Source

PetIGA / src / petigasnes.c

Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 4e46798 

Lisandro Dalcin 48527aa 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 4772a1b 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 Lisandro Dalcin 2a01001 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin ae0256b 
Lisandro Dalcin 2a01001 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 Lisandro Dalcin 64eb34c 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin acbe5e1 


Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 Lisandro Dalcin acbe5e1 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin 48527aa 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 64eb34c 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 4772a1b 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 Lisandro Dalcin 2a01001 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin ae0256b 
Lisandro Dalcin 2a01001 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 Lisandro Dalcin 64eb34c 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin acbe5e1 


Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 24cbad0 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin acbe5e1 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin 48527aa 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 
Lisandro Dalcin 64eb34c 

Lisandro Dalcin f3d7eb8 Lisandro Dalcin 4e46798 

Lisandro Dalcin eb562db 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 


Lisandro Dalcin 4772a1b 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 4772a1b 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 


Lisandro Dalcin 7638bda 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin ef1adca 
Lisandro Dalcin 7638bda 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 


Lisandro Dalcin 7638bda 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 


Lisandro Dalcin 7638bda 
Lisandro Dalcin f3d7eb8 

Lisandro Dalcin ef1adca 
#include "petiga.h"

PETSC_EXTERN PetscLogEvent IGA_FormFunction;
PETSC_EXTERN PetscLogEvent IGA_FormJacobian;

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserFunction(IGAElement element,IGAUserFunction *fun,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->Function);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *fun = ops->Function;
 *ctx = ops->FunCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserJacobian(IGAElement element,IGAUserJacobian *jac,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->Jacobian);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *jac = ops->Jacobian;
 *ctx = ops->JacCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeFunction"
PetscErrorCode IGAComputeFunction(IGA iga,Vec vecU,Vec vecF)
{
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserFunction  Function;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *U,*F,*R;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,2);
 PetscValidHeaderSpecific(vecF,VEC_CLASSID,3);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,Function);

 /* Clear global vector F*/
 ierr = VecZeroEntries(vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vector U and array */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormFunction,iga,vecU,vecF,0);CHKERRQ(ierr);

 /* Element loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVec(element,&F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  /* UserFunction loop */
  while (IGAElementNextUserFunction(element,&Function,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkVec(point,&R);CHKERRQ(ierr);
    ierr = Function(point,U,R,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddVec(point,R,F);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixFunction(element,F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleVec(element,F,vecF);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormFunction,iga,vecU,vecF,0);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vector U and array */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global vector F */
 ierr = VecAssemblyBegin(vecF);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecAssemblyEnd(vecF);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeJacobian"
PetscErrorCode IGAComputeJacobian(IGA iga,Vec vecU,Mat matJ)
{
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserJacobian  Jacobian;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *U,*J,*K;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,2);
 PetscValidHeaderSpecific(matJ,MAT_CLASSID,3);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,Jacobian);

 /* Clear global matrix J */
 ierr = MatZeroEntries(matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vector U and array */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormJacobian,iga,vecU,matJ,0);CHKERRQ(ierr);

 /* Element Loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkMat(element,&J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  /* UserJacobian loop */
  while (IGAElementNextUserJacobian(element,&Jacobian,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkMat(point,&K);CHKERRQ(ierr);
    ierr = Jacobian(point,U,K,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddMat(point,K,J);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixJacobian(element,J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleMat(element,J,matJ);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormJacobian,iga,vecU,matJ,0);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vector U and array */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global matrix J*/
 ierr = MatAssemblyBegin(matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatAssemblyEnd (matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASNESFormFunction(SNES,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGASNESFormJacobian(SNES,Vec,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGASNESFormFunction"
PetscErrorCode IGASNESFormFunction(SNES snes,Vec U,Vec F,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(snes,SNES_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,2);
 PetscValidHeaderSpecific(F,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,4);
 ierr = IGAComputeFunction(iga,U,F);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGASNESFormJacobian"
PetscErrorCode IGASNESFormJacobian(SNES snes,Vec U,Mat *J, Mat *P,MatStructure *m,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(snes,SNES_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,2);
 PetscValidPointer(J,3);
 PetscValidHeaderSpecific(*J,MAT_CLASSID,3);
 PetscValidPointer(P,4);
 PetscValidHeaderSpecific(*P,MAT_CLASSID,4);
 PetscValidPointer(m,5);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,6);
 ierr = IGAComputeJacobian(iga,U,*P);CHKERRQ(ierr);
 if (*J != * P) {
  ierr = MatAssemblyBegin(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MatAssemblyEnd(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 }
 *m = SAME_NONZERO_PATTERN;
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGACreateSNES"
PetscErrorCode IGACreateSNES(IGA iga, SNES *snes)
{
 MPI_Comm    comm;
 Vec      F;
 Mat      J;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidPointer(snes,2);

 ierr = IGAGetComm(iga,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = SNESCreate(comm,snes);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscObjectCompose((PetscObject)*snes,"IGA",(PetscObject)iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerSNES(*snes);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&F);CHKERRQ(ierr);
 ierr = SNESSetFunction(*snes,F,IGASNESFormFunction,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&F);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateMat(iga,&J);CHKERRQ(ierr);
 ierr = SNESSetJacobian(*snes,J,J,IGASNESFormJacobian,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatDestroy(&J);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

/*
#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGA_OptionsHandler_SNES"
static PetscErrorCode IGA_OptionsHandler_SNES(PetscObject obj,void *ctx)
{
 SNES      snes = (SNES)obj;
 IGA      iga;
 PetscErrorCode ierr;

 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(snes,SNES_CLASSID,1);
 if (PetscOptionsPublishCount != 1) PetscFunctionReturn(0);
 ierr = PetscObjectQuery((PetscObject)snes,"IGA",(PetscObject*)&iga);CHKERRQ(ierr);
 if (!iga) PetscFunctionReturn(0);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);

 PetscFunctionReturn(0);
}
*/

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGASetOptionsHandlerSNES"
PetscErrorCode IGASetOptionsHandlerSNES(SNES snes)
{
 KSP      ksp;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(snes,SNES_CLASSID,1);
 /*ierr = PetscObjectAddOptionsHandler((PetscObject)snes,IGA_OptionsHandler_SNES,PETSC_NULL,PETSC_NULL);CHKERRQ(ierr);*/
 ierr = SNESGetKSP(snes,&ksp);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerKSP(ksp);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}