0.053	0.103	0.059	0.023	0.116	0.066	0.055	0.014	0.02	0.017	0.01	-0.049	-0.017	0.009	0.01	0.012	0.012	0.001	0.012	0.052	-0.004	0.02	0.139	0.001	-0.025	0.014	-0.01	-0.052	-0.061	-0.11	-0.017	-0.032	?	-0.036	0.027	-0.055	-0.006	-0.097	-0.335	-0.347	-0.259	-0.176	-0.103	0.075	0.012	-0.103	-0.202	-0.121	-0.084	-0.251	-0.335	-0.004	-0.043	0.004	-0.039	-0.081	-0.289	-0.382	Ribo	YBR189W
-0.025	-0.063	-0.076	-0.054	-0.057	-0.103	-0.01	0.016	-0.034	-0.067	-0.03	0.046	-0.022	-0.037	-0.004	0.024	0.018	0.036	-0.15	0.024	-0.051	0.036	0.039	0.036	0.016	0.09	0.055	0.058	0.01	0.021	-0.004	0.031	-0.057	-0.022	0.012	0.037	0.03	0.031	0.031	0.046	0.034	0.022	0.027	0.151	0.004	-0.01	0.016	-0.064	-0.063	-0.064	-0.106	-0.015	-0.04	0.021	0.009	0.034	-0.013	-0.018	-0.043	-0.245	-0.395	-0.283	-0.177	-0.159	0.058	0.006	-0.1	-0.198	-0.1	-0.057	-0.299	-0.326	0.01	-0.037	0.009	-0.037	-0.084	-0.26	-0.395	Ribo	YBR191W
-0.041	-0.088	-0.136	-0.101	-0.061	-0.124	-0.032	0.034	-0.022	0.029	-0.045	0.065	0.011	-0.007	-0.016	0.09	-0.013	0.022	-0.257	-0.097	-0.032	0.013	0.075	0.043	0.097	0.074	0.092	0.079	-0.039	0.038	-0.005	0.056	-0.081	-0.036	0.027	0.032	0.041	0.041	0.029	0.043	0.014	?	0.041	0.124	-0.039	-0.052	-0.027	-0.025	-0.018	-0.052	-0.154	-0.013	-0.077	0.045	-0.016	0.061	?	-0.068	-0.032	-0.224	-0.391	-0.219	-0.136	-0.271	0.07	-0.054	-0.084	-0.244	-0.022	-0.075	-0.108	-0.381	0.022	0.036	0.095	-0.016	-0.054	-0.219	-0.28	Ribo	YBL087C
-0.056	-0.017	-0.098	-0.033	-0.069	-0.002	-0.077	-0.065	0.006	0.065	0.015	-0.044	0.035	-0.008	0.021	-0.006	-0.048	0.012	-0.262	?	-0.112	0.108	0.056	0.104	0.071	0.168	0.1	0.11	0.029	0.054	0.054	0.015	-0.017	0.006	0.035	-0.002	-0.083	-0.019	0.06	0.06	?	-0.091	-0.044	-0.058	-0.123	-0.033	-0.035	-0.027	-0.058	-0.098	-0.133	0.079	-0.087	0.062	0.013	0.116	0.058	-0.065	-0.012	-0.227	-0.374	-0.204	-0.152	-0.156	0.065	-0.033	-0.129	-0.216	-0.019	-0.081	-0.091	-0.291	0.04	-0.019	0.04	0.021	-0.039	-0.283	-0.374	Ribo	YHL001W
0.053	-0.028	-0.026	0.022	0.007	0.015	0.028	-0.011	0.026	-0.041	0.033	-0.063	0.048	-0.066	0.072	-0.033	0.07	-0.041	-0.14	-0.042	0.059	0.029	0.061	0.044	0.033	0.048	0.033	0.085	0.046	0.015	-0.037	-0.026	-0.031	-0.013	0.028	0.085	0.122	0.114	0.098	0.114	0.039	0.026	0.061	-0.107	0.002	-0.028	0.083	-0.031	-0.155	-0.131	-0.146	?	-0.087	-0.074	-0.031	-0.013	-0.311	-0.295	0.013	-0.14	-0.348	-0.258	-0.149	-0.033	0.077	0.002	-0.079	-0.155	0.081	-0.079	-0.238	-0.302	0.026	-0.006	0.107	0.02	-0.018	-0.206	-0.302	Ribo	YOR167C
0.064	0.022	0.022	0.025	0.021	0.011	0.037	0.041	0.057	0.036	0.049	0.026	0.047	0.029	0.078	0.054	0.067	0.035	-0.025	0.011	0.048	0.146	0.129	0.082	0.103	0.089	0.076	0.054	0.053	0.036	0.015	0.025	-0.049	-0.007	0.035	0.033	0.055	0.047	0.036	0.036	0.039	0.011	0.033	0.041	0.013	0.022	0.018	0.012	-0.207	-0.271	-0.281	-0.18	-0.094	0.07	-0.011	0.138	-0.38	-0.474	-0.013	-0.153	-0.289	-0.219	-0.123	-0.113	0.054	0.013	-0.054	-0.101	0.023	0.004	0.001	-0.119	-0.027	-0.007	-0.016	-0.027	-0.033	-0.145	0.001	Ribo	YER102W
-0.052	-0.087	-0.075	-0.068	-0.039	-0.084	-0.057	-0.064	-0.032	-0.068	-0.041	-0.071	-0.012	-0.045	0.012	0.007	-0.045	-0.091	-0.144	-0.053	0.014	0.041	0.005	0.045	0.027	0.036	0.045	0.025	-0.021	-0.025	-0.039	-0.061	-0.045	-0.071	-0.025	0.086	0.086	0.043	0.014	0.021	-0.032	-0.027	0.037	-0.068	-0.084	-0.1	-0.071	-0.027	-0.153	-0.15	-0.23	-0.164	-0.075	-0.027	-0.041	0.125	-0.389	-0.413	-0.027	-0.135	-0.168	-0.153	-0.045	-0.091	0.002	-0.107	-0.159	-0.242	-0.032	-0.048	-0.168	-0.15	0.025	-0.012	0.061	-0.053	-0.045	-0.164	-0.328	Ribo	YJL191W
-0.008	?	-0.041	0.008	-0.038	0.017	-0.028	0.01	0.011	0.041	0.017	-0.031	0.008	-0.004	0.042	0.004	0.027	0.011	-0.2	0.006	0.073	0.021	0.122	0.108	0.063	0.059	0.017	0.052	0.073	-0.004	-0.071	-0.01	-0.076	-0.05	-0.014	0.022	0.042	0.05	-0.05	0.052	0.001	-0.02	0.028	0.05	-0.06	-0.071	-0.056	0.004	-0.251	-0.153	-0.251	-0.129	-0.048	-0.014	-0.006	0.126	-0.346	-0.069	-0.014	-0.206	-0.336	-0.224	-0.144	-0.106	0.088	-0.024	-0.06	-0.2	-0.045	-0.013	-0.2	-0.265	0.015	-0.025	0.046	0.014	-0.013	-0.206	-0.325	Ribo	YJL190C
0.032	0.04	-0.01	0.032	0.005	0.02	0.013	0.002	0.039	0.05	0.034	0.002	0.044	-0.037	0.069	0.017	0.047	0.012	-0.205	0.025	-0.042	0.089	0.114	0.085	0.064	0.089	0.05	0.08	0.085	0.039	-0.023	0.047	-0.085	-0.075	-0.025	0.01	0.04	0.039	-0.023	0.025	-0.005	-0.064	0.005	0.012	-0.06	-0.085	-0.034	0.007	-0.094	-0.042	-0.037	-0.042	0.013	-0.015	?	0.044	-0.355	-0.268	-0.025	-0.136	-0.317	-0.221	-0.132	-0.107	0.094	-0.025	-0.054	-0.205	-0.104	-0.107	-0.246	-0.345	0.023	-0.007	0.097	0.042	-0.039	-0.216	-0.335	Ribo	YLR264W
-0.009	-0.006	-0.077	-0.028	-0.066	-0.016	-0.027	-0.019	0.002	-0.027	0.006	-0.005	0.011	-0.105	0.052	0.022	0.022	0.011	0.005	0.056	-0.06	0.136	0.124	0.141	0.177	0.122	0.071	0.064	0.064	0.071	0.044	0.053	-0.042	-0.028	0.022	-0.009	0.028	0.061	-0.005	0.041	0.052	-0.08	-0.011	0.047	-0.009	-0.039	0.022	0.028	-0.108	-0.042	?	-0.05	?	-0.016	0.028	?	-0.171	-0.176	-0.042	-0.162	-0.376	-0.296	-0.231	-0.224	0.024	0.024	-0.042	-0.135	-0.094	-0.094	-0.18	-0.323	0.053	-0.006	0.053	0.049	-0.016	-0.213	-0.387	Ribo	YMR121C
0.059	-0.006	-0.038	0.018	-0.044	0.012	0.002	0.018	0.057	0.009	0.039	0.002	0.023	0.002	0.078	0.065	0.038	0.039	-0.018	0.059	0.136	0.163	0.145	0.145	0.163	0.128	0.101	0.072	0.077	0.074	0.036	0.044	-0.044	0.018	0.069	0.069	0.094	0.083	0.05	0.059	0.054	0.002	0.039	0.063	0.042	0.021	0.048	0.023	-0.127	-0.09	-0.13	-0.074	-0.035	-0.044	-0.005	0.112	-0.255	-0.285	-0.015	-0.169	-0.329	-0.311	-0.199	-0.13	0.036	0.021	-0.057	-0.146	0.005	-0.044	-0.065	-0.27	0.066	0.032	0.069	0.054	0.015	-0.195	-0.329	Ribo	YLR029C
-0.065	-0.059	-0.062	-0.042	-0.087	-0.034	-0.104	-0.067	0.012	0.022	-0.016	-0.05	-0.019	-0.045	0.005	0.006	-0.002	-0.026	-0.053	0.043	-0.047	0.053	0.039	0.053	0.059	0.099	0.053	0.061	0.011	-0.009	0.04	0.028	-0.002	0.039	0.022	0.039	0.006	-0.011	0.011	0.051	0.183	-0.067	0.033	0.123	-0.076	-0.062	-0.026	0.025	-0.16	-0.165	-0.183	-0.09	-0.036	-0.002	0.023	0.123	-0.301	-0.27	-0.028	-0.249	-0.262	-0.2	-0.146	-0.189	0.023	-0.016	-0.087	-0.146	-0.151	-0.059	-0.183	-0.36	0.03	0.009	0.057	-0.039	-0.042	-0.189	-0.286	Ribo	YDR500C
-0.008	-0.012	-0.023	0.001	-0.046	-0.005	-0.051	0.041	0.076	0.009	0.054	-0.016	0.016	0.008	0.056	0.068	0.027	0.008	-0.078	0.015	0.078	0.092	0.103	0.11	0.094	0.066	0.037	0.084	0.051	0.031	-0.012	0.011	-0.058	-0.009	0.02	-0.051	-0.158	-0.04	-0.016	0.179	?	-0.173	-0.177	0.087	-0.008	-0.04	-0.027	0.043	-0.214	-0.182	-0.246	-0.202	-0.106	0.037	-0.016	0.104	-0.331	-0.31	0.009	-0.154	-0.292	-0.202	-0.134	-0.068	0.051	-0.075	-0.058	-0.126	0.032	0.02	-0.119	-0.102	0.019	-0.016	-0.024	-0.106	-0.102	-0.115	-0.31	Ribo	YDR025W
0.03	0.013	-0.005	?	-0.025	-0.023	0.025	-0.028	0.01	0.038	0.005	0.02	0.017	-0.02	0.035	-0.007	0.038	0.025	-0.066	-0.036	0.068	0.111	0.128	0.126	0.071	0.095	0.056	0.055	0.081	0.053	0.012	0.02	-0.005	0.038	0.08	0.085	0.108	0.096	0.114	0.101	0.08	0.068	0.091	-0.025	0.06	0.038	0.086	0.017	-0.139	-0.232	-0.219	-0.166	-0.025	0.139	-0.038	0.158	-0.272	-0.28	-0.023	-0.015	-0.362	-0.289	-0.161	-0.134	0.055	0.018	-0.081	-0.171	-0.05	-0.007	-0.036	-0.171	0.038	0.027	0.063	0.038	0.041	-0.181	-0.305	Ribo	YGR027C
0.198	0.151	0.06	0.001	0.033	0.023	0.011	?	0.052	0.035	0.027	0.018	0.018	-0.003	?	0.044	-0.043	-0.008	-0.008	-0.028	0.016	0.132	0.026	0.076	0.055	0.005	-0.101	-0.098	-0.071	-0.172	-0.092	-0.061	-0.036	-0.007	0.027	0.047	0.052	0.056	0.044	0.088	0.034	0.017	0.047	0.065	0.013	-0.026	0.016	0.018	-0.192	-0.228	-0.228	-0.155	-0.046	0.03	-0.02	0.171	-0.312	-0.362	-0.017	-0.163	-0.312	-0.159	-0.096	-0.147	0.063	-0.039	-0.028	-0.134	0.005	-0.049	-0.167	-0.178	0.011	-0.033	-0.02	-0.073	-0.092	-0.134	-0.273	Ribo	YDL083C
0.01	-0.021	-0.01	-0.047	-0.026	?	-0.002	0.002	-0.031	-0.012	-0.078	-0.043	-0.035	-0.052	-0.029	-0.05	0.031	0.059	-0.007	-0.052	0.045	0.01	0.093	0.033	-0.074	-0.052	-0.093	-0.081	0.028	-0.107	-0.073	-0.097	0.017	0.021	0.079	0.057	0.079	0.067	0.062	0.041	0.066	0.005	0.066	-0.007	0.073	0.028	0.154	-0.1	-0.211	-0.211	-0.261	-0.183	-0.093	-0.078	-0.059	0.085	-0.301	-0.276	-0.088	-0.162	-0.228	-0.159	-0.162	-0.104	0.002	0.071	-0.131	-0.162	-0.107	-0.024	-0.145	-0.235	-0.029	-0.085	-0.038	-0.029	-0.066	-0.216	-0.326	Ribo	YOR182C
-0.042	?	-0.037	0.006	-0.025	0.009	-0.022	0.044	-0.001	-0.013	0.015	-0.025	?	0.001	0.035	0.018	0.023	-0.034	0.02	-0.02	0.031	0.07	0.034	0.037	0.009	-0.037	-0.034	-0.053	0.035	-0.079	-0.088	-0.085	0.006	0.037	0.067	0.063	0.085	0.083	0.085	0.075	0.076	0.029	0.077	0.061	0.085	0.012	0.156	-0.047	-0.183	-0.234	-0.269	-0.221	-0.142	-0.029	-0.034	0.13	-0.329	-0.374	-0.02	-0.164	-0.173	-0.173	-0.199	-0.047	-0.037	0.057	-0.111	-0.159	-0.042	0.042	-0.094	-0.135	?	-0.082	-0.053	-0.085	-0.053	-0.24	-0.301	Ribo	YJL189W
