Source

EasyHg / easyhg.rc

IDI_ICON1 ICON DISCARDABLE "easyhg-icon.ico"