1. Lisandro Dalcin
 2. PetIGA

Source

PetIGA / src / petigats2.c

Lisandro Dalcin cf6e4d0 


Lisandro Dalcin 4e46798 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 


Lisandro Dalcin cf6e4d0 Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 

Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 


Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 


Lisandro Dalcin cf6e4d0 Lisandro Dalcin 8f8bb27 


Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 

Lisandro Dalcin cf6e4d0 

Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 
Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 

Lisandro Dalcin 4e46798 Lisandro Dalcin eb562db 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 


Lisandro Dalcin 8f8bb27 
Lisandro Dalcin ef1adca 
Lisandro Dalcin cf6e4d0 

#include "petiga.h"
#include "petscts2.h"

PETSC_EXTERN PetscLogEvent IGA_FormFunction;
PETSC_EXTERN PetscLogEvent IGA_FormJacobian;

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserIFunction(IGAElement element,IGAUserIFunction2 *fun,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->IFunction2);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *fun = ops->IFunction2;
 *ctx = ops->IFunCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

PETSC_STATIC_INLINE
PetscBool IGAElementNextUserIJacobian(IGAElement element,IGAUserIJacobian2 *jac,void **ctx)
{
 IGAUserOps ops;
 while (IGAElementNextUserOps(element,&ops) && !ops->IJacobian2);
 if (!ops) return PETSC_FALSE;
 *jac = ops->IJacobian2;
 *ctx = ops->IJacCtx;
 return PETSC_TRUE;
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIFunction2"
PetscErrorCode IGAComputeIFunction2(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecA,
                  PetscReal v,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Vec vecF)
{
 Vec        localA;
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayA;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserIFunction2 IFunction;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *A,*V,*U,*F,*R;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecA,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(vecF,VEC_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,IFunction2);

 /* Clear global vector F */
 ierr = VecZeroEntries(vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Element loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVec(element,&F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayA,A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  while (IGAElementNextUserIFunction(element,&IFunction,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkVec(point,&R);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IFunction(point,dt,a,A,v,V,t,U,R,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddVec(point,R,F);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixFunction(element,F);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleVec(element,F,vecF);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormFunction,iga,vecV,vecU,vecF);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global vector F */
 ierr = VecAssemblyBegin(vecF);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecAssemblyEnd(vecF);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGAComputeIJacobian2"
PetscErrorCode IGAComputeIJacobian2(IGA iga,PetscReal dt,
                  PetscReal a,Vec vecA,
                  PetscReal v,Vec vecV,
                  PetscReal t,Vec vecU,
                  Mat matJ)
{
 Vec        localA;
 Vec        localV;
 Vec        localU;
 const PetscScalar *arrayA;
 const PetscScalar *arrayV;
 const PetscScalar *arrayU;
 IGAElement    element;
 IGAPoint     point;
 IGAUserIJacobian2 IJacobian;
 void       *ctx;
 PetscScalar    *A,*V,*U,*J,*K;
 PetscErrorCode  ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(vecA,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(vecV,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(vecU,VEC_CLASSID,8);
 PetscValidHeaderSpecific(matJ,MAT_CLASSID,9);
 IGACheckSetUp(iga,1);
 IGACheckUserOp(iga,1,IJacobian2);
 IJacobian = iga->userops->IJacobian2;
 ctx    = iga->userops->IJacCtx;

 /* Clear global matrix J*/
 ierr = MatZeroEntries(matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Get local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAGetLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventBegin(IGA_FormJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Element Loop */
 ierr = IGABeginElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);
 while (IGANextElement(iga,element)) {
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkVal(element,&U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetWorkMat(element,&J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayA,A);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayV,V);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementGetValues(element,arrayU,U);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementFixValues(element,U);CHKERRQ(ierr);
  while (IGAElementNextUserIJacobian(element,&IJacobian,&ctx)) {
   /* Quadrature loop */
   ierr = IGAElementBeginPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
   while (IGAElementNextPoint(element,point)) {
    ierr = IGAPointGetWorkMat(point,&K);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IJacobian(point,dt,a,A,v,V,t,U,K,ctx);CHKERRQ(ierr);
    ierr = IGAPointAddMat(point,K,J);CHKERRQ(ierr);
   }
   ierr = IGAElementEndPoint(element,&point);CHKERRQ(ierr);
  }
  ierr = IGAElementFixJacobian(element,J);CHKERRQ(ierr);
  ierr = IGAElementAssembleMat(element,J,matJ);CHKERRQ(ierr);
 }
 ierr = IGAEndElement(iga,&element);CHKERRQ(ierr);

 ierr = PetscLogEventEnd(IGA_FormJacobian,iga,vecV,vecU,matJ);CHKERRQ(ierr);