0.007	-0.037	-0.016	-0.02	?	-0.073	0.002	0.002	-0.024	-0.036	-0.002	-0.088	-0.02	-0.037	0.041	-0.044	0.06	-0.055	-0.095	-0.065	0.02	-0.002	0.067	0.033	0.051	-0.01	-0.016	-0.037	-0.005	-0.062	-0.059	-0.068	-0.036	0.018	0.051	0.051	0.086	0.088	0.072	0.046	0.067	0.01	0.065	0.023	0.047	0.047	0.083	-0.047	-0.21	-0.222	-0.228	-0.178	-0.121	0.029	-0.041	0.099	-0.091	-0.098	-0.015	-0.24	-0.355	-0.3	-0.15	-0.073	0.018	0.041	-0.121	-0.168	-0.037	-0.047	-0.132	-0.292	0.01	-0.028	-0.037	-0.08	-0.049	-0.292	-0.336	Ribo	YDR447C
0.026	-0.052	-0.016	-0.027	?	-0.061	0.005	-0.029	-0.037	-0.01	-0.029	-0.068	0.01	-0.055	0.034	-0.047	0.061	-0.023	-0.024	-0.024	0.023	-0.011	0.045	0.019	0.005	0.01	-0.002	-0.029	-0.047	-0.029	-0.035	-0.093	-0.069	-0.027	0.018	0.018	0.081	0.053	0.073	0.084	0.018	0.011	0.061	0.037	0.048	-0.015	0.048	-0.064	-0.176	-0.237	-0.208	-0.171	-0.135	-0.027	-0.032	0.077	-0.231	-0.264	-0.068	-0.213	-0.305	-0.342	-0.181	0.039	0.032	0.039	-0.119	-0.226	-0.032	-0.044	-0.143	-0.251	-0.011	-0.032	-0.019	-0.064	-0.058	-0.243	-0.297	Ribo	YKR094C
-0.047	-0.002	-0.066	-0.03	-0.097	-0.01	-0.07	-0.056	-0.021	0.028	-0.059	-0.035	-0.005	-0.082	0.007	0.007	0.005	0.005	-0.056	0.08	0.063	0.078	0.049	0.101	0.056	0.057	0.012	0.028	0.045	-0.031	-0.066	-0.012	-0.05	-0.031	-0.005	0.035	0.037	0.037	0.002	0.033	0.019	-0.038	0.035	0.057	-0.024	-0.043	0.005	-0.031	-0.169	-0.243	-0.212	-0.179	-0.137	0.042	-0.047	0.115	-0.23	-0.271	-0.026	-0.217	-0.217	-0.263	-0.2	-0.163	-0.04	0.043	-0.117	-0.179	-0.056	-0.03	-0.19	-0.263	-0.021	-0.038	-0.073	-0.089	-0.07	-0.2	-0.348	Ribo	YIL148W
0.004	-0.05	-0.03	-0.03	-0.013	-0.032	0.001	0.097	0.011	0.003	0.033	0.018	0.016	0.026	0.048	0.103	-0.007	0.041	-0.093	-0.033	0.009	0.086	0.036	-0.008	0.042	0.027	0.043	0.043	-0.003	0.013	-0.011	-0.028	-0.004	-0.026	0.009	-0.036	-0.042	-0.069	-0.048	0.054	0.027	?	-0.028	0.069	-0.111	-0.02	-0.104	0.068	-0.216	-0.258	-0.284	-0.178	-0.06	0.062	0.004	0.202	-0.369	-0.451	0.011	-0.118	-0.284	-0.199	-0.114	-0.128	0.038	-0.011	-0.052	-0.139	-0.013	-0.042	-0.114	-0.163	0.013	0.02	0.027	0.004	-0.007	-0.011	-0.222	Ribo	YBL072C
0.004	0.041	-0.049	-0.004	-0.025	0.01	0.005	-0.025	0.038	0.035	0.022	-0.005	0.027	-0.04	0.049	0.005	0.038	-0.005	-0.104	0.07	0.041	0.049	0.079	0.091	0.068	0.086	0.034	0.06	0.083	0.008	-0.016	0.004	-0.019	0.025	0.044	0.074	0.09	0.091	0.07	0.086	0.07	0.034	0.063	0.07	0.033	?	0.08	0.031	-0.176	-0.244	-0.281	0.052	-0.067	0.083	-0.02	0.135	-0.337	-0.36	?	-0.128	-0.289	-0.224	-0.132	-0.186	0.059	0.01	-0.085	-0.171	-0.037	-0.037	-0.145	-0.231	0.045	-0.014	0.071	0.014	-0.023	-0.176	-0.251	Ribo	YLR388W
0.011	?	0.021	0.046	0.017	0.023	-0.009	0.017	0.104	0.005	0.11	0.018	?	0.04	0.09	0.096	0.06	0.052	-0.141	0.024	0.107	0.052	0.04	0.107	0.13	0.089	0.037	0.095	0.083	0.055	-0.034	-0.002	-0.052	-0.023	0.023	0.069	0.098	0.098	0.083	0.128	0.04	0.06	0.092	0.073	0.017	-0.021	0.096	0.017	-0.157	-0.171	-0.18	-0.144	-0.044	0.089	-0.034	0.142	-0.297	-0.344	0.038	-0.124	-0.333	-0.214	-0.131	-0.214	0.099	-0.011	-0.052	-0.191	0.046	-0.014	-0.058	-0.202	0.032	0.002	0.038	-0.014	-0.026	-0.136	-0.274	Ribo	YDL061C
0.027	-0.033	0.006	-0.004	0.027	-0.025	-0.013	0.006	0.078	0.001	0.129	-0.026	0.035	0.01	0.106	0.069	0.017	-0.061	0.001	-0.055	0.009	0.104	0.065	0.065	0.075	0.081	0.036	0.014	-0.009	0.03	-0.029	0.001	-0.026	0.017	0.056	0.065	0.081	0.08	0.069	0.067	0.071	0.038	0.067	0.072	0.074	0.043	0.084	-0.004	-0.171	-0.177	-0.203	-0.158	-0.065	0.029	-0.022	0.172	-0.273	-0.315	-0.042	-0.162	-0.259	-0.307	-0.207	-0.226	0.119	0.056	-0.058	-0.177	-0.029	-0.071	-0.158	-0.298	0.017	0.004	0.038	0.03	0.012	-0.081	-0.231	Ribo	YLR167W
0.03	-0.018	0.011	-0.005	0.017	-0.023	-0.027	0.029	0.056	-0.002	0.089	-0.014	0.029	0.009	0.08	0.056	0.012	-0.054	-0.096	-0.06	0.029	0.104	0.123	0.098	0.104	0.065	-0.015	-0.005	0.021	0.011	-0.054	-0.023	?	0.036	0.086	0.074	0.102	0.092	0.093	0.105	0.092	0.05	0.084	0.149	0.06	0.054	0.084	0.005	-0.107	-0.198	-0.227	-0.159	-0.014	0.077	-0.018	0.111	-0.301	-0.319	-0.027	-0.173	-0.338	-0.24	-0.15	-0.177	0.105	0.012	-0.041	-0.138	0.011	-0.03	-0.084	-0.254	0.018	0.015	0.035	0.017	0.036	-0.134	-0.276	Ribo	YLR333C
0.041	-0.009	-0.023	-0.005	-0.023	-0.001	0.004	0.016	0.028	-0.023	0.033	-0.027	0.027	-0.029	0.053	0.001	-0.013	-0.001	0.011	-0.009	0.037	0.024	0.082	0.08	0.076	0.093	0.033	0.027	0.021	-0.013	-0.031	-0.024	0.074	0.04	-0.009	-0.04	-0.053	-0.024	-0.027	-0.004	-0.039	-0.043	-0.051	-0.06	-0.062	-0.082	-0.043	-0.04	-0.166	-0.201	-0.238	-0.072	?	0.008	-0.062	0.191	-0.378	-0.461	-0.005	-0.114	-0.308	-0.245	-0.133	-0.145	0.057	0.033	-0.089	-0.175	0.016	-0.016	-0.051	-0.238	0.013	0.009	0.032	0.02	-0.013	-0.085	-0.274	Ribo	YOR369C
?	-0.038	-0.031	-0.031	-0.025	-0.028	-0.008	-0.014	-0.021	-0.032	-0.054	-0.045	0.017	-0.048	-0.004	-0.051	0.056	-0.035	-0.061	-0.041	-0.004	0.03	0.056	0.055	-0.031	0.016	-0.032	-0.02	0.035	-0.061	-0.111	-0.051	-0.149	-0.054	-0.035	0.006	0.042	0.016	0.016	0.027	-0.017	-0.038	0.016	-0.076	-0.042	-0.056	-0.025	-0.085	-0.207	-0.259	-0.299	-0.176	-0.111	-0.013	-0.056	0.149	-0.29	-0.4	-0.054	-0.141	-0.245	-0.231	-0.125	-0.172	-0.014	-0.042	-0.154	-0.13	-0.013	-0.004	-0.079	-0.137	-0.013	-0.021	0.006	-0.061	-0.048	-0.202	-0.29	Ribo	YGL030W
-0.015	-0.03	-0.012	0.024	-0.015	-0.005	-0.015	0.015	-0.005	-0.041	0.012	-0.044	0.01	-0.028	0.062	-0.018	0.076	-0.03	-0.09	-0.048	0.008	-0.004	0.051	0.059	0.017	0.018	-0.018	-0.004	-0.035	-0.015	-0.068	-0.059	-0.104	0.035	-0.027	-0.051	-0.062	-0.018	-0.059	0.143	0.189	-0.104	0.004	-0.036	-0.078	0.007	-0.096	0.018	-0.25	-0.242	-0.25	-0.148	-0.055	-0.041	-0.055	0.162	-0.356	-0.356	-0.022	-0.136	-0.264	-0.194	-0.081	-0.128	0.061	-0.011	-0.073	-0.173	0.017	-0.062	-0.102	-0.223	0.05	0.044	0.046	0.008	-0.011	-0.16	-0.264	Ribo	YLR367W
-0.012	-0.048	-0.069	-0.039	?	-0.052	-0.012	-0.055	0.001	0.006	0.004	-0.01	-0.01	-0.035	0.001	-0.003	-0.031	-0.007	-0.096	-0.03	0.033	0.072	0.014	0.049	0.016	0.101	0.056	0.063	-0.018	0.024	0.025	0.014	-0.024	0.047	-0.041	-0.03	-0.064	-0.004	-0.046	0.07	0.022	-0.088	-0.039	0.025	-0.164	-0.037	-0.057	0.004	-0.211	-0.291	-0.271	-0.199	-0.118	0.06	-0.012	0.142	-0.314	-0.443	-0.073	-0.135	-0.263	-0.211	-0.132	-0.151	0.041	-0.003	-0.066	-0.147	0.024	-0.037	-0.121	-0.205	0.024	0.015	0.056	0.015	0.004	-0.132	-0.16	Ribo	YPL090C
-0.02	-0.112	-0.011	-0.035	0.045	-0.08	?	-0.024	0.024	-0.024	0.073	-0.035	0.001	-0.043	0.051	-0.001	0.036	-0.05	-0.126	-0.096	-0.004	0.036	0.054	-0.038	-0.024	0.024	0.027	-0.012	-0.069	-0.017	-0.004	-0.058	-0.017	-0.027	0.021	0.019	0.029	0.019	0.031	0.017	0.004	-0.011	0.029	-0.001	0.023	0.004	0.029	-0.018	-0.231	-0.276	-0.276	-0.167	-0.082	-0.001	-0.04	0.146	-0.364	-0.413	-0.09	-0.259	-0.19	-0.167	-0.076	-0.106	0.023	-0.027	-0.074	-0.14	-0.027	-0.096	-0.123	-0.18	-0.024	-0.051	-0.026	-0.045	-0.024	-0.18	-0.259	Ribo	YPL081W
0.033	-0.035	-0.018	-0.036	-0.032	-0.036	0.005	-0.011	?	-0.011	-0.017	-0.017	0.024	-0.017	0.017	-0.008	-0.054	0.005	-0.059	-0.011	0.019	0.055	0.061	0.048	0.059	0.03	0.03	0.049	0.041	0.004	-0.012	-0.005	-0.061	-0.041	-0.018	0.007	0.022	0.018	0.022	0.01	-0.007	-0.03	0.005	-0.116	-0.026	-0.05	-0.022	0.01	-0.261	-0.295	-0.306	-0.22	-0.116	0.054	-0.05	0.183	-0.328	-0.254	-0.036	-0.202	-0.269	-0.208	-0.116	-0.083	0.037	-0.026	-0.083	-0.149	-0.011	-0.032	-0.045	-0.171	0.008	-0.05	-0.004	-0.094	-0.1	-0.202	-0.34	Ribo	YGL076C
-0.01	-0.062	-0.01	-0.062	-0.059	-0.056	-0.021	?	-0.004	0.004	-0.034	-0.01	-0.01	0.015	-0.004	-0.001	-0.072	0.064	-0.105	-0.001	0.038	0.006	0.115	0.101	-0.018	0.098	0.037	0.022	0.036	0.001	?	?	-0.021	0.034	0.05	0.018	0.031	0.021	0.034	0.004	0.024	0.004	0.031	0.046	0.041	0.009	0.053	0.022	-0.166	-0.217	-0.272	-0.17	-0.075	0.053	-0.064	0.105	-0.323	-0.323	-0.086	-0.257	-0.343	-0.28	-0.191	-0.102	-0.006	0.038	-0.099	-0.152	-0.105	-0.04	-0.092	-0.17	0.01	0.021	0.074	-0.015	-0.034	-0.132	-0.272	Ribo	YBR084C-A
-0.023	-0.085	-0.019	-0.052	-0.04	-0.058	-0.021	0.058	0.001	0.04	-0.03	-0.023	-0.017	-0.01	0.006	0.026	0.019	0.01	-0.129	-0.019	0.045	-0.012	0.069	0.102	0.043	0.109	0.07	0.034	0.01	0.001	0.008	0.001	-0.032	0.019	0.041	-0.017	0.006	0.004	0.021	-0.01	0.043	-0.04	0.004	0.004	?	-0.008	0.022	0.001	-0.133	-0.202	-0.246	-0.138	-0.07	0.084	-0.052	0.103	-0.283	-0.34	-0.07	-0.26	-0.33	-0.292	-0.197	-0.122	0.022	0.041	-0.102	-0.138	-0.095	-0.037	-0.088	-0.202	0.006	0.001	0.054	-0.023	-0.037	-0.154	-0.34	Ribo	YBL027W
