Commits

Steve Borho committed a5efd40 Merge

Merge with stable

 • Participants
 • Parent commits 6442338, e5d1146

Comments (0)

Files changed (68)

File doc/source-cs/archive.txt

+Archivace
+=========
+
+.. module:: archive.dialog
+	:synopsis: Dialog used to make an archive of a repository
+
+Při tvorbě archivu repozitáře lze vybírat z řady nabízených formátů.
+Je možné vytvářet komprimované formáty. Je také možné vytvořit obyčejnou složku souborů mimo pracovní adresář (jako klon ale bez složky .hg). To může být použitelné při tvorbě sestav (builds), viz 'svn export'. Lze vytvořit archiv pouze ze souborů vybrané revize. To lze použít pro posílání změn partnerům, kteří nemají přístup k repozitáři.
+
+
+V kontextovém menu vybraného changesetu ve Verpánku volíte :menuselection:`Exportovat > Archive...`, nebo - byvše nacédován do složky, zadáte z příkazového řádku :command:`thg archive`.
+
+.. figure:: figures/archive.png
+	:alt: Archive dialog
+
+	Repository Archive Dialog
+
+:guilabel:`Revision`
+	Zadání revize, kterou chcete archivovat nebo exportovat.
+:guilabel:`Only files modified/created in this revision`
+	Omezíte si počet souborů v archivu.
+:guilabel:`Destination path`
+	Jméno souboru nebo složky, kde bude archiv vytvořen. Jméno se skládá z názvu aktuálního repozitáře s připojeným číslem vybrané revize, případně s příponou vybraného formátu archivního souboru.
+	:guilabel:`Archive types`
+	Zde můžete zvolit typ vytvářeného archivu od prosté složky se soubory až k řadě standardních archivních typů.
+	:guilabel:`Hg command`
+	Toto pole zobrazuje příkaz, který bude proveden.
+	:guilabel:`Always show output`
+	Pro zobrazení záznamového panelu s výsledky prováděného příkazu.
+	
+Archivovat repozitář znamená vytvořit archivní soubor nebo podadresář s obsahem vybrané revize.
+
+
+Spuštění z příkazového řádku
+----------------------------
+
+::
+
+	thg archive
+
+Úplná skladba je ::
+
+	thg archive -r [REV] -t [TYPE] [DEST]
+
+kde [REV] je archivovaná revize, [TYPE] je typ vytvářeného archivu, a [DEST] je název souboru nebo složky, která se má vytvořit.
+
+Podrobněji viz `hg.1.html#archive <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#archive>`_, nebo zadejte :command:`hg help archive` z příkazového řádku systémové konzoly nebo v panelu Output Log ve Verpánku.
+
+.. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/changelog.txt

