1. Chris Lee-Messer
 2. django-wsgiserver

Commits

Chris Lee-Messer  committed 63623ec

more work on testproject for django 1.5

 • Participants
 • Parent commits 3e180a4
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (7)

File tests/requirements.txt

View file
 • Ignore whitespace
-django
-django-debug-toolbar
+django==1.5.1
+pyopenssl # required for testing ssl

File tests/testdjangoproject/test_ssl

 • Ignore whitespace
-#!/bin/sh
-python manage.py runwsgiserver ssl_certificate=`pwd`/testserver.crt ssl_private_key=`pwd`/testserver.key port=8443

File tests/testdjangoproject/test_staticfiles

 • Ignore whitespace
-#!/bin/sh
-export PYTHONPATH=".:$PYTHONPATH"
-python ./manage.py runwsgiserver --settings=settings_statics

File tests/testdjangoproject/testdjango/test_staticfiles

View file
 • Ignore whitespace
+#!/bin/sh
+export PYTHONPATH=".:$PYTHONPATH"
+python ./manage.py runwsgiserver --settings=settings_statics

File tests/testdjangoproject/testdjango/testdjango/views.py

View file
 • Ignore whitespace
   #c.update(csrf(request))
   return HttpResponse(template.render(c))
 
-
-
   
 def testajax(request):
+  # figuring out how to get csrftoken from this side of django
   # print "called testajax: ", request
   method = request.META['REQUEST_METHOD']
   c = RequestContext(request)
-  print "********************"
-  print "RequestContext info:"
+  # print "********************"
+  # print "RequestContext info:"
   # ['autoescape', 'dicts', 'current_app', 'render_context', 'use_l10n', 'use_tz']
   # print c.META # c.dicts[1]['csrf_token'] # __dict__.keys()
-  try:
-    print "request.META['HTTP_X_CSRFTOKEN']:", request.META['HTTP_X_CSRFTOKEN']
-  except:
-    pass
+  #try:
+  #  print "request.META['HTTP_X_CSRFTOKEN']:", request.META['HTTP_X_CSRFTOKEN']
+  #except:
+  #  pass
   # .set_cookie('X-CSRFToken', csrftoken)
   if method == 'GET':
     if request.is_ajax():

File tests/testdjangoproject/testserver.crt

 • Ignore whitespace
------BEGIN CERTIFICATE-----
-MIIBpjCCAVACCQC72spIX8JK0DANBgkqhkiG9w0BAQUFADBaMQswCQYDVQQGEwJV
-UzETMBEGA1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxEzARBgNV
-BAoTCkR1bW15IENlcnQxDjAMBgNVBAMTBWNocmlzMB4XDTA5MDEwNDE5NTIxOVoX
-DTE0MDYyNzE5NTIxOVowWjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCkNhbGlmb3Ju
-aWExETAPBgNVBAcTCFNhbiBKb3NlMRMwEQYDVQQKEwpEdW1teSBDZXJ0MQ4wDAYD
-VQQDEwVjaHJpczBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0sAMEgCQQCrZ5O5lwaAZWaqM4mU
-8wRGKfBW/TBbKsKMxyluU/mSXi5b04UAXrkkG5D+jgS+TadsS9GPGElgEbQYZ2wk
-v74LAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADQQB2NJLi/oZTh/H56fYyxy9pXukCImR3
-KnM/eFfkY/dQmdb00WbXQAaWd3XXRQikj+Th8rS46KPTvKVaD5D68EJN
------END CERTIFICATE-----

File tests/testdjangoproject/testserver.key

 • Ignore whitespace
------BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-MIIBOwIBAAJBAKtnk7mXBoBlZqoziZTzBEYp8Fb9MFsqwozHKW5T+ZJeLlvThQBe
-uSQbkP6OBL5Np2xL0Y8YSWARtBhnbCS/vgsCAwEAAQJBAKBSEh+OPluL/NoHuJEk
-OQQzqASFb1xmg3BPvNXgH9ihTRe9w45+X0y8TzJzzKKOuJDTrIhWUnaCgcbBnP+F
-QjECIQDSIQE5TJbKbuuPcodJkWgkK4K0G1z8F+jHqvWDoePXMwIhANDSeWlMXFDF
-FX7YBpWprWAB5Po85eio9QYqJsH0mR3JAiBuOMPUk5kxXJeRqkjOzUgsWOp5oTTY
-Q45mVgXs41mJQwIgPXrqMf1AZKtRw9GYRrH5EH4eSypoyhIMaa85T/tSpTkCIQDD
-me0zT1zX2L48S9hKPu5+80Tr09srvKITAu00GdLdXQ==
------END RSA PRIVATE KEY-----