1. Georg Brandl
 2. pygments-main

Commits

Jeffrey Arnold  committed 4e936fc

StanLexer reformat code

 • Participants
 • Parent commits bbb1091
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (2)

File pygments/lexers/_stan_builtins.py

View file
 • Ignore whitespace
 :license: BSD, see LICENSE for details.
 """
 
-KEYWORDS = [u'else', u'for', u'if', u'in', u'lower', u'lp__', u'print', u'upper', u'while']
+KEYWORDS = ['else', 'for', 'if', 'in', 'lower', 'lp__', 'print', 'upper', 'while']
 
-TYPES = [u'corr_matrix', u'cov_matrix', u'int', u'matrix', u'ordered', u'positive_ordered', u'real', u'row_vector', u'simplex', u'unit_vector', u'vector']
+TYPES = [  'corr_matrix',
+  'cov_matrix',
+  'int',
+  'matrix',
+  'ordered',
+  'positive_ordered',
+  'real',
+  'row_vector',
+  'simplex',
+  'unit_vector',
+  'vector']
 
-FUNCTIONS = [u'Phi', u'Phi_approx', u'abs', u'acos', u'acosh', u'asin', u'asinh', u'atan', u'atan2', u'atanh', u'bernoulli_cdf', u'bernoulli_log', u'bernoulli_logit_log', u'bernoulli_rng', u'beta_binomial_cdf', u'beta_binomial_log', u'beta_binomial_rng', u'beta_cdf', u'beta_log', u'beta_rng', u'binary_log_loss', u'binomial_cdf', u'binomial_coefficient_log', u'binomial_log', u'binomial_logit_log', u'binomial_rng', u'block', u'categorical_log', u'categorical_rng', u'cauchy_cdf', u'cauchy_log', u'cauchy_rng', u'cbrt', u'ceil', u'chi_square_log', u'chi_square_rng', u'cholesky_decompose', u'col', u'cols', u'cos', u'cosh', u'crossprod', u'cumulative_sum', u'determinant', u'diag_matrix', u'diag_post_multiply', u'diag_pre_multiply', u'diagonal', u'dims', u'dirichlet_log', u'dirichlet_rng', u'dot_product', u'dot_self', u'double_exponential_log', u'double_exponential_rng', u'e', u'eigenvalues_sym', u'eigenvectors_sym', u'epsilon', u'erf', u'erfc', u'exp', u'exp2', u'exp_mod_normal_cdf', u'exp_mod_normal_log', u'exp_mod_normal_rng', u'expm1', u'exponential_cdf', u'exponential_log', u'exponential_rng', u'fabs', u'fdim', u'floor', u'fma', u'fmax', u'fmin', u'fmod', u'gamma_log', u'gamma_rng', u'gumbel_cdf', u'gumbel_log', u'gumbel_rng', u'hypergeometric_log', u'hypergeometric_rng', u'hypot', u'if_else', u'int_step', u'inv_chi_square_cdf', u'inv_chi_square_log', u'inv_chi_square_rng', u'inv_cloglog', u'inv_gamma_cdf', u'inv_gamma_log', u'inv_gamma_rng', u'inv_logit', u'inv_wishart_log', u'inv_wishart_rng', u'inverse', u'lbeta', u'lgamma', u'lkj_corr_cholesky_log', u'lkj_corr_cholesky_rng', u'lkj_corr_log', u'lkj_corr_rng', u'lkj_cov_log', u'lmgamma', u'log', u'log10', u'log1m', u'log1m_inv_logit', u'log1p', u'log1p_exp', u'log2', u'log_determinant', u'log_inv_logit', u'log_sum_exp', u'logistic_cdf', u'logistic_log', u'logistic_rng', u'logit', u'lognormal_cdf', u'lognormal_log', u'lognormal_rng', u'max', u'mdivide_left_tri_low', u'mdivide_right_tri_low', u'mean', u'min', u'multi_normal_cholesky_log', u'multi_normal_log', u'multi_normal_prec_log', u'multi_normal_rng', u'multi_student_t_log', u'multi_student_t_rng', u'multinomial_cdf', u'multinomial_log', u'multinomial_rng', u'multiply_log', u'multiply_lower_tri_self_transpose', u'neg_binomial_cdf', u'neg_binomial_log', u'neg_binomial_rng', u'negative_epsilon', u'negative_infinity', u'normal_cdf', u'normal_log', u'normal_rng', u'not_a_number', u'ordered_logistic_log', u'ordered_logistic_rng', u'owens_t', u'pareto_cdf', u'pareto_log', u'pareto_rng', u'pi', u'poisson_cdf', u'poisson_log', u'poisson_log_log', u'poisson_rng', u'positive_infinity', u'pow', u'prod', u'rep_array', u'rep_matrix', u'rep_row_vector', u'rep_vector', u'round', u'row', u'rows', u'scaled_inv_chi_square_cdf', u'scaled_inv_chi_square_log', u'scaled_inv_chi_square_rng', u'sd', u'sin', u'singular_values', u'sinh', u'size', u'skew_normal_cdf', u'skew_normal_log', u'skew_normal_rng', u'softmax', u'sqrt', u'sqrt2', u'square', u'step', u'student_t_cdf', u'student_t_log', u'student_t_rng', u'sum', u'tan', u'tanh', u'tcrossprod', u'tgamma', u'trace', u'trunc', u'uniform_log', u'uniform_rng', u'variance', u'weibull_cdf', u'weibull_log', u'weibull_rng', u'wishart_log', u'wishart_rng']