-Changelog
-==========
-
-.. module:: changelog.dialog
-  :synopsis: Dialog used to view log
-
-Operačním prostorem nástroje changelog je pole v horní části okna **Průzkumníka repozitáře**. Používá se k zobrazení verzí (changesetů) a k jejich správě.
-Okno procedury obsahuje přehledný graf, v němž lze vidět u každé změny vztah rodič-dítě. U každé verze lze také prohlížet změny souborů. 
-
-.. figure:: figures/log.png
-	:alt: Changelog
-
-	Prohlížeč repozitáře s vypnutou nástrojovou lištou
-
-
-Stručný popis příkazů v liště hlavní nabídky:
-
-	:guilabel:`Nástroje`
-		Otevře přístup k dalším osmi příkazům TortoiseHg
-	:guilabel:`Zobrazení`
-		Přepínače viditelnosti nástrojových lišt a aktualizace pohledů
-	:guilabel:`Navigovat`
-		Nástroj pro výběr určitých changesetů v historii repozitáře
-	:guilabel:`Synchronizovat`
-		Přístup k synchronizačním funkcím
-	:guilabel:`Nápověda`
-		Přístup k otevření webového prohlížeče a informaci "O programu"
-
-Tlačítka nástrojové lišty zleva doprava: 
-
-	:guilabel:`Obnovit`
-		Znovu načíst historii revizí (pro komit z jiného okna, atp)
-	:guilabel:`Nastavit značky`
-		Odstranit značky pro 'nové', 'příchozí' a 'odchozí' revize a vrátit původní
-	:guilabel:`Fronta oprávek`
-		Přepíná zobrazení panelu MQ. Toto tlačítko je viditelné jen při umožněné extenzi MQ. 
-	:guilabel:`Commit`
-		Otevře samostatné okno 'commit'
-	:guilabel:`Datamine`
-		Otevře okno pro zkoumání dat
-	:guilabel:`Obnova`
-		Otevře okno s funkcemi obnovy
-	:guilabel:`Server`
-		Otevře okno pro spuštění serveru
-	:guilabel:`Shelve`
-		Otevře okno pro odložení změny
-	:guilabel:`Větev oprávky`
-		Přepíná zobrazení panelu Větev oprávky, pokud je umožněna extenze pbranch.
-	:guilabel:`Načíst další`
-		Načíst do zobrazení dalších *n* revizí
-	:guilabel:`Načíst všechny`
-		Načíst všechny zbývající revize do zobrazení
-
-Synchronizační lišta
----------------------
-
-.. figure:: figures/syncbar.png
-	:alt: Changelog
-
-	Synchronizační prvky v Průzkumníku repozitáře
-
-
-Zleva doprava:
-
-	:guilabel:`Příchozí`
-		Stáhnout příchozí changesety ze vzdáleného repozitáře, uložit je v dočasném svazku a zobrazit je v náhledu. Příchozí changesety jsou v grafu revizí označeny šipkou dolů.
- 	:guilabel:`Přijmout`
-		Přijmout changesety ze zobrazeného svazku. Toto tlačítko je citlivé jen po realizovaném náhledu. Nastavení "Po akci pull" je při provádění tohoto příkazu respektováno.
-	:guilabel:`Odmítnout`
-		Odmítnout zobrazené changesety. Toto tlačítko je citlivé jen po realizovaném náhledu. 
-	:guilabel:`Pull`
-		Převzít příchozí changesety ze vzdáleného repozitáře, potom uplatnit nastavení "Po akci pull" (viz dále).
-	:guilabel:`Import`
-		Otevřít dialog pro import jedné či více oprávek
-	:guilabel:`Odchozí`
-		Určit odchozí changesety, které mají být odeslány do vzdáleného repozitáře. Odchozí changesety jsou označeny šipkou nahoru.
-	:guilabel:`Push`
-		Odeslat odchozí changesety do vzdáleného repozitáře.
-	:guilabel:`Email`
-		Odeslat odchozí changesety do vzdáleného repozitáře emailem.
-	:guilabel:`Stop`
-		Zastavit probíhající transakci. Tlačítko je citlivé jen u odchozích příkazů.
-
-Napravo od tlačítka Stop je rozbalovací seznam obsahující všechny nastavené cesty k jiným repozitářům. Implicitně zobrazená cesta musí být předem nastavena. Podrobnosti o stanovení URL pro vzdálené repozitáře viz `hg.1.html#urls <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#urls>`_ .
-
-Napravo od rozbalovacího seznamu je přepínač :guilabel:`Po akci pull`, v němž lze nastavit *Nic* nebo *Aktualizovat* po úkonu pull, spuštěného ze synchronizační lišty. Další volby (fetch, rebase) lze do tohoto přepínače přidat připuštěním extenze v konfiguračním souboru. .
-
-Napravo od přepínače :guilabel:`Po akci pull` je tlačítko :guilabel:`Nastavení`. Otevírá okno pro konfiguraci repozitáře, kde na záložce :guilabel:`Sync` lze přidat další možnosti do přepínače "Po akci pull" a rovněž lze zde zadat cesty ke vzdáleným repozitářům.
-
-Changesety, přidané do repozitáře po otevření průzkumníka repozitáře, jsou v grafu označeny zelenými hvězdičkami. Týká se to posledních komitů, přijmutých changesetů a aplikovaných oprávek. Šipky a hvězdičky z grafu odstraníme použitím volby :guilabel:`Zobrazení -> Obnovit původní značení`.
-
-.. note::
-
-  Ke smazání nových, příchozích a odchozích značek z grafu changesetu použijte :guilabel:`View -> Reset Marks`
-
-Vyhledávací lišta
------------------
-
-.. figure:: figures/searchbar.png
-	:alt: Changelog
-
-	Prvky vyhledávací lišty
-
-Vyhledávací lišta umožňuje rychlé nastavení filtrů. Tlačítka zleva doprava (changeset = revize):
-
-	:guilabel:`Vše`
-		Zobrazit všechny changesety v repozitáři. Tato volba vlastně odstraní všechny filtry.
-	:guilabel:`Značené`
-		Zobrazit pouze changesety s tagy
-	:guilabel:`Předci`
-		Zobrazit pouze předky aktuálně vybraného changesetu. 
-	:guilabel:`Rodiče`
-		Zobrazit pouze rodičovské revize pracovního adresáře. Nebude-li probíhat "sloučení", bude to jenom jedna verze.
-	:guilabel:`Čela`
-		Zobrazit jen čela (heads) v repozitáři.
-	:guilabel:`Sloučení`
-		Zobrazit pouze changesety vzniklé sloučením (changesety se dvěma rodiči).
-	:guilabel:`Skrýt sloučení`
-		Zatržítko pro nezobrazování sloučených changesetů 
-	:guilabel:`Větve...`
-		Výběrový seznam pojmenovaných větví v repozitáři. Jména lze nastavit v *Nastavení repozitáře -> Průzkumník repozitáře -> Mrtvé větve*.
-	:guilabel:`Výběrové roletky`
-		Na konci lišty je výběrový seznam pěti různých typů filtrů. Po určení typu filtru se do vedlejšího políčka zadá vyhledávací text příslušného typu a klepne se Enter.
-
-	:guilabel:`Sada revizí`
-		Prozkoumat uživatelský text jako sadu revizí. Určení sady revizí - viz `hg.1.html#revisions <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets>`_. 
-	:guilabel:`Vzory souborů`
-		Prohledat seznam pro zadané jméno souboru. Určování vzorů jmen souborů - viz `hg.1.html#patterns <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns>`_ 
-	:guilabel:`Klíčová slova`
-		Prohledat seznam pro klíčové slovo, které se porovnává s metadaty changesetů (komitent, zpráva, atp).
-	:guilabel:`Datum` 
-		Prohledat seznam pro datumový interval. Jeho určování - viz `hg.1.html#dates <http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates>`_
-	:guilabel:`Uživatel`
-		Prohledat seznam pro zadaného uživatele nebo komitenta.
-
-Součástí textového pole je rozbalovacící seznam s historií zadaných vyhledávacích textů.
-
-
-Podrobnosti grafu
------------------
-
-Sloupec **Graf** ukazuje vztahy dítě-rodič pro všechny revize v historii repozitáře. Tento sloupec se rozšiřuje podle potřeby.
-
-Výkonové implikace
-------------------
-
-Některé nabídky v Průzkumníku repozitáře by se u velkých repozitářů neměly používat, protože mohou ovlivnit vykon aplikace.
-
-* :menuselection:`Zobrazení -> Barva podle větve` 
-	Nakreslení barevného grafu vyžaduje, aby prohlížeč revizí sledoval název větve každé revize, což může způsobit zpomalení aktualizací. 
-* :menuselection:`Zobrazení -> Kompaktní graf` 
-	Tato volba může být příčinou pomalejších aktualizací a méně přesného vykreslování grafu. 
-* :menuselection:`Zobrazení -> Vybrat podrobnosti -> Změny` 
-	Výpočet hodnot tohoto sloupce může být náročný u repozitářů s velkými pracovními kopiemi, což může způsobovat zpomalení jak aktualizací, tak rolování. 
-
-	
-Kontextové nabídky u revizí
----------------------------
-
-Pravý klik na zvýrazněném řádku changesetu otevře kontextovou nabídku:
-
-	:guilabel:`Otevřít VDiff`
-		Otevřít změnu v nástroji "vizuální diff". 
-	:guilabel:`Zobrazit změny`
-		Otevřít changeset v diffovém prohlížeči "status".
-	:guilabel:`VDiff k aktuální`
-		Zobrazit změny mezi označenou revizí a aktuálním pracovním adresářem.
-	:guilabel:`Kopírovat hash`
-		Zkopírovat hash označené revize do schránky.
-	:guilabel:`Poslat sem`
-		Provádí ekvivalent příkazu 'push -r <rev>'. Tato volba je dostupná jen u changesetů, označených jako odchozí.
-	:guilabel:`Poslat tuto větev`
-		Provádí ekvivalent příkazu 'push --new-branch --branch <branch>'. Tato volba je dostupná jen u changesetů, označených jako odchozí.
-	:guilabel:`Aktualizovat...`
-		Aktualizovat pracovní adresář k této revizi. 
-	:guilabel:`Sloučit s ...`
-		Sloučit s vybranou revizí. 
-	:guilabel:`Odvolat`
-		Vytvořit rušící changeset pro vybranou revizi.
-	:guilabel:`Revert`
-		Vrátit pracovní kopii k obsahu vybrané revize bez aktualizace rodičovské revize pracovního adresáře. Používat opatrně.
-	:guilabel:`Exportovat`
-		:guilabel:`Export oprávky`
-			Generovat oprávkový soubor obsahující změny této revize
-		:guilabel:`Email oprávky`
-			Poslat změny této revize emailem. 
-		:guilabel:`Svazek revize:tip`
-			Vytvořit svazek obsahující revize od označené po "tip". 
-		:guilabel:`Archivovat...`
-			Otevřít dialog pro archivování vybrané revize, čímž je umožněno vytvořit záložní kopii repozitáře. 
-	:guilabel:`Tag`
-		:guilabel:`Přidat/odebrat tag`
-			Otevřít dialog pro přidání/odebrání tagu. 
-		:guilabel:`Přidat/Přemístit/Odebrat záložku`
-			U vybrané revize otevře dialog pro vytvoření záložky.
-			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
-		:guilabel:`Přejmenovat záložku`
-			*Pro tuto volbu je nutné umožnit extenzi "záložka"*
-	:guilabel:`Fronty Mercurialu`
-		:guilabel:`Importovat revizi do MQ`
-			Importovat vybranou revizi do aktuální fronty oprávek (patch queue). Platí jen pro qbase nebo vybranou čelní revizi. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
-		:guilabel:`Odtrhnout revizi...`
-			Odebrat z repozitáře vybranou revizi a všechny její potomky [#rcm1]_. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi MQ*
-		:guilabel:`Transplant to local`
-			Přenést vybranou revizi do aktuálního pracovního rodiče. *Volba je viditelná jen při umožněné extenzi 'transplant'*
-	:guilabel:`Bisect`
-		:guilabel:`Vrátit`
-			Znovu nastavit stav rozdělení. Viz odstavec`bisect <#id10>`_ dole.
-		:guilabel:`Označit jako dobré`
-			Označit changeset jako dobrý
-		:guilabel:`Označit jako špatné`
-			Označit changeset jako špatný
-		:guilabel:`Přeskočit testování`
-			Přeskočit testování tohoto changesetu
-
-Klikneme-li pravou myší na jiném než zvýrazněném řádku, dostaneme další kontextovou nabídku příkazů, které pracují s rozsahy revizí.
-
-	:guilabel:`Diff odsud k vybranému`
-		Otevře okno "status" s kumulovanými změnami zadaného rozsahu changesetů. Prohlížeč umožňuje uložit vybrané porce změn do souboru.
-	:guilabel:`VDiff odsud k vybranému` 
-		Otevře okno "VDiff" s kumulativními změnami zadaného rozsahu changesetů.
-	:guilabel:`Email odsud k vybranému`
-		Otevře vytvoření emailu pro odeslání zadaného rozsahu changesetů.
-	:guilabel:`Svazek odsud k vybranému`
-		Vytvoří soubor se svazkem zadaného rozsahu changesetů.
-	:guilabel:`Exportovat oprávky odsud k vybranému`
-		Vytvoří oprávkový soubor pro každý chanteset zadaného rozsahu.
-	:guilabel:`Sloučit s ...`
-		Sloučí označenou revizi s další vybranou revizí. *If neither revision is currently checked out, the merge dialog will be forced to update to the first selected revision before starting the merge. This will fail if the working directory is not clean.*
-	:guilabel:`Transplant revision range to local`
-		Přemístí vybraný rozsah changesetů k aktuálnímu pracovnímu rodičovskému adresáři. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
-	:guilabel:`Rebase on top of selected`
-		Přeskupí (rebase) vybraný changeset a předky nad původně vybranou revizi. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'transplant'*.
-	:guilabel:`Importovat výběr odsud k vybrané do MQ`
-		Importovat vybraný rozsah revizí do aktuální fronty oprávek. *Volba je viditelná jen při zpřístupněné extenzi 'MQ'*.
-	:guilabel:`Vybrat společného předka`
-		Ukáže společného předka dvou vybraných revizí.
-
-.. [#rcm1] Příkaz uloží odtržené revize ve svazku do souboru, který může být později použit. Viz `také <http://mercurial.selenic.com/wiki/EditingHistory>`_.
-
-Kontextové nabídky u souborů
-----------------------------
-
-Pravý klik na souboru v seznamu vlevo dole otevře kontextovou nabídku dalších voleb:
-
-	:guilabel:`Vizuální Diff`
-		Pro zadaný soubor otevře nastavený nástroj "VDiff"
-	:guilabel:`VDiff k aktuální`
-		Zobrazit rozdíly mezi vybranou revizí a aktuální revizí
-	:guilabel:`Otevřít v revizi`
-		Otevřít revizi označeného souboru v textovém editoru [#flcm1]_
-	:guilabel:`Uložit v revizi`
-		Zapsat revizi vybraného souboru do nového souboru.
-	:guilabel:`Historie souboru`
-		Ukázat revize, které upravovaly tento soubor [#flcm2]_
-	:guilabel:`Anotace souboru`
-		Otevřít soubor v proceduře "datamine"
-	:guilabel:`Vrátit obsah souboru`
-		Vrátit stav vybraného souboru do stavu označené revize [#flcm3]_
- 
-.. [#flcm1] :menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Vizuální editor`
-.. [#flcm2] Neukazuje revize smazaných souborů, neboť tato změna je pouze manifestační, která nemění historii souboru.
-.. [#flcm3] Nový obsah se projeví jako lokální změna a musí být komitován.
-
-
-Prohlížení changesetů
----------------------
-
-Okno Průzkumníka repozitáře je rozděleno do tří polí. V horním poli je tak zvaný 
-changelog se seznamem jednotlivých revizí (verzí, changesetů). Skladbu sloupců s informacemi o jednotlivých verzích lze nastavit.
-
-V levém dolním poli se zobrazují jednotlivé soubory, vybrané revizi.
-
-V pravém dolním poli se zobrazují případné diffy pro označený soubor nebo pro všechny soubory revize, je-li vybrána volba Všechny soubory.
-
-Prohlížeč vypouští zobrazení nadrozměrných diffů - viz 
-:menuselection:`Globální nastavení -> TortoiseHg -> Max velikost diffu`. Limit velikosti lze dočasně vypnout přepnutím volby :menuselection:`Zobrazení -> Ignorovat max velikost diffu`.
-
-Diffový panel je někdy rozdělen na záložky a umožňuje podrobný výběr souborů a porcí pro zápis do oprávkového souboru. 
-Prohlížeč changesetů také podporuje klávesový akcelerátor Ctrl-C pro kopírování označených porcí do schránky.
-
-Bohužel, TortoiseHg dosud nemá dialog pro importování oprávek do repozitáře, takže se to musí dělat přes příkazový řádek příkazem **hg import**.
-
- 
-
-Analýza průvodních zpráv
-------------------------
-
-Nově v THg 1.0 bylo zavedeno, že prohlížeč repozitáře nalezne a podtrhne hash changesetu, HTTP, URL a kódy chybových zpráv uvnitř průvodní zprávy changesetu. Tyto podtržené fráze jsou použitelná pojítka.
-
-Každý hranicemi slov delimitovaný řetězec o 12 nebo 40 znaky o rozsahu [0-9a-f] je považován za odkaz k changesetu. Klepnutí na tento odkaz přenese zaměření k inkriminovanému changesetu, pokud je to možné.
-
-Adresy HTTP a URL se podobně přemění v klepnutelné odkazy na nastavený webový prohlížeč.
-
-
-Issue tracker links are enabled when configured in the tortoisehg section of your configuration files. Since only a single issue tracker can be configured at a time, it is typically configured in the repository’s .hg/hgrc file. There are two keys: issue.regex and issue.link. The first defines the regex to match when picking up issue numbers, while the second defines the command to run when an issue number is recognized.
-
-You may include groups in issue.regex, and corresponding {n} tokens in issue.link (where n is a non-negative integer). {0} refers to the entire string matched by issue.regex, while {1} refers to the first group and so on. If no {n} tokens are found in issue.link, the entire matched string is appended instead.
-
-Příklady:
-
-BitBucket:
-issue.regex = #(\d+)\b
-issue.link = http://bitbucket.org/<your project and repo>/issue/{1}/
-
-Mercurial:
-issue.regex = \bissue\d+\b
-issue.link = http://mercurial.selenic.com/bts/
-
-Bisect
-------
-
-TortoiseHg 1.0 zavedl podporu pro metodu bisect (binární výběr), která se používá pro nalezení changesetů s prvním výskytem nějaké chyby. Při jejím použití označíme jako špatný ten nejstarší changeset, o němž víme, že obsahuje chybu a jako dobry ten ještě starší, o němž víme, že chybu neobsahuje. Procedura bisect vybere changeset, jehož správnost uživatel ověří a označí jako špatný nebo dobrý. Procedura vybere dalšího kandidáta pro ověření správnosti nebo přímo oznámí nalezení hledané revize s prvním výskytem chyby.
-
-Pro zrychlení celého průběhu můžeme označení dobrý či špatný zadat bez prověření.
-
-Automatizovaný binární výběr provádíme z příkazového řádku Mercurialu. Pro použití metody máme připravený testovací skript, který si metoda u podezřelých changesetů sama spouští. Viz nápověda pro příkaz :command:`hg bisect`.
-
-
-Klávesová navigace
-------------------
-
-:kbd:`Ctrl-P`
-	Přesunout zvýraznění řádku na aktuální revizi pracovního adresáře
-:kbd:`Ctrl-D`
-	Aktivovat 'VDiff' pro vybraný changeset nebo soubor
-:kbd:`Ctrl-R`
-	Aktualizovat obsah repozitáře
-:kbd:`Ctrl-G`
-	Přejít k určíté revizi
-
-
-Nastavitelné parametry
-----------------------
-
-Průzkumník repozitáře má několik nastavitelných parametrů, které mohou být určeny v dialogu Nastavení ... na záložce Changelog:
-
-	:guilabel:`Zabarvení podle autora`
-		Zadáno-li true, mění se barvy changesetů podle autora
-	:guilabel:`Dlouhý souhrn`
-		Zadáno-li true, spojují se řádky zpráv komitů až do délky 80 znaků
-	:guilabel:`Velikost dávky logu`
-		Počet revizí načtených a zobrazených v prohlížeči v jedné dávce
-	:guilabel:`Kopírovat hash`
-		Zadáno-li true, lze kopírovat ID (hash) changesetů do schránky
-	:guilabel:`Mrtvé větve`
-		Seznam čárkami oddělených jmen, které mají být při sestavování seznamu jmen větví pro repozitář ignorovány
-	:guilabel:`Zabarvení větví`
-		Seznam čárkami oddělených jmen větví a barev ve formě 'branch:#XXXXXX'. Mezery a dvojtečky ve jménu větve musí být předznamenány zpětnými lomítky (\\). Podobně mohou být předznamenány i některé další znaky, např \\u0040 bude dekódováno na znak @ a \\n na 'linefeed'.
-	:guilabel:`Skrýt tagy`
-		Seznam čárkami oddělených tagů, které se nebudou zobrazovat. Užitečný příklad: zadejte "qbase, qparent, qtip" pro skrytí standardních tagů, vkládaných extenzí MQ.
-	:guilabel:`Použít expandér`
-		Zadáno-li true, zobrazují se detaily changesetu pod expandérem.
-
-Přidělení barvy jednotlivým uživatelů lze nastavit přidáním řádků do konfiguračního souboru Mercurial.ini: ::
-
-	[tortoisehg]
-	authorcolor.USERNAME = color
-
-Prohlížeč changesetů také respektuje následující volby na záložce TortoiseHg v Nastavení repozitáře:
-
-	:guilabel:`Šířka záložky`
-		Nastavení šířky záložek (v počtu míst)
-	:guilabel:`Max velikost diffu`
-		Maximální velikost diffovaného souboru
-	:guilabel:`Diff panel dole`
-		Zobrazit panel diff pod seznamem souborů
-
-
-Otevření z příkazového řádku
-----------------------------
-
-::
-
-	hgtk log [OPTIONS] [FILE]
-
-	alias: history
-
-	changelog viewer 
-
-	options:
-
-	 -l --limit limit number of changes displayed
-
-	globální možnosti viz "hgtk -v help log" 
-
-.. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/clone.txt

 Klonování repozitáře
-=========================
+====================
 
 .. module:: clone.dialog
   :synopsis: Dialog used to clone a repository
 
-Pro vytvoření věrné kopie repozitáře použijeme proceduru "clone".
-V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat repo` nebo zadáme **hgtk clone**.
+Pro klonování repozitáře musíme spustit dialog "clone".
+V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme :menuselection:`TortoiseHg -> Klonovat...` nebo zadáme :command:`thg clone`.
 
 .. figure:: figures/clone.png
 	:alt: Clone dialog
 
-	Dialogové okno Klonovat repozitář
+	Dialogové okno Clone
 	
-:guilabel:`Cesta ke zdroji`
-	Cesta k repozitáři (nebo URL), který má být klonován. Pro výběr lokálního adresáře můžeme použít nástroj :guilabel:`Vyhledat...`. 
+:guilabel:`Zdroj`
+	Cesta k repozitáři (nebo URL), který má být klonován. Pro výběr lokálního adresáře použijeme tlačítko :guilabel:`Vyhledat...`. 
 :guilabel:`Destinace`
-	Cesta k pracovnímu adresáři, dohož má být klon uložen.
+	Cesta k cílovému adresáři, vmž bude vytvořena složka se stejným názvem jako zdrojový repozitář.
 