-0.02	-0.07	-0.028	-0.03	-0.043	-0.065	-0.039	-0.057	-0.011	-0.046	-0.039	-0.039	-0.014	-0.067	-0.007	-0.027	-0.035	0.017	-0.111	-0.077	-0.007	0.001	0.008	0.053	-0.008	0.029	0.01	0.007	0.004	0.001	-0.011	-0.022	-0.135	0.012	0.043	0.024	-0.054	0.004	0.012	0.14	0.06	-0.059	0.046	-0.033	-0.098	0.019	-0.022	-0.012	-0.164	-0.188	-0.241	-0.131	-0.048	0.071	-0.033	0.139	-0.318	-0.308	-0.039	-0.182	-0.289	-0.271	-0.139	-0.169	0.022	0.004	-0.111	-0.164	-0.072	-0.052	-0.139	-0.308	0.023	-0.011	0.041	-0.008	-0.057	-0.177	-0.289	Ribo	YJL136C
-0.043	-0.019	-0.081	-0.034	-0.074	-0.034	-0.069	-0.048	-0.022	0.019	-0.038	-0.043	-0.011	-0.09	-0.013	-0.043	-0.028	-0.023	-0.071	-0.001	-0.038	0.047	0.042	0.08	0.029	0.058	0.004	0.046	0.046	0.027	-0.015	-0.011	-0.041	-0.005	0.013	0.023	0.033	0.015	0.039	0.036	0.029	-0.009	0.042	0.01	0.009	-0.019	0.024	?	-0.15	-0.192	-0.227	-0.131	-0.053	0.015	-0.018	0.149	-0.325	-0.335	-0.053	-0.192	-0.335	-0.215	-0.15	-0.254	0.042	0.025	-0.085	-0.182	-0.079	-0.032	-0.203	-0.24	0.037	-0.015	0.025	-0.009	-0.048	-0.192	-0.277	Ribo	YKR057W
-0.001	-0.05	-0.056	-0.056	-0.009	-0.063	0.009	-0.047	-0.034	-0.02	0.105	-0.044	0.018	-0.061	0.015	-0.039	0.042	-0.02	-0.173	-0.053	-0.015	-0.059	0.012	0.006	-0.018	?	0.056	0.063	-0.022	0.01	-0.001	-0.063	-0.034	?	0.042	0.047	0.086	0.066	0.067	0.054	0.023	-0.01	0.056	-0.05	0.004	-0.015	0.053	-0.01	-0.155	-0.209	-0.189	-0.123	-0.069	0.061	-0.018	0.117	-0.319	-0.339	-0.091	-0.189	-0.301	-0.209	-0.108	-0.193	0.01	-0.025	-0.108	-0.178	-0.104	-0.126	-0.199	-0.269	0.048	0.018	0.023	-0.013	-0.025	-0.189	-0.269	Ribo	YLR185W
0.008	-0.046	-0.072	-0.026	-0.107	-0.022	-0.08	-0.046	-0.012	0.01	-0.018	-0.032	-0.014	-0.046	-0.001	0.014	-0.007	-0.001	-0.11	0.074	0.031	0.078	0.052	0.078	0.058	0.055	0.014	0.018	0.043	-0.032	-0.028	-0.038	-0.014	0.017	0.024	0.007	0.012	0.01	0.01	0.01	-0.008	-0.05	0.028	-0.035	-0.011	-0.032	0.005	0.048	-0.22	-0.232	-0.278	-0.171	-0.072	0.041	-0.018	0.169	-0.352	-0.367	-0.014	-0.196	-0.261	-0.22	-0.116	-0.163	0.004	0.005	-0.065	-0.12	-0.054	-0.032	-0.196	-0.247	0.024	0.005	0.049	-0.017	-0.043	-0.134	-0.261	Ribo	YER074W
-0.004	0.013	-0.067	?	-0.054	-0.012	-0.005	0.013	0.014	-0.022	?	-0.008	0.019	-0.027	0.049	-0.014	0.01	0.005	-0.082	0.019	-0.036	0.099	0.069	0.084	0.11	0.037	?	0.018	0.05	-0.007	-0.041	-0.005	-0.043	?	-0.094	-0.027	0.025	0.029	0.038	0.041	-0.007	-0.059	-0.001	0.067	0.03	-0.061	-0.024	0.008	-0.226	-0.277	-0.287	-0.171	-0.051	0.022	0.001	0.22	-0.339	-0.366	-0.035	-0.186	-0.339	-0.232	-0.134	-0.134	0.062	0.013	-0.051	-0.123	-0.032	-0.027	-0.127	-0.186	0.049	0.005	0.038	-0.004	-0.018	-0.149	-0.171	Ribo	YOR096W
-0.001	-0.042	-0.012	-0.031	-0.011	-0.022	0.005	-0.018	0.007	-0.015	-0.022	-0.031	0.007	-0.031	0.012	-0.024	0.007	0.013	-0.096	-0.053	0.018	0.071	0.098	0.081	0.01	0.059	0.028	0.035	0.022	-0.005	-0.028	-0.009	-0.039	-0.024	-0.004	0.065	0.024	0.04	0.026	0.018	0.042	-0.011	-0.028	-0.068	-0.005	-0.015	-0.007	-0.015	-0.219	-0.302	-0.293	-0.2	-0.076	0.054	-0.042	0.142	-0.283	-0.322	-0.053	-0.225	-0.237	-0.259	-0.133	-0.133	0.026	-0.031	-0.099	-0.161	-0.06	-0.037	-0.129	-0.231	0.013	-0.024	0.001	-0.073	-0.078	-0.219	-0.266	Ribo	YPL198W
-0.017	-0.048	-0.043	-0.083	-0.048	-0.061	-0.004	-0.046	-0.024	?	-0.028	-0.036	-0.014	-0.033	?	-0.039	-0.017	-0.018	-0.193	-0.054	0.01	0.028	0.07	0.075	0.052	0.072	0.034	0.055	0.036	0.013	0.012	0.014	-0.028	0.01	0.036	0.018	0.045	0.03	0.013	-0.005	-0.018	-0.035	0.01	-0.095	-0.024	-0.046	-0.035	-0.005	-0.169	-0.248	-0.271	-0.198	-0.072	0.099	-0.039	0.146	-0.318	-0.297	-0.036	-0.164	-0.308	-0.172	-0.075	-0.117	0.029	-0.067	-0.089	-0.138	-0.072	-0.113	-0.135	-0.271	0.04	0.004	-0.026	-0.075	-0.086	-0.228	-0.279	Ribo	YLR448W
-0.015	-0.041	-0.046	-0.037	-0.055	-0.055	-0.009	-0.019	-0.022	-0.005	-0.049	-0.06	-0.009	-0.057	0.009	-0.071	0.013	0.01	-0.117	-0.029	0.014	0.02	0.042	0.071	-0.005	0.046	0.037	0.032	0.018	-0.005	-0.037	-0.032	0.001	0.015	0.032	0.02	0.023	0.031	0.033	0.024	0.001	-0.019	0.029	-0.065	?	-0.022	0.019	-0.06	-0.156	-0.255	-0.235	-0.183	-0.077	0.033	-0.037	0.106	-0.306	-0.375	-0.054	-0.229	-0.296	-0.188	-0.124	-0.055	0.009	0.013	-0.097	-0.16	-0.101	-0.094	-0.151	-0.287	0.01	0.01	-0.015	-0.046	-0.063	-0.216	-0.296	Ribo	YOR234C
0.015	-0.039	-0.048	-0.041	-0.053	-0.053	0.001	-0.031	0.008	-0.033	-0.006	-0.028	0.01	-0.048	0.018	-0.015	-0.006	-0.01	-0.031	-0.048	0.049	0.031	0.016	0.041	0.036	0.057	0.029	0.059	0.04	0.029	-0.009	-0.017	-0.017	0.01	0.02	0.024	0.031	0.023	0.025	0.033	0.018	-0.012	0.007	0.062	0.018	-0.004	0.018	0.001	-0.24	-0.257	-0.286	-0.179	-0.103	-0.01	-0.058	0.132	-0.42	-0.452	-0.029	-0.156	-0.257	-0.226	-0.132	-0.122	0.045	0.006	-0.065	-0.122	0.012	-0.069	-0.044	-0.219	?	-0.006	0.004	-0.021	-0.009	-0.082	-0.212	Ribo	YNL178W
-0.003	-0.072	-0.01	-0.049	-0.045	-0.065	-0.006	-0.004	0.008	0.015	-0.028	0.007	0.016	-0.03	0.008	0.047	-0.013	0.019	-0.147	-0.061	-0.018	-0.003	0.03	0.042	0.001	0.051	0.048	0.052	-0.013	0.013	-0.007	-0.006	-0.016	0.012	0.022	0.007	0.02	0.008	?	?	-0.004	-0.03	0.007	0.03	0.001	-0.013	0.001	0.008	-0.21	-0.277	-0.269	-0.188	-0.105	0.047	0.024	0.13	-0.364	-0.403	-0.059	-0.177	-0.277	-0.229	-0.124	-0.183	0.046	0.006	-0.072	-0.143	-0.045	-0.047	-0.093	-0.177	0.019	0.024	0.021	0.008	0.013	-0.168	-0.269	Ribo	YBR181C
0.026	-0.046	-0.032	-0.037	-0.041	-0.051	0.009	-0.035	0.015	-0.018	0.005	-0.012	0.026	-0.044	0.03	-0.012	0.013	-0.012	-0.058	0.009	0.021	0.037	0.033	0.05	0.027	0.049	0.039	0.067	-0.009	0.041	0.019	-0.013	-0.018	0.009	0.042	0.039	0.047	0.041	0.03	0.031	0.019	-0.008	0.033	-0.013	0.031	-0.004	0.032	0.014	-0.169	-0.257	-0.272	-0.175	-0.06	0.112	-0.049	0.146	-0.377	-0.408	-0.032	-0.2	-0.264	-0.205	-0.121	-0.082	0.039	0.004	-0.098	-0.151	0.001	-0.063	-0.098	-0.243	0.054	0.001	0.018	-0.015	0.001	-0.189	-0.289	Ribo	YOL121C
-0.01	-0.021	-0.057	-0.001	-0.024	-0.007	0.003	-0.016	0.03	-0.01	-0.001	-0.011	0.011	-0.003	0.03	0.012	-0.003	0.028	-0.078	-0.006	0.004	0.074	0.107	0.087	0.073	0.102	0.078	0.072	0.041	0.039	0.013	0.031	-0.046	-0.003	0.019	0.034	0.043	0.049	0.036	0.048	0.041	0.02	0.015	0.082	0.001	-0.006	0.001	0.017	-0.212	-0.206	-0.271	-0.195	-0.064	-0.001	-0.089	0.087	-0.324	-0.43	-0.036	-0.156	-0.301	-0.19	-0.122	-0.112	0.058	-0.011	-0.05	-0.129	-0.034	-0.068	-0.098	-0.184	0.02	-0.018	-0.01	-0.011	-0.011	-0.206	-0.324	Ribo	YLL045C
0.022	-0.042	-0.026	-0.017	0.018	-0.047	0.017	-0.04	?	-0.018	0.004	-0.026	0.028	-0.018	0.033	-0.004	0.037	-0.011	-0.152	-0.024	-0.007	0.051	0.04	0.031	0.028	0.062	0.068	0.059	0.004	0.038	0.005	-0.004	-0.073	-0.047	-0.018	0.022	0.034	0.019	0.017	0.008	-0.029	-0.04	-0.011	0.005	-0.066	-0.068	-0.066	-0.014	-0.156	-0.217	-0.243	-0.156	-0.038	0.04	-0.042	0.138	-0.409	-0.429	-0.024	-0.147	-0.283	-0.129	-0.053	-0.139	0.034	-0.075	-0.081	-0.152	-0.001	-0.079	-0.118	-0.243	0.031	0.018	0.052	-0.042	-0.034	-0.199	-0.291	Ribo	YGR214W
-0.017	0.007	-0.017	-0.007	-0.015	0.017	-0.005	0.046	0.004	0.025	-0.017	-0.007	?	-0.012	-0.001	?	0.014	0.025	-0.12	0.082	0.019	0.097	0.124	0.092	0.083	0.09	0.045	0.084	0.057	0.032	0.017	0.028	-0.063	-0.04	-0.027	0.028	0.03	0.022	0.004	0.004	-0.015	-0.04	-0.004	0.052	-0.077	-0.088	-0.085	-0.012	-0.177	-0.198	-0.255	-0.187	-0.031	0.047	-0.072	0.175	-0.379	-0.379	0.004	-0.151	-0.287	-0.164	-0.077	-0.085	0.036	-0.098	-0.067	-0.155	-0.011	-0.042	-0.083	-0.142	0.04	0.028	0.056	-0.015	-0.042	-0.24	-0.317	Ribo	YLR048W
-0.015	-0.005	-0.071	-0.015	-0.028	-0.011	-0.012	-0.018	-0.018	-0.036	-0.031	-0.044	0.018	-0.028	0.02	-0.027	?	-0.018	-0.085	0.01	-0.082	0.055	0.118	0.082	0.05	0.087	0.017	0.054	0.054	0.001	0.032	0.028	-0.085	-0.044	-0.015	0.018	0.047	0.029	0.004	0.044	-0.005	-0.037	?	-0.042	-0.055	-0.047	-0.058	0.022	-0.219	-0.245	-0.276	-0.185	-0.076	0.025	-0.036	0.168	-0.375	-0.336	-0.005	-0.126	-0.294	-0.153	-0.091	-0.093	0.039	-0.097	-0.055	-0.153	-0.027	-0.037	-0.141	-0.201	0.026	-0.017	0.031	-0.037	-0.069	-0.232	-0.303	Ribo	YNL301C
0.035	-0.023	?	-0.014	0.005	-0.037	0.024	0.003	0.009	-0.008	0.003	-0.021	0.017	0.003	0.047	0.005	0.051	0.029	-0.069	0.023	0.029	0.062	0.075	0.066	0.071	0.079	0.055	0.051	0.029	0.024	0.009	-0.007	0.055	0.055	0.059	-0.042	-0.039	-0.029	0.013	0.045	0.051	-0.034	-0.02	0.037	0.014	0.035	0.052	-0.005	-0.26	-0.328	-0.305	-0.224	-0.123	0.057	-0.05	0.127	-0.317	-0.328	-0.035	-0.149	-0.268	-0.231	-0.094	-0.129	0.053	-0.065	-0.088	-0.123	0.012	-0.014	-0.029	-0.157	0.008	0.007	-0.029	-0.067	-0.049	-0.175	-0.305	Ribo	YJR145C