+FUNCTIONS = [  'Phi',
+  'Phi_approx',
+  'abs',
+  'acos',
+  'acosh',
+  'asin',
+  'asinh',
+  'atan',
+  'atan2',
+  'atanh',
+  'bernoulli_cdf',
+  'bernoulli_log',
+  'bernoulli_logit_log',
+  'bernoulli_rng',
+  'beta_binomial_cdf',
+  'beta_binomial_log',
+  'beta_binomial_rng',
+  'beta_cdf',
+  'beta_log',
+  'beta_rng',
+  'binary_log_loss',
+  'binomial_cdf',
+  'binomial_coefficient_log',
+  'binomial_log',
+  'binomial_logit_log',
+  'binomial_rng',
+  'block',
+  'categorical_log',
+  'categorical_rng',
+  'cauchy_cdf',
+  'cauchy_log',
+  'cauchy_rng',
+  'cbrt',
+  'ceil',
+  'chi_square_log',
+  'chi_square_rng',
+  'cholesky_decompose',
+  'col',
+  'cols',
+  'cos',
+  'cosh',
+  'crossprod',
+  'cumulative_sum',
+  'determinant',
+  'diag_matrix',
+  'diag_post_multiply',
+  'diag_pre_multiply',
+  'diagonal',
+  'dims',
+  'dirichlet_log',
+  'dirichlet_rng',
+  'dot_product',
+  'dot_self',
+  'double_exponential_log',
+  'double_exponential_rng',
+  'e',
+  'eigenvalues_sym',
+  'eigenvectors_sym',
+  'epsilon',
+  'erf',
+  'erfc',
+  'exp',
+  'exp2',
+  'exp_mod_normal_cdf',
+  'exp_mod_normal_log',
+  'exp_mod_normal_rng',
+  'expm1',
+  'exponential_cdf',
+  'exponential_log',
+  'exponential_rng',
+  'fabs',
+  'fdim',
+  'floor',
+  'fma',
+  'fmax',
+  'fmin',
+  'fmod',
+  'gamma_log',
+  'gamma_rng',
+  'gumbel_cdf',
+  'gumbel_log',
+  'gumbel_rng',
+  'hypergeometric_log',
+  'hypergeometric_rng',
+  'hypot',
+  'if_else',
+  'int_step',
+  'inv_chi_square_cdf',
+  'inv_chi_square_log',
+  'inv_chi_square_rng',
+  'inv_cloglog',
+  'inv_gamma_cdf',
+  'inv_gamma_log',
+  'inv_gamma_rng',
+  'inv_logit',
+  'inv_wishart_log',
+  'inv_wishart_rng',
+  'inverse',
+  'lbeta',
+  'lgamma',
+  'lkj_corr_cholesky_log',
+  'lkj_corr_cholesky_rng',
+  'lkj_corr_log',
+  'lkj_corr_rng',
+  'lkj_cov_log',
+  'lmgamma',
+  'log',
+  'log10',
+  'log1m',
+  'log1m_inv_logit',
+  'log1p',
+  'log1p_exp',
+  'log2',
+  'log_determinant',
+  'log_inv_logit',
+  'log_sum_exp',
+  'logistic_cdf',
+  'logistic_log',
+  'logistic_rng',
+  'logit',
+  'lognormal_cdf',
+  'lognormal_log',
+  'lognormal_rng',
+  'max',
+  'mdivide_left_tri_low',
+  'mdivide_right_tri_low',
+  'mean',
+  'min',
+  'multi_normal_cholesky_log',
+  'multi_normal_log',
+  'multi_normal_prec_log',
+  'multi_normal_rng',
+  'multi_student_t_log',
+  'multi_student_t_rng',
+  'multinomial_cdf',
+  'multinomial_log',
+  'multinomial_rng',
+  'multiply_log',
+  'multiply_lower_tri_self_transpose',
+  'neg_binomial_cdf',
+  'neg_binomial_log',
+  'neg_binomial_rng',
+  'negative_epsilon',
+  'negative_infinity',
+  'normal_cdf',
+  'normal_log',
+  'normal_rng',
+  'not_a_number',
+  'ordered_logistic_log',
+  'ordered_logistic_rng',
+  'owens_t',
+  'pareto_cdf',
+  'pareto_log',
+  'pareto_rng',
+  'pi',
+  'poisson_cdf',
+  'poisson_log',
+  'poisson_log_log',
+  'poisson_rng',
+  'positive_infinity',
+  'pow',
+  'prod',
+  'rep_array',
+  'rep_matrix',
+  'rep_row_vector',
+  'rep_vector',
+  'round',
+  'row',
+  'rows',
+  'scaled_inv_chi_square_cdf',
+  'scaled_inv_chi_square_log',
+  'scaled_inv_chi_square_rng',
+  'sd',
+  'sin',
+  'singular_values',
+  'sinh',
+  'size',
+  'skew_normal_cdf',
+  'skew_normal_log',
+  'skew_normal_rng',
+  'softmax',
+  'sqrt',
+  'sqrt2',
+  'square',
+  'step',
+  'student_t_cdf',
+  'student_t_log',
+  'student_t_rng',
+  'sum',
+  'tan',
+  'tanh',
+  'tcrossprod',
+  'tgamma',
+  'trace',
+  'trunc',
+  'uniform_log',
+  'uniform_rng',
+  'variance',
+  'weibull_cdf',
+  'weibull_log',
+  'weibull_rng',
+  'wishart_log',
+  'wishart_rng']
 