-Pod rozšířenou nabídkou expandéru :guilabel:`Pokročilé možnosti` nalezneme:
+Pod rozšířenou nabídkou expandéru :guilabel:`Možnosti` nalezneme:
 
-:guilabel:`Klonovat k revizi`
+:guilabel:`Klonovat k revizi`
 	Můžeme omezit rozsah klonování až po zadanou revizi. Nebudou importovány ani tagy, vytvořené po této revizi.
 :guilabel:`Neaktualizovat nový pracovní adresář`
-	Je-li zatrženo, bude do nového pracovního adresáře zkopírována pouze složka **.hg**. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře klonováním. Komunikaci s takovým repozitářem tvoří nástroje *push* a *pull*.
+	Je-li zatrženo, bude nový pracovní adresář prázdný až na složku **.hg**. Tato volba je užitečná při vytváření centrálního nebo záložního repozitáře, kde se bude provádět pouze `push` a `pull`.
 :guilabel:`Použít protokol pull ke kopírování metadat`
-	Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy. Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .
+	Nachází-li se zdroj i destinace ve stejném souborovém systému, snaží se Mercurial použít pevné odkazy (hardlinks). Některé souborové systémy, jako např. ASF, používají pevné odkazy nesprávně ale nehlásí chybu. Tuto volbu použijeme, chceme-li se vyhnout pevným odkazům .
 :guilabel:`Použít nekomprimovaný přenos`
 	Pro použití nekomprimovaného transferu (rychlé v LAN).
+:guilabel:`Zahrnout frontu oprávek`
+	Pro klonování repozitáře oprávek MQ spolu s hlavním repozitářem.	
 :guilabel:`Použít proxy server`
-	Pro použití proxy serveru, nastaveného v :menuselection:`TortoiseHg... -> Globální nastavení -> Proxy`.
+	Pro použití proxy serveru, nastaveného v :menuselection:`TortoiseHg... > Globální nastavení > Proxy`.
 	Volba je použitelná jen je-li proxy server nastaven.
 :guilabel:`Vzdálený příkaz`
 	Nutno určit příkaz Mercurialu, který má být spuštěn na vzdálené straně.
 
 ::
 
-	hgtk clone
+	thg clone
 	
 	alias: cl
 
 Skladba příkazu je ::
 
-	hgtk clone [SOURCE] [DEST]
+	thg clone [SOURCE] [DEST]
 
-kde [SOURCE] a [DEST] jsou cesty ke zdrojovému repozitáři a k pracovní složce nového repozitáře.
+kde [SOURCE] a [DEST] jsou cesty ke zdrojovému repozitáři a k cílové složce nového repozitáře.
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/commit.txt

 Commit
-=======
+======
 
 .. module:: commit.dialog
   :synopsis: Dialog used to perform commit
 
-Commit je jedním ze dvou hlavních nástrojů TortoiseHg, druhým je Průzkumník repozitáře. Oba tyto nástroje dovedou zpřístupnit nebo provést téměř každou funkci, kterou TortoiseHg podporuje.
+Commit je druhá nejvíce používaná procedura po Verpánku. Tento nástroj provede nejenom požadované předání (commit), ale umí také přezkoumat stav pracovního adresáře a provádět nejběžnější udržovací úlohy, jako je přidání nových souborů, zjistit přejmenování a manipulovat s filtrem pro ignorování souborů.
 
-Nástroj Commit umí nejen předat repozitáři naše změny, ale umí také přezkoušet stav našeho pracovního adresáře a provádět rutinní udržovací úkony (přidat nové soubory, zaznamenat změnu jmen, spravovat filtr "ignorovat", atp).
 
 .. figure:: figures/commit.png
 	:alt: Commit dialog
 Popis prvků
 -----------
 
-Na horním okraji okna Commit je výběrová lišta, zavedená ve verzi 0.9:
+Výčet prvků nástrojové lišty nahoře:
 
-	:guilabel:`Nástroje`
-		Lze samostatně spustit osm procesů TortoiseHg
-	:guilabel:`Zobrazení`
-		Přepínač různých režimů zobrazení a přístup k nástroji pro obnovení obsahu pracovního adresáře.
-	:guilabel:`Operace`
-		Položky této nabídky jsou shodné s tlačítky v nástrojové liště.
-	:guilabel:`Nápověda`
-		Přístup k otevření webového prohlížeče a informaci "O programu".
+	:guilabel:`### filter text ###`
+		Pole pro zadání filtrovacího řetězce.
+	:guilabel:`Status`
+		Rozvinovací seznam různých módů souborů. V panelu se seznamem souborů se zobrazí pouze ty soubory, jejichž módy jsou v seznamu Status zatrženy.
+		Označení *Removed* znamená, že revizovaný soubor byl označen jako smazaný.
+		Označení *Deleted* znamená, že revizovaný soubor chybí ale Mercurial nebyl požádán, aby přestal tento soubor sledovat. Když napřiklad přejmenujete revizovaný soubor ve Windows Exploreru, objeví se jako smazaný a jeho nové jméno jako neznámé. Pravým poklepem na novém názvu vyvoláme dialog, ve kterém lze přejmenování odhalit porovnáním obsahů a označit starý soubor jako odstraněný, nový soubor jako přidaný a zapsat celou operaci jako přejmenování.
+		Označení *Unknown* patří souborům, které Mercurial nesleduje, ani nejsou uvedeny v seznamu ignorovaných souborů. Toto označení je implicitní pro soubory, které mají být do správy revizí teprve přídány. Kontextové menu neznámého souboru obsahuje volbu "Ignore", která otevře dialogové okno pro podrobnější nastavení volby.
+		Označení *Clean* platí pro soubory, které nebyly editovány.
+		Označení *Ignored* patří nesledovaným souborům, uvedeným ale v seznamu ignorovaných souborů.
+	:guilabel:`Refresh`
+		Obnovit seznam souborů.
+	:guilabel:`Copy message`
+		Rozvinovací seznam posledních 10ti popisek u komitů.
+	:guilabel:`Branch`
+		Uvádí název aktuální větve pracovního adresáře. Poklepem otevřeme dialogové okno, kde lze s větví manipulovat. Nedoporučujeme používat bez dobré znalosti `pojmenovaných větví Mercurialu <http://mercurial.selenic.com/wiki/NamedBranches>`_.
+	:guilabel:`Možnosti`
+		Dialogové okno pro podrobné nastavení náležitostí komitu.	
 
-Výčet tlačítek v nástrojové liště:
+Na posledním řádku vpravo dole rozhodujeme:
 
 	:guilabel:`Commit`
-		Předat vybrané diffy v označených souborech do repozitáře.
-	:guilabel:`Zpět`
-		Zrušit právě zadaný komit. Zpráva o zadaném komitu je uložena, takže jej lze snadno v případě potřeby zopakovat.
-	:guilabel:`VDiff`
-		Zobrazení rozdílů u vybraných souborů.
-	:guilabel:`Vrátit`
-		Navrátit vybrané soubory ke stavu poslední revize. Při slučování lze provést návrat k vybranému rodiči.
-	:guilabel:`Přidat`
-		Přidat označené soubory, které měly status neznámého (?) nebo ignorovaného (I) souboru.
-	:guilabel:`Přesunout`
-		Přemístit označené soubory do určeného adresáře verzovaným způsobem.
-	:guilabel:`Odebrat`
-		Smazat označené soubory (verzované soubory také zaznamenat jako smazané).
-	:guilabel:`Zapomenout`
-		Zapomenout označené verzované soubory.
-	:guilabel:`Obnovit`
-		Znovu načíst stav pracovního adresáře. Procedura se snaží zachovat výběr souborů i jejich výběrový status.
-	:guilabel:`Fronta oprávek`
-		Je-li umožněna extenze MQ, je tento přepínač panelu pro frontu oprávek viditelný.
+		Předat vybrané diffy v označených souborech.
+	:guilabel:`Undo`
+		Zrušit platnost posledního komitu. Zpráva komitu bude dostupná v historii zpráv, takže lze v případě potřeby komit opakovat.
 
-Pod nástrojovou lištou jsou další užitečné prvky:
+		
+		
+		
+Panel se seznamem souborů má pět (šest) sloupců:
 
-	:guilabel:`Větev`
-		Ukazuje jméno aktuální větve pracovního adresáře. Normálně je toto tlačítko pouze informativní, ale jeho stisknutí otevře dialog pro správu větvení. Dokud se neseznámíme s `pojmenovanými větvemi <http://mercurial.selenic.com/wiki/NamedBranches>`_,  nebudeme toto tlačítko používat.
-	:guilabel:`QNew`
-		Máme-li zpřístupněnou extenzi MQ, máme přístupné textové pole pro zápis názvu oprávky. Zadání názvu oprávky přepne nástroj Commit do režimu 'QNew'.
-	:guilabel:`Komentář posledního komitu`
-		Rolovací seznam posledních deseti průvodních textů k evidovaným revizím.
+	1) Zatržítko, které označuje soubor, vybraný pro operaci. Neoznačené soubory se akce Commit nezůčastní.
+	2) Sloupec :guilabel:`Stat` uvádí status (mód) jednotlivého souboru. Status 'S' označuje 'nečistý subrepozitář', který potřebuje být komitován.
+	3) Sloupec :guilabel:`MS` označuje stav sloučení souboru, což může být R(esolved) nebo U(nresolved).
+	4) Sloupec :guilabel:`Název souboru` uvádí kanonickou cestu souboru relativně ke kořeni repozitáře.
+	5) Sloupec :guilabel:`Typ` uvádí příponu souboru (pokud existuje).
+	6) Sloupec :guilabel:`Size` uvádí velikost neodebraného souboru.
+		
+.. note::
+	If the commit tool was started with a file pattern or selection, a
+	button will appear at the bottom of the file list that can clear the
+	file pattern and give you an unfiltered view of the entire working
+	directory.	
 