0.015	-0.036	-0.017	-0.036	-0.025	-0.063	0.018	-0.018	0.001	-0.036	-0.027	-0.017	0.015	-0.033	0.026	-0.021	0.036	-0.005	-0.109	-0.009	0.044	-0.005	0.071	0.032	0.034	0.11	0.069	0.064	0.017	0.02	0.009	0.007	-0.055	-0.028	0.01	0.017	0.032	0.031	0.031	0.022	0.005	-0.022	0.013	?	-0.018	-0.025	-0.012	-0.033	-0.238	-0.294	-0.303	-0.213	-0.123	0.028	-0.053	0.105	-0.336	-0.375	-0.052	-0.162	-0.276	-0.22	-0.097	-0.137	0.045	-0.082	-0.069	-0.141	-0.025	-0.036	-0.042	-0.191	0.04	0.063	0.04	-0.037	-0.015	-0.191	-0.26	Ribo	YHR203C
0.021	-0.029	-0.018	0.001	0.018	-0.01	0.02	-0.009	0.01	-0.018	0.015	-0.009	0.019	0.006	0.054	0.012	0.043	0.011	-0.068	-0.006	0.008	?	0.04	0.053	0.039	0.053	0.03	0.026	0.003	0.034	0.001	0.011	-0.022	0.014	0.015	-0.075	-0.066	-0.048	-0.006	0.088	-0.034	-0.085	-0.041	0.051	-0.083	-0.007	-0.018	-0.02	-0.253	-0.27	-0.29	-0.215	-0.111	0.058	-0.053	0.099	-0.359	-0.379	-0.023	-0.134	-0.302	-0.215	-0.096	-0.096	0.038	0.001	-0.063	-0.145	-0.003	-0.093	-0.012	-0.244	0.011	0.008	0.018	-0.038	-0.041	-0.182	-0.244	Ribo	YJR123W
0.022	-0.016	-0.022	-0.006	0.009	-0.019	0.022	0.015	0.008	-0.011	0.011	-0.015	0.023	-0.024	0.062	-0.004	0.065	-0.006	-0.051	0.015	0.03	0.036	0.069	0.063	0.063	0.047	0.023	0.023	0.022	0.017	-0.022	-0.01	-0.041	-0.016	0.019	0.019	0.034	0.013	-0.058	0.025	-0.004	-0.018	0.006	0.011	0.011	-0.018	-0.004	-0.019	-0.229	-0.307	-0.277	-0.188	-0.1	0.084	-0.041	0.103	-0.415	-0.375	-0.022	-0.173	-0.286	-0.194	-0.091	-0.061	0.034	-0.01	-0.065	-0.118	-0.011	-0.061	0.011	-0.223	0.036	0.015	0.015	-0.045	-0.067	-0.21	-0.26	Ribo	YJL177W
0.024	-0.012	0.005	0.023	0.021	0.028	0.028	0.009	0.017	-0.027	0.034	-0.034	0.021	-0.027	0.074	-0.014	0.034	-0.017	-0.074	0.017	0.035	0.042	0.051	0.074	0.078	0.088	0.039	0.046	0.012	0.034	-0.012	-0.001	-0.05	-0.014	-0.003	0.051	0.084	0.08	0.073	0.061	0.024	0.027	0.049	-0.007	0.012	0.005	0.009	?	-0.213	-0.252	-0.268	-0.181	-0.094	0.019	-0.027	0.142	-0.384	-0.421	-0.035	-0.112	-0.286	-0.207	-0.097	-0.123	0.061	-0.088	-0.052	-0.112	0.009	-0.044	-0.054	-0.153	0.013	0.007	-0.016	-0.049	-0.065	-0.175	-0.306	Ribo	YOL040C
0.032	0.039	?	0.009	0.014	0.005	0.032	0.013	0.027	0.009	0.013	-0.007	0.032	-0.014	0.056	0.003	0.053	0.005	-0.071	0.021	0.063	0.07	0.129	0.118	0.081	0.115	0.071	0.094	0.077	0.059	0.029	0.024	-0.029	0.023	0.048	0.069	0.081	0.056	0.059	0.049	0.022	0.045	0.05	0.009	0.022	0.005	0.008	?	-0.216	-0.242	-0.274	-0.168	-0.096	0.014	-0.051	0.106	-0.396	-0.396	0.018	-0.131	-0.257	-0.183	-0.087	-0.096	0.041	-0.021	-0.039	-0.125	0.029	0.007	-0.011	-0.114	0.023	0.021	0.034	-0.023	-0.023	-0.199	-0.336	Ribo	YDR418W
0.017	-0.005	0.01	-0.033	0.012	-0.033	0.031	-0.028	-0.007	-0.011	-0.012	-0.031	0.009	-0.028	0.025	-0.027	0.031	-0.022	-0.127	-0.028	0.007	0.089	0.086	0.094	0.068	0.046	0.037	0.049	0.01	0.009	-0.027	-0.025	-0.039	-0.027	-0.001	0.015	0.052	0.036	0.025	0.007	0.01	-0.031	0.012	0.067	-0.037	-0.053	-0.049	-0.007	-0.233	-0.254	-0.305	-0.208	-0.091	0.053	-0.072	0.17	-0.409	-0.377	0.005	-0.1	-0.254	-0.176	-0.063	-0.091	0.038	-0.072	-0.094	-0.134	0.014	-0.009	-0.06	-0.131	-0.011	-0.005	0.037	-0.025	-0.011	-0.138	-0.338	Ribo	YNL069C
?	-0.071	-0.035	-0.035	-0.008	-0.033	0.004	-0.044	-0.007	-0.033	0.001	-0.038	0.004	-0.022	0.021	-0.011	0.011	-0.013	-0.095	-0.079	-0.042	0.017	0.031	0.017	-0.003	0.056	0.071	0.043	-0.048	0.031	-0.001	-0.017	-0.048	-0.022	0.001	0.015	0.038	0.028	0.027	0.013	-0.001	-0.022	-0.001	0.018	-0.017	-0.017	-0.035	0.009	-0.283	-0.249	-0.283	-0.198	-0.095	-0.04	-0.056	0.103	-0.403	-0.425	-0.017	-0.143	-0.257	-0.131	-0.104	-0.087	0.017	-0.048	-0.074	-0.173	0.013	-0.052	?	-0.173	0.007	0.009	0.017	-0.093	-0.025	-0.181	-0.283	Ribo	YPL131W
0.015	-0.008	-0.02	-0.003	-0.024	-0.008	-0.022	0.013	?	-0.018	?	-0.01	0.026	0.013	0.026	0.015	-0.013	-0.004	-0.08	-0.004	0.06	0.093	0.089	0.076	0.066	0.086	0.053	0.023	0.03	0.011	0.001	-0.022	-0.069	-0.059	-0.031	0.007	0.004	0.007	-0.013	0.007	-0.016	-0.053	-0.008	-0.063	-0.055	-0.061	-0.049	0.004	-0.224	-0.268	-0.308	-0.205	-0.097	0.075	-0.047	0.17	-0.377	-0.469	0.012	-0.128	-0.252	-0.16	-0.086	-0.046	0.016	-0.059	-0.077	-0.132	-0.003	-0.033	-0.061	-0.14	0.033	0.009	0.028	-0.024	-0.018	-0.148	-0.252	Ribo	YIL018W
0.044	-0.06	0.013	0.013	0.028	-0.026	0.028	-0.011	0.034	0.007	0.04	-0.004	0.04	?	0.064	0.013	0.053	0.024	0.044	-0.001	0.033	0.077	0.084	0.092	-0.017	0.061	0.057	0.063	0.042	0.052	0.022	0.009	-0.02	0.025	0.037	0.051	0.054	0.052	0.058	0.038	0.048	0.027	0.05	0.021	0.033	0.024	0.024	0.004	-0.25	-0.25	-0.283	-0.165	-0.079	0.03	-0.03	0.191	-0.361	-0.375	-0.026	-0.096	-0.243	-0.194	-0.139	-0.105	0.081	0.009	-0.058	-0.148	-0.053	-0.05	-0.004	-0.184	0.019	0.038	0.012	-0.008	-0.02	-0.211	-0.335	Ribo	YHL015W
0.017	-0.056	0.02	-0.043	0.033	0.032	0.044	-0.007	0.03	0.014	0.091	0.013	0.016	0.028	0.059	0.011	0.058	-0.02	-0.11	-0.034	-0.026	-0.005	0.072	-0.005	0.005	0.003	-0.003	0.007	-0.025	-0.026	-0.066	-0.061	-0.058	-0.031	0.003	0.014	0.042	0.023	0.014	0.016	-0.026	-0.02	0.009	-0.033	-0.036	-0.051	-0.053	-0.036	-0.167	-0.234	-0.248	-0.172	-0.071	0.058	-0.068	0.127	-0.378	-0.462	-0.023	-0.147	-0.248	-0.204	-0.081	-0.142	0.011	-0.049	-0.11	-0.172	-0.02	-0.058	-0.134	-0.209	0.039	0.03	0.024	-0.043	-0.039	-0.182	-0.256	Ribo	YIL133C
0.038	0.004	-0.004	-0.004	0.009	-0.022	0.025	0.001	0.037	0.022	0.036	-0.004	0.037	-0.004	0.026	-0.005	0.028	0.007	-0.022	0.023	0.059	0.101	0.125	0.12	0.097	0.079	0.052	0.059	0.072	0.036	-0.001	0.004	-0.025	0.039	0.047	0.023	0.046	0.041	0.036	0.039	0.046	0.017	0.054	0.072	0.053	0.047	0.078	0.044	-0.221	-0.269	-0.239	-0.186	-0.074	0.065	0.023	0.176	-0.305	-0.35	-0.025	-0.176	-0.305	-0.233	-0.173	-0.146	0.038	0.091	-0.06	-0.146	-0.015	0.009	-0.022	-0.146	0.046	0.017	0.057	0.005	-0.001	-0.168	-0.305	Ribo	YER131W
0.052	-0.004	0.007	-0.015	-0.009	-0.037	0.028	0.007	0.059	0.015	0.045	-0.015	0.023	0.009	0.077	0.017	0.056	-0.011	-0.004	-0.001	0.038	0.085	0.088	0.085	0.103	0.063	0.029	0.015	0.032	0.029	-0.018	-0.021	0.001	0.056	0.091	0.098	0.096	0.072	0.076	0.108	0.087	0.071	0.092	0.012	-0.058	0.087	0.153	-0.001	-0.22	-0.267	-0.232	-0.162	-0.078	0.034	0.001	0.147	-0.336	-0.348	-0.031	-0.175	-0.314	-0.245	-0.153	-0.105	0.048	0.09	-0.06	-0.126	-0.015	-0.031	-0.033	-0.22	0.018	0.015	0.042	-0.025	0.012	-0.078	-0.226	Ribo	YGL189C
-0.005	0.012	-0.027	0.008	-0.029	0.018	?	0.039	0.046	0.067	0.049	0.012	0.019	-0.005	0.038	0.056	0.031	0.036	-0.032	0.009	0.014	0.087	0.108	0.1	0.082	0.072	0.031	0.051	0.063	0.031	-0.016	0.008	0.014	0.052	0.074	0.085	0.075	0.079	0.06	0.066	0.068	0.051	0.068	0.097	0.067	0.048	0.075	0.012	-0.198	-0.249	-0.301	-0.183	-0.068	0.035	-0.06	0.129	-0.334	-0.359	-0.035	-0.222	-0.31	-0.216	-0.155	-0.093	0.056	0.073	-0.051	-0.087	-0.034	-0.035	-0.079	-0.183	0.029	0.018	0.046	-0.005	-0.02	-0.108	-0.256	Ribo	YGR085C
0.018	-0.023	0.004	0.01	0.008	0.019	0.015	0.027	0.053	-0.001	0.053	-0.015	0.014	-0.035	0.068	0.015	0.082	0.01	-0.052	0.005	0.024	0.097	0.088	0.059	0.052	0.044	0.023	0.031	0.001	0.018	-0.044	-0.035	-0.018	0.034	0.075	0.053	0.07	0.075	0.07	0.064	0.067	0.024	0.049	0.037	0.059	0.039	0.085	-0.022	-0.195	-0.25	-0.29	-0.201	-0.104	0.019	-0.061	0.125	-0.299	-0.318	-0.054	-0.25	-0.33	-0.25	-0.157	-0.115	0.044	0.062	-0.104	-0.125	0.01	-0.026	-0.018	-0.175	0.034	0.001	0.026	0.004	0.005	-0.17	-0.281	Ribo	YPR102C
0.011	-0.008	-0.026	0.003	-0.023	0.003	-0.025	0.042	0.045	-0.01	0.057	-0.011	0.023	0.008	0.038	0.036	0.008	-0.011	-0.055	-0.001	0.066	0.077	0.082	0.095	0.092	0.066	0.045	0.023	0.058	0.003	-0.026	-0.01	-0.014	0.02	0.043	0.032	0.032	0.038	0.045	0.034	0.05	0.005	0.034	0.049	0.034	0.001	0.066	0.037	-0.191	-0.247	-0.24	-0.142	-0.049	0.05	-0.025	0.173	-0.376	-0.46	-0.031	-0.142	-0.29	-0.197	-0.138	-0.138	0.044	0.054	-0.048	-0.113	-0.023	-0.017	-0.117	-0.181	0.048	-0.01	0.032	-0.01	-0.038	-0.186	-0.255	Ribo	YIL052C
0.001	-0.092	-0.008	-0.019	-0.005	0.022	-0.008	-0.034	0.019	?	0.052	-0.04	0.01	-0.04	0.052	-0.023	0.001	-0.03	-0.137	-0.062	-0.021	0.001	0.019	0.001	0.016	0.005	0.001	?	-0.037	-0.008	-0.03	-0.07	-0.019	0.01	0.04	0.033	0.038	0.041	0.029	0.025	0.031	-0.004	0.034	0.063	0.029	0.016	0.036	0.021	-0.157	-0.225	-0.225	-0.177	-0.092	0.077	-0.005	0.097	-0.318	-0.329	-0.097	-0.214	-0.329	-0.266	-0.162	-0.219	0.025	0.045	-0.077	-0.137	-0.049	-0.133	-0.118	-0.274	0.014	0.001	0.058	0.019	0.014	-0.137	-0.274	Ribo	YPR132W