-DISTRIBUTIONS = [u'bernoulli', u'bernoulli_logit', u'beta', u'beta_binomial', u'binomial', u'binomial_coefficient', u'binomial_logit', u'categorical', u'cauchy', u'chi_square', u'dirichlet', u'double_exponential', u'exp_mod_normal', u'exponential', u'gamma', u'gumbel', u'hypergeometric', u'inv_chi_square', u'inv_gamma', u'inv_wishart', u'lkj_corr', u'lkj_corr_cholesky', u'lkj_cov', u'logistic', u'lognormal', u'multi_normal', u'multi_normal_cholesky', u'multi_normal_prec', u'multi_student_t', u'multinomial', u'multiply', u'neg_binomial', u'normal', u'ordered_logistic', u'pareto', u'poisson', u'poisson_log', u'scaled_inv_chi_square', u'skew_normal', u'student_t', u'uniform', u'weibull', u'wishart']
+DISTRIBUTIONS = [  'bernoulli',
+  'bernoulli_logit',
+  'beta',
+  'beta_binomial',
+  'binomial',
+  'binomial_coefficient',
+  'binomial_logit',
+  'categorical',
+  'cauchy',
+  'chi_square',
+  'dirichlet',
+  'double_exponential',
+  'exp_mod_normal',
+  'exponential',
+  'gamma',
+  'gumbel',
+  'hypergeometric',
+  'inv_chi_square',
+  'inv_gamma',
+  'inv_wishart',
+  'lkj_corr',
+  'lkj_corr_cholesky',
+  'lkj_cov',
+  'logistic',
+  'lognormal',
+  'multi_normal',
+  'multi_normal_cholesky',
+  'multi_normal_prec',
+  'multi_student_t',
+  'multinomial',
+  'multiply',
+  'neg_binomial',
+  'normal',
+  'ordered_logistic',
+  'pareto',
+  'poisson',
+  'poisson_log',
+  'scaled_inv_chi_square',
+  'skew_normal',
+  'student_t',
+  'uniform',
+  'weibull',
+  'wishart']
 