-Pole pro seznam souborů má čtyři sloupce:
-
-	1) Zatržítko, které ukazuje zda je soubor pro operaci vybrán. Tlačítka nástrojové lišty pracují jenom s vybranými soubory. 'Částečně' vybrané soubory mají speciální výběrový stav.
-	2) Sloupec :guilabel:`st` označuje výběrový stav souboru. Jednotlivá označení jsou skryta pod rozbalovací ikonou 'Zobrazení MAR?!' Písmeno 'S' označuje špinavý subrepozitář, který potřebuje být komitován.
-	3) Sloupec :guilabel:`ms` označuje stav sloučení souboru, což může být R(esolved) nebo U(nresolved). 
-	4) Kanonická cesta souboru (relativně ke kořenu repozitáře).
-
-.. note::
-	Byl-li nástroj Commit spuštěn pro skupinu souborů, objeví se na spodním okraji seznamu lišta, jíž lze zrušit filtr a zobrazit celý pracovní adresář.
-
-Pod seznamem souborů jsou(po rozbalení přepínače) zatržítka, která přepínají zobrazení různých tříd souborů: neznámý, modifikovaný, ignorovaný, přidaný, čistý, odebraný, smazaný a subrepo (špinavý). Tato zatržítka nejsou přístupná, pokud byl commit spuštěn pro zadaný výběr souborů.
-
-*Neznámý* soubor není Mercurialem sledován a také nevyhovuje žádnému nastavenému filtru. Neznáme soubory jsou implicitně zobrazovány, protože to jsou obvykle soubory, které mají teprve být přidány do revize. 
-Editor seznamu ignorovaných souborů je přístupný přes kontextovou nabídku "Ignorované soubory...".
-
-*Modifikovaný* soubor byl nějakým způsobem změněn a nebyl dosud předán ke sledování repozitářem.
-
-*Ignorovaný* soubor je nesledovaný soubor, uvedený v seznamu ignorovaných souborů. Žádný z těchto typů souborů není implicitně zobrazován, pokud jej uživatel nezahrne do výběru v průzkumníku nebo nezadá jeho jméno na příkazovém řádku.
-
-*Přidaný* ...
-
-*Čistý* soubor je sledovaný soubor, který nebyl modifikován.
-
-*Odebraný* znamená, že verzovaný soubor byl pouze označen jako odebraný, nebyl ale smazaný. 
-
-*Smazaný* znamená, že verzovaný soubor chybí, ale
-aplikaci Mercurial nebylo přikázáno, aby přestala tento soubor sledovat. Když například přejmenujeme verzovaný soubor v průzkumníku, objeví se nám soubor s původním jménem jako smazaný a soubor s novým jménem jako neznámý. Pravým klikem na novém jméně souboru otevřeme nabídku a vybereme dialog *Vypátrat změnu jména* který může objevit původní jméno souboru porovnáním obsahů a označit starý soubor jako odstraněný a nový soubor jako přidaný a zaznamenat celou operaci jako přejmenování.
-
-.. figure:: figures/parentbar.png
-	:alt: Parent bar
-
-	Lišta s informací o rodiči
-
-Pod seznamem souborů a sousedním panelem se záložkami je úzká lišta, která nám ukazuje rodiče aktuální verze pracovního adresáře a obsahuje varování, pokud by úkon commit vytvořil nové čelo (head). V menu :guilabel:`Zobrazení` lze zvolit nezobrazování této lišty.
-
-Napravo od seznamu souborů je diffový panel který je rozdělen do tří (čtyř) záložek.
-
-	:guilabel:`Text diffu`
-		Ukazuje texty diffů u aktuálně vybraného souboru.
-	:guilabel:`Výběr porce`
-		Diffy v této záložce lze vybírat po porcích (hunks), což má umožnit detailní výběr změn, které mají být zahrnuty do komitu. Rozdíly se zobrazují pro aktuálně vybraný soubor. V této záložce se nezobrazují binární diffy nebo přejmenování. Tato data lze vidět v záložce Text diffu.
-	:guilabel:`Náhled komitu`
-		Tato záložka zobrazuje náhled na vybrané porce všech zatržených souborů, které budou předány po stisknutí tlačítka Commit.
-	:guilabel:`Obsah oprávky`
-		Tato možnost je viditelná, je-li nástroj Commit v režimu QRefresh. Zobrazuje aktuální obsah obnovované oprávky (patch).
-
-.. figure:: figures/advancedbar.png
-	:alt: Advanced bar
-
-	Lišta zobrazení "Pokročilé"
-
-Je-li v menu :guilabel:`Zobrazení` zatržena volba :guilabel:`Pokročilé` vloží se mezi nástrojovou lištu a rolovací lištu s historií průvodních zpráv nová lišta, která obsahuje:
-
-	:guilabel:`Komitent`
-		Uživatelské jméno pro aktuální komit. Tato hodnota je obvykle čtena ze souboru *Mercurial.ini* ale může být i určena příkazem hgtk nebo čtena z oprávkového souboru. Jméno lze v tomto textovém poli změnit.
-	:guilabel:`Automaticky připojeno`
-		Textové pole pro úpravu čárkami rozděleného seznamu souborů, které se automaticky připojují ke komitu. Toto použití je zamýšleno u těch repozitářů, které mají předkomitové spouštěče (pre-commit hooks), jež upravují určité soubory.
-	:guilabel:`Push po komitu`
-		Přepínač, který určuje, zda se má TortoiseHg pokusit poslat (push) odchozí změny po každém úspěšném komitu do přednastavené destinace.
-
-Výběr změn
------------
-
-Nástroj Commit podporuje výběr změn uvnitř diffového panelu se záložkami. To znamená, že všechny změny které provedeme ve verzovaných souborech mohou být individuelně vybrány pro zařazení do komitu anebo z komitu vypuštěny (ale ponechány v pracovním adresáři). Fandové procedury "darc" nebo záznamové extenze Mercurialu tuto vlastnost okamžitě poznají.
-
-Kdy je tento selektivní výběr nezbytný?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Máme-li více než jednu souvislou změnu ve svém zdrojovém kódu a chtěli bychom své změny předávat po částech. To lze často zajistit filtrovaním seznamu souborů v každém komitu ale může se stát, že se naše změny vyskytují v téže sadě souborů a potom se tato výběrová možnost stává nepostradatelnou.
-
-Jak se to provádí?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Dvojklikem na jednotlivých porcích změn v záložce
-:guilabel:`Výběr porce`. *Prakticky každá akce, která aktivuje řádek porce, umožňuje přepínat výběrový stav. Lze také použít mezerníku*
-Není-li porce vybrána, je vypnuté kontextové zvýraznění diffu a jeho pozadí zešedne.
-Zároveň je aktualizováno záhlaví diffové záložky s informací o stavu výběru, počtu vybraných porcí a změněných řádků.
-Je-li soubor vybrán pro commit jenom částečně, jeho ikona se změní ze zatržítka na označení předvolby (radio button). Zběžným pohledem na seznam souborů lze tedy poznat, které soubory jsou do komitu zahrnuty zcela, které částečně a které vůbec ne.
-
-Co se děje při akci commit?
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Krátká odpověď je taková, že vybrané porce v označených souborech jsou předány do repozitáře a nevybrané změny jsou ponechány v pracovním adresáři pro případný příští commit.
-
-Delší odpověď je poněkud složitější. Za kulisami jsou částečně vybrané soubory celé zálohovány na bezpečném místě, jsou navráceny k jejich poslednímu revizovanému stavu, k nim jsou připojeny vybrané porce změn a takto upravené soubory jsou komitovány. Následně jsou soubory obnoveny ze zálohy, čímž se do pracovní kopie vrátí nevybrané porce změn.
-Soubory vybrané jako celek se vyhnou této *"backup-revert-patch-commit-recover"* oklice a jsou komitovány rovnou.
- 
-Tato delší odpověď je zajímavá jenom v případě, že se něco nepovede, což je ve Windows možné s pravděpodobností větší než nula.
-Jestliže nějaká závada (způsobená třeba kontrolou virů nebo kompilátorem) uzavře soubor uvnitř popsaného procesu, uvidíme chybové hlášení o selhání oprávky. Tyto chyby jsou opravitelné. Smažeme v repozitáři všechny soubory s příponou :file:`.rej` a zkusíme komit znovu.
- 
 Klávesová navigace
 ------------------
 
 :kbd:`Ctrl-Enter`
-	Spustí komit
-:kbd:`Ctrl-C`
-	Při použití v diffovém panelu zkopíruje aktuálně zvýrazněné (nikoliv vybrané, jen zvýrazněné) porce diffů do schránky. Tyto mohou být vlepeny do textového zásobníku za účelem vytvoření libovolné oprávky založené na změnách v pracovním adresáři.
-:kbd:`Alt-Q`
+	Spustit nástroj Commit
+:kbd:`Ctrl-E`
 	Reflow the paragraph currently under the cursor. You must configure
-	a message format policy for this key combination to work.
+	a message format policy for this shortcut to work.
 
-Kód, který kopíruje porce do schránky rozezná záhlaví diffů. Obsah schránky může vždy tvořit platnou oprávku (patch).
 
+Kontextová menu souborů
+-----------------------
 
-Kontextová menu
----------------
+Pravým poklepem na soubor v seznamu otevřeme kontextové menu příkazů, použitelných právě pro tento soubor.
 
-Pravé klepnutí na zvýrazněném souboru v seznamu souborů otevře nabídku dalších příkazů.
+U neznámých **?** souborů umožňuje kontextové menu zjistit přejmenování (pokud si myslíte, že neznámý soubor je kopií nebo přejmenování revizovaného souboru) nebo nastavit seznam ignorovaných souborů repozitáře (pokud nemá být neznámý soubor revizován a chcete, aby jej Mercurial ignoroval).
 
-U neznámých souborů s otazníkem umožní toto kontextové menu zjistit přejmenování (domníváme-li se, že neznámý soubor je kopie nebo přejmenování revizovaného souboru) nebo nastavit filtr repozitáře pro ignorování souborů. 
 
 Slučování
 ---------
 
-Nástroj commit má speciální mód, je-li otevřen v repozitáři, který je ve sloučeném stavu (technicky to znamená, že aktuální pracovní adresář má dvě rodičovské revize). Seznam souborů nemá zatržítka a záložky diffového panelu jsou skryté. 'Deklarace komitu' je v podstatě neměnná, protože po sloučení je nutné komitovat celý pracovní adresář.
+Procedura komitu má speciální režim, je-li otevřena v repozitáři, který je ve slučovaném stavu (buďto slučování probíhá nebo byla provedena aktualizace, která způsobila konflikt).	
 
-V tomto režimu je obzvláště užitečný sloupec *ms*. Soubory označené *R* (resolved) jsou ty, u kterých Mercurial nebo uživatel úspěšně sloučil (vyřešil) změny od obou rodičů. Soubory označené *U* (unresolved) mají nevyřešené změny. U nich je možné použít kontextovou nabídku *Restartovat slučování* ke spuštění procesu slučování, nebo lze použít kontextovou nabídku *edit* pro vyřešení konfliktu ručně.
-Volba *Restartovat slučování* nám umožní vybrat slučovací nástroj nebo dokonce vybrat jednu či druhou verzi nepodmíněně (internal:local, internal:other). Po ručním vyřešení konfliktu je nutné použít kontextovou nabídku *mark resolved*,
-aby se změnilo označení souboru na *R*. 
+Stavový sloupec *MS* je v tomto režimu zvlášť užitečný. Soubory, označené *R* jsou ty, kde Mercurial nebo uživatel úspěšně sloučil (rozřešil / resolved) změny od obou rodičů. Soubory, označené *U* mají nerozřešené (unresolved) změny. Můžete použít nabídku kontextového menu *Restart Merge* pro opětovné spuštění slučovacího procesu nebo nabídku *Editovat* pro rozřešení konfliktu ručně. Nabídka *Restart Merge* vám dovolí vybrat slučovací nástroj nebo dokonce vybrat jednu z verzí nepodmínečně (internal:local, internal:other). Po ručním rozřešení konfliktů musíte použít kontextovou nabídku *mark resolved* abyste změnili stav sloučení souboru na *R*.
 
-Mercurial nám nedovolí komitovat sloučení pokud některý ze souborů má nevyřešený statut *U*.
+Mercurial nedovolí provést komit, pokud některý ze souborů nerozřešený (*U*) stav sloučení.
 
-Označení *local* je pro revizi, kterou jsme vybrali na počátku slučování a *other* je pro revizi se kterou se sloučení provádí.
+Pro úplnost dodejme, že *local* je revize, u níž začíná proces slučování a *other* je revize, s níž má být sloučení provedeno.
 
-Pro zrušení nezdařeného pokusu o sloučení musíme říci aplikaci Mercurial aby odstranila druhého rodiče z našeho pracovního adresáře. To obvykle obnáší provedení čisté aktualizace (clean update) prvního rodiče. Nástroj pro sloučení má tlačítko :guilabel:`Undo`, které přesně toto dělá. Nástroj pro obnovení (recovery) má také tlačítko :guilabel:`Clean`, které provádí totéž. 
+Abychom zrušili neúspěšný pokus o sloučení, musíme přikázat, aby Mercurial odstranil druhého rodiče z pracovního adresáře. To obvykle znamená provést čistou aktualizaci prvního rodiče. Slučovací nástroj má tlačítko :guilabel:`Undo`, jímž lze zařídit přesně to samé.
 
-Poté, co jsme vrátili náš pracovní adresář do stavu rodičovké revize, můžeme restartovat proces sloučení.
+Jakmile máte svůj pracovní adresář zpět u jedné rodičovské revize, můžete zopakovat proces sloučení.
 
-Textové pole průvodní zprávy
-----------------------------
+Panel pro zprávy komitů
+-----------------------
 
-V tomto poli jsou přístupné tyto kontextové nabídky:
+Panel pro zprávy komitů má tyto speciální kontextové nabídky:
 
-	:guilabel:`Vložit jména souborů`:
-		V místě kurzoru vloží text ze schránky.
-	:guilabel:`Použít formát`:
-		Použije nastavené formátování textu
-	:guilabel:`Nastavit formát`:
-		Otevře přístup k záložce **Commit** pro nastavení parametrů.
+	:guilabel:`Paste Filenames`:
+		Vlepit vybrané názvy souborů do komitové zprávy v místě kurzoru.
+	:guilabel:`Apply Format`:
+		Použít nastavenou délku řádků.
+	:guilabel:`Configure Format`:
+		Otevře dialogové okno TortoiseHg Settings.
+
+Má-li váš projekt pravidla pro formátování komitových zpráv, můžete je nastavit v tomto konfiguračním okně.	Procedura komitu uplatní vaše zadání formátu při provádění komitu.
+Záložka :guilabel:`Commit` konfiguračního okna má tyto dvě možnosti pro nastavení formátu komitové zprávy:
+
+  :guilabel:`Délka souhrnného řádku`:
+		Maximální délka řádku souhrnného popisu komitu. 
+  :guilabel:`Průvodní texty anglicky`:
+		...
 		
-Má-li náš projekt určená pravidla pro formátování průvodních komentářů, můžeme je realizovat v konfiguračním nástroji. Tato pravidla budou použita při provádění komitů, případně jen komitu. Záložka **Commit** v konfiguračním nástroji má dvě nastavitelné veličiny pro uplatnění pravidel:
-
-	:guilabel:`Délka souhrnného řádku`:
-		Maximální délka souhrnného řádku. Aplikace vydá varování při překočení zadané délky nebo není-li souhrnný řádek oddělen od případného dalšího textu prázdným řádkem. Implicitní nastavení je: 0 (nevynuceno).
-
-	:guilabel:`Délka řádku zprávy`:
-		Zalomení řádku průvodní zprávy komitu. Je-li zadáno, lze použít vysouvací menu pro formátování komentáře. Při překročení délky se zobrazí varování. Implicitní nastavení je: 0 (nevynuceno).
 
 Subrepozitáře
 -------------
 
-`Subrepozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/subrepos>`_ je prvek, zavedený v Mercurial 1.3. Umožňuje repozitáři Mercurialu ukládat odkazy k jiným repozitářům Mercurialu (případně dalším VCS) a zahrnout stavy oněch externích repozitářů do historie hlavního repozitáře.
+`Subrepozitář <http://mercurial.selenic.com/wiki/subrepos>`_ je entita, zavedená v Mercurialu 1.3. Umožňuje repozitáři Mercurialu ukládat odkazy na externí repozitáře (případně jiných VCS) a připojit stavy těchto externích repozitářů do historie hlavního repozitáře.
 