0.033	-0.022	-0.013	-0.023	-0.009	-0.022	0.021	0.014	0.039	0.02	0.034	-0.022	0.009	?	0.067	0.001	0.065	-0.004	-0.097	-0.016	0.02	0.051	0.067	0.038	0.044	0.057	0.013	-0.012	0.008	0.026	-0.026	-0.052	-0.023	0.033	0.059	0.034	0.059	0.059	0.048	0.047	0.048	?	0.039	0.02	0.038	0.037	0.069	0.05	-0.15	-0.233	-0.214	-0.163	-0.097	0.068	-0.001	0.12	-0.322	-0.303	-0.083	-0.186	-0.344	-0.261	-0.15	-0.192	0.047	0.037	-0.064	-0.134	-0.029	-0.116	-0.177	-0.344	0.055	0.048	0.051	0.025	0.038	-0.142	-0.209	Ribo	YGR118W
0.016	-0.046	-0.01	-0.026	0.007	0.016	0.012	-0.021	0.057	-0.01	0.061	-0.021	0.006	?	0.059	0.02	0.052	-0.021	-0.078	-0.021	0.006	0.055	0.062	0.015	0.024	0.032	0.021	-0.016	-0.003	-0.006	-0.038	-0.048	-0.031	0.013	0.039	0.026	0.051	0.071	0.06	0.048	0.034	0.03	0.053	0.007	0.068	0.041	0.06	-0.006	-0.174	-0.246	-0.238	-0.144	-0.059	0.042	0.001	0.162	-0.29	-0.324	-0.089	-0.16	-0.301	-0.261	-0.156	-0.271	0.051	0.055	-0.073	-0.151	-0.011	-0.091	-0.151	-0.261	0.021	0.012	0.006	-0.031	-0.029	-0.195	-0.279	Ribo	YGR148C
0.006	-0.016	-0.022	-0.007	-0.009	-0.022	0.01	0.014	0.01	0.004	0.012	-0.017	0.018	-0.035	0.047	-0.012	0.051	0.003	-0.043	-0.014	0.014	0.004	0.07	0.087	0.057	0.037	0.028	0.018	0.024	0.01	-0.047	-0.021	-0.006	0.031	0.066	0.057	0.05	0.051	0.043	0.043	0.04	0.03	0.042	-0.033	0.053	0.036	0.046	-0.01	-0.211	-0.265	-0.265	-0.199	-0.073	0.048	-0.041	0.156	-0.371	-0.371	-0.071	-0.168	-0.307	-0.255	-0.121	-0.173	0.069	0.047	-0.047	-0.125	-0.058	-0.073	-0.111	-0.199	0.02	0.02	0.038	0.001	-0.003	-0.155	-0.239	Ribo	YML063W
0.017	-0.054	-0.03	-0.021	?	-0.027	0.011	-0.025	0.014	-0.014	0.018	-0.018	0.014	-0.021	0.041	-0.004	0.01	?	-0.085	-0.02	-0.006	0.026	0.038	0.041	0.006	0.018	0.004	-0.004	0.013	0.006	-0.031	-0.05	-0.028	0.013	0.046	0.042	0.047	0.047	0.054	0.034	0.044	0.006	0.038	0.004	0.041	0.036	0.047	-0.009	-0.201	-0.262	-0.271	-0.185	-0.059	0.036	-0.055	0.153	-0.355	-0.428	-0.066	-0.174	-0.32	-0.244	-0.122	-0.148	0.054	0.05	-0.07	-0.132	-0.052	-0.136	-0.095	-0.244	0.007	0.006	0.014	-0.023	0.001	-0.059	-0.201	Ribo	YLR441C
0.049	0.006	0.011	0.008	-0.007	-0.019	0.019	0.026	0.053	0.003	0.058	0.015	0.026	0.022	0.069	0.019	0.067	-0.006	-0.023	0.007	0.04	0.094	0.112	0.071	0.084	0.066	0.019	-0.013	0.02	0.02	-0.023	-0.036	-0.036	-0.007	0.035	0.04	0.049	0.061	0.048	0.03	0.034	0.036	0.046	0.043	0.021	0.046	0.064	-0.006	-0.218	-0.262	-0.254	-0.169	-0.08	0.059	0.008	0.144	-0.324	-0.352	-0.048	-0.16	-0.337	-0.254	-0.156	-0.156	0.048	0.06	-0.08	-0.144	-0.057	-0.073	-0.137	-0.246	0.003	?	0.004	-0.015	?	-0.071	-0.246	Ribo	YGL031C
0.027	-0.003	?	0.022	0.007	-0.02	0.017	0.037	0.036	0.008	0.047	-0.016	0.029	-0.017	0.078	-0.011	0.072	-0.011	-0.033	-0.028	0.027	0.043	0.062	0.035	0.05	0.018	-0.003	-0.04	0.009	-0.025	-0.055	-0.057	-0.01	0.033	0.065	0.047	0.064	0.097	0.094	0.058	0.059	0.033	0.075	0.089	0.048	0.057	0.075	-0.077	-0.251	-0.294	-0.223	-0.188	-0.075	-0.028	-0.003	0.091	-0.328	-0.37	-0.026	-0.147	-0.285	-0.23	-0.103	-0.178	0.065	0.016	-0.05	-0.128	-0.004	-0.025	-0.096	-0.23	0.004	0.001	0.013	0.003	-0.033	-0.174	-0.285	Ribo	YLR325C
0.048	0.001	0.014	0.014	0.041	0.063	0.03	0.008	0.015	0.02	0.049	-0.021	0.026	0.001	0.081	0.005	0.088	-0.023	-0.133	-0.011	0.015	0.049	0.089	0.074	0.068	0.096	0.025	0.005	-0.015	0.018	-0.025	-0.005	-0.05	-0.021	0.009	0.033	0.055	0.05	0.036	0.04	0.004	-0.013	0.029	-0.061	-0.031	-0.038	-0.028	-0.018	-0.161	-0.243	-0.224	-0.144	-0.054	0.035	0.001	0.126	-0.355	-0.415	-0.034	-0.156	-0.32	-0.218	-0.089	-0.184	0.053	-0.019	-0.078	-0.165	0.005	-0.038	-0.086	-0.273	0.02	0.009	0.019	-0.008	-0.034	-0.133	-0.265	Ribo	YKL006W
0.001	0.004	-0.001	0.023	0.014	0.043	-0.029	0.061	0.042	-0.011	0.075	-0.008	0.019	0.008	0.077	0.037	0.073	-0.073	-0.093	-0.064	0.024	0.087	0.111	0.056	0.066	0.03	-0.038	-0.023	-0.005	-0.043	-0.085	-0.054	-0.045	-0.001	-0.011	-0.034	-0.059	-0.037	-0.008	0.045	-0.023	-0.051	-0.029	0.109	0.018	-0.023	0.008	0.02	-0.202	-0.268	-0.293	-0.163	-0.045	0.083	-0.019	0.211	-0.323	-0.346	-0.015	-0.197	-0.312	-0.197	-0.126	-0.102	0.056	0.019	-0.073	-0.126	0.025	-0.018	-0.093	-0.232	0.042	-0.018	0.009	-0.038	-0.045	-0.167	-0.239	Ribo	YOR293W
-0.066	-0.008	-0.111	-0.012	-0.102	0.001	-0.072	-0.001	-0.026	0.018	-0.041	-0.032	?	-0.039	-0.019	-0.013	-0.008	?	-0.114	0.005	?	0.008	0.054	0.073	0.053	0.01	-0.015	-0.005	0.063	-0.058	-0.058	-0.069	-0.03	-0.008	0.01	0.044	0.018	0.018	?	0.004	0.008	-0.026	0.009	?	-0.028	-0.044	-0.009	-0.001	-0.206	-0.17	-0.23	-0.111	-0.051	-0.039	-0.03	0.143	-0.352	-0.378	-0.039	-0.217	-0.273	-0.206	-0.125	-0.108	0.001	0.027	-0.075	-0.129	-0.072	-0.028	-0.17	-0.224	-0.008	-0.063	-0.054	-0.082	-0.091	-0.25	-0.318	Ribo	YIL069C
-0.032	0.025	-0.076	-0.004	-0.087	0.015	-0.032	0.027	-0.008	0.034	-0.02	-0.024	0.01	-0.02	-0.008	0.006	0.017	-0.001	-0.051	0.021	0.039	0.039	0.082	0.052	0.039	0.02	-0.021	-0.014	0.023	-0.053	-0.056	-0.061	-0.069	-0.035	-0.014	-0.014	-0.042	0.006	0.014	0.023	0.039	-0.032	0.004	0.137	-0.028	-0.028	0.03	0.02	-0.172	-0.213	-0.266	-0.104	-0.066	0.075	0.014	0.131	-0.36	-0.431	-0.031	-0.225	-0.238	-0.197	-0.176	-0.094	0.006	0.052	-0.097	-0.118	-0.082	-0.021	-0.153	-0.238	-0.004	-0.028	-0.031	-0.041	-0.051	-0.172	-0.29	Ribo	YHR141C
-0.053	-0.027	-0.047	-0.029	-0.11	-0.026	-0.079	-0.029	0.005	0.012	0.027	-0.023	?	-0.038	0.001	0.022	0.019	0.005	-0.066	0.016	0.018	0.067	0.073	0.083	0.079	0.11	0.049	0.049	0.036	0.013	0.013	0.038	-0.027	0.023	0.018	-0.001	-0.008	?	?	?	-0.001	-0.011	0.001	0.107	-0.005	-0.038	-0.018	0.025	-0.193	-0.204	-0.29	-0.188	-0.114	0.028	-0.047	0.134	-0.373	-0.373	-0.055	-0.228	-0.264	-0.216	-0.155	-0.124	0.014	0.008	-0.07	-0.135	-0.075	0.048	-0.143	-0.164	0.022	0.001	-0.014	-0.042	-0.055	-0.204	-0.242	Ribo	YDL082W
0.021	?	-0.013	0.023	-0.014	0.025	-0.032	0.028	0.021	-0.02	0.048	0.006	0.032	0.034	0.041	0.044	0.025	0.025	-0.06	0.021	0.082	0.124	0.059	0.098	0.072	0.03	0.006	0.056	0.069	-0.001	?	-0.028	-0.059	-0.028	-0.001	0.025	0.032	0.02	0.027	0.027	0.006	-0.031	0.028	-0.01	-0.014	-0.031	0.014	?	-0.207	-0.281	-0.29	-0.181	-0.104	-0.001	-0.024	0.18	-0.273	-0.347	0.001	-0.225	-0.338	-0.219	-0.141	-0.149	0.034	0.032	-0.094	-0.145	0.028	-0.041	-0.09	-0.145	-0.001	-0.032	-0.02	-0.097	-0.063	-0.231	-0.238	Ribo	YGR034W
0.034	-0.034	-0.025	-0.02	-0.006	-0.001	0.023	0.004	0.042	-0.013	0.028	-0.025	0.029	-0.006	0.026	-0.009	0.023	0.001	-0.137	-0.034	0.026	0.042	0.074	0.061	0.035	0.028	0.026	0.001	0.006	-0.018	-0.034	-0.061	-0.025	0.006	0.018	-0.01	-0.009	0.006	0.015	-0.001	0.01	-0.061	-0.015	-0.034	-0.025	-0.066	0.004	-0.029	-0.155	-0.228	-0.261	-0.159	-0.072	0.047	-0.034	0.152	-0.374	-0.464	-0.018	-0.221	-0.301	-0.15	-0.137	-0.085	0.012	-0.02	-0.115	-0.146	0.006	0.044	-0.072	-0.234	0.023	-0.02	0.056	-0.053	-0.044	-0.221	-0.199	Ribo	YPL143W
-0.029	-0.056	-0.056	-0.069	-0.04	-0.072	-0.004	0.001	-0.029	-0.021	-0.056	-0.085	-0.01	-0.075	0.022	-0.062	0.054	-0.05	-0.062	-0.009	0.026	0.072	0.06	0.056	0.047	0.044	0.038	-0.009	0.035	-0.009	-0.022	-0.029	-0.063	-0.094	-0.029	0.009	0.028	?	-0.021	0.001	-0.004	-0.042	0.023	-0.009	-0.047	-0.063	-0.009	-0.029	-0.255	-0.255	-0.24	-0.146	-0.053	-0.066	?	0.098	-0.401	-0.416	-0.032	-0.205	-0.248	-0.189	-0.066	-0.072	0.021	-0.018	-0.091	-0.123	-0.032	-0.04	-0.098	-0.183	0.064	0.016	0.035	-0.034	-0.022	-0.215	-0.269	Ribo	YLR061W
-0.021	-0.018	-0.062	-0.028	?	-0.035	-0.03	-0.048	-0.017	0.018	-0.035	-0.017	-0.015	-0.024	-0.007	-0.046	-0.015	-0.005	-0.117	-0.005	0.008	0.039	0.05	0.077	0.052	0.071	0.017	0.023	0.034	?	-0.035	-0.008	0.015	-0.059	-0.059	-0.075	-0.121	-0.033	-0.008	-0.036	-0.028	-0.008	-0.065	0.036	0.083	0.051	0.068	0.005	-0.198	?	-0.309	-0.16	-0.092	0.091	-0.057	0.11	-0.384	-0.299	-0.059	-0.204	-0.29	-0.21	-0.151	-0.164	0.031	0.034	-0.092	-0.156	-0.054	-0.022	-0.132	-0.234	0.029	-0.001	0.031	-0.051	-0.054	-0.182	-0.309	Ribo	YOR312C
0.02	-0.045	0.001	-0.055	?	0.013	0.02	0.01	0.038	-0.004	0.051	0.001	0.016	0.01	0.043	0.004	0.066	-0.024	-0.155	-0.03	-0.004	0.038	0.055	0.037	0.028	0.034	0.009	-0.012	0.001	-0.016	-0.018	-0.02	-0.001	0.031	0.037	-0.018	-0.022	0.005	0.009	0.025	-0.004	-0.056	-0.005	0.06	-0.05	-0.033	-0.03	-0.001	-0.204	-0.295	-0.304	-0.155	-0.055	0.018	-0.045	0.168	-0.222	-0.435	-0.047	-0.262	-0.262	-0.204	-0.135	-0.147	0.024	0.013	-0.081	-0.05	-0.009	-0.059	-0.131	-0.228	0.05	0.024	0.024	-0.071	-0.02	-0.187	-0.262	Ribo	YDR471W
-0.006	-0.074	-0.05	-0.067	-0.015	-0.032	0.012	-0.046	?	-0.041	0.006	-0.069	0.009	-0.05	0.035	-0.069	-0.001	-0.058	-0.117	-0.016	-0.015	-0.024	0.008	0.009	-0.004	?	-0.021	-0.021	-0.011	-0.024	-0.045	-0.058	0.021	-0.004	0.012	-0.045	-0.058	-0.045	0.057	0.067	-0.043	-0.158	-0.045	?	-0.101	0.023	-0.041	-0.034	-0.172	-0.249	-0.138	-0.114	-0.069	0.056	0.04	0.133	-0.328	-0.372	-0.085	-0.215	-0.275	-0.249	-0.131	-0.176	0.003	-0.045	-0.111	-0.153	-0.041	-0.067	-0.092	-0.208	0.013	-0.003	-0.034	-0.053	-0.043	-0.234	-0.305	Ribo	YNL096C
