1. cvshg
  2. tcvshg

Source

tcvshg / contrib / refreshicons.cmd

@echo off
call hgtk -v thgstatus --all