Source

orange / Orange / orng / orngScalePolyvizData.py

from orngScaleLinProjData import *
from Orange.data.preprocess.scaling import ScalePolyvizData as orngScalePolyvizData