0.015	-0.037	0.001	-0.005	0.031	-0.044	0.009	0.014	0.004	0.009	0.026	-0.035	-0.004	-0.032	0.048	-0.008	0.054	-0.023	-0.091	-0.044	0.023	0.04	0.049	0.008	0.026	0.036	0.013	-0.005	-0.03	-0.026	-0.039	-0.046	0.026	-0.005	0.014	-0.054	-0.069	-0.054	0.068	0.08	-0.051	-0.189	-0.054	?	-0.121	0.027	-0.049	-0.049	-0.152	-0.25	-0.243	-0.152	-0.077	0.015	-0.03	0.099	-0.329	-0.409	-0.03	-0.224	-0.273	-0.224	-0.115	-0.152	0.014	0.024	-0.115	-0.14	0.004	-0.019	-0.089	-0.243	-0.044	-0.049	-0.046	-0.072	-0.041	-0.166	-0.257	Ribo	YNL162W
?	-0.087	-0.005	-0.029	0.028	-0.068	-0.011	-0.023	0.021	-0.018	0.068	-0.051	0.004	-0.047	0.039	-0.011	0.043	-0.016	-0.152	-0.099	-0.034	0.036	0.019	-0.058	-0.038	-0.011	-0.011	-0.021	-0.053	-0.038	-0.04	-0.073	-0.035	-0.016	0.018	0.028	0.039	0.042	0.022	0.039	0.014	-0.004	0.028	-0.058	0.013	-0.004	0.029	-0.034	-0.152	-0.242	-0.282	-0.168	-0.083	0.09	-0.042	0.132	-0.322	-0.374	-0.075	-0.228	-0.31	-0.155	-0.164	-0.183	0.012	0.005	-0.087	-0.188	-0.008	-0.101	-0.108	-0.256	?	-0.004	0.068	-0.038	-0.012	-0.128	-0.216	Ribo	YPL079W
0.004	-0.037	-0.016	-0.061	-0.019	-0.061	0.024	-0.046	0.001	-0.016	0.016	-0.027	0.005	-0.039	0.027	-0.02	0.031	-0.023	-0.096	-0.052	0.015	0.118	0.126	0.081	0.052	0.057	0.058	0.062	0.029	0.052	0.015	0.01	-0.005	0.005	0.035	0.042	0.072	0.077	0.069	0.071	0.058	0.016	0.06	0.106	0.046	0.031	0.049	-0.016	-0.217	-0.205	-0.205	-0.148	-0.107	0.019	-0.016	0.105	-0.326	-0.335	-0.079	-0.257	-0.386	-0.212	-0.076	-0.128	0.056	-0.016	-0.087	-0.125	-0.041	-0.052	-0.058	-0.17	0.005	-0.049	-0.019	-0.054	-0.03	-0.096	-0.326	Ribo	YNL067W
-0.038	-0.035	-0.099	-0.056	-0.068	-0.056	-0.006	-0.047	-0.035	0.008	-0.05	-0.063	-0.008	-0.056	-0.025	-0.05	-0.014	-0.025	-0.093	-0.017	-0.014	0.042	0.068	0.068	0.078	0.077	0.022	0.047	0.097	0.004	-0.021	0.011	-0.032	-0.001	0.025	0.028	0.078	0.045	0.046	0.089	0.042	-0.004	0.04	0.042	0.017	-0.006	0.082	-0.024	-0.17	-0.223	-0.263	-0.156	-0.071	0.057	-0.05	0.171	-0.409	-0.396	-0.017	-0.148	-0.279	-0.189	-0.135	-0.096	-0.038	0.01	-0.081	-0.103	-0.078	-0.01	-0.156	-0.256	0.019	-0.01	-0.006	-0.014	-0.042	-0.05	-0.249	Ribo	YPR043W
0.025	?	0.001	0.013	-0.01	0.012	0.013	0.02	0.009	-0.015	0.013	-0.028	0.021	-0.017	0.064	-0.019	-0.032	-0.013	-0.074	0.013	0.043	0.017	0.067	0.069	0.055	0.053	0.015	0.009	0.026	0.007	-0.047	-0.008	0.047	0.004	-0.033	-0.084	-0.074	-0.062	0.023	0.183	-0.003	-0.098	-0.025	0.037	-0.154	-0.052	-0.078	-0.01	-0.166	-0.255	-0.233	-0.154	-0.081	0.068	-0.028	0.139	-0.337	-0.447	-0.028	-0.197	-0.324	-0.214	-0.134	-0.117	0.051	0.044	-0.076	-0.142	-0.015	-0.01	-0.033	-0.138	0.033	0.026	0.036	-0.015	-0.024	-0.162	-0.22	Ribo	YMR242C
0.023	0.015	0.008	0.004	0.001	0.025	-0.008	0.04	0.019	-0.023	0.04	-0.026	0.008	0.014	0.062	0.03	0.004	-0.019	-0.055	0.018	0.088	0.117	0.123	0.086	0.084	0.064	0.026	0.036	0.008	0.014	-0.026	-0.018	-0.015	0.009	0.04	0.032	0.032	0.04	0.039	0.049	0.043	-0.012	0.026	0.129	0.032	0.005	0.03	0.026	-0.17	-0.266	-0.281	-0.195	-0.054	0.071	-0.035	0.152	-0.379	-0.41	0.001	-0.175	-0.281	-0.218	-0.133	-0.098	0.066	-0.009	-0.072	-0.108	0.036	0.004	-0.019	-0.095	0.085	0.041	0.048	0.005	0.014	-0.148	-0.29	Ribo	YNL302C
0.082	0.02	0.031	0.02	0.05	0.009	0.057	0.049	0.072	0.066	0.05	0.039	0.057	0.068	0.078	0.054	0.096	0.052	-0.057	0.019	0.069	0.178	0.134	0.12	0.139	0.127	0.092	0.073	0.035	0.06	0.009	0.042	-0.084	-0.059	-0.011	0.009	0.06	0.081	0.066	0.049	0.029	0.026	0.045	0.018	0.015	0.004	-0.005	-0.013	-0.176	-0.238	-0.26	-0.185	-0.078	0.067	-0.059	0.066	-0.275	-0.386	0.038	-0.157	-0.283	-0.252	-0.108	-0.093	0.073	-0.038	-0.054	-0.122	0.083	0.03	0.033	-0.13	0.014	0.019	0.055	-0.013	-0.029	-0.19	-0.26	Ribo	YGL123W
0.06	0.01	0.029	0.006	0.029	-0.004	0.029	0.025	0.057	0.056	0.052	0.021	0.057	0.045	0.067	0.036	0.108	0.043	0.001	0.069	0.05	0.144	0.168	0.111	0.111	0.07	0.07	0.032	0.095	0.035	0.014	0.017	-0.048	-0.024	0.021	0.029	0.063	0.042	0.06	0.041	0.008	0.006	0.032	0.046	0.02	?	0.032	-0.031	-0.23	-0.243	-0.288	-0.2	-0.132	0.001	-0.063	0.081	-0.346	-0.346	-0.014	-0.181	-0.237	-0.19	-0.106	-0.084	0.046	0.035	-0.104	-0.161	0.055	0.008	0.02	-0.104	0.029	0.027	0.008	-0.02	-0.042	-0.211	-0.297	Ribo	YGL103W
0.054	0.05	0.01	0.047	0.008	0.036	-0.011	0.057	0.055	-0.015	0.067	0.019	0.054	0.045	0.073	0.048	0.038	0.019	-0.034	0.005	0.103	0.124	0.104	0.117	0.104	0.079	0.024	0.068	0.05	0.009	-0.019	0.005	-0.043	-0.034	-0.013	0.008	-0.031	0.025	0.024	0.009	-0.008	-0.05	-0.034	0.039	-0.068	-0.038	-0.073	-0.004	-0.201	-0.244	-0.251	-0.171	-0.045	0.018	-0.018	0.209	-0.385	-0.417	0.031	-0.122	-0.311	-0.176	-0.096	-0.064	0.104	-0.096	-0.043	-0.106	0.047	0.014	-0.038	-0.102	0.026	0.05	0.089	0.013	-0.021	-0.162	-0.251	Ribo	YGL135W
0.05	0.017	0.052	0.019	0.042	0.001	0.039	0.014	0.037	0.032	0.022	-0.007	0.047	0.001	0.047	-0.012	0.069	0.015	-0.07	-0.042	0.014	0.09	0.096	0.113	0.017	0.056	0.026	0.049	0.046	0.015	-0.047	-0.029	-0.072	-0.054	-0.017	0.015	0.057	0.061	0.052	0.039	-0.004	-0.001	0.025	-0.088	-0.05	-0.054	-0.047	-0.027	-0.223	-0.223	-0.229	-0.174	-0.059	-0.025	-0.012	0.128	-0.329	-0.354	0.007	-0.121	-0.354	-0.249	-0.125	-0.115	0.1	-0.086	-0.072	-0.128	-0.007	0.022	-0.08	-0.139	0.005	-0.001	0.049	-0.045	-0.005	-0.199	-0.341	Ribo	YPL220W
-0.013	0.006	-0.021	0.021	-0.05	0.034	-0.029	0.028	0.031	0.055	0.041	0.009	0.03	0.017	0.048	0.045	0.035	0.032	-0.074	0.058	-0.004	0.062	0.092	0.114	0.101	0.098	0.056	0.065	0.062	0.023	0.025	0.026	-0.053	-0.006	-0.027	-0.039	-0.053	-0.029	-0.05	0.057	0.004	-0.039	0.008	0.026	-0.192	-0.053	-0.11	0.032	-0.197	-0.214	-0.274	-0.172	-0.09	0.001	-0.039	0.138	-0.372	-0.412	-0.001	-0.146	-0.257	-0.181	-0.101	-0.138	0.051	-0.018	-0.053	-0.12	-0.001	0.057	-0.131	-0.146	0.021	0.011	0.035	-0.034	-0.05	-0.176	-0.265	Ribo	YEL054C
0.049	0.01	0.001	-0.004	-0.023	0.005	0.01	0.029	0.026	0.011	0.01	-0.019	0.038	-0.023	0.029	-0.01	0.027	0.025	0.019	0.029	0.077	0.118	0.078	0.096	0.112	0.031	-0.019	0.014	0.034	-0.012	-0.061	-0.067	-0.085	0.015	0.033	0.053	0.045	0.053	0.027	0.055	0.056	-0.004	0.019	0.01	0.042	?	0.045	-0.001	-0.157	-0.238	-0.298	-0.213	-0.085	0.027	-0.082	?	-0.338	-0.435	?	-0.04	-0.307	-0.245	-0.18	-0.049	0.014	0.066	-0.104	-0.133	0.014	0.015	-0.025	-0.167	0.026	-0.031	0.019	-0.027	-0.016	-0.201	-0.273	Ribo	YOL127W
0.052	0.001	0.011	-0.013	-0.008	-0.024	0.028	0.019	0.052	0.021	0.031	0.02	0.039	0.028	0.057	0.027	0.061	0.02	-0.027	0.035	0.041	0.119	0.108	0.083	0.069	0.064	0.035	0.021	0.049	0.027	-0.013	-0.016	-0.051	0.005	0.043	0.028	0.072	0.083	0.088	0.065	0.056	0.028	0.076	0.073	0.067	0.056	0.071	-0.005	-0.149	-0.201	-0.213	-0.06	-0.089	0.053	0.009	0.109	-0.329	-0.408	-0.029	-0.232	-0.378	-0.225	-0.141	-0.108	0.053	0.028	-0.125	-0.196	0.025	0.001	-0.005	-0.157	0.055	0.061	0.083	0.011	-0.005	-0.145	-0.258	Ribo	YGL147C
0.008	-0.03	-0.05	-0.039	-0.016	-0.052	0.008	-0.035	0.001	0.004	-0.012	-0.029	0.038	-0.018	0.026	-0.001	0.02	-0.016	-0.159	-0.039	-0.018	0.048	0.044	0.04	-0.001	0.042	0.025	0.048	-0.009	-0.013	0.008	-0.004	-0.052	-0.039	-0.016	0.051	0.034	0.001	0.031	0.009	0.037	-0.03	0.014	-0.11	-0.064	0.018	-0.078	-0.001	-0.209	-0.221	-0.146	-0.073	-0.016	0.001	0.027	0.12	-0.415	-0.4	-0.024	-0.127	-0.261	-0.204	-0.093	-0.159	-0.001	-0.05	-0.09	-0.204	-0.047	-0.02	-0.146	-0.159	-0.008	-0.016	-0.008	-0.073	-0.073	-0.277	-0.313	Ribo	YDR064W
0.018	-0.01	-0.01	0.004	-0.016	0.008	-0.011	0.035	0.048	0.02	0.047	0.02	0.024	0.026	0.027	0.034	0.036	0.031	-0.048	0.034	0.091	0.139	0.093	0.107	0.09	0.079	0.032	0.028	0.062	-0.036	0.004	0.011	-0.032	-0.14	-0.025	0.038	-0.083	0.024	-0.022	0.082	0.118	-0.096	-0.043	0.091	-0.109	0.048	-0.122	0.001	-0.184	-0.237	-0.269	-0.137	-0.034	0.018	-0.03	0.215	-0.307	-0.43	-0.026	-0.237	-0.277	-0.179	-0.129	-0.079	0.027	0.047	-0.125	-0.096	0.001	-0.036	-0.05	-0.119	0.062	0.045	0.068	0.001	0.001	-0.122	-0.217	Ribo	YHR010W
-0.024	0.013	-0.026	0.008	-0.048	0.024	-0.04	0.033	0.025	0.051	0.03	-0.005	0.021	0.009	0.026	0.03	0.026	0.03	-0.094	0.044	0.04	0.075	0.119	0.104	0.095	0.092	0.051	0.05	0.094	0.011	-0.005	0.053	-0.04	0.015	0.028	0.028	-0.013	0.034	-0.013	0.033	0.099	-0.03	0.025	0.107	-0.055	-0.03	-0.016	0.032	-0.185	-0.256	-0.28	-0.17	-0.071	0.058	-0.02	0.161	-0.317	-0.42	0.011	-0.18	-0.243	-0.152	-0.118	-0.053	-0.012	-0.009	-0.256	-0.156	0.016	-0.009	-0.079	-0.128	0.021	0.021	0.028	0.015	-0.018	-0.161	-0.288	Ribo	YER117W
