Source

pygments-main / pygments / lexers / _stan_builtins.py

Full commit
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
pygments.lexers._stan_builtins
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

This file contains the names of functions for Stan used by
``pygments.lexers.math.StanLexer.

:copyright: Copyright 2013 by the Pygments team, see AUTHORS.
:license: BSD, see LICENSE for details.
"""

KEYWORDS = [u'else', u'for', u'if', u'in', u'lower', u'lp__', u'print', u'upper', u'while']

TYPES = [u'corr_matrix', u'cov_matrix', u'int', u'matrix', u'ordered', u'positive_ordered', u'real', u'row_vector', u'simplex', u'unit_vector', u'vector']

FUNCTIONS = [u'Phi', u'Phi_approx', u'abs', u'acos', u'acosh', u'asin', u'asinh', u'atan', u'atan2', u'atanh', u'bernoulli_cdf', u'bernoulli_log', u'bernoulli_logit_log', u'bernoulli_rng', u'beta_binomial_cdf', u'beta_binomial_log', u'beta_binomial_rng', u'beta_cdf', u'beta_log', u'beta_rng', u'binary_log_loss', u'binomial_cdf', u'binomial_coefficient_log', u'binomial_log', u'binomial_logit_log', u'binomial_rng', u'block', u'categorical_log', u'categorical_rng', u'cauchy_cdf', u'cauchy_log', u'cauchy_rng', u'cbrt', u'ceil', u'chi_square_log', u'chi_square_rng', u'cholesky_decompose', u'col', u'cols', u'cos', u'cosh', u'crossprod', u'cumulative_sum', u'determinant', u'diag_matrix', u'diag_post_multiply', u'diag_pre_multiply', u'diagonal', u'dims', u'dirichlet_log', u'dirichlet_rng', u'dot_product', u'dot_self', u'double_exponential_log', u'double_exponential_rng', u'e', u'eigenvalues_sym', u'eigenvectors_sym', u'epsilon', u'erf', u'erfc', u'exp', u'exp2', u'exp_mod_normal_cdf', u'exp_mod_normal_log', u'exp_mod_normal_rng', u'expm1', u'exponential_cdf', u'exponential_log', u'exponential_rng', u'fabs', u'fdim', u'floor', u'fma', u'fmax', u'fmin', u'fmod', u'gamma_log', u'gamma_rng', u'gumbel_cdf', u'gumbel_log', u'gumbel_rng', u'hypergeometric_log', u'hypergeometric_rng', u'hypot', u'if_else', u'int_step', u'inv_chi_square_cdf', u'inv_chi_square_log', u'inv_chi_square_rng', u'inv_cloglog', u'inv_gamma_cdf', u'inv_gamma_log', u'inv_gamma_rng', u'inv_logit', u'inv_wishart_log', u'inv_wishart_rng', u'inverse', u'lbeta', u'lgamma', u'lkj_corr_cholesky_log', u'lkj_corr_cholesky_rng', u'lkj_corr_log', u'lkj_corr_rng', u'lkj_cov_log', u'lmgamma', u'log', u'log10', u'log1m', u'log1m_inv_logit', u'log1p', u'log1p_exp', u'log2', u'log_determinant', u'log_inv_logit', u'log_sum_exp', u'logistic_cdf', u'logistic_log', u'logistic_rng', u'logit', u'lognormal_cdf', u'lognormal_log', u'lognormal_rng', u'max', u'mdivide_left_tri_low', u'mdivide_right_tri_low', u'mean', u'min', u'multi_normal_cholesky_log', u'multi_normal_log', u'multi_normal_prec_log', u'multi_normal_rng', u'multi_student_t_log', u'multi_student_t_rng', u'multinomial_cdf', u'multinomial_log', u'multinomial_rng', u'multiply_log', u'multiply_lower_tri_self_transpose', u'neg_binomial_cdf', u'neg_binomial_log', u'neg_binomial_rng', u'negative_epsilon', u'negative_infinity', u'normal_cdf', u'normal_log', u'normal_rng', u'not_a_number', u'ordered_logistic_log', u'ordered_logistic_rng', u'owens_t', u'pareto_cdf', u'pareto_log', u'pareto_rng', u'pi', u'poisson_cdf', u'poisson_log', u'poisson_log_log', u'poisson_rng', u'positive_infinity', u'pow', u'prod', u'rep_array', u'rep_matrix', u'rep_row_vector', u'rep_vector', u'round', u'row', u'rows', u'scaled_inv_chi_square_cdf', u'scaled_inv_chi_square_log', u'scaled_inv_chi_square_rng', u'sd', u'sin', u'singular_values', u'sinh', u'size', u'skew_normal_cdf', u'skew_normal_log', u'skew_normal_rng', u'softmax', u'sqrt', u'sqrt2', u'square', u'step', u'student_t_cdf', u'student_t_log', u'student_t_rng', u'sum', u'tan', u'tanh', u'tcrossprod', u'tgamma', u'trace', u'trunc', u'uniform_log', u'uniform_rng', u'variance', u'weibull_cdf', u'weibull_log', u'weibull_rng', u'wishart_log', u'wishart_rng']

DISTRIBUTIONS = [u'bernoulli', u'bernoulli_logit', u'beta', u'beta_binomial', u'binomial', u'binomial_coefficient', u'binomial_logit', u'categorical', u'cauchy', u'chi_square', u'dirichlet', u'double_exponential', u'exp_mod_normal', u'exponential', u'gamma', u'gumbel', u'hypergeometric', u'inv_chi_square', u'inv_gamma', u'inv_wishart', u'lkj_corr', u'lkj_corr_cholesky', u'lkj_cov', u'logistic', u'lognormal', u'multi_normal', u'multi_normal_cholesky', u'multi_normal_prec', u'multi_student_t', u'multinomial', u'multiply', u'neg_binomial', u'normal', u'ordered_logistic', u'pareto', u'poisson', u'poisson_log', u'scaled_inv_chi_square', u'skew_normal', u'student_t', u'uniform', u'weibull', u'wishart']

RESERVED = [u'alignas', u'alignof', u'and', u'and_eq', u'asm', u'auto', u'bitand', u'bitor', u'bool', u'break', u'case', u'catch', u'char', u'char16_t', u'char32_t', u'class', u'compl', u'const', u'const_cast', u'constexpr', u'continue', u'decltype', u'default', u'delete', u'do', u'double', u'dynamic_cast', u'enum', u'explicit', u'export', u'extern', u'false', u'false', u'float', u'friend', u'goto', u'inline', u'int', u'long', u'mutable', u'namespace', u'new', u'noexcept', u'not', u'not_eq', u'nullptr', u'operator', u'or', u'or_eq', u'private', u'protected', u'public', u'register', u'reinterpret_cast', u'repeat', u'return', u'short', u'signed', u'sizeof', u'static', u'static_assert', u'static_cast', u'struct', u'switch', u'template', u'then', u'this', u'thread_local', u'throw', u'true', u'true', u'try', u'typedef', u'typeid', u'typename', u'union', u'unsigned', u'until', u'using', u'virtual', u'void', u'volatile', u'wchar_t', u'xor', u'xor_eq']