 /* Restore local vectors A,V,U and arrays */
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecA,&localA,&arrayA);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecV,&localV,&arrayV);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGARestoreLocalVecArray(iga,vecU,&localU,&arrayU);CHKERRQ(ierr);

 /* Assemble global matrix J*/
 ierr = MatAssemblyBegin(matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatAssemblyEnd (matJ,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}

PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIFunction (TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIJacobian (TS,PetscReal,Vec,Vec,PetscReal,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIFunction2(TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,Vec,void*);
PETSC_EXTERN PetscErrorCode IGATSFormIJacobian2(TS,PetscReal,Vec,Vec,Vec,PetscReal,PetscReal,Mat*,Mat*,MatStructure*,void*);

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIFunction2"
PetscErrorCode IGATSFormIFunction2(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,Vec A,Vec F,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=0,v=0;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(A,VEC_CLASSID,5);
 PetscValidHeaderSpecific(F,VEC_CLASSID,6);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,7);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAComputeIFunction2(iga,dt,a,A,v,V,t,U,F);CHKERRQ(ierr);
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGATSFormIJacobian2"
PetscErrorCode IGATSFormIJacobian2(TS ts,PetscReal t,Vec U,Vec V,Vec A,PetscReal shiftV,PetscReal shiftA,Mat *J,Mat *P,MatStructure *m,void *ctx)
{
 IGA      iga = (IGA)ctx;
 PetscReal   dt,a=shiftA,v=shiftV;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(ts,TS_CLASSID,1);
 PetscValidHeaderSpecific(U,VEC_CLASSID,3);
 PetscValidHeaderSpecific(V,VEC_CLASSID,4);
 PetscValidHeaderSpecific(A,VEC_CLASSID,5);
 PetscValidPointer(J,8);
 PetscValidHeaderSpecific(*J,MAT_CLASSID,8);
 PetscValidPointer(P,9);
 PetscValidHeaderSpecific(*P,MAT_CLASSID,9);
 PetscValidPointer(m,10);
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,10);
 ierr = TSGetTimeStep(ts,&dt);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGAComputeIJacobian2(iga,dt,a,A,v,V,t,U,*P);CHKERRQ(ierr);
 if (*J != *P) {
  ierr = MatAssemblyBegin(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
  ierr = MatAssemblyEnd(*J,MAT_FINAL_ASSEMBLY);CHKERRQ(ierr);
 }
 *m = SAME_NONZERO_PATTERN;
 PetscFunctionReturn(0);
}

#undef __FUNCT__
#define __FUNCT__ "IGACreateTS2"
/*@
  IGACreateTS2 - Creates a TS (time stepper) which uses the same
  communicators as the IGA.

  Logically collective on IGA

  Input Parameter:
. iga - the IGA context

  Output Parameter:
. ts - the TS

  Level: normal

.keywords: IGA, create, TS
@*/
PetscErrorCode IGACreateTS2(IGA iga, TS *ts)
{
 MPI_Comm    comm;
 Vec      U,V;
 Vec      F;
 Mat      J;
 PetscErrorCode ierr;
 PetscFunctionBegin;
 PetscValidHeaderSpecific(iga,IGA_CLASSID,1);
 PetscValidPointer(ts,2);

 ierr = IGAGetComm(iga,&comm);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSCreate(comm,ts);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetType(*ts,TSALPHA2);CHKERRQ(ierr);
 ierr = PetscObjectCompose((PetscObject)*ts,"IGA",(PetscObject)iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGASetOptionsHandlerTS(*ts);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = IGACreateVec(iga,&V);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetSolution2(*ts,U,V);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&U);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&V);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateVec(iga,&F);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIFunction (*ts,F,IGATSFormIFunction ,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIFunction2(*ts,F,IGATSFormIFunction2,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = VecDestroy(&F);CHKERRQ(ierr);

 ierr = IGACreateMat(iga,&J);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIJacobian (*ts,J,J,IGATSFormIJacobian, iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = TSSetIJacobian2(*ts,J,J,IGATSFormIJacobian2,iga);CHKERRQ(ierr);
 ierr = MatDestroy(&J);CHKERRQ(ierr);

 PetscFunctionReturn(0);
}