0.034	-0.035	-0.001	-0.016	0.019	0.034	0.034	0.001	0.008	-0.005	0.014	-0.012	0.021	-0.008	0.063	0.013	0.019	-0.007	0.018	-0.016	0.022	0.052	0.095	0.075	0.075	0.101	0.089	0.061	-0.001	0.05	-0.004	0.025	-0.057	-0.042	0.004	0.027	0.049	0.043	0.037	0.047	0.001	0.007	0.029	0.025	0.005	-0.016	-0.014	-0.007	-0.241	-0.21	-0.255	-0.138	-0.087	-0.066	-0.095	0.076	-0.426	-0.506	-0.02	-0.098	-0.241	-0.183	-0.087	-0.101	0.063	-0.095	-0.063	-0.11	0.03	-0.026	-0.068	-0.089	0.016	0.008	0.033	-0.029	-0.034	-0.198	-0.263	Ribo	YOR063W
0.001	-0.02	-0.008	0.015	-0.039	?	-0.046	0.011	0.078	?	0.074	0.001	0.021	0.004	0.042	0.078	0.024	0.035	-0.058	0.035	0.093	0.095	0.048	0.11	0.099	0.078	0.027	0.058	0.06	0.016	-0.001	0.005	-0.146	?	0.005	-0.102	-0.12	0.097	-0.012	0.02	-0.154	-0.106	-0.03	0.013	-0.099	-0.093	-0.063	0.028	-0.146	-0.192	-0.192	-0.146	-0.04	0.059	-0.019	0.153	-0.277	-0.312	-0.048	-0.22	-0.332	-0.227	-0.177	-0.197	0.039	0.099	-0.056	-0.138	-0.027	-0.027	-0.06	-0.234	0.038	0.015	0.039	-0.012	-0.051	-0.142	-0.277	Ribo	YDL075W
0.001	0.004	-0.05	0.006	-0.01	0.004	0.014	-0.05	?	0.025	?	-0.004	0.004	0.015	0.026	-0.006	0.035	?	-0.055	0.025	-0.037	0.084	0.104	0.102	0.088	0.132	0.08	0.081	0.043	0.043	0.032	0.051	-0.052	-0.025	-0.014	0.04	0.079	0.058	0.029	0.054	0.051	0.021	0.001	0.01	-0.05	-0.041	-0.041	0.026	-0.254	-0.276	-0.311	-0.116	-0.08	0.044	-0.017	0.171	?	-0.364	-0.004	-0.15	-0.331	-0.168	-0.105	0.061	0.08	-0.102	-0.07	-0.155	0.062	-0.01	-0.15	-0.182	0.036	-0.012	0.055	-0.023	-0.083	-0.247	-0.331	Ribo	YOL120C
0.005	-0.011	-0.063	-0.014	-0.022	-0.027	0.024	0.019	-0.016	-0.04	-0.032	-0.032	0.029	-0.029	0.017	-0.043	0.038	-0.027	-0.067	0.005	0.06	0.046	0.106	0.105	0.094	0.051	0.033	0.057	0.04	-0.029	-0.006	-0.014	-0.098	-0.089	-0.054	-0.04	0.019	0.041	0.017	-0.01	-0.043	-0.068	0.017	-0.098	-0.095	-0.089	-0.057	-0.043	-0.178	-0.276	-0.292	-0.182	-0.113	0.03	-0.216	0.081	-0.392	-0.392	0.016	-0.098	-0.194	-0.159	-0.067	-0.043	0.01	-0.071	-0.092	-0.182	0.038	0.022	-0.136	-0.136	0.032	0.024	0.03	-0.036	-0.005	-0.141	-0.284	Ribo	YCR031C
-0.005	-0.024	-0.032	-0.007	-0.017	-0.032	0.013	-0.011	-0.017	-0.008	-0.03	-0.051	-0.007	-0.058	0.013	-0.04	0.019	-0.012	-0.047	-0.038	0.061	0.057	0.089	0.085	0.11	0.117	0.091	0.072	0.051	0.046	0.027	0.05	-0.058	-0.045	-0.017	0.021	0.058	0.037	0.034	0.031	-0.024	-0.017	0.025	-0.115	-0.034	-0.045	-0.043	-0.03	-0.274	-0.274	-0.266	-0.2	-0.115	0.018	-0.032	0.13	-0.376	-0.348	0.025	-0.058	-0.218	-0.212	-0.043	-0.069	-0.007	-0.099	-0.102	-0.2	-0.09	-0.06	-0.161	-0.223	0.009	-0.004	0.012	?	?	-0.02	-0.274	Ribo	YOL039W
0.044	-0.004	-0.012	-0.013	0.039	-0.013	0.049	-0.026	0.033	0.042	0.008	0.033	0.033	0.005	0.026	0.031	0.018	0.018	0.042	-0.023	0.05	0.042	0.129	0.117	0.086	0.13	0.103	0.12	0.069	0.068	0.054	0.058	-0.104	-0.069	-0.012	0.039	0.075	0.054	0.033	0.021	-0.001	-0.032	0.03	-0.189	-0.019	-0.035	-0.051	-0.001	-0.224	-0.217	-0.298	-0.28	-0.189	0.031	-0.077	0.008	-0.352	-0.378	0.059	-0.049	-0.206	-0.111	-0.018	-0.015	0.044	-0.175	-0.032	-0.108	0.008	-0.028	-0.06	-0.17	0.014	0.018	0.036	0.015	0.001	-0.14	-0.28	Ribo	YDR012W
0.004	-0.066	-0.012	-0.04	0.052	-0.034	0.034	0.054	0.021	0.039	?	0.001	0.031	0.035	0.066	0.04	0.013	0.032	-0.058	-0.078	-0.043	-0.004	0.032	0.075	0.044	0.087	0.101	0.109	-0.008	0.078	0.008	0.008	-0.066	-0.073	-0.024	0.019	0.055	0.067	0.032	0.031	-0.031	?	0.039	0.02	-0.016	-0.034	-0.056	?	-0.22	-0.22	-0.312	-0.254	-0.183	-0.02	-0.063	-0.02	-0.355	-0.395	0.064	-0.054	-0.302	-0.093	-0.03	0.009	0.011	-0.183	-0.046	-0.126	0.052	-0.086	-0.134	-0.227	0.026	0.031	0.097	0.04	0.013	-0.109	-0.22	Ribo	YBR031W
0.02	-0.03	-0.032	-0.013	-0.008	-0.033	0.004	-0.024	0.001	-0.02	0.011	-0.019	0.016	-0.025	0.034	0.022	-0.015	-0.001	-0.022	0.004	-0.011	0.064	0.053	0.057	0.047	0.046	0.06	0.076	0.013	0.048	0.008	0.021	-0.083	-0.07	-0.035	0.009	0.046	0.025	-0.001	0.004	-0.024	-0.03	-0.003	-0.092	-0.056	-0.083	-0.092	0.001	-0.247	-0.226	-0.213	-0.134	-0.056	-0.02	-0.001	0.154	-0.381	-0.445	0.033	-0.004	-0.202	-0.157	-0.059	-0.11	0.08	-0.255	-0.007	-0.106	-0.013	0.032	-0.157	-0.219	0.023	0.035	0.053	-0.01	-0.047	-0.196	-0.301	Ribo	YLR340W
0.023	0.005	-0.01	0.053	-0.002	0.04	-0.037	0.081	0.092	-0.019	0.099	0.01	0.053	0.029	0.063	0.111	0.018	0.04	0.031	0.01	0.113	0.094	0.074	0.124	0.16	0.136	0.081	0.108	0.102	0.039	0.002	0.029	-0.073	-0.065	-0.01	0.031	0.053	0.06	0.052	0.113	-0.005	0.031	0.066	0.052	-0.015	-0.069	-0.011	-0.002	-0.166	-0.191	-0.197	-0.186	-0.123	0.04	-0.069	0.113	-0.323	-0.375	0.065	-0.069	-0.273	-0.22	-0.108	-0.136	0.11	-0.171	-0.015	-0.115	0.071	0.002	-0.176	-0.176	0.011	0.011	0.061	0.018	0.019	-0.052	-0.273	Ribo	YDL081C
0.004	0.037	-0.007	0.041	-0.022	0.03	-0.017	0.02	0.031	0.053	0.029	-0.015	0.019	0.012	0.057	0.048	0.047	0.032	0.02	0.071	0.03	0.093	0.12	0.185	0.201	0.153	0.102	0.115	0.127	0.062	0.06	0.072	-0.07	-0.031	-0.017	0.031	0.041	0.038	0.036	0.041	0.001	-0.005	0.02	0.048	-0.036	-0.045	-0.036	0.056	-0.263	-0.241	-0.298	-0.178	-0.092	0.017	-0.019	0.196	-0.365	-0.38	0.078	-0.04	-0.187	-0.155	-0.029	-0.007	0.037	-0.074	-0.05	-0.128	0.047	0.036	-0.092	-0.061	0.012	0.019	0.012	0.007	0.005	-0.074	-0.298	Ribo	YDR382W
-0.023	-0.077	-0.047	-0.07	-0.04	-0.065	-0.014	-0.032	-0.006	-0.062	-0.044	-0.075	0.028	-0.05	0.004	-0.04	0.028	-0.041	-0.209	-0.112	-0.055	0.021	0.004	-0.014	-0.059	-0.017	0.004	-0.021	-0.068	-0.044	-0.07	-0.088	-0.023	0.001	0.029	0.033	0.051	0.039	0.022	0.004	-0.008	-0.01	0.04	-0.116	-0.008	-0.021	0.006	-0.044	-0.216	-0.268	-0.247	-0.203	-0.112	0.046	-0.017	0.181	-0.293	-0.341	-0.028	-0.182	-0.173	-0.105	-0.102	-0.227	-0.019	-0.04	-0.105	-0.151	-0.019	0.041	-0.155	-0.093	-0.012	-0.023	-0.05	-0.098	-0.07	-0.216	-0.332	Ribo	YLR344W
0.012	-0.102	-0.02	-0.06	0.024	-0.102	-0.008	0.022	0.06	-0.024	0.09	0.032	0.014	?	0.078	0.132	-0.044	0.022	-0.194	-0.08	-0.028	0.016	0.058	-0.03	-0.006	0.032	0.002	-0.006	-0.076	-0.014	-0.036	-0.098	?	0.096	-0.018	0.03	0.02	0.022	0.046	0.028	0.014	?	0.038	0.14	0.024	-0.04	-0.2	0.042	-0.152	-0.212	-0.223	-0.168	-0.08	0.064	-0.018	0.186	-0.2	-0.285	0.002	-0.212	-0.285	-0.263	-0.206	-0.2	-0.008	0.06	-0.094	-0.178	-0.002	-0.028	-0.148	-0.218	0.108	-0.014	-0.02	-0.064	-0.064	-0.188	-0.172	Ribo	YBL092W
-0.06	-0.066	-0.128	-0.06	-0.14	-0.009	-0.066	-0.014	-0.036	0.025	-0.074	-0.068	-0.024	-0.071	-0.046	-0.071	-0.005	-0.032	-0.054	0.011	-0.043	-0.022	0.073	0.058	0.03	-0.006	-0.036	-0.022	0.041	-0.066	-0.098	-0.054	0.019	0.009	0.017	0.058	0.066	0.065	0.032	0.046	0.025	0.022	0.069	0.036	0.038	-0.024	0.06	-0.035	-0.136	-0.182	-0.246	-0.106	-0.027	-0.006	-0.057	0.079	-0.366	-0.366	-0.036	-0.344	-0.221	-0.186	-0.197	0.096	0.006	0.036	-0.12	-0.186	-0.112	-0.06	-0.112	-0.182	0.002	-0.009	-0.028	-0.046	-0.06	-0.177	-0.232	Ribo	YKL156W
0.001	-0.03	-0.048	-0.062	-0.048	-0.067	0.006	-0.057	-0.001	-0.043	-0.015	-0.057	0.009	-0.07	-0.004	-0.051	-0.033	-0.062	-0.14	-0.083	0.01	0.064	0.024	0.022	0.046	0.046	0.079	0.08	0.054	0.042	0.016	-0.021	-0.076	-0.1	-0.106	-0.076	-0.083	-0.089	-0.009	-0.006	-0.022	0.001	-0.025	0.027	0.059	0.036	0.034	0.021	-0.213	-0.181	-0.232	-0.149	-0.076	-0.004	-0.021	0.235	-0.408	-0.408	-0.025	-0.054	-0.181	-0.113	-0.03	-0.219	-0.004	-0.086	-0.137	-0.208	0.088	0.027	-0.009	-0.095	0.022	-0.013	0.036	0.01	0.006	-0.092	-0.335	Ribo	YDL130W
-0.023	-0.107	-0.05	-0.076	-0.025	-0.091	0.039	-0.101	-0.045	0.02	-0.057	-0.05	-0.017	-0.037	0.023	-0.039	0.002	-0.039	-0.221	-0.079	-0.054	-0.045	0.05	?	-0.015	0.027	-0.01	-0.007	-0.054	-0.07	-0.067	-0.042	-0.007	-0.025	-0.039	-0.012	0.017	-0.007	-0.007	-0.012	-0.034	-0.057	0.002	-0.082	-0.039	-0.05	-0.042	-0.158	-0.21	-0.268	-0.3	-0.178	-0.128	-0.079	-0.119	0.069	-0.216	-0.253	-0.228	-0.168	-0.228	-0.216	-0.086	-0.188	-0.037	-0.064	-0.136	-0.21	-0.072	-0.012	-0.168	-0.205	-0.057	-0.03	0.081	0.005	-0.025	-0.086	-0.221	Ribo	YHR021C
0.001	-0.014	-0.012	-0.023	0.01	0.011	0.011	0.025	-0.005	-0.001	0.026	-0.044	-0.01	-0.021	0.015	-0.001	0.053	-0.016	-0.049	0.001	0.016	0.036	0.082	0.019	0.036	0.026	0.001	-0.027	0.021	-0.031	-0.059	-0.067	-0.025	0.033	-0.012	-0.108	-0.115	-0.034	0.011	0.131	-0.111	-0.196	-0.064	0.123	-0.137	0.038	-0.388	0.001	-0.157	-0.201	-0.231	-0.157	-0.092	0.004	-0.031	0.105	-0.224	-0.176	-0.067	-0.186	-0.206	-0.196	-0.153	-0.059	0.026	0.067	-0.079	-0.118	-0.067	-0.101	-0.206	-0.308	0.019	-0.021	0.021	-0.031	-0.021	-0.201	-0.265	Ribo	YDL191W