-TortoiseHg 1.0 přinesl rudimentární podporu subrepozitářů a to jenom v nástroji commit a status. Je-li subrepo považováno za špinavé, objeví se v seznamu souborů nástroje commit s označením *S*. Je potom komitováno spolu s ostatními změnami, přičemž se aktualizuje soubor .hgsubstate v kořenovém adresáři hlavního repozitáře. 
+TortoiseHg 1.0 zavedl rudimentární podporu pro subrepozitáře a to pouze v nástroji commit a status. Považuje-li Mercurial subrepozitář za "nečistý", objeví se v seznamu souborů nástroje Commit s označením stavu *S* a je potom komitován spolu s jinými změnami, přičemž se aktualizuje soubor .hgsubstate v kořenovém adresáři repozitáře.
 
 
-Oprávky MQ
-----------
+Nastavitelné parametry záložky Commit
+-------------------------------------
 
-Mnozí pokročilí uživatelé Mercurialu používají extenzi MQ pro správu fronty oprávek. Procedura commit pozná použití oprávky a zavede režim *patch refresh*. V tomto režimu se změní titulek okna na "refreshing patch *patchname*" a v textovém poli pro průvodní zprávu se objeví komentář oprávky.
+Na záložce Commit konfiguračního okna TortoiseHg Settings lze nastavit tyto parametry:
 
-Ke stávajícím záložkám *Diff-Porce-Náhled* přibude nová záložka 'Obsah oprávky' s úplným obsahem oprávky. Záložky Text diffu a Výběr porce potom zobrazují celkový rozdíl změn z oprávky i z pracovního adresáře, takže můžeme při akci *qrefresh* přemisťovat změny do oprávky i z oprávky.
+:menuselection:`Commit > Jméno uživatele`
+	Nastaví uživatelské jméno spojené s vašimi komity (viz :doc:`quick`)
+:menuselection:`Commit > Délka souhrnného řádku`
+	Nastaví délku řádku souhrnné zprávy komitu
+:menuselection:`Commit > Po komitu zavřít`:
+	Zadáno-li True, komitový nástroj se zavře po úspěšném provedení komitu.
+	
+A tři další paremetry pro *pokročilé* uživatele:
 
-Vpodstatě totéž by nám ukázal příkaz "qdiff". Získat diff pouze pracovního adresáře lze příkazem :command:`hg diff` z příkazového řádku nebo zápisem jména do vstupního pole QNew, což přepne dialog do režimu QNew.
- 
-Aktivace tlačítka :guilabel:`Commit`, které se v tomto kontextu změnilo na :guilabel:`QRefresh` doplní poslední oprávku o zadané změny včetně popisu oprávky. To může být zpočátku poněkud matoucí, protože změny, které jsme z oprávky vypustili, budou po provedení "refresh" stále v pracovním adresáři, takže pokud se nepodíváme přímo na obsah oprávky, můžeme si myslet, že se nic nezměnilo.
+:menuselection:`Commit > Push po komitu`:
+	Je-li nastaveno, pokusí se komitový nástroj po každém komitu provést push do zadané adresy URL nebo aliasu. 
+:menuselection:`Commit > Seznam auto-include`:
+	Čárkami oddělený seznam souborů, které jsou automaticky včleněny do každého komitu. Zamýšleno pouze jako nastavení repozitáře.
+:menuselection:`TortoiseHg > Max. velikost diffu`
+	Nastaví limitní hodnotu pro velikost diffu.
 
 
-Režim QNew
------------
-
-Proceduru commit lze použít pro vytvoření nové oprávky do naší fronty oprávek.
-Máme-li přístupnou extenzi MQ, objeví se mezi tlačítkem "branch: ..." a roletovým menu s historií průvodních zpráv další textové pole. Zadáme-li do tohoto pole jméno souboru, změní se režim z *commit* nebo *qrefresh* na režim *qnew*. V tomto režimu se zobrazují jenom úpravy pracovního adresáře (změny, které by se typicky přidávaly do nové oprávky příkazem :command:`hg qnew -f`). Aby byla změna režimu patrná, změní se také tlačítko :guilabel:`Commit` na tlačítko :guilabel:`QNew`.
-
-Aktivace tlačítka :guilabel:`QNew` způsobí zápis vybraných porcí změn do nové oprávky (se jménem souboru, které jsme zadali) s následným obnovením (refresh). Po této obnově se procedura commit přepne do režimu *qrefresh*, protože nyní bude existovat alespoň jedna použitá oprávka.
-
-Novou oprávku můžeme doplnit průvodní zprávou při počáteční události *qnew* anebo dodatečně v režimu *qrefresh*.
-
-Nastavitelné parametry
-----------------------
-
-Editační okno "Konfigurace repozitáře" umožňuje nastavení řady veličin:
-
-:menuselection:`Commit -> Jméno uživatele`
-	Nastavení uživatelského jména spojeného s komity. (viz :doc:`quick`)
-:menuselection:`Commit -> Délka souhrnného řádku`
-	Maximální délka řádku s komentářem komitu. Pokud je zadaná, vydá TotroiseHg varování při překročení této hodnoty. Implicitní nastavení je <neurčeno>; hodnota '0' má stejný význam. 
-:menuselection:`Commit -> Délka řádku zprávy`
-	Maximální délka řádku průvodní zprávy pod prázdným řádkem (mezi souhrnným řádkem a vlastní průvodní zprávou musí být jeden řádek prázdný). Varování a implicitní nastavení je stejné jako v předchozím případě.
-:menuselection:`Commit -> Uzavřít po komitu`:
-	Je-li nastaveno True, aplikace Commit se po úspěšném komitu zavře.
-:menuselection:`Implicitní záložka`
-	Otevřená záložka při spuštění nástroje Status a Commit.
-	0 - Text diffu, 1 - Výběr porce, 2 - Náhled komitu
-:menuselection:`Commit -> Push po komitu`:
-	Při hodnotě True se procedura pokusí o provedení 
-	akce 'push' po ukončení akce 'commit'.
-:menuselection:`Commit -> Seznam Auto Include`:
-	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky
-	obsaženy v každém komitu. Zamýšleno pouze pro nastavení
-	repozitáře.
-:menuselection:`Commit -> Seznam Auto Exclude`:
-	Čárkami rozdělený seznam souborů, které jsou automaticky
-	vypuštěny z výběru při otevření nástrojů *status*, 
-	*commit* a *shelve*.
-:menuselection:`TortoiseHg -> Diffový panel dole`
-	Přesunutí diffového panelu pod seznam souborů
-:menuselection:`TortoiseHg -> Max velikost diffu`
-	Nastavení limitu pro velikost diffu.
-
-
-Spuštění příkazu z příkazového řádku
-------------------------------------
+Spuštění z příkazového řádku
+-----------------------------
 
 ::
 
-	hgtk commit [OPTIONS] [FILE]...
+	thg commit [OPTIONS] [FILE]...
 
-	alias: hgtk ci
+	aliases: ci
+
+	commit tool
 
 	options:
 
-	 -u --user <jméno> otevřít commit pro zadané jméno
-	 -d --date <date> použít zadané datum
+	 -u --user record user as committer
+	 -d --date record datecode as commit date
 
-	Globální možnosti viz "hgtk -v help commit" 
+	use "thg -v help commit" to show global options
 
-
+Pro rychlou nápovědu o formátu datového typu::
 	
-.. warning::  
-	Extenze win32text může působit potíže při výběru 
-	porcí (hunks). 
-	Toto je již vyřešeno ve verzích Mercurial 1.3 a 
-	TortoiseHg 0.8, ale vyžaduje to řádné nastavení. Viz 
-	`issue #82 
-	<http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/issue/82/>`_.
+	hg help dates
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/common.txt

 .. module:: common.dialog
   :synopsis: Common features to all the dialog
 
-Jedním z běžně používaných termínů v této dokumentaci je slovo "diff", což není zkratka slova difference, ale označuje se jím standardizovaný způsob určení a zápisu změn - "unified diff".
+Tyto vlastnosti jsou společné mnohým nástrojům TortoiseHg, takže je zde jednou popíšeme.
 
-Slovo "Visual Diff" (také VDiff) označuje nástroj pro porovnávání změn ve dvou nebo ve třech souborech. Ve druhém případě se hovoří o "třídílném porovnávání".
 
-Klávesnicové zkratky
---------------------
+Vizuální diffy
+--------------
 
-Je nadefinováno několik klávesnicových zkratek, které jsou podporovány všemi nástroji TortoiseHg. 
+.. figure:: figures/visual-diff.jpg
+  :alt: Visual Diff Window
 
-:kbd:`Ctrl-Q`
-	zavřít aplikaci včetně otevřených oken
+Okno pro zobrazení rozdílů 
 
-:kbd:`Ctrl-W`
-	zavřít aktuální okno (totéž jako :kbd:`Ctrl-Q` je-li otevřeno jen jedno okno)
+V TortoiseHg 1.0 byl vizuální (externí) diffová infrastrukture zcela přepracován. Nový systém používá popisy nástrojů v :file:`mergetools.rc` k detekci nejběžnějších diffových nástrojů ve vašem počítači (včetně KDiff3, který je dodáván s našim instalatérem) aby z nich vybral ten nejvhodnější.
 
-:kbd:`Ctrl-D`
-	zobrazit diff aktuálně vybraných souborů a revizí
+Pokud si uživatel vybral slučovací nástroj (:menuselection:`TortoiseHg > Three-way Merge Tool`), je výběrový proces vynechán. Uživatel si ale stejně může vybrat separátní nástroj (:menuselection:`TortoiseHg > Visual Diff Tool`) pro zobrazení diffů. 
 
-:kbd:`Ctrl-Enter`
-	aktivace
+Konfigurační soubor pro slučovací nástroje obsahuje pro každý nástroj optimální příkazové řádky, takže další konfigurace uživatelem není potřebná. Stačí si vybrat žádaný nástroj nebo přijmout implicitní nastavení.
 
-:kbd:`Ctrl-.` a :kbd:`Ctrl-,`
-	vybrat další nebo předchozí soubor v seznamu
+Systém vizuálních diffů použije každou existující konfiguraci extdiff, kterou najde. Protože ale extdiff ještě donedávna nepodporoval 'three way' diffové argumenty a stále ještě nepodporuje štítkové (label) argumenty, bude pro vás patrně nejlepší, když zakážete nebo smažete všechny konfigurace extdiff, které máte.
 
-:kbd:`F5`, nebo :kbd:`Ctrl-R`
-	obnovit
+Vizuální diffový systém použije přímo vybraný diffový nástroj, pokud prováděná akce nepožaduje použití dialogového okna (TortoiseHg) pro vizuální diff. Jde o tyto situace:
 
-V `Mac OS X <http://bitbucket.org/tortoisehg/stable/wiki/MacOSX>`_ se místo :kbd:`Ctrl` používá jako modifikátor klávesnice "apple".
+1. Výběr porovnávaných souborů vyžaduje více nástrojů
+2. Vybraný nástroj štěpí (forks) oddělené procesy na pozadí
+3. Vybraný nástroj nepodporuje požadované diffy adresářů
+4. Vybraný nástroj nepodporuje 'three way' porovnávání
+5. Změny souborů zahrnují přejmenování nebo kopie
 
+Je-li použito dialogové okno pro vizuální diff, jsou dočasné soubory smazány až po ukončení dialogu. Okno by tedy mělo zůstat otevřené, dokud nezavřete všechny své instance diffových nástrojů.
+Je-li váš diffový nástroj spuštěn přímo, dočasné soubory se smažou při zavření nástroje. 
 
-Porovnání změn
---------------
-.. figure:: figures/visual-diff.jpg
-	:alt: Visual Diff Window 
+Je-li váš diffový nástroj spuštěn přímo pro porovnání souboru pracovní kopie, bude se srovnávat přímo s pracovním souborem, takže jej můžete editovat zevnitř diffového nástroje. Porovnáváte-li více souborů, pořídí si systém vizuálního diffu snímek souborů pracovní kopie a zaznamená jejich původní velikosti a časové údaje (timestamps). Při zavření diffového nástroje porovná systém velikosti a časy a překopíruje upravené soubory zpět do původních pracovních kopií. Tímto způsobem můžete vždy upravovat soubory vaší pracovní kopie ze svého nástroje pro vizuální diff i při porovnávání adresářů.
 
-	Okno Vizuální diffy
-	
-V TortoiseHg 1.0 byla struktura Vizuálních diffů přepracována. Nový systém používá popisy v souboru :file:`mergetools.rc` k nalezení nejobvyklejších diffových nástrojů v počítači (včetně KDiff3, který je obsažen v instalačním programu) a k výběru nejvhodnějšího z nich.
+Je-li dialogové okno pro vizuální diff použito k porovnání souborů pracovní kopie, provádí se diff vždy přímo proti souborům pracovní kopie, neboť se vždy pracuje s jedním souborem v daném okamžiku.
 