-RESERVED = [u'alignas', u'alignof', u'and', u'and_eq', u'asm', u'auto', u'bitand', u'bitor', u'bool', u'break', u'case', u'catch', u'char', u'char16_t', u'char32_t', u'class', u'compl', u'const', u'const_cast', u'constexpr', u'continue', u'decltype', u'default', u'delete', u'do', u'double', u'dynamic_cast', u'enum', u'explicit', u'export', u'extern', u'false', u'false', u'float', u'friend', u'goto', u'inline', u'int', u'long', u'mutable', u'namespace', u'new', u'noexcept', u'not', u'not_eq', u'nullptr', u'operator', u'or', u'or_eq', u'private', u'protected', u'public', u'register', u'reinterpret_cast', u'repeat', u'return', u'short', u'signed', u'sizeof', u'static', u'static_assert', u'static_cast', u'struct', u'switch', u'template', u'then', u'this', u'thread_local', u'throw', u'true', u'true', u'try', u'typedef', u'typeid', u'typename', u'union', u'unsigned', u'until', u'using', u'virtual', u'void', u'volatile', u'wchar_t', u'xor', u'xor_eq']
+RESERVED = [  'alignas',
+  'alignof',
+  'and',
+  'and_eq',
+  'asm',
+  'auto',
+  'bitand',
+  'bitor',
+  'bool',
+  'break',
+  'case',
+  'catch',
+  'char',
+  'char16_t',
+  'char32_t',
+  'class',
+  'compl',
+  'const',
+  'const_cast',
+  'constexpr',
+  'continue',
+  'decltype',
+  'default',
+  'delete',
+  'do',
+  'double',
+  'dynamic_cast',
+  'enum',
+  'explicit',
+  'export',
+  'extern',
+  'false',
+  'false',
+  'float',
+  'friend',
+  'goto',
+  'inline',
+  'int',
+  'long',
+  'mutable',
+  'namespace',
+  'new',
+  'noexcept',
+  'not',
+  'not_eq',
+  'nullptr',
+  'operator',
+  'or',
+  'or_eq',
+  'private',
+  'protected',
+  'public',
+  'register',
+  'reinterpret_cast',
+  'repeat',
+  'return',
+  'short',
+  'signed',
+  'sizeof',
+  'static',
+  'static_assert',
+  'static_cast',
+  'struct',
+  'switch',
+  'template',
+  'then',
+  'this',
+  'thread_local',
+  'throw',
+  'true',
+  'true',
+  'try',
+  'typedef',
+  'typeid',
+  'typename',
+  'union',
+  'unsigned',
+  'until',
+  'using',
+  'virtual',
+  'void',
+  'volatile',
+  'wchar_t',
+  'xor',
+  'xor_eq']
 

File pygments/lexers/math.py

View file
 • Ignore whitespace
       Name.Builtin),
       # Special names ending in __, like lp__
       (r'[A-Za-z][A-Za-z0-9_]*__\b', Name.Builtin.Pseudo),
-      ('(%s)\b' % r'|'.join(_stan_builtins.RESERVED), Keyword.Reserved),
+      (r'(%s)\b' % r'|'.join(_stan_builtins.RESERVED), Keyword.Reserved),
       # Regular variable names
       (r'[A-Za-z][A-Za-z0-9_]*\b', Name),
       # Real Literals