Source

chempound / chempound-app / pom.xml

Full commit
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>net.chempound</groupId>
    <artifactId>chempound</artifactId>
    <version>0.1-SNAPSHOT</version>
  </parent>

  <artifactId>chempound-app</artifactId>
  <name>Chempound : Application</name>

  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>net.chempound</groupId>
      <artifactId>chempound-api</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.hp.hpl.jena</groupId>
      <artifactId>jena</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.hp.hpl.jena</groupId>
      <artifactId>tdb</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.hp.hpl.jena</groupId>
      <artifactId>arq</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>net.sf.atomxom</groupId>
      <artifactId>atomxom-feeds</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>javax.inject</groupId>
      <artifactId>javax.inject</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.google.inject</groupId>
      <artifactId>guice</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.thoughtworks.xstream</groupId>
      <artifactId>xstream</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>net.sf.atomxom</groupId>
      <artifactId>atomxom-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>xom</groupId>
      <artifactId>xom</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>commons-io</groupId>
      <artifactId>commons-io</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>net.chempound</groupId>
      <artifactId>chempound-rdf-vocabs</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.mockito</groupId>
      <artifactId>mockito-core</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

  </dependencies>

</project>