-Jestliže má uživatel vybraný nástroj pro slučování (:menuslelection: `TortoiseHg --> Nástroj pro sloučení`), je tento nástroj používán pro provádění vizuálních diffů bez výběrového procesu. Uživatel si ovšem může pro vizualizaci diffů vybrat odlišný nástroj (:menuselection: `TortoiseHg --> Nástroj Visual Diff`).
+Přidávání nástrojů
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
-Konfigurační soubor :file:`mergetools.rc` obsahuje optimální příkazové řádky pro každý nástroj, takže další konfigurace uživatelem není potřebná. Ten si buď vybere určitý nástroj, nebo přijme implicitní nastavení.
-
-Vizuální diffový systém použije libovolnou existující konfiguraci, kterou nalezne. Protože až donedávna extdiff nepodporoval třídílné diffové argumenty, bude patrně nejlepší znemožnit nebo smazat všechny extdiffové konfigurace.
-
-Systém pro vizuální diff použije přímo vybrané diffové nástroje, pokud prováděná akce nevyžaduje otevření okna VDiff. Může k tomu dojít za těchto podmínek:
-
-	1. Výběr porovnávaných souborů vyžaduje více nástrojů
-	2. Vybraný nástroj dělí odpojené procesy na pozadí
-	3. Vybraný nástroj nepodporuje požadovaný diff adresáře
-	4. Vybraný nástroj nepodporuje třídílné porovnávání
-	5. Změny obsahují přejmenování a kopie souborů
-	
-Při použití okna pro vizuální diff se po uzavření dialogu smažou dočasné soubory. Mělo by tedy toto okno zůstat otevřené dokud neuzavřeme všechny otevřené diffové nástroje. Je-li diffový nástroj spuštěn přímo, potom se dočasné soubory smažou při uzavření nástroje.
-
-Je-li diffový nástroj spuštěn přimo k porovnání souboru pracovní kopie, můžeme jej editovat přímo v tomto nástroji. Porovnáváme-li více souborů, vytvoří si vizuálně diffový systém snímek souborů pracovní kopie a zaznamená jejich původní velikosti a časová razítka. Při uzavření diffového nástroje porovná systém velikosti a časové údaje a překopíruje upravené soubory zpět do původní pracovní kopie. Tímto způsobem můžeme upravovat soubory pracovní kopie uvnitř diffového nástroje i když provádíme porovnávání adresářů.
-
-Je-li okno vizuálního diffu použito k porovnávání souborů pracovní kopie, toto porovnání se provádí soubor po souboru.
-
-.. note::
-	Nastavitelná položka :menuselection:`TortoiseHg --> Skip Diff Windov` byla odstraněna kvůli nadbytečnosti.
-
-Přidání nástrojů
-~~~~~~~~~~~~~~~~
-
-Máme-li nainstalovaný diffový nástroj, který není podporován aplikací TortoiseHg, můžeme vytvořit jeho konfiguraci v souboru :file:`Merurial.ini`. Viz `dokumentace Hg <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#merge-tools>`_. Poté přidáme extra klíče, které pro vizuální diff používá TortoiseHg::
+Máme-li nainstalovaný diffový nástroj, který není podporován aplikací TortoiseHg, můžeme pro něj vytvořit konfiguraci v souboru :file:`Merurial.ini`. Viz `dokumentace Hg <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#merge-tools>`_. Poté přidáme extra klíče, které pro vizuální diff TortoiseHg používá::
 
 	diffargs: the arguments to use for two-way file comparisons
 	diff3args: the arguments to use for three-way file comparisons
 	$clabel:  a symbolic name for the revision being compared
 	$alabel:  a symbolic name for the ancestor revision
 	
-$parent2 a $ancestor mají ovšem smysl pouze tehdy, jsou-li použity jako argumenty třídílného diffu pro zobrazení changesetů sloučení. Nemůže-li náš diffový nástroj použít rozumným způsobem revizi předka, je bezpečnější vypustit jej z příkazového řádku pro diff3args.
+$parent2 a $ancestor mají ovšem smysl pouze tehdy, jsou-li použity jako argumenty třídílného diffu pro zobrazení sloučených changesetů. Nemůže-li váš diffový nástroj použít rozumným způsobem revizi předka, je bezpečnější vypustit jej z příkazového řádku pro diff3args.
 
 .. note::
 	Ve Windows může parametr `executable` použít proměnné prostředí s použitím syntaxe ${ProgramFiles}
 	
 Pokud tuto konfiguraci neprovedeme, implicitní hodnota **diffargs** je '$parent $child'. Implicitní hodnota **diffargs3** je "", což naznačuje, že vizuální diffový nástroj nemůže provádět třídílná srovnání.
 
-Vytvoříte-li novou konfiguraci nástroje pro vizuální diff nebo vylepšíte-li stávající, pošlete prosím mail našemu vývojovému oddělení pro možné zahrnutí do přístího vydání programu.
+Vytvoříte-li novou konfiguraci nástroje pro vizuální diff nebo vylepšíte stávající, pošlete prosím mail našemu vývojovému oddělení pro možné zahrnutí do příštího vydání programu.
 
 Diffy slov
 ~~~~~~~~~~
 
 Pro podporu výběru nástrojů, vycházejícího z přípony souboru, přidal TortoiseHg podporu pro sekci **[diff-patterns]**, která je ekvivalentní k sekci Mercurialu `merge-patterns <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#merge-patterns>`_.
 
-Prohledávání stromových struktur
----------------------------------
-
-Mnohé dialogy programu TortoiseHg používají stromových struktur k prezentaci seznamů dat uživateli. Seznamy souborů v oknech status, commit, shelve mají tvar stromových struktur.
-
-Většina stromových struktur je uzpůsobena pro živé vyhledávání.
-Ujistíme se, že má struktura zaměření (klepnutím na řádku) a začneme zapisovat vyhledávací frázi. Objeví se malé vstupní pole, které obsahuje náš zadávaný text. Zaměření (focus) se okamžitě přenese k prvnímu řádku, které odpovídá dosud zadanému textu. Dalším textem se výběr upřesňuje.
-
-V poli stromové struktury je možné také použít tyto klávesové zkratky:
-
-* :kbd:`Ctrl-F` otevře přímo vyhledávací okno
-* :kbd:`Ctrl-G` pokročí v hledání další shody
-* :kbd:`Shift-Ctrl-G` prohledává dozadu
-* Kolečko myši posunuje hledání řádků se shodou vpřed i vzad
-
-Interaktivní příkaz Mercurialu
-------------------------------
-
-Mnohé nástroje TortoiseHg používají dialog *hgcmd* k provedení příkazů, které mohou být případně interaktivní.
-
-
-.. figure:: figures/hgcmd.jpg
-	:alt: Mercurial command dialog
-
-	Interaktivní příkaz Mercurialu
-
-.. note::
-	Chybová hlášení mají pro zvýraznění červenou barvu.
-
-Je-li příkaz Mercurialu ukončen, přesune se zaměření (focus) na tlačítko :guilabel:`Close`. Proto pro zavření okna postačí stisknout tlačítko :kbd:`Enter`.
-
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/conf.py

 
 # General information about the project.
 project = u'TortoiseHg'
-copyright = u'2010, Steve Borho and others'
+copyright = u'2011, Steve Borho and others'
 
 # The version info for the project you're documenting, acts as replacement for
 # |version| and |release|, also used in various other places throughout the
 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '1.1'
+version = '2.0'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '1.1.3'
+release = '2.0'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

File doc/source-cs/daily.txt

-*********************
+********************
 TortoiseHg prakticky
-*********************
+********************
 
 .. toctree::
-  :maxdepth: 3
-  
-  common
-  explorer
-  init
-  clone
-  commit
-  shelve
-  changelog
-  datamine
-  synchronize
-  serve
-  guess
-  ignore
+	:maxdepth: 3
+	
+	common
+	explorer
+	nautilus
+	workbench
+	init
+	clone
+	commit
+	shelve
+	sync
+	serve
+	guess
+	ignore
+	archive
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/datamine.txt

-Zkoumání dat
-=============
-
-.. module:: datamine.dialog
-  :synopsis: Dialog used to search repository history
-
-Aplikace datamine (zkoumání dat) se používá k inspekci historie revizí v repozitáři. Okno má implicitně otevřenou záložku *Hledat* a vyvolatelnou záložku *Anotace*.
-
-Záložky Hledat
---------------
-
-.. figure:: figures/search.png
-	:alt: Search dialog
-
-	Okno se záložkou Hledat
-
-Záložka Hledat se používá pro vyhledávání (*grep*) souborů podle klíčových slov, proměnných, funkcí, atp v histori repozitáře.
-
-Pole pro zadávání textu mají tyto významy:
-
-	:guilabel:`Regexp`
-		Regulární výraz vyhledávacího kritéria.
-	:guilabel:`Zahrnuje`
-		CSV seznam cest, které mají do vyhledávání být zahrnuty. Není-li žádná cesta zadána, předpokládá se hledání v celém repozitáři. Zadání cesty tedy zužuje vyhledávací kriteria.
-	:guilabel:`Vylučuje`
-		CSV seznam cest, které mají být vyloučeny z vyhledávání. Tento vyčleňovací filtr je použit po předchozím začleňovacím filtru.
-
-Zatržítka pod textovými poli:
-
-	:guilabel:`Kopie a změny jmen`
-		Prohledávat kopie a přejmenované soubory neuvedené v inkluzivním výběru
-	:guilabel:`Ignorovat velikost pímen`
-		Nezohledňovat velikost písmen při hledání
-	:guilabel:`Zobrazit čísla řádků`
-		Zobrazit číslo řádku na počátku vyhledaného řádku
-	:guilabel:`Zobrazit všechny shodné revize`
-		Zobrazit každý případ shody vyhledávacího kriteria s jeho výskytem v řádku, nikoliv jenom u poslední revize. Znaménka +/- říkají, zda vyhledávaný text byl v této změně přidán či odejmut.
-
-Záložky 'hledat' jsou pojmenovány podle posledně použitého vyhledávacího řetězce. Tlačítko :guilabel:`Nové hledání` samozřejmě otevře novou záložku 'hledat' a tlačítko :guilabel:`Stop` ukončí právě probíhající hledání (toto tlačítko je aktivní jenom při probíhajícím hledání).
-
-Shody
-^^^^^
-
-Každá shoda se stává pojítkem k changesetu a má popisný tooltip (autor, datum/čas, shrnutí). Dvojí klepnutí na označeném řádku otevře podrobné zobrazení vybraného changesetu.
-Pravé klepnutí na řádku otevře kontextovou nabídku s těmito položkami:
-
-	:guilabel:`zobrazit changeset`
-		otevřít okno s podrobným zobrazením changesetu
-	:guilabel:`annotace souboru`
-		otevřít anotační záložku pro daný soubor a revizi
-	:guilabel:`historie souboru`
-		otevřít průzkumník repozitáře s revizemi souboru 
-	:guilabel:`otevřít revizi souboru`
-		otevřít aktuální stav souboru dané revize v nastaveném textovém editoru
-
-Anotační záložky
-----------------
-
-.. figure:: figures/annotate.png
-	:alt: Annotate tabs
-
-	Anotační záložka
-
-Anotační záložka se aktivuje z kontextového menu nad vybraným souborem v záložce "hledat".
-Těchto záložek je možné otevřít celou řadu, účelné je otevřít pro každý soubor záložky 'hledat' jednu záložku anotační. 
-
-Anotační záložka má dva panely. V horním panelu je graf a seznam revizí vybraného souboru. Pro každou revizi lze dvojklikem aktualizovat anotaci ve spodním panelu a obráceně - pro každý řádek anotace lze dvojklikem zvýraznit odpovídající revizi v horním panelu.
-
-U obou panelů lze pravým klikem otevřít kontextovou nabídku s položkami: zoom ke změně, zobrazit changeset, anotace rodiče, otevřít revizi souboru a historie souboru. Je to podobná nabídka jako v záložce 'hledat'.
-
-Barevné schema anotačního panelu je dvojrozměrné. Barva řádku se mění podle autora, sytost podle stáří změny. Čím je změna starší, tím je zabarvení světlejší.
-
-Pravým klikem na záhlaví sloupců v anotačním panelu lze přidat další sloupce :guilabel:`Jméno souboru` a :guilabel:`Uživatel`.
-
-Sledování změny jmen
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Anotační data sledují automaticky řádky kódu zpět zkrz kopie a změny jmen až k původnímu changesetu, který změnu zavedl.
-Panel se zobrazením grafu se rovněž pokouší sledovat změny jmen a kopie takže některé řádky v tomto panelu mohou korelovat s jinými jmény souborů než původní anotovaná cesta k souboru.
-Změny jmen jsou v grafu vyznačeny barevně.
-
-
-Nastavitelné parametry
-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-
-Anotační záložky lze konfigurovat v okně Nastavení ..., který byl primárně definován pro jiné nástroje:
-
-:menuselection:`Changelog -> Zabarvení podle autora`
-	Měnit zabarvení větve grafu podle autora
-:menuselection:`Changelog -> Dlouhý souhrn`
-	Spojuje řádky zprávy komitu do délky 80 znaků.
-:menuselection:`TortoiseHg -> Šířka záložky`
-	Počet míst pro šířku záložek 
-
-Spuštění z příkazového řádku
-----------------------------
-
-::
-
-	hgtk datamine
-
-	aliasy: annotate, blame
-
-	repository search and annotate tool
-
-	globální možnosti viz "hgtk -v help datamine" 
-
-.. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/debugging.txt

 
 Máte-li elementární znalost Pythonu, můžete také použít::
 
-  hgtk --debugger <command>
+  thg --debugger <command>
 
-Chcete-li vyřadit dělení nástroje hgtk, můžete buď zadat proměnnou prostředí **THG_HGTK_SPAWN**, nebo přidat parametr k CLI příkazu '--nofork'.
+Chcete-li vyřadit dělení nástrojem thg, můžete buď zadat proměnnou prostředí **THG_HGTK_SPAWN**, nebo přidat parametr k CLI příkazu '--nofork'.
 
 
 Windows
 ~~~~~~~
 
-Pro Průzkumník repozitáře lze např. uvnitř pracovního adresáře zadat v okně :command:`cmd.exe`::
+Pro odstranění závad např. ve Verpánku, zadejte tyto příkazy do konzoly `cmd.exe`, nacédované do repozitáře::
 
   set THGDEBUG=1
-  hgtk --nofork log
+  thg --nofork log
 
 Linux/MacOSX
 ~~~~~~~~~~~~
 
-Totéž::
+Podobně jako ve Windows::
   
   export THGDEBUG=1
-  hgtk --nofork log
+  thg --nofork log
 
 
 
 Windows
 ~~~~~~~
 
-Viz také http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144064(VS.85).aspx
-kde jsou informace o spuštění a testování extenzí shellu ve Windows.
+Viz také `Debugging with the shell <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc144064(VS.85).aspx>`_ kde jsou informace o spuštění a testování extenzí shellu ve Windows.
 
