thg / doc / ReadMe-cs.txt

TortoiseHg Documentation

Pro vytvoření dokumentace ve formátu HTML je potřebná instalace sphinx. V Ubuntu je sphinx balíčkem Pythonu. Ve Windows je zřejmě nejlepší easy_install. Sphinx musí být novější než 0.6.

Pro vytvoření souborů PDF jsou potřebné balíčky latex. V Ubuntu to jsou 'texlive-latex-extra' a všechny jeho dependence. Ve Windows je nejlepší miktex. 

Jsou-li všechny potřebné rekvizity k disposici, lze použít makefile pro vytvoření cílů: html htmlhelp latex.

Máme-li latex vybudován, nacédujeme se do jeho výstupního adresáře a spuštěním make all-pdf vytvoříme vlastní soubor PDF.

Máme-li vybudován htmlhelp, musíme ve Windows použít jejich vlastní help compiler. 

Pokud ve Window nemáme žádný nástroj 'make', můžeme použít build.bat. Je-li nainstalován HTML compiler a miktex, můžeme formáty chm (build chm) a pdf (build pdf) generovat přímo.


Hacking the source
==================

Please follow this rules when hacking the doc source files.

- As suggested by Sphinx (see http://sphinx.pocoo.org/rest.html#sections)
 use:
 
 *************
 Chapter title
 *************

 Section title
 =============

 Subsection title
 ----------------

 Subsubsection title
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- To indicate a key or a combination of keys use :kbd:, for example:

 :kbd:`Ctrl-A`
 
- To indicate a label, button or anything that appears in user interfaces 
 use :guilabel:, for example:

 :guilabel:`Commit`

- To indicate a menu choise use :menuselection: and -->, for example:

 :menuselection:`TortoiseHg... --> About`
 
- To indicate a file use :file:, for example:

 :file:`.hg/hgrc`
 
- To indicate a command to enter into command window use :command:, for example:

 :command:`hgtk log`

- To indicate a text to enter into a text input field in the GUI use ``, for example:

 ``myproxy:8000``
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.