-0.03	-0.114	-0.058	-0.069	-0.069	-0.069	-0.058	-0.049	-0.039	-0.058	-0.061	-0.069	-0.009	-0.054	-0.016	-0.054	-0.004	-0.027	-0.165	-0.076	-0.027	-0.069	0.024	-0.004	-0.061	-0.014	-0.009	-0.016	-0.057	-0.037	-0.043	-0.078	-0.051	0.043	?	0.016	-0.124	-0.019	-0.051	0.05	0.372	-0.147	-0.058	0.039	-0.131	?	-0.064	0.005	-0.151	-0.222	-0.222	-0.165	-0.069	0.001	-0.058	0.103	-0.211	-0.199	-0.004	-0.178	-0.16	-0.178	-0.155	-0.174	-0.034	0.072	-0.087	-0.169	-0.049	-0.03	0.035	-0.256	-0.009	-0.001	-0.005	-0.051	-0.03	-0.211	-0.346	Ribo	YDL136W
-0.009	-0.135	-0.047	-0.166	-0.014	-0.173	?	-0.089	0.065	-0.028	0.135	-0.098	-0.009	-0.145	0.15	-0.033	-0.014	-0.068	-0.173	-0.063	-0.07	0.128	0.016	-0.023	0.047	-0.04	-0.028	-0.023	-0.11	-0.07	-0.105	-0.11	-0.033	0.026	-0.014	-0.016	-0.173	-0.021	-0.014	0.035	-0.093	-0.189	-0.166	0.161	-0.15	-0.084	-0.1	-0.114	-0.161	-0.089	-0.105	0.002	-0.007	-0.1	0.065	-0.084	-0.189	-0.058	-0.1	-0.22	-0.301	-0.075	-0.22	0.026	-0.126	-0.002	-0.145	-0.208	0.016	-0.009	0.009	-0.145	0.026	-0.021	0.014	-0.033	-0.084	-0.201	-0.292	Ribo	YLR406C
-0.123	0.003	0.01	0.041	-0.109	-0.048	-0.034	-0.061	0.003	0.126	0.099	-0.01	-0.079	-0.174	0.01	0.061	-0.143	-0.024	0.003	0.137	0.096	?	-0.174	-0.048	0.003	0.109	0.048	0.024	-0.01	0.027	0.003	0.024	-0.143	-0.184	-0.154	-0.085	-0.079	-0.116	-0.024	-0.099	-0.075	-0.024	-0.034	-0.198	-0.02	?	0.01	-0.068	-0.154	-0.13	-0.116	0.133	-0.123	0.02	0.099	0.297	0.154	?	0.099	0.041	0.167	0.109	-0.048	0.003	-0.253	-0.154	-0.154	-0.058	0.167	0.099	0.29	0.249	0.055	?	?	-0.068	-0.075	0.014	-0.242	Proteas	YHR027C
0.013	0.008	0.076	0.038	0.036	0.049	0.074	0.044	0.053	0.027	0.011	0.028	0.038	0.013	0.028	0.013	0.053	0.044	0.233	0.08	-0.023	-0.072	-0.093	-0.085	-0.169	-0.102	-0.034	-0.042	-0.034	0.028	-0.013	-0.008	0.118	-0.008	-0.11	-0.017	-0.047	-0.038	-0.032	-0.076	-0.085	-0.042	0.023	-0.076	0.047	0.002	0.03	-0.034	-0.174	-0.127	-0.271	-0.311	-0.33	0.04	-0.131	-0.279	0.015	0.252	-0.032	0.227	0.034	-0.076	0.049	0.125	0.091	0.063	-0.017	-0.023	-0.002	0.112	0.239	0.133	-0.017	-0.089	-0.08	-0.097	-0.118	0.222	0.191	Proteas	YDL020C
0.019	-0.027	0.021	-0.04	0.027	-0.107	0.077	-0.091	0.008	-0.045	-0.019	-0.077	0.029	-0.096	-0.019	-0.096	-0.003	-0.101	0.12	0.061	0.061	-0.053	0.011	-0.024	-0.011	0.029	-0.549	0.088	0.021	0.069	0.029	0.003	-0.091	-0.045	0.083	0.091	0.112	0.243	0.176	0.171	-0.045	0.096	0.203	0.067	0.152	0.096	0.205	-0.08	0.011	0.027	0.048	0.053	-0.027	-0.024	0.027	-0.059	-0.08	-0.125	0.019	0.155	0.037	-0.059	0.099	-0.059	0.011	-0.165	-0.019	-0.045	0.048	0.064	0.016	-0.048	-0.053	-0.048	0.048	0.043	0.091	0.248	0.32	Resp	YDL067C
-0.067	0.138	0.148	0.051	-0.047	0.04	-0.098	-0.067	-0.013	0.024	-0.051	-0.013	-0.01	-0.152	-0.115	-0.051	-0.101	-0.061	0.223	0.037	0.121	0.145	0.04	0.121	0.054	0.101	0.051	0.067	0.101	0.034	0.061	0.071	-0.084	-0.057	-0.013	0.101	0.138	0.175	0.216	0.142	0.034	0.094	0.182	0.26	0.196	0.088	0.182	-0.051	?	-0.098	-0.03	-0.03	-0.074	0.01	0.003	-0.108	-0.084	-0.057	0.064	0.314	0.138	-0.101	-0.108	0.04	-0.142	-0.128	-0.172	-0.101	-0.108	0.185	0.003	0.142	-0.003	0.027	0.047	?	0.047	0.196	0.185	Resp	YGR183C
-0.088	-0.002	-0.008	-0.061	-0.103	-0.16	-0.08	-0.135	-0.063	-0.061	-0.057	-0.067	-0.048	-0.141	-0.021	-0.053	-0.135	-0.072	0.044	-0.063	-0.114	0.076	0.015	-0.008	-0.021	0.17	0.147	0.109	0.015	0.114	0.158	0.13	-0.13	-0.17	-0.042	-0.135	-0.107	-0.042	-0.061	0.158	0.025	-0.21	-0.099	0.147	-0.088	-0.095	-0.088	-0.042	-0.053	-0.076	-0.166	-0.177	-0.198	0.023	-0.17	-0.242	-0.149	-0.248	0.025	0.288	0.124	0.175	0.055	-0.006	-0.095	-0.16	-0.029	-0.021	0.015	0.055	0.107	-0.029	0.013	0.038	-0.013	0.008	0.029	0.124	0.172	Resp	YPR191W
-0.044	0.038	0.103	?	-0.023	-0.069	-0.052	-0.105	-0.101	-0.065	-0.059	-0.059	-0.049	-0.116	-0.065	-0.088	-0.137	-0.095	-0.033	-0.033	-0.025	-0.02	0.018	0.039	0.025	0.132	0.126	0.136	0.054	0.116	0.131	0.069	-0.11	-0.159	-0.041	0.116	0.157	0.134	0.144	-0.062	0.114	0.062	0.08	-0.016	0.114	0.105	0.119	-0.023	0.074	0.075	-0.02	-0.15	-0.098	0.054	-0.052	-0.234	0.025	-0.113	0.061	0.365	0.105	0.15	0.17	0.039	0.011	-0.113	-0.005	0.005	-0.069	0.061	0.101	-0.095	-0.002	0.031	0.075	0.051	0.147	0.335	0.332	Resp	YKL148C
-0.074	-0.05	0.035	0.022	-0.078	-0.031	-0.094	-0.043	-0.007	-0.111	?	-0.1	0.007	-0.087	-0.028	-0.05	-0.078	-0.07	0.122	0.011	0.105	0.076	-0.007	0.018	0.015	-0.006	0.011	0.02	0.035	0.044	0.028	-0.037	-0.017	-0.031	0.013	0.094	?	0.113	0.105	0.152	0.109	-0.018	0.074	0.233	0.076	0.054	0.115	-0.007	0.129	0.089	-0.017	-0.128	-0.07	0.028	-0.074	-0.191	-0.107	-0.17	-0.067	0.142	?	-0.15	-0.07	-0.191	-0.091	-0.067	-0.063	-0.018	-0.107	0.048	0.002	-0.226	0.033	0.006	0.07	0.159	0.152	0.403	0.472	Resp	YDR529C
0.006	0.056	0.069	0.071	-0.026	-0.022	-0.075	0.019	-0.022	-0.056	0.015	-0.028	0.006	-0.037	?	-0.013	-0.043	?	0.127	-0.028	0.109	0.096	0.021	0.058	0.034	0.022	0.026	0.019	0.043	0.039	-0.034	-0.011	-0.21	-0.221	-0.105	0.062	0.118	0.155	0.112	0.079	0.122	0.069	0.148	0.09	0.122	0.101	0.14	-0.006	0.084	0.049	0.006	-0.105	-0.12	0.086	-0.067	-0.262	-0.133	-0.133	?	0.129	0.116	-0.148	-0.064	-0.017	?	-0.088	-0.026	-0.017	-0.013	0.069	-0.051	-0.157	0.037	0.007	0.036	0.077	0.142	0.408	0.468	Resp	YHR051W
-0.047	0.082	0.114	0.056	-0.054	?	-0.067	-0.028	-0.047	0.013	?	-0.017	-0.007	-0.037	-0.079	-0.028	-0.019	-0.043	0.154	0.097	-0.034	0.049	0.071	0.094	0.069	0.09	0.039	0.039	0.09	0.056	0.056	0.056	-0.139	-0.172	-0.088	0.077	0.109	0.139	0.129	0.112	0.062	0.047	0.116	0.152	0.101	0.086	0.114	0.028	0.18	0.139	0.064	-0.032	0.047	0.067	-0.064	-0.043	-0.006	-0.047	0.019	0.283	0.2	0.129	0.015	0.127	-0.043	-0.112	-0.017	0.056	0.073	0.064	0.034	0.144	0.015	0.052	0.105	0.165	0.176	0.365	0.438	Resp	YEL024W
-0.109	-0.064	-0.055	-0.096	-0.153	-0.143	-0.068	0.083	-0.109	-0.043	-0.134	-0.057	-0.051	-0.072	-0.081	-0.032	-0.092	-0.026	-0.026	-0.019	-0.028	-0.038	0.034	0.036	-0.013	0.111	0.03	0.094	0.04	0.077	0.096	0.064	0.023	0.013	?	0.049	-0.038	-0.06	-0.134	0.243	0.328	?	0.021	0.064	-0.173	0.015	-0.105	0.057	0.164	0.203	0.166	0.109	0.075	-0.064	-0.055	-0.158	0.043	0.053	-0.011	0.19	0.087	-0.038	0.019	0.053	0.002	-0.126	0.013	0.023	0.015	0.015	-0.019	0.053	0.013	?	0.128	0.1	0.03	0.32	0.467	Resp	YBL045C
0.008	-0.002	0.062	0.026	-0.002	-0.057	-0.006	-0.051	?	-0.092	-0.006	-0.089	-0.008	-0.089	-0.034	-0.043	-0.113	-0.081	-0.011	-0.032	0.055	-0.011	-0.043	-0.008	0.03	-0.002	0.015	-0.013	-0.011	0.087	-0.008	-0.019	-0.042	0.013	-0.023	-0.081	-0.042	-0.085	0.011	0.081	-0.043	-0.162	0.034	0.06	-0.085	-0.047	-0.117	0.015	0.227	0.217	0.109	-0.047	-0.064	0.04	-0.102	-0.277	-0.051	-0.13	0.019	0.253	0.155	-0.019	0.06	-0.013	-0.028	-0.14	0.057	-0.008	-0.051	0.045	-0.13	-0.096	0.068	0.03	0.119	0.145	0.215	0.372	0.498	Resp	YKL141W
0.005	0.062	0.047	0.023	-0.019	-0.099	-0.016	-0.107	-0.047	-0.006	-0.056	-0.056	-0.031	-0.073	-0.053	-0.096	-0.07	-0.047	-0.009	-0.016	0.059	-0.009	-0.016	-0.011	0.011	0.095	0.09	0.065	0.005	0.078	0.124	0.092	0.009	-0.047	-0.011	0.112	0.131	0.087	0.099	0.101	0.053	0.068	0.109	0.045	0.112	0.093	0.134	-0.034	0.165	0.241	0.256	0.132	0.106	-0.056	-0.059	-0.19	0.017	0.07	0.058	0.286	0.205	0.025	0.109	0.031	-0.09	-0.079	0.011	0.076	-0.045	0.047	0.022	0.012	-0.031	-0.005	0.092	0.138	0.131	0.396	0.406	Resp	YDR178W
-0.043	-0.009	-0.036	-0.039	-0.123	-0.033	-0.033	-0.109	-0.102	-0.021	-0.067	-0.062	-0.032	-0.116	-0.067	-0.046	-0.067	-0.054	0.029	0.062	-0.042	0.04	0.017	0.014	-0.014	0.079	0.07	0.076	0.01	0.085	0.079	0.077	-0.083	-0.057	0.046	0.166	0.149	0.155	0.133	0.115	0.129	0.087	0.119	0.231	0.129	0.11	0.145	-0.024	0.149	0.202	0.158	0.046	0.145	-0.07	-0.086	-0.175	0.115	?	0.033	0.262	0.054	0.017	0.029	-0.021	-0.067	-0.073	0.02	0.004	-0.057	0.02	-0.024	-0.135	-0.006	-0.014	0.072	0.153	0.203	0.362	0.373	Resp	YLL041C
-0.084	-0.064	-0.06	0.03	-0.044	0.002	0.048	-0.076	-0.058	-0.054	-0.046	-0.036	-0.014	-0.08	-0.044	-0.028	0.008	-0.08	0.082	0.014	0.06	0.086	0.088	0.113	-0.018	0.088	0.068	0.04	0.084	0.022	0.066	-0.018	-0.139	-0.135	-0.058	-0.113	-0.05	0.082	0.046	0.105	0.056	-0.129	-0.058	0.046	0.175	0.078	0.183	-0.036	0.215	0.247	0.259	0.09	0.03	-0.006	0.008	-0.207	0.082	0.117	-0.05	0.145	0.032	-0.036	0.072	-0.094	-0.084	-0.036	-0.034	-0.072	-0.044	-0.02	-0.028	-0.098	0.012	-0.02	0.006	0.064	0.127	0.48	0.38	Resp	YFR033C
-0.093	-0.025	0.086	0.017	-0.012	-0.03	-0.033	-0.066	-0.096	-0.106	-0.05	-0.111	-0.074	-0.139	-0.048	-0.111	-0.066	-0.048	0.013	-0.005	-0.007	-0.015	-0.015	-0.025	0.007	0.005	-0.01	-0.038	-0.093	-0.012	-0.017	-0.05	-0.231	-0.258	-0.155	0.064	0.107	0.103	0.116	0.109	0.061	0.069	0.103	0.116	0.086	0.091	0.094	-0.069	0.23	0.225	0.144	0.017	-0.025	-0.033	-0.117	-0.265	0.005	-0.023	-0.038	0.222	0.088	-0.036	0.033	-0.096	-0.093	-0.195	-0.038	-0.025	-0.038	-0.002	-0.081	-0.131	0.03	0.017	0.053	0.048	0.157	0.283	0.398	Resp	YOR065W