 Nástroj :command:`DbgView` ze sady SysInternals odchytí chybovou zprávu
 z extenze shellu. Shell ovšem ladící informace neemituje implicitně. Je nutné to povolit editací klíče registru, definovaného v 

File doc/source-cs/explorer.txt

 Kontextové nabídky
 ------------------
 
-Příkazy TortoiseHg (okna a dialogy GUI) lze vyhledat pomocí kontextového menu v průzkumníku Windows. Kontextová nabídka TortoiseHg se mění podle aktuálně vybrané složky nebo souboru.
-Toto je kontextové menu pro pracovní adresář:
+Přístup k příkazům TortoiseHg je možný pomocí kontextového menu v průzkumníku Windows a dalších aplikacích, které používají standardní dialogy File/Open. Zde je kontextové menu pro revizovanou složku:
 
 .. figure:: figures/cmenu-nofiles.png
 	:alt: Context menu
 
-	Kontextové menu v pracovním adresáři
+	Kontextové menu pro složku pod správou Mercurialu
 
 A zde je kontextové menu pro vybrané soubory nebo složky:
 
 
 	Kontextové menu pro soubor nebo složku
 
-TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu běžně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou ve Windows přístupné z příkazového řádku konzoly
-:file:`cmd.exe`.
+TortoiseHg poskytuje dialogy pro většinu pravidelně používaných příkazů aplikace Mercurial. Méně používané a nově přidané příkazy jsou ve Windows přístupné z CLI (:file:`cmd.exe`) ve Windows.
 
 Překryvné ikonky
 ----------------
 
 TortoiseHg poskytuje vizuální vyjádření stavu souborů pomocí překryvných ikonek v okně Průzkumníka Windows. Stejné řešení lze nalézt i u jiných programů Tortoise, jako je TortoiseCVS a TortoiseSVN.
 
-TortoiseHg sdílí překryvné ikony s TortoiseSVN (verze 1.5.x nebo pozdější) a s jinými "Tortoise" projekty prostřednictvím TortoiseOverlays, což je další projekt vytvořený skupinou TortoiseSVN.
+TortoiseHg sdílí překryvné ikony s TortoiseSVN (verze 1.5.x nebo pozdější) a s jinými projekty "Tortoise" prostřednictvím TortoiseOverlays, což je další projekt vytvořený skupinou TortoiseSVN.
 
 .. figure:: figures/overlayicons.png
 	:alt: Overlay icons
 Konfigurace prostředí
 ---------------------
 
-Ovladač překryvů a kontextové nabídky jsou nastavitelné. V ploše otevřeného adresáře nebo dokonce v ploše obrazovky provedeme pravé klepnutí a vybereme :menuselection:`TortoiseHg --> Konfigurace rozhranní TortoiseHg`. 
+Ovladač překryvů a kontextové nabídky jsou konfigurovatelné. V ploše otevřeného adresáře nebo dokonce v ploše obrazovky provedeme pravý poklep a vybereme :menuselection:`TortoiseHg > Nastavení kontext. nabídek`. 
 
-V otevřeném okně můžeme jednotlivé volby přesouvat ze submenu do hlavního menu a obráceně.
+Na kartě "Contex Menu" můžeme jednotlivé volby přesouvat ze submenu do hlavního menu a obráceně.
 
 .. figure:: figures/shell-config-cmenu.png
 	:alt: Shell Configuration dialog
 
 	Nastavení kontextových nabídek
 	
-Na záložce "Ikony" lze upravit nastavení překryvných ikon 
+Na kartě "Ikony" upravíme nastavení, týkající se překryvných ikon a zobrazení 'Serveru překryvných ikon' v hlavním panelu Windows.
+ 
 
 .. figure:: figures/shell-config-icons.png
 	:alt: Shell Configuration dialog, Icons tab
 
 	Nastavení překryvných ikon	
 	
-:guilabel:`Povolit překryvy:`
-  Umožnit zobrazení překryvných ikon na složkách a souborech v pracovním adresáři                    repozitáře.
+:guilabel:`Překryvy povoleny`
+  Umožnit zobrazení překryvných ikon na složkách a souborech v pracovním adresáři repozitáře Mercurialu; implicitně: ano               
   
-:guilabel:`Pouze lokální disky:`
-  Zobrazení ikon pouze na lokálních discích. Zobrazení ikon na vzdálených složkách a souborech je náročnější na výkon počítače. 
+:guilabel:`Pouze lokální disky`
+  Zobrazení ikon pouze na lokálních discích. Zobrazení ikon na vzdálených složkách a souborech je náročnější na výkon počítače; implicitně: nezatrženo 
 
-:guilabel:`Enabled Overlay Handlers:`
-  Tato uživatelská nastavení poskytují možnost vypnout ovladače překryvných ikon ve sdílených aplikacích Tortoise (např. TortoiseHg, TortoiseSVN). Všechny tyto aplikace používají stejnou sadu ikonových slotů. Celkový počet dostupných slotů ve Windows je poměrně omezený a liší se u různých verzí Windows. Například u Windows 7 je k disposici pouze 8 volných slotů pro ovladače překryvných ikon. V tomto editačním poli lze nepotřebné ovladače ikon vypnout a tím snížit jejich celkovou spotřebu. Zvýší se tím šance, že důležité ovladače jako "Normal" (zelená značka) nebo "Modified" (červený vykřičník) obdrží svůj ikonový slot, i když je v počítači registrováno příliš mnoho ovladačů. Velmi se doporučuje nepovolit nepoužívané ovladače, jako je Locked, Readonly, Ignored, Deleted - pokud víme, že je nepoužívá jiná aplikace Tortoise. Určitě povolíme ovladače pro Added a Unversioned, protože jsou v TortoiseHg používány.
+:guilabel:`Povolené ovladače překryvů:`
+  Tato uživatelská nastavení poskytují možnost vypnout ovladače překryvných ikon ve sdílených komponentách TortoiseOverlays. Tyto komponenty jsou sdíleny všemi aplikacemi Tortoise (TortoiseHg, TortoiseSVN, atd) ve snaze vyhnout se registrování velkého množství ikonových slotů. Všechny tyto aplikace používají stejnou sadu ikonových slotů. Celkový počet dostupných slotů ve Windows je poměrně omezený a liší podle verzí Windows. Například u Windows 7 je k disposici pouze 8 volných slotů pro ovladače překryvných ikon. V tomto editačním poli lze nepotřebné ovladače ikon vypnout a tím snížit jejich celkovou spotřebu. Zvýší se tím šance, že důležité ovladače jako "Normal" (zelená značka) nebo "Modified" (červený vykřičník) obdrží svůj ikonový slot, i když je v počítači registrováno příliš mnoho ovladačů. Velmi se doporučuje zakázat nepoužívané ovladače, jako je Uzamčeno, Jen ke čtení, Ignorováno, Smazáno - pokud víme, že je nepoužívá jiná aplikace Tortoise. Určitě povolíme ovladače pro Přidáno a Neverzováno, protože jsou v TortoiseHg používány.
+	Implicitně jsou všechny volby zatrženy.
   
 .. warning::
   Nastavení v poli "Enabled Overlay Handlers" ovlivňují všechny aplikace Tortoise uživatele. Aby se změny nastavení v tomto poli projevily, je požadován logoff/login.  
 
-:guilabel:`Hlavní panel:` 
+:guilabel:`Hlavní panel` 
   Pro zobrazení ikony serveru překryvných ikon v dolní nástrojové liště Windows zatrhneme volbu "Zobrazit ikonu". Volba "Zvýraznit ikonu" způsobí, že tato ikona změní barvu (zezelená), když ikonový server aktualizuje cache soubory (:file:`.hg\dirstate` a :file:`.hg\thgstatus`) v repozitáři.
   
 Překryvné ikony lze selektivně zakázat pro určitý repozitář v souboru :file:`.hg\thgstatus` zápisem jediného řádku::
 
   @@noicons        
 
-Nautilus
---------
 
-TortoiseHg také poskytuje integraci rozhraní s pracovním prostředím GNOME pomocí pluginu nautilus-python. Pokud jste TortoiseHg instalovali z distribučního balíku, je možné, že tuto extenzi máte již nastavenu. Pokud ne, vyhledejte si prosím potřebné informace na našich stránkách Wiki. 
-
-Grafické rozhraní extenze pro Nautilus nepodporuje překryvné ikonky a kontextové menu. Umožňuje však výběr příkazů z rozbalovacích nabídek, pokud upravíme soubor :file:`~/.hgrc` následujícím způsobem::
-
-	[tortoisehg]
-	promoteditems = commit, log, synch
-
-.. figure:: figures/nautilus.png
-	:alt: Nautilus screenshot
-
-	GNOME/Nautilus screenshot
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/extensions.txt

 .. module:: extensions
   :synopsis: Describe extensions bundled with TortoiseHg binary packages
 
-Tato kapitola popisuje extenze Mercurialu, které jsou pro Windows dodávána s binárními balíčky TortoiseHg. Tato rozšíření jsou připojena pro pohodlí uživatelů, kteří si je mohou zpřístupnit, jakmile je potřebuji.
+Tato kapitola popisuje extenze Mercurialu, které jsou pro Windows dodávány s binárními balíčky TortoiseHg. Tato rozšíření jsou připojena pro pohodlí uživatelů, kteří si je mohou zpřístupnit, jakmile je potřebuji.
 
 Hgfold
 ======
 
-`hgfol <http://mercurial.selenic.com/wiki/CaseFoldExtension>`_ je rozšíření Mercurialu, které pomůže uživatelům Windows s kolizemi jmen souborů v VFAT a NTFS.
+`hgfold <http://mercurial.selenic.com/wiki/CaseFoldExtension>`_ je rozšíření Mercurialu, které pomůže uživatelům Windows s kolizemi jmen souborů v VFAT a NTFS.
 
 Přidá možnosti k následujícím příkazům Mercurialu. Více info viz :command:`hg help <command>`::
 
 **Instalace**
 
 
-Abycom si vyzkoušeli použití tohot pluginu, zadáme příkaz z příkazového řádku::
+Abychom si vyzkoušeli použití tohoto pluginu, zadáme příkaz z příkazového řádku::
 
 	hg --config "extensions.fold=" status
 	
 	[extensions]
 	fold=
 
-Učíníme-li to, můžeme vypustit volbu --config.
+Učíníme-li to, můžeme vypustit opci --config.
 
 
 
 **Varování**
 
-Jako u všech slučovacích operací musí soubor fold.py změnit rodiče pracovního adresáře. To se stále ještě zkouší a proto používat opatrně.
+Jako u všech slučovacích operací musí soubor fold.py změnit rodiče pracovního adresáře. To se stále ještě zkouší a proto používejte opatrně.
 
-Dostaneme-li po běhu příkazu :command:`hg recover` chybové hlášení, vyzkoušíme příkaz :command:`hg debugsetparents <číslo revize 'tip'>`. Toto číslo zjistíme příkazem :command:`hg log`.
+Dostaneme-li po běhu příkazu :command:`hg recover` chybové hlášení, vyzkoušíme příkaz :command:`hg debugsetparents` <číslo revize **tip**>`. Toto číslo zjistíme příkazem :command:`hg log`.
 
-Hgcr-gui
-========
 
-Nástroj správy kontrol `CodeReview <http://bitbucket.org/glimchb/hgcr-gui/wiki/Home>`_ 
-
-* Tato extenze umožňuje správu kontrol našeho kódu v libovolném projektu.
-* Pomáhá udržet správu kontrol uvnitř Mercurialu
-* Do kontrolovaného přehledu lze přidávat i odebírat soubory
-* Kontrolor může označit kód jako kompletně zkontrolvaný a vrátit zprávu vývojáři.
-* Projektový manažer může zkontrolat stav kontroly - které soubory jsou zkontrolované a které nikoliv.
-* Extenze okamžitě zjistí soubory změněné po kontrole a podá o tom zprávu.
-* Tato extenze používá GUI z TortoiseHg ale také využívá rozhranní příkazového řádku.
-* Databáze kontroly kódu je po kontrole uložena v souboru .code-review v kořenovém adresáři repozitáře.
-
-
-**Použití**::
-
-	hg cr [OPTIONS] [FILES]
-
-	Code Review Plugin (requires Mercurial 1.3.x and TortoiseHg 0.9)
-
-	options:
-
-	 -c --complete Mark CR as complete
-	 -a --add    Add files to CR list
-	 -r --remove  Remove files from CR list
-	 -l --list   Print files in CR list
-
-	use "hg -v help cr" to show global options
-
-.. note::
-	Pro spuštění GUI nezadáváme žádné možnosti.
-
-**Další podrobnosti**
-
-* I've implemented the review around files and not changesets, because at the end,
- I want to be able to tell for the specific project if all the files went through
- code review process or not - the project status.
-* Suppose you have some project that you are in charge and many developers do 
- write code for it. And there is a group of reviewrs that review the developers code.
-* Is is very difficult to keep track of changes developers do, but simple to find
- out what files have already been reviewd (by reviewers) and what were not.
-* Using this extension, Developer can mark his files (when finished development 
- process) as "Ready for review" and send notice to reviewer.
-* Reviewer will pick up the changeset (because changesets are stored in the code
- review database) and perform code review (put notes inside the developer's code).
-* Afterwards Reviewr will mark the files as "Review Completed" and return the 
- notice to the developer.
-* The project manager can follow every time what is going on with his/her project. 
-
-**Instalace**
-
-Chceme-li tuto extenzi použít, doplníme konfigurační soubory
-/mercurial.ini meb /hgrc like takto::
-
-	[extensions]
-	hgcr-gui=
 	
 Perfarce
 ========
 `Perfarce <http://www.kingswood-consulting.co.uk/hg/perfarce/>`_ home
 page.
 
-Tato extenze je dokumentována `jinde <nonhg.html#perfarce>`_.
+Tato extenze je dokumentována v odstavci :ref:`perfarce-perforce` kapitoly :doc:`nonhg`.
 
 HGEOL
 =====
 
-Extenze hgeol je případným nástupce extenze win32text. Pokouší se řešit kompabilitní problémy EOLN kompletnějším a robustnějším způsobem. Místo popisu na tomto místě uvedeme odkazy na onlinovou dokumentaci, která se neustále vyvíjí.
+Extenze hgeol je případným nástupce extenze win32text. Pokouší se řešit kompabilitní problémy EOLN kompletnějším a robustnějším způsobem. Místo popisu na tomto místě uvedeme odkazy na online-ovou dokumentaci, která se neustále vyvíjí.
 
 * `EOLTranslationPlan <http://mercurial.selenic.com/wiki/EOLTranslationPlan>`_
 * `Source code <http://bitbucket.org/mg/hg-eol/>`_
 =======
 
 Patch Branches (`pbranch <http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_) 
-is a way to develop a series of patches for submission into a main 
-repo. It is based on topic branches, one per patch, and is thus highly 
-suitable for collaborative and/or long-term patch development and 
-maintenance.
+je postup pro vytváření oprávkových řad pro předávání do hlavního repozitáře. Je založen na tematických větvích (pro každou oprávku jedna) a je proto velmi vhodný pro dlouhodobý vývoj a údržbu, zejména při kolektivní spolupráci.
 
-'A detailed manual <http://arrenbrecht.ch/mercurial/pbranch/>'_ can be found online.
+`Podrobný návod <http://arrenbrecht.ch/mercurial/pbranch/>`_ je na webu.
 
-It adds a number of commands which can be listed with 
-:command:`hg help pbranch`::
+Přidává se řada příkazů, které lze zobrazit příkazem :command:`hg help pbranch`::
 
 pbackout    - backs out the current patch branch (undoes all its changes)
 pdiff     - prints the final diff for the current or given patch branch
 pnew      - start a new patch branch
 pstatus    - print status of current (or given) patch branch
 reapply    - reverts the working copy of all files touched by REV to REV
+ 
+TortoiseHg nabídne novou kartu se zobrazením grafu závislosti oprávek.
 
-**Installation**
+ .. figure:: figures/pbranch.png
+	:alt: Pbranch task tab
 
-As this extension is not installed with TortoiseHg, you have to download 
-it from `<http://bitbucket.org/parren/hg-pbranch>`_. Be sure to dowload the right one according to the Mercurial version included with TortoiseHg (see the wiki page on the download site).
+	Pbranch task tab
 
-To test the use of this plugin, you can specify it on the Mercurial
-command line like this::
+**Instalace**
+
+Protože tato extenze není v TortoiseHg implicitně nainstalována, musíte si ji stáhnout z `<http://bitbucket.org/parren/hg-pbranch>`_. Ujistěte se, že stahujete správnou verzi s ohledem na verzi Mercurialu, spojeného s TortoiseHg (viz stránku wiki zdrojového situ). 
+Stažený plugin otestujete zadáním následujícího příkazu::
 
 	hg --config "extensions.pbranch=C:\path\to\pbranch.py" pstatus
 
-You may want to add it to your Mercurial.ini or a repository's hgrc like this::
+Můžete jej přidat do konfiguračního souboru Mercurial.ini nebo repozitářového souboru .hgrc následovně::
 
 	[extensions]
 	pbranch = C:\path\to\pbranch.py
 
-If you do this, you can omit the --config command-line option.
+Pokud tak učiníte, můžete vypouštět opci --config.
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/figures/archive.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/clone.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/cmenu-global-settings.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/commit-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/commit.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/desktop-workbench.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/dock-toolbar.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/edit-toolbar.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/email.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/file-menu.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/filter-toolbar.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/guess.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/ignore.jpg

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/import.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/init.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/manifest-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/missing-image.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/mq-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/patchqueue.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/pbranch.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/rejects.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/repository-menu.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/revdetails-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/search-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/serve.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/settings.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/share.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/shell-config-cmenu.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/shell-config-icons.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/shelve.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/single-revision-cmenu.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/sync-tasktab.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/sync-toolbar.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/synchronize.png

Old
Old image
New
New image

File doc/source-cs/figures/task-toolbar.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/view-menu.png

Added
New image

File doc/source-cs/figures/workbench.png

Added
New image

File doc/source-cs/guess.txt

 Vypátrat změnu jména
-=====================
+====================
 
 .. module:: guess.dialog
   :synopsis: Dialog used to detect copies and/or renames
 
-.. figure:: figures/guess.jpg
+.. figure:: figures/guess.png
 	:alt: Rename guessing dialog
 
-	Okno Zjistit kopie či změny názvů 
+	Dialog pro hledání změněného názvu
+	
 
 Tento dialog se používá pro vyhledání přejmenovaných, přemístěných anebo kopírovaných souborů u nichž k těmto změnám došlo bez vědomí aplikace Mercurial. Dialog lze spustit z kontextové nabídky Tortoise HG nebo z okna Commit či Status jako kontextové menu neznámého souboru.
 
 
 Používá se tento postup:
 
-1) vybere se jeden nebo více :guilabel:`nerevizovaných souborů`
-2) na posuvníku nastavíme požadovanou pravděpodobnost hledané shody
-3) stiskneme buď :guilabel:`Nalézt změny jmen` or :guilabel:`Nalézt kopie`.
-4) v poli Kandidáti shod vybereme a přijmeme dobré shody 
-5) opakujeme tak dlouho, dokud nejsou všechny nerevizované soubory vyhodnocené.
+1) vyberete jeden nebo více :guilabel:`Unrevisioned files`
+2) na posuvníku nastavíte požadovanou pravděpodobnost hledané shody
+3) zrušíte zatržení :guilabel:`Only consider deleted files` aby se hledání tykalo i kopií
+4) stisknete :guilabel:`Find rename`
+5) sledujete :guilabel:`Candidate Matches` a akceptujete dobré shody
+6) opakujete tak dlouho, dokud nejsou všem neverzovaným souborům nalezeny shody.
 
-Nalézt změny jmen
------------------
+Kandidáti shod
+--------------
 
-Tato procedura hledá v repozitáři chybějící soubory (soubory, které byly revizovány, ale nyní chybí). Pro každý chybějící soubor se provádí srovnání posledně revizovaných dat s nerevizovaným souborem a je-li procento shodných řádků vyšší než nastavená hodnota podobnosti (:guilabel:`Procento minimální simularity`), je dvojice přidána do seznamu 
-:guilabel:`Kandidáti shod`.
+Když vyberete shodu v panelu :guilabel:`Candidate Matches`, rozdíly mezi vybranými soubory se zobrazí v dolním panelu. Volbou :guilabel:`Accept Selected Matches` projevíte souhlas a změna se zapíše do análů Mercurialu.
 
-Nalézt kopie
-------------
-
-Tato procedura zkontroluje každý revizovaný soubor v repozitáři zda se přesně shoduje s nerevizovaným souborem.
-
-Kandidáti shody
----------------
-
-Vybereme-li v tomto seznamu shodu, ukáží se rozdíly mezi dvěma soubory ve spodním panelu. Stisk tlačítka 
-:guilabel:`Přijmout shodu` způsobí interní záznam úkonu kopírování nebo přejmenování.
 
 Spuštění z příkazového řádku
 ----------------------------
 
-Grafické okno dialogu lze spustit z příkazového řádku následovně::
+::
 
-	hgtk guess
+	thg guess
 
-	uhodnout předchozí přejmenování nebo kopie
+	guess previous renames or copies
 
-	globální volby viz - "hgtk -v help guess" 
+	use "thg -v help guess" to show global options
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/ignore.txt

 .. module:: ignore.dialog
   :synopsis: Dialog used to maintain the ignore filter
 
-Dialog Ignorované soubory se používá pro editaci seznamu opomíjených položek v repozitáři, který je uložen v souboru :file:`.hgignore` v pracovním adresáři projektu. Dialog lze spustit z kontextové nabídky průzkumníka THG nebo z okna Commit či Status jako kontextové menu neznámého souboru.
+Dialog :guilabel:`Seznam ignorovaných souborů` se používá pro editaci seznamu ignorovaných položek, který je uložen v souboru :file:`.hgignore` v pracovním adresáři projektu. Dialog lze spustit z kontextové nabídky :guilabel:`TortoiseHg > Upravit filtr Ignoruj` neznámého souboru. Přepínač :guilabel:`Glob` umožňuje přepínat mezi glob a regexp vzory.
 
 .. figure:: figures/ignore.jpg
 	:alt: Ignore filter dialog
 
 ::
 
-	hgtk hgignore [FILE]
+	thg hgignore [FILE]
 
-	aliasy: ignore, filter
+	aliases: ignore, filter
 
 	ignore filter editor
 
-	globální volby viz "hgtk -v help hgignore" 
+	use "thg -v help hgignore" to show global options
 
 .. vim: noet ts=4

File doc/source-cs/index.txt

 Vítejte v dokumentaci pro TortoiseHg!
 ======================================
 
-Obsah:
 
 .. toctree::
   :maxdepth: 3
   
   preface
   intro
+  whatsnew
   quick
   daily
   settings
-  recovery
   patches
   extensions
   nonhg
 
   
 Indices and tables
---------------------
+==================
 
 * :ref:`genindex`
 * :ref:`modindex`

File doc/source-cs/init.txt

 Vytvoření nového repozitáře
-=============================
+===========================
 
 .. module:: init.dialog
   :synopsis: Dialog used to create a repository
 
-Při vytváření nového repozitáře v existujícím adresáři projektu použijeme nástroj "init". V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
+Pro vytvoření nového repozitáře v existujícím adresáři (projektu) použijeme dialog **Init**. V kontextové nabídce průzkumníka Windows vybereme
 :menuselection:`TortoiseHg... -> Vytvořit repozitář`. 
 
 .. figure:: figures/init.png
 	Vytvoření nového repozitáře
 
 :guilabel:`Destinace`
-	Adresář, v němž bude repozitář vytvořen. Textové pole je 
+	Zadání adresáře v němž bude repozitář vytvořen. Textové pole je 
 	implicitně zaplněno názvem aktuálního adresáře, 
-	takže jej nemusíme měnit, pokud jsme okno otevřeli ze 	správného adresáře.
+	takže jej nemusíme měnit, pokud jsme okno otevřeli ze správného místa.
 
 :guilabel:`Přidat specifické soubory (.hgignore, ...)`
-	Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg v pracovním adresáři prázdný soubor pro seznam ignorovaných souborů.
-	:file:`.hgignore` .
-:guilabel:`Učinit repo kompatibilní s Mercurial 1.0`
+	Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg v pracovním adresáři prázdný soubor :file:`.hgignore` pro seznam ignorovaných souborů.
+	.
+:guilabel:`Učinit repo kompatibilní s Mercurial <1.7`
 	Při potvrzené volbě vytvoří TortoiseHg starší formát 
-	repozitáře, kompatibilní s Mercurial 1.0.
+	repozitáře.
 	Pokud pro to nemáme vážné důvody (a víme dobře co 
 	činíme), pak tuto volbu ignorujeme.
+	
+:guilabel:`Show in Workbench after init`
+	Po úspěšném vytvoření je repozitář zařazen do seznamu RepoRegistry a otevřen na nové kartě Verpánku. 
+